godišnji plan i program rada školske knjižnice

24
Godišnji plan i Godišnji plan i program rada program rada školske knjižnice školske knjižnice OSNOVNA ŠKOLA SELA OSNOVNA ŠKOLA SELA SELA 103, 44273 SELA SELA 103, 44273 SELA Tel./ faks: 044/713 002 Tel./ faks: 044/713 002 Školska godina 2009./2010.

Upload: kenton

Post on 23-Jan-2016

101 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Godišnji plan i program rada školske knjižnice. OSNOVNA ŠKOLA SELA SELA 103, 44273 SELA Tel./ faks: 044/713 002. Školska godina 2009./2010. Fond sati Nastavna godina 720. 36 tjedana=180 nastavnih dana tjedan= 20 sati. ODGOJNO- OBRAZOVNA DJELATNOST ( 437 sati). - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Godišnji plan i program rada školske knjižnice

Godišnji plan i program Godišnji plan i program rada školske knjižnicerada školske knjižnice

OSNOVNA ŠKOLA SELAOSNOVNA ŠKOLA SELA

SELA 103, 44273 SELASELA 103, 44273 SELA

Tel./ faks: 044/713 002Tel./ faks: 044/713 002

Školska godina 2009./2010.

Page 2: Godišnji plan i program rada školske knjižnice

Fond satiFond sati

Nastavna godina 720Nastavna godina 720

36 tjedana=180 nastavnih dana36 tjedana=180 nastavnih dana tjedan= 20 satitjedan= 20 sati

Page 3: Godišnji plan i program rada školske knjižnice

ODGOJNO- OBRAZOVNA DJELATNOSTODGOJNO- OBRAZOVNA DJELATNOST( 437 sati)( 437 sati)

Poticanje čitanja i navike dolaženja u knjižnicu kroz Poticanje čitanja i navike dolaženja u knjižnicu kroz pričanje priča, slušanje zvučnih zapisa, gledanja pričanje priča, slušanje zvučnih zapisa, gledanja filmova, radionicafilmova, radionica

Edukacija korisnika: sustavno upoznavanje knjiga i Edukacija korisnika: sustavno upoznavanje knjiga i knjižnice, uvođenje učenika u temeljne načine knjižnice, uvođenje učenika u temeljne načine pretraživanja i uporabe dostupnih izvora znanja te pretraživanja i uporabe dostupnih izvora znanja te poučavanje učenikaza samostalno učenje poučavanje učenikaza samostalno učenje

Timski rad na pripremi i ostvarenju nastavnih sati i Timski rad na pripremi i ostvarenju nastavnih sati i projekataprojekata

Ispitivanje zanimanja učenika za knjigu ( čitateljska Ispitivanje zanimanja učenika za knjigu ( čitateljska putovnica)putovnica)

Pomoć pri izboru knjižne građePomoć pri izboru knjižne građe Pomaganje učenicima u pripremi i obradi zadane Pomaganje učenicima u pripremi i obradi zadane

teme ili seminarateme ili seminara Rad s učenicima, Bonus nastava, na promicanju Rad s učenicima, Bonus nastava, na promicanju

odgoja za mirodgoja za mir Suradnja s učiteljima, pedagogom i ravnateljicom u Suradnja s učiteljima, pedagogom i ravnateljicom u

nabavi svih vrsta knjižne građe i u razvoju knjižnicenabavi svih vrsta knjižne građe i u razvoju knjižnice

Page 4: Godišnji plan i program rada školske knjižnice

STRUČNA KNJIŽNIČNA DJELATNOSTSTRUČNA KNJIŽNIČNA DJELATNOST( 271 sat)( 271 sat)

Organizacija i vođenje rada u knjižnici i Organizacija i vođenje rada u knjižnici i čitaonicičitaonici

Nabava knjiga i ostale informacijske građeNabava knjiga i ostale informacijske građe Knjižnično poslovanje, inventarizacija, Knjižnično poslovanje, inventarizacija,

signiranje, klasifikacija, katalogizacija, otpis signiranje, klasifikacija, katalogizacija, otpis i revizijai revizija

Sustavno izvješćivanje učenika i učitelja o Sustavno izvješćivanje učenika i učitelja o novoj literaturinovoj literaturi

Izrada informacijskih pomagala ( panoa, Izrada informacijskih pomagala ( panoa, plakata i sl.)plakata i sl.)

Godišnja pretplata na časopiseGodišnja pretplata na časopise Izrada godišnjeg palana i programa Izrada godišnjeg palana i programa

knjižniceknjižnice

Page 5: Godišnji plan i program rada školske knjižnice

STRUČNO USAVRŠAVANJE STRUČNO USAVRŠAVANJE (60 sati)(60 sati)

Praćenje stručne knjižnične literaturePraćenje stručne knjižnične literature Sudjelovanje na stručnim Sudjelovanje na stručnim

sastancima školesastancima škole Sudjelovanje na županijskim Sudjelovanje na županijskim

stručnim vijećimastručnim vijećima Suradnja s matičnom službom Suradnja s matičnom službom

županije, međuknjižnična suradnja i županije, međuknjižnična suradnja i suradnja s NSKsuradnja s NSK

Suradnja s knjižarima i nakladnicimaSuradnja s knjižarima i nakladnicima

Page 6: Godišnji plan i program rada školske knjižnice

1.razred1.razred

Tema: knjižnicaTema: knjižnica Ključni pojmovi: školska knjižnica, Ključni pojmovi: školska knjižnica,

školski knjižničarškolski knjižničar Obrazovna postignuća: upoznati Obrazovna postignuća: upoznati

knjižnični prostor i školskoga knjižnični prostor i školskoga knjižničara, izvore učenja i znanja te knjižničara, izvore učenja i znanja te njihovu svrhu; naučiti posuđivati, njihovu svrhu; naučiti posuđivati, čuvati i vraćati knjige na vrijeme; čuvati i vraćati knjige na vrijeme; razvijati sposobnost promatranja, razvijati sposobnost promatranja, zapažanja i slobodnog iznošenja zapažanja i slobodnog iznošenja vlastitog mišljenja; razlikovati vlastitog mišljenja; razlikovati knjižnicu od knjižareknjižnicu od knjižare

Page 7: Godišnji plan i program rada školske knjižnice

2. razred2. razred

Tema: dječji časopisi i snalaženje u knjižniciTema: dječji časopisi i snalaženje u knjižnici Ključni pojmovi: rubrika, naslovnica, poučno-zabavni Ključni pojmovi: rubrika, naslovnica, poučno-zabavni

list, mjesečniklist, mjesečnik Obrazovna postignuća: Obrazovna postignuća: učenik treba znati prepoznati i imenovati dječje učenik treba znati prepoznati i imenovati dječje

časopise; razlikovati dječji tisak od dnevnog tiska i časopise; razlikovati dječji tisak od dnevnog tiska i časopisa; znati prepoznati rubriku i odrediti je li časopisa; znati prepoznati rubriku i odrediti je li sadržaj poučava ili zabavlja; razlikovati časopise sadržaj poučava ili zabavlja; razlikovati časopise prema vremenu izlaženja; stjecati naviku čitanja prema vremenu izlaženja; stjecati naviku čitanja dječjih časopisadječjih časopisa

od učenika se očekuje dase znaju samostalno od učenika se očekuje dase znaju samostalno orijentirati u knjižnici i pronaći željenu knjigu, da orijentirati u knjižnici i pronaći željenu knjigu, da savladaju osnovnu komunikaciju s književno-savladaju osnovnu komunikaciju s književno-umjetničkimtekstovima na razini prepoznavanja, da umjetničkimtekstovima na razini prepoznavanja, da doživljavajuknjigu kao motivacijsko sredstvo za doživljavajuknjigu kao motivacijsko sredstvo za različite aktivnosti pričanjem bajki i priča u knjižnici, različite aktivnosti pričanjem bajki i priča u knjižnici, da nauče aktivno slušati, da usvajaju nove riječi i da nauče aktivno slušati, da usvajaju nove riječi i bogate rječnikbogate rječnik

Page 8: Godišnji plan i program rada školske knjižnice

3. razred3. razred

Tema: knjižna građaTema: knjižna građa Ključni pojmovi: knjiga, književnik, ilustrator, Ključni pojmovi: knjiga, književnik, ilustrator,

prevoditeljprevoditelj Obrazovna postignuća: učenik treba znati imenovati Obrazovna postignuća: učenik treba znati imenovati

osobe koje su važne za nastanak knjige te osobe koje su važne za nastanak knjige te prepoznavati dijelove knjige( naslovna stranica, prepoznavati dijelove knjige( naslovna stranica, sadržaj, bilješka o piscu, izdanje, nakladnik) i sadržaj, bilješka o piscu, izdanje, nakladnik) i podatke o knjizi; trebaju svladavati samostalno podatke o knjizi; trebaju svladavati samostalno čitanjeknjiževno-umjetničkih tekstova i poznavati čitanjeknjiževno-umjetničkih tekstova i poznavati aktivnosti knjižnice u učenju i kreativnom korištenju aktivnosti knjižnice u učenju i kreativnom korištenju slobodnog vremenaslobodnog vremena

Page 9: Godišnji plan i program rada školske knjižnice

4. razred4. razred

Tema: knjižna građaTema: knjižna građa Ključni pojmovi: enciklopedija, leksikon, Ključni pojmovi: enciklopedija, leksikon,

rječnik, pravopis, atlasrječnik, pravopis, atlas Obrazovna postuignuća: Obrazovna postuignuća: učenici trebaju upoznati referentnu zbirku i učenici trebaju upoznati referentnu zbirku i

načine njezine uporabe u svrhu proširivanja načine njezine uporabe u svrhu proširivanja znanja; znanja;

trebaju znati prepoznati ref. zbirku na trebaju znati prepoznati ref. zbirku na različitim medijima te znati pronaći, izabrati različitim medijima te znati pronaći, izabrati te primjeniti informaciju;te primjeniti informaciju;

trebaju naučiti razlikovati književno-trebaju naučiti razlikovati književno-umjetnička djela, popularno-znanstvenu i umjetnička djela, popularno-znanstvenu i stručnu literaturu te stjecati naviku služenja stručnu literaturu te stjecati naviku služenja znanstveno-popul. tekstomznanstveno-popul. tekstom

Page 10: Godišnji plan i program rada školske knjižnice

Informacijska pismenostInformacijska pismenost

Od 5. razreda knjižnica uvodi Od 5. razreda knjižnica uvodi učenike u svijet informacija učenike u svijet informacija poučavajući ih samostalnoj uporabi poučavajući ih samostalnoj uporabi izvora informacija i znanjaizvora informacija i znanja

U procesu poučavanja važno je U procesu poučavanja važno je razvijati sposobnosti procjene razvijati sposobnosti procjene vrijednosti svake informacijevrijednosti svake informacije

U središtu su pozornosti informacija i U središtu su pozornosti informacija i njezino vrjednovanej u svrhu njezino vrjednovanej u svrhu razvijanaj osobne odgovornosti pri razvijanaj osobne odgovornosti pri stjecanju vještina potrebnih za stjecanju vještina potrebnih za cjeloživotno učenjecjeloživotno učenje

Page 11: Godišnji plan i program rada školske knjižnice

5. razred5. razred

Tema: časopisi za popularizaciju znanosti-Tema: časopisi za popularizaciju znanosti-stručni časopisstručni časopis

Ključni pojmovi: znanost, struka, sažetakKljučni pojmovi: znanost, struka, sažetak Obrazovna postignuća:Obrazovna postignuća: učenici trebaju znati uočiti područja učenici trebaju znati uočiti područja

ljudskoga znanja; prepoznati i imenovati ljudskoga znanja; prepoznati i imenovati znanosti, zapaziti njihovo grananje; čitati znanosti, zapaziti njihovo grananje; čitati tekst iz časopisa s razumijevanjem i znati tekst iz časopisa s razumijevanjem i znati ga prepričatiga prepričati

očekuje se da učenik zna pronaći knjigu na očekuje se da učenik zna pronaći knjigu na polici uz pomoć signaturepolici uz pomoć signature

Page 12: Godišnji plan i program rada školske knjižnice

6. razred6. razred

Tema: organizacija i poslovanje Tema: organizacija i poslovanje školske knjižniceškolske knjižnice

Ključni pojmovi: klasifikacijaKljučni pojmovi: klasifikacija Obrazovna postignuća: učenik će Obrazovna postignuća: učenik će

razumjeti sustav UDK kojom se razumjeti sustav UDK kojom se klasificiraju djela pa prema tome klasificiraju djela pa prema tome znati pronaći knjigu u bilo kojoj znati pronaći knjigu u bilo kojoj knjižnici, služiti se katalozima pri knjižnici, služiti se katalozima pri pronalaženju informacija za potrebe pronalaženju informacija za potrebe problemsko-istraživačke i projektne problemsko-istraživačke i projektne nastavenastave

Page 13: Godišnji plan i program rada školske knjižnice

7. razred7. razred

Tema: periodika na različitim medijimaTema: periodika na različitim medijima Ključni pojmovi: tiskana i elektronička periodika, Ključni pojmovi: tiskana i elektronička periodika,

autorstvo, citatautorstvo, citat Obrazovna postignuća: učenik treba znati izabrati i Obrazovna postignuća: učenik treba znati izabrati i

uporabiti podatke iz različitih časopisa pri uporabiti podatke iz različitih časopisa pri oblikovanju informacija, treba znati citirati, pronaći oblikovanju informacija, treba znati citirati, pronaći citat i uporabiti ga; usvojiti citiranje literature pri citat i uporabiti ga; usvojiti citiranje literature pri izradi referata i zadaća istraživačkoga tipa, izradi referata i zadaća istraživačkoga tipa, razumjeti važnost i svrhu pravilnoga citiranja razumjeti važnost i svrhu pravilnoga citiranja literature u tijeku pisanja samostalnoga rada, te literature u tijeku pisanja samostalnoga rada, te usvojiti pojam autorstva ( poštovati intelektualno usvojiti pojam autorstva ( poštovati intelektualno vlasništvo u uporabi i kreiranju informacija).vlasništvo u uporabi i kreiranju informacija).

Treba samostalno uočiti koje knjige nekoga autora Treba samostalno uočiti koje knjige nekoga autora ima knjižnicaima knjižnica

Page 14: Godišnji plan i program rada školske knjižnice

8. razred8. razred

Tipovi knjižnicaTipovi knjižnica Ključni pojmovi: odjeli, fondovi, zbirke, Ključni pojmovi: odjeli, fondovi, zbirke,

pretraživanje, raspored građepretraživanje, raspored građe Obrazovna postignuća: važno je da učenici Obrazovna postignuća: važno je da učenici

razumiju sustav pojedinih vrsta knjižnica u Republici razumiju sustav pojedinih vrsta knjižnica u Republici Hrvatskoj ( Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Hrvatskoj ( Nacionalna i sveučilišna knjižnica, narodna, specijalna i školska knjižnica)narodna, specijalna i školska knjižnica)

Učenici bi trebali razumjeti međupredmetno Učenici bi trebali razumjeti međupredmetno poveziovanje knjižnično-informacijskih znanja s poveziovanje knjižnično-informacijskih znanja s drugim predmetima, da su osposobljeni čitati s drugim predmetima, da su osposobljeni čitati s razumijevanjem i prepričavati vlastitim rječimarazumijevanjem i prepričavati vlastitim rječima

Raditi bilješke i pisati sažetak te primjeniti stečena Raditi bilješke i pisati sažetak te primjeniti stečena znanja i vještine u cjeloživotnom učenjuznanja i vještine u cjeloživotnom učenju

Page 15: Godišnji plan i program rada školske knjižnice

IZVEDBENI PLAN RADA IZVEDBENI PLAN RADA KNJIŽNICE ZA ŠKOLSKU KNJIŽNICE ZA ŠKOLSKU GODINU 2009./2010.GODINU 2009./2010.RUJANRUJAN Plan i program rada knjižnicePlan i program rada knjižnice Upis novih učenika u knjižnicu i Upis novih učenika u knjižnicu i

upoznavanje s knjižnicomupoznavanje s knjižnicom 8. rujna Međunarodni dan pismenosti8. rujna Međunarodni dan pismenosti 21. Međunarodni dan mira21. Međunarodni dan mira upoznavanje novih učenika s radom upoznavanje novih učenika s radom

knjižnice i (knjižnice i (5. razreda5. razreda) s časopisima ) s časopisima koje knjižnica posjedujekoje knjižnica posjeduje

Page 16: Godišnji plan i program rada školske knjižnice

LISTOPADLISTOPAD5.-11. ; Dječji tjedan5.-11. ; Dječji tjedan15. listopada – 5.studenoga;15. listopada – 5.studenoga;Mjesec hrvatske knjigeMjesec hrvatske knjige- lektirne radionicelektirne radionice- kreativne radionicekreativne radionice- čitateljska putovnicačitateljska putovnica26. Međunardoni dan školskih knjižnica26. Međunardoni dan školskih knjižnica27. Svjetski dječji dan-najbolja djela dječje 27. Svjetski dječji dan-najbolja djela dječje

književnosti, organizacija i poslovanje književnosti, organizacija i poslovanje školske knjižnice, pronalaženje potrebnih školske knjižnice, pronalaženje potrebnih informacija preko računala ( informacija preko računala ( 6. razred6. razred))

Page 17: Godišnji plan i program rada školske knjižnice

STUDENISTUDENI

15. – početak Mjeseca borbe protiv 15. – početak Mjeseca borbe protiv ovisnostiovisnosti

20. – Dan djece; Dan tolerancije20. – Dan djece; Dan tolerancije - radionica “ Čitamo dječje časopise”- radionica “ Čitamo dječje časopise”( ( 2. razred2. razred se upozmaje s dječjim se upozmaje s dječjim

časopisima)časopisima)24.- Dan kazališta24.- Dan kazališta25. – Međunarodni dan protiv nasilja 25. – Međunarodni dan protiv nasilja

nad ženamanad ženama

Page 18: Godišnji plan i program rada školske knjižnice

PROSINACPROSINAC 1. Dan borbe protiv AIDS-a1. Dan borbe protiv AIDS-a 6. Sveti Nikola6. Sveti Nikola 8.-15. Tjedan solidarnosti 8.-15. Tjedan solidarnosti

( humanitarna akcija)( humanitarna akcija) 10. Dan ljudskih prava10. Dan ljudskih prava 11. Dan UNICEF-a11. Dan UNICEF-a Dani BožićaDani Božića

Page 19: Godišnji plan i program rada školske knjižnice

SIJEČANJSIJEČANJ 27.- Svjetski dan vjerske slobode i 27.- Svjetski dan vjerske slobode i

Dan sjećanja na holokaust ( pano i Dan sjećanja na holokaust ( pano i izložba u prostorijama knjižniceizložba u prostorijama knjižnice))

Page 20: Godišnji plan i program rada školske knjižnice

VELJAČAVELJAČA 1. – poremećaj prehrane 1. – poremećaj prehrane 16. – Maskenbal16. – Maskenbal 19. – Međunarodni dan materinskog 19. – Međunarodni dan materinskog

jezikajezika ( povodom 21. veljače)( povodom 21. veljače)

Page 21: Godišnji plan i program rada školske knjižnice

OŽUJAKOŽUJAK 2. – Svjetski dan knjige2. – Svjetski dan knjige- izložba različitih vrsta dječjih knjiga- izložba različitih vrsta dječjih knjiga- Radionica (Radionica (4. razred4. razred) ) - “ “ Upoznajemo se s leksikonom, rječnikom, pravopisom, Upoznajemo se s leksikonom, rječnikom, pravopisom,

enciklopedijama i sl.”enciklopedijama i sl.” 6.- 12. Dani hrvatskoga jezika6.- 12. Dani hrvatskoga jezika 23. - Svjetski dan voda23. - Svjetski dan voda 20. – Svjetski dan poezije20. – Svjetski dan poezije - izbor i čitanje najboljih radova na kajkavskom narječju- izbor i čitanje najboljih radova na kajkavskom narječju

Page 22: Godišnji plan i program rada školske knjižnice

TRAVANJTRAVANJ 2. – Međunarodni dan dječje knjige2. – Međunarodni dan dječje knjige- lektirna radionica na temu - lektirna radionica na temu “ “ Knjižna građa” ( Knjižna građa” ( 3. razred)3. razred) 22. – Dan planeta Zemlje22. – Dan planeta Zemlje 23. – Svjetski dan knjiga i autorskog prava23. – Svjetski dan knjiga i autorskog prava- Radionica “Citiramo i ne kopiramo druge” Radionica “Citiramo i ne kopiramo druge”

( časopisi i knjige; citiranje,uporaba ( časopisi i knjige; citiranje,uporaba podataka pojedinog autora, autorstvo; podataka pojedinog autora, autorstvo; 7. 7. razred)razred)

29. – Međunarodni dan plesa29. – Međunarodni dan plesa ( Česi , Romi , f olklor – plesna grupa)( Česi , Romi , f olklor – plesna grupa)

Page 23: Godišnji plan i program rada školske knjižnice

SVIBANJSVIBANJ 3. - Dan Sunca3. - Dan Sunca 10. – Dani Europe10. – Dani Europe 25. - Dan Afrike25. - Dan Afrike 15. – Međunarodni dan obitelji15. – Međunarodni dan obitelji 18. – Majčin dan18. – Majčin dan 30. – Dan škole30. – Dan škole

Page 24: Godišnji plan i program rada školske knjižnice

LIPANJLIPANJ 4. - Dan grada4. - Dan grada 8.- Svjetski dan oceana8.- Svjetski dan oceana