godišnji plan rada škole

98
ОСНОВНА ШКОЛА “ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ” НОВИ БЕЧЕЈ ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ “ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА ШКОЛСКУ 2013/14. ГОДИНУ У НОВОМ БЕЧЕЈУ, СЕПТЕМБРА 2013. ГОДИНЕ

Upload: bbilja

Post on 06-Jul-2015

437 views

Category:

Documents


7 download

TRANSCRIPT

Page 1: Godišnji plan rada škole

ОСНОВНА ШКОЛА “ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ” НОВИ БЕЧЕЈ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ “ НОВИ БЕЧЕЈ

ЗА ШКОЛСКУ 2013/14. ГОДИНУ

У НОВОМ БЕЧЕЈУ, СЕПТЕМБРА 2013. ГОДИНЕ

Page 2: Godišnji plan rada škole

1

САДРЖАЈ ПРОГРАМА РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2013/14. ГОДИНУ

I УВОДНИ ДЕО - ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА Услови средине у којој школа ради........................................................................................... Просторно и материјално-технички услови ............................................................................ Опрема и наставна средства ...................................................................................................... Распоред учионичког простора.................................................................................................. Кадровски услови........................................................................................................................ План побољшања услова рада....................................................................................................

5 6 7 7/А 8 9

II ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ Бројно стање ученика и одељења ............................................................................................. Образовни ниво родитеља ....................................................................................................... Дефицијентност породице ...................................................................................................... Динамика тока школске године ............................................................................................. Календар рада ............................................................................................................................ Обавезне наставне активности ................................................................................................. Изборни предмети ...................................................................................................................... Распоред часова разредне наставе ............................................................................................ Распоред часова предметне наставе ......................................................................................... Подела предмета и одељења на наставнике ............................................................................ Школски календар значајних активности у школи ............................................................... Образовање и васпитање ученика ометених у развоју .........................................................

10 12 13 14 15/А 16 17 19 20 21 27 27

Page 3: Godišnji plan rada škole

2

III ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ ОРГАНА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА У ШКОЛИ Програм рада директора школе ............................................................................................... Програм рада Наставничког већа ............................................................................................. Програм рада одељењских и разредних већа .......................................................................... Програм рада одељењског старешине ..................................................................................... Оријентационе теме за ЧОС и ЧОЗ .......................................................................................... Програм савета родитеља ......................................................................................................... Програм рада стручних већа ..................................................................................................... Стручни актив за инклузивно образовање .............................................................................. План рада актива за развојно планирање ................................................................................ План тима за самовредновање .................................................................................................. План и програм школског педагога ......................................................................................... Школска библиотека ................................................................................................................ Школски одбор ........................................................................................................................ Програм рада секретара ............................................................................................................

30 31 33 31 38 46 47 49 49 53 54 57 59 60

IV ОСТВАРИВАЊЕ ДРУГИХ ПРОГРАМА

Програм културне и јавне делатности ..................................................................................... Корективни педагошки рад ....................................................................................................... Припремна настава .................................................................................................................... Припремна настава за полагање завршног испита .................................................................

61 62 63 63

V ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ VI ПРОГРАМИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ Друштвено-техничке, хуманитарне, спортске и хуманитарне активности ......................... Хор .............................................................................................................................................. Додатни васпитно-образовни рад ........................................................................................... Допунски васпитно-образовни рад ......................................................................................... Програм ученичке екскурзије ................................................................................................... Програм излета .......................................................................................................................... Школа у природи ......................................................................................................... Зимовање ученика ... ............................................................................................................... Изборна настава .......................................................................................................................

64 65 65 66 66 67 67 67 67

Page 4: Godišnji plan rada škole

3

VII ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА Програм професионалне оријентације .................................................................................... Дечји савез .................................................................................................................................. Програм здравствене заштите ученика ................................................................................... Програм заштите животне средине .......................................................................................... Подмладак Црвеног крста ......................................................................................................... Програм сарадње са породицом ............................................................................................... Програм сарадње са јединицом локалне самоуправе ............................................................. Програмске основе васпитног рада .......................................................................................... Програм заштите деце од насиља ............................................................................................ Конвенција о правима деце ...................................................................................................... Активност Ђачког парламента ................................................................................................. Активности вршњачког тима ..................................................................................................

68 71 72 76 78 78 80 81 83 85 86 88

VIII ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА И УНАПРЕЂЕЊА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА Усавршавање наставника и стручних сарадника ..................................................................

90

IX ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА Интерни маркетинг .................................................................................................................. Екстерни маркетинг .................................................................................................................

94 94

X ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА ОСНОВНЕ

ШКОЛЕ “ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ” НОВИ БЕЧЕЈ ЗА ШКОЛСКУ 2012/13. ГОДИНУ.

Page 5: Godišnji plan rada škole

4

ПРОГРАМ РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОДИНУ

I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА

Основе за доношење Годишњег програма рада произилазе из:

Правилник о врсти стручне спреме наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи (''Пр. Гласник''бр. 11/2012.)

Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручног сарадника („Сл. гласник РС“ бр. 13/2012)

Правилника о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања („Сл. Гласник РС – Просветни гласник” бр. 10/2004, 20/2004, 1/2005, 3/2006, 15/2006, 2/2008, 2/2010, 7/2010, 3/2011.)

Правилника о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног образовања („Сл. гласник РС – Просветни гласник“ бр. 1/2005, 15/2006, 2/2008, 2/2010, 7/2010, 3/2011)

Правилника о наставном плану и програму предмета грађанско васпитање за седми разред основне школе (''Пр. Гласник''бр. 6/2007.)

Правилника о допуни правилника о врсти стручне спреме наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних програма у основној школи( ''Пр.гласник'' бр.1/2008)

Правилника о наставном плану и програму предмета верска настава за седми разред основне школе (''Пр. Гласник'' бр.2/2008.)

Правилника о изменама правилника о наставном плану и програму основног образовања и васпитања (''Пр. Гласник'' бр.2/2008.)

Правилника о наставном програму за шести разред основног образовања и васпитања ( ''Пр. Гласник'' бр.5/2008.)

Правилника о наставном плану и програму предмета грађанско васпитање за осми разред основне школе (''Пр. Гласник''бр. 6/2008.)

Правилника о наставном плану и програму предмета верска настава за осми разред основне школе (''Пр. Гласник'' бр.7/2008.)

Правилника о наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања (''Пр. Гласник'' бр.6/2009.)

Правилника о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања (''Пр. Гласник'' бр.72/09.)

Статута школе и њених других аката, Постојеће материјалне и кадровске структуре школе, Анализе рада у протеклој школској години, Упутства министарства просвете о почетку школске 2013/2014. године, програмских основа

васпитног рада и програма здравственог васпитања ученика. Школског развојног плана Акционог плана процеса самовредновања за ову школску годину Акционог плана инклузивног образовања

Овим документима основна школа је одређена као обавезна општеобразовна васпитна установа у којој је основно васпитање и образовање програмски заокружено у осам година школовања, којим се обезбеђују општи услови васпитно-образовног рада и посебни, то јест специфични услови детерминисани потребама друштвене средине у којој школа ради.

Page 6: Godišnji plan rada škole

5

УСЛОВИ СРЕДИНЕ У КОЈОЈ ШКОЛА РАДИ

Основна Школа „Јосиф Маринковић“ се налази у Врањеву, делу Новог Бечеја где је социјално –

економска структура становништва доста лоша. У школи је од укупно 447 ученика, 55 ученика ромске и 25 ученика румунске националности, што је 17,90% свих ученика. И поред бројних проблема и отежаног начина рада са изразито хетерогеном структуром ученика, школа кроз различите пројекте и организовањем бројних активности покушава да свој деци школе омогући услове да стекну што боље образовање. Школа већ дуже време успешно сарађује са невладиним ромским организацијама, хуманитарним организацијама, канцеларијом за инклузију Рома, Покрајинским секретаријатом за националне мањине и локалну самоуправу, на обострану корист, у циљу пружања помоћи и обезбеђивања бољих услова рада за ромске ученике.

Социјални услови у којима школа ради огледају се у структури становништва на подручју где се школа налази, образовном нивоу становника, као и броју запослених и незапослених на овом подручју. Већина становништва се бави земљорадњом а мањи број се бави радним делатностима у државним установама, најмањи број у приватним. Велики број становништва је незапослен, па су средства у категорији нижег социјалног ранга што је често праћено са великим бројем чланова у домаћинству, а што се одражава на услове рада у школи и на формирање система вредности. Наша школа је у локалној заједници препознала партнера који може да помогне у квалитетнијем раду школе, те смо предвидели коришћење ресурса локалне средине кроз различите иницијативе школе и локалне средине: Дом културе, Градска библиотека, Дом здравља, МУП, Спортска хала, Црвени крст и различита удружења грађана. Еколошки услови у којима школа ради су задовољавајући мада је еколошка свест грађана и ученика на релативно ниском нивоу. У циљу подизања еколошке свести наставиће се са радом на очувању и заштити животне средине кроз акције чишћења школе, учионица и школског дворишта, пошумљавањем локалне средине. Реализацијом пројекта ''Моја школа – школа без насиља'' постигли смо висок ниво културе понашања. У наредном периоду желимо да још више подстакнемо и унапредимо образовна постигнућа наших ученика кроз израду ИОП-а и интензивнију анализу стандарда постигнућа. Такође ћемо и додатно радити на побољшању комуникације са родитељима и укључивању родитеља у много већој мери него до сада у живот и рад школе. Од прошле школске године реализујемо ФООО . 24 полазника је успешно завршило III циклус, а ове године уписујемо нове полазнике, тако да и кроз тај пројекат утичемо на свест родитеља да кроз лични пример подстичу напредовање своје деце, што нам је један од задатака ШРП-а.

Page 7: Godišnji plan rada škole

6

ПРОСТОРНО И МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

ШКОЛСКИ ПРОСТОР

НАМЕНА ПРОСТОРА СВЕГА

М2 ПО УЧЕН.

М2 Површина школске зграде 3.045 4,33

Површина дворишта 1.800 2,61 Површина спортских терена 2.650 3,85

Зелене површине 1.200 1,74

Школски простор делимично пружа одговарајуће услове за реализацију наставних и ваннаставних

активности. Просторије у школи се адекватно одржавају, добро су осветљене, сви ученици, родитељи и запослени учествују у њиховом уређењу. У постојећим кабинетима је намештај функционалан, али нису опремљени одговарајућим наставним средствима, тако да се настава делимично реализује у складу са савремним захтевима, односно уз велико залагање и труд наставника.

Међутим, наставницима је и поред ових недостатака наставницима је приступ интернету, а материјал за потребе наставе је обезбеђен у довољној мери. Што се тиче спортских активности, услови у фискултурној сали одговарају нормативима, а спортски терени су добро уређени, те их ученици и наставници користе и после наставе. У школи имамо ђачки кутак који је опремљен савременим техничким средствима, а његова функција је да деца своје слободно време што квалитетније проводе уз организацију различитих активности и надзор одраслих из школе. Део наставе се реализује у тим просторијама.

ШКОЛСКА ЗГРАДА НАМЕНА ПРОСТОРА

БР. ПР.

УК.ВЕЛ. ПРОСТ.

М2

ПО УЧ. М2

Учионице опште намене 16 917.28 1.33 Информатички кабинет 1 57.33 0.08

Школска радионица 1 133.00 0.40 Сала за физичко васпитање 1 488.75 0.71

Библиотека и читаоница 1 49.20 0.07 Школска кухиња са пратећим простором 1 76.19 0.11

Зборница 1 53.08 - Просторија за управу и администрацију

школе и простор за архиву 2

79.20

-

Канцеларија педагога 1 30.00 - Просторија помоћног особља 1 15.00 -

Просторија за котларницу 1 Припремне просторије за учионице 6 Зубна ординација која је у функцији 1

Ђачки кутак 4 65.00

Page 8: Godišnji plan rada škole

7

ОПРЕМА И НАСТАВНА СРЕДСТВА

НАЗИВА НАСТАВНОГ СРЕДСТВА

РАЗР. НАСТ. I-IV

ПР.НАСТ. V-VIII

УКУПНО

% ОПРЕМЉ.

Графоскоп 2 3 5 60 Дијапројектор 4 2 6 50 Епископ 1 1 2 20 Радио-касетофон, ЦД плејер 3 3 6 50 Видео-рикордер 1 1 2 10 ТВ пријемник 1 1 2 40 Компјутер 6 6 60 Скенер 1 50 Пројектор 2 40 Штампач, копир апарат 3+2 80 Лап-топ 1 1 2 60 Пројектор за елемент филм 2 1 3 40 Визуелна средства 30 45 75 70 Аудио средства (касете,плоче) 26 35 61 50 Аудио-визуелна средства 5 25 30 30 Музички инструменти: клавир, две хармонике, орфов инстр.,гитаре ...

У целини гледано опремљеност школе према важећим нормативима за све разреде и предмете креће се:

за све предмете од I-IV разреда 60% хемија, физика, биологија 65% српски и страни језици 50% историја, географија, математика 60% ликовна и музичка култура 50% физичка култура 70% техничко васпитање 65% Информатички кабинет 50%

Page 9: Godišnji plan rada škole

Распоред учионичког простора за школску 2013/14.

Ликовно Техничко - VII3

СПРАТ Географија Историја Математика Математика Библиотека VI1 III3 / VI2 III2 III1 / VIII2 Физика Информатика

IV1 - Хемија IV2

ПРИЗЕМЉЕ Биологија Српски језик Српски језик Српски језик Немачки језик VII2 II3 / VIII1 I1 / V3 I2 / V1 I3 / V2 Музичко СПО II2 Енглески СПО II1 / VII1

7 /A

Page 10: Godišnji plan rada škole

8

КАДРОВСКИ УСЛОВИ ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Ред број

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

НАСТАВНИКА

СТ.

С.СП

РАДНО МЕСТО

Лиценца

Р.С. за

школску 2013/14.

год. 1. Душица Варга VII проф. српског језика Да 31 2. Дражана Богданов VII проф. српског језика Да 20 3. Ковачев Сандра VII проф. српског језика Не 3 5. Драгица Бачкалић VII професор биологије Да 25 6. Јасмина Гарчев VII професор географије Не 7 7. Милена Грујић VII професор физике , хемије Да 28 8. Станко Мађарев VII професор математике Не 24 9. Весна Цуцић VII професор математике Да 15

10. Милена Пандуровић VII професор информатике Да 11 11. Стеванов Срђан VII професор физичког васпитања Не 1 12. Љиљана Гарчев VII професор физичког васпитања Да 9 13. Јанош Фабијан VI наставник музичке културе Да 36 14. Радин Смиљана VII наставник ликовне културе Да 31 15. Јелена Чивчић VII професор историје Да 14 16. Биљана Блажин VII професор политехнике Да 20 17. Дијана Боберић VII професор енглеског језика Не 6 18. Павле Бобић VII професор енглеског језика Да 4 19. Јелић Александра VII професор немачког језика Да 5

РАЗРЕДНА НАСТАВА

1. Оливера Делић VI наставник разредне наставе Да 17 2. Оливера Михајлов VII мастер разредне наставе Да 21 3. Станислав Сараволаца VII професор разредне наставе Да 21 4. Милосава Стевковић VII професор разредне наставе Да 21 5. Ружица Ранков VI наставник разредне наставе Да 26 6. Споменка Кочиш VII професор разредне наставе Да 29 7. Драгана Бугарски-Балинт VI наставник разредне наставе Да 22 8. Јелена Блажин VII професор разредне наставе Да 22 9. ТијанаЧолаков VI наставник разредне наставе Да 26

10. Слободан Блажин VII професор разредне наставе Да 28 11. Зорана Бошњак VII професор разредне наставе Да 25

СПЕЦИЈАЛНА НАСТАВА

1. Милана Колар VII професор разредне наставе Не 2 2. Бранка Мунћан VII професор разредне наставе Не 12 3. Данијела Гагић VII професор разредне наставе Да 11

Page 11: Godišnji plan rada škole

9

Број и структура наставног и ненаставног кадра у великој мери омогућава квалитетну реализацију школског програма. Стручна оспособљеност наставног и ненаставног кадра искључиво зависи од постојећих финансијских средстава која нису најоптималнија, али ће се у наредном периоду радити на превазилажењу ових проблема и у највећој могућој мери омогућити запосленима да се стручно усавршавају.

Школа сарађује и са другим стручњацима, ван школе, у складу са својим потребама и у циљу одржавања и ширења спољашње заштитне мреже. То се односи на све облике заштите ученика и запослених у школи (од насиља, злостављања и занемаривања), као и на заштиту њихових права, али и подстицања обавеза и одговорности.

У нашој школи је нестручно заступљен један део наставе специјалних одељења, где два радника нису одговарајуће струке.

УПРАВА И СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

1. Владимир Давидовић VII директор школе Да 20 2. Маја Видаковић VII педагог школе Да 13 3. Милана Гаковић VII библиотекар Да 12 АДМИНИСТРАТИВНО-ФИНАНСИЈСКО ОСОБЉЕ

1. Милена Вашчић VII секретар школе Да 27 2. Зора Томашев IV шеф рачуноводства Да 32 ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ

1. Раде Исаков III ложач-мајстор 3 2. Стоја Нешић ОШ сервирка 38 3. Рада Милосављев ОШ помоћни радник 28 4. Анђелка Шијачки ОШ помоћни радник 27 5. Вања Ивановић IV помоћни радник 19 7. Смиљана Милосављев ОШ помоћни радник 26 8. Снежана Милошев III помоћни радник 21 9. Славица Милошев ОШ помоћни радник 12 10. Миодраг Весков IV помоћни радник 2 11. Михаљ Мако III помоћни радник 27

ПЛАН ПОБОЉШАЊА УСЛОВА РАДА

Према средствима која ће издвојити општина Нови Бечеј за одржавање школе у школској 2013/14. години планирају се следећи радови:

- Општинским органима предочити стање школске кухиње и трпезарије како би се радило на изналажењу средстава за санирање постојећег стања. - Постављање завеса у седам учионица - Замена пода у једној учионици - Даљи рад на изградњи санитарног чвора, трпезарије и медијатеке

Page 12: Godišnji plan rada škole

10

II - ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА У школској 2013/14. години школа ће обухватити 444 ученика који ће бити разврстани у 24 одељења разредне, предметне и специјалне наставе. Бројно стање ученика и одељења је следеће:

Редовна одељења

РАЗРЕД БРОЈ ОДЕЉ.

БРОЈ УЧЕНИКА

ПР.УЧЕНИКА ПО ОДЕЉ.

I 3 48 16 II 3 57 19 III 3 58 19,33 IV 2 43 21,50 V 3 75 25 VI 2 52 26 VII 3 49 16,33 VIII 2 45 22,50

СВЕГА 21 427 20,33 Специјална одељења

БР.ОДЕЉ. БР.УЧЕН. ОДЕЉЕЊЕ

I/V/VIII 1 7 комбиновано II/III/IV 1 4 комбиновано VI/VII 1 6 комбиновано СВЕГА 3 17

I-IV 206 ученика 11 одељења V-VIII 221 ученика 10 одељења Спец.одељ. 17 ученика 3 одељења УКУПНО: 444 ученика 24 одељења

Општина је нашој школи обезбедила бесплатан превоз за ученике нижих разреда из

Новог села, а то је 62 ученика. По разредима то значи: I разред - 12, II разред - 17 ученик , III разред - 16 ученика, IV разред - 13 ученика, спец.одељења - 4 ученика који живе у следећим улицама Грмечка, Партизанска, Ужичка, Тозе Марковића, 29. новембра, 8. марта, Николе Тесле, Славка Бабића, Кутузова, Пролетерска, Милошев пут, Светозара Кромпића, Филипа Кљајића.

Page 13: Godišnji plan rada škole

11

У овој години школа ће наставити са реализацијом пројекта «Друга шанса –

Функционално основно образовање одраслих», тако да ће бити организовано и омогућено одраслим суграђанима, који немају завршену основну школу, да стекну основно образовање. Одабрани су наставници, учитељица и андрагошки асистент који ће реализовати програм. Наставници који ће предавати у овом пројекту су прошли све кругове обука и стекли неопходна знања и вештине за реализацију пројекта. Имамо уписане полазнике за сва три циклуса образовања. Остварили смо партнерску сарадњу и са различитим институцијама у локалној заједници: Националном службом за запошљавање, Центром за социјални рад и средњим школама из окружења, који ће нам директно и индиректно помоћи да успешно реализујемо овај пројекат до краја. Настава за I циклус почиње 16.09.2013., а за II и III циклус почиње од 01.10.2013. и трајаће до краја маја. Месечни распоред часова је истакнут на огласној табли у школској зборници.

Page 14: Godišnji plan rada škole

12

ОБРАЗОВНИ НИВО РОДИТЕЉА Разред одељење

Број ученика

Од тога Стручна спрема родитеља T/M T/M T/M T/M T/M

М Ж НО ОШ ССС Виша Висока I1 I2 I3

16 16 16

6 7 7

10 9 9

2/3 8/3 5/5

2/3 3/8 7/5

9/7 4/5 4/6

-/1 -/- -/-

3/2 -/- -/-

I укупно 48 20 28 15/11 12/16 17/18 1 3/2 II1 II2 II3

19 18 20

12 11 9

7 7 11

5/4 5/4 8/8

6/5 4/5 7/6

8/10 8/7 4/5

-/- -/- -/1

-/- 1/1 1/-

II укупно 57 32 25 18/16 17/16 20/22 -/1 2/1 III1 III2 III3

19 19 20

10 12 12

9 7 8

4/4 3/5 2/2

4/6 5/4 6/5

10/8 9/8

10/13

1/1 -/1 -/-

-/- 2/1 1/-

III укупно 58 34 24 9/11 15/15 29/29 1/2 3/1 IV1 IV2

22 21

11 10

11 11

1/2 1/1

7/5 7/3

12/12 12/17

1/- -/-

1/3 -/-

IV укупно 43 21 22 2/3 14/8 24/29 1/- 1/3

Разред одељење

Број ученика

Од тога Стручна спрема родитеља

М Ж НО ОШ ССС Виша Висока V1 V2 V3

25 25 25

13 12 13

12 13 12

1/1 5/2 6/4

11/10 6/6 1/6

13/14 14/14 14/12

-/- -/- -/1

-/- -/3 3/2

V укупно 75 38 37 12/7 18/22 41/40 -/1 3/5 VI1 VI2

28 24

13 13

15 11

2/2 4/6

9/14 12/7

15/10 6/11

-/1 1/-

1/1 1/-

VI укупно 52 26 26 6/8 21/21 21/21 1/1 2/1 VII1 VII2 VII3

16 17 16

9 11 13

7 6 3

1/1 1/- 2/2

3/4 5/6 6/8

10/9 11/9 7/5

1/1 -/1 -/-

1/1 -/- -/-

VIIукупно 49 33 16 4/3 14/18 28/23 1/2 1/1 VIII1 VIII2

22 23

11 13

11 10

-/1 2/-

7/7 7/7

14/14 14/16

-/- -/-

-/- -/-

VIII укупно 45 24 21 2/1 14/14 28/30 -/- -/- Разред одељење

Број ученика

Од тога Стручна спрема родитеља

М Ж НО ОШ ССС Виша Висока I/ V/ VIIIсп 7 4 3 1/-/1

-/-/1 -/1/3 1/1/4

-/-/1

II/ III/ IV/ п 4 1 3 2/1/- 1/-/-

-/-/1 1/1/1

VI /VII сп 6 1 5 4/2 4/2 укупно 17 6 11 9/4 9/11 1/-

Page 15: Godišnji plan rada škole

13

ДЕФИЦИЈЕНТНОСТ ПОРОДИЦЕ

Разред и одељење

Број ученика

Са оба родитеља

Разведени Покојни Старатељ/ хранитељ

I1 16 13 2 1 - I2 16 8 7 1 - I3 16 16 - - - II1 19 17 1 1 - II2 18 16 1 1 - II3 20 14 6 - - III1 19 16 3 - - III2 19 18 1 - - III3 20 12 7 1 - IV1 22 19 3 - - IV2 21 13 7 1 - V1 25 19 3 2 1 V2 25 12 12 1 - V3 25 20 4 1 - VI1 28 22 5 1 - VI2 24 15 7 1 1 VII1 16 14 2 - - VII2 17 12 4 1 - VII3 16 11 3 2 - VIII1 22 21 - 1 - VIII2 23 17 5 - 1

I/V/VIII 7 1/1/2 -/-/2 -/-/- -/-/1 II/III/IV 4 -/1/1 2/-/- - - VI/VII 6 3/1/- - - 1/1

УКУПНО 444 335 87 16 6

Page 16: Godišnji plan rada škole

14

ДИНАМИКА ТОКА ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ, КЛАСИФИКАЦИОНИ ПЕРИОД

На основу члана 88.став 5, а у вези са чланом 166. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања(''Службени гласник РС'', бр.:72/09 и 52/11) и чланова 21. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи (''Службени лист АП Војводине'', бр.40/2012- пречишћен текст), покрајински секретар за образовање, управу и националне заједнице доноси правилник о школском календару за школску 2013/2014. годину: Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи оствариваће се у току два полугодишта и то:

I полугодиште почиње у понедељак, 02.09.2013. године, а завршава се у понедељак, 23.12.2013. године.

II полугодиште почиње у среду 15. јануара 2014. године и завршава се у петак 13.06.2014. године за ученике од I-VII, а за ученике VIII разреда у петак 30.05.2014. године.

Наставни план и програм за ученике од I-VII разреда се распоређује у току 36 наставних недеља односно 180 наставних дана, а за ученике VIII разреда наставни план ће се реализовати у току 34 наставне недеље тј. 170 наставних дана. Саопштавање успеха ученика биће обављено према датумима наведеним у Правилнику о школском календару. У току школске 2013/14. године ученици имају зимски,пролећни и летњи распуст.

Према Правилнику школа користи зимски распуст у трајању од 3 недеље и то од уторка 24.12.2013. до уторка 14.01.2014.год. Пролећни распуст траје 11 дана и почиње у четвртак, 17.04.2014. године а завршава се у среду, 24. априла 2014. године. Летњи распуст за ученике I-VII разреда почиње у суботу 14.06.2014. године, а завршава се у недељу 31.08.2014. године. За ученике VIII разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у недељу 31. августа. У школи се обележава:

- Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, који пада у понедељак, 21.10.2013. и наставни ја дан

- Дан просветних радника, петак 8.11.2013. и наставни је дан - Дан примирја у Првом светском рату, 11.11.2013. нерадни је и ненаставни дан - Свети Сава, 27.01.2014., радни а ненаставни дан - Сретење- Дан државности, 15,16.02.2014., обележава се и у понедељак

17.02.2014. као нерадни - Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фажизма у Другом

светском рату, 22.04.2014. као радни и наставни дан - Празник рада, 01,02.05.2014. као нерадни дан - Дан победе , 09.05.2014. наставни дан

Page 17: Godišnji plan rada škole

15

Термин за припремну наставу за полагање поправних испита биће одређен и исказан у посебном делу годишњег програма.

Прослава Дана школе биће у уторак 13.05.2014. године. Распоред промена смена у школској 2013/14. години: I смену чине ученици од V до VIIIразреда и специјално одељење VI/VII, I/V/VIII II смену чине ученици од I до IV разреда и специјална одељења II/III/IV Једнодневна екскурзија ученика за ниже разреде ће се реализовати 22.05.2014., а за ученике од V-VII 23.05.2014. , а за ученике VIII разреда почетком октобра месеца, 2013. Посета сајму књига ће бити током октобра, 2013.

Page 18: Godišnji plan rada škole

I КВА

РТАЛ

- 4

0 на

став

них

дана

Септембар 21

III К

ВАРТ

АЛ -

50

наст

авни

х да

на

Јануар 12 Н.Н. П У С Ч П С Н Н.Н. П У С Ч П С Н

1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 2 9 10 11 12 13 14 15 17 13 14 15 16 17 18 19 3 16 17 18 19 20 21 22 17-18 20 21 22 23 24 25 26 4 23 24 25 26 27 28 29 18-19 27 28 29 30 31

5 30 Фебруар 20

Октобар 23 Н.Н. П У С Ч П С Н Н.Н. П У С Ч П С Н 19 1ᴾᴼ 2

5 1 2 3 4 5 6 19-20 3 4 5 6 7 8 9 6 7 8 9 10 11 12 13 20-21 10 11 12 13 14 15 16 7 14 15 16 17 18 19 20 21-22 17 18 19 20 21 22 23 8 21 22 23 24 25 26 27 22-23 24 25 26 27 28

II КВ

АРТА

Л -

40

нас

тавн

их д

ана

9 28 29 30 31 Март 21

Новембар 20 Н.Н. П У С Ч П С Н Н.Н. П У С Ч П С Н 23 1 2

9 1 2 3 23-24 3 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10 24-25 10 11 12ᴾᴼ 13 14 15 16 11 11 12 13 14 15 16 17 25-26 17 18 19 20 21 22 23

11-12 18 19 20 21 22 23 24 26-27 24 25 26 27 28 29 30 12-13 25 26 27 28 29 30

IV

КВА

РТАЛ

-

50 н

аста

вних

дан

а

27 31

Децембар 16 Април 17 Н.Н. П У С Ч П С Н Н.Н. П У С Ч П С Н 13 1 27-28 1 2 3 4 5 6

13-14 2 3 4 5 6 7 8 28-29 7 8 9 10 11 12 13 14-15 9 10 11 12 13 14 15 29-30 14 15 16 17 18 19 20 15-16 16 17 18 19 20 21 22 30 21 22 23 24 25 26 27

16 23 24 25 26 27 28 29 31 28 29 30

30 31 Мај 20

ОШ „ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“ НОВИ БЕЧЕЈ

Н.Н. П У С Ч П С Н 1 2 3 4

31 5 6 7 8 9 10 11 32 12 13 14 15 16 17 18 33 19 20 21 22 23 24 25 34 26 27 28 29 30 31

Јун 10 Н.Н. П У С Ч П С Н

1 35 2 3 4 5 6 7 8 36 9 10 11 12 13 14 15

15/A

Page 19: Godišnji plan rada škole

16

ОБАВЕЗНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

ПЛАН НАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ

ОБАВ.НАСТ.АКТИВН. I II III IV V VI VII VIII БРОЈ НЕДЕЉА 36 36 36 36 36 36 36 34 Српски језик 5 5 5 5 5 4 4 4 Страни језик - енглески 2 2 2 2 2 2 2 2 Ликовна култура 2 2 2 2 2 1 1 1 Музичка култура 1 1 1 1 2 1 1 1 Природа и друштво - - 2 - - - - - Свет око нас 2 2 - - - - - - Познавање природе и друштва - - - 2 - - - - Историја - - - - 1 2 2 2 Географија - - - - 1 2 2 2 Физика - - - - - 2 2 2 Математика 5 5 5 5 4 4 4 4 Биологија - - - - 2 2 2 2 Хемија - - - - - - 2 2 Техничко образовање - - - - 2 2 2 2 Физичко васпитање 3 3 3 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 УКУПНО: 20 20 20 19+1 23+1 24+1 26+1 26+1

Page 20: Godišnji plan rada škole

17

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ОДЕЉЕЊЕ Н.ФОНД Народна традиција Стевковић Милосава

Кочиш Споменка Михајлов Оливера Јелена Блажин Ружица Ранков Драгана Бугарски Балинт Блажин Слободан Бошњак Зорана Чолаков Тијана С. Сараволац Делић Оливера

I разред ,1 група I разред, 1 група I разред ,1 група

II разред, 1 група II разред, 1 група II разред,1 група IIIразред,1 група III разред,1 група III разред,1 група IV разред,1 група IV разред,1 група

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Грађанско васпитање Споменка Кочиш Оливера Михајлов Јелена Блажин Драгана- Бугарски Балинт Слободан Блажин Тијана Чолаков Бошњак Зорана Оливера Делић Чивчић Јелена Гарчев Јасмина Сандра Ковачев

I разред, 1 група I разред, 1 група II разред, 1 група II разред,1 група II разред,1 група III разред,1 група III разред, 1 група III разред, 1 група IV разред, 1 група 1 групаVIII р. 1 групаVII р. 2 групе V р. 1 група VI р. 1 група VII р.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4

Веронаука Секулић Александар

по 1 група за сваки разред од I - IV, 3 група Vр., 2 групе VIр. и 1 група VIIр.,VIIIр, 1 група спец. одељењa

12

Информатика и рачунарство

Пандуровић Милена V- VIII разред 12 група

12

Хор Фабијан Јанош V- VIII разред 1 Немачки језик Јелић Александар V- VIII разред

10 група 20

Page 21: Godišnji plan rada škole

18

РИТАМ РАДНОГ ДАНА И РАСПОРЕД ЧАСОВА Настава је организована у две смене. Прву смену чине ученици од петог до осмог разреда ( од 7.30-12.40), а другу смену чине ученици од првог до четвртог разреда( 13.00-18.10). Распоређивање наставника за дежурство у школи врши директор са педагогом школе на почетку школске године, а распоред дежурних наставника који у себи садрже дане и време дежурства, смене и простор на коме дужурни наставник дежура налази се на огласној табли школе у наставничкој зборници, на распореду часова. Дежурни наставник је дужан да за време дежурства брине о спровођењу Правилника о кућном реду посебно оних одредаба које се односе на кретање ученика у школским просторијама (улазак у школску зграду, излазак за време одмора, понашање ученика у дворишту и у школи, надзор над ученицима од првог до задњег часа, које подразумева и предузимање одговарајућих мера како не би долазило до несрећних случајева, а уколико до тога ипак дође, дежурни наставник је дужан одмах предузети одговарајуће мере ради здравствене и друге заштите повређеног ученика – (одвођење ученика лекару, обавештавање управе школе и родитеља ученика, у складу са првим нивоом реаговања у инцидентним ситуацијама пројекта ''Моја школа – школа без насиља''). За време дежурства дежурни наставник долази 30 минута пре почетка наставе, а напушта дежурство по завршетку последњег часа у смени у којој је дежуран. У случају да неко од наставника остане са својим ученицима у школи и после шестог часа у том случају тај наставник одговоран је за понашање ученика за које организује одређену ваннаставну или наставну активност. Ово се односи и на наставнике који по одобрењу управе школе из посебних разлога изводе предчас.

Page 22: Godišnji plan rada škole

19

Презиме и име Разед Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак

Стевковић М. I1 ЕЈ М СЈ ФВ НТ СЈ М СО

Н МК ЧОС М ФВ ЕЈ СЈ ДО

П СЈ ФВ СОН М В/Г

Р М СЈ ЛК

Михајлов О. I2 М ФВ ЕЈ СЈ ЧОС СЈ М МК СО

Н ЕЈ ФВ М СЈ НТ ФВ СОН СЈ М ДО

П В/ГР М СЈ ЛК

Кочиш С.О I3 СЈ ЕЈ ФВ М НТ СОН М СЈ МК ЧО

С СЈ М ФВ ЕЈ ДОП М ФВ СО

Н СЈ ДОПО

В/ГР СЈ М ЛК

Блажин Ј. II1

М СЈ СОН МК ДОП ФВ ЕЈ СЈ М ЧО

С СЈ М СОН ЛК ЛК М СЈ ФВ ЕЈ НТ СЈ ФВ В/ГР М

Балинт Д. II2

СЈ М СОН МК ДОП ФВ М ЕЈ СЈ ЧО

С М СЈ СОН ЛК ЛК СЈ ЕЈ М ФВ М ФВ В/ГР СЈ НТ

Ранков Р. II3

СЈ М СОН МК ЧОС М ФВ СЈ ЕЈ ДО

П СЈ М СОН ЛК ЛК ЕЈ М ФВ СЈ М СЈ В/ГР НТ ФВ

Блажин С. III1

ФВ СЈ М ПД ДОП ЕЈ М СЈ ФВ МК СЈ М ПД ФВ ЧО

С М СЈ ЛК ЛК СЈ ЕЈ М НТ В/ГР

Бошнњак З. III2

ФВ М СЈ ПД ДОП СЈ М МК НТ ЕЈ М СЈ ПД ФВ СЈ М ЛК ЛК ЧО

С М СЈ ЕЈ ФВ В/ГР

Чолаков Т. III3

М СЈ ПД ЕЈ ФВ СЈ М МК ФВ ЧО

С ПД М СЈ ДО

П СЈ М НТ ЛК ЛК ЕЈ М СЈ ФВ В/ГР

Делић О. IV1 СЈ М МК НТ ЕЈ М СЈ ФВ ПД ДОП ФВ М СЈ ЧО

С СЈ М ПД ЛК ЛК ФВ В/ГР М ЕЈ СЈ

Сараволац С.

IV2

М СЈ МК ЧОС СЈ М ФВ ПД ДОП М ЕЈ СЈ НЗ ФВ М СЈ ПД ЛК ЛК ФВ В/Г

Р СЈ М ЕЈ

Боберић Д. Енгле-ски језик I1 I3 I2 III3 IV1 III1 II1 II2 II3 III2 I2 IV2 I1 I3 II3 II2 II1 III3 III1 III2 IV

1 IV2

Секулић А. Правосл.

катихизис

сп.о. 62 61 52 53 7 8 51 I IV II III

Мунћан Б. II/III/IV спец. од.

СОН ФВ СЈ М ВН ФВ СЈ М ЛК ЛК М СЈ СОН МК ДО

П ФВ М СЈ ЕЈ ЧОС СЈ М НТ ЕЈ

Пандуровић М. Информ. 62 71 8А 72 51 73 8Б 61 53 5М 8В 52

Ранков Ружица Мунћан Бранка Стевковић Милосава Сараволац Станислава Блажин Јелена

ДЕЖУРСТВО Чолаков Тијана Боберић Дијана Кочиш Споменка Делић Оливера Блажин Слободан

Михајлов Оливера Бошњак Зорана Бугарски-Балинт Драгана

Page 23: Godišnji plan rada škole

20

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Варга Д. 53 51 61 52 ЧОС 61 53 51 52 51 53 52 53 61 52 51 51 61 53 52 Богданов Д. 81 73 72 71 73 82 81 73 71 72 82 81 82 72 71 73 81 82 72 71 ЧОС

Ковачев С. 62 62 62 62

Јелић А. 82 81 61 73 62 53 51 72 52 71 82 81 61 62 72 71 73 52 51 53 Бобић П. 52 53 51 61 82 81 62 73 71 72 ЧОС 52 61 62 53 51 71 73 72 81 82 Радин С. 81 53 53 71 52 52 61 62 72 51 51 73 82 Фабијан Ј. 52 73 51 81 62 72 53 61 82 52 51 53 71 Чивчић Ј. 73 72 82 62 61 51 71 53 52 81 ЧОС 72 61 62 82 81 71 73

Гарчев Ј. 61 71 62 72 81 82 53 62 61 73 81 71 72 52 82 51 73 ЧОС

Грујић М. 82 71 81 61 71 72 82 73 81 72 82 62 73 81 82 81 71 73 72 61 72 73 71 62

Цуцић В. 81 61 82 62 ЧОС 81 53 62 82 61 61 81 82 53 61 62 81 53 82 53 62 Мађарев С. 51 73 72 52 71 52 51 72 73 51 71 52 72 73 71 72 52 72 51 73 Бачкалић Д. 71 53 72 82 51 81 73 52 71 61 62 72 73 53 52 51 61 62 82 81 ЧОС Блажин Б. 72 72 73 73 71 71 53 53 52 52 51 51 ЧОС 82 82 81 81 62 62 61 61 Стеванов С. 71 73 61 73 71 61 71 52 73 61

Гарчев Љ. 72 62 52 51 ЧОС 82 62 53 81 82 51 81 72 53 51 62 53 81 52 72 82 Гагић Д. сј м мк ф пд м сј пд лк лк вн ф сј м пд чос доп сј м пд ф то то то то пр пр Коларов М. сј пд м ф м сј пд мк ф вн ф сј м пд лк лк м пд сј чос доп то то то то пр пр Дежурни наставници

1.Душица Варга 2.Јелић Александра 3.Мађарев Станко

1. Дражана Богданов 2.Чивчић Јелена 3.Гарчев Љиљана

1.Весна Цуцић 2.Јанош Фабијан 3.Гагић Данијела/ Колар Милана

1. Милена Грујић 2. Смиљана Радин 3. Стеванов Срђан

1. Бобић Павле 2. Биљана Блажин 3. Гарчев Јасмина

Page 24: Godišnji plan rada škole

21

ПОДЕЛА ПРЕДМЕТА И ОДЕЉЕЊА НА НАСТАВНИКЕ У ШК. 2013/14. ГОДИНИ ПРЕДМЕТНА НАСТАВА НАСТ.ПРЕДМ. НАСТАВНИК ОДЕЉЕЊЕ НФ НЕСТР. Српски језик Ковачев Сандра VI2 4 - Варга Душица V1,2,3

VI1

19

-

Богданов Дражана VII1,2,3 VIII1,2

20

-

Математика Цуцић Весна V3 VI1,2 VIII1,2

20

_

Мађарев Станко V1,2 VII1,2,3

20

-

Енглески језик Боберић Дијана I-IV 22 - Бобић Павле V-VIII 20

Немачки језик Јелић Александра V-VIII 20 Музичка култура

Фабијан Јанош V-VIII 13 -

Ликовна Култура

Радин Смиљана V-VIII 13 -

Биологија Бачкалић Драгица V-VIII 20 Хемија Грујић Милена

VII,VIII 10 -

Физика Грујић Милена V-VIII 14 - Географија Гарчев Јасмина V-VIII 17 - Историја Чивчић Јелена V-VIII 17 - Техничко образовање

Блажин Биљана V-VIII 20 -

Физичко васп. Стеванов Срђан V2-1

VI1- 3 VII1,3- 6

10 -

Гарчев Љиљана V1,2,3-8 VI2-3 VII2-3 VIII1,2-6

20 -

Page 25: Godišnji plan rada škole

22

Распоред часова у оквиру 40-то часовне радне недеље у шк.2013/14.

Душ

ица

Вар

га

Ков

ачев

Сан

дра

Богд

анов

Д

раж

ана

Боби

ћ П

авле

Бобе

рић

Диј

ана

Јели

ћ А

лекс

андр

а

Ради

н С

миљ

ана

Фаб

ијан

Јано

ш

Чивч

ић Је

лена

Гарч

ев Ја

смин

а

Груј

ић М

илен

а

Непосредни рад са ученицима

Обавезни предмети 19 4 20 20 22 20 13 13 17 17 24 ЧОС и ЧОЗ 1 1 1 1 1 1 Спортске акт. Хор, оркестар Слободне акт. 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 1 1 Допунска настава 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 Друштвено- користан рад Културна и јавна делатност 1 0,5 1 Изборна настава 4 2 1 1 Додатни рад 0,5 Припрема за так. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 Екскурзије и излети 1 1 1 1 1 1 Остали непосредни рад 1 0,5 0,5 0,5 0,5

УКУПНО 24 10 24 24 24 24 15 15 23 23 24 ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ 12 5 12 12 12 12 7 7 11 11 12

ОСТАЛИ ПОСЛОВИ вођење шк. док. 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 рад у стручним органима школе 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 стручно усавр. 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 менторски рад рад са родитељима 1 1 1 1 1 1 1 дежурство 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 остали послови 1 0,5 кухиња, дечија штампа

УКУПНО 40 19 40 40 40 40 24 24 39 39 40

Page 26: Godišnji plan rada škole

23

Распоред часова у оквиру 40-то часовне радне недеље у шк.2013/14.

Цуц

ић В

есна

Мађ

арев

Ста

нко

Бачк

алић

Дра

гица

Блаж

ин Б

иљан

а

Сте

вано

в С

рђан

Гарч

ев Љ

иљан

а

Пан

дуро

вић

Мил

ена

Непосредни рад са ученицима

Обавезни предмети 20 20 20 20 10 20 ЧОС и ЧОЗ 1 1 1 1 Спортске акт. 1 1 Хор, оркестар Слободне акт. 1 Допунска настава 0,5 1 Друштвено- користан рад 1 1 Културна и јавна делатност Изборна настава 12 Додатни рад Припрема за так. 0,5 1 1 1 1 1 Екскурзије и излети 1 1 1 1 Остали непосредни рад 1 1 2

УКУПНО 24 24 24 24 12 24 14 ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ 12 12 10 10 6 10 7

ОСТАЛИ ПОСЛОВИ вођење шк. док. 1 1 1 1 0,5 1 1 рад у стручним органима школе 0,5 0,5 1 1 0,5 1 1 стручно усавр. 0,5 0,5 1 1 1 1 менторски рад рад са родитељима 1 1 1 1 1 дежурство 1 1 1 1 1 остали послови 2 1 1 кухиња, дечија штампа

УКУПНО 40 40 40 40 20 40 24

Page 27: Godišnji plan rada škole

24

Распоред часова у оквиру 40-то часовне радне недеље у шк.2013/14.

Сте

вков

ић

Мил

осав

а

Мих

ајло

в О

ливе

ра

Коч

иш

Спо

менк

а

Блаж

ин Је

лена

Буга

рски

Бал

инт

Дра

гана

Ранк

ов Р

ужиц

а

Блаж

ин

Сло

бода

н

Бош

њак

Зор

ана

Чол

аков

Тиј

ана

Дел

ић О

ливе

ра

Сар

авол

ац

Ста

нисл

ава

Непосредни рад са ученицима I1 I2 I3 II1 II2 II3 III1 III2 III3 IV1 IV2

Обавезни предмети 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 ЧОС и ЧОЗ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Спортске акт. Хор, оркестар Слободне акт. 1 0,5 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Допунска настава 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Друштвено- користан рад 1 0,5 1 Културна и јавна делатност 1 1 1 Изборна настава 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 Додатни рад Припрема за так. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Екскурзије и излети 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Остали непосредни рад 1 1

УКУПНО 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

ОСТАЛИ ПОСЛОВИ вођење шк. док. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 рад у стручним органима школе

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

стручно усавр. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 менторски рад рад са родитељима 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 дежурство 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 остали послови 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 кухиња, дечија штампа

УКУПНО 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Page 28: Godišnji plan rada škole

25

Распоред часова у оквиру 40-то часовне радне недеље у шк.2013/14.

Кол

ар М

илан

а

Мун

ћан

Бран

ка

Гаги

ћ Д

аниј

ела

Непосредни рад са ученицима

Обавезни предмети

24 18 24

ЧОС и ЧОЗ 1 1 1 Спортске акт. Хор, оркестар Слободне акт. 1 Допунска настава 0,5 1 0,5 Друштвено- користан рад

1

Културна и јавна делатност

Изборна настава Додатни рад Припрема за так. Екскурзије и излети

0,5 1 0,5

Остали непосредни рад

1

УКУПНО 26 24 26 ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ

12 10 12

ОСТАЛИ ПОСЛОВИ

вођење шк. док. 1 1 1 рад у стручним органима школе

1

стручно усавр. 1 менторски рад рад са родитељима 0.5 1 0,5 дежурство 0.5 1 0,5 остали послови 1 кухиња, дечија штампа

УКУПНО 40 40 40

Page 29: Godišnji plan rada škole

26

РАЗРЕДНА НАСТАВА

РАЗРЕД ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧИТЕЉА ОДЕЉ. Н.ЧАС I Стевковић Милосава I1 20 Михајлов Оливера I2 20 Кочиш Споменка I3 20

II Блажин Јелена II1 20 Бугарски-Балинт Драгана II2 20 Ранков Ружица II3 20

III Блажин Слободан III1 20 Бошњак Зорана III2 20 Чолаков Тијана III3 20

IV Делић Оливера IV1 20 Сараволац Станислава IV2 20

СПЕЦИЈАЛНА ОДЕЉЕЊА

II/III/IV Мунћан Бранка нестручно 18 I/V/VIII Колар Милана нестручно 24 VI/VII Гагић Данијела нестручно 24

ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ У ПРЕДМЕТНОЈ НАСТАВИ СУ:

РАЗРЕД ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ОДЕЉ.СТАРЕШИНЕ V1 Гарчев Љиљана V2 Јелић Александра V3 Варга Душица VI1 Гарчев Јасмина VI2 Чивчић Јелена VII1 Бобић Павле VII2 Бачкалић Драгица VII3 Блажин Биљана VIII1 Богданов Дражана VIII2 Цуцић Весна

Page 30: Godišnji plan rada škole

27

ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ

СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА Ове активности остварују се са по једним часом недељно у свим одељењима од четвртог до осмог разреда, односно са 36 часова годишње од IV-VII и 34 часа за ученике осмих разреда. Ове активности се планирају као васпитно-образовни рад којим се доприноси остваривању плана, програма и циљева основног васпитања и образовања. Сви ученици се на почетку године опредељују за редовно учешће у овим активностима. Ученици петог, шестог и седмог разреда се кроз изборни предмет опредељују за одређени спорт.

ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ УЧЕНИКА ОМЕТЕНИХ У РАЗВОЈУ

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА Основни документи у планирању и програмирању специјалних одељења су: Закон о васпитању и образовању Републике Србије од 25. јуна 1992. године (“Сл.гласник РС” бр. 2/92), Правилник о наставном плану и програму основног образовања и васпитања за ученике лако ментално ометене у развоју (“Пр.гласник РС” бр. 19/93), Статут школе, постојеће материјална и кадровска структура у школи и анализа рада специјалних одељења у протеклој школској години. ОПШТИ УСЛОВИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТАНОГ РАДА Школски простор омогућава рад специјалних одељења који се одвија у две учионице и намењен је раду само овим одељењима. Специјална одељења V,VI,VII и VIII разреда, раде у смени са ученицима од V-VIII разреда редовних одељења, а I-IV разреда је у смени са ученицима од I-IV разреда редовних одељења. ОПРЕМА И НАСТАВНА СРЕДСТВА Опремљеност наставним средствима је скромна али се настава у овим одељењима одвија нормално. Ове школске године ће се наставити са допуњавањем уџбеника за сва специјална одељења. Специјална одељења користе сва расположива наставна средства и опрему која се налази у школи за редовну наставу. КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОГРАМА РАДА Са децом лако ментално заосталом у развоју, садржаји по програму нису распоређени на нивое физичког, односно интелектуалног развоја јер популацију деце ометене у развоју чине врло нехомогене групе. Задовољавање потреба оваквих група васпитаника остварује се избором одговарајућих садржаја из Правилника о настаном плану и програму за основно образовање и васпитање ученика лако ментално ометених у развоју, а не по унапред извршеном распореду

Page 31: Godišnji plan rada škole

28

васпитно-образовних садржаја. Програм васпитног рада ће се реализовати по програму рада за специјална одељења, то јест биће прилагођен могућностима, степену ометености деце разврстане у специјална одељења. Задаци наставе у специјалним одељењима су:

стицањем основних знања, понављање и утврђивање стечених, руководи наставник, тако што упућује ученике у најрационалније технике учења, обезбеђује рад и дисциплину на часовима,

учење се може организовати у следећим облицима: као индивидуални рад, рад у паровима ученика и групни рад,

поред индивидуалне развијености у раду наставник мора имати у виду емоционално-социјално стање у развоју ученика које су често карактеристике ових ученика,

развијање личних односа и комуникације ученика и наставника. Ученици специјалних одељења су деца лако ментално заостала у развоју. Сви ученици у овим одељењима су са уредном документацијом и мишљењем Интерресорне комисије и тима специјалиста Развојног саветовалишта за децу и младе. У школској 2013/14. години у специјалним одељењима наше школе биће распоређено 17 ученика у 3 одељења. Сва одељења раде на српском наставном језику. ФОНД ЧАСОВА Према плану основног образовања и васпитања ученика лако ментално заосталих у развоју фонд часова за школску 2013/14. годину је:

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ I II III IV V VI VII VIII Српски језик 5 5 5 5 4 4 4 4 Ликовна култура 2 2 2 2 2 2 2 2 Музичка култура 1 1 1 1 1 1 1 1 Природа и друштво 2 2 2 2 3 3 4 4 Математика 5 5 5 5 4 4 4 4 Техничко образовање 4+1 4+1 4+2 4+2 Физичко васпитање 3 3 3 3 3 3 3 3 Енглески језик 2 2 2 2 СВЕГА: 20 20 20 20 21+1 21+1 22+2 22+2

РАЗРЕДНИ НАСТАВНИЦИ:

РАЗРЕД ИМЕ НАСТАВНИКА ЗАНИМАЊЕ VI/VII Гагић Данијела професор разредне наставе

I/V/VIII Колар Милан професор разредне наставе II/III/IV Мунћан Бранка професор разредне наставе

Page 32: Godišnji plan rada škole

29

ОБАВЕЗНЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

1.ГРУПНЕ АКТИВНОСТИ Психомоторне вежбе - остварују се по два часа недељно за ученике I-IV разреда, а за ученике V-VIII разреда по један час недељно. Индивидуалне психомоторне вежбе одржавају се по три часа недељно. 2. ДОПУНСКИ РАД - остварује се са по једним часом недељно за све ученике од I-VIII

3.СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 4. ЧОС и ЧОЗ - за ученике од I-VIII разреда, ова активност се остварује са по једним

часом недељно по унапред утврђеном плану који је изведен из програма за редовна одељења школе.

ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА КОЈИМА СЕ ДОПРИНОСИ ОСТВАРИВАЊУ ПЛАНА, ПРОГРАМА И ЦИЉА ОСНОВНОГ ВАСПИТАЊА И

ОБРАЗОВАЊА Друштвено-користан рад - ова активност остварује се са 20 часова годишње за ученике V-VIII разреда.

Page 33: Godišnji plan rada škole

30

III - ПРОГРАМСКЕ ОСНОВЕ РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА У ШКОЛИ

ПРОГРАМ РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ Директор школе као педагошки, организациони руководилац залази у све сфере рада и живота образовно-васпитног деловања и организације свих активности школе. Да би руковођење било успешно, а рад текао нормално, радни задаци, обавезу су груписање - систематизовање на области и подручја. Директор школе ће у циљу извршавања задатака постављених законом, планом и програмом основног образовања Републике Србије, обављати следеће послове: СЕПТЕМБАР: * припрема анализе реализације васпитних задатака * пружање помоћи наставницима у изради индивидуалних наставних планова * извршити преглед индивидуалних планова рада наставника * извршити увид у бројно стање ученика, утврдити непохађаче * учествоивати у формирању одељења и разреда * припремити преглед распореда целокупног особља у оквиру 40-часовне радне недеље * припрема годишњег плана и програма школе за школску 2013/14. годину * израда распореда допунске и додатне наставе * израда распореда рада слободних активности ученика * решавање текућих питања ОКТОБАР: * набавка потребних средстава и опреме * организовање растурања дечије штампе * пружање помоћи у организовању општинске организације “Пријатељи деце”,давање

предлога и учествовање у организацији Дечје недеље * посети часова наставе * решавање текућих питања НОВЕМБАР: * извршити преглед исправностии школске документације и евидентирати ажурност вођења * извршити увид у материјално пословање школе * анализирати сарадњу школе са друштвеном средином * подизање свести наставника о потреби перманентног усавршавања и иновација у методици ДЕЦЕМБАР: * одржати седницу Наставничког већа и анализирати резултате наставе на крају I

полугодишта * присуствовати неким родитељским састанцима, посебно виших одељења * припремити комисију за пословно инвентарисање * сагледати материјално пословање школе * сагледати друштвену активност ученика * посета наставе и текућа питања ЈАНУАР: * присуствовати одређеном броју седница одељењских и разредних већа * израдити извештај о реализацији програма рада за I полугодиште * одржати седницу Наставничког већа и Школског одбора ради разматрања резултата рада * извршити анализу изостанака и изречених дисциплинских мера у току I полугодишта * анализа рада слободних активности, допунске и додатне натаве * организовање прославе Светог Саве - Школске славе * организовање зимовања ученика и текућа питања * сарадња са здравственим установама у циљу превенције здравља

Page 34: Godišnji plan rada škole

31

ФЕБРУАР: * одржати седницу органа управљања рада усвајања Завршног рачуна * сарадња родитеља и школе * анализа рада ђачке и наставничке библиотеке и текућа питања МАРТ: * организовање обележавања 8. марта * анализа рада педагошког и стручног усавршавања наставника АПРИЛ: * одржати седницу органа управљања ради усвајања финансијског плана за текућу годину * присуствовање седницама одељењских и разредних већа * извршити припреме за упис деце у I разред * посета наставе * анализа коришћења наставних средстава у школи * организовање обележавања Дана школе и текућа питања МАЈ: * извршити припрему за екскурзије ученика * организовати прославу Дана школе * организовати упис деце у I разред * пружање правовремених информација и организовање презентација школа у циљу што

бољег професионалног информисања * текућа питања ЈУНИ: * извршити припреме за завршетак наставне године * присуствовати седницама одељењских и разредних већа * одржати седницу наставничког већа * извршити анализу васпитних задатака школе * припремити предлог образовно-васпитног рада за наредну школску годину и текућа питања АВГУСТ: * израда годишњег извештаја о реализацији програма рада школе * припрема за израду годишњег програма рада школе за школску 2014/15. годину * спровођење материјалних и кадровских промена за почетак школске године * припрема за учешће на седницама органа школе за усвајање анализе и плана рада * одржати седницу Наставничког већа * решавати актуелне кадровске проблеме и * текућа питања

ПРОГРАМ РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

Наставничко веће ће се током школске године бавити проблематиком васпитно-образовног рада, планирањем, програмирањем и праћењем реализације годишњег програма рада као и вредновањем. Наставничко веће ће радити према посебном програму, у седницама и у свом саставу има све чланове наставничког колектива. У току године планира се 10 седница, а по указаној потреби може их бити и више са просечним трајањем по 2 часа. Да би веће постављене задатке што успешније и квалитетније реализовало потребно је јединство наставничког колектива, како у постављању циљева, тако и у осталим видовима анализе резултата рада.

Page 35: Godišnji plan rada škole

32

Време Садржај и активности Носиоци послова

АВ

ГУС

Т 20

13.

Организација припремне наставе и поправних испита

Педагог, предметни наставник и одељенски

старешина Календар рада за школску 2013/2014. годину Директор Доношење календара значајних активности у школи Директор Подела одељења на наставнике Директор Договор око израде појединих делова ГПРШ Педагог, директор,

наставник информатике Резултати поправних испита Педагог, директор Анализа успеха и владања на крају школске године Педагог, директор Кадровска питања Директор 40-то часовна радна недеља Директор Разматрање предлога екскурзија и школе у природи Одељенске старешине Извештај о реализацији акциног плана Тимови за

самовредновање Усвајање извештаја о стручном усавршавању за шк. 2012/2013. годину

Наставници и учитељи

С

ЕПТЕ

МБА

Р

Упознавање са годишњим радом школе Педагог, директор Предлози за израду плана стручног усавршавања запослених за наредну годину

Руководиоци већа, директор

Реализација активности ШРП Тим за ШРП Обележавање Дечје недеље Руководиоци ВТ и ЂП Доношење одлуке наставничког већа о додатној, допунској настави, слободним и ваннаставним активностима и распореду писаних задатака и писмених провера

Руководиоци актива

О

КТО

БАР

Делимично и потпуно ослобађање ученика наставе физичког васпитања

Одељенске старешине и учитељи

Реализација активности ШРП

Тим за ШРП

Извештај са изведене екскурзије

Одељенски старешина осмих разреда

Н

ОВ

ЕМБА

Р Извештај са семинара

Учесници семинара

Реализација прилагођених планова и ИОП-а

Предметни наставници и учитељи

ДЕЦ

ЕМБА

Р Разматрање успеха и владања ученика на крају првог полугодишта

Одељенске старешине

Договор о прослави Светог Саве

Директор и наставници српског

ЈА

НУ

АР

Извештај о реализаци ШРП-а у првом полугодишту

Тим за ШРП

Извештај о реализацији самовредновања у првом полугодишту

Тимови за самовредновање

Page 36: Godišnji plan rada škole

33

Ф

ЕБРУ

АР

МА

РТ

АП

РИЛ

Припрема за такмичење ученика Предметни наставници

Такмичење ученика Предметни наставници

Сагледавање напредовања ученика након трећег квартала

Предметни наставници

Припреме за малу матуру Наставници српског и математике,одељенске старешине

МА

Ј

Организација ученичких екскурзија Одељенске старешине Обележавање Дана школе

Сви запослени

ЈУН

ЈУ

Л

Анализа реализације плана и програма наставних и ваннаставних активности у осмом разреду

Одељенске старешине

Анализа успеха и владања на крају школске године ученика осмих разреда

Наставничко веће

Похвале, диломе и награде, избор ђака генерације Наставничко веће Упис ученика у средњу школу Педагог Анализа реализације плана и програма наставних и ваннаставних активности ученика од I-VII разредa

Предметни наставници, одељенске старешине

Извештај са реализованих екскурзија Одељенске старешине Извештај о упису ученика у средњу школу Педагог

ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕНСКИХ И РАЗРЕДНИХ ВЕЋА

1. Одељењско веће у току ове школске године углавном ће обављати следеће послове: прати и унапређује образовно-васпитни рада у одељењу спроводи оперативни програм васпитног рада одељења упознаје се са условима живота и рада ученика подстиче лични и социјални развој ученика сагледава рад ученика и постигнуте резултате утврђује оцене успеха ученика примењује педагошке мере према ученицима у складу са општим актима школе организује заједнички рад и акције одељења прати развој напредовања ученика у одељењу кроз прилагођене планове и ИОП континуирано прати унутрашњу мотивацију код ученика бави се актуелним питањима везаним за васпитно-образовни рад интезивирати додатну и допунску наставу у циљу јачања подршке ученицима

2. Разредна већа У току ове школске године обављаће следеће послове: утврђује распоред школских писмених задатака предлаже наставничком већу планове посета, излета и екскурзија предлаже стручно усавршавање наставника подноси предлоге о додељивању специјалних диплома подноси предлоге за кажњавање ученика расправља о свим облицима реализације васпитно-образовног рада, о учењу и раду

ученика и предузима мере за унапређивање истог пружа помоћ у правилном избору даљег образовања за будуће занимање континуирано прати унутрашњу мотивацију код ученика подстиче ученике да се слободно и креативно укључе у наставни процес интезивирати додатну и допунску наставу у циљу јачања подршке ученицима праћење реализације прилагођених планова и ИОП-а

Page 37: Godišnji plan rada škole

34

ОБЛАСТ САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ Планирање и програмирање

-наст.план и програм одељ.старешине -план допунског и додатног рада -план рада слободних активности -план ексурзија и излета -утврђивање програма одељ. већа

VIII,IX

Праћење и унапређивање васпт.-образовног рада

-усклађ.наст.садржаја појединих наст.предмета -рад на заједн.изради наст.јединица за огледне часове

током године XI, I

Сагледавање рада ученика -анализа успеха ученика -похваљ.и изриц. васп.-дисц. мера анализа васп.-обр. рада ОЗ, укљ.учен.у допунску наставу, укљу-чивање учен. у слободне активности -подстицати ученике да кроз употребу различитих материјала развијају одговорност за сопствено напредовање -кроз израду ИОП-а подстицати ученике који слабије напредују

XII,IV,VI током г.

Сарадња са родитељима -индивидуални разговори -родитељски састанци -припремање тема за род.састанке према специ-фичности проблема -укључивање родитеља у живот и рад школе- Кулуб родитеља -активно учешће родитеља различитих занимања у живот и рад школе -заједничко планирање и реализација потребних културних и спортских садржаја у школи -подршка у реализацији посета различитим фирмама и институцијама

током г.

Анализа реализације -обавезне наст.теме и слоб.активн. -допунског рада са ученицима -анализа огледних часова -програм рада одељ.већа

XI, I, IV,VI , током г. након извођења током г.

Page 38: Godišnji plan rada škole

35

РУКОВОДИОЦИ РАЗРЕДНИХ И ОДЕЉЕНСКИХ ВЕЋА ЗА ОВУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ: I Стевковић Милосава V Гарчев Љиљана II Балинт Бугарски Драгана VI Чивчић Јелена III Чолаков Тијана VII Бобић Павле IV Сараволац Станислава VIII Цуцић Весна Специјална одељења: Колар Милана

ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА

РАДНИ ПОСЛОВИ И ЗАДАЦИ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ У ОДНОСУ НА УЧЕНИКА - ПОЈЕДИНЦА:

пријем и помоћ у адаптацији на школску средину прикупљање релевантних података о ученику (од родитеља, учитеља, педагога,

психолога, лекара, наставника) ради израде педагошких профила систематично бележење података о развоју и школском напредовању ученика уз

помоћ евиденционих листа посматрање понашања ученика у школи и ваншколским ситуацијама саветодавни рад у решавању школских проблема примена мотивационих васпитних средстава у подстицању позитивног и спречавању

негативног понашања решавање конкретних проблема ученика из одељења (исхрана, превоз, путовање,

професионална оријентација) брига о здравственом стању и физичком развоју ученика интензивна сарадња са стручном службом ради подстицања активности са

даровитим ученицима и брига о ученицима који заостају и ученицима са проблемима у понашању

осмишљава мере за спровођење инклузивног образовања (ИО) иницирање корективног рада са ученицима подстицање личног и социјалног развоја подстицање ученика за слободно и креативно укључивање у наставни процес повећање сигурности и безбедности кроз акције ВТ пројекта ''Моја школа-школа без

насиља'' учешће у раду ђачког парламента код ученика развијати одговорност за сопствено напредовање

У ОДНОСУ НА ОДЕЉЕЊСКУ ЗАЈЕДНИЦУ:

организовање учења, игре и рада изграђивање имиџа одељењске заједнице (амблем, симбол, име) и осећања

припадности реализовање одређених програма рада са одељењском заједницом активности на стварању здравог језгра одељења помоћ у организовању одељењске заједнице подстицање одељењске заједнице у креирању програма рада одељењске заједнице

Page 39: Godišnji plan rada škole

36

укључивање одељења у шире активности школе(школске новине) организовање екскурзија и излета укључивање стручних лица из друштвене средине у сарадњи са одељенском

заједницом (уметници, новинари, лекари, јавне личности) јер школа треба да буде “отворен систем”

укључивање ученика у културно-уметничка друштва, дечје и омладинске организације, библиотека и друго

имплементација искуства стеченог кроз реализацију пројекта ''Моја школа-школа без насиља''

оплемењивање учионица у функцији васпитног деловања и неговања одговорног односа ученика према уређењу и одржавању простора

подстицање на уважавање других, неговање различитих мишљења и равноправност У ОДНОСУ НА РОДИТЕЉЕ:

избор представника одељења у Савет родитеља упознавање родитеља, породичног амбијента и прикупљање података неопходних за

сарадњу информисање родитеља о њиховим правима и обавезама у односу на школовање и

школу њиховог детета организовање родитељских састанака (одељењских и групних) - тематских,

редовних, ванредних подстицање родитеља на индивидуалне контакте са одељењским старешином и

наставницима упућивање родитеља у педагошко-психолошко образовање (“Школа за родитеље”,

избор популарне литературе) информисање родитеља о важним активностима школе укључивање родитеља у израду ИОП-а посећивање породице организовање заједничких разговора са наставницима и родитељима активно укључивање родитеља у живот школе (професионална оријентација, Дечја

недеља, спортске активности, школске приредбе, укључивање у ''Клуб родитеља'') У ОДНОСУ НА СТРУЧНЕ ОРГАНЕ:

учешће у изради Годишњег програма рада школе израда програма рада одељењског старешине остваривање увида у редовност наставе брига и решавање ситуације оптерећености ученика сарадња са наставницима у вези са избором ученика за такмичења размена мишљења и усаглашавање ставова са наставницима у доношењу одлуке о

изрицању васпитно-дисциплинских мера учешће у идентификацији ученика за додатни рад и допунску наставу планирање, вођење и извештавање о раду одељењских већа стручно усавршавање у оквиру одељењског и наставничког већа која ће се односити

на улогу и рад одељенског старешине учешће у изради ИОП-а

Page 40: Godišnji plan rada škole

37

У ОДНОСУ НА ПЕДАГОШКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:

сарадња са директором школе и стручним сарадницима на плану уједначавања вођења педагошке документације

ажурно и прецизно вођење матичне и разредне књиге савесно, прецизно и садржајно вођење записника са састанка одељењских већа,

наставничког већа и родитељских састанака сарадња у изради ИОП-а

Page 41: Godišnji plan rada škole

38

САДРЖАЈ ЧОС-а I РАЗРЕД

Редни бр.

месец Тема

1. IX Упознавање са децом 2. IX Представљање пројекта ''МШШБН'' 3. X Шта су по занимању моји родитељи 4. X III превентивна радионица 5. XI Мој радни дан 6. XI Екологија, шта је то? 7. XII Како да научим више, а учим краће 8. XII V превентивна радионица 9. I Шта је хигијена?

10. II Шта је право, а шта лажно другарство? 11. II Тема по избору ученика 12. III Дан жена-честитка мами 13. III VII превтивна радионица 14. IV Ребуси, загонетке 15. IV VIII превентивна радионица 16. V Припрема за екскурзију 17. V Старији помажу нама, а ми њима 18. VI Анализа успеха на крају школске године

САДРЖАЈ ЧОЗ-а I РАЗРЕД

Редни бр.

месец тема

1. IX Избор руководства 2. IX Међусобне разлике( I превентивна радионица) 3. X Дечија недеља ( II прев. радион.) 4. X Шта значи бити пажљив и како то показати 5. XI Здрава и нездрава храна, чисто је лепо и здраво 6. XI IV превентивна радионица 7. XII Шта радим у слободно време 8. XII Нова година-писмо Деда Мразу 9. I Свети Сава-цртежи

10. II Да ли су дечаци и девојчице исти? 11. II VI превентивна радионица 12. III У нашем језику постоје речи извини, хвала,

молим 13. III Посета библиотеци 14. IV Еколошка радионица 15. IV Ускрс 16. V Дан школе-квиз колико познајем своју школу 17. V Како се понашам у саобраћају 18. VI Прослава поводом краја школске године

Page 42: Godišnji plan rada škole

39

САДРЖАЈ ЧОС-а II РАЗРЕД

Редни бр.

месец тема

1. IX Упознавање са садржајем ЧОС-а и ЧОЗ-а 2. IX Како препознати умор и замор 3. X Рециклажа је... 4. X Учимо да учимо 5. XI Чиме се баве моји укућани 6. XI Однос према родитељима 7. XII Енигма, загонетке, логичке игре 8. XII Актуелни проблеми 9. I Растем и развијам се

10. II Помоћ другима кад је неопходно 11. II Понашање за столом 12. III Ја и моје здравље 13. III Чувари осмеха 14. IV Да се подсетимо правила понашања у школи 15. IV Мењам своје понашање како бих заштитио природу 16. V Дан школе-пано о Јосифу Маринковићу 17. V На ТВ ја гледам... 18. VI Мој кућни љубимац

САДРЖАЈ ЧОЗ-а II РАЗРЕД

Редни бр.

месец тема

1. IX Избор руководства 2. IX Активности ШРП,портфолио ученика 3. X Дечија недеља 4. X Уређење школског простора 5. XI Лична хигијена 6. XI Рад деце у породици без обзира на полне разлике 7. XII Функционисање заштитне мреже 8. XII Ближи нам се Нова година-писмо Деда Мразу 9. I Свети Сава-песмица

10. II Развијамо тачност,уредност,истрајност,... 11. II Исхрана 12. III Дан жена 13. III Лепа реч гвоздена врата отвара 14. IV Развој интересовања за читање 15. IV Ускрс је 16. V Тема по избору ученика 17. V Мој патент (развој маште) 18. VI Радионица о правима деце

Page 43: Godišnji plan rada škole

40

САДРЖАЈ ЧОСа III РАЗРЕД

Редни бр.

месец тема

1. IX Упознавање са садржајем ЧОС-а и ЧОЗ-а 2. IX Еколошки БОН-ТОН 3. X Фунционисање заштитне мреже 4. X Вредности другара по особинама, а не по полу 5. XI Уређење простора 6. XI Имам право на игру.... 7. XII Брига о телу, лична хигијена 8. XII Индивидуалне разлике међу половима 9. I Распоред дневних активности ( педагог)

10. II Необична и ретка занимања 11. II Односи у породици 12. III Основна правила безбедности у саобраћају 13. III Час у библиотеци 14. IV Чувари осмеха 15. IV Тема по избору ученика 16. V Упознавање са правилима БОН-ТОНа 17. V Односи међу другарима 18. VI Прослава краја школске године

САДРЖАЈ ЧОЗ-а III РАЗРЕД

Редни бр.

месец тема

1. IX Избор руководства,портфолио ученика 2. IX Превентивна радионица 3. X Дечја недеља 4. X Уа неправда 5. XI Зашто је потребно да редовно учимо? 6. XI Кад порастем бићу...-цртеж 7. XII Нова година-честитка за друга 8. XII Актуелни проблеми 9. I Свети Сава

10. II Како на време отићи зубару, лекару( радионица) 11. II Екологија? Шта је то? 12. III Дан жена-честитка за мајку 13. III Радионица о правима деце 14. IV Традиција, обичаји( посета музеју''Главашева

кућа'') 15. IV Ближи нам се Ускрс 16. V Дан школе-песмица о Јосифу М. 17. V Припрема за екскурзију 18. VI Анализа владања и успеха на крају школске

године

Page 44: Godišnji plan rada škole

41

САДРЖАЈ ЧОС-а IV РАЗРЕД

Редни бр.

месец тема

1. IX Како учим, моје обавезе у школи и кући 2. IX Појам и врсте насиља 3. X Активности ШРП 4. X Развој тачности, уредности, истрајности и

упорности 5. XI Мој хоби 6. XI Радионица о правима детета 7. XII Чиме се баве људи у мом завичају? 8. XII Нова година- 9. I Радно место ученика

10. II Афирмација позитивних примера у неговању моралности,подстицање социјалних сазнања

11. II Радионица о правима деце 12. III Еколошки БОН ТОН 13. III Понашање према другима различитог узраста,

пола... 14. IV Тема по избору ученика 15. IV Безбедно понашање у саобраћају 16. V Значај обедовања, време за јело, оброци 17. V Правилна смена рада, одмора сна, активан одмор 18. VI Индивидуалне разлике међу половима

САДРЖАЈ ЧОЗ-а IV РАЗРЕД

Редни бр.

месец тема

1. IX Избор руководства 2. IX Радионица о правима деце 3. X Дечја недеља 4. X Кад порастем бићу....писмо 5. XI Својим понашањем подстичемо позитиван став

према другим ученицима и одраслима 6. XI Правила у нашој учионици-да се подсетимо 7. XII Развијање хигијенских навика и формирање

навика здраве исхране 8. XII Радионица о правима деце 9. I Свети Сава

10. II Уређење учионице 11. II Како спречити болест? 12. III Дан жена 13. III Радионица о правима деце 14. IV Налажење задовољства у физичким

активностима 15. IV Ускрс је 16. V Дан школе 17. V Рециклажа 18. VI Сарадња са супротним полом

Page 45: Godišnji plan rada škole

42

САДРЖАЈ ЧОС-a V РАЗРЕД

Редни

бр. месец тема

1. IX Упознавање са децом 2. IX Прва превентивна радионица 3. X Распоред дневних активности (педагог) 4. X Пријатељство, оданост ( радионица) 5. XI Друга превентивна радионица 6. XI Етичке вредности у нашем друштву 7. XII Трећа превентивна радионица 8. XII Другарство-радионица 9. I Пета превентивна радионица

10. II Предпубертет 11. II Култура становања 12. III Шеста превентивна радионица 13. III Како ја чувам своју околину 14. IV Развој интереса за читање 15. IV Ближи нам се Ускрс 16. V Дан школе 17. V Осма превентивна радионица 18. VI Анализа успеха на крају школске године

САДРЖАЈ ЧОЗ-а V РАЗРЕД

Редни бр.

месец Тема

1. IX Избор руководства 2. IX Активности ШРП, портфолио ученика 3. X Дечја недеља 4. X Методе учења 5. XI Однос према себи и другим ( радионица) 6. XI Тема по избору ученика 7. XII У сусрет Новој години 8. XII Четврта превентивна радионица 9. I Свети Сава

10. II Кад порастем бићу...( педагог) 11. II Симпатија, прва љубав ( радионица) 12. III Дан жена-како ја помажем мајци? 13. III Хигијена и правилна исхрана ( Дом здравља) 14. IV Понашање на јавном месту 15. IV Загађивачи животне средине 16. V Седма превентивна радионица 17. V Награда и казна 18. VI Прослава краја школске године

Page 46: Godišnji plan rada škole

43

САДРЖАЈ ЧОС-а VI РАЗРЕД

Редни

бр. месец Тема

1. IX Упознавање са садржајем ЧОС-а и ЧОЗ-а 2. IX Правила у одељењу и школи 3. X Како учити-презентација 4. X Рад деце у породици 5. XI Активности ШРП 6. XI Досада у животу и како је претворити у

интересовање 7. XII Употреба енциклопедије и речника 8. XII Суочавање са неуспехом, развој и јачање личне

контроле и истрајности 9. I Љубавје...

10. II Традиција и обичаји у нашем друштву( посета музеју)

11. II Поштење, добро-лоше 12. III Однос према себи и другима( радионица) 13. III Кич и шунд у музици 14. IV Књига је најбољи друг 15. IV Ускрс је 16. V Припрема за екскурзију 17. V Човек део природе 18. VI Прослава краја школске године

САДРЖАЈ ЧОЗ-а VI РАЗРЕД

Редни бр.

месец Тема

1. IX Избор руководства 2. IX Како да се односим према туђим манама 3. X Дечја недеља 4. X Уа неправда 5. XI Критички однос према МАС медијима 6. XI Болести зависности 7. XII Еко бонтон 8. XII Ближи нам се Нова година 9. I Свети Сава

10. II Развијање толеранције међу ученицима 11. II Необична занимања 12. III Дан жена 13. III Хигијена и правилна исхрана( Дом здравља) 14. IV Понашање на јавном месту 15. IV Тема по избору ученика 16. V Дан школе 17. V Активни и пасивни одмор 18. VI Анализа успеха и владања на крају школске год.

Page 47: Godišnji plan rada škole

44

САДРЖАЈ ЧОС-а VII РАЗРЕД

Редни бр.

месец Тема

1. IX Упознавање са садржајем ЧОС-а и ЧОЗ-а 2. IX Креативност особина која се развија 3. X ПО-представљање програма и портфолија за ученике 4. X ПО-договор о начину рада 5. XI Као еколог предлажем 6. XI Завист и љубомора 7. XII Однос према себи и другима ( радионица) 8. XII Алкохол, дрога, пушење 9. I ПО-мој тип учења

10. II Прихватање различитости у друштву 11. II Музика коју слушам 12. III Потреба читања и ван обавезне лектире 13. III Загађивачи животне средине 14. IV Понашање на јавном месту 15. IV ПО-путеви образовања и каријере 16. V ПО-осврт на резултате информисања 17. V Тема по избору ученика 18. VI ПО-евалуација програма ПО за седми разред

САДРЖАЈ ЧОЗ-а VII РАЗРЕД

Редни бр.

месец Тема

1. IX Избор руководства 2. IX Унутрашња и спољашња мрежа 3. X ПО-у свету интересовања 4. X ПО-у свету вештина и способности 5. XI Упознавање ученика са активностима ШРП 6. XI Последица раних сексуалних односа на развој

младих ( Дом здравља) 7. XII Одрастање и сазревање 8. XII ПО-у очима других 9. I Свети Сава

10. II ПО-слика савременог света рада 11. II Учење из уџбеника – писање теза 12. III Дан жена 13. III Међусобно опхођење у друштву вршњака 14. IV Како користимо слободно време 15. IV Корисне и штетне активности 16. V ПО-припрема сусрета са експертима у нашој школи 17. V Права и обавезе ученика 18. VI Крај је године

Page 48: Godišnji plan rada škole

45

САДРЖАЈ ЧОС-а VIII РАЗРЕД

Редни бр.

месец Тема

1. IX Како учимо 2. IX Правила понашања у опхођењу са људима у

инститицијама ( хотелу, музеју) 3. X Припрема за екскурзију 4. X ПО-У свету врлина и вредности, самозпознаја-то сам

ја 5. XI Појам лепоте, врсте лепоте 6. XI Умеће комуникације( радионица) 7. XII ПО-слика савременог света рада и кључне

компетенције за занимање 8. XII Ризично понашање- пушење, алкохол, наркоманија

( гост неуропсихијатар) 9. I ПО-захтеви занимања-способности и

контраиндикације 10. II Стрес и механизми превазилажења 11. II АИДС,полни односи, контрацепција 12. III ПО-избор занимања и приходи 13. III Дан жена 14. IV Вредности у друштву 15. IV Унапређивање радне средине 16. V ПО-моја одлука о школи и занимању 17. V Анализа успеха и владања на крају школске године

САДРЖАЈ ЧОЗ-а VIII РАЗРЕД

Редни бр.

месец Тема

1. IX Избор руководства 2. IX Ђачки парламент( избор, функционисање) 3. X Дечја недеља 4. X ПО-представљање програма и портфолија за ученике,

у свету интересовања 5. XI Награде и похвале 6. XI Изградња поверења,пријатне и непријатне емоције

( радионица) 7. XII ПО-Образовни профили у средњим школама 8. XII Сексуалност и полне болести 9. I Свети Сава 10. II ПО-критеријум за избор школе 11. II Спорт и здравље- турнир 12. III Изградња естетских ставова 13. III Уређивање учионице 14. IV ПО-припрема за реалне сусрете 15. IV Ускрс је 16. V Дан школе 17. V ПО-за родитеље и децу: стилови васпитања наших

родитеља

Page 49: Godišnji plan rada škole

46

ПРОГРАМ САВЕТА РОДИТЕЉА Савет родитеља школе треба да представља кључну спону између наставника и ученика. Преко Савета родитеља могуће је организовано укључити родитеље ученика у реализацију поједних образовно-васпитних задатака школе, као и укључивање родитеља у реализацију друштвених функција, како би директно учествовали у доношењу одлуке које се у првом реду односе на ученике. ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМ САВЕТА РОДИТЕЉА ШКОЛЕ На почетку школске године на првом родитељском састанку, јавним изјашњавањем, већином од присутног броја родитеља или старатеља, бира се по један члан Савета родитеља из сваког одељења за текућу школску годину. Ово тело ради у седницама и активно учествује у решавању свих питања која се односе на проблеме рада школе. У свој програм рада за ову школску годину Савет родитеља уноси следеће задатке: СЕПТЕМБАР - ОКТОБАР

* конституисање Савета родитеља школе * извештај о реализацији васпитно-образовних задатака у протеклој школској години * усвајање програма рада Савета родитеља за текућу школску годину * покретање акције за прикупљање помоћи ученицима са слабијим материјалним стањем у

породици * упознавање са Правилником о понашању ученика - кодекс понашања * предлози и питања родитеља у вези реализације наставног плана и програма * укључивање родитеља у васпитно-образовни програм рада школе, састављање спискова

родитеља спремних за сарадњу у реализацији ваннаставних активности и професионалне оријентације

* екскурзије и Школа у природи * упознавање родитеља са планираним активностима ШРП-а * упознавање родитeља са инклузивним образовањем и образовним стандардима

ФЕБРУАР: * анализа успеха ученика на крају I полугодишта * организација друштвено-корисног рада * припреме за екскурзију * анализа реализације ИОП-а и образовних стандарда

ЈУНИ:

* рад Савета родитеља у протеклој школској години и позитивна искуства из праксе рада одељенског савета родитеља

* анализа постигнутих резултата ученика на крају школске године * извидети могућности награђивања најбољих * предлог програма рада за наредну школску годину * анализа реализације ИОП-а и резултата индивидуализације наставе према стандардима * реализација ШРП-а

Page 50: Godišnji plan rada škole

47

ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА

У овој школској години радиће стручна већа: за разредну наставу сачињавају је сви наставници разредне наставе у предметној настави радиће следећи активи:

ПРЕДМЕТ РУКОВОДИОЦИ ВЕЋА

српски језик Богданов Дражана страни језик Јелић Александра

математика и физика Мађарев Станко хемија и биологија Бачкалић Драгица физичко васпитање Стеванов Срђан историја, географија Гарчев Јасмина

ликовно,музичко Фабијан Јанош ТИО и информатика Пандуровић Милена

дефектолози Мунћан Бранка У току ове школске године стручни активи ће обављати следеће послове и задатке:

организују и спроводе стручно усавршавање наставника (кроз састанке, огледне часове, саопштења, дискусије)

предлажу избор уџбеника и литературе раде на уједначавању критеријума оцењивања уједначавају планове васпитно-образовног рада раде на имплементацији образовних стандарда у оперативним плановима за сваки

наставни предмет информишу се о актуелним питањима стручног и педагошког рада праћење рада талентоване деце праћење остваривања прилагођених планова и ИОП-а праћење остваривања образовних стандарда подизање свести наставника о потреби перманентног усавршавања реализује активности из ШРП и процеса самовредновања

Page 51: Godišnji plan rada škole

48

ГЛОБАЛНИ ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА

ОБЛАСТ

САДРЖАЈ РАДА

ВРЕМЕ, НАЧИН

ПРАЂЕЊА Планирање и програмирање -израда прогр.стручних актива подела задужења,

часова,допунског и додатног рада и слободне активности -разматрање наставних планова и програма

VIII,IX VIII,IX

Праћење и унапређивање васпитног и наставног рада

-договор о набавци наст.сред. или изради нових наставних средстава -усклађивање наставних садржаја -усклађивање реализације васп.задатака -међусобне посете и размена искустава, организ.огледних часова -иновације у настави( часописи, интернет) -реализација новог ШРП

VIII,IX током год. током год. током год. посета часовима

Стручно усавршавање -планирање стручног усавршавања -индив.стручно усавршавање у школи - индив.стручно усавршавање ван школе -презентовање стручног усавршавања на састанцима стручних већа -вођење евиденције о стр.усавршавању -писање извештаја о стручном усавршавању

IX током год. током год. током год. током год. VI-IX

Анализа и реализација -анализа реализације васпитно-образовних задатака, допунског, додатног рада и слободних активности, ИОП-а, критеријумских тестова, образовних стандарда

крај сваког квартала

Обавезни садржаји рада стручних већа за ову школску годину су:

1. Унапређивање наставног процеса кроз индивидуализацију наставе 2. Обрада појединих наставних јединица уз подстицање стваралачког и креативног

понашања ученика. 3. Допунски рад са ученицима који заостају у раду. 4. Додатни рад са ученицима који убрзано напредују у раду. 5. Реализација ИОП-а. 6. Примена Образовних стандарда 7. Употреба критеријумских тестова

Page 52: Godišnji plan rada škole

49

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Активност Носиоци активности Одговорна особа Време Упознавање свих релевантних и леги-тимних актера са процесом примене инклузивног образовања

Наставничко веће, Савет родитеља, ШО, ЂП, родитељи

директор и тим за ИО cептембар

Опсервација и идентификација стања

тим за инклузивно образовање

директор октобар

Израда педагошких профила

стручни тим за ИО тим за ИОП новембар

Израда ИОП-а тим за ИОП стручни тим за ИО новембар, децембар

Праћење и евалуација стручни тим за ИОП стручни тим за ИО током године

ПЛАН РАДА АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

1.а Унапређивати наставни процес кроз индивидуализацију наставe

Задаци Активности Носиоци Начин реализације

Евалуација активности

1.Кроз израду ИОП-а

подстицати ученике који

слабије напредују

1.Упознавање колектива са ШРП-ом и усклађивање

оперативних наставних планова

са циљевима ШРП-а

1.Тим за ШРП

1.На седницама наставничког

већа и стручним активима

1.Евидеденција о присуству на

седници и стручним активима

2.Иницијални тестови

2.Учитељи, предметни

наставници, ученици,тим за

самовредновање 3

2. Спровођење тестирања

2.Извештај о резултатима тестирања

3.Израда ИОП-а и прилагођених

планова

3.предметни наставници,

учитељи, тим за ин-клузивно

образовање-тим за самовредновање1

3.Састављање педагошког

профила

3.Преглед и анализа ИОП-а,

прилагођених планова и

педагошких профила

2. Побољшавати квалитет знања ученика кроз

индивидуализацију задатака и употребом

различитих метода и облика рада

2.Планирање и употреба ино-

вативнијих метода и облика рада у настави за сваку тематску област, израда

педагошких свесака

Учитељи, наставници,

ученици,педагог и директор

Провера посетом ча-совима,

праћење портфолиа

ученика

Извештај на седници

Наставничког већа

Page 53: Godišnji plan rada škole

50

1.б Континуирано пружати подршку ученицима уз помоћ наставника и педагошког асистента

Задаци Активности Носиоци Начин реализације

Евалуација активности

1.Интензивирање допунске и

додатне наставе у циљу јачања подршке свим

ученицима

1.Организовање додатне наставе

Учитељи, наставници,

ученици

Додатна настава Вођење дневника додатне наставе

2.Организовање допунске наставе

Учитељи, наставници,

ученици

Допунска настава Вођење дневника допунске наставе

2.Укључивање педагошког

асистента у рад са децом која

тешко напредују

Контактирати надлежне службе

за ангажовање педагошког асистента

Директор, школски одбор, савет родитеља, школска управа, правна служба

Конкурс, молба Разматрање приспелих молби

2.а Јачање одговорности родитеља према сопственом напредовању и напредовању своје деце

Задаци Активности Носиоци Начин

реализације Евалуација активности

1.Утицати на свест

родитеља да кроз лични

пример подстичу

напредовање своје деце

Укључивање родитеља без

основног образовања у

ФООО

Директор, наставници, завод за запошљавање,

министарство, андрагошки

асистент,родитељи

Настава,ивидуални разговори

Дневници рада, андрагошке

свеске,анкета

Сарадња са Националном

службом за запошљавање

Директор, андрагошки

асистент, представници НЗС

Трибине, инди видуални разговори

Анкета,извешта-ји

Page 54: Godišnji plan rada škole

51

1.а Унапређивати наставни процес кроз индивидуализацију наставe

Задаци Активности Носиоци Начин реализације

Евалуација активности

1.Кроз израду ИОП-а

подстицати ученике који

слабије напредују

3.Израда ИОП-а и прилагођених

планова

3.предметни наставници,

учитељи, тим за ин-клузивно

образовање-тим за само-вредновање1

3.Састављање педагошког

профила

3.Преглед и анализа ИОП-а,

прилагођених планова и

педагошких профила

2. Побољшавати квалитет знања ученика кроз

индивидуализацију задатака и употребом

различитих метода и облика рада

1. Израда и употреба

критеријумских тестова

Учитељи, наставници,

ученици,тим за самовредновање 3

Спровођење тестирања

Извештај о резултатима тестирања

2.Планирање и употреба ино-

вативнијих метода и облика рада у настави

за сваку тематску област,

израда педагошких

свесака

Учитељи, наставници,

ученици,педагог и директор

Провера посетом ча-совима,

праћење портфолиа

ученика

Извештај на седници

Наставничког већа, активима

1.б Континуирано пружати подршку ученицима уз помоћ наставника и педагошког асистента

Задаци Активности Носиоци Начин реализације

Евалуација активности

1.Интензивирање допунске и

додатне наставе у циљу јачања

подршке свим ученицима

1.Организовање додатне наставе

Учитељи, наставници,

ученици

Додатна настава Вођење дневника додатне наставе

2.Организовање допунске наставе

Учитељи, наставници, ученици

Допунска настава

Вођење дневника допунске наставе

Page 55: Godišnji plan rada škole

52

2.б Развијање свести код родитеља о активном учествовању у раду школе

Задаци Активности Носиоци Начин реализације

Евалуација активности

1. Развијање партнерства са

родитељима

Активно учествовање

родитеља различитих занимања у живот и рад

школе

Родитељи, одељенске

старешине, тим за професионалну

оријентацију

ЧОС, Дечија недеља,

родитељски састанци, радионице

Извештаји,дневници професионалне

оријентације

Заједничко планирање и реализација потребних

културних и спортских

садржаја у школи

Наставници, учитељи,

родитељи,ученици

Дечија недеља, Дан школе

Планови и извештаји

предвиђених активности

Подршка у реализацији посета различитим фирмама и институцијама

Наставници, учитељи, родитељи, ученици

Посете , излети Извештај тима за професионалну оријентацију

2.в Подизање свести свих запослених у школи за успешнију комуникацију са родитељима и ученицима

Задаци Активности Носиоци Начин реализације

Евалуација активности

1.Континуирани рад запослених

у школи на усавршавању комуникације

Радионице из приручника

,,Умеће комуникације

Сви запослени у школи, тим за

самовредновање (5)

Наставничко веће

(радионице)

Записници, анкете, (самовредновање 5)

Семинари на тему комуникације и презентација

Учесници семинара

Посета семинарима

Сертификати о обуци, извештаји о

презентацији

Радионице са ученицима и родитељима на тему успешне комуникације

Одељенске старешине, ученици, родитељи

ЧОС, родитељски састанци

Записници, анкета

Page 56: Godišnji plan rada škole

53

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

1. ПРИОРИТЕТИ 1.Стручна помоћ наставницима у пружању

подршке ученицима у процесу учења 2. Укључивање родитеља у живот и рад школе и у школско учење

2. ЦИЉЕВИ 1.1.Унапређивати наставни процес кроз индивидуализацију наставе 1.2.Едукација наставника од стране тима презентовањем примера часа индивидуализације часа 1.3.Презентације часова индивидуализације наставе 1.4. Семинари на тему индивидуализације наставе 2.1.Формирање клуба родитеља 2.2.Заједничко планирање и реализација културних и спортских садржаја 2.3.Активно учествовање родитеља различитих занимања у живот и рад школе 2.4. Подршка у реализацији посета различитим фирмама и институцијама

3. НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 1.1.Наставници, педагог 1.2. Тим за самовредновање 1.3. Учитељи, наставници, педагог 1.4. Центри за стручно усавршавање, школа 2.1. Наставници,учитељи,родитељи, педагог, директор 2.2. Родитељи, деца 2.3.Родитељи, деца, наставници, учитељи, 2.4. Родитељи, директор, наставници, учитељи

4. ВРЕМЕНСКА ДИНАМИКА 1.1. Током године 1.2. Септембар-октобар 1.3. Током године 1.4. Током године 2.1. Октобар-новембар 2.2. Дечја недеља, Дан школе, током године 2.3. Током године 2.4. Током године

5. НАЧИН ПРАЂЕЊА 1.1. Посета часовима, извештаји 1.2. Посматрање 1.3. Посматрање, извештаји,посета часовима од

стране педагога 1.4. Учешће на семинарима 2.1. Учешће у раду клуба 2.2. Фотографије, извештаји, пано,сајт школе 2.3. Фотографије, извештаји, пано,сајт школе 2.4.Дневник професионалне оријентације, Фотографије

Page 57: Godišnji plan rada škole

54

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКОГ ПЕДАГОГА

I ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА (4 часа недељно)

1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ - израда школског програма - израда годишњег програма рада - програм унапређивања васпитно-образовног рада школе - програм унапређивања наставног рада - програм здраственог васпитања ученика - програм усавршавања наставника, нарочито приправника - програм професионалне оријентације - програм корективног рада - програм рада ваннаставних активности са даровитим ученицима - пружање помоћи у програмирању рада одељенских старешина, програма васп. рада одељенја и програм рада ученичких организација - сарадња са наст. У изради план. рада редовне, додатне и допунске наставе, ОЗ, секције, екскурзије, излета, приредби и др. - израда плана и програма Дечје недеље -израда ИОП-а 2. ОРГАНИЗАЦИЈА ПЕДАГОШКОГ РАДА ШКОЛЕ - примењивање педагошко-психолошких принципа у изради распореда и органи- зацији смена - предлагање нових организационих решења образовно-васпитног рада

ПЕРИОД

VIII VIII VIII VIII VIII IX IX IX IX IX

IX

IX

IX

током године

3.ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА ВАСПИТНО-ОБРАЗО-ВНОГ РАДА - праћење реализације програма васп.-образовног рада и израда инструмената за то праћење - праћење реализације и помоћ у реализацији ЧОС-а и ЧОЗ-а - праћење придржавања законских одредби, упутстава, уредби и других аката просветних власти - реализација циљева и задатака појединих наставних предмета и области - постигнућа ученика у наставном и ваннаставном раду - оптерећеност ученика и усклађеност захтева са психофизичким узрастом уче- ника, примене редукције садржаја програма - поступци оцењивања ученика - праћење корелације садржаја програма у оквиру једног и више наставних пре- дмета - праћење реализације посебних програма превенције деликветног понашања ученика - праћење и реализација Акционог плана - праћење и реализација ШРП -прађење и кориговање прилагођених планова и ИОП-а -праћење и учешће у реализацији ПО

током године

IX

током године

Page 58: Godišnji plan rada škole

55

II УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА И ИНСТРУКТИ-ВНО-ПЕДАГОШКИ РАД СА НАСТАВНИЦИМА ( 8 часова недељно) 1. САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА И ДИРЕКТОРОМ ШКОЛЕ - идентификовање, конкретизовање и операционализација циљева-задатака обра- зовно-васпитног рада - одабирање рационалних метода, облика и средстава васпитно-образовног рада - рад са наставницима у планирању и припремању непосредног образовно-васпи- тног рада (планирање и програмирање часа, избор облика, метода, средстава и организације рада и сл.) - испитивање узрока проблема који се јављају у образовно-васпитном раду - педагошко-инструктивни рад са наставницима на упознавању са савременим наставним методама, наставним системима, наставним иновацијама и њиховом применом (проблемска настава, програмирање наставе, хеуристичка настава, индив. и диференцирани групни облици рада, рад у паровима...) - анализа часова и других активности којима је присуствовао педагог - пружање помоћи у планирању и извођењу огледних часова и других облика обр.-васп. рада - дидактичко-методичко осмишљавање рада са даровитим ученицима и ученица- ма који имају тешкоћа у васп.-образовном процесу - упућивање наставника у коришћење педагошко-психолошке литературе ради осавремењивања наст. процеса - упућивање и пружање помоћи наст. у реализ. васпитно-образовних циљева и задатака појединих наставних јединица, тема, целина - рад са наставницима у остваривању задатака професионалне оријентације - учествовање у вредновању васп.-образ. Рада 2. САРАДЊА СА ОДЕЉЕНСКИМ СТАРЕШИНАМА - пружање помоћи у упознавању, подстицању и праћењу компоненти развоја ли- чности ученика (физичког, интелектуалног, моралног, естетског, емоциона- лног, социјалног радног и професионалног) - откривање узрока поремећаја понашања појединих ученика или група и преду- зимање одговарајућих васпитних мера - испитивање интересовања ученика и њихово адекватно укључивање у рад одго- варајућих секција

IX

током године

током године

IX

током године

- праћење и усклађивање оптерећености ученика наставним и ваннаставним активностима (домаћи задаци, тестови, контролни задаци, такмичења, укључе- ност у секције и др.)

IX

током године

III РАД СА УЧЕНИЦИМА (3 часа недељно) - испитивање образовне зрелости деце за полазак у школу - израда структуре одељења I, а по потреби и осталих одељења у школи - праћење успеха и напредовања ученика у настави и ваннаставним активно- стима у односу на постављење циљеве и задатке - идентификација и рад на отклањању педагошких узрока проблема у учењу и владању - идентификација ученика којима је потребан корективни рад, организовање и спровођење индив. и групног рада са ученицима којима је потребан корективни

IV,V,VI

VI

током године

Page 59: Godišnji plan rada škole

56

рад и са ученицима који имају тешкоће у учењу и владању - препознавање, откривање и идентификовање даровитих ученика и стварање оптималних услова за њихов развој и успешно напредовање - унапређивање рада СА и укључивање ученика у СА - сарадња са ученицима (V-VIII) у припреми екскурзија, посета, излета, прослава, културних, спортских, хуманитарних и др. активности - упознавање ученика са подручјима рада и уписном политиком средњих школа, професионално усмеравање, усклађивање њихових жеља и могућности - усмеравање ученика за осмишљено коришћење слободног времена - учешће у организацији рада Дечјег савеза - подстицање и неговање демократског духа и ученичке иницијативе и активно- сти

X током г. током г.

током г. II,III,IV,V током г.

IX, X током г.

IV САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА (3 часа недељно) - пружање помоћи у васпитном раду са децом, - инструктивно-саветодавни рад са родитељима даровитих ученика и ученика ко- ји имају тешкоће у учењу и понашању - оспособљавање родитеља за решавање проблема који се односе на учење и по- нашање - родитељски састанак са родитељима будућих првака - организовање састанка за групе родитеља чија деца имају сличне развојне про- блеме - помоћ родитељима у професионалном усмеравању и оријентисању своје деце - педагошко-психолошко образовање родитеља

током г.

IV

према потреби

током г.

V ИСТРАЖИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНЕ ПРАКСЕ (3 часа недељно) Аналитичко-истраживачки рад - сагледавање општих услова за одвијање васпитно-образовног рада школе - сагледавање постојеће образ.-васп. праксе и специфичних проблема и потреба школе - учешће у истраживању просветних и научних институција - анализа циљева самовредновања

током г.

VI УЧЕШЋЕ У РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ (2 часа недељно) - информисање одељенских и разредних већа о резултатима извршених анализа и истраживања - учешће у раду НВ (кроз анализу васп.-обр. рада и спровођење усавршавања на- ставника, предавање о менталној хигијени и интерактивној настави) - учешће у раду разредних и одељенских већа и стручних актива - сарадња са директором - унапређивање рада стручних органа школе - решавање актуелних васп.-образ. проблема - унапређивање образ.-васп. праксе (предлагањерационализације васп.-образ. рада и примена ефикаснијих облика, метода и средстава наставних и дтругих видова рада са ученицима)

током године

Page 60: Godišnji plan rada škole

57

VII САРАДЊА СА СТРУЧНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА, ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ (1 час недељно) - израда концепције плана и програма стручног усавршавања наставника у шко- ли - предлагање педагошко-психолошке литературе иметодике - реализовање програма педагошко-психолошког и дидактичко-методичког уса- вршавања - учествовање у организованим облицима размене искустава и сарадње шко- лских педагога и психолога (активи, секције, сабори, конгреси,...) - учешће у менторском раду са приправницима - сарадња са Центром за ментално здравље и Саветовалиштем за децу и родите- ље - сарадња са Центром за социјални рад - сарадња са Домом здравља Нови Бечеј - сарадња са МУП-ом Нови Бечеј - сарадња са Министарством просвете Републике Србије-одељење у Зрењанину - сарадња са другим школама које су у пројекту „Моја школа-школа без насиља“

X

током године

VIII ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (1 час недељно) - вођење документације о раду педагога (план и програм рада, годишњи, месе- чни, дневн. рада, досије о раду са учен., докум., извешт., анал. истр. рад - учествовање у унапређивању школске педагошке документације - вођење евиденције о сарадњи са ученицима, наставницима и родитељима

током г.

IX ПРИПРЕМЕ ЗА РАД (10 часова недељно) 1. ПРИПРЕМАЊЕ И ПЛАНИРАЊЕ - рад са ученицима, наставницима, родитељима - анализе и саопштења - предавања за ученике, наставнике и родитеље - посета часовима - праћење и проучавање потребе за стручном литературом - материјали за поједина истраживања и израду инструмената 2. ПРИПРЕМАЊЕ И ДОГОВАРАЊЕ СА ОСТАЛИМ СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ТИМОВИМА И СТРУЧНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА О ЗАЈЕДНИЧКИМ ЗАДАЦИМА И АКТИВНОСТИМА У ШКОЛИ И ИЗВАН ЊЕ

током г.

током г.

ШКОЛСКА БИБЛИОТЕКА

Библиотека основне школе ''Јосиф Маринковић'' располаже са књижним фондом од 8319.

Број набављених књига за шк.2012/13. години је 205. Библиотечки радник обавља послове који су предвиђени Планом и програмом рада шк. библиотекара за шк. 2013/14.

Програм рада, поред свакодневних послова (обрада и изнајмљивање књига, снимавање видео садржаја, часови у библиотеци, помоћ ученицима у проналажењу информација на Интернету и у библиотеци, стварању материјала за различите форме наставних садржаја, изради домаћих задатака, реферата, текстова за такмичење...) обухвата и:

Page 61: Godišnji plan rada škole

58

уређење паноа (месечно праћење дечјих светских бестселера), изложбе дечјих илустрација књига, салони књига (традиционални октобарски и ускршњи), презентација нових књига, организација сусрета са писцима и песницима, колективни, групни и индивидуални рад са ученицима, учествовање у свим школским манифестацијама, учествовање у акцији ''Читалачка значка'' и учешће на манифестацији ''Песничка

штафета''. комуникација са библиотекама из окружења, редовне посете Октобарском сајму књига, редовни одласци на Актив шк. библиотекара у Зрењанин анкете наставника око набавке наставних средстава, организација одељенских часова у библиотеци, стручно усавршавање на семинарима (према могућностима), прикупљање документације и израда Годишњег извештаја школе рад на школском сајту (око прикупљања информација) рад на прикупљању информација за школски часопис ''Ђачка искра'' сарадња са Просветним прегледом у виду писања занимљивих дешавања у нашој школи

у рубрици ''Дежурно око''.

Школска библиотека је обогаћена новим рачунаром Word 2010 где је унет и TNT програм, који се користи за увођење књига. Постоји још један рачунар Word 2003 који користе ученици по потреби и њиховој могућности. Веома лепу сарадњу имамо са Народном библиотеком и то путем занимљивих радионица за децу. Сарадња са основном школом ''Милоје Чиплић'' из Новог Бечеја је врло успешна, јер реверсом књига задовољавамо потребе наших ученика.

Page 62: Godišnji plan rada škole

59

ШКОЛСКИ ОДБОР Школски одбор је орган управљања у школи, именује и разрешава Министарство просвете и има једнак број чланова из редова наставника и представника локалне заједнице и представика Савета родитеља школе. Школски одбор Основне школе “Јосиф Маринковић” Нови Бечеј има 9 чланова и у току школске 2013/14. године ће: Садржај рада Носиоци активности Време реализације донети Годишњи програм рада школе и усвојити извештај о његовом реализовању

директор септембар

одлучиваће о пословању школе, о коришћењу средстава школе у складу са Законом

директор, секретар током године

расписивање конкурса за избор наставника и давати мишљење за њихов рад

директор, секретар током године

размотриће успех ученика и дати предлог мера за побољшање услова рада у школи и остваривање образовно-васпитног рада

директор, педагог крајем квартала

размотриће и друга питања утврђена актом о оснивању и Статутом школе

директор, секретар током године

доноси статут

секретар током године

усваја извештај о извођењу екскурзија и наставе у природи

директор октобар

Поступак и начин одлучивања Школског одбора утврђен је Статутом школе. У 2010. години именовани су нови чланови Школског одбора чији мандат ће трајати 4 године. Школски одбор чине:

1. Стевковић Милосава , председник 2. Цуцић Весна 3. Пандуровић Милена 4. Манасијевић Данијела 5. Кнежев Емил 6. Пешаковић Соња 7. Главашки Зора 8. Анђелковић Тамара 9. Кимпанов Јасминка

Page 63: Godišnji plan rada škole

60

ПРОГРАМ РАДА СЕКРЕТАРА

- Из делокруга правне службе:израда свих нормативних аката; израда уговора; прати законске и друге прописе; присуствује седницама Школског одбора – давање објашњења и тумачења; обављања правно техничке послове око избора органа школе (школски одбор, дисциплинску комисију, Савет родитеља(септембар)) - Из делокруга осталих органа: обавља све стручне послове за потребе Школског одбора и других органа; припрема и обрађује материјале које разматрају ови органи; води записнике и чува документацију(током школске године) - Из области кадровске службе: обавља све стручне и административно-техничке послове код спровођења конкурса за избор директора, као и ког спровођења конкурса за пријем осталих запослених у школи(август,септембар,јануар); обавља стручне и административно- техничке послове око пријављивања и ођављивања запослених надлежној служби, припрема и доставља извештаје и податке за школски одбор и органе ван школе и друге послове кадровске службе(током године) - Из области образовања и стручног усавршавања: води евиденцију о обавези полагања стручних испита и испита за лиценцу наставника и стручних сарадника (током године) - Административни послови: води евиденцију за преводнице (одсељени и досељени ученици-септембар), издаје уверења о редовном школовању ученика ради регулисања дечјег додатка(септембар), ради на експедицији поште и осталих послова(током године).

Page 64: Godišnji plan rada škole

61

IV - ОСТВАРИВАЊЕ ДРУГИХ ПРОГРАМА

ПРОГРАМ КУЛТУРНЕ И ЈАВНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Садржај овог програма рада ће се реализовати по плану повезивања са друштвеном средином, МЗ, установама и приватним организацијама у месту. У оквиру ових активности биће обележени сви датуми из савремених културних збивања. У школској 2013/14. години школа ће организовати следеће облике културних и јавних деловања:

Облици деловања Активности Време активности Носиоци активности Јавни наступи и приредбе Пријем у Дечији савез

ученика првог разреда-током Дечје недеље

октобар

Ученици четвртих разреда

Дан жена март ОЗ

Свети Сава

27.јануар Литерарна секција,

хор, историјска секција, ликовна

секција Дан школе 13.05.2014. Секције школе, ВТ

Ликовна секција школе Стална поставка поводом пријема првака у Дечији

савез, поводом Дана школе

октобар,мај

Ликовна секција

Такмичења у оквиру школе из природних друштвених наука, спорта, познавању

саобраћаја, рецитатора

Календар прописан од стране министарства

фебруар-мај

Руководиоци секција

Такмичења на нивоу општине

III, IV, V Предметни наставници

Сусрети са дечијим писцима

Током године Школска библиотека

Песничка штафета Избор песме за завршну манифестацију

Априла 2014. Школска библиотека

Посета позоришним представама

Током године Ученици и наставници

Акције ВТ(форум представе)

Дечја недеља, Дан школе

Током године Чланови ВТ

Page 65: Godišnji plan rada škole

62

КОРЕКТИВНИ ПЕДАГОШКИ РАД Опште намене:

корективни педагошки рад обухвата ученике који имају сметње у физичком и психичком развоју. То су деца која имају оштећење вида, телесне или нека хронична обољења као и специфичне интелектуалне сметње или пак сметње у емоционалном и социјалном развоју. Из њих произилазе тешкоће у праћењу наставног процеса и социјалног прилагођавања ученика

поред ових сметњи често ова деца имају и друге сметње, настале услед некоректног става социјалне средине не адекватних педагошких поступака. Обе ове врсте сметњи (примарне и секундарне) су узајамно повезане, једна другу условљавају па је васпитно-образовни рад са овом децом тежи, а резултати слабији.

Програм корективно-педагошког рада које он налаже имају за циљ да спрече развијање секундарних сметњи и умање утицај примарних. Подвргавајући ову децу посебним специјалним методама, облицима и смањеним садржајима рада омогућујемо им да напредују оним темпом који је за њих најоптималнији. Уз правилну израду педагошких профила и ослањање на јаке стране ученика постизаће најбоље могуће резултате. Основна претпоставка за успех у корективном раду је да сви васпитни чиниоци имају разумевања за децу са сметњама у развоју и да их прихвате са спремношћу са сарадњу. У реализацији овог програма рада учествују у школи: наставници предметне наставе, разредне наставе, педагог уз помоћ Диспанзера за ментално здравље деце и сарадника из Центра за социјални рад као и родитељи ученика са сметњама.

ВРСТА СМЕТЊИ АКТИВНОСТ НОС.РЕАЛИЗ. ВРЕМЕ 1. Спец.интел.сметње у учењу -индив.рад са учен. I-IV разреда-

развој психомоторике учитељ, педагог

током г.

-допунска настава -израда и реализација и ИОП

предм.наст. учитељ,наст.

током г. током г.

-сарадња са родитељима ОС,педагог током г. -сарадња са дечијим диспанз. родитељ,педаг

. током г.

2. Поремећаји у говору и гласу -сарадња са логопедом педагог током г. -сарадња са родитељима педагог током г. -сарадња са учитељем педагог током г. 3. Сметње у емоц.и соц. прилагођавању

-индивидуални рад

ОС,педагог

током г.

-рад са групама ученика са девијантним понашањем

ОС, педагог, МУП

током г.

-сарадња са Центром за соц. рад и родитељима ученика

одељ.стар., педагог

током г.

Page 66: Godišnji plan rada škole

63

ПРИПРЕМНА НАСТАВА

Овај облик рада се планира за припремање ученика пре полагања разредних, поправних испита, организоваће се за ученике који имају негативне оцене из поједних наставних предмета с циљем да им се помогне, да до почетка нове школске године савладају садржаје у којима заостају те тако постигну успех на поправном испиту.

Овај облик рада остварује се са фондом најмање 10 часова из једног наставног предмета а изводи се у јуну месецу (09.-13.06.2014.) за ученике осмих разреда,а полагање поправних испита је 16. и 17.06.2014. године. Припремна настава за ученикеV-VII разреда обавиће се од 18. до 22.08.2014. а полагање поправних испита 25. и 26.08.2014. године.

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

У току школске 2013/14. године наша школа ће за 43 ученика осмог разреда организовати припремну наставу. Наставници српког и математике ће крајем првог полугодишта, током зимског распуста и цело друго полугодишта држати припремну наставу. Распоред припремне наставе ће бити истакнут у холу школе. Родитељи ће о свему бити обавештени преко родитељских састанака и ''Клуба родитеља''.

Page 67: Godišnji plan rada škole

64

V-ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ

Годишњи и оперативни планови рада наставника, учитеља и свих осталих запослених налазе се у школи.

VI – ПРОГРАМИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ

ДРУШТВЕНО – ТЕХНИЧКЕ, ХУМАНИТАРНЕ, СПОРТСКЕ И КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ У слободне активности укључују се ученици од I-VIII разреда са тим што се стални облици активности организују за ученике од IV-VIII разреда. За ученике I, II и III разреда слободне активности се организују као повремене интересне активности у оквиру одељeњске или разредне заједнице на ЧОС и ЧОЗ. Слободне активности ученика су облици ваннаставног васпитно-образовног рада. Ученици наше школе се опредељују добровољно за укључивање у секције које су организоване у школи. Радом у секцијама развијају се и задовољавају интереси, индивидуалне склоности и способности ученика. Организовано се испуњава део слободног времена ученика стваралаштвом, игром и забавом. Основни циљ слободних активности је интензивирање рада са ученицима, успостављање сарадничких односа ученик - наставник, откривање и одабирање надарених ученика, професионално информисање и оспособљавање ученика за друштвени живот. Одељенске старешине и одељенска већа пратиће ангажованост ученика у слободним активностима и водити рачуна да превеликим ангажовањем у ваннаставним активностима ученици не буду преоптерећени (две највише три секције за једног ученика). Слободне активности су разврстане према следећим подручјима:

a) слободне активности наставних предмета и подручја b) слободне активности из области културно-уметничке делатности c) слободне активности из области техничке и радно-производне делатности d) слободне активности из области спортске и рекреативне делатности. У школској 2013/14. години радиће следеће секције:

Врста слободне активности и назив секције

Број група

Стручни руководилац

Број сати

1. ПРЕДМЕТНЕ -млади математичари

1 Цуцић Весна 34 1 Мађарев Станко 34

2. КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКЕ 34 -драмска секција 1 Богданов Дражана 34

1 Варга Душица 34 1 Оливера Делић 34

- језичка секција 1 Богданов Дражана 34 1 Варга Душица 34 1 Ковачев Сандра 34

Page 68: Godišnji plan rada škole

65

-новинарска секција 1 Варга Душица 34 -рецитаторска секција 1 Варга Душица 34 -књижевна секција 1 Богданов Дражана 34 -ликовна секција 1 Михајлов Оливера 34

1 Чолаков Тијана 34 -вредне руке 1 Блажин Јелена 34

1 Балинт Драгана 34 1 Ранков Ружица 34

-лепо писање 1 Блажин Слободан 34 3.СПОРТСКЕ СЕКЦИЈЕ 34 -кошарка 1 Гарчев Љиљана 34 -рукомет 1 Гарчев Љиљана 34 -одбојка 1 Стеванов Срђан 34 -фудбал 1 Стеванов Срђан 34 -атлетика 1 Гарчев Љиљана 34

1 Стеванов Срђан 34 -гимнастика 1 Гарчев Љиљана 34

1 Стеванов Срђан 34

ХОР Школске 2013/14. године у школи ће бити организован хор виших разреда, 108 часова годишње. Наставу ће реализовати наставник музичког васпитања - Фабијан Јанош, који ће реализацијом свог програма допринети побољшању квалитета културних активности у школи.

ДОДАТНИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД Додатни васпитно-образовни рад је намењем развоју способности само изузетно даровитих ученика из појединих области, тј. наставних подручја. Организује се за врло ограничен број ученикаи са њима се ради претежно индивидуално. Диференцирани приступ ученицима са израженим интересовањем и развијеним способностима започиње у разредној настави. У већој мери се наставља у ваннаставним активностима, пре свега у слободним активностима које својим слојевитим програмима могу задовољити индивидуалне потребе и интересовања ученика од првог до четвртог разреда. На тај начин код ученика развијамо одговорност за сопствено напредовање. Тек после тога ученици чије специфичне способности превазилазе садржај и начин рада у секцијама, обухватају се додатним васпитно-образовним радом. Оваквим радом се мотивишу ученици за постизање изузетних резултата, који ће се адекватно афирмисати кроз похваљивање и награђивање. У нашој школи школске 2013/14. године додатни рад биће организован из следећих предмета: српски језик, енглески језик, историја, географија, математика, ликовна култура. Идентификација ученика ће се обавити у октобру .

Page 69: Godišnji plan rada škole

66

ДОПУНСКИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД Допунски васпитно-образовни рад је обавезан за сваког ученика којег на то упути предметни наставник. Овај рад се започиње диференцијацијом тј. индивидуализованом приступу ученику у току редовне наставе, а за ученике којима је то неопходно наставља се на посебним часовима допунског рада. Допунска настава ће помоћи ученицима у превазилажењу неуспеха и на тај начин утицати на повећање нивоа мотивације. Школске 2013/14. године допунска настава биће организована из следећих области Наставни предмет

разред I II III IV V VI VII VIII

Српски ј. I-IV 3x18 3x18 3x18 2x18 V-VIII 34 34 34 34

Математи. I-IV 3x18 3x18 3x18 2x18 V-VIII 34 34 34 34

Страни ј. III-VIII 3x18 2x18 34 34 34 34 Историја V-VIII 34 34 34 34

Географија V-VIII 34 34 34 34

ПРОГРАМ УЧЕНИЧКЕ ЕКСКУРЗИЈЕ Циљ и задаци ученичких екскурзија морају бити усклађени са васпитно-образовним радом како пре тако и после њиховог извођења да би се њихови задаци потпуно реализовали. Ексурзије ће ове школске године бити реализоване на принципу комплексног карактера I-IV разред, а тематске екскурзије биће изведене у VII и VIII разреду. Екскурзије за наредну школску годину планиране су у следећим правцима, а њихова реализација највише зависи од материјалних могућности ученика. РАЗ ПРАВАЦ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ВРЕМЕ I Катаи салаш Упознавање са животом и радом људи у

прошлости 22.05.2014.

II Ново Милошево - Кикинда Обилазак места Ново Милошево, Кикинде, посета Народном музеју, Суваче.

-//-

III Зобнатица – Палић – Мајкин салаш

усвајање културних и географских садржаја, обилазак ЗОО врта, музеј, рекреација

-//-

IV Београд обилазак града,Калимегадан, зоо врт, усвајање географских и културних садржаја, музеј ваздухопловства, Ботаничка башта

-//-

V Нови Сад – Сремски Карловци -Петроварадин

обилазак града, посета Војвођанском музеју, посета Бранковом гробу, упознавање са крајоликом, боравак у природи

23.05.2014.

VI Вршац посета Идвору – музеј Михајла Пупина, хала „Миленијум“, музеје, манастир Месићи

-//-

VII -Ресавска пећина- обилазак тврђаве, музеја, неговање и 23-24.05.

Page 70: Godišnji plan rada škole

67

VII

манастир Манасија- 2 дана, Опленац Копово, природњачки музеј Београд

расвијање културне традиције, упознавање прошлости, крајолика и дружење у природи тематска, стручна екскурзија

2014. X 2014.

VIII

Тршић - Тара обилазак спомен комплекса Вука Караџића, музеј Доситеја Обрадовића, ХЕ Бајина Башта; посета Дрвенграду и вожња Шарганском осмицом

5-6.10. 2013.

ПРОГРАМ ИЗЛЕТА У зависности од предлога одељењских већа и сагласности Савета родитеља, школа ће организовати излет на пролеће 2014. ШКОЛА У ПРИРОДИ У овој школској години планира се извођење школе у природи за ученике II, III и IV разреда. Овим обликом рада треба објединити функције и задатке основног васпитања и образовања са одмором, заједничком исхраном, рекреацијом и организованим слободним временом ученика. Поред ових задатака школом у природи реализују се друштвено-васпитни и здравствени задаци значајни за развој деце овог узраста. Ученици ће школу у природи реализовати у пролеће 2014. године. Локација ће зависити од понуде. ЗИМОВАЊЕ УЧЕНИКА Уколико интересовање ученика буде оптимално организоваће се зимовање ученика од V-VIII разреда које укључује обуку скијања. Ова обука је рекреативног карактера и ако материјалне могућности ученика то буду дозволиле зимовање ће бити реализовано у току зимског распуста.

ИЗБОРНА НАСТАВА

У нашој школи организује се изборна настава из следећих предмета:

1. за ученике од I - VIII разреда- грађанско васпитање и веронаука 2. за ученике I до IV разреда народна традиција. 3. за ученике V - VIII разреда- информатика и рачунарство, хор, немачки језик, изабарни

спорт( кошарка, одбојка рукомет и фудбал) Годишњи и оперативни планови се налазе у школи.

Page 71: Godišnji plan rada škole

68

VII - ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ Из области професионалне оријентације школа остварује следеће задатке:

пружа ученицима информације о свету рада и захтевима образовних профила, уписа и проходности за више степене образовања,

развија код ученика мотивацију за правилан избор занимања, оспособљава ученике да испитују своје жеље и упоређују са стварним потребама

и могућностима у циљу њиховог даљег професионалног развоја. Професионална оријентација ће се у оквиру програма школе остварити кроз:

1. Наставу и остале облике васпитно-образовног рада 2. Кроз посебне облике рада на професионалној оријентацији - професионално

информисање и саветовање ученика од стране педагога 3. Кроз сарадњу и информисање родитеља

РАЗРЕД САДРЖАЈ РАДА МЕТОДЕ РАДА ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

I 1. Шта су по занимању моји родитељи разг.,ЧОС, ЧОЗ IX 2. Шта бих волео да будем када одрастем цртеж III, IV 3. Обраде текстова који говоре о раду читање,разговор Током год.

II 1.Чиме се баве моји укућани разговор X 2. Моје будуће занимање цртеж III, IV

3. Рад деце у породици без обзира на пол писм.састав IV III 1. Необична и ретка занимања разговор IX, X

2. Занимање које ми се највише свиђа разг., цртеж III,IV IV 1. Чиме се баве људи у мом завичају поређење,разг. IX, X

2. Насликај једно занимање сликање III, IV 3. Живот и рад у школи разговор IV

V 1. Личност којој се дивим разговор IX 2. Мој будући позив сликање III, IV 3. Кад порастем бићу писм.састав V

VI 1. Нацртај занимање своје омиљене личности сликање III, IV 2. Необично занимање писм.вежба V 3. Шта бих волео да будем писм.вежба V 2. Физичке способности и будући позив информисање II, III 3. Жеље и могућности анкета IV 4. Најчешће грешке приликом избора занимања информ.савет IV

Page 72: Godišnji plan rada škole

69

Акциони план имплементације програма професионалне оријентације за школску 2013/2014. годину

Садржај рада Активности за реализацију садржаја

Учесници активности

Како реализујемо активности

Динамика реализације

Разултати активности

Извор доказа

Проширивање тима за ПО

Укључивање одељењских старешина ученика 7.и 8. разреда, предметних наставника (сј,лк,инф,гв) и чланова ученичког парламента

-одељењске старешине 7.и 8. разреда -ученички парламент -чланови тима -предметни наставници (сј,лк,инф,гв)

Сарадња и договор о даљем раду са одељењским старешинама, наставницима и члановима парламента

До 10. септембра 2013.

Унапређивање рада тима укључивањем ученика, наставника и одељењских старешина, јер преносе мишљeња различитих интересних структура

записници

Рад (обука, тј. преношење стечених знања из области ПО ) са од. старешинама 7. и 8.разреда, наставницима и члановима ученичког парламента ( ВТ)

-оспособљавање одељењских старешина, наставника и чланова УП за рад са ученицима 7.и 8. разреда -припремање рада (радионица)

-одељењске старешине 7. и 8.разреда -чланови ученичког парламента -наставници -чланови тима

Кроз радионице и предавања

До 15. септембра 2013.

Оспособљавање одељењских старешина 7. и 8. разреда и чланова ученичког парламента за рад са ученицима 7. и 8. разреда на тему професионалне оријентације

-Белешке о реализованим састанцима -.фотографије

Активности вршњачког тима које доприносе промовисању пројекта ПО

-промовисање пројекта ПО кроз израду постера, флајера -истицање значаја рада на ПО ученика

-чланови тима, -чланови ученичког парламента ( ВТ)

Кроз радионице, кроз вршњачко деловање

Од октобра Унапређивање компетенција ученика 7.и 8.разреда у области професионалне оријентације

- белешке ученика фотографије

Рад одељењских старешина 7. и 8. разреда, наставника и чланова тима за ПО на тему професионалне

Припремање рада са ученицима (радионица) од стране одељењских старешина 7. и 8. разреда уз помоћ чланова тима

-Одељењске старешине 7. и 8. разреда -ученици 7. и 8. разреда -наставници -чланови тима

- Кроз радионице и предавања -разговором са

ученицима -саветодавним радом -дискусијом

Почевши од октобра

Унапређивање компетенција ученика 7. и 8. разреда у области професионалне оријентације

-белешке ученика фотографије -ученички

портфолији -извештаји о

раду

Page 73: Godišnji plan rada škole

70

оријентације Рад са родитељима ученика 7. и 8.разреда

Радионице намењене родитељима ученика, сарадња и саветодавни рад са родитељима

Родитељи ученика, одељењске старешине, чланови тима

Радионичарским радом, разговором

У току школске године, у зависности од актуелних дешавања и заинтересованости родитеља

Родитељи ученика су активно укључени у пружање подршке и помоћи приликом избора средње школе свог детета

Извештаји о раду, фотографије, белешке

Реални сусрети -посета средњим школама -интервју са представницима одређеног занимања, на основу интересовања ученика -посета НСЗ -посета ученика средњих школа нашој школи ради размене искустава

-ученици 7. и 8. разреда -спољни сарадници -ученици средњих школа

Кроз разговор, разгледање, евидентирање, структуирани интервју

Март-мај 2014.г Ученици се упознају са различитим занимањима и профилима у појединим средњим школама као и са карактеристикама одређених занимања

-белешке ученика о интервјуу -фотографије -ученички

портфолији -извештаји

Евалуација Састанци на којима се прати рад, процењује, уочавају недостаци и предлажу начини за превазилажење истих

-Одељењске старешине 7. и 8. разреда -ученици осмог разреда -чланови тима

Кроз разговор и праћење постигнућа ученика на завршном испиту и упису жељених школа -кроз интервју са

ученицима који су уписали средње школе

Јул 2014.г Стицање увида у квалитет рада тимa и квалитет акционог плана са циљем да се евентуални уочени недостаци превазиђу

записници

За ученике 7. разреда планирана је реализација 24 радионица из Приручника ; За ученике 8. разреда, тј. групу ученика осмог разреда, планирана је реализација 27 радионица из Приручника ( планирано је да и родитељи ученика 8.разреда буду укључивани у оне радионице које предвиђају и рад са родитељима) + реални сусрети

Page 74: Godišnji plan rada škole

71

ДЕЧЈИ САВЕЗ Дечји савез је самостална организација деце основношколског узраста чији се рад заснива на поштовању детета и испуњавању обавеза друштва према деци која произилазе из Устава Србије и одговарајућих закона, конвенција УН о правима детета и плана и програма основног васпитања и образовања. Основна начела на којима Дечји савез заснива своју делатност су неговање игре и забавно-рекреативних активности, добровољност и демократичност у удруживању у забави, раду, подстицању дечије радозналости и стваралаштва и повезивање деце и одраслих у оквиру рада организације “Пријатељи деце”. У нашој школи организација дечијег савеза ће радити на реализацији дечијег програма рекреативних слободних активности. Годишњи програм рада Дечијег савеза школске 2013/2014. године САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ - акција дечије солидарности деца – деци IX,X - уређење школског дворишта, парка и игралишта IX, X, III, IV - обележавање Дечје недеље X - програм добродошлице за ђаке прваке X - завршне активности поводом акције дечије солидарности X - посета позоришту, биоскопу, видео-пројекција XI, током године - израда и дистрибуција новогодишњих честитки - са најбољим радовима деце и одраслих уметника (део прихода остаје дечијем савезу)

XI и XII

- прослава дана Светог Саве I - расписивање литерарних и ликовних конкурса републичког и покајинског нивоа

XI, XII током године

- дечје игре без граница - одељењска такмичења IV разреди током године - уређење школе и околине III - акција прикупљања секундарних сировина током године, IV - крос крај V - извођење дечијих ексурзија V - дечији вашари (презентација и продаја) крај школске године -акције ВТ током године -рад ђачког парламента током године

Page 75: Godišnji plan rada škole

72

ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНE ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА Брига о здрављу, свестраном развоју и јачању психичких и физичких способности ученика, сталан је задатак школе. Здравствени рад са ученицима основне школе (I-VIII) реализује се у школи, затим у породици, здравственим установама и друштвеној заједници (путем друштвено-хуманитарних, спортских и других организација и удружења). Циља програма је:

стицање знања, формирање ставова и понашања ученика у вези са здрављем и здравим начином живота и развојем хуманизације односа међу људима,

промовисање социјалних интеракција у циљу очувања здравља, остваривањем активног односа и узајамне сарадње школе, породице и заједнице на

развоју, заштити и унапређењу здравља ученика. Рад на организацији програма одвијаће се у оквиру:

- ЧОС и ЧОЗ (реализација појединих садржаја), - ваннаставне активности - спортских секција, акција за уређење спортског простора, простора око школе, организовањем школске ужине, акција посвећених здравој исхрани, здравих стилова живота и сл. - ваншколске активности - уређење зелених површина, сарадња са заједницом у организовању културних и других активности за креативно и рекреативно коришћење слободног времена (излети, екскурзије, дани спорта и слично)

Фактори реализације: просветни и здравствени радници као део свакодневних активности, одељењске старешине, реализатори ваннаставних и ваншколских активности и родитељи у међусобној сарадњи. САДРЖАЈ ПРОГРАМА АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ВРЕМЕ I-VIII АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 1. Изградња самопоштовања

- сазнање о себи -свест о сличностима и разликама наших акција, осећања, изгледа

одељ.старешине I-VIII на ЧОС и ЧОЗ

током године

- изградња сопственог понашања

изградња поверења, пријатне и непријатне емоције

V разред

током године

- препознавање осећаја како нас други виде, појам вредности, љубав, знање, породица,здравље, хуманост, самопоштовање,потовање других

VI разред

током године

самопоштовање,односи са другима -

VII разред

током године

- евидентирање промена у развоју, формирање културног идентитета (промене у развоју VIII разред)

наст.биологије

током године

- проналажење начина за превазилажење психолошких проблема (псих.проблеми,односи у породици).

наст.биологије у редовној настави

током године

Page 76: Godišnji plan rada škole

73

2. Здрава исхрана - утврђивање сопствених потреба за храном и њихов однос са растом и развојем

- испитивање фактора који утичу на навике о правилној исхрани

на ЧОС и ЧОЗ

током године

- разноврсна исхрана а)како се хранимо - правилна исхрана V разред

ЧОС, ЧОЗ

током године

б) фактори који утичу на навике о правилној исхрани – VI разред

ЧОС, ЧОЗ

током године

- време за јело- оброци - формирање ставова у погледу исхране

ЧОС, ЧОЗ

током године

- формирање навика у вези са правилном исхраном- здрава и нездрава храна

- балансирање хране са енергетским потенцијалима VIII разред -здрава и нездрава храна

наст.биологије ЧОЗ

током године октобар

3. Брига о телу стицање основних хигијенских навика: прање руку, купање, хигијена уста и зуба, хигијена одевања, хигијена становања

- развијање личне одговорности за бригу о телу, коси, устима, носу, чистоћа тела, брига о одећи, здраве навике, непушење, не конзумирање алкохола

наставници РН, одељ.старешине, наст.биологије, медицинско ос.

током године

а) чистоћа тела, брига о одећи V разред

ЧОС, ЧОЗ

током године

б) здрава исхрана, заразне болести наст.биологије

током године

в) облици негативног понашања деце - алкохолизам, пушење, наркоманија VIII разред

медицинско ос.

током године

4. Физичка активност и здравље

Налажење задовољства у физичким активностима - стицање базичних способности покретљивости - значај одмарања

Примењивање физичких способности у дневним активностима

наст.разр.наст., на час.физичког ЧОС, ЧОЗ

током године

- развијање позитивних ставова за прикладност

међуразредни турнири - наст. физичког васп.

током године

- коришћење времена и рекреација

- избор активности, спортова и клубова

а) да дете буде здраво V раз. ЧОЗ током године б) фактори развоја и физички развој VI разред

ЧОЗ и наст. физичког васп.

током године

в) утицај физичких активности и здравље (у здравом телу здрав дух - у здравом духу здраво тело) VIII разред

г) спорт и здравље VIII разр. “

Page 77: Godišnji plan rada škole

74

5. Бити здрав - утврђивање здравог понашања

Научити како да се спречи болест РН у оквиру ПиД и на ЧОЗ (педагог-радионица)

током године

- потреба за одмором - природна одбрана организма наст.биологије

током године

- спавање и рекреација - најчешће болести школске деце, спречавање инфекција, узроци, лечење, превентива VII разред

медицинско ос.

током године

- начини савлађивања лакших здравствених проблема

- суочавање са развојним страховима и аниксиозношћу VIII разред

педагог (“умеће одрастања”)

током године

6. Безбедно понашање

Научити основна правила о безбедности у кући, школи и заједници

Стицање поуздање о следећем опсегу активности:

РН у оквиру ПиД

током године

-безбедно кретање у саобраћају

- безбедност у саобраћају наставник ТО током године

- спречавање узрока - хитне интервенције наст.биологије VIII разред

током године

- безбедно понашање ЧОЗ током године

7. Односи са другима

Упознати се односима у породици и пријатељима

- оспособити ученике да разумеју туђе потребе и осећања других водећи рачуна о њима, прихватајући и поштујући разлике

разр.наставници на ЧОЗ и ЧОС

током године

- пријатељство са другом децом

проблеми прилагођавања V разред

од..старешине

тком године

- савладавати конфликте и туђа нерасположења

толеришимо другачија мишљења, боримо се за своја VI разред

од. старешине, ЧОЗ

током године

- савладавање понашања (интеракција) са људима различитог узраста, културе и традиције

хуманост међу људима VII разред од.старешине ЧОЗ

током године

Ненасилно решавање конфликтних ситуација

адаптирање на промене у социјалним односима VIII разред превентивне радионице, гледање цртаног филма ''Уа неправда'', правила у разреду и школи

Тим за инцидентне ситуацијe, ВТ

током године

8. Хумани односи међу половима

Оспособити ученике да: Оспособити ученике да: - перципирају индивидуалне разлике међу половима

- спознају физичке разлике међу половима

РН на ЧОС и ЧОЗ и наст.биологије

децембар

Page 78: Godišnji plan rada škole

75

- сарађују са супротним полом

- правилно препознавање својих осећања и односи између девојчица и дечака VI разред

од.старешине

током године

- науче да помажу другима кад је то потребно

- стицање позитивних ставова о вредновању супротног пола - друштвено историјска условљеност VII разред

од.старешине

током године

-форум представе на тему толеранције

чланови ВТ

током године Дечја недеља, Дан школе

9. Правилно коришћење здравствених служби

- упознавање и први контакти са лекаром, стоматологом, медицинском сестром, здравственим установама - како на време отићи зубару, лекару...

- откривање да одговарајуће службе пружају здравствену помоћ појединцу, организацији, различитим социјалним групама, заједници у целини

- кроз радионицу превазиђу страх од зубара

медицинско особље, служба за здрав.заштиту, одељ. Старешина -педагог, III разред

током године фебруар

10. Улога за здравље заједнице

- знати како сачувати здраву околину

Допринети здрављу околине: - чувати животну средину

нас.разредне наставе

током године

- открити начине социјалне интеракције са људима из заједнице (окружења)

а) човек и животна средина V разред

наст.биологије

б) несклад између природе и човекових активности VI разред

в) екологија VII разред “ “ г) идентичност, осећање самопоуздања и налажење свог места у контексту социјалних односа VIII разред д)изграђивање свести о потреби за заштитом природе и човекове средине

од.старешине, ЧОЗ Ученици, наставници, еколошка секција,

“ током године

Page 79: Godišnji plan rada škole

76

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Програм еколошке заштите животне средине и естетско уређење школе биће реализован кроз активности редовне наставе и ваннаставне активности током школске године. САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ НОС.АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛ. 1. Обликовање живог кутка у холу а) гајење биљака у саксијама- б) украшавање школских учионица и прозора, ходника украсним биљем ц) уређење школског парка

Наставник биологије и ученици

током године

2. Естетско-хигијенско вредновање 3.Сарадња са еколошким удружењима

Чланови ВТ, ЂП, наставник хемије, биологије, физике, педагог

током године

УНАПРЕЂИВАЊЕ СТАВОВА О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПОДИЗАЊЕ ОПШТЕГ КУЛТУРНОГ НИВОА УЧЕНИКА

Унапређивање ставова о заштити животне средине ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ МЕТОДЕ,

ОБЛИЦИ, СРЕДСТВА

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ

I-IV Упознавање ученика са факт. угрожавања животне средине (тла,шуме,загађење воде и ваздуха)

наставник природе и друштва

видео материјал, посматрање, излагање

учитељи, руководиоци секције, током године

Уређење насеља, зграда, јавних простора,зеленила

кроз посматрање и разговор омогуђити ученицима да стекну знања о правилном уређењу истих као и очувању

посматрање, дем.илустр. разговор фронт.рад

учитељи, руководиоци секције, током године

Упознавање ученика са међузависношћу живе природе и живога света

познавање природе и друштва,

излагање, посматрање, фронт.рад

учитељи, током године

Оспособљавање ученика да конкретизују идеје о заштити животне средине

писање есеја на тему очување животне средине, учешће на конкурсима ликовног и литерарног дечјег стваралаштва

писмена вежба

руководиоци актива, учитељи, педагог, током године

Побољшање визуелног комуницирања у школи

кроз израду плаката на тему природних лепота и њихове заштите

ликовни израз, групни рад

учитељ, педагог

Развијање обавезе код ученика да воде рачуна о школском простору, ходницима и дворишту

естетско-хигијенско вредновањешколског простора (сваке учионице)

договор, дискусија, табеларни приказ

ученици 4x годишње

Page 80: Godišnji plan rada škole

77

V-VIII Оспособљавање ученика за примену еколошких знања

кроз час српског језика, писање састава на тему: Човек и загађивачи

писмена вежба

предметни наставник током године

Изграђивање естетских ставова у односу на природу

кроз ЧОС и час ликовне културеучешће на конкурсу, кроз наставу биологије

дискусија

разредне старешиненаст. биологије, током године

Стицања знања о штетним чиниоцима по човекову средину и живот уопште

кроз часове историје,геогра- фије, биологије, хемије упознати ученике о штетном дејству човека по животну средину

према методама које наставник заступа

наставник историје и географије током године

Стицање знања о дужностимаи обавезама очувања природних богатстава

кроз наст.физике нагласити штетне чиниоце по животну средину(врсте загађивача). Хемија: упознавање ученика са најопаснијим загађивачима ваздуха воде и тла. Кроз наставу биологије указ. на штетно дејство пестицида, све наставне јединице које се односе на еко-систем-ретке биљке, животиње повезати са екологијом.Кроз техничко образовање- правилном применом разних техничких материјала водећи рачуна о отпадном материјалу

према методи коју заступа наст. видео материјал излагање, разговор, предавање видео материјал

наставник физике, руководиоци секција наст.хемије током године наставник биологије током године наставник техничког информатичког образовања током године

Естетско и функционално уређење школског простора

функционисање ђачког кутка, као и оплемењивање учиони- ца у функцији васпитног дело-вања и неговање одговорног односа запослених и ученика према уређењу и одржавању простора кроз рад ђачке задруге стално унапређивање и оплемењивање школског животног простора

практични рад

током године тим за самовредновање, наставник биологије и хемије сви запослени и деца

Page 81: Godišnji plan rada škole

78

ПОДМЛАДАК ЦРВЕНОГ КРСТА

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ - недеља борбе против ТБЦ IX - акција “Трка за срећније детињство” X - акција “За сунчану јесен живота” X - укључивање у акцију “Дечја недеља” X - акција “Солидарност на делу” IX – XI - обрада тема о болестима зависности XI - наставна предавања за узраст VII и VIII разред на тему “Дан борбе против АИДС”

XII

- један пакетић - “Много љубави” XII и I - такмичења (школска, општинска) “Шта знаш о здрављу”

III

- обука екипа Прве помоћи IV - Светски дан здравља IV - конкурс ликовних радова “Крв живот значи” V - активности у Недељи ЦК пријем подмлатка ЦК, Светски дан ЦК

V

- акција “Друг - другу” током г. -акција''болести прљавих руку'' -наставна предавања за узраст VII и VIII разреда на тему'' Репродукција и планирање породице, сексуално преносиве болести''

април

Руководиоци ученичких организација су: 1. Дечији савез школе: Богданов Дражaна, Бачкалић Драгица и Видаковић Маја 2. Подмладак Црвеног крста: Бугарски-Балинт Драгана и Грујић Милена Активности руководиоца ученичких организација обављаће се према програмима рада ученичких организација у току године. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ - АКТИВНОСТИ НОС.АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ

РЕАЛИЗАЦ. 1. Помоћ родитељима у остваривању васпитне функције породице

одељ. старешине (на родитељским саст. и индивидуалним контакт.

током године

2. Укључивање родитеља у живот и рад школе (упознавање са правилима организације рада школе, Годишњим програмом рада као и са програмима одељ.заједница, активности ШРП, самовредновања, ''Клуб родитеља'')

одељ.старешине, директор, педагог

IX и даље

3. Укључивање родитеља у редован ВОрад, ради подршке осамостаљивању и отклањању физичких и комуникацијских препрека

одељ.старешина током године

4. Саветодавни рад са родитељима или старатељима детета коме је потребна додатна подршка

одељ.старешина, педагог

током године

Page 82: Godišnji plan rada škole

79

САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА

Ради јединственог васпитног деловања школе сарадња са родитељима се организује: a) Као међусобно информисање родитеља и наставника о: психофизичком и социјалном развоју ученика о резултатима рада и понашању ученика условима живота у породици, школи и друштвеној средини сарадња родитеља и наставника у професионалној оријентацији учешће родитеља у изради педагошких профила и ИОП-а b) Образовање родитеља за реализацију васпитних програма: из области здравственог васпитања психичког развоја детета фактор породице у васпитању утицај школе на васпитање детета и изградњу његове личности друштвена средина и њен утицај на формирање личности детета укључивање родитеља у реализацију професионалне оријентације Ове школске године сарадња са родитељима обавиће се кроз следеће видове:

ОБЛИК РАДА САДРЖАЈ РАДА ВР.РЕАЛИЗ. НОСИЛАЦ Информисање родитеља и наставника

-индив.разговор са циљем сагл. разв.учен.и сузбијање негативн. навика у учењу и владању -групни родитељски састанак са родитељима чија деца имају сличне проблеме -одељ.родитељски састанци у циљу упознавања и информи-сања родитеља: 1. Информисање о резултатима

рада ученика у одељењу. 2. Информисање о степену

развоја колектива одељења. 3. Информисање о резултатима

систематских прегледа и мерама које треба предузети у циљу боље здравствене заштите.

4. Информисање о реализацији програма рада школе, искуства са екскурзија и излета.

5. Упознавање родитеља о професионалној оријентацији њихове деце.

6. Упознавање родитеља са инклузијом и ИОП

током год. и недељно (у обл. савет.рада са родитељима) током године септембар

одељењски старешина, педагог

одељенски старешина

Page 83: Godišnji plan rada škole

80

Образовање родитеља за реализацију васпитног рада Сарадња са родитељима у реализовању васпитних задатака

-организ.пред.за родитеље из области: 1.утицај породице у васп.детета 2. психоф.каракт.детета др.узр. -саветодавни рад педагога са родитељима -помоћ при реализацији пројекта професионалне оријентације -присуствовање родитеља свечаним приредбама

током године, једном недељно, по програму на поч.шк.год. по програму културних активности

једно до два предавања, ОС, педагог представници Савета родитеља, чланови колектива

ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ - АКТИВНОСТИ НОС.АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦ.

- укључивање ученика у спортске и друге клубове

одељењске старешине, наст.физ.васпитања

током године

- укључивање ученика у културне институције (ликовне, музичке, фолклорне, истраживачке, еколошке)

одељењске старешине, наст.физ.васпитања, наставници ликовне и музичке културе

током године

- сарадња са Домом здравља, Центром за социјални рад и другим институцијама у општини, региону, Покрајини и Републици

одељењске старешине, директор, педагог

током године

- едукативне посете фабрици ''Полет'' ради упознавања процеса производње у циљу потпуне искоришћености људских потенцијала (могућност запошљавања) и ради мањих социјалних издавања

одељењске старешине, наставник хемије

септембар

Основна школа “Јосиф Маринковић” Нови Бечеј у току школске 2013/14. године сарађиваће са:

a) Домом културе општине Нови Бечеј у оквиру ког ће се организовати: приредбе поводом обележавања Дечје недеље прослава Нове године у дискотеци Дома културе за ученике од нижих разреда школска приредба поводом Дана школе изложба дечијег стваралаштва посета позоришним представама, биоскопским представама и изложбама. б) Спортском халом “Јединство” Нови Бечеј у којој ће се одржати такмичења ученика у кошарци поводом дана спорта, реализацији програм у оквиру Дечје недеље. в) Сарадња са Домом здравља у погледу унапређивања здравља и предузимања превентивних мера за очување здравља кроз: лекарске прегледе стоматолошке прегледе учешће ученика на конкурсу поводом Недеље здравих зуба, Недеље борбе против ТБЦ

и осталих акција које се буду обележавале.

Page 84: Godišnji plan rada škole

81

остваривање сарадње у оквиру функционисања спољашње мреже реализација тема ЧОС и ЧОЗ из домена здравља сарадња приликом прављења ИОП-а

г) Сарадња са Месном заједницом Нови Бечеј Месна заједница ће на крају школске године обезбедити пригодан поклон за ученика генерације што је и раније чинила.

Даља сарадња биће реализована кроз обезбеђивање спонзорства за учешће ученика на разним такмичењима, сарадња у оквиру разних манифестација на нивоу општине у којима учешће има и школа.

д) Сарадња са радном организацијом “Полет” Нови Бечеј у погледу спонзорства за учешће ученика на разним такмичењима. ђ) Сарадња са Центром за социјални рад Нови Бечеј кроз информисање о стању ученика који живе у тешким материјалним условима, обавештавање о евентуалним случајевима малолетничке делинквенције, као и функционисање спољашње мреже. Прикупљање релевантних података за потребе прављења ИОП-а. е) Сарадња са МУП-ом Нови Бечеј (по потреби, у случају делинквентног понашања ученика као и професионално информисање ученика који желе да учествују за упис у школе за милиционаре).

ПРОГРАМСКЕ ОСНОВЕ ВАСПИТНОГ РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Циљ васпитног рада Циљ основног образовања и васпитања је стицање општег образовања и васпитања, складан развој личности и припрема за живот и даље опште и стручно образовање и васпитање. Васпитањем се остварује припрема за живот, оспособљавање за примену стеченог знања и учења и стваралачког коришћења слободног времена, развијање интелектуалних и физичких способности,стицање и развијање свести о потреби чувања здравља и заштите природе и човекове средине,развијање хуманости, истинољубивости, патриотизма и др.етичких својстава личности,васпитања за хумане и културне односе међу људима, без обзира на пол, на расу, веру, националност и лично уверење, неговање и развијање потреба за културом и очување културног наслеђа и стицање основних сазнања о лепом понашању у свим приликама. Програмски задаци и садржај васпитног рада у школи 1. Прилагођавање ученика на школу и учешће у школским активностима:

- Упознавање ученика са школом - Сусрети родитеља, наставника и ученика - Договор са узајамним очекивањима, потребама и захтевима - Изграђивање јединствених ставова породице и школе о васпитању ученика - Активно учешће заједнице ученика и Ученичког парламента и Савета родитеља у

изради и примени правила понашања у школи - Адаптација ученика на живот у школи - Укључивање ученика у школске активности - Изграђивање свести о припадању школи и идентитету школе

2. Подстицање личног развоја: - Подстицање личног самопоуздања, упознавање и прихватање сопствених вредности,

учење видова самопотврђивања уз уважавање личности других ученика - Неговање осећања, уочавање веза између осећања, потреба, мисли и акција... - Упознавање својих и туђих потреба

Page 85: Godišnji plan rada škole

82

3. Подстицање социјалног сазнања и социјализације: - Разумевање других ученика и усклађивање њихових поступака активности у социјалној

групи; - Развијање толеранције према разликама мишљењима, ставовима,

особинама,навикама,изгледу и потребама других; - Успостављање,неговање и развијање односа са другима. Пријатељство.Сараднички

однос.Односи међу генерацијама.Односи у породици и школи.Чиниоци који доводе до повезивања и нарушавања односа.

- Сарадња у школи.Припремање заједничких програма којима се побољшава квалитет живота у школи.

4. Развијање комуникативне способности, сарадње и конструктивног разрешавања сукоба: - Развој сарадничке комуникације - Активно,пажљиво слушање другог у комуникацији и тумачење критике - Изражавање својих опажања, осећања и потреба,представљање јасних захтева без

оптуживања и критиковања и пребацивања одговорности на другу особу - Конструктивно одговарање на критику; - Познавање невербалне комуникације и њених особености; - Динамика сукоба, стратегија и стилови понашања у сукобу и конструктивно решавање

сукоба 5. Неговање вештина и способности за решавање индивидуалних проблема

- Прихватање личних проблема као изазова за њихово решавање и развој - Изграђивање и коришћење ефикасних начина за решавање проблема - Стрес: извори, утицаји, стилови суочавања и механизми превазилажења Изграђивање

контроле и социјалне подршке - Суочавање са неуспехом - Развијање и јачање личне контроле и истрајности - Агресивно испољавање и вређање других, претње, физички обрачуни и слична

непожељна понашања - Ризична понашања: зависности (пушење, алкохолизам, наркоманија)- превентивне

активности 6. Формирање аутономне моралности и изграђивање моралних и других вредности

- Упознавање сазнајних и практичних вредности моралних норми и вредности, неговање моралних односа и активности

- Критички односи према вредностима израженим у мас- медијама и непосредном окружењу

- Афирмација позитивних примера у неговању моралности Остваривање програма васпитног рада Васпитни програм реализовати ће се кроз:

- Примену правилника о понашању ученика радника школе и родитеља у основној школи - кодекс понашања

- Остваривање циљева и задатака васпитног рада кроз наставу и програме наставних предмета

- Остваривање циљева и задатака васпитног рада кроз пројекте и посебне програме - Остваривање циљева и задатака васпитања у раду одељенске заједнице - Остваривање циљева и задатака васпитног програма кроз програм рада одељењског

старешине у сарадњи са предметним наставницима и педагошко психолошком службом. Наставничко веће и педагог ће пратити реализацију васпитног програма.

Page 86: Godišnji plan rada škole

83

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА

Програмски садржаји Носиоци активности Време реализације Превентивне активнoсти

-Теме за ЧОС, ЧОЗ: 1.Осам превентивних радионаица за ученике првих и петих разреда

Одељенске старешине првих и

петих разреда

током године

2. Гледање цртаног филма ''Уа, неправда''

Одељенске старешине III,VI,VII,VIII разреда

октобар

3. Функционисање заштитне мреже

Одељенске старешине III разреда

октобар

4. Појам и врсте насиља IV разред октобар 5. Правила у одељењу и школи

VI разред октобар

6.Унутрашња и спољашња заштитна мрежа

VII разред октобар

-Акције Врчњачког тима: 1. Дечја недеља( спортска такмичења, вашар, форум представа)

Ученици виших разреда са координатором Бачкалић

Драгицом

октобар

2. Дан школе( спортска такмичења са школама из општине, форум представа)

Ученици виших разреда

мај

3.Акције током године Чланови вршњачког тима током године 4.Заједничке активности са ВТ других школа

Чланови вршњачког тима новембар, април

-Ђачки парламент: 1. '' Ја говор'' – радионица за оснаживање и комуникацију

Чланови ђачког парламента

новембар,

током године 2. Укључивање у рад НВ, ШО, СР

Чланови ђачког парламента

током године

3. Сарадња са ЂП у општини Чланови ђачког парламента јануар 4. Заједничке акције ВТ и ЂП –вербално насиље

Чланови ђачког парламента фебруар

5. '' Сви смо ми различити''- толеранција и солидарност на делу

Чланови ђачког парламента

април

6. Развијање културе дијалога Чланови ђачког парламента и педагог

мај

7. Спортски сусрет са школама из општине

Чланови ђачког парламента

Дан школе, мај

8. Организоване еколошке акције- очистимо обале Тисе

Чланови ђачког парламента

октобар

Page 87: Godišnji plan rada škole

84

Интервентне активности - Функционисање унутрашње заштитне мреже(I и II ниво)

Дежурни наставници, одељенске старешине , тим

током године по потреби

- Функционисање спољашње заштитне мреже( III ниво угрожавајуће ситуације)

Чланови спољашње заштитне мреже ( МУП, Дом здравља,

Центар за социјални рад

током године по потреби

- Вођење документације у инцидентним ситуацијама

Педагог, чланови тима током године по потреби

Page 88: Godišnji plan rada škole

85

КОНВЕНЦИЈА О ПРАВИМА ДЕЦЕ

Садржај активности Носиоци активности Време реализације

Врсте права Педагог на часовима ЧОС-а и у току Дечје недеље, наставници грађанског васпитања у I, IV,VII и VIII разреду

Октобар и током године

Заштита од злостављања, занемаривања и злоупотребе деце

Педагог на часовима ЧОС-а у IV разреду

Током године

Предрасуде и стереотипи Педагог на часовима ЧОС-а у

IV разреду

Током године

Радити заједно Педагог на часовима ЧОС-а у

IV разреду

Током године

Превентивне радионице из пројекта ''Моја школа-школа без насиља''

ОС, стручна служба Током године

Page 89: Godišnji plan rada škole

86

АКТИВНОСТИ ЂАЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

Садржај рада Време реализације

Реализовано

* анализа рада ЂП у протеклој школској години - примедбе и предлози за побољшање рада - предлози за програм и план рада ЂП за текућу годину

* учешће ЂП у реализовању активности за време Дечје недеље

* еколошка акција – Очистимо школу (развијање еколошке свести код вршњака)

* Радиoница за оснаживање и подршка ЂП и ВТ

Септембар

Септембар

* реализација активности за време Дечје недеље заједно са ВТ

* усвајање плана и програм рада ЂП * избор председника Скупштине и Владе ЂП * Радионице за оснаживање и комуникацију '' Ја

говор'' * Маскембал « Ноћ вештица»

Октобар Октобар

* сарадња са наставничким већем, Школским одбором и Саветом родитеља

- активно учешће ученика присуствовање састанцима - одређивање марш-руте за екскурзије и време реализације - анализа успеха и владања на крају првог квартала * Реализација радионица за оснаживање

вршњачког тима

Новембар Новембар

* анализа рада школских секција (ученичке потребе, предлози за унапређивање рада, резултати рада)

* присуствовање и учешће у раду НВ, СР, ШО * извештавање о најважнијим питањима

везаним за програм рада школе и наставних предмета

* хуманитарна акција – организовање помоћи старијим особама ( нарочито током школског распуста)

* Јелка жеља и ђачких потреба

Децембар Децембар

Page 90: Godišnji plan rada škole

87

* гостовање угледних личности из јавног живота ( трибина)

* размена искустава и сарадња са ЂП * ( скупштина ЂП) на нивоу општине * Иницирање умрежавања на нивоу општине

Јануар Јануар

* заједничка акција ЂП и ВТ – вербално насиље – проблем број један ( како смањити вербално насиље - трибина за ученике виших разреда)- гостпсихолог

* Дан лепих рачи – обележавање Дана заљубљених

Фебруар Фебруар

* сарадња са НВ, СР, ШО – присуствовање седницама и активно учешће

* права и одговорност деце и одраслих

Март Март

* сви смо ми различити – Светски дан Рома (акција на нивоу школе) ЂП и ВТ

* Трибина – Светски Дан здравља

Април Април

* развијање културе дијалога – педагог школе, наставници српског језика, ЂП и ВТ

* Обележавање Дана школе ЂП и ВТ

Мај Мај

* организовање еколошке акције – очистимо обалу Тисе – обележавање светског дана за заштиту животне средине

* анализа рада током године сарадња са НВ, ШО, СР – анализа успеха и владања на крају наставне године, похвале и награде, избор ђака генерације(критеријум за избор).

Јун Јун

Page 91: Godišnji plan rada škole

88

АКТИВНОСТИ ВРШЊАЧКОГ ТИМА

Садржај рада Време реализације

Реализовано

1. Поздрав петацима- добродошлица у ВТ 2.Анализа рада ВТ у претходној години

3. Предлози активности за Дечју недељу 4. Радионице за оснаживање ВТ ( V,VI разред) тренери координатори и старији чланови ВТ 5. Еколошка радионица –„Очистимо школу“

6. Распоред активности у ђачком кутку

Септембар

Септембар

1.Организовање и реализација активности током Дечје недеље( предлози одељенских заједница).

2. Усвајање плана рада за 2013/14. годину 3. Праћење (континуирано до краја школске године) реаговањавршњака у инцидентним ситуацијама . Евиденционе листе, тромесечни извештај ВТ на основу различитих извора(анкетни листићи и мета)

Октобар

Октобар

1. Радионице за оснаживање ВТ ( V, разред) тренери координатори и старији чланови ВТ

2. Расписивање конкусра за сценарио нове форум представе (актуелни проблеми)

3. „Ја говор“- радионица 4. Форумовање-часови ЧОЗ-а

Новембар Новембар

1. Тромесечна анализа рада ВТ( примедбе, нереализовано, разлози..)

2. Вршњачка медијација

3. Новогодишњи турнир у санкању и грудвању, израда фигура од снега( у недостатку снега, игре без

граница у фискултурној сали школе) 4. Јелка жеља и потреба ЂП, ВТ

Децембар Децембар

1. Израда зидних новина(промоција активности ВТ и ЂП у претходном годишту)

2. Ризичне зоне-како смањити ризик

Јануар Јануар

Page 92: Godišnji plan rada škole

89

1.Једна леп реч- 1 бомбона(превенција вербалног насиља) трибина-Вербално насиље- гост психолог – ВТ и ЂП 2. Акција ВТ-дан лепих речи

Фебруар Фебруар

1. Предлози плана уређења школског дворишта (конкурс) 2. Зидне новине и презентација предлога плана уређења школског дворишта 3. Јавна расправа на нивоу школе

Март Март

1. Тромесечна анализа рада ВТ

2. Радионица –примери ненасилног решавање инцидентних ситуација – излет за чланове ВТ

3. Организовање заједничког излета за више разреде(одV доVIII)

4. Сви смо ми различити - Светски Дан Рома (представљамо себе, ромски језик – превод, изрека, стих...) – ВТ и ЂП 5. Трибина – Светски Дан здраља (ВТ и ЂП)

Април Април

1. Развијање културе дијалога- ВТ,ЂП ( педагог школе, наставници српског језика) 2. Обележавање Дана школе

Мај Мај

1. Заједничка акција са Ђачким парламентом- очистимо обалу Тисе

2. Годишња анализа рада ВТ и ЂП

Јун Јун

Page 93: Godišnji plan rada škole

90

VIII - ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА И УНАПРЕЂЕЊА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА

УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА АНАЛИЗА ПОТРЕБА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ШКОЛЕ НА ОСНОВУ ШКОЛСКИХ ДОКУМЕНАТА

На основу анализе стратешких докумената за побољшање услова рада у школи, ми смо школа чија је: МИСИЈА - да имамо јасне и дефинисане циљеве на чијој реализацији одговорно ради, која се постепено и дугорочно мења. Кроз јавне наступе доприносимо афирмацији школе. Постали смо партнерска школа и успешно сарађујемо са локалном заједницом и свим заинтересованим организацијама. Позитивна школска клима резултат је добрих међуљудских односа. ВИЗИЈА - да желимо да будемо школа која ће континуирано унапређивати постигнућа ученика и подизати углед школе, да будемо школа за пример! На основу ових приоритета смо поставили циљеве:

- Да унапређујемо постигнућа ученика у учењу кроз индивидуализацију наставе - Подстичемо сарадњу са родитељима кроз постизање свести код запослених у

школи за успешнију комуникацију са родитељима и ученицима

Да бисмо успели да реализујемо сопствене циљеве и постигнемо успех, неопходно је да искористимо ресурсе којима располажемо, као и да сагледамо евентуалне или очигледне тешкоће са којима ћемо се сусрести и да их на време предупредимо. Као оријентир у нашем раду нам може послужити самоанализа сопствених интересовања, могућности и потреба, као и могућности и потреба наше школе. Из тог разлога смо направили нашу swot анализу на нивоу школе, као што је и сваки наставник/стручни сарадник анализирао своје позитивне и негативне стране. На састанцима Стручних већа су, такође, изанализиране и потребе за усавршавањем наставника у матичним научним дисциплинама и наставним предметима који из тих дисциплина произилазе. На основу свих ових анализа, предложени су, а затим и израђени појединачни планови стручног усавршавања у установи и ван ње, а на основу тога и Годишњи план стручног усавршавања наставника и стручних сарадника за 2013/14. годину.

Page 94: Godišnji plan rada škole

91

ГОДИШЊИ ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ОШ „ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“ ЗА ШК. 2013/14. ГОДИНУ

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОРИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

БРОЈ САТИ

ДОКАЗИ

ЛИЧНИ ПЛАНОВИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 1. Израда личних планова

стручног усавршавања и њихово разматрање на седницама стручних већа

Наставници, педагог Септембар 2013. - Лични планови професионалног развоја наставника и стручних сарадника

- Извештаји са седница Наставничког већа

ГОДИШЊИ ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НА НИВОУ УСТАНОВЕ 2. Договор око активности и

израда плана рада тима Тим за стручно усавршавање (председници актива – наставници и разредних већа – учитељи, педагог)

Септембар 2013. - План рада Тима за стручно усавршавање

3. Израда годишњег плана стручног усавршавања

Тим за стручно усавршавање

Септембар 2013. - Годишњи план стручног усавршавања установе

ПОВЕЗИВАЊЕ ПЛАНА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА СА ДОКУМЕНТИМА ШКОЛЕ 4. Имплементација плана

стручног усавршавања у Годишњи програм рада школе

5. Одабир активности у плану стручног усавршавања на основу Школског развојног плана, као и њихово међусобно повезивање

6. Израда плана самовредновања стручног усавршавања у оквиру области Етоса и Ресурса, као и израда плана подршке у реализацији стручног усавршавања запослених у школи

Педагог, директор, тим за ШРП

Септембар 2013. - Годишњи програм, ШРП, план и извештаји тимова за самовредновање

Page 95: Godišnji plan rada škole

92

АКТИВНОСТИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 7. Планирање огледних и

угледних часова, као и посете истих у оквиру својих актива / разредних већа

8. Планирање одржавања Сајма науке у школи

9. Одабир семинара из каталога, конференција, симпозијума

10. Организовање одлазака у позориште

11. Прикази књига, приручника, часописа из области васпитања и образовања

12. Реализација различитих активности са родитељима, првенстевно у области комуникације и сарадње (кључне активности и у оквиру ШРП-а и стручног усавршавања, у циљу побољшања рада школе)

13. Учешће у пројектима школе / локалне заједнице и реализација активности у оквиру тих пројеката

14. Професионална оријентација ученика

15. Менторски рад, учешће на конкурсу (према личном плану и у складу са могућностима појединих наставника)

16. Организација такмичења 17. Извештавање о стручном

усавршавању на седницама стручних органа

18. Презентације о реализованим

Сви наставници, учитељи, педагог, библиотекар

Током године

1-20 - Припреме за час, анализе часова, евалуациони листићи, различити материјали са семинара, ПП презентације, записници са седница Наставничког већа, извештаји стручних актива, извештаји са такмичења, фотографије, извештаји самовредновања рада школе, лични и на нивоу установе извештаји о реализацији различитих програма стручног усавршавања,сајт школе

Page 96: Godišnji plan rada škole

93

активностима и резултатима стручног усавршавања запослених

19. Преношење искустава „добре праксе“ на седницама Наставничког већа

ПРОМОЦИЈА ШКОЛЕ 20. Ажурирање сајта школе 21. Припрема школског часописа 22. Учешће у медијима поводом

реализације програма „Друга шанса“ и осталих пројеката који се реализују у школи

Задужени наставници Наставници српског језика, педагог, ученичка редакција Сви наставници, педагог, директор

Током године

1-20 - Веб сајт школе - Два броја школског

часописа

- Медијске објаве у локалном информатору

Праћење и усавршавање наставника и стручних сарадника врши тим за стручно усавршавање, а извештај о реализованом усавршавању на нивоу школе подноси стручним органима до 31. августа 2014. године.

Page 97: Godišnji plan rada škole

94

IX - ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА

a) ИНТЕРНИ МАРКЕТИНГ У оквиру интерног маркетинга школа ће имати приказ свих значајних манифестација (прослава Дечје недеље, Дана Светог Саве, Дана школе и осталих манифестација); све то наћи ће се на CD-у. У оквиру школе организоваће се изложбе ликовних радова ученика, као и стваралаштва ученика који похађају специјалну наставу (током године). Табеларно ће бити приказано учешће свих ученика на такмичењима различитих нивоа из свих наставних предмета као и резултати естетско-хигијенског вредновања.

b) ЕКСТЕРНИ МАРКЕТИНГ Школа ће информисати радио Нови Бечеј о својој делатности и резултатима које ученици постижу у току године. Почећемо са издавањем часописа два пута годишње, као што ћемо и редовно ажурирати своју web страну.

Page 98: Godišnji plan rada škole

95

На седници Школског одбора која је одржана 16.09.2013. донета је одлука да се усвоји Годишњи програм рада школе. Председник Школског одбора подносилац извештаја _______________________________ _____________________ / Милосава Стевковић/ / директор/