godišnji plana i programa rada osnovne škole mače za...

53
REPUBLIKA HRVATSKA, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŢUPANIJA OSNOVNA ŠKOLA MAČE 49251 M a ĉ e tel: 049/466-584, e-mail: [email protected], www: os-mace.skole.hr, OIB: 75549096062 Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za školsku godinu 2016./2017.

Upload: others

Post on 15-Jan-2020

4 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za ...os-mace.com/images/GPiPR_SKOLE_2016-2017.pdf · Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za školsku godinu

REPUBLIKA HRVATSKA, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŢUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA MAČE 49251 M a ĉ e

tel: 049/466-584, e-mail: [email protected], www: os-mace.skole.hr, OIB: 75549096062

Godišnji plana i programa rada Osnovne škole

Mače za školsku godinu

2016./2017.

Page 2: Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za ...os-mace.com/images/GPiPR_SKOLE_2016-2017.pdf · Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za školsku godinu

Sadrţaj

1. PODACI O UVJETIMA RADA ...................................................................................................... 5

1.1. PODACI O UPISNOM PODRUČJU ......................................................................................................... 5 1.2. UNUTRAŠNJI ŠKOLSKI PROSTORI ........................................................................................................ 6 1.3. ŠKOLSKI OKOLIŠ .............................................................................................................................. 7 1.4. NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA .................................................................................................... 7

1.4.1. Knjižni fond škole ................................................................................................................ 7 1.5. PLAN OBNOVE I ADAPTACIJE .............................................................................................................. 8

2. PODACI O IZVRŠITELJIMA POSLOVA I NJIHOVIM RADNIM ........................................................ 8

ZADUŽENJIMA U 2016 ./ 2017 . ŠKOLSKOJ GODINI....................................................................... 8

2.1. PODACI O ODGOJNO-OBRAZOVNIM RADNICIMA .................................................................................... 8 2.1.1. Podaci o učiteljima razredne nastave ................................................................................ 8 2.1.2. Podaci o učiteljima predmetne nastave ............................................................................. 9 2.1.3. Podaci o ravnatelju i stručnim suradnicima ..................................................................... 10 2.1.4. Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima - pripravnicima ............................................... 10 2.1.5. Podaci o ostalim radnicima škole ..................................................................................... 10

2.2. TJEDNA I GODIŠNJA ZADUŽENJA ODGOJNO-OBRAZOVNIH RADNIKA ŠKOLE ................................................. 11 2.2.1. Tjedna i godišnja zaduženja učitelja razredne nastave ................................................... 11 2.2.2. Tjedna i godišnja zaduženja učitelja predmetne nastave ................................................ 12 2.2.3. Tjedna i godišnja zaduženja ravnatelja i stručnih suradnika škole .................................. 13 2.2.4. Tjedna i godišnja zaduženja ostalih radnika škole ........................................................... 13

3. PODACI O ORGANIZACIJI RADA .............................................................................................. 14

3.1. ORGANIZACIJA SMJENA .................................................................................................................. 14 3.2. GODIŠNJI KALENDAR RADA.............................................................................................................. 15 3.3. PODACI O BROJU UČENIKA I RAZREDNIH ODJELA .................................................................................. 16

3.3.1. Primjereni oblik školovanja po razredima i oblicima rada ............................................... 17

4. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ SATI PO RAZREDIMA I OBLICIMA ODGOJNO- OBRAZOVNOG RADA . 18

4.1. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ NASTAVNIH SATI ZA OBVEZNE NASTAVNE PREDMETE PO RAZREDIMA ........................ 18 4.2. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ NASTAVNIH SATI ZA OSTALE OBLIKE ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA ......................... 19

4.2.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave ....................................................... 19 4.2.1.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Vjeronauka................................. 19 4.2.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dopunske nastave ................................................... 20 4.2.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave ..................................................... 20

4.3. OBUKA PLIVANJA .......................................................................................................................... 21

5. PLANOVI RADA RAVNATELJA, ODGOJNO-OBRAZOVNIH I OSTALIH RADNIKA ......................... 21

5.1. PLAN RADA RAVNATELJA ................................................................................................................ 21 5.2. PLAN RADA STRUČNOG SURADNIKA PEDAGOGA ................................................................................... 24 5.3. PLAN RADA STRUČNOG SURADNIKA KNJIŽNIČARA ................................................................................. 29 5.4. PLAN RADA STRUČNJAKA EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKOG PROFILA ....................................................... 32 5.5. PLAN RADA TAJNIŠTVA ................................................................................................................... 36 5.6. PLAN RADA RAČUNOVODSTVA ......................................................................................................... 38

Page 3: Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za ...os-mace.com/images/GPiPR_SKOLE_2016-2017.pdf · Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za školsku godinu

5.7. PLAN RADA ŠKOLSKOG LIJEČNIKA ...................................................................................................... 40 5.7.1 mjere higijensko-epidemiološke zaštite ............................................................................ 40 5.7.2. sistematski i ostali preventivni pregledi .......................................................................... 40 5.7.3 savjetovališni rad (kontinuirano cijele godine) ................................................................ 41 5.7.4. zdravstveni odgoj i promicanje zdravlja (predavanja i rad u malim grupama kontinuirano cijele godine)......................................................................................................... 41 5.7.5 zaštita i promicanje zdravog okoliša (kontinuirano) ........................................................ 41

6. PLAN RADA ŠKOLSKOG ODBORA I STRUČNIH TIJELA .............................................................. 42

6.1. PLAN RADA ŠKOLSKOG ODBORA ....................................................................................................... 42 6.2. PLAN RADA UČITELJSKOG VIJEDA ...................................................................................................... 43 6.3. PLAN RADA RAZREDNOG VIJEDA ....................................................................................................... 43 6.4. PLAN RADA VIJEDA RODITELJA ......................................................................................................... 44 6.5. PLAN RADA VIJEDA UČENIKA ........................................................................................................... 44

7. PLAN STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA ........................................................ 44

7.1. STRUČNO USAVRŠAVANJE U ŠKOLI ................................................................................................... 45 7.1.1. Učiteljska vijeda ................................................................................................................ 45 7.1.2. Stručna vijeda ................................................................................................................... 46

7.2. STRUČNA USAVRŠAVANJA IZVAN ŠKOLE ............................................................................................. 46 7.2.1. Stručna usavršavanja na županijskoj razini ..................................................................... 46

7.3. OSTALA STRUČNA USAVRŠAVANJA I OSPOSOBLJAVANJA ........................................................................ 46

8. PODACI O OSTALIM AKTIVNOSTIMA U FUNKCIJI ODGOJNO-OBRAZOVNOG .......................... 47

RADA I POSLOVANJA ŠKOLSKE USTANOVE................................................................................. 47

8.1. PLAN KULTURNE I JAVNE DJELATNOSTI ............................................................................................... 47 8.2. PLAN ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE ZAŠTITE UČENIKA ............................................................................... 49 8.3. PLAN ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ODGOJNO-OBRAZOVNIH I OSTALIH RADNIKA ŠKOLE ........................................ 50 8.4. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAMI ..................................................................................................... 50

9. PRILOZI .................................................................................................................................. 53

Page 4: Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za ...os-mace.com/images/GPiPR_SKOLE_2016-2017.pdf · Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za školsku godinu

4

OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

Naziv škole: OSNOVNA ŠKOLA MAĈE

Adresa škole: MAĈE 32

Ţupanija: KRAPINSKO-ZAGORSKA

Telefonski broj: 049/466584

Broj telefaksa: 049/501-013

Internetska pošta: [email protected]

Internetska adresa: http://os-mace.skole.hr/skola

Šifra škole: 02-180-001

Matični broj škole: 01168304

OIB: 75549096062

Upis u sudski registar (broj i datum): 29.01.1996.

Škola vjeţbaonica za: /

Ravnatelj škole: VLADIMIR GRUDENIĆ

Zamjenik ravnatelja: DRAGO GRADEĈAK

Voditelj smjene: /

Voditelj područne škole: TIHOMIR DABIĆ

Broj učenika: 184

Broj učenika u razrednoj nastavi: 77

Broj učenika u predmetnoj nastavi: 107

Broj učenika s teškoćama u razvoju: 12

Broj učenika u produţenom boravku: 0

Broj učenika putnika: 107

Ukupan broj razrednih odjela: 13

Broj razrednih odjela u matičnoj školi: 11

Broj razrednih odjela u područnoj školi: 2

Broj razrednih odjela RN-a: 6

Broj razrednih odjela PN-a: 7

Broj smjena: 1

Početak i završetak svake smjene: 8.00-15.05

Broj radnika: 35

Broj učitelja predmetne nastave: 18

Broj učitelja razredne nastave: 6

Broj učitelja u produţenom boravku: /

Broj stručnih suradnika: 3

Broj ostalih radnika: 8

Broj nestručnih učitelja: 0

Broj pripravnika: 2

Broj mentora i savjetnika: 0

Broj voditelja ŢSV-a: 0

Broj računala u školi: 45

Broj specijaliziranih učionica: 3

Broj općih učionica: 11

Broj športskih dvorana: 1

Broj športskih igrališta: 1

Školska knjiţnica: 2

Školska kuhinja: 2

Page 5: Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za ...os-mace.com/images/GPiPR_SKOLE_2016-2017.pdf · Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za školsku godinu

5

1. PODACI O UVJETIMA RADA

1.1. Podaci o upisnom području

U sastavu osnovne osmorazredne škole Maĉe djeluje podruĉna ĉetverorazredna škola u

Peršavesi. Raspršenost podruĉja je velika. Socijalna struktura roditelja uĉenika je dosta nepovoljna.

Veći dio zaposlenih roditelja uĉenika svakodnevno putuje na posao izvan mjesta stanovanja i

općine, a dio zaposlenih postao je tehnološki višak u svojim poduzećima. U odnosu na ranije godine

beznaĉajan je broj roditelja na privremenom radu u inozemstvu.

Upisno podruĉje Osnovne škole Maĉe obuhvaća naselja: Maĉe, Peršaves, Mali Bukovec,

Veliki Bukovec, Mali Komor, Veliki Komor, Delkovec, Vukanci i Frkuljevec Peršaveski.

Na cijelom upisnom podruĉju je vrlo loša prometna povezanost. Autobusne linije su rijetke,

a prometnice nedovoljno ureĊene i nema autobusnih ugibališta, a autobusna stajališta nisu

oznaĉena. U tijeku je rekonstrukcija drţavne ceste kao i centra mjesta što dodatno oteţava

organizaciju školskog prijevoza uĉenika.

Page 6: Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za ...os-mace.com/images/GPiPR_SKOLE_2016-2017.pdf · Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za školsku godinu

6

1.2. Unutrašnji školski prostori

Funkcionalnost školskog prostora (broj klasiĉnih uĉionica, specijaliziranih uĉionica,

knjiţnice, informatiĉke uĉionice), opće opreme te eventualne teškoće u ostvarivanju odgojno-

obrazovnih zadaća i programa kojima su uzrok prostorni uvjeti ili oprema, što bitno nedostaje u

odnosu na normative u Pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.

NAZIV PROSTORA

(klasična učionica,

kabinet, knjiţnica,

dvorana)

Učionice Kabineti Oznaka stanja opremljenosti

Broj Veličina

u m2

Broj Veličina

u m2

Opća

opremljenost Didaktička

opremljenost

RAZREDNA

NASTAVA

1. razred 55 3 3

2. razred 55 3 3

3. razred 36 3 3

4. razred 49 3 3

PREDMETNA

NASTAVA

Hrvatski jezik 55 3 2

Likovna kultura 68 3 2

Glazbena kultura 57 3 2

Vjeronauk 50 3 2

Strani jezik 57 3 2

Matematika 55 3 2

Priroda i biologija 61 3 2

Kemija 61 3 2

Fizika 55 3 2

Povijest 50 3 2

Geografija 68 3 2

Tehniĉka kultura 50 3 2

Informatika 36 3 3

OSTALO

Dvorana za TZK 420 3

Produţeni boravak /

Knjiţnica 51 3

Dvorana za priredbe /

Zbornica

Uredi

PODRUČNA ŠKOLA

U K U P N O:

Oznaka stanja opremljenosti do 50%..1, od 51-70%..2, od 71-100%..3

Page 7: Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za ...os-mace.com/images/GPiPR_SKOLE_2016-2017.pdf · Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za školsku godinu

7

1.3. Školski okoliš

Naziv površine Veličina u m2 Ocjena stanja

1. Sportsko igralište

400 2

2. Zelene površine

350 2

U K U P N O 750

1.4. Nastavna sredstva i pomagala

Istaknuti opremljenost škole nastavnim sredstvima i pomagalima (ocjena stanja i potrebe).

NASTAVNA SREDSTVA

I POMAGALA STANJE STANDARD

Audiooprema: 2

Video- i fotooprema: 2

Informatiĉka oprema: 2

Ostala oprema: 2

Oznaka stanja opremljenosti do 50%..1, od 51-70%..2, od 71-100%..3

1.4.1. Knjižni fond škole

Unijeti podatke o knjiţniĉnom fondu: broj naslova za uĉenike i uĉitelje.

KNJIŢNI FOND STANJE STANDARD

Lektirni naslovi (I. – IV. razred) 190

Lektirni naslovi (V. – VIII. razred) 155

Knjiţevna djela 230

Struĉna literatura za uĉitelje 480

Ostalo 270

U K U P N O

Page 8: Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za ...os-mace.com/images/GPiPR_SKOLE_2016-2017.pdf · Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za školsku godinu

8

1.5. Plan obnove i adaptacije

Što se preureĎuje ili obnavlja Veličina u m2 Za koju namjenu

Uĉionica za kemiju/biologiju 61 kabinet za biologiju/kemiju

UreĊenje školskog dvorišta 250 boravak uĉenika nakon nastave

2. PODACI O IZVRŠITELJIMA POSLOVA I NJIHOVIM RADNIM

ZADUŢENJIMA U 2016 ./ 2017 . ŠKOLSKOJ GODINI

2.1. Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima

2.1.1. Podaci o učiteljima razredne nastave

Red.

broj Ime i prezime

Godina

roĎenja Zvanje

Stupanj

stručne

spreme

Mentor-

savjetnik Godine

staţa

1. Aleksandra Jembrih 1973. Uĉiteljica RN VŠS 21

2. Mirjana Marijić 1968. Uĉiteljica RN VŠS 26

3. Marijana Vujica 1973. Uĉiteljica RN VŠS 21

4. Tatjana Posarić 1972. Uĉiteljica RN VŠS 22

5. Renata Bartolec 1970. Uĉiteljica RN VŠS 19

6. Tihomir Dabić 1970. Dipl. uĉitelj RN VSS 23

Page 9: Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za ...os-mace.com/images/GPiPR_SKOLE_2016-2017.pdf · Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za školsku godinu

9

2.1.2. Podaci o učiteljima predmetne nastave

Red.

broj Ime i prezime

Godina

roĎenja Zvanje

Stupanj

stručne

spreme

Predmet (i)

koji(e)

predaje

Mentor-

savjetnik

Godine

staţa

1. Mato Prgić 1965. Prof.hrv.jezika i

knjiţevnosti VSS

Hrvatski

jezik 18

2. Marina Rod 1987. Mag.hrv.jezika i

knjiţevnosti VSS

Hrvatski

jezik 4

3. Ljiljana Cvetko 1976. Prof. likovne

kulture VSS

Likovna

kultura 16

4. Boţidar Ljubenko 1984. Mag. muzike VSS Glazbena

kultura 3

5. Martina Turĉin 1981.

Dipl.uĉ.RN s

pojaĉ. Njemaĉkim

jezikom

VSS Njemaĉki

jezik 11

6. Elizabeta Šenjug 1979. Prof. englesko i

njemaĉkog jezika VSS

Njemaĉki/E

ngleski jezik 9

7. Petra Šimunec 1982.

Dipl.uĉ.RN s

pojaĉ.

Matematikom

VSS Matematika 9

8. Mateja Trĉak 1990. Mag. matematike VSS Matematika 1

9. Tatjana Zrinski 1969. Prof. biologije i

kemije VSS

Priroda/biol

ogija/kemija 24

10. Karmen Prugoveĉki 1971. Prof. fizike VSS fizika 11

11. Antonela Hanţek 1973. Prof. povijesti i

arheologije VSS povijest 15

12. Srećko Pozaić 1982. Prof. povijesti i

geografije VSS geografija 9

13. Robert Halapir 1972. Prof. fiziĉke

kulture VSS TZK 15

14. Ivan Puĉek 1967. Dipl. ing prometa VSS Tehniĉka

kultura 23

15. Sandra Sviben 1973. Dipl. kateheta VSS Vjeronauk 18

16. Anita Herceg 1987.

Mag. religiozne

pedagogije i

katehetike

VSS Vjeronauk 4

17. Irena Mustaĉ 1988.

Mag. primarnog

obrazovanja u i

uĉ.eng.jezika

VSS Engleski

jezik 2

18. Drago Gradeĉak 1984. Dipl. informatiĉar VSS Informatika 4

Page 10: Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za ...os-mace.com/images/GPiPR_SKOLE_2016-2017.pdf · Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za školsku godinu

10

2.1.3. Podaci o ravnatelju i stručnim suradnicima

Red.

broj Ime i prezime

Godina

roĎenja Zvanje

Stupanj

stručne

spreme

Radno

mjesto

Mentor-

savjetnik

Godine

staţa

1. VLADIMIR

GRUDENIĆ 1978.

Prof. povijesti i

hrvatskog jezika

i knjiţevnosti

ravnatelj 12

2. ANA KRAMAR 1987.

Mag. edukacije

hrv. jez. i mag.

pedagogije

pedagog 4

3. KORALJKA

BURNAĆ VRLJIĈAK 1979. Prof. logoped logoped 11

4. IRENA BUĐA 1981.

Mag. fonetike i

mag.

bibliotekarstva

knjiţniĉar 2

2.1.4. Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima - pripravnicima

Red.

broj

Ime i prezime

pripravnika

Godina

roĎenja Zvanje

Radno

mjesto

Pripravnički

staţ otpočeo

Ime i prezime

mentora

1. MATEJA

TRĈAK 1990.

Mag.

matematike

Uĉiteljica

matematike 01.09.2015. Ivana Severin

2.1.5. Podaci o ostalim radnicima škole

Red.

broj Ime i prezime

Godina

roĎenja Zvanje

Stupanj

stru.

spreme

Radno

mjesto

Godine

staţa

1. Kristina Havoić 1990. Magistra prava VSS tajnik 1

2. Draţenka Lugarić 1967.

Ekonomist za

financijsko-

raĉunovodstvene

poslove

SSS raĉunovoĊa 27

3. Ţeljka Kondres 1969.

ugostiteljski radnik

IV. stupnja, smjer

priprema hrane

SSS kuharica 27

4. Štefica Bobinec 1977. kuhar SSS kuharica/spre

maĉica 13

5. Ana Tuškan 1953. 8.razred osnovne

škole NKV spremaĉica 42

6. Zorica Posarić 1956. 3.razred osnovne

škole NKV spremaĉica 28

7. Renata Tuškan 1973. 8.razred osnovne

škole NKV spremaĉica 18

8.

Ivan Herceg

1959. strojarski tehniĉar SSS Domar/loţaĉ 34

Page 11: Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za ...os-mace.com/images/GPiPR_SKOLE_2016-2017.pdf · Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za školsku godinu

11

2.2. Tjedna i godišnja zaduženja odgojno-obrazovnih radnika škole

2.2.1. Tjedna i godišnja zaduženja učitelja razredne nastave

Zaduţenje u satima neposrednog rada s uĉenicima tjedno.

Red.

broj

Ime i prezime

učitelja Razred

Redovna

nastava

Rad

razrednika

Dopunsk

a nastava

Dodatna

nastava INA

Rad u produ.

boravku

Ukupno

neposre.

rad

Ostali

poslovi

UKUPNO

Tjedno Godišnje

1. Aleksandra

Jembrih 1. 16 2 1 1 1 / 21 19 40 1784

2. Mirjana Marijić 2. 16 2 1 1 1 / 21 19 40 1784

3. Marijana Vujica 3. 16 2 1 1 1 / 21 19 40 1784

4. Tatjana Posarić 4. 16 2 1 1 1 / 20 20 40 1784

5. Renata Bartolec 1./2.PŠ 15 2 1 1 1 / 21 19 40 1784

6. Tihomir Dabić 3./4.PŠ 16 2 1 1 1 / 21 19 40 1784

Page 12: Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za ...os-mace.com/images/GPiPR_SKOLE_2016-2017.pdf · Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za školsku godinu

12

2.2.2. Tjedna i godišnja zaduženja učitelja predmetne nastave

Red.

broj Ime i prezime učitelja

Predmet koji

predaje Razrednik

Predaje u razredima Redovna

nastava

Izborna

nastava

Ostali

poslovi čl. 53. KU

Dop. Dod. INA Ukupno

nepo. rad

Posebni

poslovi

UKUPNO

5. 6. 7. 8. Tjedno Godišnje

1. Mato Prgić Hrvatski

jezik 7.a 10 8 18 2 22 40 1784

2. Marina Rod Hrvatski

jezik 5

6+

2 11+2 1 1 13+2 2.prek. 24 1070

3. Boţidar

Ljubenko

Glazbena

kultura 2 1 2 2

8

+2 ZB. 10 20 892

4. Martina Cerčić Njemački

jezik 6. 6 3 6 6 21+2 2 23 2 prek. 40 1784

5. Elizabeta Šenjug Njemački

jezik/Engles

ki jezik

PŠ 16 2 1 19 33 1465

6. Ljiljana Cvetko Likovna

kultura 2 1 2 2

7

+2 VI. 2 11 20 892

7. Petra Šimunec Mat 8 8 16

+2 ZD 2 2 22 40 1784

8. Mateja Trčak Mat 5.a 8 4 12 2 1 17 31 1370

9. Tatjana Zrinski Pri/Biologija

/Kemija 3 2 8 8 21 3 24 40 1784

10. Karmen

Prugovečki Fizika 4 4 8 1 10

ISE 1

proj. 18 803

11. Srećko Pozaić Geografija 5.b 3 2 4 4 13 1 2 18 30 1338

12. Antonela

Hanţek Povijest 8.a 4 2 4 4 14 2 ZNR 18 30 1338

13. Robert Halapir TZK 8.b 4 2 4 4 14 3 SIN 3 24 ŠŠD 2 40 1784

14. Ivan Puček Tehnička

kultura 2 1 2 2 7 1 8 14 624

15. Sandra Sviben Vjeronauk 4 2 4 4 20 4 24 40 1784

16. Anita Herceg Vjeronauk PŠ 6 1 7 12 533

17. Drago Gradečak Informatika 4 2 4 4 14

1+1e-

Škole i

Matica

26 1160

18. Irena Mustač Engleski

jezik 7.b 4 2 2 2 12 2 14 25 1110

Page 13: Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za ...os-mace.com/images/GPiPR_SKOLE_2016-2017.pdf · Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za školsku godinu

13

2.2.3. Tjedna i godišnja zaduženja ravnatelja i stručnih suradnika škole

Red.

broj

Ime i prezime

radnika Struka

Radno

mjesto

Radno

vrijeme

(od – do)

Rad sa

strankama

(od – do)

Broj sati

tjedno

Broj sati

godišnjeg

zaduţenja

1. Vladimir

Grudenić

prof.povijesti

hrv.jezika i

knjiţevnosti

ravnatelj 6.30-

14.30

6.30-14.30 40 1784

2. Ana Kramar/

Mateja Polanĉec

mag.edukacije

hrv.j. i

mag.pedagogije

pedagog 8.00-

14.00

8.00-14.00

40 1784

3. Koraljka Burnać

Vrljiĉak prof.logoped logoped

8.00-

14.00

8.00-14.00 20 892

4. Irena BuĊa mag.fonetike i

mag.bibliotekarstva knjiţniĉar

8.00-

14.00

8.00-14.00 20 892

2.2.4. Tjedna i godišnja zaduženja ostalih radnika škole

Red.

broj

Ime i prezime

radnika Struka Radno mjesto

Radno

vrijeme

(od – do)

Broj sati

tjedno

Broj sati

godišnjeg

zaduţenja

1. Kristina Havoić magistra

prava tajnik

6.30-

14.30 40 1784

2. Draţenka Lugarić

ekonomist za

financijsko-

raĉunovodstve

ne poslove

raĉunovoĊa 6.30-

14.30 40 1784

3. Ana Tuškan 8.razred

osnovne škole spremaĉica

13.00-

21.00 40 1784

4. Zorica Posarić 3.razred

osnovne škole spremaĉica

6.00-

10.00 i

17.00-

21.00

40 1784

5. Renata Tuškan 8.razred

osnovne škole spremaĉica

6.00-

14.00 40 1784

6. Ţeljka Kondres

ugostiteljski

radnik IV.

stupnja, smjer

priprema

hrane

kuhar 6.30-

14.30 40 1784

7. Štefica Bobinec kuhar kuharica/spre

maĉica

6.30-

14.30 40 1784

8. Ivan Herceg strojarski

tehniĉĉar domar/loţaĉ

6.00-

14.00 40 1784

Page 14: Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za ...os-mace.com/images/GPiPR_SKOLE_2016-2017.pdf · Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za školsku godinu

14

3. PODACI O ORGANIZACIJI RADA

3.1. Organizacija smjena

RASPORED DEŢURSTVA

ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak

doček učenika

M.Kresonja

M.Kresonja

M.Kresonja

M.Kresonja

M.Kresonja

B.Sreĉić

B.Sreĉić

B.Sreĉić

B.Sreĉić

B.Sreĉić

blagovaonica

T.Zrinski

P.Šimunec

M.Prgić

I.Puĉek

D.Gradeĉak

B.Sreĉić

B.Sreĉić

B.Sreĉić

B.Sreĉić

B.Sreĉić

M.Kresonja

M.Kresonja

M.Kresonja

M.Kresonja

M.Kresonja

odmori

A.Jembrih

T.Posarić

E.Šenjug

M.Vujica

M.Marijić

R.Halapir

M.Prgić

A.Hanţek

B.Ljubenko

S.Sviben

M.Trĉak

I.Puĉek

S.Pozaić

Lj.Cvetko

K.Prugoveĉki

M.Turĉin

K.Burnać

Vrljiĉak

M.Polanĉec

I.Mustaĉ

M.Rod

čuvanje

učenika

putnika

M.Marijić

I.BuĊa

M.Vujica

V.Grudenić

A.Jembrih

I.BuĊa

T.Posarić

M.Polanĉec

E.Šenjug

I.BuĊa

Page 15: Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za ...os-mace.com/images/GPiPR_SKOLE_2016-2017.pdf · Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za školsku godinu

15

3.2. Godišnji kalendar rada

Mjesec

Broj dana Blagdani

i neradni

dani

Dan škole, grada, općine,

ţupe, školske priredbe... radnih nastavnih

I. polugodište

od 05.09.

do 23.12.

2016. god.

IX. 22 20

X. 21 19 Dani kruha, Dan učitelja

XI. 21 21 1

XII. 21 17 1 Boţićna priredba

UKUPNO I. polugodište 85 77 2 Zimski odmor učenika

od 27.12.2016. do 11.01.2017. godine

II. polugodište

od 12.01.

do 14.06.

2017. god.

I. 21 14 1

II. 20 20

III. 23 23

IV. 19 13 1 Proljetni odmor učenika

od 13. do 21. 04.2017. godine

V. 22 21 1 Dan škole – 05.05.2017.

VI. 20 9 2

VII. 21 0 Ljetni odmor učenika

od 16.06. do 31.08.2017. godine VIII. 22 0 1

UKUPNO II. polugodište 168 100 6

U K U P N O: 253 177 8

BLAGDANI REPUBLIKE HRVATSKE

- 08.10. Dan neovisnosti - blagdan Republike Hrvatske

- 25.12. Boţićni blagdan Republike Hrvatske

- 26.12. Boţićni blagdan Republike Hrvatske

- 01.01. Nova godina - blagdan Republike Hrvatske

- 01.05. Međunarodni praznik rada - blagdan Republike Hrvatske

- .......... Tijelovo - blagdan Republike Hrvatske

- 22.06. Dan antifašističke borbe - blagdan Republike Hrvatske

- 25.06. Dan drţavnosti - blagdan Republike Hrvatske

- 05.08. Dan domovinske zahvalnosti - blagdan Republike Hrvatske

- 15.08. Velika Gospa - blagdan Republike Hrvatske

NERADNI DANI U REPUBLICI HRVATSKOJ

- 01.11. Svi sveti

- 06.01. Bogojavljanje - Tri kralja

- .......... Uskrs - Nedjelja Uskrsnuća Gospodnjeg

- .......... Uskrsni ponedjeljak

GRADSKI BLAGDANI

- .......... .........................................................................................

Page 16: Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za ...os-mace.com/images/GPiPR_SKOLE_2016-2017.pdf · Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za školsku godinu

16

3.3. Podaci o broju učenika i razrednih odjela

Razred Učenika Djevo-

jčica Ponavljača

Primjereni

oblik

školovanja

(uče. s rje.)

Prehrana Putnika Ime i

prezime

razrednika

uţina objed

3 do

5 km

6 do

10 km

I. MŠ 15 9 2 15 2 3 A.Jembrih

I. PŠ 7 0 7 5 0 R.Bartolec

UKUPNO 22 9 22 7 3

II. MŠ 12 6 11 0 5 M.Marijić

II. PŠ 6 4 6 5 0 R.Bartolec

UKUPNO 18 10 17 5 5

III. MŠ 15 5 1 15 0 4 M.Vujica

III. PŠ 4 0 4 3 0 T.Dabić

UKUPNO 19 5 19 3 4

IV. MŠ 14 5 13 3 6 T.Posarić

IV. PŠ 4 1 4 3 0 T.Dabić

UKUPNO 18 6 17 6 6

UKUPNO

I.–IV. 77

75 21 18

V. a 15 2 1 14 4 5 M.Trĉak

V. b 15 3 14 8 2 S.Pozaić

UKUPNO 30 5 28 12 7

VI. 20 10 1 18 13 2 M.Turĉin

UKUPNO 20 10 18 13 2

VII. a 15 9 1 13 9 3 M.Prgić

VII. b 16 6 10 4 3 I.Mustaĉ

UKUPNO 31 15 23 13 6

VIII. a 14 7 1 3 9 7 2 A.Hanţek

VIII. b 12 4 4 10 3 3 R.Halapir

UKUPNO 26 13 19 10 5

UKUPNO

V. - VIII. 107 11

88

48 20

UKUPNO

I. - VIII. 184

163

69 38

Page 17: Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za ...os-mace.com/images/GPiPR_SKOLE_2016-2017.pdf · Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za školsku godinu

17

3.3.1. Primjereni oblik školovanja po razredima i oblicima rada

Navesti broj uĉenika za koje je rješenjem odreĊen primjereni oblik rada.

Rješenjem određen

oblik rada

Broj učenika s primjerenim oblikom

školovanja po razredima

Ukupno I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

Model individualizacije 2 1 3 7

Prilagođeni program 1 1 1 3 6

Posebni program

Page 18: Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za ...os-mace.com/images/GPiPR_SKOLE_2016-2017.pdf · Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za školsku godinu

18

4. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ SATI PO RAZREDIMA I OBLICIMA

ODGOJNO- OBRAZOVNOG RADA

4.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima

Nastavni

predmet

Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po

razredima

1.MŠ/

1.PŠ

2.MŠ/

2.PŠ

3.MŠ/

3.PŠ

4.MŠ/

4.PŠ

5.a/

5.b 6.

7.a/

7.b

8.a/

8.b

Ukupno

planirano

T G T G T G T G T G T G T G T G T G

Hrvatski

jezik 5 175 5 175 5 175 5 175 5 175 5 175 4 140 4 140 71 2485

Likovna

kultura 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 15 525

Glazbena

kultura 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 15

525

Njemački j. 2 70 2 70 2 70 2 70 3 105 3 105 3 105 3 105 21 735

Matematika 4 140 4 140 4 140 4 140 4 140 4 140 4 140 4 140 60

2100

Priroda 52,5 2 70 5 175

Biologija 2 70 2 70 8 280

Kemija 2 70 2 70 8 280

Fizika 2 70 2 70 8 280

Priroda i

društvo 2 70 2 70 2 70 3 105 18 630

Povijest 70 70 70 70 14 490

Geografija 52,5 70 70 70 13 455

Tehnička

kultura 1 35 1 35 1 35 1 35 7 245

Tjelesna i

zdr. kultura 3 105 3 105 3 105 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 36 1260

UKUPNO: 1260 1260 1260 1260 1540 805 1820 1820 10465

Planirani sati vezani su uz godišnje programe za odreĊeno odgojno-obrazovno podruĉje, koji se

nalaze u prilogu, a njihovo ostvarenje prati se dnevno prema rasporedu sati u Razrednoj knjizi

pojedinog razrednog odjela (T – tjedni broj sati; G – godišnji broj sati).

Page 19: Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za ...os-mace.com/images/GPiPR_SKOLE_2016-2017.pdf · Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za školsku godinu

19

4.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za ostale oblike odgojno-obrazovnog rada

4.2.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave

4.2.1.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Vjeronauka

Vje

rona

uk

Razred Broj

učenika

Broj

grupa Izvršitelj programa

Planirano sati

T G

I. S. Sviben/A.Herceg 4 140

II. 18 2 S. Sviben/A.Herceg 4 140

III. 19 2 S. Sviben/A.Herceg 4 140

IV. 18 2 S. Sviben/A.Herceg 4 140

UKUPNO

I. – IV. 420

Vje

rona

uk

V. 30 2 S.Sviben 4 140

VI. 21 1 S.Sviben 2 70

VII. 29 2 S.Sviben 4 140

VIII. 25 2 S.Sviben 4 140

UKUPNO

V. – VIII. 490

UKUPNO

I. – VIII.

4.2.1.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave stranog jezika

Naziv s

trano

g jezika

Razred Broj

učenika

Broj

grupa Izvršitelj programa

Planirano sati

T G

IV. 2 E.Šenjug 4 140

V. 28 2 I.Mustač 4 140

VI. 18 1 I.Mustač 2 70

VII. 26 1 I.Mustač 2 70

VIII. 17 1 I.Mustač 2 70

UKUPNO

IV. – VIII. 7 14 490

4.2.1.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Informatike

Inf

ormatika Razred Broj

učenika

Broj

grupa Izvršitelj programa

Planirano sati

T G

V. 30 2 D.Gradečak 4 140

VI. 20 1 D.Gradečak 2 70

VII. 31 2 D.Gradečak 4 140

VIII. 24 1 D.Gradečak 2 70

UKUPNO

V. – VIII. 6 12 420

Page 20: Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za ...os-mace.com/images/GPiPR_SKOLE_2016-2017.pdf · Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za školsku godinu

20

4.2.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dopunske nastave

Planira se fleksibilno prema potrebama uĉenika pojedinih razreda koji će se tijekom školske godine

mijenjati. Grupa se formira prema odredbama Pravilnika o broju uĉenika u redovitom i

kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi.

Red.

broj Nastavni predmet Razred grupa

Broj

učenika

Planirani

broj sati Ime i prezime

učitelja izvršitelja T G

1. Hrvatski jezik/Matematika 1. 5 1 35 A.Jembrih

2. Hrvatskijezik/Matematika 1./2. 5 1 35 R. Bartolec

3. Hrvatskijezik/Matematika 2. 5 1 35 M.Marijić

4. Hrvatski jezik/Matematika 3. 5 1 35 M.Vujica

5. Hrvatski jezik/Matematika 3./4. 5 1 35 T.Dabić

6. Hrvatski jezik/Matematika 4. 5 1 35 T.Posarić

7. Hrvatski jezik 6.,8.a.,8.b 10 1 35 M.Rod

8. Hrvatski jezik 5.a,5.b,7.a,7.b 10 2 70 M.Prgić

9. Matematika 7.a,7.b,8.a,8.b 10 2 70 P.Šimunec

10. Matematika 5.a,5.b,6. 10 1 35 M.Trčak

11. Njemački jezik 1.-4. 12 2 70 E.Šenjug

12. Njemački jezik 5.-8. 12 2 70 M.Turčin

UKUPNO I. – VIII. 94 12 560

4.2.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

Red.

broj Nastavni predmet

Razred

grupa

Broj

učenika

Planirani

broj sati Ime i prezime

učitelja

izvršitelja T G

1. Hrvatski jezik/Matematika 1. 5 1 35 A.Jembrih

2. Hrvatski jezik/Matematika 1./2. 5 1 35 R.Bartolec

3. Hrvatski jezik/Matematika 2. 5 1 35 M.Marijić

4. Hrvatski jezik/Matematika 3. 5 1 35 M.Vujica

5. Hrvatski jezik/Matematika 3./4. 5 1 35 T.Dabić

6. Hrvatski jezik/Matematika 4. 5 1 35 T.Posarić

8. Geografija 5.-8. 15 1 35 S.Pozaić

9. Hrvatski jezik 6.,8.a,8.b 5 1 35 M.Rod

10. Matematika 5.-8. 5 1 35 M.Trčak

UKUPNO I. - VIII. 55 9 350

Page 21: Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za ...os-mace.com/images/GPiPR_SKOLE_2016-2017.pdf · Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za školsku godinu

21

4.3. Obuka plivanja

Razredi Broj plivača Broj neplivača

4.MŠ 0 14

4.PŠ 0 4

6. 0 20

ukupno 0 38

Mjesto izvoĎenja obuke: bazeni Aquavive u Krapinskim Toplicama

Vrijeme izvoĎenja: proljetni odmor učenika (13.-21.travnja 2016.)

Broj planiranih sati za realizaciju: 25

Voditelj obuke: Robert Halapir,prof.

Pratitelji: T.Dabić, M.Turčin i A.Jembrih

5. PLANOVI RADA RAVNATELJA, ODGOJNO-OBRAZOVNIH I OSTALIH RADNIKA

5.1. Plan rada ravnatelja

SADRŢAJ RADA Vrijeme

ostvarivanja

Potreban

broj sati

1. POSLOVI PLANIRANJA I PROGRAMIRANJA

1.1. Izrada Godišnjeg plana i programa rada škole VI - IX 40

1.2. Izrada plana i programa rada ravnatelja VI – IX 40

1.3. Koordinacija u izradi predmetnih kurikuluma VI – IX 24

1.4. Izrada školskog kurikuluma VI – IX 40

1.5. Izrada Razvojnog plana i programa škole VI – IX 24

1.6. Planiranje i programiranje rada Učiteljskog i Razrednih

vijeća IX – VI 40

1.7. Prijedlog plana i zaduţenja učitelja VI – VIII 24

1.8. Izrada smjernica i pomoć učiteljima pri tematskim

planiranjima IX – VI 24

1.9. Planiranje i organizacija školskih projekata IX – VI 40

1.10.Planiranje i organizacija stručnog usavršavanja IX – VI 40

1.11.Planiranje nabave IX – VI 16

1.12.Planiranje i organizacija uređenja okoliša škole IX – VI 8

1.13.Ostali poslovi IX – VIII 8

2. POSLOVI ORGANIZACIJE I KOORDINACIJE RADA

2.1. Izrada prijedloga organizacije rada Škole (broj

odjeljenja, broj učenika po razredu, broj smjena, radno

vrijeme smjena, organizacija rada izborne nastave, INA,

izrada kompletne organizacije rada Škole).

IX – VIII 40

Page 22: Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za ...os-mace.com/images/GPiPR_SKOLE_2016-2017.pdf · Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za školsku godinu

22

2.2. Izrada Godišnjeg kalendara rada škole VIII – IX 16

2.3. Izrada strukture radnog vremena i zaduţenja učitelja VI – IX 40

2.4. Organizacija i koordinacija vanjskog vrednovanja prema

planu NCVVO-a IX – VI 24

2.5. Organizacija i koordinacija samovrednovanja škole IX – VI 24

2.6. Organizacija prijevoza i prehrane učenika IX – VII 24

2.7. Organizacija i koordinacija zdravstvene i socijalne

zaštite učenika IX – VI 16

2.8. Organizacija i priprema izvanučioničke nastave, izleta i

ekskurzija IX – VI 40

2.9. Organizacija i koordinacija rada kolegijalnih tijela škole IX – VIII 80

2.10.Organizacija i koordinacija upisa učenika u 1. razred IV – VII 16

2.11.Organizacija i koordinacija obiljeţavanja drţavnih

blagdana i praznika IX – VI 24

2.12.Ostali poslovi IX – VIII 8

3. PRAĆENJE REALIZACIJE PLANIRANOG RADA ŠKOLE

3.1. Praćenje i uvid u ostvarenje Plana i programa rada škole IX – VI 40

3.2. Vrednovanje i analiza uspjeha na kraju odgojno

obrazovnih razdoblja XII i VI 24

3.3. Administrativno pedagoško instruktivni rad s učiteljima,

stručnim suradnicima i pripravnicima IX – VI 40

3.4. Praćenje rada školskih povjerenstava IX – VI 24

3.5. Praćenje i koordinacija rada administrativne sluţbe IX – VIII 16

3.6. Praćenje i koordinacija rada tehničke sluţbe IX – VIII 16

3.7. Praćenje i analiza suradnje s institucijama izvan škole IX – VIII 16

3.8. Ostali poslovi IX – VIII 8

4. RAD U STRUĈNIM I KOLEGIJALNIM TIJELIMA ŠKOLE

4.1. Planiranje, pripremanje i vođenje sjednica kolegijalnih i

stručnih tijela IX – VIII 80

4.2. Suradnja sa Sindikalnom podruţnicom škole IX – VIII 16

4.3. Ostali poslovi IX – VIII 20

5. RAD S UĈENICIMA, UĈITELJIMA, STRUĈNIM

SURADNICIMA I RODITELJIMA

5.1. Dnevna, tjedna i mjesečna planiranja s učiteljima i

suradnicima IX – VIII 40

5.2. Praćenje rada učeničkih društava, grupa i pomoć pri radu IX – VI 16

5.3. Briga o sigurnosti, pravima i obvezama učenika IX – VI 16

5.4. Suradnja i pomoć pri realizaciji poslova svih djelatnika

škole IX – VIII 16

5.5.Briga o sigurnosti, pravima i obvezama svih zaposlenika IX – VIII 16

5.6.Savjetodavni rad s roditeljima /individualno i skupno/ IX – VIII 16

5.7.Ostali poslovi IX – VIII 8

6. ADMINISTRATIVNO - UPRAVNI I

RAĈUNOVODSTVENI POSLOVI

6.1. Rad i suradnja s tajnikom škole IX – VIII 40

Page 23: Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za ...os-mace.com/images/GPiPR_SKOLE_2016-2017.pdf · Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za školsku godinu

23

6.2. Provedba zakonskih i podzakonskih akata te naputaka

MZOS-a IX – VIII 20

6.3. Usklađivanje i provedba općih i pojedinačnih akata škole IX – VIII 20

6.4. Provođenje raznih natječaja za potrebe škole IX – VIII 20

6.5. Prijem u radni odnos /uz suglasnost Školskog odbora/ IX – VIII 24

6.6. Poslovi zastupanja škole IX – VIII 16

6.7. Rad i suradnja s računovođom škole IX - VIII 40

6.8. Izrada financijskog plana škole VIII – IX 16

6.9. Kontrola i nadzor računovodstvenog poslovanja IX – VIII 24

6.10. Ostali poslovi IX – VIII 8

7. SURADNJA S UDRUGAMA, USTANOVAMA I

INSTITUCIJAMA

7.1. Predstavljanje škole IX – VIII 8

7.2. Suradnja s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa IX – VIII 8

7.3. Suradnja s Agencijom za odgoj i obrazovanje IX – VIII 8

7.4. Suradnja s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje

obrazovanja IX – VIII 8

7.5. Suradnja s Agencijom za mobilnost i programe EU IX – VIII 8

7.6. Suradnja s ostalim Agencijama za obrazovanje na

drţavnoj razini IX – VIII 8

7.7. Suradnja s Uredom drţavne uprave IX – VIII 8

7.8. Suradnja s osnivačem IX – VIII 8

7.9. Suradnja s Zavodom za zapošljavanje IX – VIII 8

7.10.Suradnja s Zavodom za javno zdravstvo IX – VIII 8

7.11.Suradnja s Centrom za socijalnu skrb IX – VIII 8

7.12.Suradnja s Obiteljskim centrom IX – VIII 8

7.13.Suradnja s Policijskom upravom IX –VIII 8

7.14.Suradnja s Ţupnim uredom IX – VIII 8

7.15.Suradnja s ostalim osnovnim i srednjim školama IX – VIII 8

7.16.Suradnja s turističkim agencijama IX – VIII 8

7.17.Suradnja s kulturnim i športskim ustanovama i

institucijama IX – VIII 8

7.18.Suradnja s svim udrugama IX – VIII 8

7.19.Ostali poslovi IX – VIII 8

8. STRUĈNO USAVRŠAVANJE

8.1. Stručno usavršavanje u matičnoj ustanovi IX – VI 16

8.2. Stručno usavršavanje u organizaciji ŢSV-a,MZOS-

a,AZOO-a, HUROŠ-a IX – VI 80

8.3. Stručno usavršavanje u organizaciji ostalih udruga IX – VI 8

8.4. Praćenje suvremene odgojno obrazovne literature IX – VI 80

8.5. Ostala stručna usavršavanja IX – VI 16

9. OSTALI POSLOVI RAVNATELJA

9.1. Vođenje evidencija i dokumentacije IX – VI 40

9.2. Ostali nepredvidivi poslovi IX – VI 16

UKUPAN BROJ PLANIRANIH SATI RADA GODIŠNJE: 1784

Page 24: Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za ...os-mace.com/images/GPiPR_SKOLE_2016-2017.pdf · Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za školsku godinu

24

5.2. Plan rada stručnog suradnika pedagoga

Poslovi i radni zadaci tijekom školske godine

Stručni suradnik PEDAGOG

Mjesec Sadrţaj rada Broj sati

rujan,

listopad

,lipanj,

kolovoz

1.POSLOVI PRIPREME ZA OSTVARENJE ŠKOLSKOG

PROGRAMA 196

1.1 Utvrđivanje obrazovnih potreba učenika, škole i okruţenja-

analiza odgojno-obrazovnih postignuća učenika, KREDA I SWOT

analiza rada škole/samovrednovanje rada škole, kratkoročni i

dugoročni razvojni plan rada škole i stručnog suradnika pedagoga, 12

rujan,

listopad

,lipanj,

kolovoz

1.2 Organizacijski poslovi – planiranje 78

1.2.1 Sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i programa rada

Škole, školskog kurikuluma, statistički podaci, Okvirni vremenik

pisanih provjera 17

1.2.2 Izrada godišnjeg i mjesečnog plana i programa rada

pedagoga 36

1.2.3 Planiranje projekata i istraţivanja 6

1.2.4 Pomoć u godišnjem i mjesečnom integracijsko-korelacijskom

planiranju učitelja 19

rujan,

listopad,

lipanj,

kolovoz

i tijekom

školske

godine

1.3 Izvedbeno planiranje i programiranje 87

1.3.1 Sudjelovanje u planiranju i programiranju rada s učenicima s

posebnim potrebama/ daroviti učenici i učenici s teškoćama u

razvoju 11

1.3.2 Planiranje praćenja napredovanja učenika 20

1.3.3 Planiranje i programiranje suradnje s roditeljima učenika 21

1.3.4 Planiranje i programiranje profesionalnog usmjeravanja 16

1.3.5 Pripremanje individualnih programa za uvođenje

pripravnika u samostalan rad 5

1.3.6 Planiranje i programiranje praćenja i unaprjeđivanja nastave 14

tijekom

školske

godine

1.4 Ostvarivanje uvjeta za realizaciju programa 19

1.4.1 Praćenje i informiranje o inovacijama u nastavnoj opremi,

sredstvima i pomagalima,e dnevnici 19

tijekom

školske

godine

2.POSLOVI NEPOSREDNOG SUDJELOVANJA U ODGOJNO-

OBRAZOVNOM PROCESU 927

travanj,

svibanj,

2.1 Upis učenika i formiranje razrednih odjela 72

2.1.1 Suradnja s djelatnicima predškole i vrtića 3

Page 25: Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za ...os-mace.com/images/GPiPR_SKOLE_2016-2017.pdf · Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za školsku godinu

25

lipanj,

srpanj

kolovoz,

rujan

2.1.2 Organizacija posjeta budućih učenika, prisustvovanje

aktivnostima u školi 4

2.1.3 Radni dogovor povjerenstva za upis 8

2.1.4 Priprema materijala za upis (upitnici za roditelje, učenike,

pozivi) 6

2.1.5 Utvrđivanje zrelosti djece pri upisu 45

2.1.6 Formiranje razrednih odjela učenika 1. razreda 6

tijekom

školske

godine

2.2 Uvođenje novih programa i inovacija 8

2.2.1 "Sudjelovanje u izradi plana nabavke nove opreme i pratećeg

didaktičkog materijala

Praćenje inovacija u opremanju škola i informiranje stručnih

organa i aktiva" 10

2.3 Praćenje i izvođenje odgojno-obrazovnog rada 289

tijekom

školske

godine

2.3.1 Praćenje ostvarivanja NPP-a ,Praćenje opterećenja učenika i

suradnja sa satničarem i razrednicima 25

2.3.2 Praćenje kvalitete izvođenja nastavnog procesa-uvidi u

nastavu 53

2.3.2.1 Početnici, novi učitelji, volonteri 21

2.3.2.2 Praćenje ocjenjivanja učenika, ponašanje učenika,

rješavanje problema u razrednom odjelu, prvođenje aktualnih

Pravilnika 32

tijekom

školske

godine

2.3.3 Neposredno izvođenje odgojno-obrazovnog programa 29

2.3.3.1 Pedagoške radionice (priprema i realizacija) – realizacija

školskog preventivnog programa i osposobljavanje učenika za

cjeloţivotno učenje 29

prema

Godišnjem

planu i

programu

rada škole

2.3.4 Sudjelovanje u radu stručnih tijela 89

2.3.4.1 Rad u RV 41

2.3.4.2 Rad u UV 48

tijekom

školske

godine

2.3.5 Rad u stručnim timovima-projekti: CAP, DJECA PRVA,

UNICEF, RUKA PODRŠKE,NCCV- MEĐUNARODNI PROJEKT ,ŠPP 28

2.3.6 Praćenje i analiza izostanaka učenika 25

2.3.7 Praćenje uspjeha i napredovanja učenika 30

2.3.8 Sudjelovanje u radu povjerenstva za popravne, predmetne

i razredne ispite 8

2.4 Rad s učenicima s posebnim potrebama uočavanje, poticanje, i

praćenje darovitih učenika 75

2.4.1 Identifikacija učenika s posebnim potrebama 7

2.4.2 Upis i rad s novopridošlim učenicima,uč. s drugog govornog

područja 12

Page 26: Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za ...os-mace.com/images/GPiPR_SKOLE_2016-2017.pdf · Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za školsku godinu

26

2.4.3 Rad s učenicima koji doţivljavaju neuspjeh 40

2.4.4 Izrada programa opservacije, izvješća 16

tijekom

školske

godine

2.5 Savjetodavni rad i suradnja 385

2.5.1 Savjetodavni rad s učenicima 132

2.5.1.1 Grupni i individualni savjetodavni rad s učenicima 110

2.5.1.2 Vijeće učenika,Grupa za vršnjačku pomoć 22

2.5.2 Savjetodavni rad s učiteljima 53

2.5.3 Suradnja s ravnateljem 62

2.5.4 Savjetodavni rad sa sustručnjacima: psiholozi, socijalni

pedagozi, liječnici, socijalni radnici… 22

2.5.5 Savjetodavni rad s roditeljima 96

2.5.5.1 Predavanja/pedagoške radionice: UNICEF,ŢIVOTNE

VJEŠTINE,CAP,CAP TEEN PROGRAM 20

2.5.5.1.1 Početak školovanja 8

2.5.5.1.2 Prijelaz s razredne na predmetnu nastavu 4

2.5.5.1.3 Odrastanje/adolescencija 4

2.5.5.1.4 Roditelj i profesionalno usmjeravanje 4

2.5.5.2 Otvoreni sat s roditeljima - individualni rad 54

2.5.5.3 Vijeće roditelja 22

2.5.6 Suradnja s okruţenjem 20

2.6 Profesionalno usmjeravanje i informiranje učenika 57

2.6.1 Suradnja s učiteljima na poslovima profesionalnog

usmjeravanja 6

tijekom

školske

godine,

listopad,

svibanj,

lipanj

2.6.2 Predavanja za učenike: 16

2.6.2.1 Činioci koji utječu na izbor zanimanja 8

2.6.2.2 Sustav srednjoškolskog obrazovanja u RH 2

2.6.2.3 Elementi i kriteriji za upis 6

2.6.3 Predstavljanje ustanova za nastavak obrazovanja 4

2.6.4 Utvrđivanje profesionalnih interesa, obrada podataka 7

2.6.5 Suradnja sa stručnom sluţbom Zavoda za

zapošljavanje, CISOK 10

2.6.6 Individualna savjetodavna pomoć 7

2.6.7 Vođenje dokumentacije o profesionlnom usmjeravanju 8

prema

Godišnjem

planu i

programu

rada škole

2.7 Zdravstvena i socijalna zaštita učenika 23

2.7.1 Suradnja na realizaciji PP zdravstvene zaštite 11

2.7.2 Suradnja u organizaciji izleta, terenske nastave,Škole u

prirodI, izvanučionička nastava 12

2.8 Sudjelovanje u realizaciji Programa kulturne i javne

djelatnosti Škole 18

Page 27: Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za ...os-mace.com/images/GPiPR_SKOLE_2016-2017.pdf · Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za školsku godinu

27

3. VREDNOVANJE OSTVARENIH REZULTATA, STUDIJSKE

ANALIZE 137

3.1 Vrednovanje u odnosu na utvrđene ciljeve 41

3.1.1 Periodične analize ostvarenih rezultata 1. razreda, 5. razreda

i 8. razreda 13

3.1.2 Analiza odgojno-obrazovnih rezultata na kraju 1. polugodišta 10

3.1.3 Analiza odgojno-obrazovnih rezultata na kraju nastavne

godine, školske godine 18

3.2 Istraţivanja u funkciji osuvremenjivanja 96

3.2.1 Izrada projekta i provođenje istraţivanja 6

3.2.2 Obrada i interpretacija rezultata istraţivanja 10

3.2.3 Primjena spoznaja u funkciji unapređenja rada 26

tijekom

školske

godine

3.2.4 Samovrednovanje rada stručnog suradnika 24

3.2.5 Samovrednovanje rada Škole 30

tijekom

školske

godine

4. STRUĈNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH

DJELATNIKA 343

4.1 Stručno usavršavanje pedagoga 153

4.1.1 Izrada godišnjeg plana i programa stručnog usavršavanja 2

4.1.2 Praćenje i prorada stručne literature i periodike 26

4.1.3 Stručno usavršavanje u školi-UV, aktivi-nazočnost 16

4.1.4 ŢSV stručnih suradnika-sudjelovanje, predavanja 27

4.1.5 Stručno-konzultativni rad sa sustručnjacima 22

4.1.6 Studentska praksa 0

4.1.7 Usavršavanje u organizaciji MZOŠ, AZOO i ostalih

institucija-sudjelovanje 16

4.1.8 Usavršavanje u organizaciji drugih institucija-sudjelovanje 19

4.1.9 Usavršavanje u organizaciji MZOŠ, AZOO i ostalih

ustanova te po pozivu (izlaganje radova, prezentacije i predavanja) 21

4.1.10 Objavljivanje članaka u stručnoj periodici i/ili zbornicima

radova 4

4.2 Stručno usavršavanje učitelja 192

4.2.1 Individualna pomoć učiteljima u ostvarivanju planova

usavršavanja 25

4.2.2 Koordinacija skupnog usavršavanja u školi i izvan nje (školski

stručni aktivi) 24

4.2.3 Odrţavanje predavanja/ped. radionica za učitelje 31

4.2.4 Izrada prijedloga literature za stručno 20

Page 28: Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za ...os-mace.com/images/GPiPR_SKOLE_2016-2017.pdf · Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za školsku godinu

28

usavršavanje,nadopuna literature

38 4.2.5 Rad s učiteljima pripravnicima

tijekom

školske

godine

4.2.6 Rad sa str. sur. pripravnicima-mentorstvo 6

4.2.7 Rad s učiteljima i str. sur. pripravnicima- sudjelovanje u

radu povjerenstva za staţiranje 21

4.2.8 Rad sa sustručnjacima 22

5. BIBLIOTEĈNO-INFORMACIJSKA I DOKUMENTACIJSKA

DJELATNOST 130

5.1 Bibliotečno-informacijska djelatnost 26

5.1.1 Sudjelovanje u izradi prijedloga nabave stručne i druge

literature, novih izvora znanja, nabavke lektirnih djela,

sudjelovanje u informiranju i predstavljanju novih stručnih

izdanja, poticanje učenika, učitelja i roditelja na korištenje

znanstvene i stručne literature 25

5.2 Dokumentacijska djelatnost 104

5.2.1 Briga o školskoj dokumentaciji,e-matica 23

5.2.2 Pregled učiteljske dokumentacije 32

5.2.3 Vođenje dokumentacije o učenicima i roditeljima 22

tijekom

školske

godine

5.2.4 Vođenje dokumentacije o radu 26

6. OSTALI POSLOVI 51

tijekom

školske

godine

6.1 Nepredviđeni poslovi (eduakcije,rad u Školskom odboru po

pozivu, zamjene u nastavi i dr..) 51

SVEUKUPNO: 1784

Page 29: Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za ...os-mace.com/images/GPiPR_SKOLE_2016-2017.pdf · Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za školsku godinu

29

5.3. Plan rada stručnog suradnika knjižničara

GODIŠNJI PLAN I PROGAM RADA ŠKOLSKOG KNJIŢNIĈARA ZA

ŠKOLSKU GODINU 2016./17.

NEPO

SREDNI O

DGOJNO-OBRAZOVNI R

AD S

UĈENICIM

A

SADRŢAJ RADA Broj sati Vrijeme

odrţavanja

1. ODGOJNO-OBRAZOVNA DJELATNOST 457

1.1.1 Program Knjiţničnog odgoja i obrazovanja

(organizirano i sustavno upoznavanje učenika s

knjigom i knjiţnicom)

40 Tijekom

godine

1.1.2 Stručna i pedagoška pomoć učenicima u

izboru knjige 40

Tijekom

godine

1.1.3 Poticanje učenika na čitanje, upućivanje

učenika u čitanje knjiţevnih djela, korištenje

znanstveno-popularne literature, čitanje

učeničkih listova i časopisa

40 Tijekom

godine

1.1.4 Pomaganje učenicima u pripremi i obradi

zadane teme ili referata iz pojedinih nastavnih

područja

40 Tijekom

godine

1.1.5 Upućivanje učenika i pomaganje učenicima u

pravilnoj uporabi leksikona, enciklopedija,

rječnika i navikavanje učenika na samostalni rad i

samoučenje

40 Tijekom

godine

1.1.6 Vođenje izvannastavne aktivnosti -

Novinarska skupina 35

Tijekom

godine

1.1.7 Projekt razmjene straničnika 10 Listopad 2016.

1.1.8 Nacionalni kviz za poticanje čitanja 4 Studeni 2016.

1.1.9. Projekt Čitajmo zajedno - čitajmo

zaboravljene knjige 20

Tijekom

godine

1.1.10 Projekt Zelena knjiţnica 8 Tijekom

godine Planiranje i pripremanje 90 Tijekom

godine

Page 30: Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za ...os-mace.com/images/GPiPR_SKOLE_2016-2017.pdf · Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za školsku godinu

30

1.2

SURADNJA I

TIMSKI R

AD S

UĈIT

ELJIM

A, RAVNATELJEM I

STRUĈNIM

SURADNIC

IMA

1.2.1 Suradnja s učiteljima svih nastavnih

predmeta i odgojnih područja u nabavi literature i

ostalih medija

30 Tijekom

godine

1.2.2 Suradnja s ravnateljem i stručnim

suradnicima u svezi s nabavom stručne

metodičko-pedagoške literature i AV građe

30 Tijekom

godine

1.2.3 Timski rad na pripremi i ostvarivanju

multidisciplinarnih projekata, izloţbi i kreativnih

radionica

30 Tijekom

godine

2. STRUĈNO-KNJIŢNIĈNA I

INFORMACIJSKO-REFERALNA DJELATNOST 325

2.1 Organizacija i vođenje rada u knjiţnici 70 Tijekom

godine

2.2 Nabava knjiga i ostale knjiţnične građe 30 Tijekom

godine 2.3 Stručna obrada građe

2.3.1 Inventarizacija

2.3.2 Klasifikacija

2.3.3 Signiranje

2.3.4 Katalogizacija

75 Tijekom

godine

2.4. Unašanje inventara u računalni program

Metel Win te istodobno provođenje revizije fonda 75

Tijekom

godine

2.5 Zaštita i tehnička obrada knjiţne i neknjiţne

građe

2.5.1 Revizija i otpis

40 Tijekom

godine

2.6 Statistika

2.6.1 Statistika nabave

2.6.2 Statistika posudbe

10 Tijekom

godine

2.7 Sustavno obavještavanje učenika i učitelja o

novim knjigama i sadrţajima stručnih časopisa 10

Tijekom

godine

2.8 Izrada popisa literature i bibliografskih

podataka za pojedine predmete 5

Tijekom

godine

2.9 Pisanje godišnjeg plana i programa 5 Tijekom

godine

2.10 Pisanje izvješća 5 Tijekom

godine

Page 31: Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za ...os-mace.com/images/GPiPR_SKOLE_2016-2017.pdf · Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za školsku godinu

31

3. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST 80

3.1 Organiziranje, pripremanje i provođenje

knjiţevnih susreta, tematskih izloţbi, knjiţevnih

tribina, predstavljanja knjiga te posjeta kinu i

kazalištu

20 Tijekom

godine

3.2 Sudjelovanje u školskim projektima,

aktivnostima kroz godinu (Mjesec hrvatske

knjige, Boţićna priredba, Valentinovo, Noć knjige,

Dan škole, …)

10 Tijekom

godine

3.3 Školske mreţne stranice 20 Tijekom

godine 3.4 Proslavljanje obljetnica značajnijih osoba i

događaja 10 Tijekom

godine 3.5 Suradnja s ostalim knjiţnicama 10 Tijekom

godine

3.6 Suradnja s ostalim ustanovama i osobama 10 Tijekom

godine

4. STRUĈNO USAVRŠAVANJE 50

4.1 Individualno stručno usavršavanje

4.1.1 Praćenje stručne knjiţnične i druge

literature

4.1.2 Praćenje dječje literature i literature za

mladeţ

20 Tijekom

godine

4.2 Sudjelovanje na stručnim sastancima škole 10 Tijekom

godine

4.3 Sudjelovanje na stručnim sastancima

knjiţničara 10

Tijekom

godine

4.4. Sudjelovanje na seminarima i savjetovanjima

za školske knjiţničare 5

Tijekom

godine

4.5 Suradnja s Matičnom sluţbom i NSK te s

ostalim knjiţnicama 5

Tijekom

godine

Ukupno: 912

Page 32: Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za ...os-mace.com/images/GPiPR_SKOLE_2016-2017.pdf · Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za školsku godinu

32

5.4. Plan rada stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila

Poslovi i radni zadaci tijekom školske godine

I. NEPOSREDAN PEDAGOŠKI (ODGOJNO - OBRAZOVNI) RAD

Mjesec Sadrţaj rada Broj sati

1. NEPOSREDAN EDUKACIJSKO – REHABILITACIJSKI RAD S

UČENICIMA S POSEBNIM ODGOJNO – OBRAZOVNIM POTREBAMA

350

tijekom

godine

Ustroj i uspostava programa rada s učenicima u postupku

provođenja programa pedagoške opservacije

5

tijekom

godine

Otkrivanje i identifikacija učenika – konzultiranjem s nastavnicima,

prisutnošću logopeda na satovima nastave, analizom dokumentacije,

logopedskim ispitivanjem

15

tijekom

godine

Organiziranje stručnog postupka za utvrđivanje vrste i stupnja

poremećaja – dijagnostički postupak

15

tijekom

godine

Organiziranje i ostvarivanje neposrednog rada s učenicima s

posebnim odgojno-obrazovnim potrebama uz korištenje specifičnih

oblika i metoda rada

265

travanj

svibanj

Profesionalno informiranje i profesionalna orijentacija učenika s

posebnim odgojno-obrazovnim potrebama

5

oţujak

travanj

svibanj

Rad u Stručnom povjerenstvu za utvrđivanje psihofizičkog stanja

djece prije upisa u I. razred

15

tijekom

godine Rad s cjelokupnom populacijom djece u osnovnoj školi

15

tijekom

godine

Uspostava i provođenje poslova na prevenciji poremećaja u

ponašanju, uočavanje djece neprimjerena ponašanja i rad s djecom

potencijalno lošeg ponašanja te uspostava oblika rada s takvom

djecom – savjetodavna pomoć učenicima, učiteljima i roditeljima

djece

15

2. SURADNJA S UČITELJIMA 46

rujan

Pomoć pri izradi Godišnjih planova i programa rada s djecom s

posebnim odgojno-obrazovnim potrebama prilagođeno njihovim

mogućnostima

10

tijekom

godine

Konzultacije o napredovanju ili nazadovanju učenika, o planu rada s

njima, te pomoć pri izradi mjesečnih planova i programa rada s

djecom s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama i po potrebi

izmjene Godišnjih planova i programa rada s djecom s posebnim

odgojno-obrazovnim potrebama

10

tijekom

godine

Sudjelovanje u izradi programa pedagoške opservacije djece s

posebnim odgojno – obrazovnim potrebama

5

tijekom

godine

Izmjena iskustva , izmjena literature, instrukcije o načinu rada s

djecom s posebnim potrebama, predlaganje i izrada didaktičkog

materijala

7

Page 33: Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za ...os-mace.com/images/GPiPR_SKOLE_2016-2017.pdf · Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za školsku godinu

33

tijekom

godine

Suradnja s članovima Stručnog povjerenstva za utvrđivanje

psihofizičkog stanja djece

10

prosinac

lipanj

Prikupljanje izvješća o realizaciji individualnih programa za djecu s

posebnim odgojno – obrazovnim potrebama

2

tijekom

godine

Permanentno stručno usavršavanje učitelja

2

3. SURADNJA S RODITELJIMA 46

tijekom

godine

Upoznavanje roditelja sa psihofizičkim stanjem djeteta na temelju

analize dokumentacije, te podataka prikupljenih tijekom

promatranja i ispitivanja djeteta

10

tijekom

godine

Upućivanje roditelja o primjerenom načinu rada i pomoći djeci kod

kuće

25

I.

obrazovno

razdoblje

Upoznavanje roditelja s programom pedagoške opservacije

5

listopad

studeni

Upoznavanje roditelja s izrađenim individualnim programima za

učenike s posebnim odgojno – obrazovnim potrebama

4

travanj

svibanj

Upućivanje roditelja u vaţnost odabira profesionalnog zanimanja

djeteta i primjerenog nastavka školovanja

2

4. SURADNJA S RAVNATELJEM, STRUČNIM SURADNICIMA I

ČLANOVIMA STRUČNIH SLUŢBI

23

rujan

Suradnja kod izrade rasporeda rada, te kod izrade Godišnjeg plana

i programa rada stručnog suradnika defektologa – logopeda

1

rujan

Poslovi i zadaci vezani za početak školske godine

- Sudjelovanje u izradi dijelova Godišnjeg plana i programa

rada škole za šk. god. 2016. / 2017.

- Sudjelovanje u izradi Školskog razvojnog plana i

programa

- Sudjelovanje u izradi Školskog kurikuluma

- Predlaganje uvjeta za optimalno izvođenje odgojno –

obrazovnog procesa

- Poslovi oko upisa i formiranje odgojno – obrazovnih

odjela

4

tijekom

godine Poslovi i zadaci proizašli tijekom školske godine

12

tijekom

godine Kulturna i javna djelatnost škole

2

rujan

siječanj

lipanj

Sudjelovanje u radu Tima za kvalitetu

4

UKUPNO NEPOSREDAN PEDAGOŠKI (ODGOJNO - OBRAZOVNI) RAD 465

II. OSTALI POSLOVI KOJI PROIZLAZE IZ NEPOSREDNOG PEDAGOŠKOG

Page 34: Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za ...os-mace.com/images/GPiPR_SKOLE_2016-2017.pdf · Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za školsku godinu

34

(ODGOJNO - OBRAZOVNOG) RADA

5. PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE 46

rujan Izrada Godišnjeg plana i programa rada str. suradnika def. – log. za

šk. god. 2016. / 2017.

2

rujan

listopad

Izrada Planova i programa rada defektološko – logopedskih vjeţbi

za učenike s posebnim odgojno – obrazovnim potrebama

10

tijekom

godine

Izrada planova i programa rada s učenicima s posebnim odgojno –

obrazovnim potrebama

15

tijekom

godine

Izrada plana i programa na ostvarivanju zadaća programa

pedagoške opservacije

4

tijekom

godine

Izrada Mjesečnih programa rada

15

6. PRIPREMANJE ZA NEPOSREDAN RAD S UČENICIMA 46

tijekom

godine

Priprema za ostvarivanje neposrednog rehabilitacijskog rada s

učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama te i ostalim

učenicima kojima je potrebna pomoć

- prikupljanje i obrada podataka o učenicima s posebnim

odgojno-obrazovnim potrebama

- utvrđivanje rasporeda rada

- izrada ispitnih i rehabilitacijskih pomagala i materijala za

rad (individualnih radnih listića)

- priprema za dnevni rad s djecom

28

tijekom

godine

Odabir primjerene stručne literature

2

tijekom

godine

Pripremanje sastanaka Stručnog povjerenstva za utvrđivanje

psihofizičkog stanja djece

8

tijekom

godine

Koordinacija u izradi krajnjeg nalaza i mišljenje s prijedlogom

primjerenog oblika školovanja

8

7. VOĐENJE PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE O RADU 92

tijekom

godine

Vođenje dijela pedagoške dokumentacije stručnog suradnika def. –

log- (liste Neposrednog edukacijsko – rehabilitacijskog rada s

učenicima)

15

tijekom

godine Vođenje Dnevnika rada (Dnevna evidencija rada)

15

tijekom

godine Vođenje Dosjea učenika s POOP

15

tijekom

godine

Vođenje evidencije o suradnji s učiteljima, roditeljima i drugim

suradnicima

10

tijekom

godine Vođenje dijela pedagoške dokumentacije škole

2

tijekom

godine Zapaţanja o učenicima i bilješke

10

Page 35: Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za ...os-mace.com/images/GPiPR_SKOLE_2016-2017.pdf · Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za školsku godinu

35

tijekom

godine Pisanje nalaza i mišljenja logopeda

20

tijekom

godine

Izrada izvješća

5

8. STRUČNO USAVRŠAVANJE 35

tijekom

godine

Individualno usavršavanje – praćenje stručne literature

5

tijekom

godine

Kolektivno usavršavanje u ustanovi

5

po

katalogu

AZOO

Sudjelovanje na seminarima i savjetovanjima koji su u organizaciji

AZOO i MZOS, no ne zanemariti niti mogućnost usavršavanja izvan

spomenutih ustanova

4

tijekom

godine

Sudjelovanje na Ţupanijskim stručnim vijećima stručnih suradnika

logopeda u osnovnim školama

9

tijekom

godine

Sudjelovanje na Ţupanijskim stručnim vijećima stručnih suradnika

edukacijsko – rehabilitacijskog profila osnovnih škola KZŢ

6

tijekom

godine

Sudjelovanje na Stručnom vijeću voditelja/ica ŠPP

6

9. SURADNJA SA STRUČNIM ORGANIZACIJAMA I NJIHOVIM

DJELATNICIMA KOJI SU U TIJESNOJ VEZI S ODGOJEM I

OBRAZOVANJEM

23

tijekom

godine

Zavod za javno zdravstvo KZŢ

Centar za socijalni rad Zlatar Bistrica

Stručno povjerenstvo za utvrđivanje psihofizičkog stanja djece

Komisija za profesionalnu orijentaciju djece

Ured drţavne uprave, Ispostava Zlatar

Ţupanijski ured za prosvjetu

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (MZOS)

Agencija za odgoj i obrazovanje (AZOO)

Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet

Suradnja s ORL odjelima

Suradnja i rad u ŢSV logopeda

Suradnja i rad u ŢSV str.sur. edu.-reh. profila OŠ KZŢ

Suradnja s Centrom za rehabilitaciju govora i slušanja Opće

bolnice Varaţdin

Suradnja s Poliklinikom za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG

Suradnja s Psihijatrijskom bolnicom za djecu i mlade, Zagreb

Suradnja s Klinikom za dječje bolesti, Zagreb

Suradnja s Općom bolnicom Zabok

Suradnja s Poliklinikom za zaštitu djece grada Zagreba

Po potrebi druge sluţbe i institucije

23

10. OSTALI POSLOVI 185

Page 36: Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za ...os-mace.com/images/GPiPR_SKOLE_2016-2017.pdf · Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za školsku godinu

36

tijekom

godine

Poslovi i zadaci koji proizlaze iz plana i programa škole 23

Provođenje Školskog preventivnog programa (ŠPP) 30

Sudjelovanje u radu sjednica Učiteljskog i Razrednih vijeća 20

Suradnja s administrativnom sluţbom škole 20

Koordinatorica Projekta „Baltazar 3“ 46

Predsjednica Stručnog povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog

stanja djece

23

Ostali poslovi, prema potrebi 23 UKUPNO OSTALI POSLOVI KOJI PROIZLAZE IZ NEPOSREDNOG PEDAGOŠKOG

(ODGOJNO - OBRAZOVNOG) RADA

427

SVEUKUPNO 892

5.5. Plan rada tajništva

Poslovi i radni zadaci tijekom školske godine

TAJNIK

Mjesec Sadrţaj rada Broj sati

PO POTREBI

1. NORMATIVNO-PRAVNI POSLOVI

- Izrada normativnih akta

- praćenje i provođenje pravnih propisa putem

stručnih seminara i literature

- Izrada Ugovora, rješenja, odluka

- pripremanje i sudjelovanje u radu sjednica

Školskog odbora, Vijeća roditelja i Zadruţnog

odbora

- rad na izradi godišnjeg plana i programa rada Škole 250

PO POTREBI

2. PERSONALNO-KADROVSKI POSLOVI

Poslovi vezani za zasnivanje i prestanak radnih

odnosa

- suradnja s HZZ i Uredom drţavne uprave

- postupak provedbe natječaja (raspisivanje

natječaja, prikupljanje zamolbi, odgovaranje

kandidatima o rezultatima natječaja)

- prijava, promjena i odjava e- zdravstveno, e-

mirovinsko, e-matica, Registar zaposlenika u

javnom sektoru, Matična knjiga radnika

Poslovi vezani uz zamolbe djelatnika (plaćeni dopust,

godišnji odmor, nabava šk. udţbenika i priručnika,

nabava uredskog i potrošnog materijala) 350

SVAKODNEVNO

3. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

- primanje, razvođenje, razvrstavanje i otpremanje 800

Page 37: Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za ...os-mace.com/images/GPiPR_SKOLE_2016-2017.pdf · Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za školsku godinu

37

pošte

- vođenje urudţbenog zapisnika, knjige arhiviranja,

knjige izlazne pošte, knjige nabavke potrošnog

materijala

- sastavljanje i pisanje raznih dopisa, molbi,

odgovora

- izdavanje raznih potvrda i uvjerenja učenicima i

djelatnicima škole

- izdavanje duplikata svjedodţbi bivšim učenicima

škole

- poslovi telefonske sekretarice

- otvaranje korisničkog imena i lozinke u CARNet

sustavu

vođenje evidencije o raznim ispitivanjima

poštu te obavlja

PO POTREBI

4. OSTALI POSLOVI

- rad sa strankama (učenici, zaposlenici, roditelji,

vanjske stranke)

- vođenje i izrada raznih statističkih podataka

- nabava pedagoške dokumentacije i sitnog

inventara

- organizacija rada pomoćno-tehničkog osoblja za

vrijeme školskih praznika

- poslovi u vezi s protokoliranjem svjedodţbi i

zapisnika o popravnim ispitima

- suradnja sa stručnim sluţbama Općine, Ţupanije i

Ministarstva

- pomoć pripravnicima u pripremanju stručnog

ispita

- poslovi likvidatora

- ostalo

384

Sveukupno 1784

Page 38: Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za ...os-mace.com/images/GPiPR_SKOLE_2016-2017.pdf · Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za školsku godinu

38

5.6. Plan rada računovodstva

Poslovi i radni zadaci tijekom školske godine

R A Ĉ U N O V O D S T V O

Mjesec Sadrţaj rada Broj sati

Poslovi planiranja i izvještavanja 88

veljača Popunjavanje Upitnika o Fiskalnoj odgovornosti 32

rujan/

listopad

Izrada Prijedloga financijskog plana za trogodišnje razdoblje

prema izvorima finan,

Izrada Plana nabave 32

oţujak/

studeni

Izrada Financijskog plana na razini financijske godine prema

izvorima financ.,

Rebalans Financijskog plana i Plana nabave 24

Knjigovodstveni poslovi 702

rujan-kolovoz Knjiţenje poslovnih promjena kroz dnevnik i glavnu knjigu, te

kontrola istih 376

Knjiţenje ulaznih i izlaznih računa, knjige blagajne, uplatnica

i isplatnica, obračun plaća i naknada te isplata istih, prometa

ţiro računa-priliva i odliva, provođenje kompenzacija

bolovanja HZZO-MZOS

Vođenje pomoćnih knjiga: dugotrajne nefinancijske imovine,

kratkotrajne nefinanc. imov.

prema vrsti, količini i vrijednosti, vođenje knjige ulaznih

računa, izlaznih računa

siječanj,

travanj,srpanj,

listopad

Sastavljanje godišnjih i periodičnih izvještaja (Izvještaj o

prihodima i rashodima, Bilanca, Izvještaj o obvezama,

Izvještaj o promjenama u obujmu imovine, Izvještaj o financ.

iznad minim., Izvještaj o ostvarenim vlastitim prihodima i dr.)

sta 104

rujan-kolovoz

Izrada mjesečnih zahtjeva za dodjelu sredstava za rashode

(materijalni rashodi,

rashodi za investicijsko ulaganje, rashodi za kapitalno

ulaganje) 48

oţujak Izrada mjesečnih i periodičnih statističkih izvještaja

(Izvještaj o investicijama , Izvještaj o zaposlenima) 48

prosinac-

siječanj

Pripremanje popisa imovine i obveza, evidentiranje promjena

na temelju zapisnika 94

Page 39: Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za ...os-mace.com/images/GPiPR_SKOLE_2016-2017.pdf · Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za školsku godinu

39

članova popisnog povjerenstva (otpis osnovnih sredstava,

viškovi, manjkovi)

veljača Zaključivanje i uvezivanje poslovnih knjiga 32

Financijski poslovi 822

rujan-

kolovoz

Obračun i isplata osnovne plaće te ostalih naknada(bolovanja,

smjenskog rada,

prekovremenog rad, dvokratnog rada, posebnih uvjeta rada,

prijevoza, jubilarnih nagrada, pomoći, otpremnina, regresa i

dr. naknada) 482

Izrada obrasca ER 1 zahtjeva za refundaciju bolovanja te

potraţivanje istih od HZZO 24

Obračun i isplata ostalih plaća: program predškole, pomoćnici

u nastavi, stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog

odnosa, ugovor o djelu i dr. 48

Izrada JOPPD obrasca, godišnjih IP obrasca, Id,IDD obrasca

,dostava Poreznoj upravi (elektronskim putem ili osobno) 48

Plaćanje tekućih obveza putem e zabe i usklađivanje stanja s

dobavljačima 24

Izrada izlaznih faktura, uplatnica za prehranu u šk. kuhinji,

uplatnica za prijevoz učenika po DPS te praćenje naplate

istih, Izdavanje Obavijesti-Opomena o stanju dugovanja 60

Blagajničko poslovanje-uplata i isplata novca 60

Ostali financijski poslovi vezani uz rad šk.kuhinje, učeničke

zadruge, školskih ekskurzija,

ŠŠK, osiguranja učenika, šk. knjiţnice, iznajmljivanja školskog

prostora i opreme i dr. 76

rujan-

kolovoz

Ostali poslovi na zahtjev ravnatelja, MZOS,

ţupanije/jedinice lokalne samouprave

(izvješća Školskom odboru, ravnatelju, MZOS, Ţupaniji i dr.) 52

Ostali poslovi vezani uz izdavanje potvrda o

primanjima, o isplaćenoj neto plaći za

potrebe HZZ, djelatnika, banaka

i d r. 24

Kontakti s MZOS, Ţupanijom , jedinicom lokalne samouprave,

Poreznom upravom,

HZZO-om, FIN-om, Zagrebačkom bankom (osobni kontakti,

elektronska pošta, dostava obrazaca, plaće, financijskih

izvješća i dr.) 48

Praćenje zakonskih propisa putem literature i seminara (stručno

usavršavanje) 48

Ukupni godišnji fond sati 1784

Page 40: Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za ...os-mace.com/images/GPiPR_SKOLE_2016-2017.pdf · Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za školsku godinu

40

5.7. Plan rada školskog liječnika

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŢUPANIJE

ZLATAR

Sluţba za provedbu preventivno-odgojnih mjera

zdravstvene zaštite školske djece

PROGRAM SPECIFIČNIH I PREVENTIVNIH MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA

DJECU I MLADEŢ ŠKOLSKE DOBI ZA ŠKOLSKU GODINU 2015./2016.

5.7.1 mjere higijensko-epidemiološke zaštite

a. cijepljenje i docjepljivanje

I razred MPR (ospice, zaušnjaci, rubeola)

IPV (dječja paraliza)

VI razred Hepatitis B ( tri doze )

VIII razred Ana-Di-Te + IPV(difterija, tetanus, dječja

paraliza)

završni razredi srednjih

škola

Provjera cijepnog statusa

b. sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti

5.7.2. sistematski i ostali preventivni pregledi

a. sistematski pregled djeteta prije upisa u prvi razred osnovne škole ( travanj-

lipanj )

b. sistematski pregled u petom razredu osnovne škole (prosinac-oţujak)

c. sistematski pregled i profesionalna orijentacija u osmom razredu osnovne

škole (prosinac-oţujak)

d. sistematski pregled u prvom razredu srednje škole (prosinac-oţujak)

e. namjenski pregledi (pregled prije natjecanja u školskim sportskim klubovima,

prije pohađanja škole za neplivače, škole u prirodi, pregled za prilagodbu

nastave tjelesnog odgoja, pregled i izdavanje mišljenja za profesionalnu

Page 41: Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za ...os-mace.com/images/GPiPR_SKOLE_2016-2017.pdf · Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za školsku godinu

41

orijentaciju, pregled i izdavanje potvrde za upis u srednju školu i za prijam u

đački i studentski dom)

f. probiri (siječanj-oţujak)

III.

razred

ispitivanje oštrine vida i vida na boje

praćenje rasta i razvoja

VI.

razred određivanje tjelesne visine i pregled kraljeţnice

5.7.3 savjetovališni rad (kontinuirano cijele godine)

organizira se jednom tjedno 2 ili 3 sata,

aktivna skrb o djeci i mladeţi s kroničnim poremećajima zdravlja, rizicima po

zdravlje i smetnjama u psihofizičkom razvoju te poteškoćama u učenju

rad u komisijama s nastavnicima i stručnim suradnicima

rad s roditeljima

stručni rad s učiteljima

suradnja s ostalim institucijama koje se bave problemima djece i mladeţi

5.7.4. zdravstveni odgoj i promicanje zdravlja (predavanja i rad u malim grupama kontinuirano cijele godine)

I. razred pravilno pranje zubi po modelu

III.

razred skrivene kalorije (piramida prehrane)

V. razred promjene vezane uz pubertet i higijena

5.7.5 zaštita i promicanje zdravog okoliša (kontinuirano)

a. higijensko sanitarna kontrola škola i učeničkog doma

b. nadzor nad školskom kuhinjom i prehranom učenika

o svaki objekt barem jednom godišnje

o školska kuhinja najmanje dva puta godišnje

Page 42: Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za ...os-mace.com/images/GPiPR_SKOLE_2016-2017.pdf · Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za školsku godinu

42

6. PLAN RADA ŠKOLSKOG ODBORA I STRUČNIH TIJELA

6.1. Plan rada Školskog odbora

Mjesec Sadrţaj rada Izvršitelji

rujan

- donošenje Kućnog reda škole

- donošenje Školskog kurikuluma

- donošenje Godišnjeg plana i programa rada za šk. god.

2015./2016.

- donošenje Godišnjeg plana i programa rada predškole za šk.

god. 2015./2016.

- razmatranje izvješća o ostvarivanju Godišnjeg plana i

programa rada OŠ Mače i programa predškole za šk. god.

2015./2016.

ravnatelj,

predsjednik

Školskog

odbora

- usklađivanje općih akata sa eventualnim izmjenama Zakona o

odgoju i o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

tijekom

šk.godine

- davanje suglasnosti vezano uz zasnivanje i prestanak radnog

odnosa ravnatelj

siječanj,

listopad

– studeni

prosinac

- donošenje Plana nabave za 2017. te rebalans

- donošenje Financijskog plana 2017. te projekcije za 2018. i

2019. godinu te rebalans ravnatelj,

računovođa

rujan,

veljača

- prihvaćanje izvješća o iznajmljivanju školske sportske

dvorane

ravnatelj,

računovođa

veljača - prihvaćanje Završnog računa za 2016. godinu

ravnatelj,

računovođa

tijekom

šk.godine

- odlučivanje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog

odnosa ravnatelj

tijekom

šk.godine

- školska kuhinja

- osiguranje učenika

- prijevoz učenika

ravnatelj i

predsjednik

Školskog

odbora

tijekom

šk.godine

- davanje ravnatelju prijedloge i mišljenja o pitanjima vaţnim

za rad škole

ravnatelj i

predsjednik

Školskog

odbora

tijekom

šk.godine

- obavljenje drugih poslova određenih Ststutom, Zakonom i

drugim općim aktima

ravnatelj i

predsjednik

Školskog

odbora

Page 43: Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za ...os-mace.com/images/GPiPR_SKOLE_2016-2017.pdf · Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za školsku godinu

43

6.2. Plan rada Učiteljskog vijeća

Mjesec Sadrţaj rada Izvršitelji

rujan

- utvrđivanje prijedloga plana rada škole i planiranje Školskog

kurikuluma

- donošenje plana i programa učeničkih društava i skupina INA

- donošenje plana i programa indiv. i kol. stručnog usavršavanja

učitelja

- donošenje plana i programa rada za učenike s posebnim

potrebama

učitelji,

pedagog,

ravnatelj

rujan -

lipanj

- analiza realizacije plana i programa rada škole te uspjeha u

učenju i vladanju

- primjena pedagoških mjera

provođenje projekata škole prema Razvojnom planu

učitelji,

pedagog,

ravnatelj

rujan

- odobravanje plana i programa izvanučioničke nastave, izleta i

ekskurzija

- predlaganje nabave nastavnih sredstava i pomagala

učitelji,

pedagog,

ravnatelj

lipanj - imenovanje članova ispitnih komisija ravnatelj

rujan -

lipanj - rješavanje ţalbi i zahtjeva roditelja

učitelji,

pedagog,

ravnatelj

rujan -

lipanj

- predavanja i radionice učitelja i stručnih suradnika te

vanjskih suradnika

učitelji,

pedagog,

ravnatelj

6.3. Plan rada Razrednog vijeća

Mjesec Sadrţaj rada Izvršitelji

9.-6.mj - mjesečno planiranje učitelji

prosinac - analiza realizacije plana i programa učitelji

9. i 6.mj. - utvrđivanje uspjeha učenika u učenju i vladanju učitelji

9.mj. - predlaganje plana i programa izleta i ekskurzija, te

terenske nastave učitelji

9.mj. - organiziranje DOP te uključivanje učenika u INA i

izvanškolske aktivnosti učitelji

Page 44: Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za ...os-mace.com/images/GPiPR_SKOLE_2016-2017.pdf · Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za školsku godinu

44

6.4. Plan rada Vijeća roditelja

Mjesec Sadrţaj rada Izvršitelji

rujan

- konstituirajuća sjednica Vijeća roditelja (izbor predsjednika

i zamjenika)

- davanje mišljenja o prijedlogu školskog kurikuluma i - javna

rasprava

- utvrđivanje prijedloga godišnjeg plana i programa rada škole i

godišnjeg plana i programa rada predškole

- raspravljanje o izvješćima ravnatelja o realizaciji godišnjeg

programa i plana rada škole i predškole

ravnatelj,

predstavnici

roditelja

Tijekom

školske

godine

- davanje prijedloga o organizaciji rada škole u školskoj godini

2015./2016.

predstavnici

roditelja

6.5. Plan rada Vijeća učenika

Mjesec Sadrţaj rada Izvršitelji

rujan -konstituirajuća sjednica Vijeća učenika

Razrednici,

pedagog,

predstavnici

razreda

tijekom

šk.godine

- sudjelovanje predstavnika Vijeća učenika u radu tijela Škole

kada se odlučuje o pravima i obvezama učenika, bez prava

odlučivanja

pedagog,

predstavnici

razreda

7. PLAN STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA

Svaki uĉitelj duţan je voditi evidenciju o permanentnom usavršavanju u obrascu Individualni plan i

program permanentnog usavršavanja za školsku godinu 2016./2017..

Page 45: Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za ...os-mace.com/images/GPiPR_SKOLE_2016-2017.pdf · Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za školsku godinu

45

7.1. Stručno usavršavanje u školi

7.1.1. Učiteljska vijeća

Sadrţaj permanentnog

usavršavanja Ciljne skupine

Vrijeme

ostvarenja

Planiran

i broj

sati

1. E-učitelj – suvremena nastava uz

pomoć tehnologije

STEM, str. suradnici, 10%

ost. učitelja

09.mj.2016.-

01.mj.2017.

5

2. Office 365

STEM, str. suradnici,

ravnatelj, 20% ost.

učitelja, tajnica,

računovotkinja

10.mj.2016.-

03.mj.2017.

5

3. Videokonferencija u nastavi STEM, str. suradnici,

ravnatelj, 10% ost. učitelji

12.mj.2016.-

04.mj.2017.

3

4. Korištenje alata za izradu DOS-a STEM, str. suradnici, 20%

ost .učitelja, ravnatelj

11.mj.2016.-

04.mj.2017.

5

5. Primjena scenarija učenja,

digitalnih alata i obrazovnih trendova STEM

10.-12.mj.

2016

4

6.Repozitorij DOS-a i primjena DOS-

a

STEM, 20%, ost. učitelji,

str. suradnici

5

7.Primjena interaktivnih mjernih

uređaja u nastavi STEM

10./11.mj.

2016.

5

7. Predstavljanje mreţne opreme

sustava za upravljanje i nadzor

mreţe

voditelj, ravnatelj, tajnica tijekom šk.

godine

5

8. Korištenje opreme za nastavu STEM, 20%ost. učitelji,

str. suradnici, ravnatelj

tijekom šk.

godine

5

9. Osnove korištenja tableta i

hibridnih računala svi članovi UV-a

tijekom šk.

godine 3

10. Massive Open Online Courses

(MOOC)

-Inovativni nastavnici

STEM tijekom šk.

godine

6

tjedana

11. Massive Open Online Courses

(MOOC)

Moodle MOOC

svi zainteresirani učitelji tijekom šk.

godine

6

Tjedana

12. Webinari- Sigurnost na internetu

- Intelektualno vlasništvo na

internetu

- CMS - Classroom

Management System

Svi zainteresirani

djelatnici škole

tijekom šk.

godine

4

13. Susreti s učiteljima drugih škola STEM, zainteresirani

učitelji

tijekom šk.

godine

2

14. Studijski posjeti drugim školama STEM, zainteresirani

učitelji

tijekom šk.

godine

6

Page 46: Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za ...os-mace.com/images/GPiPR_SKOLE_2016-2017.pdf · Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za školsku godinu

46

7.1.2. Stručna vijeća

Sadrţaj permanentnog

usavršavanja

Vrijeme

ostvarenja

Planirani

broj sati

1. Razredna nastava

2. Jezično-umjetničko i društveno

područje

3. Prirodoslovno-matematičko i

tehničko

područje

siječanj/

travanj/

lipanj

9

9

9

7.2. Stručna usavršavanja izvan škole

7.2.1. Stručna usavršavanja na županijskoj razini

Organizator

usavršavanja Namijenjeno

Vrijeme

ostvarenja

Planirani

broj

sati

AZOO, ŢSV članovima UV-a tijekom šk.

godine

300

Ukupno sati tijekom školske godine 300

7.2.2. Stručna usavršavanja na drţavnoj razini

Organizator

usavršavanja Namijenjeno

Vrijeme

ostvarenja

Planirani

broj

sati

AZOO Članovima UV-a tijekom šk.

godine

80

Ukupno sati tijekom školske godine 145

7.3. Ostala stručna usavršavanja i osposobljavanja

Svaki uĉitelj duţan je voditi evidenciju o permanentnom usavršavanju u obrascu Individualni plan i

program permanentnog usavršavanja za školsku godinu 2016./2017.

Page 47: Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za ...os-mace.com/images/GPiPR_SKOLE_2016-2017.pdf · Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za školsku godinu

47

8. PODACI O OSTALIM AKTIVNOSTIMA U FUNKCIJI ODGOJNO-OBRAZOVNOG

RADA I POSLOVANJA ŠKOLSKE USTANOVE

8.1. Plan kulturne i javne djelatnosti

Razraditi po mjesecima sadrţaje i sudionike u kulturnim aktivnostima, predvidjeti broj uĉenika koji

će sudjelovati u programima.

Plan kulturne djelatnosti škole sadrţi: estetsko-ekološko ureĊenje ţivotne i radne sredine, javna

predavanja, priredbe, natjecanja, obiljeţavanje drţavnih blagdana i Dana škole i sve druge oblike

suradnje s društvenom sredinom.

Mjesec Nadnevak Sadrţaji aktivnosti Broj učenika Nositelji aktivnosti

rujan

5. rujna

Prvi dan u novoj školskoj

godini – program; svečani

prijem učenika 1. razreda i

Zaziv Duha Svetoga

RN, PN A.Jembrih/S.Sviben

30. rujna Europski dan sporta – cross RN, PN R.Halapir

rujan Pozdrav jeseni RN Razrednici RN

rujan Sigurno u prometu (MUP)- 1.

razredi RN A.Jembrih/R.Bartolec

listopad

5.

listopada Svjetski dan učitelja RN, PN K.Prugovečki/R.Halapir

3.-7.

listopada

Dječji tjedan – radionice,

susret s načelnikom, krug

prijateljstva

RN, PN T.Dabić

8.

listopada Dan neovisnosti PN A.Hanţek

14.

listopada

Dani zahvalnosti za plodove

zemlje i dani kruha –

blagoslov kruha i svečani

program

RN, PN

Svi razrednici,

knjiţničarka,

pedagoginja, ravnatelj,

svećenik

listopad Solidarnost na djelu RN, PN S.Sviben

25.

listopada-

15.

studenog

Mjesec hrvatske knjige –

panoi, hrvatski jezik RN, PN

Knjiţničarka,

razrednici PN

studeni 9.

studenog Svjetski dan izumitelja PN K.Prugovečki

Page 48: Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za ...os-mace.com/images/GPiPR_SKOLE_2016-2017.pdf · Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za školsku godinu

48

16.

studenog

Međunarodni dan tolerancije

- radionice RN, PN

Svi razrednici, stručni

suradnici, predmetni

učitelji

15.-16.

studenog

Dan sjećanja na ţrtvu

Vukovara – povijest, PID u 4.

razr.

RN, PN Učitelj povijesti,

knjiţničarka

Dan kazališta – posjet

kazalištu u Zagrebu RN, PN

Razrednici PN, učitelji

hrvatskog jezika,

knjiţničarka

15.

studenog-

15.

prosinca

Mjesec borbe protiv

ovisnosti (15.11.-15.12.) -

radionice

RN, PN

Defektologinja,

pedagoginja,

razrednici

6.

prosinca

Sveti Nikola - razredne

svečanosti RN Učitelji RN

23.

prosinca

Boţić – prigodni program i

sajam Zadruge RN, PN Voditelji INA

siječanj

15.

siječnja

Međunarodni dan priznanja

RH PN A.Hanţek

27.

siječnja

Međunarodni dan sjećanja na

Holokaust - povijest PN

Učitelj povijesti,

učiteljica M.Rod

veljača

14.

veljače Valentinovo –ljubavna pošta RN, PN

Razrednici,

pedagoginja

Maskenbal – razredna maska i

ples pod maskama RN, PN

Tatjana Zrinski, Petra

Šimunec

veljača Pravilno pranje zubi po

modelu 1.razred Dr.M.Očić Leljak

21.

veljače

Međunarodni dan

materinskog jezika PN M.Rod

oţujak oţujak Klokan bez granica RN, PN P.Šimunec

oţujak Pozdrav proljeću RN Razrednici RN

travanj

16.

travnja Uskrs RN, PN

Razrednici, predmetni

učitelji, pedagoginja,

voditelji INA- e,

vjeroučiteljica

2. travnja Međunarodni dan dječje

knjige RN, PN I.Buđa

Page 49: Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za ...os-mace.com/images/GPiPR_SKOLE_2016-2017.pdf · Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za školsku godinu

49

21.

travnja

Dan planeta Zemlje, Dan

šuma, Dan voda, Meteorološki

dan, Dan obnovljivih izvora

energije – eko akcije,

izvanučionička nastava u šk.

vrtu

RN, PN Razredni i predmetni

učitelji

21.

travnja

Svjetska noć knjiga – noćno

druţenje s knjigom RN, PN

Irena Buđa, Mirjana

Marijić

25.- 28.

travnja

KIKI- međunarodni festival

dječjeg filma RN Razrednici RN

svibanj

05.svibnja

Dan škole- nenastavni dan,

priredba i sportska

natjecanja

RN, PN

Razrednici,

pedagoginja, voditelji

INA- e, Marina Rod,

Tatjana Zrinski,

Boţidar Ljubenko

15.

svibnja

Međunarodni dan obitelji,

Majčin dan – pano,

obiljeţavanje na SRO

RN, PN

Razrednici,

pedagoginja, voditelji

INA-e

lipanj lipanj Svečana podjela nagrada

najboljim učenicima RN, PN

Razrednici, ravnatelj,

pedagoginja, tajnica

8.2. Plan zdravstveno-socijalne zaštite učenika

Ovdje planiramo preventivne mjere na zaštiti zdravlja uĉenika u školi. U suradnji sa zdravstvenom

sluţbom provoĊenje sistematskih pregleda, cijepljenja kao i socijalnu zaštitu uĉenika koji imaju

potrebu da se o njima vodi dodatna briga nadleţnih socijalnih sluţbi, akcije Pomlatka Crvenog kriţa

i Karitasa.

Potrebno je planirati trajanje akcije na poboljšanju odnosa izmeĊu uĉenika i uĉenika, uĉenika i

uĉitelja te roditelja i škole.

OBVEZNI PROGRAM CIJEPLJENJA

Vrijeme Sadrţaji Nositelji

tijekom

školske

godine

MPR (ospice, zaušnjaci, rubeola)

IPV (dječja paraliza) – 1.razred

Hepatitis B ( tri doze ) – 6.razred

Ana-Di-Te + IPV (difterija, tetanus, dječja paraliza) –

8.razred

dr.M.Očić

Leljak

Page 50: Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za ...os-mace.com/images/GPiPR_SKOLE_2016-2017.pdf · Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za školsku godinu

50

8.3. Plan zdravstvene zaštite odgojno-obrazovnih i ostalih radnika škole

Vrijeme Sadrţaji Nositelji

tijekom

školske

godine

Sanitarni pregledi svih djelatnika

ZJZ

Sanitarni pregled za kuhare

Sistematski pregled 1/3 djelatnika sukladno odredbi

kolektivnog ugovora

OB Zabok

8.4. Školski preventivni programi

Mjesec Sadrţaj rada Broj

sati

rujan

2016.

Kućni red škole

Protokol o izricanju pedagoških mjera

Pravilnik o ocjenjivanju

- roditeljski sastanci za roditelje učenika od 1. do 8. razreda

- nositelji: razrednici

2

rujan

2016.

Sigurno u prometu

- edukacija učenika prvog razreda o sigurnosti u prometu

- nositelji: MUP, ravnatelj, razrednice 1. razreda

1

rujan

2016.

Program izborne nastave i izvannastavnih aktivnosti

- poticati učenike na pohađanje izborne nastave i izvannastavnih

aktivnosti

- nositelji: voditelji INA

prema

programu

INA

studeni

2016.

Komunikacija s adolescentom – ZZJJ (g.S.Joka)

- edukacija roditelja učenika 7. i 8.razreda o načinima

učinkovite komunikacije

1

siječanj

2017.

Promjene vezane uz pubertet i higijena – školska liječnica dr.M.Očić

Leljak

- predavanje za učenike 5.razreda

1

veljača

2017.

Pravilno pranje zubi po modelu – školska liječnica dr.M.Očić Leljak

- predavanje za učenike 1.razreda

2

veljača

2017.

Skrivene kalorije (piramida prehrane) – školska liječnica dr.M.Očić

Leljak

- predavanje za učenike 3.razreda

2

Page 51: Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za ...os-mace.com/images/GPiPR_SKOLE_2016-2017.pdf · Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za školsku godinu

51

oţujak,

travanj

2017.

„Zdrav za 5“

- radionice i predavanja za učenike 8. razreda u svrhu

prevencije ovisnosti i zlouporabe droga, alkohola i igara na

sreću i očuvanja okoliša i prirode

- nositelji: stručni suradnici, MUP, ZZJZ KZŢ, razrednici

4

tijekom

godine

Tribina Centra za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti

ZZJZ KZŢ

- predavanje za roditelje učenika od 1. do 8. razreda kako da

primjene djelotvorne roditeljske postupke i spremniji

dočekaju fazu puberteta i adolescencije

- radionice za učenike od 1. do 6. razreda na teme „Tko sam ja?“

i „Kako reći ne?“

- nositelji: koordinator Centra prof. Svetislav Joka, razrednici,

stručni suradnici

6

oţujak

2017.

travanj

2017.

Dan za zdrave zube

- radionice za učenike 1. razreda u svrhu edukacije o pravilnom

pranju zubi i njezi usne šupljine

- nositelji: razrednice 1. razreda, stručni suradnici, stomatolog

2

oţujak,

travanj

2017.

Preventivni program „Daj šest“

- edukacija učenika prvog razreda o postojanju i vaţnosti prvih

trajnih kutnjaka

- nositelji: razrednice 1. razreda, stručni suradnici

2

prema

raspored

u

liječnice

šk.

medicine

Promjene vezane uz pubertet i higijena

- predavanje za učenike 5. razreda

- nositelji: dr. Melita Očić-Leljak – liječnica školske medicine

1

rujan

2016.

Hrvatski olimpijski dan (10.9.)

- obiljeţavanje Hrvatskog olimpijskog dana

- nositelji: učitel TZK Robert Halapir, razrednici, učitelji RN i

PN

2

listopad

2016.

Dječji tjedan (5.-11.10.)

- obiljeţavanje Dječjeg tjedna s ciljem upoznavanja javnosti na

potrebu ostvarivanja prava djeteta i na potrebu provedbe

aktivnosti s djecom i za djecu

- nositelji: učitelj Tihomir Dabić, predmetni učitelji,

pedagoginja, članovi DND

4

studeni

2016.

Međunarodni dan tolerancije (16.11.)

- integrirani dan za učenike od 1. do 8. razreda u svrhu

poticanja svijesti djece, mladih i odraslih o vaţnosti

međusobnog poštovanja i razumijevanja te poštivanja prava

4

Page 52: Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za ...os-mace.com/images/GPiPR_SKOLE_2016-2017.pdf · Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za školsku godinu

52

svakog djeteta

- nositelji: razrednici, stručni suradnici, predmetni učitelji

prosinac

2016.

Međunarodni dan osoba s posebnim potrebama (3.12.)

- radionice za učenike na temu bontona u svakodnevnoj

komunikaciji s osobama s invaliditetom u svrhu razvijanja

svijesti kod učenika za uvaţavanje i razumijevanje potreba,

osjećaja i ţelja osoba s invaliditetom

- nositelji: stručni suradnici, učitelji RN

2

studeni,

prosinac

2016.

Mjesec borbe protiv ovisnosti (15.11.-15.12.)

- radionice za učenike s ciljem razvijanja odlučnog stava protiv

pušenja, alkohola, droga i drugih sredstava ovisnosti opasnih za

zdravlje, razvijati zdrave ţivotne navike učenika

- nositelji: stručni suradnici, razrednici

4

oţujak

2017.

Dan darovitih učenika (21.3.)

- integrirani dan za učenike od 1. do 8. razreda, omogućiti

učenicima da istaknu svoje interese i razvijaju svoje

specifične sposobnosti

- nositelji: razrednici, predmetni učitelji, voditelji INA, stručni

suradnici

4

svibanj

2017.

Svjetski dan športa (30.5.)

- integrirani dan za učenike od 1. Do 8. Razreda u svrhu

poticanja većeg uključivanja djece u sportske aktivnosti,

edukacija o sportu i njegovu značenju za ţivot

- nositelji: učitelj TZK Robert Halapir, razrednici, predmetni

učitelji

2

tijekom

godine

Humanitarne akcije „Solidarnost na djelu“, „Za tisuću radosti“, „Dan

narcisa“

- uključivanje učenika u humanitarne akcije u svrhu razvijanja

humanosti, solidarnosti, zajedništva i osjećaja društvene

odgovornosti

- nositelji: učiteljica VJ Sandra Sviben, učenici INA, CKRH,

Caritas Zagrebačke nadbiskupije, humanitarne udruge

4

tijekom

godine

Sportska natjecanja

- uključivanje učenika u sportske aktivnosti i natjecanja u svrhu

razvijanja natjecateljskog duha te prevencije nepoţeljnih

oblika ponašanja

- nositelji: učitelj TZK Robert Halapir, razrednici, ravnatelj, dr.

Melita Očić-Leljak

4

tijekom

godine

Za sigurno i poticajno okruţenje u školama

- provedba UNICEF-ovog projekta sprječavanja vršnjačkog

nasilja u školi, edukacija učitelja i učenika u cilju

prepoznavanja, djelovanja i sprječavanja različitih oblika

nasilja u školi, uključivanje i interveniranje različitih

6

Page 53: Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za ...os-mace.com/images/GPiPR_SKOLE_2016-2017.pdf · Godišnji plana i programa rada Osnovne škole Mače za školsku godinu

53

čimbenika u sprječavanju i smanjenju vršnjačkog nasilja,

provoditi protokol o postupanju u slučaju nasilja, prepoznati i

pravilno reagirati na vršnjačko nasilje

- nositelji: stručni suradnici, ravnatelj, razrednici, predmetni

učitelji

tijekom

godine

Program mjera za povećanje sigurnosti u odg.-obr. ustanovama

Protokol o postupanju u kriznim situacijama

Protokol o postupanju u slučaju nasilja

Program odgoja i obrazovanja za ljudska prava

- informiranje učitelja i roditelja

- nositelji: ravnatelj, stručni suradnici, razrednici

2

9. PRILOZI

1. Godišnji planovi i programi rada učitelja

2. Mjesečni planovi i programi rada učitelja

3. Plan i program rada razrednika

4. PrilagoĎeni planovi i programi rada za učenike s teškoćama

5. Rješenja o tjednim zaduţenjima odgojno-obrazovnih radnika

6. Plan nabave za 2015. i 2016.

7. Raspored sati

KLASA: 602-02/16-01/91

URBROJ: 2211/06-380-19-05-16-1

Na osnovi ĉlanka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i ĉlanka 59. Statuta

Osnovne škole, a na prijedlog Uĉiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i ravnatelja škole, Školski odbor

na sjednici odrţanoj 28. rujna 2016. godine donosi:

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE MAČE ZA ŠKOLSKU

GODINU 2016./2017.

Ravnatelj škole Predsjednik školskog odbora

Vladimir Grudenić Mirjana Marijić

______________________ ____________________