godiŠnji plan i program rada djeČjeg vrtiĆa … · didaktička sredstva (lota, memory,...

of 36 /36
REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA MEĐIMURSKA GRAD PRELOG DJEČJI VRTIĆ “F I J O L I C A” Trg Kralja Tomislava 2 40323 PRELOG tel/fax: 040/645-601 email: [email protected] Klasa: 601-05/18-02/2 Ur. br: 2109-01-18-1 GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA «FIJOLICA» ZA PEDAGOŠKU GODINU 2018/2019 U Prelogu, rujan 2018.g.

Author: vukiet

Post on 29-Aug-2019

213 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • REPUBLIKA HRVATSKA

  ŽUPANIJA MEĐIMURSKA

  GRAD PRELOG

  DJEČJI VRTIĆ “F I J O L I C A”

  Trg Kralja Tomislava 2

  40323 PRELOG

  tel/fax: 040/645-601

  email: [email protected]

  Klasa: 601-05/18-02/2

  Ur. br: 2109-01-18-1

  GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA

  DJEČJEG VRTIĆA «FIJOLICA»

  ZA PEDAGOŠKU GODINU 2018/2019

  U Prelogu, rujan 2018.g.

  mailto:[email protected]

 • 2

  GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA 2018/2019. g.

  su sačinili:

  o Odgojitelji (odgajatelji djece predškolske dobi, sveučilišne prvostupnice – odgojiteljice djece rane i predškolske dobi, stručne prvostupnice – baccalaurea,

  pred. odgoja, prof. predškolskog odgoja) skupina:

  Male i Velike Sovice, Leptirići, Vjeverice, Pčelice, Gljivice, Loptice, Vrapčići,

  Zvjezdice, Balončići i Zmajići

  o Logopedinja, prof. logopedije o Zdravstvena voditeljica, prvostupnica sestrinstva o Ravnateljica, prof. predškolskog odgoja

  Temeljem članka 26. Statuta Dječjeg vrtića «Fijolica», Trg kralja Tomislava 2,

  Prelog, Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada za pedagošku godinu

  2018/2019. razmatralo je Odgojiteljsko vijeće na sjednici održanoj 19.9.2018.

  a donijelo ga je Upravno vijeće na sjednici održanoj 2.10.2018.

  Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada može se dopunjavati i mijenjati

  tijekom godine, zavisno od potreba djece, roditelja i djelatnika, odnosno zahtjevima

  u pojedinim procesima rada ustanove.

  Prelog, rujan 2018.g.

  Ravnateljica: Predsjednik Upravnog vijeća:

  _______________________ ________________________

  Brankica Mezga, prof. predškolskog odgoja Matija Strahija

 • 3

  S A D R Ž A J:

  1. USTROJSTVO RADA ----------------------------------------------------------------4

  2. MATERIJALNI UVJETI ------------------------------------------------------------8

  3. NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I ZDRAVLJE DJECE --------------10

  4. ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD ----------------------------------------------------16

  5. STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNIH DJELATNIKA ---------------20

  6. SURADNJA S RODITELJIMA -----------------------------------------------------21

  7. SURADNJA S DRUŠTVENIM ČIMBENICIMA-------------------------------22

  8. VREDNOVANJE PROGRAMA ------------------------------------------------------24

  9. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RAVNATELJA--------------------------------25

  10. GODIŠNJI PLAN STRUČNOG SURADNIKA-LOGOPEDA --------------26

  11. POSEBNI PROGRAM KATOLIČKOG VJERSKOG ODGOJA-----------28

  12. PROGRAMI JAVNIH POTREBA - predškola ----------------------------------33

 • 4

  1. USTROJSTVO RADA

  1.1. OSNOVNI PODATCI O DJEČJEM VRTIĆU

  Tabela br. 1

  NAZIV USTANOVE: DJEČJI VRTIĆ «FIJOLICA»

  ADRESA: Trg kralja Tomislava 2

  BROJ I NAZIV POŠTE: 40 323 Prelog

  ŽUPANIJA: Međimurska

  Broj vrtića: 3

  Broj djece u vrtiću: 200

  Broj skupina: 10

  BROJ RADNIKA:

  43

  (1 odgojiteljica na dužem

  bolovanju i 4 odgojiteljice

  na rodiljnom dopustu)

  a) ravnatelj VSS 1

  b) odgajatelji sa VSS 3

  c) odgajatelji sa VŠS 24

  d) odgajatelji sa SSS 1

  e) logoped VSS 1

  f) zdravstvena voditeljica VŠS 1

  g) ostali radnici:

  - Kuharica SSS - tajnik-rač.-financije SSS - domar SSS - spremačica NKV

  5

  1

  1

  5

  Stručno osposobljavanje bez zasnivanja

  radnog odnosa: 1 odgajatelj (VŠS) i 1

  računovodstveni radnik (VŠS)

  2

 • 5

  1.3. PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA DJECE

  PREDŠKOLSKE DOBI

  1.3.1. REDOVITI PROGRAMI VRTIĆA

  Redoviti (10 – satni) program njege, odgoja i obrazovanja djece jasličkog

  uzrasta (2 odgojno-obrazovne skupine, dob djece od 1 do 3 godine)

  Jedna odgojno-obrazovna skupina nalazi se na adresi: Dječja kuća, Glavna 33

  A, Prelog, a druga odgojno-obrazovna skupina nalazi se u PO Draškovec, na

  adresi: Nikole Tesle 2, u zgradi vrtića.

  Svaka skupina, prema Državno-pedagoškom standardu, ima dva odgajatelja.

  Redoviti (10-satni) program njege, odgoja i obrazovanja djece vrtićkog

  uzrasta (7 odgojno-obrazovnih skupina, dob djece od 3 godine do polaska u

  školu)

  Pet, mješovitih, odgojno–obrazovnih skupina, privremeno, (zbog

  rekonstrukcije zgrade u Prelogu), smješteno je u prostorima OŠ Prelog, na

  adresi: Trg bana Jelačića 2.

  Dvije, mješovite, odgojno-obrazovne skupine, nalaze se u PO Draškovec, na

  adresi: Nikole Tesle 2, u zgradi vrtića.

  Svaka skupina, prema Državno-pedagoškom standardu, ima dva odgajatelja.

  1.3.2. POSEBNI PROGRAM

  Program katoličkog vjerskog odgoja djece predškolske dobi – (1 skupina)

  Ministarstvo prosvjete i športa dalo je Suglasnost na program katoličkog vjerskog odgoja

  djece predškolske dobi u sklopu redovnog programa odgojno-obrazovnog rada u

  Dječjem vrtiću «Fijolica», dana 15. prosinca 2003. godine.

  Program katoličkog vjerskog odgoja djece predškolske dobi odvijat će se u jednoj,

  vrtičkoj, mješovitoj, odgojno-obrazovnoj skupini u Cirkovljanu. Program će provoditi

  odgojiteljice Marija Kočet i Ivana Crnčec Mati, u skupini „Vrapčići“ (Cirkovljan) koje

  su završile teološko-katehetsko doškolovanje i dobile mandat biskupa na neodređeno

  vrijeme.

 • 6

  1.3.3. PROGRAM JAVNIH POTREBA

  program predškole

  Programom predškole će biti obuhvaćena djeca u šestoj godini života koja nisu polaznici

  niti jednog od redovitih programa vrtića. Ako bude manje djece, postoji mogućnost upisa

  u redovite skupine.

  Program predškole održavat će se tri sata dnevno, od rujna 2018.g. do lipnja 2019.

  godine, a vodit će ga odgojitelji, za vrtiće u Prelogu, Cirkovljanu i Draškovcu.

  1.3.4. STRUKTURA 40 – SATNOG RADNOG VREMENA

  ODGOJNO-OBRAZOVNIH RADNIKA

  Tabela br. 2

  NAZIV ZADUŽENJA BROJ SATI

  Neposredni rad s djecom 27,5 sati

  Ostalo: 12,5 sati

  1. Vođenje pedagoške dokumentacije

  Makro i mikro planiranje

  Dnevni planovi i valorizacije

  Evidencijske liste polaznosti, tabele

  Imenik djece

  Individualni dosjei djece

  Sklopovi aktivnosti i projekti

  4,5 sati

  2. Individualno i skupno stručno usavršavanje

  Stručna literatura

  Odgojiteljska vijeća

  Aktivi i radionice

  Seminari

  0,5 sati

  3. Suradnja s roditeljima i vanjskim činbenicima

  Roditeljski sastanci

  Individualni razgovori s roditeljima

  Radionice s roditeljima

  Svečanosti s roditeljima (Jesenska svečanost, Dan Grada, Dani kruha, Maškarada,

  Očev dan, Sajam cvijeća, Majčin dan, Dan obitelji, Završna

  svečanost)

  1 sat

  4. Nabava materijala i izrada didaktičkog materijala potrebnog za rad u skupinama

  4 sati

  5. Pauza 2,5 sati

 • 7

  RADNO VRIJEME VRTIĆA I RADNIKA VRTIĆA

  Radno vrijeme vrtića i radnika vrtića će se prilagođavati potrebama roditelja i same

  organizacije rada. Ove ped. godine, redoviti program traje od 5,30 do 15,30 sati (skupine

  u Prelogu i Draškovcu). Posebni program katoličkog vjerskog odgoja, u PO Cirkovljanu

  traje od 6,00 do 16,00 sati.

  Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru projekta ZA OBITELJ koji se

  financira iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali

  2014. – 2020. – Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i

  obrazovanja, UP.02.2.2.08.0028, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Fijolica, Prelog, na temelju

  Članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i Članka 26.

  Statuta Dječjeg vrtića Fijolica, Prelog, dana 22.08.2018.g. donijelo je odluku o otvaranju

  smjenske skupine i produženog boravka za vrtiće u Prelogu, Cirkovljanu i Draškovcu.

  Ove, ped. godine će se djeca iz postojećih skupina preusmjeriti u smjenske skupine i produženi

  boravak, a sve na osnovu anketa i potreba roditelja. Prema broju djece i potrebama roditelja,

  produženi boravak trajao bi do 18,00 sati, dok bi popodnevni smjenski, trajao do 19,00 sati.

  U projektu će se zaposliti 3 odgajatelja na puno radno vrijeme, 3 spremačice i 3 kuharice na pola

  ranog vremena (smjenske skupine u Prelogu, Cirkovljanu i Draškovcu), 1 odgajatelj na pola

  radnog vremena (produženi boravak u Prelogu).

  Radno vrijeme odgajatelja prilagođeno je potrebama djece i skupine (od 5,30; 6,20; 6,30 do

  15,30; 16,00; 16,30 sati). Po jedan odgajatelj u Prelogu, Cirkovljanu i Draškovcu radit će u

  poslijepodnevnoj smjeni u smjenskom i produženom boravku (do 18,00 sati odnosno do 19,00

  sati).

  Spremačice rade u jutarnjem i poslijepodnevnom radnom vremenu.

  Domar radi u jutarnjem radnom vremenu i prema potrebi u poslijepodnevnim satima.

  Adrministrativno-računovodstveni radnik radi u jutarnjem terminu, od 7,00 do 15,00 sati i

  ponedjeljkom od 7,00 do 16,00 sati.

  Ravnateljica ima klizno radno vrijeme, prema potrebi.

 • 8

  2. MATERIJALNI UVJETI

  2.1. PLAN NABAVE I DOPUNE DIDAKTIKE I POTROŠNOG MATERIJALA

  ZA ODGOJNE SKUPINE

  Tijekom ove pedagoške godine didaktiku ćemo nadopunjavati nabavkom potrošnog

  materijala za izradu didaktičkih sredstava, koje će izrađivati sami odgajatelji, uz pomoć

  roditelja i djece, te kupnjom didaktičkih sredstava, ovisno o financijskim sredstvima.

  Potrošni materijal (papiri, ljepilo, selotejp, tempere, olovke, boje, i dr.) nabavljat će se

  mjesečno, na osnovu zahtjeva odgojitelja, do 5-tog u mjesecu.

  Pedagoško-neoblikovani materijal nabavljat će sami odgojitelji, uz maksimalnu

  angažiranost roditelja djece polaznika vrtića, te raznim donacijama firmi u Gradu

  Prelogu.

  Didaktička sredstva (lota, memory, slagarice, igre s pravilima, i dr.) izrađivat će sami

  odgajatelji (tijekom cijele pedagoške godine, u okviru satnice koja je predviđena za

  izradu didaktičkog materijala) i roditelji na radionicama koje će organizirati odgajatelji

  skupina.

  Nova didaktička sredstva i oprema za skupine, u svrhu kreiranja poticajnog okruženja,

  nabavit će se ovisno o financijskim sredstvima, te donacijskim sredstvima.

  2.2. PLAN INVESTICIJA I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA

  Ovu ped. godinu, u Prelogu, započet ćemo u prostorijama Osnovne škole Prelog, na

  adresi Trg bana Jelačića 2, jer zgrada u Prelogu, na adresi Trg kralja Tomislava 2, ide u

  rekonstrukciju (sredstvima iz projekta EU i sredstvima osnivača).

  Nakon rekonstrukcije, u postojećoj zgradi, odgojno-obrazovni rad odvijat će se u 8

  odgojnih skupina (4 u prizemlju i 4 na katu). U planu je i opremanje dječjeg igrališta u

  vrtiću u Prelogu (sredstvima iz projekta EU i sredstvima osnivača).

  U prostorijama OŠ zaštitili smo dijelove koji bi mogli biti opasni za djecu (rukohvati na

  stubištima, vrata na stepenicama, pregrada-knauf u jednoj prostoriji), premjestili klima

 • 9

  uređaje u sve prostorije, gdje će boraviti djeca, nabavili potrebnu opremu za kuhinju, te

  dio kuhinjske opreme premjestili.

  Tijekom ljetnih mjeseci (8 mj. 2018.g. dok vrtić u Cirkovljanu nije radio) uspjeli smo

  riješiti postavljanje poda (donacija NK Naprijed, Cirkovljan) u sobi dnevnog boravka,

  kojeg smo planirali postaviti u ljetnim mjesecima slijedeće godine.

  U PO Draškovec, ugrađena je klizna stijena, u jednoj sobi dnevnog boravka, kako bi bilo

  moguće smjestiti još jednu jasličku skupinu i jednu mješovitu skupinu. U budućnosti

  treba planirati dogradnju još jedne prostorije za jednu odgojjo-obrazovnu skupinu, kako

  bi se i u PO Draškovec uskladili s Državno pedagoškim standardima.

  2.3. IZVOR SREDSTAVA

  Financijska sredstva za redovite, smjenske skupine i produženi boravak, posebne

  programe i programe javnih potreba osiguravat će se:

  o u Proračunu grada Preloga ( 825,00 kn za vrtić i 1.164,00 kn za jaslice)

  o uplatama roditelja ( 550,00 kn za vrtić i 775,00 kn za jaslice)

  o u okviru projekta ZA OBITELJ, Europski socijalni fond (smjenska i produženi

  boravak)

  o donacijama firmi i poduzeća na području grada Preloga

  o u državnom proračunu (djeca s teškoćama u razvoju-integracija, predškola)

 • 10

  3. NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I ZDRAVLJE

  DJECE

  3.1. NJEGA I BRIGA ZA ZDRAVLJE DJECE

  CILJ : Održavanje postignutog standarda kvalitete u području brige za zdravlje djece,

  povećanje kvalitete suradnje svih sudionika procesa očuvanja i unapređenja zdravlja

  djece i intenzivan rad na razvoju zdravstvene kulture i samozaštite djece.

  BITNE ZADAĆE:

  U odnosu na dijete:

  - Osvještavanje djeteta o važnosti brige za vlastito zdravlje

  - Podrška djetetu u stvaranju navika zdravog načina života ( higijena, prehrana,

  kretanje, odmor )

  - Identifikacija i kontinuirana briga za potrebe djece sa zdravstvenim poteškoćama

  - Osposobljavanje djeteta na samozaštitu i samopomoć u potencijalno rizičnim

  situacijama

  U odnosu na odgojitelje i druge radnike:

  - Edukacija odgojitelja i drugih radnika o suvremenim pristupima prevenciji bolesti,

  očuvanju i unapređenju zdravlja

  - Edukacija odgojitelja o individualnim potrebama djece sa zdravstvenim

  poteškoćama

  - Promišljanje, uzrastu djeteta primjerenih metoda i zanimljivih aktivnosti

  zdravstvenog odgoja

  U odnosu na roditelje:

  - Edukacija i stručna pomoć roditeljima u zaštiti djetetova zdravlja

  - Promoviranje zdravih stilova života i značaja roditeljskog modela u razvoju

  zdravstvene kulture djeteta

  - Kontinuirana suradnja s roditeljima djece sa zdravstvenim poteškoćama

 • 11

  STRATEGIJA DJELOVANJA

  1. Preventivne mjere za sprečavanje bolesti i rano otkrivanje zdravstvenih teškoća:

  - mjere za sprečavanje respiratornih infekcija (redovno provjetravanje prostorija,

  dezinfekcija prostora i didaktičkih sredstava, pranje i dezinfekcija ruku)

  - protuepidemijske mjere u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo u Međ. županiji

  - sanitarno- higijenske mjere

  2. Edukacija radnika putem stručnih predavanja u vrtiću:

  - prevencija respiratornih infekcija i postupci kod visoke temperature

  3.Sudjelovanje vanjskih stručnjaka i zdravstvenih radnika ( pedijatar, epidemiolog,

  stomatolog i udruga studenata medicine) u zaštiti djetetova zdravlja i zdravstvenom

  prosvjećivanju djece, odgojitelja, roditelja

  NAČIN PRAĆENJA, EVALUACIJA I DOKUMENTIRANJE

  - analiza procijepljenosti, pobola i povreda djece

  - praćenje stanja uhranjenosti djece

  - protokoli i bilješke odgojitelja

  - dječje izjave i likovni radovi

  - plakati i slikovnice

  - foto i video zapisi

  INDIKATORI POSTIGNUĆA

  - smanjenje pobola i povreda djece

  - interes djece za sudjelovanje u aktivnostima o zaštiti zdravlja

  - postignuća djece u takmičenjima motoričke spretnosti

  - stručna kompetentnost odgojitelja na prevenciji pobola i pomoć djetetu kod

  ozljeđivanja

  - kvalitetnija suradnja s obitelji djeteta

  - povećana učinkovitost suradnje s vanjskim stručnjacima na zaštiti zdravlja djeteta

 • 12

  3. 2. UNAPREĐENJE PREHRANE DJECE

  CILJ: Održavanje postignutih standarda kvalitete prehrane, dalje poticanje usvajanja

  pravilnih prehrambenih navika s ciljem pravilnog rasta i razvoja djeteta, i razvoja

  kompetentnosti kod konzumiranja obroka i vode

  BITNE ZADAĆE:

  U odnosu na dijete

  - dosadašnja iskustva na osvještavanju djece o važnosti pravilne prehrane obogatiti

  novim, djeci prihvatljivim i poticajnim, sadržajima

  - razvijanje kompetencije o konzumiranju optimalnih količina hrane i vode obzirom na

  dob i zdravstvene specifičnosti ( samoposluživanje )

  - razvijanje materijalnih i komunikacijskih uvjeta tijekom konzumiranja obroka

  U odnosu na odgojitelje i druge radnike:

  - edukacija odgojitelja i kuharica- nove znanstvene spoznaje o utjecaju pravilne prehrane

  na rast i razvoj djeteta

  - promišljanje odgojnih postupaka koji će potaknuti dijete da konzumira obroke i nove

  namirnice koje se nude

  - osvješćivanje kuhinjskog i tehničkog osoblja o njihovoj ulozi i važnosti pravovremenog

  i adekvatnog zadovoljavanja osnovnih potreba djeteta za njegov cjeloviti razvoj

  U odnosu na roditelje:

  - nastavak edukacije roditelja o važnosti pravilne prehrane, i njen utjecaj na rast i razvoj

  djeteta

  - suradnja na zadovoljavanju individualnih specifičnosti u prehrani djeteta

 • 13

  STRATEGIJA DJELOVANJA

  - identifikacija individualnih specifičnosti i posebnih potreba djeteta putem inicijalnog

  razgovora s roditeljima

  - planiranje prehrane za djecu s posebnim prehrambenim potrebama (alergije, celijakija)

  - unapređenje materijalnih uvjeta za provedbu samoposluživanja djece i kulturu

  blagovanja

  - edukacija i osvješćivanje odgojitelja i kuharica o utjecaju prehrane na cjeloviti razvoj

  djeteta ( stručna predavanja, literatura i radni dogovori )

  - edukacija roditelja o utjecaju prehrane na rast i razvoj djeteta, te važnost roditelja kao

  modela poželjnog ponašanja

  - uključivanje djece u pripreme za konzumiranje obroka ( sudjelovanje kod pripreme

  stola, korištenje adekvatnog pribora, komunikacija i ponašanje pri objedu, pospremanje

  posuđa i pribora nakon obroka )

  - praktične aktivnosti djece (priprema zdravih napitaka, voćnih obroka, salata, namaza )

  - sudjelovanje kuharica u aktivnostima djece, praćenje konzumiranja obroka i razgovor s

  djecom

  - sudjelovanje učenika i profesora Srednje škole Prelog – smjer kuhari

  - predstave za djecu s tematikom pravilne prehrane

  - unapređivanje komunikacijskih odnosa odgojitelja, kuharica i spremačica s ciljem

  kvalitetnijeg zadovoljavanja potreba djece

  - uključivanje roditelja u odgojni proces uz obilježavanje tradicionalnih blagdana

  NAČIN PRAĆENJA, EVALUACIJA I DOKUMENTIRANJE

  - podaci o djeci s posebnim prehrambenim potrebama ( odgojitelji i kuharice )

  - zapisnici radnih dogovora, individualna zapažanja

  - fotografije i video zapisi

  - slikovnice, plakati i likovni radovi

 • 14

  INDIKATORI POSTIGNUĆA

  - samostalnost i sloboda izbora i uključenost djece u zadovoljavanje vlastitih potreba

  - razvijena kultura blagovanja

  - pravovremeno i kvalitetno zadovoljavanje djetetovih potreba od strane svih sudionika

  procesa

  - dobri komunikacijski i suradnički odnosi odgojitelja, kuhinjskog i tehničkog osoblja

  - pozitivni rezultati ankete za roditelje

  - zadovoljavajući rezultati praćenja nutritivnih, energetskih i bakterioloških analiza

  gotovih obroka

  3.3. DALJNJI RAD NA UNAPREĐENJU TJELESNO - ZDRAVSTVENE

  KULTURE

  CILJ: Intenziviranje različitih motoričkih aktivnosti djece radi poticanja cjelovitog

  psihomotornog razvoja i prevencije.

  BITNE ZADAĆE:

  U odnosu na dijete:

  - osvješćivanje važnosti svakodnevne tjelovježbe i sportskih aktivnosti za rast i razvoj

  - razvijanje interesa za organizirane motoričke aktivnosti, stvaranje navika zdravih

  stilova života

  - usvajanje osnovnih pravila sportskog ponašanja (poštivanje pravila, timski rad, i

  pozitivan natjecateljski duh)

  U odnosu na odgojitelje i druge radnike:

  - intenziviranje i obogaćivanje svakodnevnih motoričkih aktivnosti djece (jutarnja

  tjelovježba, strukturirane aktivnosti i boravak na zraku) razvojno primjerenim

  sadržajima i metodama rada

  U odnosu na roditelje

  - osvješćivanje roditelja o značaju kretanja, sportskih aktivnosti i boravka djece na

  zraku za njihov cjeloviti rast i razvoj

 • 15

  STRATEGIJE DJELOVANJA:

  - obogaćivanje materijalnih uvjeta za odvijanje strukturiranih aktivnosti tjelovježbe

  - svakodnevna organizirana tjelovježba i boravak na zraku, tjedne strukturirane

  aktivnosti

  - povremene međugrupne sportske igre djece istog uzrasta, te djece OŠ Prelog

  - poludnevni izleti djece (peta godina života), cjelodnevni izleti (šesta godina života)

  - organizacija ljetovanja

  - sudjelovanje djece i odgojitelja u obilježavanju pojedinih datuma

  - istraživanje obiteljskih navika (vrijeme provedeno u igri, pred televizorom i

  kompjuterom, uključenost u organizirane sportske aktivnosti )

  NAČIN PRAĆENJA , EVALUACIJA I DOKUMENTIRANJE:

  - protokoli praćenja motoričkih sposobnosti djece ( razvojne karakteristike )

  - fotografije i video materijali, plakati, dječje likovno stvaralaštvo

  - anketa za roditelje

  INDIKATORI POSTIGNUĆA:

  - povećan intenzitet organiziranih motoričkih aktivnosti, osobito na zraku

  - izražena motiviranost djece za različite motoričke aktivnosti

  - povećana psihomotorna spremnost i pozitivan sportski duh

  - veća zainteresiranost roditelja za motoričke aktivnosti

 • 16

  4. ODGOJNO – OBRAZOVNI RAD

  4.1. PROGRAMI, cilj, bitne zadaće, izbor sadržaja (prema dječjem iskustvu,

  interesima i potrebama razvojne dobi), stvaranje uvjeta za organiziranje i

  unapređivanje dječjih aktivnosti radi zadovoljenja njihovih razvojnih potreba

  U Dječjem vrtiću «Fijolica» postoje redoviti 10-satni program djece jasličke i vrtićke

  dobi (u redovnom terminu od 5,30 do 15,30, te produženom boravku, do 18,00 sati i

  smjenskoj skupini, do 19,00 sat), posebni program katoličkog vjerskog odgoja djece

  predškolske dobi i program javnih potreba – predškola.

  Bitne zadaće odgojno-obrazovnog rada temelje se na valorizaciji rezultata u protekloj

  pedagoškoj godini, Programskom usmjerenju i Humanističko-razvojnoj koncepciji

  predškolskog odgoja.

  Organiziranim predškolskim odgojem u vrtiću potrebno je osigurati optimalan djetetov

  razvoj, pomoć roditeljima u skrbi za sigurnost djeteta, dopunjavati obiteljski odgoj,

  brinuti se o pravilnom razvijanju, rastu, sazrijevanju, odgoju i obrazovanju. Predškolski

  odgoj temelji se na humanističkom pristupu odgoju, suvremenim znanstvenim

  dostignućima i teorijama o djetetovom razvoju, mora uvažavati njegovu dob, specifičnost

  razvojnih mogućnosti i pojedinačne potrebe djeteta, a istodobno treba trajno usklađivati

  svoje ciljeve s drugim dijelovima odgojno-obrazovnog sustava.

  Opći cilj je očuvanje tjelesnog i mentalnog zdravlja djeteta, poticanje razvoja svih

  funkcija, sposobnosti i mogućnosti u skladu sa suvremenim znanstvenim spoznajama,

  zakonitostima djetetova razvoja i njegovih stvarnim mogućnostima. Zato je potrebno

  osigurati zajedničko življenje djece i odraslih, te razvoj aktualnih i potencijalnih funkcija

  i sposobnosti djece.

  Posebni ciljevi i zadaci definiraju se u smislu očuvanja zdravlja djeteta, razvoja

  emocionalne stabilnosti, samostalnosti, pozitivne slike o sebi, socijalne interakcije,

  komunikacije, slobodnog izražavanja radoznalosti, te razvoj kreativnosti i intelektualnih

  sposobnosti.

 • 17

  U organizacijskom smislu utvrđuju se slijedeća načela:

  o otvorenost sustava za potrebe okoline – različite vrste, oblici i koncepcije rada s

  predškolskom djecom (redovni 10-satni vrtićki i jaslički program, produženi boravak,

  smjenski rad, program katoličkog vjerskog odgoja, program predškole )

  o fleksibilnost odgojno-obrazovnog procesa – prilagodljivost konkretnim potrebama,

  mogućnostima i interesima djeteta

  o otvorenost prema roditeljima i drugim čimbenicima

  o ostvarivanje prava roditeljima na sudjelovanje u organiziranom odgajanju djeteta

  (mogućnost volontiranja u skupini, sudjelovanje u kreiranju plana i programa rada

  skupine, pomoć kod organiziranja svečanosti i izleta)

  4.2. GLOBALNO, TEMATSKO, PLANIRANJE BITNI CILJEVI, ZADAĆE, SADRŽAJI I AKTIVNOSTI PREMA RAZVOJNIM ZADAĆAMA

  Odgajatelji izrađuju plan i program odgojno-obrazovnog rada tromjesečno (rujan-

  listopad-studeni, prosinac-siječanj-veljača, ožujak-travanj-svibanj), posebno za mjesec -

  lipanj, te dvomjesečno za ljetne mjesece (srpanj-kolovoz).

  Posebnu pažnju valja posvetiti pravovremenom planiranju, na osnovu poznavanja

  potreba djece, i to kroz:

  1. ORIJENTACIJSKI PLANI I PROGRAM RADA (jednomjesečni, dvomjesečni i

  tromjesečni):

  Razvojne zadaće su temelj orijentacijskog plana za rad s djecom za veće vremensko

  razdoblje. Tijekom djetetova boravka u vrtiću stalno se ostvaruju svi uvjeti za zdrav i

  cjelovit razvoj, tj. ostvaruju se sve zadaće skrbi za dijete i poticanja njegova razvoja.

  U orijentacijskom planu detaljnije se planiraju za svako odgojno područje razvoja one

  zadaće koje će se u planiranom razvoju intenzivnije ostvarivati. Zadaće se mogu

  planirati za cijelu skupinu, za neku djecu, za pojedino dijete. zbog preglednosti zadaće

  se planiraju po razvojnim područjima:

  - tjelesni i psihomotorni razvoj

  - socio-emocionalni i razvoj ličnosti

  - spoznajni razvoj

  - govor, komunikacija, izražavanje i stvaralaštvo

 • 18

  Materijalni i organizacijski uvjeti za ostvarivanje zadaća – pri planiranju

  organizacijskih i materijalnih uvjeta opisuje se vrsta, karakteristike i količina

  planiranih didaktičkih i drugih sredstava i pomagala, igračaka, nestrukturiranih

  materijala, namještaja, AV i drugih tehničkih pomagala, navode se specifična

  sredstva, raznovrsni predmeti i dr.

  Aktivnosti za ostvarivanje razvojnih zadaća (sklopovi aktivnosti, teme, projekti)-

  planiraju se sklopovi aktivnosti koji omogućuju ostvarivanje svih razvojnih

  zadaća, a posebno onih koje će se u planiranom razdoblju intenzivnije ostvarivati.

  Aktivnosti se planiraju u skladu s potrebama i interesima djece, a pritom se vodi

  računa o događajima u široj okolini djeteta. U planiranju sklopova aktivnosti

  potrebno je poštivati osnovne principe djetetova stjecanja iskustva, učenja,

  izražavanja i stvaranja odnosno omogućiti djetetu doživljaj, poradi doživljaja,

  obogaćivanje doživljaja umjetničkim i drugim sadržajima, istraživanje,

  izražavanja, stvaranje, igranje i učenje. Ako su planirane posebne zadaće za malu

  grupu djece i/ili pojedino dijete tada se planiraju posebni sklopovi aktivnosti za tu

  djecu.

  Suradnja sa stručnjacima, roditeljima i drugim čimbenicima – u interakciji i

  suradnji sa sudionicima odgojno-obrazovnog procesa valja se pridržavati pravila

  «čiste» komunikacije. Suradnja se planira sa: stručnjacima u vrtiću (odgajatelji

  međusobno, odgajatelji s ostalim djelatnicima, psihologom), s roditeljima (o

  djeci, za rad s djecom) i ostalim suradnicima izvan vrtića.

  2. TJEDNI PLAN I PROGRAM RADA – najčešće se odnosi na razdoblje od jednog

  tjedna, no u različitim prigodama on se može izrađivati za dulje ili kraće razdoblje.

  Planirani sklopovi aktivnosti iz orijentacijskog plana razrađuju se, prema

  Programskom usmjerenju, kroz: životno praktične i radne aktivnosti, raznovrsne

  igre, druženja i društveno-zabavne aktivnosti, umjetničke sadržaje, istraživanje i

  stvaranje, istraživačko-spoznajne aktivnosti, specifične aktivnosti s kretanjem,

  specifične aktivnosti za provedbu specifičnih zadaća. Takvo planiranje omogućuje

  ostvarivanje što većeg broja zadataka kroz jedan sadržaj ili aktivnost. Planiraju se

  aktivnosti za cijelu skupinu, malu grupu i pojedino dijete. navode se ishodišne

  aktivnosti i one koje im prethode i iz njih proizlaze, a tijekom tjedna dodaju se i one

  koje proizlaze iz aktualnih potreba i interesa djece.

 • 19

  Ovisno o postavljenim zadaćama, prirodi aktivnosti i interesima i potrebama djece,

  aktivnosti navedene u tjednom planu provode se više puta u cijelosti, ili se izvode neki

  njeni dijelovi sa svom djecom, grupicom djece, pojedinim djetetom. Planira se suradnja s

  roditeljima i drugim osobama i pri tom se navodi zbog čega se suradnja planira.

  Tjedni plan i program izrađuju zajedno oba odgojitelja te odgojitelji drugih skupina.

  Planiraju se aktivnosti i zbivanja na razini dviju ili više skupina ili cijelog objekta uz

  konkretna zaduženja pojedinog odgojitelja. Ovaj dio tjednog plana i programa također se

  temelji na orijentacijskim planovima i tjednim zabilješkama o ponašanju i potrebama

  djece u skupinama.

  3. DNEVNIK RADA – sadrži: poticaje za aktivnost, zapažanja o aktivnostima i

  ponašanju djece, suradnju sa stručnjacima, roditeljima i drugima.

  Planiraju se poticaji za one aktivnosti iz tjednog plana koje se toga dana namjeravaju

  ostvariti. Poticaji se planiraju za cijeli dan (i jutarnji i poslijepodnevni rad) u metodičkom

  i vremenskom slijedu. Poticaji se planiraju onim redoslijedom koji omogućava djetetov

  uobičajeni i stabilni ritam zadovoljavanja dnevnih potreba. Pritom se poticaji vezani za

  djetetove uobičajene radnje i navike ne navode, ako se ne radi o posebnoj potrebi,

  posebnoj situaciji, posebnom cilju.

  Iskorišteni situacijski poticaji navode se nakon provedenog dana i to selektivno-samo oni

  poticaji koji su djecu motivirali na aktivnost.

  Zapažanja o aktivnostima i ponašanju djece u odnosu na postavljene zadaće vode se za

  djecu odgojne skupine, ali i za djecu drugih skupina koja sudjeluju u dnevnim

  aktivnostima pojedinog odgojitelja ili se uključuju aktivnosti odgojne skupine. O

  spontanim aktivnostima djece važno je zabilježiti koje dijete je nešto posebno učinili i

  što je to, aktivnost koju su djeca spontano ostvarila. Kod procjene aktivnosti važno je

  procijeniti je li i do koje mjere doprinijela ostvarivanju postavljenih zadaća, navesti što

  konkretnije što je uočeno kod djece. U dnevnik se unose i zapažanja o specifičnim

  djetetovim ponašanjima, te zapažanja o skupnom ozračju i raspoloženjima pojedinog

  djeteta. Kod suradnje sa stručnjacima, roditeljima i drugima navode se imena osoba s

  kojima se taj dan planira suradnja, bilježi se način njihova sudjelovanja u procesu te

  evidentira kako je suradnja protekla. Također se navode planirani razgovori s pojedinim

  roditeljima ili se bilježe roditeljske izjave i njihovi upiti.

  Zabilješke na kraju tjedna koje su važne za daljnje planiranje bilježe se u pravilu zadnji

  dan u tjednu.

 • 20

  5. STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNIH DJELATNIKA

  5.1. INDIVIDUALNO I SKUPNO STRUČNO USAVRŠAVANJE (AKTIVI,

  RADIONICE I SL.)

  Individualni plan usavršavanja nalazi se u dosjeu djelatnika. Odgojitelji, prema svojim

  interesima i sklonostima izabiru stručnu literaturu. Svaki odgojitelj dužan je ispuniti

  obrazac Program stručnog usavršavanja. Vrednovanje realizacija plana obavit će se

  krajem radne godine.

  Odgojitelji će se stručno usavršavati putem seminara koje provodi Agencija za odgoj i

  obrazovanje RH, Udruga odgojitelja Međimurske županije «Krijesnice» , Odgojiteljskog

  vijeća dječjeg vrtića i aktiva u vrtiću, te prema planu stručnog usavršavanja u projektu

  ZA OBITELJ koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti

  ljudski potencijali 2014. – 2020. – Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog

  odgoja i obrazovanja, UP.02.2.2.08.0028.

  5.2. GODIŠNJE I MJESEČNO PLANIRANJE SATNICE

  Tabela 3.

  Planski podaci za 2018/2019 pedagošku godinu

  UKUPNO DANA U GODINI 365

  Blagdani 10

  Subote i nedjelje 105

  RADNI DANI 250

  Radni sati 2000

  Mjesec IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII

  Br. radnih

  dana

  20

  22

  21

  19

  23

  20

  21

  21

  22

  18

  23

  20

 • 21

  5.3. STRUČNA LITERATURA

  I ove pedagoške godine nastavit će se praćenje časopisa (Dijete, vrtić, obitelj, Zrno, Dijete u

  Europi) i naslova vezanih uz struku odgojno–obrazovnih djelatnika. U cilju uspješnijeg

  individualnog stručnog usavršavanja, odgojitelji će se koristiti postojećom literaturom,

  literaturom koju će sami nabaviti, te Internetom.

  6. SURADNJA S RODITELJIMA

  Roditelji imaju i pravo i odgovornost podijeliti odluke o skrbi i odgoju svoje djece. Roditelje

  treba ohrabrivati da prate rad i sudjeluju u radu. Odgojitelji su, pak, odgovorni za

  uspostavljanje i održavanje čestih kontakata s obiteljima.

  Veći uspjeh u odgoju djece moguće je ostvariti programsko-funkcionalnom suradnjom obitelji

  i predškolske institucije.

  Oblici suradnje su raznovrsni:

  Individualni kontakti (dnevni – kod dolaska i odlaska djece, tjedni- dan za

  individualne razgovore)

  Roditeljski sastanci

  Roditeljski centar – gdje mogu pogledati dječje radove, stručne tekstove i sl.

  Posjete roditeljskom domu

  Edukacija roditelja (rješavanje odgojnih pitanja u radu s djecom )

  Programska suradnja ( uključivanje roditelja u realizaciju pojedinih dijelova

  programskih sadržaja-davanje prijedloga plana, sukonstrukcija kurikuluma,

  sakupljanje ped. neoblikovanog materijala, pomoć kod realizacije izleta i svečanosti)

  6.1. plan i teme roditeljskih sastanaka

  Na početku pedagoške godine planiran je roditeljski sastanak s ciljem upoznavanja s Planom i

  programom za novu pedagošku godinu.

  Teme za ostale roditeljske sastanke planiraju odgajatelji u suradnji s roditeljima djece iz svoje

  skupine.

  Tijekom pedagoške godine pratit će se potrebe roditelja putem centra za roditelje, dnevnim

  uključivanjem roditelja u život i rad vrtića, od nabave potrebnog materijala, opreme,

 • 22

  organizacije izleta i svečanosti, nastoji se što više jačati suradnja s roditeljima, a time i

  povezati obiteljski i izvan obiteljski odnos.

  Suradnja s roditeljima odgojno – obrazovni djelatnici dužni su planirati izvan neposrednog

  rada s djecom. Putem oglasne ploče redovito informirati roditelje o bitnim informacijama.

  Poželjno ih je što češće uključivati i u neposredan rad u skupini, u redovni program.

  Teme za roditeljske sastanke ostalih skupina, odgajatelji će prilagođavati potrebama djece i

  roditelja, te će izvještaj biti u Godišnjem izvješću za 2018/2019.g.

  6.2. radionice s roditeljima u manjim skupinama

  Kako bi se roditeljima omogućilo da umjesto pasivnih promatrača i slušatelja budu aktivni

  sudionici u komunikaciji s vrtićom, planira se uvođenje radionica kao oblik rada u sastavu

  roditeljskih sastanaka ili nezavisno od njih. Cilj je poticanje roditelja da međusobno

  razmjenjuju svoja iskustva o odgoju djece te omogućavanje međusobne podrške roditelja.

  Pretpostavka za ovakav oblik rada je da i sam voditelj radionice posjeduju pozitivne

  komunikacijske vještine.

  7. SURADNJA S DRUŠTVENIM ČIMBENICIMA

  7.1. suradnja s osnovnom školom

  suradnja pri razmjeni podataka o djeci pred polaskom u Osnovnu školu, za potrebe,

  organiziranja predškole za djecu koja nisu uključena u primarne programe u vrtiću

  kontinuirana suradnja u odnosu na program djece skupine u 6. i 7. godini života

  (skupine Gljivice, Loptice, Pčelice, Vrapčići, Zmajići)

  S obzirom da ove ped. godine djeca iz vrtića u Prelogu, borave u prostoru OŠ Prelog

  suradnja će biti moguća na svim područjima.

  7.2. suradnja s lokalnom upravom, Turističkom zajednicom grada Preloga, sponzorima i

  donatorima

  osiguravanje sredstva za redovnu djelatnost

  razne donacije, posjete sponzorima

  sudjelovanje u svečanostima i manifestacijama (Dani kruha-listopad, Dječji tjedan,

  Dan grada-prosinac, Maškarada-veljača, Sajam cvijeća-travanj, Dan Europe – sve

  skupine, Dan srca)

 • 23

  7.3. suradnja sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja i Agencijom za odgoj i

  obrazovanje

  upute za izradu Godišnjeg plana i programa ustanove, Godišnjeg izvješća, Plana i

  programa odgojno-obrazovnog rada u skupinama

  praćenje pripravnika i davanje uputa za polaganje stručnog ispita

  savjetovanje u svrhu unapređivanja odgojno-obrazovnog rada

  7.4. suradnja sa Crkvom

  uključivati se u obilježavanje nadolazećih blagdana skupina u Prelogu:

  - Dani zahvale za plodove zemlje-listopad

  - Sv. Nikola u crkvi - prosinac

  - Božić – prosinac

  - Svijećnica – siječanj

  - Dan očeva – ožujak

  - Uskrs – travanj

  - Majčin dan-svibanj

  blagoslov kruha u vrtiću – listopad – sve skupine

  suradnja u provedbi Plana i programa katoličkog vjerskog odgoja djece predškolske

  dobi (u prilogu)

  7.5. suradnja s Knjižnicom i čitaonicom grada Preloga i Knjižnicom i čitaonicom OŠ

  posuđivanje stručne literature za individualno usavršavanje odgojno-obrazovnih

  djelatnika

  posuđivanje slikovnica i knjiga za odgojno-obrazovni rad s djecom

  suradnja i posjet knjižnici u mjesecu knjige (listopad-studeni) – sve skupinu

  posjete knjižnice vrtiću u prostoru OŠ tijekom cijele godine

  suradnja u stručnom usavršavanju

  nastavak projekta „Čitaj mi“ te suradnja na razvoju lokalne strategije rane pismenosti

  suradnja na Erasmu+projektu „The Old Tortoise's Treasure tales“

  7.6. Udrugom odgajatelja «Krijesnice»

  stručno usavršavanje odgojitelja

  7.7. Gradska tržnica Varaždin

  ljetovanje djece predškolske dobi u dječjem odmaralištu Varaždin, na otoku Rabu

 • 24

  8. VREDNOVANJE PROGRAMA

  Kod vrednovanja ostvarivanja uvjeta za provedbu zadaća komentira se ukratko brojno stanje

  skupine. Navodi se pozitive i negativne promjene u materijalnim, organizacijskim i drugim

  uvjetima. Osvrće se na one ostvarene aktivnosti i sadržaje koji su za djecu bili posebno

  vrijedni i atraktivni i po čemu. Navode se pozitivni i negativni rezultati planiranih aktivnosti,

  drugih zbivanja u skupini i oblika suradnje s roditeljima. Procjenjuje se uključivanje roditelja

  i drugih u obogaćivanje materijalnih i drugih uvjeta. navode se ostvarene obaveze u stručnom

  usavršavanju u vrtiću i izvan vrtića.

  Kod vrednovanja ostvarivanja razvojnih zadaća procjenjuju se postignuća djece, posebno za

  svaku grupu razvojnih zadaća: tjelesni i psihomotorni razvoj, socio-emotivni razvoj, spoznajni

  razvoj, govor, komunikacija, izražavanje, stvaralaštvo. U svakoj skupini zadaća komentira se

  za cijelu skupinu ili za pojedino dijete: spontanost, inicijativnost i stvaralaštvo. Za

  objektivnije vrednovanje pomaže prelistati i sintetizirati podatke iz dnevnih zapažanja,

  podatke dobivene objektivnim tehnikama. Iz vrednovanja proizlaze glavne zadaće za slijedeće

  razdoblje i zato se naznačuje na čemu treba posebno dalje raditi. Također se procjenjuje

  doprinos odgojitelja u ostvarivanju plana i programa, pomoć stručnjaka u vrtiću i izvan njega

  uz komentar.

  SAMOVREDNOVANJE USTANOVA RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA

  Samovrednovanje ustanova ranog i predškolskog odgoja je sustavan, unutrašnji proces

  usmjeren na osvjetljavanje trenutačnog stanja u ustanovi, ustanovljavanje pozitivnih

  dostignuća, detektiranje problema, predlaganje strategija njihova rješavanja, unapređivanje

  postojećeg stanja, obuhvaća procese, odnose i uvjete odgojno-obrazovnog rada, sastavni je

  dio osiguranja kvalitete rada ustanove ranog odgoja.

  Uključeni smo se u projekt samovrednovanja, koji se provodi u suradnji s Nacionalnim

  centrom za vanjsko vrednovanje. To je ujedno i naša obaveza prema Elementima standarda.

  Prvu fazu samovrednovanja smo prošli. Osnovan je Tim za kvalitetu, provedeni su upitnici za

  roditelje i radnike Dječjeg vrtića, Tim za kvalitetu je prošao stručno usavršavanje. Izvješće o

  samovrednovanju poslano je u Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje u Zagreb. Rezultate

  izvješća smo dobili tijekom 2013/2014.g. U fazi smo nastavljanja samovrednovanja.

 • 25

  9. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RAVNATELJ

  U okviru Godišnjeg plana poslovi i radni zadaci ravnatelja Dječjeg vrtića «Fijolica» su:

  Tabela br. 4

  Red.

  Broj

  PROGRAMSKI SADRŽAJI

  1. Vođenje poslovanja dječjeg vrtića - Poslovi organizacijske, financijske, pravne i stručno pedagoške naravi - Zastupanje i predstavljanje vrtića

  2. Poslovi planiranja i provođenja rada - Rad na planu i programu vrtića - Kontrola provođenja programa, ostalih dokumenata, briga o pravodobnosti

  i kvaliteti izrade planova odgojitelja

  - Planiranje nabave didaktike, stručne literature i ostalog potrošnog materijala

  3. Poslovi u području radnih odnosa - Osigurati stručnu pomoć djelatnicima u postupku zaštite njihovih prava - Pravovremeno pripremanje i donošenje akata kojima se uređuju radni

  odnosi

  - Stvaranje pozitivnog ozračja radi poticanja dobrih rezultata rada

  4. Informiranje djelatnika vrtića

  5. Sudjelovanje u radu Upravnog vijeća vrtića - Aktivno sudjelovanje u radu - Praćenje, kontroliranje, provjeravanje da li su odluke u skladu sa Zakonom

  i aktima vrtića

  - Pravilno i pravodobno provođenje odluka UV

  6. Rad i suradnja s roditeljima i ostalim čimbenicima - Osigurati uvjete za normalnu i nesmetanu suradnju između

  djelatnika vrtića, roditelja i ostalih čimbenika

  7. Praćenje, proučavanje i tumačenje zakonskih propisa bitnih za rad vrtića - Obavljanje svih propisa u skladu sa Zakonom i drugim aktima

  8. Ostali poslovi - Ped. dokumentacija - ind. usavršavanje i sl.

 • 26

  9. GODIŠNJI PLAN STRUČNOG SURADNIKA - LOGOPEDA

  Razvoj dječjeg govora je vrlo složen i suptilan proces koji se odvija pod utjecajem mnoštvo

  različitih čimbenika. Većina govornih poremećaja nastaje u ranom djetinjstvu i često traju

  više godina otežavajući osobi život, jer ostavljaju posljedice na psihosocijalnom i

  edukativnom planu samog djeteta. Potrebno je intervenirati što ranije kako bi se govorni

  poremećaj što efikasnije uklonio, a štetne posljedice svele na minimum.

  Cilj logopedskog programa je usmjeren na prevenciju i sanaciju svih vrsta govornih, jezičnih i

  glasovnih teškoća, koje se putem suvremenih tehnika, metoda i sredstava rada mogu uspješno

  sanirati. Preventiva uključuje prvenstveno suradnju s odgojiteljima i roditeljima, te podizanje

  opće govorno-pedagoške kulture roditelja i odgojitelja, upozoravajući na psihogene i

  sociogene faktore koji mogu utjecati na djetetov govor.

  Potrebno je pratiti rizičnu djecu i pravodobno početi s logopedskih radom, što se posebno

  odnosi na predškolce, zbog saniranja samog poremećaja koji bi kasnije mogao utjecati na

  čitanje pisanje djeteta. Važnost logopedskog rada se očituje i u evidenciji djece koja imaju

  dodatna oštećenja kao što su intelektualne poteškoće, poremećaji u ponašanju i oštećenje vida

  i sluha.

  Logopedski tretman potrebno je provoditi kontinuirano, te primjenjivati adekvatne terapijske

  postupke i prilagoditi intenzitet terapije prema težini govornog poremećaja i mogućnosti

  djeteta. U rad je potrebno uključiti odgojitelje i roditelje radi koordinacije postupka u cilju

  postizanja očekivanih rezultata.

  PRIPREMA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA

  PRIPREMA ZA IZRAVAN RAD S DJECOM

  OSTVARIVANJE IZRAVNOG RADA

  Ispitivanje govora i dijagnostika

  trijažno ispitivanje govora djece (artikulacija, ritam i tempo govora, fonacija i

  auditivna diskriminacija)

  uzimanje anamneze (obiteljske i osobne)

  ispitivanje jezične razvijanosti djece (vokabular, sintaksa, organiziranost govora, duljina

  i složenost rečenice, red riječi, gramatički oblici)

  ispitivanje fonemskog sluha, slušne analize i sinteze

  ispitivanje funkcija koje prethode čitanju pisanju

  obrada prikupljenih podataka, utvrđivanje dijagnostike i pisanje dijagnostičkog zapisnika

 • 27

  mišljenje i prognoza te određivanje postupka logoterapija

  Logopedski tretman

  - provođenje terapijskih postupka kod djece s utvrđenom patologijom verbalne

  komunikacije

  - nedovoljno razvijeni govor (receptivni i ekspresivni govor)

  - poremećaji ritma govora (mucanje i brzopletost)

  - dislalija

  - disfonija

  - dizartrija

  - razvojne disfazije

  - prošireni terapijski postupci za razvojne poremećaje govora (vježbe mikro i

  makro motorike, vježbe motorne koordinacije, vježbe prostorne percepcije,

  razvijanje taktilne, slušne, olfaktorne i vizualne percepcije, razvijanje fonemskog

  sluha i slušne diskriminacije, razvijanje pamćenja, bogaćenje vokabulara,

  formiranje riječi i rečenica).

  Suradnja s roditeljima (tijekom cijele godine)

  - logopedsko savjetovanje i edukacija

  - provođenje preventivnog rada s roditeljima radi koordinacije postupka

  - informiranje roditelja o provedenim terapijskih postupcima s uputama za

  utvrđivanje postignutog nivo govora

  Suradnja s odgojiteljima (tijekom cijele godine)

  - davanje obavijesti o provedenoj trijaži

  - evidentiranje djece s teškoćama u razvoju

  vođenje dokumentacija (tijekom godine)

  - izrada sistema evidencije i vođenje dokumentacije o praćenju govora djece

  (evidencija o provedenom tijažnom ispitivanju, vođenje dosjea djece s

  provedenim dijagnostičkim postupcima terapijskom postupku, stručni nalazi i

  mišljenja)

  vođenje dokumentacija o suradnji s roditeljima i odgojiteljima

 • 28

  10. POSEBNI REDOVNI PROGRAM katoličkog vjerskog odgoja

  SADRŽAJ:

  I Ciljevi i zadaci katoličkog vjerskog odgoja u predškolskoj dobi

  II Planiranje i provedba vjerskog odgoja

  III Tematske jezgre i sadržaji:

  IV Ustrojstvo rada

  V Materijalni uvjeti

  VI Naobrazba i stručno usavršavanje djelatnika

  VII Stručni nadzor

  VIII Vrednovanje provedbe programa

  IX Suradnja s roditeljima

  X Suradnja s vanjskima ustanovama

  I CILJEVI I ZADACI KATOLIČKOG VJERSKOG ODGOJA U

  PREDŠKOLSKOJ DOBI

  CILJ:

  U skladu s ciljevima cjelovitog predškolskog odgoja njegovati i razvijati religioznu dimenziju

  djeteta, osposobljavajući ga, primjereno njegovoj dobi, za otkrivanje, prihvaćanje i življenje

  autentičnih vrednota Evanđelja u odnosu na sebe, drugoga te na poseban način Boga.

  ZADACI:

  pomagati djetetu da raste u povjerenju samoga sebe i tako sve više postaje osoba

  odgajati dijete za odgovorno ponašanje u svijetu koji ga okružuje

  pobuđivati u djetetu one duhovne snage kojima će na ispravan način doživljavati

  transcedentnost ljudskog života i svijeta uopće

  zadovoljiti djetetovu potrebu za pripadanjem i za ljubavlju, te na temelju tog iskustva

  upućivati ga na odnos, susret i autentično približavanje Bogu

 • 29

  pobuđivati dječje čuđenje i divljenje te iskrenu i duboku radost prema Bogu

  Stvoritelju metodom stvaralačkog pripovijedanja i izražajnog čitanja biblijskih i

  književno-umjetničkih tekstova za predškolsku dob, komunikacijom sa simbolima i

  molitvenim izražavanjem, prateći ciklus liturgijske godine

  omogućiti djetetu da metodom igre doživljava i upoznaje temeljne poruke Evanđelja

  zadovoljiti djetetovu potrebu za uspostavljanjem autentičnog osobnog odnosa između

  njega i poruke vjere

  uvoditi dijete u prijateljsku komunikaciju s bogom putem osobnog molitvenog

  izražavanja

  zadovoljiti djetetovu potrebu za uspostavljanjem autentičnog osobnog odnosa između

  njega i poruke vjere

  uvoditi dijete u prijateljsku komunikaciju s Bogom putem osobnog molitvenog

  izražavanja

  razvijanje osjećaja povjerenja, zahvalnosti, darivanja, suosjećanja i suradnje s

  bližnjima

  osigurati djetetu kvalitetu življenja, razvijajući temeljne i bitne odrednice čovjekova

  bitka-ljepotu, istinu i dobrotu

  omogućiti djetetu da se susretne s dobrim primjerima odnosno pozitivnim uzorima u

  životu svoje uže i šire okoline, koji ostvaruju ljudske i kršćanske vrijednosti, s ciljem

  integracije i ispravnog poistovjećivanja

  II PLANIRANJE I PROVEDBA VJERSKOG ODGOJA

  U planiranju i ostvarivanju odgojno-obrazovnog procesa vjerski sadržaji moraju biti u skladu

  sa sadržajima i zbivanjima koja se događaju u djetetovu okruženju, prateći ujedno ciklus

  liturgijske godine. Radi individualnog zadovoljavanja potreba i poticanja djetetovog razvoja,

  bitno je omogućiti djetetu aktivnosti u skladu s njegovim interesima i zakonitostima njegove

  razvojne dobi.

  III TEMATSKE JEZGRE I SADRŽAJI

  Odgojno obrazovni rad temelji se na humanističko-razvojnoj koncepciji prema Prijedlogu

  koncepcije razvoja predškolskog odgoja i Programskog usmjerenja odgoja i obrazovanja

  predškolske djece (Glasnik Ministarstva prosvjete i kulture RH, Zagreb, 1991.) koju čine ideja

 • 30

  humanizma te spoznaja o specifičnim osobinama i zakonitostima razvoja djeteta predškolske

  dobi s naglaskom na njegovu religioznu dimenziju. Ona pridonosi cjelovitom pristupu a time i

  potpunom razvoju djeteta. U Deklaraciji o pravima (UN, 1959.) govori se o pravu djeteta da

  živi u zdravoj sredini, da mu se bez izuzetka i diskriminacije društvo osigura najbolje moguće

  uvjete za rast, razvoj i učenje, kako bi se sukladno razvijalo u tjelesnom, umnom,

  ćudorednom i društvenom pogledu, u uvjetima slobode, dostojanstva, prihvaćanja, ljubavi i

  razumijevanja.

  Vodeći računa o djetetu kao cijelom biću, te da je religiozna dimenzija konstitutivna

  njegovom biću, a poštujući njegov doživljaj svijeta kao cjeline, vjerski odgoj nije izdvojen iz

  odgojno-obrazovnog rada, već je ta dimenzija njegov bitno sastavni dio.

  Tematske jezgre i sadržaji proizlaze iz Programa vjerskog odgoja predškolske djece u

  izvanobiteljskim uvjetima, Zagreb 1992. g.

  IV. USTROJSTVO RADA

  Ovaj Program katoličkog vjerskog odgoja djece predškolske dobi bit će integriran u redovni

  program vrtića.

  Ove pedagoške godine vjerski odgoj provodit će se u jednoj odgojnoj skupini „Vrapčići“ u

  PO Cirkovljanu. Program će provoditi odgojiteljice Marija Kočet i Ivana Crnčec Mati, koje su

  završile teološko-katehetsko doškolovanje i dobile Kanonski mandat na neodređeno vrijeme.

  V. MATERIJALNI UVJETI

  Program će se ostvarivati u prostorijama dječjeg vrtića. Za rad s djecom koristit će de soba

  dnevnog boravka, opremljena odgovarajućom opremom za rad s djecom određene dobi.

  Soba dnevnog boravka, osim standardne opreme, sadrži i

  kutić za vjerski odgoj u kojem se nalazi

  Biblija i slikovnice religioznog sadržaja

  umetaljke, slagarice, puzzle, lotta sa vjerskim sadržajem

  audio i video kazete sa vjerskim sadržajem

  Križ, svijeća, kip, sveta slika i ostali simboli moraju odgovarati estetskim mjerilima kršćanske

  sakralnosti i biti prikladni veličini kutića.

 • 31

  Financiranje programa

  Program katoličkog vjerskog odgoja financira se u okviru redovnog programa, koji se

  ostvaruju u dječjem vrtiću. To znači da troškove snose osnivač (60%) i roditelji (40%), a

  provode ga odgojitelji koji su djelatnici vrtića i imaju teološko-katehetsko doškolovanje.

  VI. NAOBRAZBA I STRUČNO USAVRŠAVANJE DJELATNIKA

  Program katoličkog vjerskog odgoja provode stručno osposobljeni odgojitelji koji su prošli

  teološko-katehetsko doškolovanje za vjerski odgoj djece predškolske dobi i imaju Crkveno

  poslanje za vjerski odgoj u javnim predškolskim ustanovama te Kanonski mandat

  Varaždinskog biskupa na neodređeno vrijeme.

  Odgojitelji će se trajno educirati kroz individualno i zajedničko usavršavanje sudjelovanjem

  na stručnim seminarima u organizaciji Nacionalnog katehetskog ureda HBK, Agencije za

  odgoj i obrazovanje.

  VII. STRUČNI NADZOR

  Program i njegova provedba stručno se nadzire na više razina:

  Nacionalni katehetski ured HBK

  Biskupski katehetski uredi

  Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH

  Agencija za odgoj i obrazovanje

  Ravnatelj vrtića

  VIII. VREDNOVANJE PROVEDBE PROGRAMA

  Ciljevi, zadaci i sadržaji vjerskog odgoja bit će uklopljene u godišnji Plan i program rada te

  će se pratiti njegova provedba na svim razinama kao i ostalih programa koje vrtić provodi.

 • 32

  IX. SURADNJA S RODITELJIMA

  S obzirom na postavljene zadaće vjerskog odgoja nezaobilazna je uloga roditelja jer su oni

  «prvi i glavni odgojitelji svoje djece» (Drugi Vatikanski sabor). Suradnja s roditeljima treba

  osvijestiti i afirmirati neke temeljne vrijednosti, jer su roditelji svojim životom, prožetim

  ljubavlju prema Bogu i ljudima, uzori svojoj djeci i čitavoj zajednici.

  Sve te pozitivne vrijednosti odgojitelji i roditelji zajedno grade u odgojnoj skupini i na taj

  način stvaraju i osiguravaju uvjete za zdravo odrastanje djece.

  U odgoju djece roditeljima je potrebna pomoć Crkve i cijelog društva.

  Jedinstvenost i usklađenost odgojnih djelovanja potrebno je razvijati kroz:

  individualne razgovore

  roditeljske sastanke

  uključivanje roditelja u aktivnosti odgojne skupine

  formiranje kutića za roditelje (informativni i edukativni)

  programska suradnja (sudjelovanje za blagdane)

  radionice

  posjet obitelji

  X. SURADNJA S VANJSKIM USTANOVAMA

  Suradnja će se odvijati na sljedećim razinama:

  Ministarstvo znanosti i obrazovanja – Agencija za odgoj i obrazovanje

  Nacionalni katehetski ured HBK i biskupski katehetski uredi - pomoć pri realizaciji

  plana i programa vjerske odgojne skupine

  Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave-sufinanciranje programa

  Župni ured Prelog - pomoć pri realizaciji odgojno-obrazovnog rada vjerske skupine,

  zajedničko osmišljavanje sudjelovanja djece u liturgijskog godini u Crkvi

  Međusobna suradnja vrtića

  Osnovna škola Prelog - suradnja s vjeroučiteljima u školi na ostvarivanju plana i

  programa rada

 • 33

  11. PROGRAM JAVNIH POTREBA – program predškole

  1. UVOD

  Poučeni iskustvom prijašnjih godina, nekolicina djece u šestoj godini života, uvijek ostaje

  izvan organiziranog redovnog predškolskog programa. Stoga svake godine organiziramo

  Program minimuma odgojno-obrazovnog rada s djecom prije polaska u školu. Ove godine će

  to biti u vremenu od rujna 2018.g. do lipnja 2019.g. u vremenu od 9,00 do 12,00 sati. Djeca

  će biti integrirana u redovite skupine.

  2. CILJ PROGRAMA

  Polazeći od općeg cilja odgoja i obrazovanja u organiziranom radu s djecom prije polaska u

  osnovnu školu treba stvoriti osnove za daljnji tjelesni i psihomotorni razvoj, socio-

  emocionalni razvoj i razvoj ličnosti, spoznajni razvoj, govor, komunikaciju, izražavanje i

  stvaralaštvo djece.

  3. ZADAĆE PROGRAMA

  Razvojne zadaće se planiraju na osnovu poznavanja osobina i psiholoških uvjeta razvoja

  djeteta u godini prije polaska u školu, obilježja skupine, aktualnih potreba djece, programskog

  usmjerenja odgoja i obrazovanja predškolske djece, te vlastitih znanja, vještina i sklonosti

  odgajatelja.

  Ovim programom rada s djecom godinu dana prije polaska u osnovnu školu, treba osobito:

  o Čuvati zdravlje, razvijati navike bitne za očuvanje zdravlja djece i pridonositi njihovu

  tjelesnom razvoju

  o Pomoći djetetu da se osjeća dobrodošlo u prvoj organiziranoj izvanobiteljskoj sredini, da

  se uključi u igru s djecom, da u igri i drugim aktivnostima doživljava uspjeh, da pogreške

  prima kao izazov za traženje rješenja, da bude otvoreno, nesputano u postavljanju pitanja

  i izražavanja svojih doživljaja i misli

  o Razvijati u djeteta osjećaj zajedništva i ponosa što je član svoje skupine, svog grada i

  svoje domovine, razvijati prijateljstvo i potrebu za dogovaranjem i suradnjom s djecom i

  odgojiteljem, uključivati djecu u primjerene radne aktivnosti, učiti ih da cijene rad i

  čuvaju imovinu

 • 34

  3.1. SADRŽAJI I AKTIVNOSTI

  Planirani sklopovi aktivnosti, teme, projekti, razrađuju se prema Programskom usmjerenju, i

  to kroz:

  Životno-praktične i radne aktivnosti vezane uz biološke potrebe, njege djeteta,

  svlačenje, oblačenje, samoposluživanje, njega biljaka i životinja (ribe), izrada

  predmeta i igračaka

  Društvene i društveno-zabavne aktivnosti – druženja više djece i odraslih, zabava,

  svečanosti, šetnje, tzv. priredbe i sl.

  Raznovrsno izražavanje i stvaranje djeteta – pjevanje, sviranje, crtanje, slikanje,

  modeliranje, građenje i konstruiranje, govorno, scensko izražavanje, izražavanje

  cjelokupnom motorikom, plesanje i dr.

  Istraživačko-spoznajne aktivnosti-istraživačko manipuliranje predmetima,

  promatranje, upoznavanje nečega ili nekoga, šetnje, posjeti, susreti s ljudima različitih

  profesija, istraživačke aktivnosti u užem smislu-otkrivanje i jednostavno

  eksperimentiranje, praktično ili samo verbalno rješavanje različitih problema,

  namjernog učenja vježbanja postupka ponašanja, pravila i dr.

  Specifične aktivnosti s kretanjem – tjelesno vježbanje, plivanje, sanjkanje, rolanje,

  vožnja na biciklu, romobilu i dr.

  3.2. POSEBNI ZADACI

  Program predškole primjeren je razvojnim mogućnostima šestogodišnjeg djeteta. Sastoji se

  od mnoštvo promišljenih izazova s posebnim zadacima na:

  Socijalizaciji djece unutar skupine

  Poticanju dječje radoznalosti i mašte

  Poticanju potrebe za istraživanjem i spoznajom

  3.3. STRATEGIJA PRAĆENJA

  Plan i program rada predškole vrednovat će se kao i ostali programi koji se provode u vrtiću, s

  težnjom na vrednovanju ostvarivanja uvjeta za provedbu zadaća te vrednovanje ostvarivanja

  razvojnih zadaća za djecu prije polaska u školu.

 • 35

  4. USTROJ PROGRAMA

  Program će se provoditi svaki dan po 3 sata, u prijepodnevnim satima, od rujna 2018.g. do

  lipnja 2019.g. u vremenu od 9,00 do 12,00 sati. Djeca će biti integrirana u redovni program.

  5. NOSITELJ PROGRAMA

  Nositelj programa igraonice bila bi odgojiteljica djece predškolske dobi, sa višom stručnom

  spremom. Stručno usavršavanje obavljat će se prema planu permanentnog stručnog

  usavršavanja odgojitelja:

  individualno stručno usavršavanje-čitanje stručne literature, časopisa

  stručno usavršavanje prema planu i programu ustanove

  stručno usavršavanje izvan vrtića-područja posebnog stručnog interesa

  Ako bude mali broj djece, program predškole će se provoditi u okvoru redovnog programa.

  6. MATERIJALNA I DIDAKTIČKA OPREMLJENOST

  Djeca će boraviti u namjenski uređenim i opremljenim prostorima koje su prilagođene

  razvojnim potrebama djece predškolske dobi.

  Polazeći od razvojnih karakteristika i potreba djece predškolskog uzrasta potrebno je osigurati

  uvjete za razvijanje različitih individualnih i grupnih aktivnosti djece.

  Pri planiranju organizacijskih i materijalnih uvjeta vodit će se računa o vrsti, karakteristikama

  i količini planiranih didaktičkih i drugih sredstava i pomagala, nestrukturiranih materijala,

  namještaja, AV i drugih tehničkih pomagala.

  7. PROSTOR

  Program predškole odvijat će se u prostoru OŠ Prelog, gdje smo privremeno smješteni, zbog

  rekonstrukcije objekta vrtića u Preogu, i biti će integriran u redovne skupine.

  Koristit će se unutarnji i vanjski prostor OŠ.

  Unutarnji prostor sastoji se od sobe dnevnog boravka, garderobe i sanitarnog čvora. Vanjski

  prostor se sastoji od igrališta sa uređenim zelenim površinama, te igrališta sa dječjim

  igralama-tobogan, klackalice, penjalice, ljuljačke.

  U PO Cirkovljan i Daškovec sva djeca, u godini prije škole, su u redovitom programu.

 • 36

  8. SURADNJA S RODITELJIMA

  Dobra suradnja s roditeljima bitan je čimbenik u ostvarivanju dobrog odgojno-obrazovnog

  djelovanja na dijete. U interakciji i suradnji sa roditeljima treba se pridržavati pravila “čiste”

  komunikacije. Suradnja s roditeljima odvijat će se putem:

  informiranja roditelja-individualni razgovori, informiranje o napredovanju djeteta

  sudjelovanje roditelja u obilježavanju blagdana

  sakupljanje pedagoško-neoblikovanog materijala

  9. EKOLOŠKI I ZDRAVSTVENI ČIMBENICI

  Zadatak ekološkog odgoja na razini stjecanja znanja je pružiti djeci i roditeljima temeljna

  znanja o problemima okoliša, o tome kako oni nastaju, kako se mogu riješiti, koja je uloga

  stručnjaka, a koja svih drugih ljudi u prevenciji ugrožavanja i u zaštiti okoliša. U duhu

  ekologije i u cilju ekološkog odgoja, gdje stavovi i praktično djelovanje moraju postati stil

  života, a stečena znanja instrument toga, treba djelovati u svim svakodnevnim životnim

  situacijama u kontaktu s djecom i roditeljima, kao i u posebno strukturiranim aktivnostima.

  10. FINANCIRANJE PROGRAMA

  Financiranje sredstava za rad predškole osigurat će se iz Državnog proračuna i proračuna

  lokalne samouprave, te uplatama roditelja (ručak za djecu).