godišnji plan i program rada dječjeg vrtića «maruškica» škabrnja

of 23 /23
1 Na temelju članka 52. Statuta Dječjeg vrtića «Maruškica» Škabrnja, a u svezi sa Zakonom o Predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne Novine br. 10/97,107/07,94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića“Maruškica“ na prijedlog ravnateljice donosi: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA «MARUŠKICA» ŠKABRNJA za pedagošku godinu 2014. / 2015. Podaci o ustanovi: ŽUPANIJA : ZADARSKA PREDŠKOLSKA USTANOVA: DJEČJI VRTIĆ " MARUŠKICA" ADRESA: PUT ŠKARA 1 BROJ TELEFONA: 099 441 7602 E-MAIL: [email protected] Klasa: 601-02/14-01/ 02 Urbroj: 2198/05-01/14-1 Škabrnja, rujan 2014.

Author: duongduong

Post on 28-Jan-2017

224 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  Na temelju lanka 52. Statuta Djejeg vrtia Marukica kabrnja, a u svezi sa Zakonom o Predkolskom odgoju i obrazovanju (Narodne Novine br. 10/97,107/07,94/13), Upravno vijee Djejeg vrtiaMarukica na prijedlog ravnateljice donosi:

  GODINJI PLAN I PROGRAM RADA

  DJEJEG VRTIA MARUKICA KABRNJA

  za pedagoku godinu 2014. / 2015.

  Podaci o ustanovi:

  UPANIJA : ZADARSKA

  PREDKOLSKA USTANOVA: DJEJI VRTI " MARUKICA"

  ADRESA: PUT KARA 1

  BROJ TELEFONA: 099 441 7602

  E-MAIL: [email protected]

  Klasa: 601-02/14-01/ 02

  Urbroj: 2198/05-01/14-1

  kabrnja, rujan 2014.

 • 2

  SADRAJ:

  1. USTROJSTVO RADA

  2. MATERIJALNI UVJETI

  3. NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I RAZVOJ DJECE

  4. ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD

  5. NAOBRAZBA I STRUNO USAVRAVANJE DJELATNIKA

  6. SURADNJA S RODITELJIMA

  7. SURADNJA SA VANJSKIM USTANOVAMA

  8. GODINJI PLAN I PROGRAM RADA PEDAGOGA

  9. GODINJI PLAN I PROGRAM RADA RAVNATELJA

 • 3

  1. Ustrojstvo rada

  Djeji vrti Marukica (u daljnjem tekstu Vrti), u kabrnji, organizira i provodi programe

  njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zatite i prehrane za djecu od tri godine do polaska u kolu.

  Predkolski odgoj ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim,

  kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji na temelju Dravnog pedagokog standarda

  predkolskog odgoja i naobrazbe. Pravo na predkolski odgoj imaju sva djeca predkolske dobi.

  Programi su prilagoeni potrebama te mogunostima i sposobnostima djece.

  Programi su poludnevni; u trajanju 5,5 sati i posebni program predkole; u trajanju 2,5 sati ( oba programa traju u vremenu od 07.00-15.00) za:

  Vrtika skupina ( 3-4. godine ivota), 15-tero upisane djece (slobodno jo 5 mjesta) vodi odgojiteljica Katarina Raov

  Vrtika skupinu (4-5. godine ivota), 15-tero upisane djece (slobodno jo 5 mjesta) vodi odgojiteljica Iva Lau

  ista predkolska skupina upisano 26 djece vodi odgojiteljica Danijela Kuzmar

  Broj upisane djece u skupinu ravna se po najnovijim pedagokim standardima EU.

  Krai programi:

  Program pripreme za kolu koji je planiran od 1. rujna 2014. do 29. svibnja 2015. godine. Program e se provoditi u prostorijama Vrtia od 12.30-15.00 sati (od ponedjeljka do petka) te bi trebao imati obim od 362,5 sati neposrednog rada.

  Uz to se jo kroz sve programe planira:

  Jednodnevni izlet sa djecom i roditeljima

  Posjete raznim organizacijama i institucijama (posjet bibliobusu, posjet pekari, posjet zubaru)

  Posjete i prisustvovanje kazalinim i kino predstavama

  Kreativne radionice za djecu i roditelje

  Radionice ureivanja okolia Vrtia; sadnja, ienje

  Sudjelovanje na upanijskom natjecanju u nogometu i djejoj olimpijadi

  Zavrna sveanost

  Neposredan rad odgojitelja sa djecom u grupi je u okviru 5,5 sati. Ostatak radnog vremena odnosi se na pripreme za rad; planiranje (dnevno, tjedno i dvomjeseno) te suradnju sa roditeljima (grupnu i individualnu), struno usavravanje i oblikovanje prostora.

 • 4

  Program i rad vrtia provodi se na naelima rada Korak po korak:

  Individualizacija

  Samostalni izbor aktivnosti

  Partnerstvo sa roditeljem i drugim lanovima obitelji

  Bitne karakteristike koje program Korak po korak potie kod djece:

  Sposobnost da se na odgovarajui nain nosi sa promjenama i utjee na njih

  Sposobnost kritinog rasuivanja i izbora

  Sposobnost otkrivanja i rjeavanja problema

  Kreativnost, matovitost i domiljatost

  Briga o svojoj zajednici, zemlji , okruenju

  U skladu sa nacionalnim programima i strategijama RH provodi se i sigurnosno zatitni i preventivni program kao dio godinjeg plana programa u rizinim situacijama:

  Postupci i mjere za preuzimanje i predaju djeteta

  Bijeg iz ustanove

  Mjere sigurnosti u Vrtiu i dvoritu

  Ozljede, bolesti i prva pomo

  Mjere kretanja odraslih u objektu

  Postupanje u sluaju nasilja (u obitelji djeteta, meu djecom)

  Postupanje u situacijama kada psihofiziko stanje roditelja ugroava sigurnost djeteta

  Vrti takoer planira zaposliti odgojitelja pripravnika te je za mentora odgojitelja, na posljednjem odgojiteljskom vijeu, 28.kolovoza 2014., imenovana Katarina Raov, odgojiteljica mlae vrtike skupine.

  Takoer e se na pola radnog vremena zaposliti servirka sa potvrdom o vaeim i poloenim higijenskim minimumom u Zavodu za javno zdravstvo.

  Vrti ima u strunoj slubi pedagoga Milu Spahija na 7,5 sati tjednom te planira po potrebi vanjskog suradnika viu medicinsku sestru.

 • 5

  2. Materijalni uvjeti rada

  Objekt djejeg vrtia odgovara normativima za izgradnju i opremanje prostora koji ostvaruju

  programe s predkolskom djecom.

  Prostor djejeg vrtia sadri slijedee prostorije:

  Garderobu za djecu (14,16x2)

  Garderoba za djelatnike (3,5m2)

  Prostor za njegu djece sa sanitarnim ureajima(2x12m2)

  Sobu dnevnog boravka (2X po 54,40 m2)

  Terasu djelomino natkrivenu(59,85m2x2)

  Vanjsko dvorite sa rekvizitima( 250m2)

  Vienamjenski prostor, spremite

  Prostor za odgajatelje, zdravstvene i ostale radnike (soba i prostor sanitarija)

  Soba za izolaciju 8,5m2

  Ured logopeda ili drugih strunih suradnika(8,45m2)

  Gospodarski prostor (kuhinja i spremite)

  Kotlovnica i spremite alata

  Pedagoka dokumentacija i evidencija djece u vrtiu sastojim se od:

  Matine knjige

  Knjige pedagoke dokumentacije

  Imenik djece

  Evidencijski list

  Individualni dosje pojedinog djeteta

  Godinji plan i program te izvjee o odgojno-obrazovnom radu

  Program o strunom usavravanju

  Knjiga zapisnika

 • 6

  Ljetopis vrtia

  Plan nabave didaktikog i potronog materijala:

  Potroni likovni materijal i sredstva, 4-5 puta godinje

  Didaktika sredstva i slikovnice

  Glazbene kompilacije

  Funkcionalni namjetaj za opremanje SDB

  Materijali za vjebanje fine motorike

  Rekviziti za tjelesno vjebanje

  Sredstva za rad djejeg vrtia Marukica osiguravaju se od sredstava Osnivaa- Opina kabrnja, uplata roditelja-korisnika usluga i iz prorauna grada Benkovca (eventualno samo za 2 djece) u vidu subvencije .

  Radi poboljanja kvalitete usluga i rada pratiti e se i nabavljati :

  Struna literatura

  Dodatne police za garderobu i spremite

  Namjetaj i didaktika sredstva za opremanje SDB

  Posue i pribor za jelo

  Kolica za posluivanje

  Sadnice stabala za hlad u dvoritu

  3.Njega i skrb za tjelesni rast i razvoj te zdravlje djece

  Radi ouvanja i unapreenja zdravlja djece i njihovog zdravog psihofizikog razvoja potrebno je:

  Upoznavanje sa djetetovim zdravstvenim i socijalnim statusom (dokumentacijom, intevju sa roditeljima)

  Prilagoavanje individualnim potrebama djeteta (prehrana, odmor, boravak na zraku), posebno kod djece sa posebnim potrebama.

 • 7

  Osiguranje opih i sigurnosnih uvjeta za boravak djece u predkolskoj ustanovi (organizacija prostora ,mikroklimatski uvjeti, higijena prostora)

  Zadovoljavanje djeje potrebe za igrom i kretanjem (raznovrsne tjelesne aktivnosti u zatvorenom i na otvorenom prostoru)

  Bogaenje djeje spoznaje o navikama zdravog ivljenja

  Uenje na brigu o sebi (usvajanje kulturno-higijenskog i radnih navika) te navika zdravog ivljenja u cjelini

  Razvijanje empatije (brige za druge) te podravanje i ostvarivanje prava djeteta

  Poticanje djece za brigu o okolini (eko-kultura)

  Razvijanje i poticanje pozitivnih i prihvaenih stavova prema djeci sa posebnim potrebama

  Odrati i unaprijediti sanitarno-higijenske uvjete - novi i praktini drai papira i sapuna u djejim toaletima (Capricorno- svijet higijene)

  Djelovati na ouvanju zdravlja i ouvanju navika zdravog ivljenja putem odgovarajue prehrane i uvoenja HACCP-a ( Ciklon d.o.o. )

  Primjena normativa po obrocima

  Zdrava prehrana

  Potovanje individualnih djejih potreba pri konzumaciji obroka

  Razvoj kulturne prehrane i zbrinjavanje otpadaka

  Edukacija djece, roditelja i djelatnika na podruju zdravlja i stjecanja navika zdravog ivota, poznavanja i zadovoljavanja zdravih potreba te prihvaanja razliitosti i ostvarivanja ljudskih prava.

 • 8

  4. Odgojno-obrazovni rad

  Cilj odgojno obrazovnog rada je stvaranje uvjeta za organizaciju i obogaivanje aktivnosti djece radi kvalitetnog zadovoljavanja djejih interesa i razvojnih potreba te radi unapreenja kvalitete ivota u cjelini.

  Razvojne zadae u odnosu na dijete:

  Tjelesni i psihomotorni razvoj

  Razvoj koordinacije i preciznosti u baratanju predmetima

  Razvij koordinacije i preciznosti pokreta

  Razvoj koordinacije i ravnotee pri pokretima i kretanju

  Razvoj fine motorike ake

  Razvoj sloenih senzornih vjetina i preciznosti

  Razvoj vjetina baratanja predmetima i alatima

  Razvoj pokretljivosti i spretnosti pri kretanju (gipkost)

  Razvoj psihomotornih sposobnosti (ravnotea, koordinacija, snaga, brzina, izdrljivost) u sloenim vjetinama

  Socio-emocionalni razvoj i razvoj linosti

  Razvoj pozitivnih emocionalnih stanja

  Razvoj sposobnosti prepoznavanja i izraavanja emocija

  Razvoj pojma o sebi

  Stvaranje bolje slike o sebi

  Razvoj djeje kompetencije (mjerodavnosti)

  Razvoj sposobnosti donoenja samostalnih odluka

  Razvoj samovrednovanja

  Razvoj regulacije emocija

  Razvoj kontrole emocija i uspostava emocionalne stabilnosti

 • 9

  Razvoj samostalnosti i neovisnosti u zadovoljavanju potreba

  Razvoj odnosa sa vrnjacima

  Razvoj empatije

  Razvoj tolerancije

  Razvoj suradnitva u radu i igri

  Uenje potovanja, pravila i dogovora

  Razvoj pozitivnih stavova i odnosa prema sebi i okolini

  Spoznajni razvoj

  Razvoj taktilne percepcije, stjecanje iskustva dodirom

  Razvoj vizualne percepcije, stjecanje iskustva vidom

  Razvoj slune percepcije, stjecanje iskustva sluhom

  Razvoj percepcije mirisa, stjecanje iskustva njuhom

  Razvoj percepcije okusa, stjecanje iskustva kuanjem

  Razvij prostorne percepcije, stjecanje iskustva kretanjem

  Stjecanje iskustva i spoznaja o predmetnoj, prirodnoj i drutvenoj sredini

  Stjecanje iskustva istraivanjem odnosa i veza meu pojavama

  Razvoj sposobnosti uoavanja odnosa i veza meu ljudima

  Stjecanje iskustva o uzrono-posljedinim vezama

  Razvoj sposobnosti prilagoavanja novim promjenjivim situacijama

  Razvoj pozornosti

  Razvoj pamenja

  Razvoj operativnog miljenja

  Razvoj sposobnosti rjeavanja problema

  Razvoj pozitivnih stavova prema predmetnoj, prirodnoj i drutvenoj okolini

 • 10

  Govor, komunikacija, izraavanje i stvaralatvo

  Razvoj sluanja i razumijevanja govora

  Razvoj artikulacije glasova

  Razvoj jezika

  Razvoj govornih vjetina

  Razvoj vjetine sluanja i razgovaranja

  Razvoj sposobnosti doivljavanja i razumijevanja literarnih i scenskih djela

  Razvoj sposobnosti percepcije glazbenih elemenata

  Razvoj glazbenog pamenja

  Razvoj sposobnosti doivljavanja i izraavanja glazbe

  Razvoj glazbenog stvaralatva (imaginacije)

  Razvoj likovnog senzibiliteta za razliita likovna sredstva i materijale

  Razvoj osjetljivosti za oblikovanje na plohi

  Razvoj osjetljivosti za oblikovanje u prostoru

  Razvoj osjetljivosti za oblikovanje prostora

  Razvoj vjetina savladavanja razliitih tehnika oblikovanja

  Razvoj osjetljivosti za kombinacije

  Razvoj likovne imaginacije i kreativne apsorcije

  Razvoj likovne invencije

  Kalendar vanih dana, obljetnica, proslava i sveanosti (sveanosti na razini objekta, vanjske manifestacije i izlobe djejeg stvaralatva)

  10.09. Olimpijski dan

  16.09. Meunarodni dan ozonskog omotaa

  18.09. Dan mornarice

  01.10. Meunarodni dan starijih osoba

 • 11

  1. ponedjeljak u listopadu - Dan djeteta

  1. tjedan u listopadu Djeji tjedan

  01.10. 30.10. Dani kruha

  08.10. Dan neovisnosti

  15.10. Meunarodni dan bijelog tapa

  15.10-15.11 Mjesec knjige

  16.10. Meunarodni dan hrane

  17.10. Meunarodni dan iskorjenjivanja siromatva

  31.10.Svjetski dan tednje

  01.11. Svi Sveti

  16.11. Meunarodni dan tolerancije

  20.11. Meunarodni dan prava djeteta

  01.12. Svjetski dan borbe protiv AIDS-a

  03.12. Meunarodni dan invalida

  Boina kreativna radionica za djecu i roditelje

  06.12. Sv. Nikola Dan pomoraca

  10.12. Dan ljudskih prava

  11.12. Dan UNICEF-a

  12.12. Dan hrvatskog ratnog zrakoplovstva

  13.12. Sv. Lucija

  24.12. Badnjak

  25.12. Boi

  31.12. Silvestrovo

  06.01. Tri kralja

  11.01. Dan hrvatskog porta

  14.02 Valentinovo

  Poklade, Korizma

 • 12

  Uskrsna kreativna radionica za djecu i roditelje

  14.03. Dan pokreta prijatelja vode

  19.03. Dan oeva

  Meunarodni dan kazalita za djecu i mlade

  22.03. Svjetski dam meteorologije

  02.04. Meunarodni dan djeje knjige

  22.04. Dan planete Zemlje

  01.05. Sv. Josip

  04.05. Meunarodni dan vatrogasaca

  2. nedjelja u svibnju Dan majki

  09.05. Dan Europe

  15.05. Meunarodni dan obitelji

  26.05. Svjetski dan porta

  28.05. Svjetski dan igre

  Olimpijski festival djejih vrtia Hrvatske

  05.06. Svjetski dan zatite ovjekove okoline

  22.06. Dan antifaistike borbe

  25.06. Dan dravnosti

  05.080. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti

  15.08. Velika Gospa

  Sadraji i aktivnosti djece odvijati e se prema makro i mikro planovima u odgojnim skupinama. Mogue su promjene u skladu sa voenim interesima djece.

  5.Naobrazba i struno usavravanje djelatnika

  Struno usavravanje ostvarivat e se putem:

  Odravanja sastanka Strune radne grupe (ravnateljica, pedagog, odgajatelji)

  Odravanja sjednica Odgajateljskog vijea (4 puta kroz pedagoku godinu)

  Individualnog strunog usavravanja (struna literatura, asopisi)

 • 13

  Skupnog strunog usavravanja u vrtiu (struni aktivi, radionice)

  Skupnog strunog usavravanja izvan vrtia (struni skupovi, znanstveno-struni skupovi, seminari, radionice)

  6. Suradnja s roditeljima

  Uvaavajui roditeljsko pravo da bude primarni i glavni odgajatelj djeteta treba omoguiti roditelju boravak u skupini, sudjelovanje u izradi programa i njegovog kretanja te sudjelovanje u aktivnostima vrtia.

  Komunikacijski roditeljski sastanci putem kojih se nastoji senzibilizirati suradnike na razvojne potrebe djeteta:

  Njega, zdravlje i sigurnost djeteta

  Komunikacija izmeu obitelji i vrtia

  Aktualni djetetov razvoj i razvojna obiljeja njegove dobi

  Projekti

  Roditeljstvo i stilovi odgajanja te njihov utjecaj na kasniji djetetov razvoj

  Uloga roditelja na razvoj djetetove slike o sebi

  Koncepcija odgoja za ljudska prava u sustavu predkolskog odgoja

  Radionice:

  Kreativne radionice za djecu i roditelje (tematski vezane za prigode)

  Radionice informativnog tipa koje interesiraju roditelje

  Struni savjetodavni rad s roditeljima:

  Individualni kontakt s roditeljima novoupisane djece putem inicijalnih intervjua sa svrhom prikupljanja znaajnih podataka o rastu i razvoju te navikama djeteta

 • 14

  Savjetovanje i dodatno educiranje roditelja o karakteristikama pojedinog razvojnog aspekta, o odstupanjima u razvoju, rastu i/ili ponaanju te o (ne)primjerenosti pojedinih odgojnih metoda i postupaka, o procesu pripreme za kolu

  Informiranje roditelja o inovacijama organizacije i programa

  Kuti za roditelje pano informacija namijenjenih roditeljima sa kratkim, jasnim tekstovima

  Teorijske informacije iz podruja pedagogije, psihologije, medicine

  Informacije o djejim bolestima, cijepljenju, prehrani

  Sugestije na crtane filmove, TV emisije, o dogaajima u gradu, sugestije na zajednike aktivnosti

  Izvjetaj o planiranju i radu pojedine skupine

  Poziv roditeljima na ukljuivanju u pojedine projekte

  Molbe roditeljima oko pomoi u prikupljanju razliitih materijala

  Zajednike aktivnosti roditelja i djece

  Ukljuivanje roditelja u realizaciju programa u razdoblju adaptacije djeteta

  Aktivno sudjelovanje roditelja pri obiljeavanju blagdana, izleta, predstavljanja odreenih zanimanja i sl.

  Sudjelovanje roditelja u zajednikim radionicama

  Ukljuivanje u rad na projektima odgojne skupine

  Letci kao pomo roditelju (o adaptaciji, utjecaju medija na odgoj djeteta)

 • 15

  7.Suradnja sa vanjskim ustanovama

  Suradnja sa osnovnim kolama

  Prijenos relevantnih podataka o djeci sa posebnim potrebama

  Izvjetaj o pojedinom djetetu pri upisu u kolu (ako kola zatrai)

  Suradnja sa Sveuilitem u Zadru, sa odjelom za izobrazbu odgojitelja i uitelja:

  O realizaciji inovacija odgojno-obrazovnog procesa

  Suradnja s Kazalitem lutaka

  Realizacija programa kazalinih, lutkarskih predstava za djecu

  Priredbe, izlobe za vrijeme blagdana, karenevala i sl.

  Suradnja s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i porta i Agencijom za odgoj i obrazovanje

  Planiranje, programiranje i valorizacija

  Struni i znanstveni skupovi

  Informacije i inovacije u svrhu unapreenja odgojno-obrazovnog procesa

  Komunikacijske radionice

  Suradnja sa upanijskim uredom za obrazovanje, kulturu, znanost i sport

  Realizacija pojedinih programskih sadraja ( Karnevali, Prvenstvo djejih vrtia zadarske upanije u nogometu)

  Suradnja sa drugim imbenicima koji doprinose poveanju kvalitete djelatnosti

  Sa Zavodom za javno zdravstvo, Domom zdravlja i Opom bolnicom

  S Centrom za socijalnu skrb

 • 16

  Sa upnim uredom

  Sa Policijskom upravom Zadar

  Sa UNICEF-om

  Sa Udrugom Korak po korak

  Sa Udrugom Maraka( strunog usavravanja odgojitelja)

  Sa upanijskim nogometnim savezom

  8.Godinji plan i program rada pedagoga

  Konkretizacija zadaa i djelatnosti pedagoga u odnosu na sudionike odgojno-obrazovnog procesa:

  1. interakcija s djecom

  2. interakcija s odgojiteljima

  3. interakcija s roditeljima

  4. interakcija s ostalim drutvenim imbenicima

  5. interakcija s ravnateljem

  6. interakcija s ostalim djelatnicima u vrtiu

  7. izobrazba i struno usavravanje

  1) INTERAKCIJA S DJECOM

  1.1.Pratiti i procjenjivati aktualne potrebe djece s ciljem pravodobnosti i kvalitete njihova

  zadovoljavanja (osiguravanje uvjeta u kojima e dijete biti inicijator i kreator prostora

  centri aktivnosti za igru, stvaralake, drutvene, scenske, imitativne i druge igre) radi

  utvrivanja primjerenosti organizacije djetetova ivota i cjelokupnog odgojnog procesa (u

  suradnji s odgojiteljima).

  Pratiti djetetove strategije ponaanja tijekom njegove interakcije s drugom djecom,

  odgojiteljima i drugim odraslim sudionicima procesa.

 • 17

  Stjecati uvid u djetetove osjeaje, stajalita i miljenja u odnosu prema pojedinim zbivanjima

  i sudionicima zbivanja u skupini, vrtiu i izvan vrtia.

  1.2.Pratiti ponaanja djece u periodu adaptacije procjena skupnog ozraja, uvid u

  aktivnosti djece s posebnim potrebama, praenje i reakcija djece na razliite poticaje,

  praenje sadraja izraavanja i komunikacije meu djecom, pomo odgojiteljima u

  popunjavanju liste za praenje adaptacije i prepoznavanje karakteristinih ponaanja za

  dijete te zajedniko djelovanje u cilju rjeavanja problema.

  1.3.Ukljuivati djecu u zabavne i njima interesantne programe te pratiti njihove doivljaje i

  steeno iskustvo kroz razradu, izraavanje i stvaranje u Vrtiu. Programi sveanosti, Dani

  kruha, Mjesec hrvatske knjige, Djeji tjedan, Adventsko razdoblje, Karnevalsko razdoblje i

  ostale aktivnosti prema kalendaru blagdana i sveanosti.

  1.4.Ukljuivati se u neposredan rad s djecom kroz programske djelatnosti (praktine,

  raznovrsne drutveno-zabavne igre, raznovrsno izraavanje i stvaranje i dr.) pratiti

  napredovanje djece, za predkolce izvriti procjenu zrelosti za kolu, pratiti djeje interese te

  sugerirati dodatne poticaje odgojiteljima u cilju kvalitetnijeg rada i aktivnijeg uenja djece po

  humanistikom pristupu.

  1.5.Voditi pedagoku dokumentaciju o primjerenim programima konkretnoj skupini ili

  pojedinom djetetu akcijsko istraivanje s ciljem promjene odgojno-obrazovnog procesa u

  korist zadovoljavanja djejih potreba (razni protokoli, procjene, rezultati praenja, video i

  foto zapisi). Prikupljanje i analiza podataka iz odgojiteljsko-pedagoke dokumentacije u svezi

  praenja razvoja djece i primjene nove pedagoke dokumentacije o planiranju i valorizaciji

  odgojno-obrazovnog procesa.

  2) INTERAKCIJA S ODGOJITELJIMA

  2.1. Pomo odgojiteljima na prepoznavanju i procjeni djejih potreba te njihovo uvaavanje u

  makro i mikro organizaciji odgojno-obrazovnog procesa. Zadovoljavanje biolokih potreba

 • 18

  (kretanje, hrana, aktivnosti na zraku) kroz fleksibilnu organizaciju rada, planirane i spontane

  aktivnosti na zraku, razradu procesa samoposluivanja i organiziranja dnevnog odmora.

  2.2. Pomo odgojiteljima u oblikovanju i ureenju prostora za interesne djelatnosti djece uz

  uvaavanje djejih psihikih potreba (mo, zabava, sloboda, ljubav, pripadanje) kroz

  namjenski pripremljene centre za igranje centar za razvoj motorike, komunikacija

  preditalake vjetine, izraavanje i stvaranje, imitativne igre i prirodni materijali.

  2.3. Osvjeivati vanost djelovanja odgojitelja na dijete kroz interakcijski odnos s njegovim

  roditeljima. Potpora i pomo odgojiteljima u veoj interakciji s roditeljima i u obogaivanju

  interakcije s novim nainima i sadrajima komuniciranja. Tjedni radni dogovori i struni

  aktivi.

  2.4. Pomo odgojiteljima u sagledavanju vlastite odgojne prakse i poticanje na promjene iste

  prema odrednicama humanistikog pristupa kroz promjenu organizacije rada otvoreni

  sistem.

  Suvremena uloga odgojitelja u radu s djecom: odgojitelj promatra, motivator,

  procjenjiva, suigra, pomaga

  Potpora i pomo odgojiteljima u evaluaciji, redefiniciji i samoevaluaciji odgojno-obrazovnog

  djelovanja. Samoevaluacija odgojitelja kroz kritiko promiljanje o svojoj praksi i artikuliranje

  svoje refleksije u raspravi sa drugima model refleksivnog promatraa.

  Pomo odgojiteljima u osvjeivanju nunosti stalnog spoznavanja razine vlastite odgojne

  prakse odmakle od rutine i otvorenost prema novinama.

  2.5. Praenje i procjena utjecaja razliitih oblika pedagoke dokumentacije na uspjenost

  ostvarivanja zacrtanih zadaa te zajedniko usavravanje operativnog, racionalnog i

  funkcionalnog modela planiranja (uvid u knjige pedagoke dokumentacije i prema

  podsjetniku o planiranju).

  Educiranje odgojitelja za primjenu pedagoke dokumentacije planiranje i praksa, razni

  materijali i literatura, makro, mikro i dnevni planovi, valorizacija razvojnih zadaa i uvjeta za

  njihovo ostvarivanje.

 • 19

  2.6. Izbor sadraja i strune literature za struno usavravanje odgojitelja Podsjetnik o

  planiranju, Humanistiki pristup, Programsko usmjerenje.

  Izrada instrumentarija za valorizaciju odgojnog djelovanja (Protokoli za praenje

  neposrednog rada odgojitelja s elementima zadae, djelatnosti, poticaji, interakcija i akcija

  djece).

  3) INTERAKCIJA S RODITELJIMA

  3.1. Sudjelovati u istraivanju specifinih roditeljskih potreba te ih prihvatiti pri ustroju

  odgojno-obrazovnog procesa individualni razgovori s roditeljima, ankete za roditelje,

  roditeljski sastanci, edukativne radionice za roditelje.

  3.2. Neposredno upoznati roditelje sa specifinim obiljejima vrtikog programa i njegovom

  realizacijom informiranje novih roditelja o obiljejima institucionalnog odgoja te o

  posebnostima Vrtia, skupine, promjene izvrene na razini skupina Vrtia organizacija

  dnevnog odmora, samoposluivanje, razne manifestacije.

  3.3. Omoguavanje i poticanje roditelja da utjeu na program skupine glede tradicije i

  obiteljskih obiaja u dogovoru s drugim roditeljima te ukljuivanje roditelja u opremanje

  prostora donoenjem pedagoki neoblikovanog materija te kroz realizaciju raznih programa:

  tradicije, slavlja, izleti, manifestacije (Dani kruha, Boi, Uskrs, Karneval, zavrne priredbe...).

  3.4. Interakcija s roditeljima u svim etapama djelatnosti Vrtia od pripreme do odlaska iz

  Vrtia kroz razne programe, edukacijske i savjetodavne kontakte, predavanja, radionice za

  roditelje, oglasna ploa, aktualnosti.

  4) INTERAKCIJA S DRUTVOM

  4.1. Suradnja da bi se realizirali postojei programi rada s djecom te osmislili novi: Prava i

  odgoj djece u obitelji i drutvu zatita djetetovih prava i izraavanja istih u svim oblicima

  djetetova ivota u cjelokupnom okruenju. Obogaivanje djetetovih doivljaja i realizacija

  programa za djecu.

 • 20

  4.2. Suradnja s vanim drutvenim imbenicima kako bi se predstavile mogunosti

  pedagoke struke u promicanju rada u predkolstvu te aktualne potrebe i problemi

  predkolskih ustanova glede ostvarivanja kvalitetnih programa rada.

  4.3. Ukljuivanje u projekte ireg drutvenog znaaja radi jaanja osobne i strune

  kompetencije, stjecanja novih pedagokih spoznaja i osobnog strunog doprinosa u sklopu

  odreenih projekata, inovacija, akcija...

  4.4. Suradnja s drugim odgojno-obrazovnom institucijama:

  - Djeji vrti Zvjezdice Donji Zemunik, Djeji vrti Bubamara Benkovac, Djeji vrti

  Latica Zadar

  Suradnja s pedagozima i strunim suradnicima drugih vrtia i osnovnih kola.

  Suradnja s Centrom za socijalnu skrb.

  Suradnja s Gradskom knjinicom.

  5) INTERAKCIJA S RAVNATELJEM

  5.1.Praenje odgojitelja-pripravnika prisustvovanje konzultacijama, uvid u rad.

  5.2.Sudjelovanje u izradi godinjeg izvjea o realizaciji plana i programa vrtia

  5.3.Nabava didaktike i strune literature

  5.4.Promidbene aktivnosti vrtia

  5.5.Osiguravanje uvjeta (strunih, organizacijskih i materijalnih). Dogovori o pronalasku

  zajednike strategije djelovanja u odnosu prema aktualnim zbivanjima na razini Vrtia i

  odgojne skupine.

 • 21

  6) INTERAKCIJA S OSTALIM DJELATNICIMA U VRTIU

  6.1. Upuivati ostale djelatnike o pravovremenom izvravanju zadaa vezanih za

  zadovoljavanje osnovnih potreba djece i uspjenoj komunikaciji s djecom i roditeljima te

  meusobno.

  6.2. Pripremanje ostalih djelatnika za ukljuivanje u odgojno-obrazovni proces (modeli

  zanimanja i dr.).

  6.3. Intervencije na planu problemskih situacija nastalih zbog odstupanja od planiranog

  obavljanja zadaa ostalih djelatnika Vrtia, kako bi se osigurali uvjeti za realizaciju programa

  odgojno-obrazovnog rada.

  7) STRUNO USAVRAVANJE

  1. Individualno struno usavravanje

  Izrada osobnog individualnog plana i programa strunog usavravanja koji ukljuuje:

  akcijska istraivanja, usavravanja prema godinjem katalogu Agencije za odgoj i

  obrazovanje, struna literatura itd.

  2. Kolektivno struno usavravanje

  Kolektivno struno usavravanje odvijat e se prema planu i programu kroz odgojiteljska

  vijea, strune aktive, edukacijske radionice.

  3. Usavravanje izvan ustanove

  U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje prema njihovom katalogu za ovu

  pedagoku godinu te kroz rad upanijskih vijea za strune suradnike pedagoge i

  odgojitelje.

  Pedagog

  Mile Spahija, prof.

  _________________

 • 22

  9.Godinji plan i program rada ravnatelja

  U okviru godinjeg plana rada Vrtia zadaci ravnatelja sastojati e se i od slijedeih poslova:

  Organizacija cjelokupnog rada Vrtia

  Izrada Godinjeg izvjea i Godinjeg plana i programa

  Pomo odgojiteljima oko izrade dnevnih, tjednih i tromjesenih planova i dokumentiranja eventualnih projekata voenih interesom djece

  Praenje rada odgojitelja u skupini tkz. Feed back

  Priprema i organizacija Odgojiteljskih i Upravnih vijea Vrtia

  Organizacija roditeljskih sastanaka za sve skupine

  Organizacija radionica strunog suradnika pedagoga

  Organizacija rada u Vrtiu za vrijeme koritenja godinjeg odmora i bolovanja djelatnika

  Organizacija gostujuih kazalita, radionica, izleta i sveanosti

  Pronalazak najpovoljnije ponude za opremanje SDB

  Rad na osmiljavanju provedbe portskih igara

  Pripremanje akata na prijedlog Upravnom vijeu

  Sudjelovanje na strunim skupovima ravnatelja

  Planiranje i provoenje plana predkole

  Individualno struno usavravanje

  Preplata za struni asopis odgojitelja, strunih suradnika i roditelja

  Ravnatelj: Danijela Kuzmar

  ______________________

  Dostaviti:

  - Opina kabrnja

 • 23

  - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

  - Ured Dravne uprave u zadarskoj upaniji

  - Agenciji za odgoj i obrazovanje- podrunica Split

  - pismohrana

  DJEJEG VRTIA MARUKICA KABRNJASADRAJ:2. Materijalni uvjeti rada3.Njega i skrb za tjelesni rast i razvoj te zdravlje djece4. Odgojno-obrazovni rad

  5.Naobrazba i struno usavravanje djelatnika6. Suradnja s roditeljima7.Suradnja sa vanjskim ustanovama

  7) STRUNO USAVRAVANJE