godišnji plan i program rada školske knjižnice

of 24 /24
Godišnji plan i Godišnji plan i program rada program rada školske knjižnice školske knjižnice OSNOVNA ŠKOLA SELA OSNOVNA ŠKOLA SELA SELA 103, 44273 SELA SELA 103, 44273 SELA Tel./ faks: 044/713 002 Tel./ faks: 044/713 002 Školska godina 2009./2010.

Author: kenton

Post on 23-Jan-2016

96 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Godišnji plan i program rada školske knjižnice. OSNOVNA ŠKOLA SELA SELA 103, 44273 SELA Tel./ faks: 044/713 002. Školska godina 2009./2010. Fond sati Nastavna godina 720. 36 tjedana=180 nastavnih dana tjedan= 20 sati. ODGOJNO- OBRAZOVNA DJELATNOST ( 437 sati). - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Godinji plan i program rada kolske knjiniceOSNOVNA KOLA SELASELA 103, 44273 SELATel./ faks: 044/713 002kolska godina 2009./2010.

 • Fond sati

  Nastavna godina 720

  36 tjedana=180 nastavnih danatjedan= 20 sati

 • ODGOJNO- OBRAZOVNA DJELATNOST( 437 sati)Poticanje itanja i navike dolaenja u knjinicu kroz prianje pria, sluanje zvunih zapisa, gledanja filmova, radionicaEdukacija korisnika: sustavno upoznavanje knjiga i knjinice, uvoenje uenika u temeljne naine pretraivanja i uporabe dostupnih izvora znanja te pouavanje uenikaza samostalno uenje Timski rad na pripremi i ostvarenju nastavnih sati i projekataIspitivanje zanimanja uenika za knjigu ( itateljska putovnica)Pomo pri izboru knjine graePomaganje uenicima u pripremi i obradi zadane teme ili seminaraRad s uenicima, Bonus nastava, na promicanju odgoja za mirSuradnja s uiteljima, pedagogom i ravnateljicom u nabavi svih vrsta knjine grae i u razvoju knjinice

 • STRUNA KNJININA DJELATNOST( 271 sat)Organizacija i voenje rada u knjinici i itaoniciNabava knjiga i ostale informacijske graeKnjinino poslovanje, inventarizacija, signiranje, klasifikacija, katalogizacija, otpis i revizijaSustavno izvjeivanje uenika i uitelja o novoj literaturiIzrada informacijskih pomagala ( panoa, plakata i sl.)Godinja pretplata na asopiseIzrada godinjeg palana i programa knjinice

 • STRUNO USAVRAVANJE (60 sati)Praenje strune knjinine literatureSudjelovanje na strunim sastancima koleSudjelovanje na upanijskim strunim vijeimaSuradnja s matinom slubom upanije, meuknjinina suradnja i suradnja s NSKSuradnja s knjiarima i nakladnicima

 • 1.razredTema: knjinicaKljuni pojmovi: kolska knjinica, kolski knjiniarObrazovna postignua: upoznati knjinini prostor i kolskoga knjiniara, izvore uenja i znanja te njihovu svrhu; nauiti posuivati, uvati i vraati knjige na vrijeme; razvijati sposobnost promatranja, zapaanja i slobodnog iznoenja vlastitog miljenja; razlikovati knjinicu od knjiare

 • 2. razred

  Tema: djeji asopisi i snalaenje u knjiniciKljuni pojmovi: rubrika, naslovnica, pouno-zabavni list, mjesenikObrazovna postignua: uenik treba znati prepoznati i imenovati djeje asopise; razlikovati djeji tisak od dnevnog tiska i asopisa; znati prepoznati rubriku i odrediti je li sadraj pouava ili zabavlja; razlikovati asopise prema vremenu izlaenja; stjecati naviku itanja djejih asopisa od uenika se oekuje dase znaju samostalno orijentirati u knjinici i pronai eljenu knjigu, da savladaju osnovnu komunikaciju s knjievno-umjetnikimtekstovima na razini prepoznavanja, da doivljavajuknjigu kao motivacijsko sredstvo za razliite aktivnosti prianjem bajki i pria u knjinici, da naue aktivno sluati, da usvajaju nove rijei i bogate rjenik

 • 3. razred

  Tema: knjina graaKljuni pojmovi: knjiga, knjievnik, ilustrator, prevoditeljObrazovna postignua: uenik treba znati imenovati osobe koje su vane za nastanak knjige te prepoznavati dijelove knjige( naslovna stranica, sadraj, biljeka o piscu, izdanje, nakladnik) i podatke o knjizi; trebaju svladavati samostalno itanjeknjievno-umjetnikih tekstova i poznavati aktivnosti knjinice u uenju i kreativnom koritenju slobodnog vremena

 • 4. razredTema: knjina graaKljuni pojmovi: enciklopedija, leksikon, rjenik, pravopis, atlasObrazovna postuignua: uenici trebaju upoznati referentnu zbirku i naine njezine uporabe u svrhu proirivanja znanja; trebaju znati prepoznati ref. zbirku na razliitim medijima te znati pronai, izabrati te primjeniti informaciju; trebaju nauiti razlikovati knjievno-umjetnika djela, popularno-znanstvenu i strunu literaturu te stjecati naviku sluenja znanstveno-popul. tekstom

 • Informacijska pismenostOd 5. razreda knjinica uvodi uenike u svijet informacija pouavajui ih samostalnoj uporabi izvora informacija i znanjaU procesu pouavanja vano je razvijati sposobnosti procjene vrijednosti svake informacijeU sreditu su pozornosti informacija i njezino vrjednovanej u svrhu razvijanaj osobne odgovornosti pri stjecanju vjetina potrebnih za cjeloivotno uenje

 • 5. razredTema: asopisi za popularizaciju znanosti-struni asopisKljuni pojmovi: znanost, struka, saetakObrazovna postignua: uenici trebaju znati uoiti podruja ljudskoga znanja; prepoznati i imenovati znanosti, zapaziti njihovo grananje; itati tekst iz asopisa s razumijevanjem i znati ga prepriatioekuje se da uenik zna pronai knjigu na polici uz pomo signature

 • 6. razredTema: organizacija i poslovanje kolske knjiniceKljuni pojmovi: klasifikacijaObrazovna postignua: uenik e razumjeti sustav UDK kojom se klasificiraju djela pa prema tome znati pronai knjigu u bilo kojoj knjinici, sluiti se katalozima pri pronalaenju informacija za potrebe problemsko-istraivake i projektne nastave

 • 7. razredTema: periodika na razliitim medijimaKljuni pojmovi: tiskana i elektronika periodika, autorstvo, citatObrazovna postignua: uenik treba znati izabrati i uporabiti podatke iz razliitih asopisa pri oblikovanju informacija, treba znati citirati, pronai citat i uporabiti ga; usvojiti citiranje literature pri izradi referata i zadaa istraivakoga tipa, razumjeti vanost i svrhu pravilnoga citiranja literature u tijeku pisanja samostalnoga rada, te usvojiti pojam autorstva ( potovati intelektualno vlasnitvo u uporabi i kreiranju informacija).Treba samostalno uoiti koje knjige nekoga autora ima knjinica

 • 8. razredTipovi knjinicaKljuni pojmovi: odjeli, fondovi, zbirke, pretraivanje, raspored graeObrazovna postignua: vano je da uenici razumiju sustav pojedinih vrsta knjinica u Republici Hrvatskoj ( Nacionalna i sveuilina knjinica, narodna, specijalna i kolska knjinica)Uenici bi trebali razumjeti meupredmetno poveziovanje knjinino-informacijskih znanja s drugim predmetima, da su osposobljeni itati s razumijevanjem i prepriavati vlastitim rjeimaRaditi biljeke i pisati saetak te primjeniti steena znanja i vjetine u cjeloivotnom uenju

 • IZVEDBENI PLAN RADA KNJINICE ZA KOLSKU GODINU 2009./2010.RUJANPlan i program rada knjiniceUpis novih uenika u knjinicu i upoznavanje s knjinicom8. rujna Meunarodni dan pismenosti21. Meunarodni dan miraupoznavanje novih uenika s radom knjinice i (5. razreda) s asopisima koje knjinica posjeduje

 • LISTOPAD5.-11. ; Djeji tjedan15. listopada 5.studenoga;Mjesec hrvatske knjigelektirne radionicekreativne radioniceitateljska putovnica26. Meunardoni dan kolskih knjinica27. Svjetski djeji dan-najbolja djela djeje knjievnosti, organizacija i poslovanje kolske knjinice, pronalaenje potrebnih informacija preko raunala ( 6. razred)

 • STUDENI

  15. poetak Mjeseca borbe protiv ovisnosti20. Dan djece; Dan tolerancije - radionica itamo djeje asopise( 2. razred se upozmaje s djejim asopisima)24.- Dan kazalita25. Meunarodni dan protiv nasilja nad enama

 • PROSINAC1. Dan borbe protiv AIDS-a6. Sveti Nikola8.-15. Tjedan solidarnosti ( humanitarna akcija)10. Dan ljudskih prava11. Dan UNICEF-aDani Boia

 • SIJEANJ27.- Svjetski dan vjerske slobode i Dan sjeanja na holokaust ( pano i izloba u prostorijama knjinice)

 • VELJAA1. poremeaj prehrane 16. Maskenbal19. Meunarodni dan materinskog jezika ( povodom 21. veljae)

 • OUJAK2. Svjetski dan knjige- izloba razliitih vrsta djejih knjigaRadionica (4. razred) Upoznajemo se s leksikonom, rjenikom, pravopisom, enciklopedijama i sl.6.- 12. Dani hrvatskoga jezika23. - Svjetski dan voda20. Svjetski dan poezije - izbor i itanje najboljih radova na kajkavskom narjeju

 • TRAVANJ2. Meunarodni dan djeje knjige- lektirna radionica na temu Knjina graa ( 3. razred)22. Dan planeta Zemlje23. Svjetski dan knjiga i autorskog pravaRadionica Citiramo i ne kopiramo druge ( asopisi i knjige; citiranje,uporaba podataka pojedinog autora, autorstvo; 7. razred)29. Meunarodni dan plesa ( esi , Romi , f olklor plesna grupa)

 • SVIBANJ3. - Dan Sunca10. Dani Europe25. - Dan Afrike15. Meunarodni dan obitelji18. Majin dan30. Dan kole

 • LIPANJ4. - Dan grada8.- Svjetski dan oceana