godiŠnji plan i program rada za Školsku...

of 50 /50
GIMNAZIJA FRANJE PETRIĆA Obala kneza Trpimira 26 23 000 ZADAR GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2015./2016. S KALENDAROM RADA Zadar, rujan 2015. g.

Author: duonghanh

Post on 29-Aug-2018

219 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • GIMNAZIJA FRANJE PETRIA Obala kneza Trpimira 26 23 000 ZADAR

  GODINJI PLAN I PROGRAM RADA ZA KOLSKU GODINU 2015./2016.

  S KALENDAROM RADA

  Zadar, rujan 2015. g.

 • 2

  OSNOVNI PODACI O USTANOVI Gimnazija Franje Petria Zadar utemeljena je 1986. g. Sjedite: Obala kneza Trpimira 26, Zadar Telefon i telefax: 023/ 331-015, 023/ 335-215 Web adresa: http://www.zd-mioc.hr/ E-mail: [email protected] upanija: Zadarska upanija ifra ustanove: 13-107-501 U k. god. 2015./2016. upisano je 442 uenika u 16 razrednih odjela. U svakoj generaciji upisujemo dva razredna odjela programa ope gimnazije i dva razredna odjela u program prirodoslovno-matematike gimnazije. U koli je u stalnom radnom odnosu zaposleno 43 djelatnika, od toga 35 nastavnika. kola radi u jednoj zgradi i ima 9 uionica te kolsku knjinicu sa itaonicom s ukupno 504 m2 u zatvorenom prostoru. kola je javna ustanova koja se financira iz dravnog prorauna. Posjedujemo relativno modernu informatiku opremu i ostala nastavna pomagala za nastavne predmete.

 • 3

  CILJEVI I ZADACI KOLE

  Kao i u svim hrvatskim gimnazijama kolovanje u Gimnaziji Franje Petria traje etiri godine, i zavrava dravnom maturom. Osnovni cilj nam je pripremiti uenike za nastavak obrazovanja na fakultetima i veleuilitima. OPA ORGANIZACIJA KOLE kola je sastavljena od razrednih odjela prirodoslovno-matematike i odjela ope gimnazije. Ove godine imamo 8 razrednih odjela prirodoslovno-matematike gimnazije: I. A, I. B, II. A, II. B, III. A, III. B, IV. A i IV. B i 8 razrednih odjela ope gimnazije: I. C, I. D, II. C, II. D, III. C, III. D, IV. C i IV. D. kola je organizirana po zahtjevima Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj koli, Statutu kole, pravilnika koji proizlaze iz Zakona, a koje donosi Ministarstvo, upanija ili kola. kola traje etiri godine, a po zavretku uenici stjeu srednju kolsku spremu. kola ima ravnatelja, pedagoga, knjiniara, voditelja smjene, tajnika, nastavnike, raunovou i pomono osoblje. kola je osnovana 1986.g. odlukom SIZ-a brodogradnje, metalurgije i elektrotehnike, a Rjeenjem Republikog komiteta za prosvjetu, kulturu i tehniku kulturu broj: 3652/1-86., Rjeenjem Ministarstva kulture i prosvjete (ur.br.: 532-02-6/3-92-01 od 3. prosinca 1992.g.) odobrava se upis u gimnazijske programe (prirodoslovno-matematike, matematike). Odlukom Skuptine opine Zadar od 22. srpnja 1992.g. naa kola dobiva naziv Gimnazija Franje Petria. Posjeduje rjeenje za obrazovanje u programima ope gimnazije i prirodoslovno- matematike gimnazije. OBRAZOVNA EKOLOGIJA Za izvoenje nastave kola raspolae s 8 klasinih uionica i uionicom kabinetom za informatiku opremljenim s 32 raunala. kola ima knjinicu s fondom od 3666 knjiga, uglavnom kolske lektire, koja djelomino udovoljava zahtjevima programa hrvatskog jezika. Tijekom k. god. 2007./2008. ureena je nova knjinica s itaonicom u kojoj se, prema rasporedu, odrava i nastava njemakog jezika. kola nema dvoranu za odravanje nastave TZK.

 • 4

  ORGANIZACIJA NASTAVE Nastava je organizirana u dvije smjene, jutarnju i poslijepodnevnu. U jutarnjoj su smjeni prvi i drugi razredi, a u poslijepodnevnoj trei i etvrti. Vri se tjedna izmjena smjena. Nastava TZK odrava se na terenu kolskog dvorita, na Vitrenjaku u jedriliarskom klubu Uskok, i u sportskoj dvorani .C. Vinjik . Prilikom izrade rasporeda potivani su temeljni pedagoki zahtjevi, a osobito se pazilo da: - uenici nemaju pauze u rasporedu, - da su predmeti ravnomjerno (vremenski) rasporeeni u tjednu, - da su blok satovi zastupljeni u predmetima sa etiri i vie sati tjedne nastave. Nastava se izvodi u pet radnih dana. Izvodi se prema izvedbenim nastavnim planovima i programima koje razrauju nastavnici u dogovoru sa savjetnicima, strunim vijeima i pedagogom. U njima je obvezatno nastavno gradivo rasporeeno u nastavne cjeline, teme i nastavne jedinice. Planom su predvieni oblici, metode rada, nastavna sredstva i pomagala, izvori znanja, a sve rasporeeno po mjesecima, tjednima i satima. Nastavni sat nastavnici izvode prema neposrednim nastavnim pripremama. ORGANIZACIJA DODATNE NASTAVE

  Temeljem odredbe Pravilnika o normi rada nastavnika u srednjokolskoj ustanovi da ukupan broj sati dodatne i dopunske nastave ne moe biti vei od broja razrednih odjela u srednjokolskoj ustanovi, naa kola ima 16 sati dodatne/dopunske nastave, to je daleko manje od stvarnih potreba kole, pa e dio nastavnika i ove godine dodatno raditi s uenicima bez ikakve naknade. Zbog smjenskog rada, nedovoljnog broja uionica kao i zbog potrebe da se u ovaj oblik nastave ukljue uenici iz svih razreda, nije mogue rasporedom fiksirati vrijeme izvoenja dodatne nastave. Stoga e nastavnici koji imaju zaduenja za dodatnu nastavu, u skladu s dosadanjom praksom, u dogovoru s uenicima odrediti vrijeme odravanja , a po potrebi e se dodatna nastava odravati i subotom. Za maturante, u sklopu priprema za Dravnu mature i ove kolske godine organizirana je dodatna nastava iz hrvatskog jezika koju e voditi prof. Valentina Bra. Ukoliko bude interesa uenika za dodatnu nastavu iz predmeta koji nisu obuhvaeni organiziranom dodatnom nastavom, nastavnici su voljni tu nastavu odraivati kroz konzultacije.

 • 5

  ORGANIZACIJA IZVANNASTAVNIH I IZVANKOLSKIH AKTIVNOSTI Pored kolskog zbora kojeg vodi nastavnik glazbene umjetnosti, u koli djeluje i novinarska, te dramsko-recitatorska sekcija koje vodi prof. Sanja Vlahovi. Prof. Doma Zidar vodi eko-sekciju uenika, a ove godine je za estetsko ureenje kole zaduen prof. Valentino Radman. Vrijeme odravanja ovih aktivnosti dogovorit e voditelji s uenicima i obznaniti na oglasnoj ploi kole. U koli djeluje D MIOC, voditeljica kojeg je prof. Helena Hordov. Program rada D MIOC temelji se na interesima uenika, uvjetima i mogunostima nae kole. Programom rada obuhvaene su sljedee aktivnosti:

  - organizacija i provedba meurazrednog prvenstva kole u nogometu i koarci za mladie

  - sudjelovanje na upanijskim natjecanjima: koarka m. i .,odbojka -m. i . rukomet- m. i ., atletika i kros m. i ., stolni tenis m. i ., nogomet m.

  - organizacija i provedba sportskih nadmetanja na kolskim izletima - ukljuivanje uenika u sportske manifestacije na razini Grada i upanije

  Vrijeme odravanja priprema za sportska natjecanja dogovaraju nastavnici s uenicima i raspored treninga objavljuju na oglasnoj ploi kole. kolskim kurikulom predviena je i izvan uionika nastava, a planiranim projektima uenicima se nude i zanimljivi i edukativni sadraji. Njihova realizacija, osim o interesu uenika, ovisit e i o financijskoj potpori upanije ( za projekte koji e kola predloiti kao prijavu na Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, prosvjeta, portu I tehnikoj kulturi Zadarske upanije 2016.g ).

 • 6

  POETAK KOLSKE GODINE 2015./2016.

  Razrednik

  Raz

  red

  U. 5 4 3 2 1

  ne

  po

  znat

  o

  pon.

  Jelena Milo I. A 24 10 24

  Doma Zidar I. B 24 9 24

  Zvjezdana Dunatov I. C 24 18 24 Elizabeta Dorkin-Milkovi I. D 24 18 24

  Ukupno 4 96 55 96

  Gojko Bukvi II. A 28 10 21 7

  Nikolina Stuli II. B 27 10 12 14 1

  Renata Rui Funi II. C 28 23 19 9

  Antonija Kero II. D 28 20 9 16 1 2

  Ukupno 4 111 63 60 46 2 2

  Valentina Bra III. A 29 10 16 12 1

  Andrea Katunari III. B 29 6 11 13 5

  Alida Mikuli III. C 28 19 12 15 1

  Valentino Radman III. D 29 19 19 9 1

  Ukupno 4 115 54 58 49 8

  Nikola Markulin IV. A 30 13 9 17 3

  Sanja Vlahovi IV. B 30 14 11 16 3

  Vera Motui IV. C 29 23 6 23

  Iva Ronevi IV. D 31 25 22 9

  Ukupno 4 120 75 48 65 6

  SVEUKUPNO 16 442 247 262 160 16 2

  U kolsku godinu 2015./2016. u 16 razrednih odjeljenja upisano je 442 uenika.

 • 7

  DJELATNICI KOLE Struno razvojna sluba: Ravnateljica: Blanka Pedii, prof. pedagogije i sociologije Pedagoginja: Antonija Kero, prof. pedagogije i filozofije Knjiniarka: Hajdi karica, dipl. knjiniar i prof. hrvatskog jezika Koordinatorica za dravnu maturu: Elizabeta Dorkin-Milkovi, prof. Administrativno tehniko osoblje: Tajnik: Marija Hrboka, diplomirani pravnik Raunovoa: Vanja Bekafigo Domar: Davor Sambunjak Spremaice: Mira Lipovac Vjera Miji

 • 8

  NASTAVNO OSOBLJE (zaduenja po predmetima i razredima) HRVATSKI JEZIK Jelena Milo, prof. 1. A (4), 1. B (4), 1. C (4), 1. D (4), 2 sata razrednitvo 1. A = 18 Nikolina Stuli, prof.

  2. A (4), 2. B (4), 2. C (4), 2. D (4), 2 sata razrednitvo 2. B, 2 sata dodatne nastave

  = 20

  Valentina Bra, prof. 3. A (4), 3. B (4), 3. C (4), 3. D (4), 2 sata razrednitvo 3. A, 1 sat dodatne nastave

  = 20

  Sanja Vlahovi, prof. 4. A (4), 4. B (4), 4. C (4), 4. D (4), 2 sata razrednitvo 4. B, 2 sata voenje dramsko-recitatorske i novinarske sekcije

  = 20

  ENGLESKI JEZIK Iva Ronevi, prof. 1. C (3), 4. A (3), 4. D (3), 2 sata razrednitvo 4. D = 11 Venera agar, prof.

  1. D (3), 3. A (3), 3. B (3) = 9 Marija Bogdani, prof. 2. A (3), 2. B (3), 2. C (3), 2. D (3), 3. C (3), 3. D (3), 1 sat dodatne nastave

  = 19

  Sabina Glasovac, prof. 1. A (3), 1. B (3), 4. B (3), 4. C (3), 1 sat dodatne nastave = 13 TALIJANSKI JEZIK Venera agar, prof. 1. C (2 p), 2. C (2 p), 2. D (2 p), 3. D (2 p), 4. D (2 p) = 10 Alida Mikuli, prof.

 • 9

  2. C (2 n), 3. C (2 p +2 n), 4. C (2 p), 2 sata razrednitvo 3. C, 1 sat dodatne nastave

  = 11

  Iva Ronevi, prof. 1. D (2 n), 4. C (2 n) = 4 NJEMAKI JEZIK Sabina Glasovac, prof. 1. D (2 n), 2. D (2 n), 3. D (2 n), 4. D (2 n) = 8 Alida Mikuli, prof. 1. C (2 p), 1. D (2 p) 2. D (2 p), 3. D (2 p), 4. D (2 p) = 10 LATINSKI JEZIK Vera Motui, prof. 1. A (2), 1. B (2), 1. C (2), 1. D (2), 2. A (2), 2. B (2), 2. C (2) i 2. D (2), 2 sata razrednitvo 4. C

  = 18

  GLAZBENA UMJETNOST Iva Nimac 1. A (1), 1. B (1), 1. C (1), 1. D (1), 2. A (1), 2. B (1), 2. C (1), 2. D (1), 3. C (1), 3. D (1), 4. C (1), 4. D (1), 1 sat voenje kolskog zbora

  = 13

  LIKOVNA UMJETNOST Valentino Radman, prof. 3. C (1), 3. D (1), 2 sata razrednitvo 3. D, 1 sat estetsko ureenje kole = 5 Zvjezdana Dunatov, prof. mentor 1. A (1), 1. B (1), 1. C (1), 1. D (1), 2. A (1), 2. B (1), 2. C (1), 2. D (1), 4. C (1), 4. D (1), 2 sata razrednitvo 1. C, 1 sat predsjednica upanijskog strunog vijea

  = 13

  PSIHOLOGIJA Vanja Vuli, prof.

 • 10

  2. C (1), 2. D (1), 3. A (1), 3. B (1), 3. C (1), 3. D (1), izborna nastava: 3. C (2) i 3. D (2), 1 sat kolski preventivni program

  = 11

  LOGIKA Sinia Mati, prof. mentor 3. A (1), 3. B (1), 3. C (1) i 3. D (1) = 4 FILOZOFIJA Zvjezdana Dunatov, prof. mentor 4. A (2), 4. B (2), 4. C (2) i 4. D (2), 1 sat dodatne nastave = 9 SOCIOLOGIJA Sinia Mati, prof. mentor 3. A (1), 3. B (1), 3. C (2) i 3. D (2) = 6 POVIJEST Davor Smoli, prof. 1. C (2), 1. D (2), 2. A (2), 2. B (2), 2. C (2), 2. D (2), 3. C (2), 3. D (2), 4. C (3), 4. D (3)

  = 22

  Nikola Markulin, prof. 1. A (2), 1. B (2), 3. A (2), 3. B (2), 4. A (2), 2 sata razrednitvo 4. B = 12 ZEMLJOPIS Snjeana ulig, prof. 1. B (2), 1. C (2), 1. D (2), 3. A (2), 3. B (2), 3. C (2), 3. D (2), 4. A (2), 4. B (2), 4. C (2), 4. D (2)

  = 22

  Hrvoje Madar, prof. mentor 1. A (2), 2. A (2), 2. B (2), 2. C (2), 2. D (2), 1 sat dodatne nastave = 10

 • 11

  MATEMATIKA Aida Vlaini, prof. savjetnik 1. A (5), 1. B (5), 4. B (5), 3 sata dodatne nastave = 18 Anita epina, prof. (zamjena: Ivana Gae, prof.)

  2. A (5), 2. B (5), 2. C (4), 2. D (4) = 18 Marinela Hordov, prof. 3. A (5), 3. B (5), 4. A (5), 4. C (3), 4. D (3) = 21 Andrea Katunari, prof. 1. C (4), 1. D (4), 3. C (3), 3. D (3), 2 sata razrednitvo 3. B = 16 FIZIKA Andrea Katunari, prof. 3. B (3), 4. C (2) = 5 Vlado Batini, prof. 1. C (2), 1. D (2), 2. C (2), 2. D (2), 3. C (2), 3. D (2), 4. D (2) = 14 Davor Katunari, prof. 1. A (3), 1. B (3), 2. A (3), 2. B (3), 3. A (3), 4. A (3), 4. B (3), 1 sat dodatne nastave

  = 22

  KEMIJA Elizabeta Dorkin-Milkovi, prof. 1. A (2), 1. B (2), 1. C (2), 1. D (2), 3. B (2), 3. D (2), 2 sata razrednitvo 1. D, 8 sati ispitni koordinator

  = 22

  Renata Rui Funi, prof. (zamjena: Judita Crljenak Crnjak, prof.)

  2. A (2), 2. B (2), 2. C (2), 2. D (2), 3. A (2), 3. C (2), 4. A (2), 4. B (2), 4. C (2), 4. D (2), 2 sata razrednitvo 2. C

  = 23

  BIOLOGIJA

 • 12

  Doma Zidar, prof. 1. A (2), 1. B (2), 1. C (2), 1. D (2), 2 sata razrednitvo 1. B, 1 sat eko grupa

  = 11

  Sanja imac, prof. 2. B (2), 2. C (2), 2. D (2) = 6 Terezija abi, prof. savjetnik 2. A (2), 3. A (2), 3. B (2), 3. C (2), 3. D (2), 4. A (2), 4. B(2), 4. C (2), 4. D (2), 2 sata dodatne nastave

  = 20

  INFORMATIKA Andrija Vanjak, prof. 1. C (2), 1. D (2), 2. C (2), 2. D (2), 8 sati voditelj smjene, administrator e-matice, e-dnevnika

  = 22

  Gojko Bukvi, prof. savjetnik 1. A (3), 1. B (3), 2. A (3), 2. B (3), 4. B (3), 3 sata satniar, 2 sata dodatne nastave

  = 22

  Marin Pai, prof. 3. A (3), 3. B (3), 4. A (3) = 9 POLITIKA I GOSPODARSTVO Nikola Markulin, prof. 4. A (1), 4. B (1), 4. C (1) i 4. D (1), 2 sata razrednitvo 4. A = 6 TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA Ante Jerolimov, prof. 1. A (2), 1. C (2), 1. D (2), 2. A (2), 3. A (2), 4. D (2) = 12 Helena Hordov, prof. mentor 1. B (2), 2. B (2), 2. C (2), 2. D (2), 3. B (2), 3.C (2), 3. D (2), 4. A (2), 4. B (2), 4.C (2), 2 sata voditelj SD MIOC

  = 22

 • 13

  LIKOVNA UMJETNOST (izborna nastava) Valentino Radman, prof. 4. C (2) i 4. D (2) = 4 ETIKA (izborna nastava) Sinia Mati, prof.

  1. A, B, C, D (1), 2. A, B, C, D (1), 3. A, B, C, D (1), 4. A, B, C, D (1) = 4 VJERONAUK RIMOKATOLIKI (izborna nastava) Marija Klanac-Jozi, prof. 1. A (1), 1. B (1), 1. C (1), 1. D (1), 2. A (1), 2. B (1), 2. C (1), 2. D (1), 3. A (1), 3. B (1), 3. C (1), 3. D (1), 4. A (1), 4. B (1), 4. C (1), 4. D (1)

  = 16

 • 14

  DODATNA NASTAVA HRVATSKI JEZIK Nikolina Stuli, prof. 2 sata Valentina Bra, prof. 1 sat ENGLESKI JEZIK Marija Bogdani, prof. 1 sat Sabina Glasovac, prof. 1 sat TALIJANSKI JEZIK Alida Mikuli, prof. 1 sat MATEMATIKA Aida Vlaini, prof. 3 sata BIOLOGIJA Terezija abi, prof. 2 sata INFORMATIKA Gojko Bukvi, prof. 2 sata ZEMLJOPIS Hrvoje Madar, prof. 1 sat FILOZOFIJA Zvjezdana Dunatov, prof. 1 sat FIZIKA Davor Katunari, prof. 1 sat UKUPNO 16 sati

 • 15

  Pored nastavnika kojima je dodatna nastava ukljuena u tjednu normu, uenike e, ukoliko bude zainteresiranih , za natjecanja pripremati : MATEMATIKA Marinela Hordov, prof., Ivana Gae, prof. HRVATSKI JEZIK Sanja Vlahovi, prof. VJERONAUK

  Marija Klanac-Jozi, prof. POVIJEST Davor Smoli, prof. Nikola Markulin, prof. BIOLOGIJA Doma Zidar, prof. Sanja imac, prof. GEOGRAFIJA Snjeana ulig, prof. ENGLESKI JEZIK Iva Ronevi, prof. INFORMATIKA Marin Pai, prof. PRVA POMO Antonija Kero, prof. Napomena: Vidi u prilogu Tablicu o tjednom zaduenju nastavnika u k. god. 2015./2016.

 • 16

  NASTAVNI PLAN PMG ZA 1. A PREDMET SATI TJEDNO PREDAVA Hrvatski jezik 4 Jelena Milo Engleski jezik 3 Sabina Glasovac Latinski jezik 2 Vera Motui Glazbena umjetnost 1 Iva Nimac Likovna umjetnost 1 Zvjezdana Dunatov Povijest 2 Nikola Markulin Geografija 2 Hrvoje Madar Matematika 5 Aida Vlaini Fizika 3 Davor Katunari Kemija 2 Elizabeta Dorkin-Milkovi Biologija 2 Doma Zidar Informatika 3 Gojko Bukvi TZK 2 Ante Jerolimov UKUPNO 32 (+1) Izborna nastava Vjeronauk 1 Marija Klanac-Jozi Etika 1 Sinia Mati UKUPNO: 1155 sati

 • 17

  NASTAVNI PLAN PMG ZA 1. B PREDMET SATI TJEDNO PREDAVA Hrvatski jezik 4 Jelena Milo Engleski jezik 3 Sabina Glasovac Latinski jezik 2 Vera Motui Glazbena umjetnost 1 Iva Nimac Likovna umjetnost 1 Zvjezdana Dunatov Povijest 2 Nikola Markulin Geografija 2 Snjeana ulig Matematika 5 Aida Vlaini Fizika 3 Davor Katunari Kemija 2 Elizabeta Dorkin-Milkovi Biologija 2 Doma Zidar Informatika 3 Gojko Bukvi TZK 2 Helena Hordov UKUPNO 32 (+1) Izborna nastava Vjeronauk 1 Marija Klanac-Jozi Etika 1 Sinia Mati UKUPNO: 1155 sati

 • 18

  NASTAVNI PLAN OPE GIMNAZIJE ZA 1. C RAZRED PREDMET SATI TJEDNO PREDAVA Hrvatski jezik 4 Jelena Milo Engleski jezik 3 Iva Ronevi Talijanski jezik (dio razreda) 2 Venera agar Njemaki jezik (dio razreda) 2 Alida Mikuli Latinski jezik 2 Vera Motui Glazbena umjetnost 1 Iva Nimac Likovna umjetnost 1 Zvjezdana Dunatov Povijest 2 Davor Smoli Geografija 2 Snjeana ulig Matematika 4 Andrea Katunari Fizika 2 Kemija 2 Elizabeta Dorkin-Milkovi Biologija 2 Doma Zidar Informatika 2 Andrija Vanjak TZK 2 Ante Jerolimov UKUPNO 31 (+1) Izborna nastava Vjeronauk 1 Marija Klanac-Jozi Etika 1 Sinia Mati UKUPNO: 1120 sati

 • 19

  NASTAVNI PLAN OPE GIMNAZIJE ZA 1. D RAZRED PREDMET SATI TJEDNO PREDAVA Hrvatski jezik 4 Jelena Milo Engleski jezik 3 Venera agar Talijanski jezik (dio razreda) 2 Iva Ronevi Njemaki jezik (dio razreda) 2 Alida Mikuli /Sabina Glasovac Latinski jezik 2 Vera Motui Glazbena umjetnost 1 Iva Nimac Likovna umjetnost 1 Zvjezdana Dunatov Povijest 2 Davor Smoli Geografija 2 Snjeana ulig Matematika 4 Andrea Katunari Fizika 2 Kemija 2 Elizabeta Dorkin-Milkovi Biologija 2 Doma Zidar Informatika 2 Andrija Vanjak TZK 2 Ante Jerolimov UKUPNO 31 (+1) Izborna nastava Vjeronauk 1 Marija Klanac-Jozi Etika 1 Sinia Mati UKUPNO: 1120 sati

 • 20

  NASTAVNI PLAN PMG ZA 2. A RAZRED PREDMET SATI TJEDNO PREDAVA Hrvatski jezik 4 Nikolina Stuli Engleski jezik 3 Marija Bogdani Latinski jezik 2 Vera Motui Glazbena umjetnost 1 Iva Nimac Likovna umjetnost 1 Zvjezdana Dunatov Povijest 2 Davor Smoli Geografija 2 Hrvoje Madar Matematika 5 Anita epina, zamjena: Ivana

  Gae Fizika 3 Davor Katunari Kemija 2 Judita Crljenak Crnjak Biologija 2 Terezija abi Informatika 3 Gojko Bukvi TZK 2 Ante Jerolimov UKUPNO 32 (+1) Izborna nastava Vjeronauk 1 Marija Klanac-Jozi Etika 1 Sinia Mati UKUPNO: 1155 sati

 • 21

  NASTAVNI PLAN PMG ZA 2. B RAZRED PREDMET SATI TJEDNO PREDAVA Hrvatski jezik 4 Nikolina Stuli Engleski jezik 3 Marija Bogdani Latinski jezik 2 Vera Motui Glazbena umjetnost 1 Iva Nimac Likovna umjetnost 1 Zvjezdana Dunatov Povijest 2 Davor Smoli Geografija 2 Hrvoje Madar Matematika 5 Anita epina, zamjena: Ivana Gae Fizika 3 Davor Katunari Kemija 2 Judita Crljenak Crnjak Biologija 2 Sanja imac Informatika 3 Gojko Bukvi TZK 2 Helena Hordov UKUPNO 32 (+1) Izborna nastava Vjeronauk 1 Marija Klanac-Jozi Etika 1 Sinia Mati UKUPNO: 1155 sati

 • 22

  NASTAVNI PLAN OPE GIMNAZIJE ZA 2. C RAZRED PREDMET SATI TJEDNO PREDAVA Hrvatski jezik 4 Nikolina Stuli Engleski jezik 3 Marija Bogdani Talijanski jezik 2 Alida Mikuli/ Venera agar Latinski jezik 2 Vera Motui Glazbena umjetnost 1 Iva Nimac Likovna umjetnost 1 Zvjezdana Dunatov Psihologija 1 Vanja Vuli Povijest 2 Davor Smoli Geografija 2 Hrvoje Madar Matematika 4 Anita epina, zamjena: Ivana Gae Fizika 2 Kemija 2 Judita Crljenak Crnjak Biologija 2 Sanja imac TZK 2 Helena Hordov UKUPNO 30 (+2 +1) Izborna nastava Informatika 2 Andrija Vanjak Vjeronauk 1 Marija Klanac-Jozi Etika 1 Sinia Mati UKUPNO: 1155 sati

 • 23

  NASTAVNI PLAN OPE GIMNAZIJE ZA 2. D RAZRED PREDMET SATI TJEDNO PREDAVA Hrvatski jezik 4 Nikolina Stuli Engleski jezik 3 Marija Bogdani Talijanski jezik (dio razreda) 2 Venera agar Njemaki jezik (dio razreda) 2 Alida Mikuli / Sabina Glasovac

  Latinski jezik 2 Vera Motui Glazbena umjetnost 1 Iva Nimac Likovna umjetnost 1 Zvjezdana Dunatov Psihologija 1 Vanja Vuli Povijest 2 Davor Smoli Geografija 2 Hrvoje Madar Matematika 4 Anita epina, zamjena: Ivana Gae Fizika 2 Kemija 2 Judita Crljenak Crnjak Biologija 2 Sanja imac TZK 2 Helena Hordov UKUPNO 30 (+2 +1) Izborna nastava Informatika 2 Andrija Vanjak Vjeronauk 1 Marija Klanac-Jozi Etika 1 Sinia Mati UKUPNO: 1155 sati

 • 24

  NASTAVNI PLAN PMG ZA 3. A RAZRED PREDMET SATI TJEDNO PREDAVA Hrvatski jezik 4 Valentina Bra Engleski jezik 3 Venera agar Psihologija 1 Vanja Vuli Logika 1 Sinia Mati Sociologija 1 Sinia Mati Povijest 2 Nikola Markulin Geografija 2 Snjeana ulig Matematika 5 Marinela Hordov Fizika 3 Davor Katunari Kemija 2 Judita Crljenak Crnjak Biologija 2 Terezija abi Informatika 3 Marin Pai TZK 2 Ante Jerolimov UKUPNO 31 (+1) Izborna nastava Vjeronauk 1 Marija Klanac-Jozi Etika 1 Sinia Mati UKUPNO: 1120 sati

 • 25

  NASTAVNI PLAN PMG ZA 3. B RAZRED PREDMET SATI TJEDNO PREDAVA Hrvatski jezik 4 Valentina Bra Engleski jezik 3 Venera agar Psihologija 1 Vanja Vuli Logika 1 Sinia Mati Sociologija 1 Sinia Mati Povijest 2 Nikola Markulin Geografija 2 Snjeana ulig Matematika 5 Marinela Hordov Fizika 3 Andrea Katunari Kemija 2 Elizabeta Dorkin-Milkovi Biologija 2 Terezija abi Informatika 3 Marin Pai TZK 2 Helena Hordov UKUPNO 31 (+1) Izborna nastava Vjeronauk 1 Marija Klanac-Jozi Etika 1 Sinia Mati UKUPNO: 1120 sati

 • 26

  NASTAVNI PLAN OPE GIMNAZIJE ZA 3. C RAZRED PREDMET SATI TJEDNO PREDAVA Hrvatski jezik 4 Valentina Bra Engleski jezik 3 Marija Bogdani Talijanski jezik 2 Alida Mikuli Glazbena umjetnost 1 Iva Nimac Likovna umjetnost 1 Zvjezdana Dunatov Psihologija 1 Vanja Vuli Logika 1 Sinia Mati Sociologija 2 Sinia Mati Povijest 2 Davor Smoli Geografija 2 Snjeana ulig Matematika 3 Andrea Katunari Fizika 2 Kemija 2 Judita Crljenak Crnjak Biologija 2 Terezija abi TZK 2 Helena Hordov UKUPNO 30 (+2 +1) Izborna nastava Psihologija 2 Vanja Vuli Vjeronauk 1 Marija Klanac-Jozi Etika 1 Sinia Mati UKUPNO: 1155 sati

 • 27

  NASTAVNI PLAN OPE GIMNAZIJE ZA 3. D RAZRED PREDMET SATI TJEDNO PREDAVA Hrvatski jezik 4 Valentina Bra Engleski jezik 3 Marija Bogdani Talijanski jezik (dio razreda) 2 Venera agar Njemaki jezik (drugi dio) 2 Alida Mikuli / Sabina Glasovac

  Glazbena umjetnost 1 Iva Nimac Likovna umjetnost 1 Valentino Radman Psihologija 1 Vanja Vuli Logika 1 Sinia Mati Sociologija 2 Sinia Mati Povijest 2 Davor Smoli Geografija 2 Snjeana ulig Matematika 3 Andrea Katunari Fizika 2 Kemija 2 Elizabeta Dorkin-Milkovi Biologija 2 Terezija abi TZK 2 Ante Jerolimov UKUPNO 30 (+2 +1) Izborna nastava Psihologija 2 Vanja Vuli Vjeronauk 1 Marija Klanac-Jozi Etika 1 Sinia Mati UKUPNO: 1155 sati

 • 28

  NASTAVNI PLAN PMG ZA 4. A RAZRED PREDMET SATI TJEDNO PREDAVA Hrvatski jezik 4 Sanja Vlahovi Engleski jezik 3 Iva Ronevi Filozofija 2 Zvjezdana Dunatov Povijest 2 Nikola Markulin Geografija 2 Snjeana ulig Matematika 5 Marinela Hordov Fizika 3 Davor Katunari Kemija 2 Judita Crljenak Crnjak Biologija 2 Terezija abi Informatika 3 Marin Pai Politika i gospodarstvo 1 Nikola Markulin TZK 2 Helena Hordov UKUPNO 31 (+1) Izborna nastava Vjeronauk 1 Marija Klanac-Jozi Etika 1 Sinia Mati UKUPNO: 1120 sati

 • 29

  NASTAVNI PLAN PMG ZA 4. B RAZRED PREDMET SATI TJEDNO PREDAVA Hrvatski jezik 4 Sanja Vlahovi Engleski jezik 3 Sabina Glasovac Filozofija 2 Zvjezdana Dunatov Povijest 2 Nikola Markulin Geografija 2 Snjeana ulig Matematika 5 Aida Vlaini Fizika 3 Davor Katunari Kemija 2 Judita Crljenak Crnjak Biologija 2 Terezija abi Informatika 3 Gojko Bukvi Politika i gospodarstvo 1 Nikola Markulin TZK 2 Helena Hordov UKUPNO 31 (+1) Izborna nastava Vjeronauk 1 Marija Klanac-Jozi Etika 1 Sinia Mati UKUPNO: 1120 sati

 • 30

  NASTAVNI PLAN OPE GIMNAZIJE ZA 4. C RAZRED PREDMET SATI TJEDNO PREDAVA Hrvatski jezik 4 Sanja Vlahovi Engleski jezik 3 Sabina Glasovac Talijanski jezik 2 Alida Mikuli / Iva Ronevi

  Glazbena umjetnost 1 Iva Nimac Likovna umjetnost 1 Zvjezdana Dunatov Filozofija 2 Zvjezdana Dunatov Povijest 3 Davor Smoli Geografija 2 Snjeana ulig Matematika 3 Marinela Hordov Fizika 2 Andrea Katunari Kemija 2 Judita Crljenak Crnjak Biologija 2 Terezija abi Politika i gospodarstvo 1 Nikola Markulin TZK 2 Helena Hordov UKUPNO 30 (+2 +1) Izborna nastava Umjetnost u zaviaju 2 Valentino Radman Vjeronauk 1 Marija Klanac-Jozi Etika 1 Sinia Mati UKUPNO: 1155 sati

 • 31

  NASTAVNI PLAN OPE GIMNAZIJE ZA 4. D RAZRED PREDMET SATI TJEDNO PREDAVA Hrvatski jezik 4 Sanja Vlahovi Engleski jezik 3 Iva Ronevi Talijanski jezik (dio razreda) 2 Venera agar Njemaki jezik (drugi dio) 2 Alida Mikuli / Sabina Glasovac

  Glazbena umjetnost 1 Iva Nimac Likovna umjetnost 1 Zvjezdana Dunatov Filozofija 2 Zvjezdana Dunatov Povijest 3 Davor Smoli Geografija 2 Snjeana ulig Matematika 3 Marinela Hordov Fizika 2 Kemija 2 Judita Crljenak Crnjak Biologija 2 Terezija abi Politika i gospodarstvo 1 Nikola Markulin TZK 2 Ante Jerolimov UKUPNO 30 (+2 +1) Izborna nastava Umjetnost u zaviaju 2 Valentino Radman Vjeronauk 1 Marija Klanac-Jozi Etika 1 Sinia Mati UKUPNO: 1155 sati

 • 32

  PROFESIONALNA ORIJENTACIJA Profesionalno savjetovanje i orijentacija I. RAZRED

  1. Mogunost daljnjeg obrazovanja: objasniti uenicima to ih eka nakon zavretka gimnazije i animirati ih da razmiljaju o svojim potrebama i interesima - izvritelj razrednik i pedagog

  2. Vanost programa koje uenici ue za daljnje obrazovanje - izvritelj razrednik i pedagog

  II. RAZRED

  1. Faktori koji utjeu na izbor zanimanja - izvritelj razrednik i pedagog 2. Skupljanje informacija o strukama i zanimanjima zanimljivim za uenike za

  raspravu na satu razrednog odjela 3. Kadrovske potrebe Grada Zadra, upanije zadarske i Republike Hrvatske -

  izvritelj Zavod za zapoljavanje III. RAZRED

  1. Informiranje i savjetovanje vezano za studiranje u naoj dravi i svijetu; tzv. bolonjski sustav studiranja-vezana terminologija (Bachelor, Master, PhD, ECTS, Diploma Suplement, integrirani, preddiplomski, diplomski, znanstveni, struni, specijalistiki, jednopredmetni, dvopredmetni...) - izvritelj pedagog i razrednik

  2. Prema potrebama, zbog razlika od fakulteta do fakulteta, razgovarati s pojedinim uenicima i pojanjavati terminologiju, kontaktirati fakultete i na taj nain pomagati uenicima kod odabira i usmjeravanja na toj razini obrazovanja.

  IV. RAZRED

  1. Jesam li se odluio za daljnje obrazovanje? - rasprava razrednik, uenici 2. Uvjeti upisa u viim i visokim kolama 3. Uvjeti kolovanja, dobivanje mjesta u domu - razgovor pedagog, razrednik 4. Stipendiranje - obavijesti u tijeku godine pedagog 5. Praenje upisa naih uenika - pedagog. 6. Provedba programa, kojeg je osmislila i koji e voditi pedagoginja prof.

  Antonija Kero, pod nazivom Pogled u budunost cilj kojeg je poticanje uenika na odabir studija za deficitarna zanimanja.

 • 33

  RAD S NADARENIM UENICIMA

  U nau kolu se upisuju uenici koji su postigli odlian uspjeh u osnovnoj koli. Zato je pretpostaviti da meu njima ima jedan broj intelektualno iznad prosjenih i za razne aktivnosti nadarenih uenika. Programi nae kole su vrlo sloeni, pogodni za razvijanje intelektualne radoznalosti, misaonih operacija i istraivakih interesa. Imamo i kvalitetan nastavni kadar koji zna i voljan je raditi s nadarenim uenicima.

  STRUNA TIJELA KOLE

  U koli e djelovati struna vijea, Nastavniko vijee, Razredna vijea te kolsko ispitno povjerenstvo za pripremu, organizaciju i provedbu ispita dravne mature. Nastavniko vijee e se sastati etiri ili vie puta u tijeku kolske godine. Na poetku kolske godine Nastavniko vijee organizira sve pedagoke radnje vezane za odgojno-obrazovni proces. Sastat e se na kraju polugodita i dati analizu odgojno-obrazovnog procesa. Na kraju kolske godine izvrit e analizu ostvarenja programskih zadataka kroz kolsku godinu i prema potrebi, predloiti mjere za unapreenje odgojno-obrazovnog rada. Red. br.

  Sadraj rada Vrijeme

  realizacije Nositelji

  1. Organizacija poetka kolske godine (raspored razrednih odjela i zaduenja nastavnika)

  VIII. mjesec ravnatelj, pedagog satniar

  2. Upute o voenju pedagoke dokumentacije, formiranje strunih aktiva

  IX.mjesec pedagog, ravnatelj

  3. Prijedlog Godinjeg plana i programa rada kole, Prijedlog kolskog Kurikula

  IX.mjesec pedagog, ravnatelj, nastavnici

  4. Analiza uspjeha uenika na kraju prvog olugodita I. mjesec pedagog, razrednici

  5. Organizacija rada za kraj nastavne godine V. mjesec ravnatelj, pedagog, razrednici

  6. Uspjeh na kraju nastavne godine, odgojne mjere, analiza realizacije nastavnog plana i programa, organizacija upisa uenika u I. razred

  VI. mjesec ravnatelj, pedagog, nastavnici

  7. Analiza rezultata nakon prvog popravnog roka VII. mjesec ravnatelj, pedagog,

  razrednici, nastavnici,

 • 34

  8. Dodatne sjednice Nastavnikog vijea sazivaju se prema potrebi

  Tijekom godine

  ravnateljica

  9. Uspjeh nakon drugog popravnog roka, dogovor o organizaciji rada u novoj kolskoj godini

  VIII. mjesec ravnatelj

  Razredna vijea ine svi nastavnici koji predaju u jednom razrednom

  odjelu. Sastat e se najmanje dva puta godinje i analizirati uspjeh u razredu i dati prijedloge mjera za unapreenje rada u razrednom odjelu. Sjednice priprema i vodi razrednik. Razredna e se vijea sastajati i prema potrebi radi donoenja odgojnih mjera i rjeavanja tekue problematike.

  Red.br.

  Sadraj rada Vrijeme realizacije

  Nositelji

  1. Sjednica Razrednog vijea na kraju I. polugodita XII. mjesec razrednici pedagog

  nastavnici ravnatelj

  2. Sjednica Razrednog vijea na kraju II. polugodita V.i VI. mjesec razrednici pedagog

  nastavnici ravnatelj

  Struna vijea ine nastavnici istih ili srodnih predmeta. U koli djeluje 6

  strunih vijea:

  Struno vijee Predsjednik-ca

  1. MATEMATIKA, FIZIKA, INFORMATIKA Marinela Hordov

  2. HRVATSKI JEZIK Sanja Vlahovi

  3. STRANI JEZICI , LATINSKI JEZIK Venera agar

  6. BIOLOGIJA, KEMIJA, TZK Elizabeta Dorkin -Milkovi

  4. GEOGRAFIJA, POVIJEST, POLITIKA i GOSPODARSTVO, SOCIOLOGIJA

  Davor Smoli

  5. LIKOVNA UMJETNOST, GLAZBENA UMJETNOST, FILOZOFIJA, LOGIKA,ETIKA, VJERONAUK, PSIHOLOGIJA

  Zvjezdana Dunatov

  U radu strunih vijea predviaju se sljedei sadraji:

  - donoenje godinjeg programa rada za struno vijee - raspodjela predmeta i slobodnih aktivnosti - izrada plana potrebe nastavnih sredstava i pomagala

 • 35

  - dogovor o planiranju i programiranju u predmetu - rasprava o strunom usavravanju nastavnika

  kolsko ispitno povjerenstvo u skladu s Pravilnikom o polaganju dravne obavlja sljedee poslove:

  - utvruje preliminarni popis uenika za polaganje ispita na temelju zaprimljenih predprijava i dostavlja ga Centru,

  - utvruje konaan popis uenika koji su ispunili uvjete za polaganje ispita i dostavlja ga Centru,

  - odluuje o opravdanosti nepristupanja uenika polaganju ispita, - zaprima prigovore uenika u svezi s nepravilnostima provedbe ispita i

  prigovore uenika na ocjene te dostavlja Centru pismeno miljenje, - utvruje i ostale poslove nastavnika u provedbi ispita, - obavlja i druge poslove koji proizlaze iz naravi provedbe ispita.

  U koli djeluju Vijee uenika i Vijee roditelja.

  Vijee uenika ine predsjednici svih razrednih odjela. Konstituirajuu sjednicu Vijea uenika saziva i vodi ravnateljica, a potom izabrani predsjednik Vijea. Rad Vijea uenika pratit e pedagoginja kole. Sukladno statutu kole, Vijee uenika ima zadau da:

  - priprema i daje prijedloge tijelima kole o pitanjima vanim za uenike, njihov rad i rezultate u obrazovanju

  - predlae osnivanje uenikih udruga i klubova - predlae mjere poboljanja uvjeta rada u koli - pomae uenicima u izvrenju kolskih i izvankolskih obveza - skrbi o socijalnoj i zdravstvenoj zatiti uenika - sudjeluje u ostvarivanju i predlaganje novih projekata kole - sudjeluje u radu strunih tijela kole kada se odluuje o pravima I

  obavezama uenika

  Vijee roditelja ini po jedan roditelj iz svakog razrednog odjeljenja. Konstituirajuu sjednicu Vijea roditelja saziva i vodi ravnateljica, a potom izabrani predsjednik vijea. Rad Vijea roditelja pratit e ravnateljica kole. Vijee roditelja e se sastati najmanje dva puta godinje i prema potrebi. Sukladno Statutu kole Vijea roditelja ima zadau da daje miljenja i prijedloge:

  - u svezi s prijedlogom i realizacijom kolskog kurikuluma i godinjeg plana i programa rada

  - u svezi s radnim vremenom kole, poetkom i zavretkom nastave, te drugim oblicima odgojno-obrazovnog rada

 • 36

  - u svezi s organiziranjem izleta, ekskurzija, portskih natjecanja i kulturnih manifestacija

  - u svezi s vladanjem i ponaanjem uenika u koli i izvan nje - u svezi s pritubama na odgojno-obrazovni rad - u svezi unapreenja odgojno obrazovnog-rada, uspjeha uenika

 • 37

  PLAN RADA STRUNO RAZVOJNE SLUBE

  GODINJI PLAN RADA RAVNATELJICE

  1. POSLOVI PLANIRANJA I PROGRAMIRANJA vrijeme

  realizacije suradnici

  1.1. Izrada Godinjeg plana i programa rada kole 1.2. Izrada plana i programa rada ravnatelja 1.3. Koordinacija u izradi predmetnih kurikuluma 1.4. Izrada kolskog kurikuluma 1.5. Izrada Razvojnog plana i programa kole 1.6. Planiranje i programiranje rada Nastavnikog i Razrednih vijea 1.7. Izrada zaduenja nastavnika 1.8. Planiranje i organizacija kolskih projekata 1.9. Planiranje i organizacija strunog usavravanja 1.10.Planiranje nabave opreme i namjetaja 1.11.Planiranje i organizacija ureenja okolia kole 1.12.Ostali poslovi

  IX. mj. IX. IX. IX. IX.-XII. IX. VIII.-IX. tijekom g. tijekom g. tijekom g. tijekom g.

  pedagog voditelj smjene predsjednici strunih vijea nastavnici

  2. POSLOVI ORGANIZACIJE I KOORDINACIJE vrijeme

  realizacije

  2.1. Izrada prijedloga organizacije rada kole (broj razrednih odjela, organizacija smjena, radno vrijeme smjena, organizacija rada dodatne nastave) 2.2. Izrada Godinjeg kalendara rada kole 2.7. Organizacija i koordinacija zdravstvene i socijalne zatite uenika 2.8. Organizacija i priprema, izleta i ekskurzija 2.9. Organizacija humanitarnog koncerta 2.10. Organizacija i koordinacija rada kolegijalnih tijela kole 2.11.Organizacija i koordinacija upisa uenika u 1. razred 2.12.Organizacija zamjena nenazonih uitelja , 2.13.Organizacija produne nastave, popravnih, predmetnih i razrednih ispita 2.14. Organizacija provedbe ispita dravne mature 2.15. Organizacija natjecanja na kolskoj razini 2.16. Organizacija sveane podjele diploma 2.17. Organizacija kolskih priredbi i sveanosti 2.18. Organizacija popravaka, ureenja, adaptacija prostora

  VII.-IX. IX. tijekom g tijekom g. I.- IV. VII. tijekom g. V. IX. V. IX. I. III. VII. tijekom g. tijekom g.

  pedagog satniar sind.povjerenik tajnica nastavnici tehnika sluba

 • 38

  3. PRAENJE REALIZACIJE PLANIRANOG RADA KOLE vrijeme

  realizacije

  3.1. Praenje i uvid u ostvarenje Plana i programa rada kole 3.2. Vrednovanje i analiza uspjeha na kraju odgojno obrazovnih razdoblja 3.3. Administrativno pedagoko instruktivni rad s uiteljima, strunim suradnicima i pripravnicima 3.4. Praenje rada kolskih povjerenstava 3.5. Praenje i koordinacija rada administrativne slube 3.6. Praenje i koordinacija rada tehnike slube 3.7. Praenje i analiza suradnje s institucijama izvan kole 3.8 Kontrola pedagoke dokumentacije 3.9. Ostali poslovi

  tijekom godine

  nastavnici pedagoginja tajnica voditelj smjene

  4. RAD U STRUNIM I KOLEGIJALNIM TIJELIMA KOLE vrijeme

  realizacije

  4.1. Planiranje, pripremanje i voenje sjednica kolegijalnih i strunih tijela 4.2. Suradnja sa Sindikalnom podrunicom kole 4.3. Ostali poslovi

  tijekom godine

  5.RAD S UENICIMA, NASTAVNICIMA, STRUNIM SURADNICIMA I RODITELJIMA

  vrijeme realizacije

  5.1. Dnevna, tjedna i mjesena planiranja s nastavnicima i suradnicima 5.2. Praenje rada uenikih grupa i pomo pri radu 5.3. Briga o sigurnosti, pravima i obvezama uenika 5.4. Suradnja i pomo pri realizaciji poslova svih djelatnika kole 5.5. Briga o sigurnosti, pravima i obvezama svih zaposlenika 5.6. Savjetodavni rad s razrednicima, nastavnicima 5.7. Savjetodavni rad s uenicima 5.8. Savjetodavni rad s roditeljima /individualno i skupno/ 5.9. Uvoenje pripravnika u odgojno-obrazovni rad 5.8. Poslovi oko napredovanja nastavnika i strunih suradnika 5.9. Ostali poslovi

  tijekom godine

  nastavnici pedagoginja voditelj smjene tajnica

 • 39

  6. ADMINISTRATIVNO UPRAVNI I RAUNOVODSTVENI POSLOVI

  vrijeme realizacije

  6.1. Rad i suradnja s tajnikom kole 6.2. Provedba zakonskih i podzakonskih akata te naputaka MZOS-a 6.3. Usklaivanje i provedba opih i pojedinanih akata kole 6.4. Provoenje raznih natjeaja za potrebe kole 6.5. Prijem u radni odnos /uz suglasnost kolskog odbora/ 6.6. Poslovi zastupanja kole 6.7. Rad i suradnja s raunovoom kole 6.8. Izrada financijskog plana kole 6.9. Kontrola i nadzor raunovodstvenog poslovanja 6.10 Organizacija i provedba inventure 6.11. Poslovi vezani uz e-maticu 6.12. Potpisivanje i provjera svjedodbi 6.13. Organizacija nabave i podjele potronog materijala 6.14. Ostali poslovi

  tijekom godine

  tajnica raunovoa tehniko osoblje

  7. SURADNJA S UDRUGAMA, USTANOVAMA I INSTITUCIJAMA

  vrijeme realizacije

  7.1. Predstavljanje kole 7.2. Suradnja s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta 7.3. Suradnja s Agencijom za odgoj i obrazovanje 7.4. Suradnja s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja 7.5. Suradnja s Uredom dravne uprave 7.6. Suradnja s osnivaem Zadarskom upanijom 7.7. Suradnja sa Zavodom za zapoljavanje 7.8.Suradnja sa Zavodom za javno zdravstvo 7.9.Suradnja s Centrom za socijalnu skrb 7.10.Suradnja s Obiteljskim centrom 7.11.Suradnja s Policijskom upravom 7.12.Suradnja s ostalim osnovnim i srednjim kolama 7.13.Suradnja s turistikim agencijama 7.14.Suradnja s kulturnim i portskim ustanovama i institucijama 7.15.Ostali poslovi

  tijekom godine

  8. STRUNO USAVRAVANJE vrijeme

  realizacije

  8.1. Struno usavravanje u matinoj ustanovi 8.2. Struno usavravanje u organizaciji SV-a, MZOS-a, AZZO-a, HURO-a 8.3. Struno usavravanje u organizaciji ostalih ustanova 8.4. Praenje suvremene odgojno obrazovne literature

  tijekom godine

 • 40

  GODINJI PLAN RADA PEDAGOGINJE

  PODRUJE RADA

  POSLOVI I ZADACI

  VRIJEME

  REALIZACIJE

  NOSITELJI

  1. planiranje i

  programiranje

  Izrada godinjeg kalendara rada kole

  rujan

  pedagoginja

  ravnateljica

  Planiranje i programiranje rada

  pedagoga

  rujan pedagoginja

  Suradnja s nastavnicima u godinjem

  kreiranju nastavnih planova i

  programa

  rujan

  pedagoginja

  nastavnici

  Suradnja s nastavnicima u izradi

  planova i programa slobodnih

  aktivnosti, dodatne nastave

  rujan

  pedagoginja

  nastavnici

  Suradnja s nastavnicima u izradi

  individualiziranih odgojno obrazovnih

  programa

  rujan, tijekom

  godine

  pedagoginja

  nastavnici

  Izrada obrazaca za operativno i

  izvedbeno planiranje i programiranje

  nastave, distribucija istih

  rujan

  pedagoginja

  Planiranje strunog usavravanja

  rujan, listopad

  pedagoginja

  nastavnici

  Planiranje meupredmetne izvedbe

  Zdravstvenog odgoja i Graanskog

  odgoja i obrazovanja

  rujan pedagoginja

  Planiranje i programiranje stairanja

  pripravnika

  tijekom godine

  pedagoginja

  pripravnici

  2. realizacija

  odgojno-obrazovnog

  rada

  Rad na upisima, upis u 1. razred

  Formiranje razrednih odjela prvih

  razreda

  srpanj, kolovoz,

  rujan

  pedagoginja

  ravnateljica

  tajnica

  Pomo novoupisanim uenicima i

  nastavnicima te ukljuivanje u rad

  tijekom godine

  pedagoginja

  ravnateljica

  Savjetodavni rad s uenicima i

  roditeljima

  Skrb za djecu koja ive u teim

  obiteljskim prilikama

  tijekom godine

  pedagoginja

  ravnateljica

  razrednici

  Pomo uenicima u prilagodbi

  rujan, tijekom

  godine

  pedagoginja

  ravnateljica

  razrednici

  Praenje, analiza i valorizacija

  nastavnih planova i programa

  tijekom godine

  pedagoginja

  nastavnici

  3. praenje

  realizacije nastavnog

  programa

  Praenje realizacije nastavnih planova

  i programa razrednih odjela

  Posjeta satovima nastave s posebnim

  naglaskom na pomo nastavnicima

  poetnicima, metodika analiza sata

  Praenje realizacije ostvarivanja

  izvannastavnih aktivnosti

  tijekom godine

  pedagoginja

  ravnateljica

  nastavnici

  4. rad s uenicima Pomo uenicima sa zdravstvenim i

  socijalnim smetnjama u snalaenju i

  uspjenom svladavanju programskih

  sadraja

  tijekom godine

  pedagoginja

  ravnateljica

 • 41

  Prevencija zloporabe droga i ostalih

  neeljenih oblika ponaanja

  pedagoginja

  Profesionalno informiranje uenika

  pedagoginja,

  razrednici,

  Obavljanje poslova razrednika u

  razrednom odjelu: 2.d

  pedagoginja

  Odravanje predavanja i radionica

  Zdravstvenog odgoja /Graanskog

  odgoja

  pedagoginja

  razrednici

  Voenje Volonterskog kluba kole pedagoginja

  Organizacija sistematskih pregleda i

  cijepljenja uenika

  pedagoginja, lijenik

  kolske medicine

  Prva pomo na satu razredne

  zajednice u svim razrednim odjelima

  pedagoginja

  Provoenje raznih anketa o

  zadovoljstvu uenika

  pedagoginja

  Rad s nadarenima i suradnja u

  organizaciji natjecanja uenika

  pedagoginja, ravnateljica

  Provoenje Projekta Deficitarna

  zanimanja

  pedagoginja

  5. rad s nastavnicima Uvoenje nastavnika poetnika u

  samostalni odgojno-obrazovni rad i

  nastavnika bez pedagokog iskustva

  tijekom godine

  pedagoginja

  ravnateljica

  Savjetodavni rad s nastavnicima u

  cilju rjeavanja tekuih pedagokih

  problema

  pedagoginja

  Organizacija i koordiniranje strunog

  usavravanja nastavnika

  pedagoginja

  ravnateljica

  Upoznavanje nastavnika s didaktiko-

  metodikom operacionalizacijom

  novih nastavnih planova i programa

  pedagoginja

  6. rad s roditeljima

  Savjetodavni rad s roditeljima

  tijekom godine

  pedagoginja

  ravnateljica

  razrednici

  Rad s roditeljima u cilju sprjeavanja

  negativnog ponaanja uenika i

  pruanja pomoi u svladavanju

  nastavanih sadraja

  pedagoginja

  razrednici

  Prisustvovanje roditeljskim

  sastancima

  razrednici, voditelj

  preventivnog programa,

  ravnateljica, pedagoginja

  Razredniki poslovi: 2.d razredni

  odjel

  pedagoginaj

  7. valorizacija rada Analiza rezultata

  Prijedlog mjera

  tijekom godine

  nastavniko vijee

  8. struno

  usavravanje

  Nazonost seminarima i

  savjetovanjima prema katalogu

  AZOO-a

  Sudjelovanje u radu strunih tijela

  kole

  Praenje strune literature

  tijekom godine

  pedagoginja

  Poslijediplomski specijalistiki studij

  Prava Djece

  tijekom godine pedagoginja

  9. pedagoka

  dokumentacija

  Dokumentacija o redovnim i

  naknadim upisima uenika,

  pedagokim mjerama, izletima,

  uspjehu uenika, e-dnevniku

  tijekom godine

  pedagoginja

  tajnica

 • 42

  Dokumentacija o praenju nastave,

  strunoj praksi, pripravnicima, tekua

  pedagoka dokumentacija

  tajnica, pedagoginja

  10. suradnja s

  ustanovama

  AZOO tijekom godine pedagoginja,

  NCVVO ravnateljica,

  koordinatorica dravne

  mature

  MZO

  Zavod za zapoljavanje

  upanijski ured za kolstvo pedagoginja, tajnica,

  ravnateljica

  Udruge grada Zadra: suradnja s

  Volonterskim klubom

  pedagoginja

  Srednjokolski aki dom Zadar pedagoginja

  Lijenik kolske medicine

  Zavod za javno zdravstvo Zadar

  11. ostali poslovi Popunjavanje statistikih podataka i

  tablica

  tijekom godine pedagoginja

  Analiza uspjeha i napredovanja

  uenika

  pedagoginja, ravnateljica

  Stvaranje povoljne radne atmosfere pedagoginja,razrednici,

  ravnateljica

  Identifikacija i rad s uenicima s

  potekoama u uenju, u panji

  (ADHD, ADD), uenicima s tekim

  obiteljskim prilikama

  predmetni nastavnici,

  razrednici, pedagoginja,

  ravnateljica

  Senzibiliziranje nastavnika na

  individualne mogunosti, potrebe i

  potekoe uenika

  tijekom godine pedagoginja, razrednici

  Promidba kole pedagoginja, ravnateljica

  Voenje evidencije rada nastavnika pedagoginja, voditelj

  smjene, tajnica

  Crveni kri- mentor uenicima na

  natjecanjima

  pedagoginja

  Nepredvieni poslovi pedagoginja

 • 43

  GODINJI PLAN RADA KNJINIARKE Red.br

  . Sadraj Vrijeme

  realizacije

  1. ODGOJNO- OBRAZOVNI RAD

  1.1. PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE RADA KOLSKOG

  KNJINIARA

  1.1.1. Planiranje i programiranje rada kolskog knjiniara

  godinji plan i program rada kolske knjinice rujan

  mjeseno planiranje i programiranje rada rujan

  plan i program individualnog usavravanja rujan

  1.1.2. Sudjelovanje u planiranju i programiranju te vrednovanju odgojno-

  obrazovnog procesa

  sudjelovanje u izradi Godinjeg plana i programa kole i Kurikula rujan

  sudjelovanje u planiranju projekata te terenske nastave, izvanuionike i

  integrirane nastave

  rujan

  1.2. ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD

  tijekom godine

  1.2.1. NEPOSREDNI RAD S UENICIMA

  individualni rad s uenicima (posudba, istraivaki rad,)

  grupni rad (edukacija korisnika, KIP, KOO, nastava u knjinici, timska

  nastava, radionice,)

  sudjelovanje u meukolskim, upanijskim i regionalnim projektima

  1.2.2. SURADNJA S NASTAVNICIMA , STRUNIM SURADNICIMA I

  RAVNATELJEM

  suradnja s nastavnicima pri izboru i nabavi metodike i strune

  literature, prirunika, udbenika i AV grae

  suradnja s nastavnicima na strunim aktivima (kurikul , mjeseno

  planiranje)

  suradnja s nastavnicima u pripremanju i izvoenju nastavnih sati,

  kolskih projekata, terenske nastave

  suradnja s pedagokom slubom

  suradnja s ravnateljicom i administrativnom slubom

  tijekom godine

  1.2.3. RAD U STRUNIM ORGANIMA

  tijekom godine rad u Nastavnikom vijeu (osobno participiranje u skladu s Planom i

  programom)

  rad u O

  1.2.4. RAD U POVJERENSTVIMA

  Povjerenstvo za provoenje humanitarnog koncerta

  Povjerenstvo za kulturnu i javnu djelatnost kole

  Povjerenstvo za obiljeavanje 30-te obljetnice kole

  travanj

  tijekom godine

  lipanj

  .

  2. STRUNO-KNJININA I INFORMACIJSKO- REFERALNA DJELATNOST

  2.1 . ORGANIZACIJA I VOENJE RADA U KNJINICI I ITAONICI

  svakodnevno

  tijekom godine

  organiziranje i voenje rada u knjinici i itaonici

  nabava knjine grae, znanstveno-strunih asopisa, multimedijskih

  izvora znanja te praenje izdavake djelatnosti

  izrada izvjea

  ureivanje kolske knjinice

 • 44

  2.2. STRUNI RAD U KNJINICI srpanj-kolovoz

  tijekom godine

  tijekom godine

  periodino

  svakodnevno

  srpanj

  tijekom godine

  informiranje nastavnika i uenika o prinovljenoj grai (bilteni

  prinova)

  izrada bibliografija

  praenje i evidencija koritenja usluga knjinice

  godinji otpis knjinine grae

  2.2.2. STRUNA OBRADA GRAE

  inventarizacija, klasifikacija,signiranje

  2.2.3. ZATITA I TEHNIKA OBRADA KNJINE I

  NEKNJINE GRAE

  igovi, depii, naljepnice

  zatita zatitnom folijom

  popravak oteene knjine grae

  3. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST

  3.1 SURADNJA I POMO U PROVOENJU KULTURNE I JAVNE DJELATNOSTI KOLE

  organiziranje, pripremanje, realizacija knjievnih susreta, tribina,

  tematskih izloba

  tijekom godine

  sudjelovanje u organizaciji kolskih priredba

  te obiljeavanju obljetnica i blagdana

  prigodno ureivanje knjininih panoa

  izrada mrene podstranice kolske knjinice na mrenoj stranici

  kole

  suradnja s kulturnim i javnim ustanovama (kazalita, arhiv, muzeji)

  suradnja s ostalim knjinicama (posebno s Gradskom knjinicom

  Zadar i Znanstvenom knjinicom)

  organiziranje promocija knjiga

  organiziranje natjecanja u znanju za uenike (kviz Miocoteka)

  izvannastavne aktivnosti: Mladi knjiniari i itateljski klub

  informiranje o znaajnim kulturnim manifestacijama u gradu Zadru

  suradnja s obrazovnim portalom RivaOn

  4. STRUNO USAVRAVANJE

  4.1. INDIVIDUALNO STRUNO USAVRAVANJE praenje strune literature, bibliografija i kataloga izdavaa i

  nakladnika

  praenje kritika, recenzija, prikaza novih knjiga i strunih asopisa

  obilazak knjiara, antikvarijata, sajmova ( Interliber)

  tijekom godine

  4.2. SUDJELOVANJE NA SEMINARIMA I SAVJETOVANJIMA ZA

  KOLSKE KNJINIARE

  Dravni struni skup za kolske knjinice (HUK)

  upanijsko struno vijee

  Proljetna kola kolskih knjiniara

  CSSU (Centar za struno usavravanje, AZOO, NSK i Matina

  sluba GKK)

  .

  listopad

  tijekom godine

  travanj

  tijekom godine

 • 45

  GODINJI PLAN RADA VODITELJA SMJENE Redni broj

  SADRAJ RADA VRIJEME

  IZVRENJA 1. Suradnja s ravnateljem tijekom godine 2. Organizacija nastave i usklaivanje satnice te

  suradnja sa satniarkom tijekom godine

  3. Voenje evidencije rada nastavnog osoblja tijekom godine 4. Suradnja s pedagogom, knjiniarkom te ispitnim

  koordinatorom za provedbu dravne mature tijekom godine

  5. Suradnja s tajnitvom i raunovodstvom tijekom godine 6. Planiranje i programiranje odgojno- obrazovnog

  rada: sudjelovanje u izradi godinjeg plana i programa kole i kurikuluma

  kolovoz, rujan

  7. Rad s uenicima - svakodnevna komunikacija, pruanje potrebne strune pomoi. Projekt: Akcija dobrovoljnog darivanja krvi

  tijekom godine

  8. Poslovi upisa uenika i formiranje razreda srpanj 9. Javna i kulturna djelatnost kole:

  - organizacija kulturnih, organizacija umjetnikih i sportskih aktivnosti u koli,

  - pomo pri organizaciji maturalnog plesa i sveane podjele maturalnih svjedodbi

  - pomo pri organizaciji uenikih izleta

  - suradnja s RivaOn portalom

  - izdavanje broura (upisi, postignuti rezultati na natjecanjima)

  - organizacija humanitarnog koncerta

  - organizacija kolskih priredbi

  tijekom godine

  10. Priprema i tiskanje kolskog izvjea za tekuu kolsku godinu

  svibanj, lipanj, kolovoz

  11. Auriranje podataka u sustavu e-matica i HUSO Pomo razrednicima pri ispisu svjedodbi iz sustava e-matica

  tijekom godine svibanj, lipanj

  12. Auriranje mrenih stranica kole tijekom godine

 • 46

  PLAN RADA TAJNICE Redni broj

  Opis aktivnosti Tijek realizacije

  1. Poslovi vezani uz radne odnose zaposlenika (izrada ugovora, odluka, rjeenja)

  Tijekom godine

  2. Poslovi vezani uz prava i obveze iz radnih odnosa Tijekom godine

  3. Praenje radnog zakonodavstva, auriranje dosjea zaposlenika, izdavanje potvrda o radu

  Tijekom godine

  4. Organiziranje sanitarnog i sistematskog pregleda zaposlenika

  Listopad - prosinac

  5. U suradnji s ravnateljicom izrada i izmjena ugovora koje kola sklapa u pravnom prometu

  Prema potrebi

  6. Predlaganje izrade i izmjene normativnih akata kole sukladno vaeim zakonskim propisima

  Prema potrebi

  7. Praenje zakonskih propisa koji se odnose na rad kole

  Tijekom godine

  8. Provoenje natjeaja za upranjena radna mjesta Prema potrebi

  9. Sudjelovanje na sjednicama kolskog odbora i voenje zapisnika

  Prema potrebi

  10. Prijavljivanje svih novoprimljenih zaposlenika i svih promjena koje se tiu drugih zaposlenika

  Prema potrebi

  11. Suradnja s raunovodstvom Tijekom godine

  12. Pisanje odluka sa sjednica kolskog odbora, Nastavnikog vijea, Vijea roditelja i vijea uenika

  Prema potrebi

  13. Kadrovski poslovi kole Tijekom godine

  14. Izrada statistikih izvjetaja iz podruja radnih odnosa

  Prema potrebi

  15. Naruivanje robe, radova i usluga u suradnji s raunovodstvom

  Prema potrebi

  16. Sudjelovanje u provoenju postupaka nabave robe male vrijednosti i javne nabave u suradnji s raunovodstvom

  Prema potrebi

  17. Izdavanje potvrde uenicima Prema potrebi

  18. Voenje i auriranje podataka o zaposlenicima u e-matici i u Registru zaposlenih u javnom sektoru

  Tijekom godine

  19. Izdavanje duplikata svjedodbi Prema potrebi

  20. Poslovi vezani za primanje kandidata za struno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

  Prema potrebi

 • 47

  21. Pisanje dopisa po nalogu ravnateljice Tijekom godine

  22. Suradnja i korespodencija s tijelima dravne uprave, upanijskim odjelima i nadlenim ministarstvima

  Tijekom godine

  23. Administrativni poslovi vezani uz provedbu uenikih ekskurzija

  Prema potrebi

  24. Kontinuirani poslovi oko zaprimanja, razvrstavanja i otpremanja pote i elektronske pote

  Svakodnevno

  25. Voenje urudbenih zapisnika Svakodnevno

  26. Voenje evidencije radnog vremena za nenastavno osoblje

  Mjeseno

  27. Sudjelovanje u Povjerenstvu za upis u 1. razred Svibanj-kolovoz

  28. Poslovi oko provoenja mjera zatite od poara i zatite na radu

  Tijekom godine

  29. Struno usavravanje Kontiunirano 30. Ostali administrativni poslovi Svakodnevno

  31. Ostali poslovi po nalogu ravnateljice Svakodnevno

 • 48

  PLAN RADA KOLSKOG ODBORA

  R.br. Plan aktivnosti Tijek realizacije

  1. Donoenje kolskog kurikuluma na prijedlog Nastavnikog vijea

  Rujan

  2. Donoenje Godinjeg plana i programa na prijedlog ravnatelja

  Rujan

  3.

  Donoenje financijskog plana, polugodinjeg obrauna, godinjeg obrauna i Plana nabave na prijedlog ravnatelja

  Studeni/prosinac, lipanj/srpanj

  4. Donoenje i izmjene Statuta i drugih opih akata na prijedlog ravnatelja

  Prema potrebi

  5. Davanje prethodne suglasnosti u vezi sa zasnivanjem i prestankom radnog odnosa u koli

  Prema potrebi

  6. Odluivanje o zahtjevima radnika za zatitom prava iz radnog odnosa

  Prema potrebi

  7. Razmatra predstavke i prijedloge graana u svezi s radom kole

  Prema potrebi

  8. Daje osnivau i ravnatelju prijedloge i miljenja o pitanjima vanim za rad i sigurnost u kolskoj ustanovi

  Prema potrebi

  9. Provoenje postupka za izbor i imenovanje ravnatelja

  Lipanj - kolovoz

 • 49

  KALENDAR RADA ZA KOLSKU GODINU 2015./2016. KRONOLOKI IZLOEN 7. rujna 2015. POETAK NASTAVE U KOLSKOJ GODINI

  2015./2016. od 7. do 11. rujna 2015. sastanci strunih vijea tijekom rujna 2015. sjednica Nastavnikog vijea tijekom rujna 2015. konstituirajua sjednica Vijea uenika tijekom rujna 2015. konstituirajua sjednica Vijea roditelja od 7. do 11. rujna 2015. Roditeljski sastanci za prve razrede od 14. do 25. rujna 2105. Roditeljski sasatnci za ostale razrede 8. i 9. listopada Struni izlet za nastavnike povodom Dana

  uitelja 8. listopada 2015. Dan neovisnosti neradni dan

  tijekom studenog Jednodnevni izlet u Zagreb za sve razrede /posjet muzejima i izlobama/

  tijekom studenog Roditeljski sastanci prosinac 2015. Sjednice Razrednih vijea, sjednica Nastavnikog

  vijea 23. prosinca 2015. Veer poezije i pjesme povodom Boia 23. prosinca 2015. ZAVRETAK PRVOG POLUGODITA od 24. prosinca 2015. do 8. sijenja 2016.

  ZIMSKI ODMOR

  11. sijenja 2016. POETAK DRUGOG POLUGODITA 25. sijenja 2016. Sjednica Nastavnikog vijea (analiza rada u

  prvom polugoditu) sijeanj veljaa 2016. Roditeljski sastanci 12. veljae 2016. Valentinovo/skraena nastava- priredba/ Zadnji dan Karnevala- prigodno obiljeavanje od 21. oujka 25. oujka 2016.

  PROLJETNI ODMOR UENIKA

  24. travnja 2015. Izlet uenika i nastavnika povodom Dana kole tijekom travnja 2016. Izlet uenika drugih razreda u Gardaland od 18. do 29. travnja2016. Roditeljski sastanci za maturalne razrede 1. svibnja 2016. Praznik rada

  sredinom svibnja 2016. Maturalni ples 17. svibnja 2016. Kraj nastave za maturalne razrede 20. svibnja 2016. sjednice razrednih vijea MATURALNIH

  RAZREDA, sjednica Nastavnikog vijea

 • 50

  svibanj 2016. Humanitarni koncert od 6. do 27. lipnja 2016. ljetni rok polaganja ispita dravne mature (vidi

  prilog!) 10. lipnja 2016. KRAJ NASTAVE ZA PRVE,DRUGE I TREE

  RAZREDE 16. lipnja 2016. sjednice razrednih vijea za kraj nastavne

  godine, sjednica Nastavnikog vijea 24. lipnja 2016. podjela svjedodbi svim razredima u 8.00 i 8.30 lipanj 2016. produna nastava 22. srpnja 2016. sveana podjela maturalnih svjedodbi 19. kolovoza 2016. sjednica Nastavnikog vijea (u 9,00 sati) 22. i 21. kolovoza 2016. DRUGI (JESENJI) ROK POPRAVNIH ISPITA od 22. kolovoza do 9. rujna 2016.

  JESENSKI ROK POLAGANJA ISPITA DRAVNE MATURE (Vidi prilog!)

  koncem kolovoza 2016. MATURALNA EKSKURZIJA 22. rujna 2016. podjela maturalnih svjedodbi rujan 2016. POETAK NASTAVE U KOLSKOJ GODINI

  2016./2017.

  kolski odbor Gimnazije Franje Petria Zadar na sjednici odranoj 29.09. 2015. donio je Godinji plan rada za kolsku godinu 2015./2016. KLASA:602-05/15-06/01 URBROJ: 2198-1-57-15-596 Zadar, 29.09.2015.

  PREDSJEDNIK KOLSKOG ODBORA:

  _______________________________ Hajdi karica, prof. i dipl. knjiniar