godišnji program rada

of 46 /46
1 Učenički dom Marije Jambrišak Godišnji program rada Školska godina 2020./21.

Author: others

Post on 01-Nov-2021

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Microsoft Word - GPP 20.-21_ (003) (00000003).docUeniki dom Marije Jambrišak osnovan je na spomen tragino preminuloj Njezinom velianstvu kraljici Elizabeti - Sissi roenoj Witelsbach (Munchen 1837.) keri vojvode Maksimilijana II Bavarskog , a udanoj za cara i kralja Franju Josipa II iz kue Habsburg- Lotharingen godine 1854. Naredbom predsjedništva kraljevine hrvatsko-slavonsko-dalmatinske zemaljske vlade od 7.oujka 1899.godine , u Trojednoj kraljevini prikupljeni su dobrovoljni prilozi za spomen tragino preminuloj ( 1898.) Kraljici. Na prijedlog zagrebake i hrvatske prosvjetiteljice Marije Jambrišak tim sredstvima utemeljen je Elizabetin internat za odgoj enske mladei. Internatom je upravljala Zemaljska gospojinska udruga. Internat je otvoren 1.rujna 1900.godine i sve do danas u Opatikoj ulici 14. odgaja i obrazuje ensku mlade za dobro roda svoga.
Marija Jambrišak je prosvjetna , javna , i društvena djelatnica popularizator humanistikih i naprednih ideja. Ona je prva uiteljica u Hrvatskoj i Austriji koja ima studijem steeno pedagoško obrazovanje. Naime , uz pomo biskupa J.J.Strossmayera studira na poznatom Pedagoginjaijumu u Beu. Velik dio svoga rada posvetila je enskom pitanju i pravima ena uope i njezinim zalaganjem otvorena je u Zagrebu (1892) enska srednja škola. Zastupnica je naprednih pedagoških i didaktiko-metodikih pristupa i shvaanja. Zalae se za obraanje panje individualnim osobinama uenika , zagovara koedukaciju , naglašava potrebu zajednikog odgojnog djelovanja doma i škole.
Ove školske godine upisano je 170 uenice tako da smo popunjeni i nema slobodnih mjesta. Cjelokupni rad ustanove organizran je prema kalendaru rada kojeg donosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a specifinosti se usklauju s potrebama uenica u suradnji sa školama i roditeljima. Posebnost ove školske godine da je poetak nastavne godine u organizacijskom i realizacoujskom segmentu definiran Uputamaza spreavanje i suzbijanje epidemije Covid -19 u uenikim domovima s obzirom na epidemiju Covid- 19 u školskoj godino 2020./21.izdane od HZJZ . Program rada napravili smo kao i do sada za sva dijelove mentorski, izborni i posebni, a u realizaciji emo pronalaziti modele, metode i oblike realizacije u sklada s datim Uputama HZJZ-a, prestankom vaenja mjera nastavit emo s realizacijom programa na uobiajeni nain kao prije epidemije. Prilikom izrade plana i programa odgojno-obrazovnog rada našeg Doma koristili smo saznanja dobivena anketiranjem uenica i razgovorima s roditeljima, odgajateljiima i drugim djelatnicima te pozitivna iskustva iz prošle školske godine. Pojaano emo raditi na realizaciji programa rada te emo uvesti novine i promjene posebice vodei rauna o Uputama HZJZ-a, a s ciljem realizaciji postavljenog cilja Anketom koju smo proveli tijekom školske godine i razgovorima obavljenim poetkom ove školske godine, došli smo do saznanja kakve programe uenice ele.
3
Svim našim programima elimo boravak uenica u Zagrebu uiniti ugodnijim i uspješnijim , a ujedno pripremiti uenice za preuzimanje kontrole nad svojim ivotom (nastavak školovanja, posao, obitelj i sl.). Prema iskazanom interesu uenica organizirati emo izborne programe , dijelom ve tradicionalne , a uvaavajui njihove elje i neke nove. Programe organiziramo prema mogunostima u našoj ustanovi ili upuujemo uenice na ukljuivanje u ve postojee takve programe u gradu. Svi ti programi i redoviti mentorski program pridonose postizanju cilja i realizaciji zadaa koje su postavljene pred našu ustanovu.
Opi cilj odgojno-obrazovnog rada u uenikom domu je omoguit pravilan psiho-fiziki razvoj i sazrijevanje mlade osobe te osposobljavanje za kvalitetno upravljanje svojim ivotom. To obuhvaa psihofiziko zdravlje , razvijanje intelektualnih sposobnosti i usvajanje novih znanja , kulture ponašanja i ophoenja- kvalitetnu komunikaciju ,razvijanje estetskih vrijednosti i usvajanje moralnih normi te pozitivnog odnosa prema drugom ljudima, prirodi i okolini itd. “Voljeti dijete ne znai pojedovati ga , nego - bezuvjetno ga prihvaati: slušati ga što govori , podsticati ga da izraava svoje misli i osjeaje , omoguiti mu da razvije sve svoje potencijale” ( dr.sc.Dubravka.Miljkovi )
4
O S N O V N E Z A D A E
Z A D A E A K T I V N O S T I K A K O T K O K A D A
1. Stvarati preduvjete za rad prema humanistiko razvojnoj i integralnoj paradigmi.
2. Organizirati rad prema Uputama HZJZ-a
1.Ispitivanje oekivanja djelatnika,uenika i roditelja: 2.Što znamo, što imamo i što trebamo-da bi nam Dom bio ugodniji, topliji i drai. Novo normalno – upoznavanje i provoenje zaštite i spreavanja epidemije Covid – 19.
-Anketa -Radionica -Kutija poruka -“Oluja mozgova” -Izvješa 2019./20. - Upute HZJZ-a
Ravnateljica Pedagoginja Odgajateljii Odgajateljisko vijee Svi
Rujan Tijekom školske godine
2.Poticati inovacijski pristup u odabiru programa i organizaciji, a posebice u realizaciji programa s obzirom na Upute HZJZ-a.. 3.Definirati koje posebne programe moemo ponuditi uenicima i njihovim roditeljima. 4.Priprema za obiljeavanje 120 godina Doma.
1.Ispitivanje interesa Odgajateljia za provoenje odreenih programa, te za inovacije u organizaciji, realizaciji i uvoenju novih programa. 2.Utvrivanje spremnosti i sposobnosti Odgajateljia za provoenje nekog posebnog programa. 3. Organizacijski odbor e definirati što i kako s obzirom na epidemiju Covid-19.
-Isticanjem dobrih programa. -Pohvalama i nagradama posebno aktivnih. -Podrška onima koji imaju ideju
Ravnateljica Pedagoginja Odgajateljii Zdravstveni voditelj
Rujan Tijekom školske godine. Srpanj
5
4.Aktivnija uloga uenica i njihovih roditelja u definiranju programa rada i realizaciji.
1. Ispitivanje interesa uenica za bavljenje izbornim aktivnostima i drugim potrebama u slobodnom vremenu. 2. Poticati samoangaman uenica u radu pojedine sekcije. 3.Podrška i pohvala aktivnijim uenicama. 4.Prezentacija postignua ostalim uenicama u domu,ili izvan doma. 5.Ispitivanje mišljenja roditelja ,uenica i djelatnika “Kako ste zadovoljni....”
-Anketa (sve uenice) -Anketa na bazi sluajnog uzorka (roditelja i uenica ) -Pano:pohvaljene i nagraene uenice. -Izlobe , panoi , video nastupi u Domu i izvan.
Vijee roditelja Ravnateljica Pedagoginja Odgajateljii.
Rujan Prosinac Prema kalendaru rada. Svibanj Lipanj
5.Zajednikog odreivanja uloga.
1.Rasprava o dnevnom reimu ivota u Domu posebno vezano uz novi reimivota zbog epidemije. 2.Informiranje uenica o poslovima koje obavljaju djelatnici doma. 3.Uloga uenica u domu
-Razgovor -Sastanci odgojnih grupa -Sastanci Vijea uenica -Pano: - tko što radi - tko se ime bavi.
Ravnateljica Pedagoginja Vijee uenica Odgajateljii Svi zaposlenici
Rujan Listopad Srpanj
6
6.Osmisliti pohvale i nagrade - te poticati prepoznavanje napredka kod uenica. 7. Definirati pravila donošenja mjera spreavanja
1.Redovito analizirati napredak uenica u školi i drugim podrujima ivota. 2.Zajedno s uenicama dogovoriti ime ih moemo nagraditi. 3.Informiranje uenica o pravilima ponašanja i razlozima potrebe pridravanja i posljedicama kod kršenja istih.
Pano:pohvaljene i nagraene uenice , sekcije , grupe i spavaonice. Dogovorom s nagraenim uenicama. Informativni pano isl.
Vijee uenica Odgajateljisko vijee Pedagoginja Vijee uenica Ravnateljica
Tijekom šk.god. Listopad 1 x mjeseno Rujan,
8.Stalna pozitivna podrška uenicama od strane svih djelatnika.
1.Zajedniko druenje djelatnika i uenica. 2.estitanje uenicama na postignuima. 3.Mala iznenaenja i znakovi panje.
Izleti Maskenbal Maturalna veera Unutar grupa Sitni pokloni: Boi ,Valentinovo, Uskrs.
Odgajateljii Svi djelatnici Odgajatelji Pedagoginja Ravnateljica
Veljaa Svibanj Tijekom školske godine
9.Maksimalno angairanje svih djelatnika na pomoi novim uenicama u procesu adaptacije na novu sredinu.
1.Tjedan pojedinih regija:obiaji , jelovnik i sl. 2.Upoznavanje uenica sukladno njihovo doivljavanju sebe. 3.Pruanje informacija i iskustava bez nametanja i prisile.
Cijeli Dom u znaku regije. Razgovori Dogovori Sastanci:starije i mlae uenice. Radionice
Svi djelatnici. Pedagoginja Odgajateljii Odgajatelji i uenice.
Prema kalendaru rada. Rujan Listopad Prosinac
7
10.Poboljšanje ivota i rada u Domu (unapreivanje djelatnosti). 11. Suradnja i podrška našim hrvatima i zemljama okruenja i bivše Jugoslavije.
1.Poticanje samoprocjenjivanja uenica i Odgajateljia u smislu realizacije programa. 2.Ureivanje doma estetskim detaljima i funkcionalnim poboljšanjima. 3.Usavršavanje svih djelatnika u poboljšanju komunikacije i razvijanju kvalitetnih profesionalnih odnosa i suradnje. 4. Podrška našim hrvatima u inozemstvu, uvanje tradicije i jezika. 5.Izrada programa: kadrovskih potreba, poboljšanja materijalnih uvjeta, popravaka, sanacija i investicija , nabavki i sl.
Analizom Isticanjem postignua. Pano:pohvale- nagrade. Izrada programa meunarodnje suradnje -prikupljanje ponuda, -osiguranje vanjskih suradnika.
Odgajateljii Pedagoginja Ravnateljica Tim za meunar. suradnju Ravnateljica Tajnik
Prosinac Svibanj Lipanj Listopad Studeni Tijekom školske godine. Oujak Travanj Listopad Tijekom godine.
9
II.ORGANIZACIJA RADA U ovom podruju nastojimo osigurati sve potrebne uvjete za realizaciju odgojno- obrazovnog programa odnosno procesa te smještajai prehrane uenica, aposebno osiguravanje njihove sigurnosti i zaštite, posebice poetkom ove školske godine u skladu s Uputama HZJZ-a. Ovo podruje obuhvaa:
1.organizacija ivota - materijalno-prostorni uvjeti - kadrovski uvjeti - financijski uvjeti
2. organizacija odraslih - Odgajateljii
- ostalo osoblje
3. organizacija uenica 1. ORGANIZACIJA IVOTA MATERIJALNI UVJETI Prostor doma redovito e se odravati i ureivati prema mogunostima djelatnika i raspoloivim sredstvima, takoer poveati e se mjere zaštite zdravlja, uvesti e se eša dezinfekcija prostora i povremeno zamagljivanje prostora s našim Maglomatom i od strane ovlaštene firme, kako bi se sprijeilo šitrenja zaraze odnosno poveala sigurnost i zaštita uenica i zaposlenika. Posebno emo zaduiti odgajatelje i zdravstvenu voditeljicu da zajedno s uenicama brinu za prostoru i opremi spavaonica, a poticat e se i inventivnost u ureenju prostora Doma. Posebnost naše ustanove je u starosti zgrade i kategorizaciji objekta kao kulturnog dobra, što poveava troškove odravanja i ureenja . Prostor doma : - podrum I ( mala kuhinja za uenice/ ne koriste zbog epidemije, praonica, garderoba spremaica, i kotlovnica - podrum II( radionica, skaladište / spremište) - prizemlje ( kuhinja i blagovaonica , skladište ivenih namjernica , garderoba kuharica + sanitarni vor, uprava 4 prostorije, knjinica, dnevni boravak-plava dvorana , 2 prostorije za izborne programe/ trenutno blagovaonica , porta i prostor za posjete/ nije u toj funkciji zabrana posjeta), - I kat (14 spavaonica , etani sanitarni vor, dnevni boravak, uionica, zbornica , soba odgajateljia , sobe za goste/ rezervna izolacija), - II kat ( 23 spavaonice , uionica/ trenutno spavaonica , etani sanitarni vor i mali sanitarni vor, soba odgajateljia i soba zdravstvene voditeljice/ izolacija, likovni kabinet/ uionica ). - tavan ( 4 spavaonice i dnevni boravak/ uionica)
10
11
Z A D A A A K T I V N O S T K A K O T K O K A D A 1. Osiguranje materijalnih i
prostornih uvjeta za kvalitetnu realizaciju programa.
2. Osiguravanje sredstava za dezinfekciju i zaštitu uenica i zapislenika od Covid-19 virusa.
1. Stvaranje novih uvjeta za uenje i druenje.
2. Opremiti prostor s informacijskim panoima, plakatima vezanim uz epidemiju.
3. Poboljšanje estetskog izgleda Doma. 4. Poveati funkcionalnost i udobnost
prostora i opreme za uenice i djelatnike. 5. Konzultirati djelatnike , uenice , roditelje
i strunjake o potrebi promjena u ureenju prostora.
Poveanja fonda knjiga. Pojaanje WE-mree i time osiguravanje mogunosti prikljuenja iz svih prostora u domu. Prikupljanje ponuda i informacija od dobavljaa.
Voditelj knjinice Ekonom Ravnateljica Tajnica, ekonom i ravnateljica
Studeni Rujan/ listopad Lipanj Srpanj Kolovoz
1. Poboljšanje uvjeta za rad izbornih programa i posebnih programa.
2. Pronalaenje novih naina realizacije programa zbog epidemije
1.Osiguranje prostora i opreme 2.Organizacija rekreacije na otvorenom, sastanci i pouavanje putem ZOOM i slinih platformi.
Ureenjem prostora. Nabavka opreme. Kupovina opreme za šport i rekreaciju.
Ravnateljica Domar Vanjski strunjaci. Voditelji izbornih programa.
Rujan Tijekom školske godine
3.Poboljšanje: - sigurnosti uenica i djelatnika. - ureivanje, saniranje i opremanje prostora Doma 4. Izrada programa poveanja korisne površine Doma. ( ureenje vrta i podruma)
1. Nastaviti s ureenjem stolarije i zidova 2. Ureenje vrta faza 3 3. Ureenje podruma 4 Sanacija malog sanitarnog vora 5.Ureivanje prostora u skladu s financijskim mogunostima Gradski ured: Nadogradnja informatikog sustava Zamjena rasvjetnih tijela Zamjena vrata na kolnom ulazu Ureenje fasade Nabavka opreme
Proslijediti zahtjeve Gradski ured za obrazovanje … Prikupljanje ponuda – odabir izvoaa
Ravnateljicaica Tajnica Povjerenstvo za odabir
Tijekom školske godine. Listopad
- Zdravstvena voditeljica - Knjiniarka ( Knjinica i informatikka )
- 8 odgajatelj/ice - 2 djelatnice za rad nou ---------------------------------------------------------- Ukupno: 14 djelatnica Administrativno- tehniki poslovi - tajnica - šefica raunovodstva - knjigovoa - administrator - ekonom - skladištar - domaica - kuharice - 6 djelatnica - pralja- švelja ( pom.kuharica.- dostava) - spremaice - 3 djelatnice - domar – kuni majstor - portirke - 2 djelatnice ------------------------------------------------------- Ukupno: 17 djelatnika S poetkom školske godine zaposlena su 33 djelatnika, 2 zamjenama na odreeno vrijeme za bolovanje ( nona i portirka). Zbog potrebe poboljšanja kvalitete rada zamolit emo Ministarstvo znanosti i obrazovanja odobrenje za novo radno mjesto:
- strunog suradnika psiholiga - dva odgajatelja za rad nou - drugog domara
Glede primjerene i kvalitetne realizacije pojedinih izbornih programa namee se potreba angairanja vanjskih suradnika prvenstveno za folklor. Odlukom Domskog odbora odreeno je da za potrebe programa obogaivanja ivota ( sve osim smještaja i prehrane) roditelji dodatno plaaju 400,00 kuna za cijelu školsku godinu.
ANKICA DOMJANI profesor Pedagoginjaije neodreñeno 40
JOSIPA GALI prof sociol.ikroatologije neodreñeno 40
GORJANA MAGOVAC diplomirani sociolig neodreñeno 40
TINA MIŠKOVI akad.slikarica neodreñeno 40
SABINA NARANðA prof.kineziologije neodreñeno 40
MARKO PROSOLI prof.kinezilogije neodreñeno 40
STANKA VULETI prof.Pedagoginjaije neodreñeno 40
ANA BITI dipl.Pedagoginja neodreñeno 40
I Ime i pretzime Zvanje/ zanimanje Radno mjesto Ugovor o radu
14
NADA ANTOLI diplomirani pedagog struni suradnik-pedagog neodreñeno 40
IVANA MEI-SIDI prof.knjiniarka struni suradnik-knjiniar neodreñeno 40
RUICA BOROŠA bacc.javne uprave tajnik neodreñeno 40 ROZMARI LASAN
ZOROBABEL VSS med. sestra medicinska sestra neodreñeno 40
MARIJA KOLAR VŠS ekonomija voditelj raunovodstva neodreñeno 40
JADRANKA KIRINI SSS ekonomska raunovodstveni radnik neodreñeno 40
EDITA ZEIDAN SSS komercijalist ekonom/skladištar neodreñeno 40
JASNA KRZNAR VKV kuharica kuhar neodreñeno 40
MATIJA GELA KV kuhar kuhar neodreñeno 40
MANDA HOROVSKIJ KV kuharica kuhar neodreñeno 40
ELJKA IVŠAN KV kuharica kuhar neodreñeno 40
MARIJA HREŠI KV kuharica kuhar neodreñeno 40
KATA BANI SSS kuhar neodreñeno 40
ZDENKA KRAKI osnovna škola vratar/telefonist/pazikua neodreñeno 40
JANJA MAJDANDI osnovna škola vratar/telefonist/pazikua neodreñeno 40
VESNA NOINI SSS noni pazitelj neodreñeno 40
DRINA PERI SSS noni pazitelj neodreñeno 40
MARIJA KRIŠTI osnovna škola spremaica neodreñeno 40
ANA BECK osnovna škola spremaica neodreñeno 40
BRANKA LEKI osnovna škola spremaica neodreñeno 40
LJUBICA ZEMLJI osnovna škola pralja neodreñeno 40
MICHAEL ANKOVI SSS domar/kotlovniar neodreñeno 40
LIDIJA JAKELI osnovna škola vratar/telefonist/pazikua odreñeno 40 IZABELA LAKOVI
RIGLJAN SSS noni pazitelj odreñeno 40
Luka Pavlovi – struni suradnik psiholog:Ugovor o dodjeli dravne potpore.... Pripravnik
2.ORGANIZACIJA ODRASLIH
Djelatnici u uenikom domu mogu se uvjetno podjeliti na: - odgojno-obrazovne
- administrativno-tehnike Organizacija rada i radnog vremena bit e maksimalno usklaena sa Kolektivnim ugovorom i Zakonom o radu. Unutrašnjom preraspodjelom poslova organizirati e se petodnevni radni tjedan i 40 satno radno vrijeme za sva radna mjesta gdje je to mogue , a kod kuharica, odgajatelja nonih pazitelja ispremaica poveani broj radnih sati tijekom nastavne godine odnosno preraspodjela na bazi cijele školske godine. Eventualne potrebe preraspodjele radnog vremena tijekom nastavne godine bit e samo tamo gdje su nune i neophodne i to u dogovoru sa djelatnicima . Preraspodjela radnog vremena ( tijekom nastave poveani broj radnih sati) posebice je prisutan kod nonih paziteljica i kuharica, kod ostalih (spremaice, porta i odgajateljii) je to u manjoj mjeri i povremeno, prema raspsoredu i potrebi posla, a u dogovoru s djelatnicima. Financijska prava djelatnika po osnovi rada nou , nedjeljom , subotom i praznikom , rješavat emo s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, prema Zakonu o radu i Kolektivnom ugovoru. ORGANIZACIJA ODGAJATELJIA Tjedna norma neposrednog rada Odgajateljia bit e 26 sati + 2 sata voenje odgojne grupe , 6 sati priprema , 2 sata struno usavršavanje i 4 sat ostali poslovi. Glede dosadašnjih pozitivnih iskustava i ove školske godine dat emo mogunost fleksibilnijeg radnog vremena tijekom rujna , onima odgajateljiima koji imaju uenice prvih razreda. Rad odgajateljia odvija se tijekom dana od 7.00. - 22 sata , u petodnevnom radnom tjednu i deurstvima subotom od 8,00 do 15 sati. Iz strategije koju smo odabrali proizlaze slijedee zadae i aktivnosti.
16
ORGANIZACIJA ODGAJATELJIA
Z A D A A A K T I V N O S T K A K O T K O K A D A 1.Poticanje samoprocjene vlastite uspješnosti u realizaciji programa.
1.Prezentacija postignua odgajateljia. 2.Iznošenje vlastitog iskustva. 3.Predlaganje novih naina realizacije programa
Diskusije Radionice Ureenjem panoa, video prezentacije Pisanje strunog teksta.
Odgajateljii Pedagoginja Ravnateljica
Tijekom školske godine.
1. Neposredni rad odgajateljia prema rasporedu i potrebama uenica.
Analizom potreba Preraspodjelom radnog vremena.
Pedagoginja Odgajateljii Ravnateljica
Osobnim uvidom Analizom rezultata Radni dogovori Vijee Odgajateljia Aktiv Odgajateljia...
Ravnateljica Pedagoginja Odgajatelji
Tijekom školske godine.
1.Rasporeivanje djelatnika u 40 satno radnom tjednu, prema zaduenjima. 2.Preraspodjela radnog vremena prema potrebi programa.
Izrada tjednog , polugodišnjeg i godišnjeg rasporeda rada. Zaduenja
Ravnateljica Pedagoginja Tajnik
5.Podjela zaduenja odgajeteljima 1.Ispitati spremnost odgajateljia za dodatnim angamanom vezano za Upute HZJZ-a. 2.Ustanoviti potrebu za realizacijom dodatnih programa. 3.Izrada pismenih zaduenja. 4.Izrada tabele zaduenja prema kalendaru rada . 5.Izrada rasporeda rada i deurstva.
Razgovor, dogovor Uvidom u Upute i u dogovoru s odgajateljiima. Analizom utvrditi potrebe za promjenama.
Ravnateljica Pedagoginja
Rujan Listopad
Edukativno- kreativne izvandomske aktivnosti
2 I Eko grupa
Budimpešta Lika Rijeka
Program za maturantice
Aneli uvari Dani kruha Rad za Boi i Uskrs Advent u Zagrebu Dan otv. vrata
Domski odbor Ispit.povjer
Gorjana Magovac
17 2 2 1 4 26 6 2 3 II Baštinar niica Etno nakit Folklor
Zagrebaki abecedarij Kazališta – preds.
Budimpešta Karlovac Lika Budimpešta
Dani Europske baš Dani kruha Dani otvorenih vrata Advent -dvorište
Marko Prosoli
18 2 2 1 5 28 6 2 2 III Glazbena slušaonica
Rekreacija Vjebe Domska cros liga
Lika Karlovac
Kom.za kultur.
Josipa Gali
19 2 2 1 5 28 6 2 3 IV Duhovni kutak- Humanitarstv Domski list
Zagrebaki abecedarij Web stranica
Šibenik Vukovar Visoko Split
Dani kruha Advent u Zagrebu Dani otv vrata doma
Promid. mat. Web str.
18
Tina Sudar 19 2 2 1 4 28 6 2 3 V Kreativni kutak, Multimed Domski list
Zagrebaki abecedarij (Muzeji, Galerije, Izlobe)
Izlobe u domu Varadin Bakar Budimpešta
Dobrodošlica Program za kraj šk. godine Maturalna ve
Dani kruha Advent u Zagrebu San otv. vrata
Izlobe u domu
Rekreacija stolni tenis i pikado
Varadin
Voditeljica SV-a Komisija za sport
Ana Biti
19 2 2 4 28 6 2 3 VII Šah Dramska
Rasporedi COVID-!9
Šibenik Lubljana
Dani kruha Dani otvorenih vrata Turnir u šahu
Stanka Vuleti
19 2 2 1 4 28 6 2 2 VIII Baštinarnica Pletenje, filcanje
Kultura ivljenja
Ljubljana Budimpešta
Dani kruha Advent -dvorište Dani otv. vrata doma
Ivana Mei- Sidi Knjinia
Posjeti knjinicam a
Dani kruha Knjievna veer Mjesec knjige Maturantice
Web stranica promidba
Nada Antoli Pedago ginjainja
2 2 30 6 2 2 Plesna- kad se stvore uvjeti
Vijee uenica DAMAJA Ljudska prava Prevencija nep.ponaš
Budipešta Vukovar Visoko Split
Program za nove u Program za mat Program za nagraene u
Dobrodošlica Dani kruha Biram zdravlje Advent-dobrodošlica Dani otv. Vrata Maturantice
Domski odbor
Prehrana i higij Usklaivan je i prov mjera HZJZ
Domjenci uz programe
Tri profesorice u zvanju savjetnice (obnovljeno)( Antoli, Domjani, Vuleti). etvoro profesor/ice u zvanju odgajatelj/ice- mentor/ice ( Magovac, Narana,Gali, Prosoli) Dom je vjebaonica za:studente Filozofskog fakulteta ( Pedagoginjae) i pripravnike iz uenikih domova RH
19
U Domu djeluje povjerenstvo za polaganje strunih ispita za odgajateljhe u uenikim domovima. Imamo dvije voditetljice upanijskog strunog vijea: - Odgajatelja – NarandaSabina - Ravnatelja- Banovi Ljubica
20
ORGANIZACIJA OSTALOG OSOBLJA Rad ostalog osoblja usklaen je sa Zakonom o radu , a to podrazumijeva i odreenu preraspodjelu radnog vremena tijekom školske godine . Zbog poveanog opsega posla vezano uz poslove odravanja istoe i dezinfekciju odobrena nam je još jedna spremaica na odreeno cvrijeme. Posebnost rada 24 sata i sve dane u tjednu tijekom nastavne godine i 2 do 3 tjedna due( do05.- 10 .07.) , namee poteškoe u organizaciji rada djelatnika i osiguranju što boljih uvjeta i sigurnosti u domu. Osoblje doma koje nije neposredno ukljueno u odgojno-obrazovni proces , bit e ukljueno u razne oblike usavršavanja, a prema mogunostima ustanove i kvaliteti ponuenih edukacija, seminara i sl. Posebno emo ih ukljuiti u domske aktivnosti i programe radi što bolje suradnje svih djelatnika meusobno, a zatim i djelatnika i uenica. Zadae koje proizlaze iz naše strategije rada , a vezane su za organizaciju ostalog osoblja prikazane su u tabeli na strani 20.
3.ORGANIZACIJA UENICA Uenice su rasporeene u 8 odgojnih grupa. Grupu ini od 17 do 27 uenica . Svaka odgojna grupa ima svog voditelja- profesora-Odgajateljia , koji se brine za svaku pojedinu uenice, te za grupu u cjelini ( za njeno djelovanje , zastupa grupu , osigurava protok informacija i nudi pomo i oslonac). Jedna odgajateljica spada u vulnerabilne osobe i radi od kue s uenicama 4 razreda. Grupe smo nastojali u što veem broju uiniti dobno homogenima i po školi što slinijima.Takva organizacija dala je do sada dobre rezultate. Takoer smo nove i stare uenice nastojali rasporediti u sobe prema Uputama HZJZ-a . Uenicama je omogueno da diskutiraju o programima na sastancima odgojnih grupa i Vijeu uenica.. Takoer u suradnji sa zdravstvenom voditeljicom uenice mogu predlagati promjene u jelovniku , a takoer i izraditi jelovnik. Domski ivot reguliran je odreenim pravilima ponašanja koja su definirana u suradnji s uenicama , a s ciljem svima što ugodnijeg boravka u domu. U sluaju kršenja pravila predviene su pedagoške mjere spreavanja , a za postignua u školi i angaman u domu predviene su mjere poticanja . Tablica strana 21.
21
ORGANIZACIJA OSTALOG OSOBLJA
Z A D A A A K T I V N O S T K A K O T K O K A D A 1.Pokušati omoguiti tjedni odmor kuhinjskom osoblju .
1.Izrada funkcionalnijeg rasporeda rada. Dva dana slobodna u svakom ili svakom drugom tjednu
Tajnik Zdravstveni voditelj Ravnateljica
2.Praenje efikasnosti rada i odnosa prema radu.
1. Provjera kvalitete hrane. 2. Urednost prostora Doma. 3.Spremnost na dodatni angaman. 4.Edukacija i informiranje o provedbi i primjeni Uputa HZJZ-a.
Uvidom Analizom Razgovorom, pisanim materijalima i obavijestima
Ravnateljica Tajnik Zdravstveni voditelj
1.Ukazivati na vanost dobre komunikacije s uenicama, roditeljima i meusobno.
Razgovorom Demonstracijom Seminar
ORGANIZACIJA UENICA
Z A D A A A K T I V N O S T K A K O T K O K A D A 1.Aktivnija uloga uenica u odreivanju zahtjeva , pravila , ustupaka , sankcija i odgovornosti. 2. Upoznati uenice s novim pravilima ivota i rada u našem Domum , a vezano uz spreavanje širenja zaraze.
1.Informiranje o neophodnosti izmjene rada i odmora, znaaja redovitog uenja i stalnog mjesta uenja. 2.Red kao preduvjet skladnog ivljenja. 3.Zajednika izrada domskog reima ivota. 4.Novo normalno zašto i kako.
Pano : informacije o kunom redu. Razgovor Dogovor Radionice Predavanje
Odgajateljii Pedagoginja Ravnateljica
1.Iznošenje svog mišljenja i stavova. 2.Sudjelovanje u predlaganju promjena.
Na sastancima odgojnih grupa , sekcija izbornih aktivnosti i komisija Vijea uenica
Odgajateljii Pedagoginja
¸
23
II. ODGOJNO - OBRAZOVNI PROCES Odgojno-obrazovni proces realizirat e se kroz rad 8 odgojnih skupina , izbornih programa, posebnih programa, preventivnih programa te Vijea uenica. U tim organizacijskim oblicima uenice e neposredno izraavati stavove , interese i potrebe , te se dogovarati o svim bitnim pitanjima ivota i rada u domu. Svaki od tih organizacijskih oblika izrauje svoj program rada , vodei rauna o specifinostima uzrasta uenica i njihovih potreba. Program rada Odgajateljia koji planiramo za ovu školsku godinu realizirat emo kroz tri razine:
1. Mentorski programi 2. Izborni programi 3. Posebni programi
Mentorski programi realiziraju se kroz osam odgojnih skupina koje smo nastojali formirati po principu homogenosti po dobi koji više godina prakticiramo. Izborni programi formirani su prema mogunostima ustanove i interesima uenica. Posebne programe Odgajateljii e samostalno “ nuditi “ uenicama , bilo kao individualni rad ili rad u malim grupama, a sa ciljem pomoi u odrastanju i sazrijevenju. U sklopu tih programa koristiti emo manjim dijelom i vanjske suradnike te ponude Centra za kulturu i pojedinih udruga koje ponude adekvatne i zanimljive programe. S obzirom na kraju školske godine provedenu analize i dobivene rezultate i odgovore naših uenica, dogovoreno je na Odgajateljiskom vijeu da glavna zadaa ove školske godine u svim odgojnim grupama, izbornim i posebnim programima bude briga o potrebama uenica i njihovih roditelja te podrška i pomo u izvršavanju školskih obaveza s posebnim naglaskom na poticanje pozitivnih ponašanja u smijeru spreavanja nasilja te razvijanje tolerancije i odabira zdravog naina ivota i spreavanja ovisnosti. Sastav uenica po upanijama 2020/2. UPANIJA Broj ZAGREBAKA 44 KRAPINSKO -ZAGORSKA 21 SISAKO -MOSLAVAKA 44 KARLOVAKA 5 VARADINSKA - KOPRIVNIKO-KRIEVAKA 3 BJELOVARSKO-BILOGORSKA 11 PRIMORSKO-GORANSKA 2 LIKO-SENJSKA 4 VIROVITIKO-PODRAVSKA 2 POEŠKO SLAVONSKA 6 BRODSKO POSAVSKA 12 ISTARSKA - OSIJEKO BARANJSKA 3 ŠIBENSKO KNINSKA 1 ZADARSKA -
24
ODGOJNA GRUPA
GLAVNE ZADAE:
V. i VI. U V i VI. odgojnojnoj grupi su sve uenice I razreda. Za sve uenice prvih razreda predvien je program Adaptacije i socijalizacije. Ukljuene su i u program Podrške u uenju, higijene, kulture ivljenja,Anela uvara
IV i VII. U odgojnim grupama sve su uenice II razreda , s obzirom na još uvijek velike obaveze u školi , a pod pretpostavkom njihove adaptiranosti na domsku sredinu , ove godine posvetit emo veliku panju podršci u uenju, poticati pozitivno ozraje u grupama te razvijanje tolerancije i dobre meusobne komunikacije, pomo uenicama prvih razreda u projektu „Aneli uvari“
I. i III. U odgojnim grupama su uenice III razreda , preteno zdrastvenih a i drugih škola koje su se ve adaptirale na dom i školu. Ukljuene su u program graanskog odgoja , sazrijevanja i odrastanja te prevencija nasilja.
II. i VIII. U ovim odgojnim grupama su uenice IVrazreda planirani programi pripreme za daljnji ivot, upise na fakultete ili priprema za rad. Pomo i podrška u svladavanju svih obveza u školi i priprema za maturu .
Odgojno-obrazovni proces u uenikom domu planira s kroz nekoliko razvojna podruja i to: 1. UVANJE I UNAPREIVANJE ZDRAVLJA 2. SOCIO-EMOCIONALNO PODRUJE 3. KOGNITIVNO PODRUJE 4. KREATIVNOST 5. SURADNJE
1. Briga o zdravlju uenica u adolescentnom periodu njihova razvoja izuzetno je vana i stoga joj se pridaje velika pozornost. Poinje se od osnovnih preduvjeta zdravlja, osobne higijene te higijene prostora u kojima uenice borave. Svaki dgajatelj na mentorskoj razini realizira dio programa uvanja I unapreivanja zdravlja u svojoj odgojnoj grupi a medicinska sestra brine o svim uenicama.
2. Velika panja posveuje se socio- emocionalnom razvoju uenica. Stvaramo ugodno ozraje, razvijamo dobu komunikaciju s uenicama i meu svim djelatnicima Doma. Svaki djelatnik u tome ima odgovarajuu ulogu, a posebno Odgajateljii, Ravnateljicaica I struna suradnica, Pedagoginjainja.
25
3. Kognitivni razvoj svakog pojedinca znaajan je te zahtjeva velik angaman uenica i Odgajateljia. Uenicama upoznajemo sa zakonitostima uenja, pamenja, motivacijo i koncentracijom u svrhu bojeg upoznavanja sebe I svojih mogunost. Prezentira se osobito u prvoj godini u doma sve metode efikasnog uenja I potie se njihova primjena. Posebno se naglašavaju I teme za odgojne grupe:
4. Za svestrani razvoj linosti u adolescentnom periodu izuzetno mjesto zauzima razvoj kreativnost. Mi nastojimo pruiti mogunost ukljuivanja u razliite izborne programe uenicama prema sklonostima i sposobnostima te se mogu svaka pojedinano i unutar grupe afirmirati i tako razvijati samopouzdanje, samopoštovanje i biti sretne i zadovoljne osobe. Realizirat e se kroz nekoliko tema unutar izbornih programa: Ponueni su slijedei izborni programi:
- Glazbena slušaonica - Plesni (kad se stvore uvjeti)
- Knjiniari - Dramska - Recitatori - Folklor (kad se stvore uvjeti)
- Baštinarnica - Ekološka - Multimedijalna - Filmska
- Kreativni kutak - Duhovni kutak - Zdravstveni kuti - Odbojka(kad se stvore uvjeti) - Sportski badminton(kad se
stvore uvjeti) - Stolni tenis - Šah
Planirani su takoer i slijedei posebni programi: - DAMAJA - adaptacija - Zagrebaki abecedarij - Kultura ivljenja
- Vrijeme za tebe - Rekreacija Edukativno- kreativne izvandomske aktivnost Plniramo tijekom školske godine: (kad se stvore uvjeti) Tko Kamo Trajanje
aktivnosti Kada Zaduenje
Uenice II razredi
Lika Smiljan Gospi
Magovac,Banovi,Domjani,Antoli
Dani sjeanja na rtve
26
Folklor, plesna, gla.
Eko Rijeka 2x 1 dan naknadno Domjani
Kreativni kutak
Gali, Antoli, Banovi
V
TRAJ. škole 3g 4g 5G
ŠKOLE KOJE POLAZE Zd med gim bal Šp. gla. Usl. ost
I DOMJANI / / 22 / / 22 2 20 / 11 / 4+ 1
1 / 1* 4 1
II MAGOVAC / / 4 16 / 20 1 14 5 2 5 7+ 1*
1+ 1*
1 / 1 2
III PROSOLI / 1 18 / / 19 / 14 5 6 5 1 / / 1 / 6
IV GALI /
VI NARANA 25 / / / / 25 / 10 15 / 15 6+ 1*
/ / / / 3
VIII VULETI
/ / 3 16 2 21 / 19 2 11 3 3+ 1*
/ / 1+ 1*
/ 2
51 37 47 32 2 169 1 130 36 74 37 30 2 1 4 7 17
28
IZBORNI PROGRAMI Izborni programi e se realizirati u skladu i mogunostima uenica i odgajatelja u skladu s mjerama HZJZ vezanih za COVID-19. KNJINIARI RECITATORI
Putem zajednikih on line razvijati ljubav uenica za kreativan rad, jezinu kulturu i knjigu
- pripreme za poetak rada - ispitati interese uenica - pripremanje uenica za nastupe u Domu i izvan Doma - poticati uenice na kreativnost i literalno izraavanje - pratiti nova izdanja i kulturna zbivanja iz podruja knjievnosti,
umjetnosti, filma, kazališta - obiljeavati blagdane, znaajne obljetnice i datume - organizirati susrete s knjievnicima ili drugim poznatim osobama - organizirati domjenke u svrhu jae povezanosti uenica - razvijati opu kulturu uenica - obiljeiti Mjesec knjige - ukljuiti uenice u rad knjinice - suradnja - izrada popisa novih knjiga – što elite itati?
KREATIVNI KUTI
-poticati i razvijati kreativne sposobnosti uenica u likovnom izraavanju
- dobrodošlica - briga o optimalnim uvjetima kako bi ouvali zdravlje uenica - ugodno druenje i ozraje; odgajati i aktivan odnos prema likovnim
vrednotama hrvatske baštine i ope svejtske likovne kulture - pouavanje likovnog jezika i likovnih tehnika - prezentacija rada –u domu; na likovnoj koloniji Bedekovina - suradnja s uenicama drugih domova - modni dizajn - ukrašavanje Doma
IZBORNI PROGRAMI
CILJ ZADAE
Poticanje zdravog stila ivljenja kroz plesnu aktivnost te razvijanje pozitivne slike o sebi i osvješivanje svojih mogunosti i sposobnosti
- odabrati aktivnost prema interesu - racionalno korištenje slobodnog vremena - prepoznati znaenje rekreacije i zdravog ivota - motivacija za rad i ukljuivanje u plesnu sekciju - stvaranje ugodnog ozraja - upoznati se s plesnim predstavama - poticaj i hrabrenje uenica u samoprocjenjivanju i putu ka
osamostavljivanju - informirati se o plesnoj sekciji putem ureenja panoa - upoznati se s teorijom plesa - upoznavanje s osnovim zakonitostima koreografije - informirati se o audiciji - razvijati kooperacije i kompeticije uenica - razvijati pripadnosti plesnoj sekciji - stvarati samostalno elemente koreografije - suradivati u grupi i domu
DRAMSKA
- poticanje uenica na aktivnost - poticanje uenica na kvalitetno i zdravo korištenje slobodnog vremena - pouavanje,uvjebavanje izraajnog itanja , govorenja teksta - upoznavanje s literaturom poznatih knjievnika i praenje novih izdanja - poticanje interesa za kazališnu umjetnost - prezentacija rada
IZBORNI PROGRAMI
CILJ ZADAE
30
GLAZBENA okupiti što više više djevojaka, raditi na njihovom izgledu, skrenuti im pozornost od kafia, oplemeniti im duh slušajui i interpretirajui glazbu
- oformiti homogenu grupu - razvijati osjeaj za lijepo - nai sebe u glazbi; interpretirati melodiju na sebi svojstven nain;
dopustiti da glazbeni ego doe do potpunog izraaja - razvijati samopouzdanje, stvariti radne navike - razviti osjeaj pripadnosti grupi - stvaranje higijensko-estetskih navika, inzistirati na lijepom izgledu - vjebanje za nastupe u domu, van doma i na Domijadi - obavještavati dom o našim nastupima i uspjesima
EKOLOŠKA
Razvijati ljubav prema prirodi i osvijestiti kod uenika Odgovorno ponašanje za prirodu
- uvanje unapreivanje zdravlja putem boravka u prirodi - razvijati ljubav prema ivotinjama - upoznati uenice s biljnim vrstama u domskom okolišu - poticati razvoj ekološke svijesti - upoznavanje zaštienofg I ljekovitog biljaobiljeavanje datuma vezanih
uz prirodu i njen znaaj za ivot ljudi - izrada ekoliških ukrasnih I uprabnih predmeta
MULTIMEDIJALNA
Poticaj cjeloivotnog uenjai korištenja suvremenih metoda u uenju, radu I svakodnevnom ivotu
- jaanje samopouzdanja I samostalnosti - razvoj novih vještina I znanjajaanje socijallne svijesti - unapreivanje sustava rada doma kroz modernizaciju - podrška kompjuterskom osposobljavanju uenica - podrška maturanticama u pisanjiu maturalnih radnji - mladi novinari - kako pisati za novine - dokumentiranje vanih domskih dogaanja,izleti, izlobama i dr. - izrada domskog lista i sl. - - voenje facebook profila, web stranice i izrada promidbenih materijala
IZBORNI PROGRAMI
CILJ ZADAE
Poticanje zdravog stila ivljenja I njegovanje kulturne tradicije naše zemlje
- Motivacija za rad i ukljuivanje u izradu etno nakita - Upoznati i savladate tehnike pletenja i vezenja - Stvaranje ugodnodg ozraja - Informiranje uenica o folkloru - Uputiti uenice na znaenje kretanja i zdravog ivota - Praenje folklornih dogaanja - Uenje folklornih pjesanama i plesa - Priopremanje koreografije - Prezentacija aktivnosti - uvanje radicije kroz rukotvorine - Promidba : nastupi I radionice izvan doma
ZDRASTVENI KUTI
odravanje osobne higijene i higijene prostora u svrhu ouvanja zdravlja i zaštite okoline briga o pravilnoj i zdravoj prehrani uenica
- briga o osobnoj higijeni - izrada panoa - briga o higijeni prostora - svakodnevno ocijenjivanje soba - zdrastveno prosvjeivanje - predavanja - utjecaj na prehranu u domu - izrada jelovnika s uenicama - stjecanje znanja o zdravoj prehrani - predavanja, radionice
HUMANITARSTVO- DUHOVNI KUTAK
-Razvijati humanitarnu svijest kod uenica -poticati solidarno ponašanje, volonterstva i tolerancije -smisliti i produbiti svoje vjerske osjeaje i ujedno pomoi svakoj uenici da bolje upozna i otkrije samu sebe
- Poticati razvoj humanih vrednota i volontiranja - Poticati razvoj dravih ivotnih stilova - Ukljuiti se u humanitarne akcije - razviti osjeaj pripadnosti vjerskoj zajednici - osjeati se ugodno u grupi vršnjaka istomišljenika - razvijati osjeaj pripadnosti i ukljuenosti– “ja sam OK”
32
razvijanje ljubavi prema športu - kao preduvjetu zdravog ivota, svrsishodnom iskorištavanju slobodnog vremena, pravilan rast i razvoj
- zdravim nainom ivota, uz bavljenje športom unaprijediti zdravlje - postii maksimalnu socijalizaciju meusobnim druenjem i dijeljenjem
“dobra i zla” sa kolegicama - razviti osjeaj pripadnosti grupi - razviti samopouzdanje kroz športske rezultate; stvoriti pozitivnu slike o
sebi (i ja sam zasluna za naš uspjeh), fair play - shvatiti da i poraz moe biti motiv; bodrenjem i stvaranjem inata
(pozitivan naboj), poboljšavamo kvalitet treninga i stvaramo podjedniku atmosferu, a time i jaamo samopouzdanje
- stvarati higijenske navike - stvarati radne navike - raditi, ako ne na otklanjanju deformiteta (npr. besplantus, lordoza,
kifoza...), a ono makar na tome da ostanu ista - raditi na individualnom programu (teretana, bazen) - raditi na poboljšanju ope fizike pripreme, a kroz takav rad dolazimo
do izgleda kakvog prieljkujemo - upoznati popularne športaše - obavještavamo dom o našim susretima, treninzima
33
POSEBNI PROGRAMI e se realizirati u skladu i mogunostima uenica i odgajatelja u skladu s mjerama HZJZ vezanih za COVID-19. VRSTE CILJEVI ZADAE DAMAJA (adaptacija)
Upoznati novih uenice kod dolaska u dom Stvarati ugodno ozraje u novoj sredini
-upoznavanje uenica -poticati na druenje i bolju suradnju -upoznavanje obitelji iz kojih uenice dolaze -što bolje meusobno povezivanje uenica -bolja socijalizacija -upoznavanje krajeva i obiaja iz kojih uenice dolaze
ZAGREBAKI ABECEDARIJ
-obogaivanje osobne kulture uenica -razvijanje samopoštovanja i osobnog dostojanstva -poticaj na afirmaciju uenica u domu -stjecanje komunikacijskih vještina -uenje o kulturnom znamenitostima -poticanja znatielje i stjecnje kulturnih navika
KULTURA IVLJENJA
-nauiti da je ugodno emocionalno ozraje uvjet za uspješno djelovanje u obitelji i na poslu -nauiti uenice racionalno koristiti vrijeme -kultura stanovanja -nauiti osnovna pravila kuharstva -nauiti uzgajati cvijee -nauiti uenice osnovama pletenja i kukianja
VRIJEME ZA TEBE
Poticati uenice na kvalitetno kreu+iranje i korištenje slobodnog vremena za sebe
-objasniti uenicama vanost planiranja vremena za sebe - potaknuti uenice na prepoznavanje vlastitih osjeaja i reakcija - objasniti uenicama vanost odreivanja prioriteta u obvezama -upoznati uenice s pojmom pozitivnog mišljenja i optimizma
REKREACIJA
Uenice e osvijestiti vanost redovitog tjelesnog vjebanja, redovito se baviti tjelesnom aktivnošu i integrirati je u svakodnevni ivot.
-isticati vanost redovitog tjelesnog vjebanja -isticati vanost korištenja sportske odjee i obue -isticati vanost tjelesnog vjebanja kao kvalitetnog provoenja slobodnog vremena -obiljeavati odreene datume u godini koji promiu kvalitetniji ivot -organizirati sportske manifestacije
34
Nastavljamo proces unapreivanja rada , planiranja i programiranja u suradnji s višom savjetnicom Agencije za odgoj i obrazovanje Miljenkom Gali i u tom smijeru emo nastaviti kako bismo doprinjeli iztradi programskih osnova
1. planiranje i programiranje -Planiranje bitnih zadaa programa vremenski strukturirati - rujan: program adaptacije - listopad, studeni ,prosinac - II razdoblje - sijeanj, veljaa, oujak - III " - travanj, svibanj, lipanj - IV "
2.operacionalizacija zadaa - tjedno; temeljeno na vrednovanju uspješnosti prethodnog tjedna - dnevna realizacija - dnevnik rada - retrogradno sa zapaanjima o uenicama
3. pripremanje - oblikovanje poticajnih aktivnosti od strane odgajateljia - pisanje individualnih priprema - tematskih
4. vrednovanje - nakon svakog razdoblja: 10. mjesec o1. "
35
04. " o7. “ IV.STRUNO USAVRŠAVANJE Kao i dosadašnjih godina i ove emo školske godine posebnu panju posveivati strunom usavršavanju svih djelatnika, a posebice odgajateljia. Svaki odgajatelji, struni suradnik i ravnateljica izradit e svoj progeram individualnog strunog usavršavanja. Struno usavršavanje provodit e se kroz nekoliko oblika: - individialno - kolektivno Prema mjestu odravanja: - u Domu
- izvan Doma. Sve to bit e podrška odgajteljima na realizaciji postavljenih zadaa u odgojnim skupinama, posebnim programima, izbornim programima i dr. Samim tim poticat e se razvijanje misaonih vještina - oslikavanja i konkretizacije odgojno - obrazovnih zadaa. Vodit e se rauna o usklaenosti tema strunog usavršavanja i planiranih zadaa i aktivnosti svakog pojedinog odgajateljia. V.SURADNJA Poticanje i razvijanje suradnje s osobama i institucijama koje mogu doprinjeti unapreivanju odgojno-obrazovnog rada i uenikog standarda u Domu. Intenzvna i kvalitetna suradnja biti e s Medicinskom školom Mlinarska i Zdravstvenim uilištem s kojima smo ušli zajedno u Centar kompetencija. U tu svrhu ove školske godine planirali smo pojaati aktivnosti za unapreivanje suradnje s roditeljima jer smo na tom podruju tijekom godina i praenja ustanovili nedostataka. Našom suradnjom sa školama odnosno razrednicima dosta smo zadovoljni, no nastojat emo još poboljšati suradnju škole odnosno razrednika s našom ustanovom u smislu boljeg uzajamnog informiranja i komuniciranja. Takoer planiramo pojaati suradnju s upravljakim strukturama grada Zagreba u smislu poboljšanja izgleda i funkcionalnosti Doma.
36
Vezano uz realizaciju programa rada nastaojat emo ostvariti pozitivnu i korisnu suradnju sa svim relevantnim ustanovama i institucijama. Suradnja je još jedna od mogunosti dopune i obogaivanja naših programa. VI. PROMIDBA elimo informirati o našem radu sve sudionike odgojno obrazovnog procesa. Pokušat emo otvoriti vrata prema van (prezentacija domske djelatnosti i postignua izvan ustanove) , a takoer otvaramo vrata svim dobronamjernim da dou i vide što radimo i kako nam oni mogu pomoi. Nastupi na pozornicama u gradu zagrebu Nastup na Domijadi. Nastupi u drugim domovima u i izvan Hrvatske Izlobe u domu. Radionice u domu. Domski programi na koje pozivamo roditelje i nastavnike. lanci u Školskim novinama. Sudjelovanjem u radijskim televizijskim emisijama itd. Planiramo napraviti, aktualizirati ili kreirati nove promidbene materijale prema potrebama i „Novo normalnoj” : - Brošura dobrodošlice za prve razrede - Domski list - Katalozi izlobi u domu - Drugi informativni i promidbeni materijali
37
STRUNO USAVRŠAVANJE Z A D A E A K T I V N O S T I K A K O T K O K A D A 1.Ispitivanje interesa: Odgajatelji ostalog osoblja. 2. Uskladiti teme strunog usavršavanja s posebnim i izbornim programima.
1.Prema saznanjima izraditi program: -struna druenja -Odgajateljiska vijea -aktiv Odgajatelji -radionice -škole
Recenzije knjiga Obrada tema Igre uloga Seminari Predavanja
Odgajateljii Ravnateljica Pedagoginja Vanjski strunaci Ministarstvo prosvjete i športa
Tijekom godine Sijeanj Lipanj
SURADNJA Z A D A E A K T I V N O S T I K A K O T K O K A D A 1.Bolja uzajamna infirmiranost: Dom –škola Dom –roditelji Dom –društvena sredina.
1.Poboljšanje suradnje, komunikacije itd. 2.Informacije o Domu za roditelje i uenica.
Pismom za razrednike, roditelje, uenice Informativni bilten
Ravnateljica Pedagoginja
Rujan Listopad
1.Upoznavanje sa kazališnim kuama, gale- rijama, muzejima i dr.kulturnim institucijama.
Organizirani posjeti kazališnim predstavama u zagrebakim kazalištima. Posjete izlobama. Ukljuivanje u likovne radionicu- Bedekovina
Odgajateljii Pedagoginja Ravnateljica
Rujan Tijekom godine
3.Poticanje uenica za ukljuivanje u rekreativne programe
1.Organizirano bavljenje plivanjem. 2.Rekreativno bavljenje: košarkom, odbojkom i sl.
Pretplata na jednu stazu 2x tjedno -Bazen Mladost. Dogovoreno korištenje dvorane OŠ Kaptol 1 x tjedno.
Voditelj slobodnih aktivnosti Ravnateljica
1.Pokušati dovesti goste iz regija. 2.Prezentirati nošnje i obiaje regija.
Roditelji naših uenica Turistiki savez -Zagreba. Posudiona narodnih nošnji.
Ravnateljica Pedagoginja
Prema kalendaru
Tribina grada Zagreba.
Pedagoginja
Tijekom
PROMIDBA ZADAE AKTIVNOSTI K A K O T K O K A D A 1.Prepoznavanje naših mogunosti Prezentacija priprema 120 godina Doma
1.Prezentacija djelatnosti i informiranje šire društvene zajednice. 2.Izrada i štampanje prospekta o domu i koje programe nudimo. 3.Izrada “ Domskog lista”
Informativni bilteni dr. Programi i priredbe (u Domu i izvan), domjenci, smotre i izlobe. Predstavljanje domske djelatnosti kroz strune lanke i informacije.
Ravnateljica Pedagoginja Odgajateljii
PLANOVI RADA STRUNIH ORGANA DOMA PLAN RADA ODGAJATELJISKOG VIJEA DOMA
R. br.
IX
2. Prihvaanje Godišnjeg Plana i progama rada Doma za školsku god. 2020/21.
IX
X
XI
XII
6. Prihvaanje tromjesenog programa rada Analiza uspjeha uenica I odgojnog rada u protekolm polugodištu
I
III
8 Pripreme za maturalnu veeru-oproštaj s maturanticama Pripreme za promidbu aDoma
V
9. Analiza rada tromjesenog programa I Uspjeha uenica na završetku nastavne godine
VI
10. Analiza rada za cijelu školsku godinu Uspjeh uenica nakon I. Popravnog roka
VII
VIII
40
SADRAJ RADA
Kadrovska problematika Izvješe o realizaciji godišnjeg programa rada Plan I program rada za školsku god. 2020/21.
Ravnateljicaica Tajnica Predsjednica D.O
Tajnica Predsjednica Ravnateljicaica
Tajnica Predsjednica Ravnateljicaica
Ravnateljicaica Šefica rau. Tajnica
Ravnateljicaica Tajnica Predsjednica
Na Aktivu Odgajateljia razmatrat e se i analizirati struna problematika,a planira se 11 sastanaka tijekom godine. Vrijeme Odr.
VANIJI SADRAJI Nosioci
Struni suradnik, Ravnateljicaica Odgajateljii
Listopad Praenje rada i realizacije programa Struno usavršavanje Prikaz radionica prema izboru odg. Obiljeiti na primjeren nain 120 godišnjicu rada Doma
Odgajateljii Ravnateljicaica Str. suradn.
Studeni
Motivacija uenica I ukluivanje u odgojno- obrazovni rad Osiguravanje uvjeta za uvoenje inovacija
Odgajateljii Ravnateljicaica Struna suradnica
Prosinac Analiza rada Predstavljanje novih naslova iz struke Ukluivanje u projekt Dvorišta
Svi Med. sestra.
Sijeanj Programiranje za slijedea tromjeseja Analiza uspjeha uenica u školi i uenja u domu
Svi
Mei Sidi
Oujak Travanj
Svi
Kolovoz
Struna suradnica Ravnateljicaica Odgajateljii
42
PLAN RADA VIJEA UENICA Vijee uenica ine uenice odabrane predstavnice svake odgojne grupe, predsjednice grupa. Odravat e se jead do dva puta mjeseno tijekom nastavne godine. Vrijeme odrav.
Vaniji sadraji rada
Kontituiranje vijea uenica Program rada Edukacija “Dijalog mladih EU” Priprema za 120 godišnjicu Doma
Struna sur. uenice
Studeni Prosinac
Ukluivanje uenica u rješavanje svih aktivnosti i Problema u domu Aktivnost uenica u projektima
Uenice I osoblje
Sijeanj Veljaa
Analiza aktivnosti i uspjeha uenica Aktivnost projekti Dan otvorenih vrata doma
Svi
Svi
Poticanje samosvijesti uenica i ukluivanje u zrelo i samostalno odluivanje Analiza rada Vijea uenica i prijedlozi za daljnji rad
Svi Struna suradnica
43
VIJEE RODITELJA Vijee roditelja ine predstvnici odgojnih grupa iz svake grupe po jedan roditelj. Planirani su sastanci dva do tri puta godišnje. Vrijeme odravanja
Vaniji sadraji rada
Rujan
Izvješe o radu Doma u šk. God. 2019/20. Plan i program rada Doma 2020/21. Izbor novih l. za Domski odbor Tekua problematika
Ravnateljicaica
Ravnateljicaica
Svibanj Lipanj
Realizacija programa za školsku godinu Promidba Doma u upanijama iz kojih u. dolaze
Ravnateljicaica
44
STRUKTURA UENICA PO RAZREDIMA I ŠKOLAMA U ŠKOLSKOJ GODINI 2020/21. ŠKOLA Usmjerenje
I RAZ II RAZ III RAZ IV RAZ V RAZ UKUPNO
Zdrastveno uilište Farmaceut 11 5 6 7 29 72 Medvedgradska 55 Dentalni tehniar 3 2 2 / 7 Dentalni asistent 2 4 2 / 8 Med kozmetiar 2 / 5 4 11 Fizioterapeut 3 2 / 5 Sanitarni tehniar / 1 1 1 1 Laborat. tehniar 5 4 1 1 11 Škola za med sestre Mlinarska 12 7 5 3 27 Opi smjer Vinogradska 1 2 1 1 5 Vrape 2 / 1 1 4 Primalje Vin. 1 1 Gimnazije ope Gornjogradska 2 1 3 3+1* 10 Gim.TitušBrezovaki 2 2 4 enska opa gim 2 1 3
Klasina nadbis. 1+1* 1 3 Gimnazije jezine XVI gimnazija 1 1 1+1* 4 XVIII gimnazija 1 1 1 X gim. Ivan Supek 1 2 3
45
Srpska prav. Gimn. 1 1 Gim. i ek šk. B.K. 1 1 Priv gimn 1 1 Hote. - turistika 3 2 5 ŠPUD 1 1 Škola za kla.balet Klasini balet 1+1* 1+1* Narodni plesovi 1 1 2 Glazbene Škole Eli Baši 2* 1 1+2* Pavao Markovac 1 1* 1+1* Upravna 1 1 2 Osobne usluge Kozmetiar 1 2 2 5 Pediker 2 2 Frizer 1 1 Prirodoslovna V.P. 1 1 Šk. Za modu i diz. 1 1
Veterinarska škola 1 1 Grafika šk. 1 1 Drvodjelska 1 1 Ukupno uenica SVEUKUPNO škola 51 37 47 32 2 169
46