godiŠnji plan rada za Školsku 2018/2019.godinu · godišnji plan rada za školsku...

of 116 /116
Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu JU OSNOVNA ŠKOLA ''ANTO ĐEDOVIĆ'' BAR GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU Septembar 2018.godine

Author: buiphuc

Post on 29-Aug-2019

237 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

JU OSNOVNA ŠKOLA ''ANTO ĐEDOVIĆ'' BAR

GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU

Septembar 2018.godine

Page 2: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

2

SADRŽAJ

I Programska osnova ............................................................................................................................... 7

Uvodni dio .......................................................................................................................................................... 7

Misija škole ........................................................................................................................................................ 7

Vizija škole ......................................................................................................................................................... 7

1.Opšti podaci o školi ........................................................................................................................................ 7

2.Metodološki pristup u planiranju rada škole ................................................................................................ 7

3.Uslovi rada škole ............................................................................................................................................. 9

4.Rezultati iz prošle školske godine .................................................................................................................. 9

5.Vladanje i izostanci učenika ......................................................................................................................... 10

6.Zdravstvena zaštita učenika ......................................................................................................................... 10

7.Nastavnički kadar ......................................................................................................................................... 10 a)Struktura zaposlenih .................................................................................................................................................. 10

8.Vapitno-obrazovni rad škole ........................................................................................................................ 10 8.1.Redovna nastava ..................................................................................................................................................... 10 8.2.Dodatna i dopunska nastava .................................................................................................................................. 11

9.Slobodne aktivnosti i kulturna i javna djelatnost ........................................................................................ 11

10.Rad stručnih organa.................................................................................................................................... 11

11.Rad školskog odbora .................................................................................................................................. 12

12.Osnovni zadaci u programiranju rada škole .............................................................................................. 12

ŠKOLSKI KALENDAR ................................................................................................................................ 15

II USLOVI ZA OSTVARIVANJE OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA ........................................................... 16

Organizacija rada ............................................................................................................................................. 16

Raspored učenika i odjeljenja i dnevni ritam rada ......................................................................................... 16

Školski prostor ................................................................................................................................................. 17

Školska oprema i nastavna sredstva ............................................................................................................... 21

III OBIM OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA ............................................................................................. 22

Broj učenika od I-V razreda ............................................................................................................................. 22

Broj učenika od VI-IX razreda .......................................................................................................................... 22

Struktura odjeljenja po razredima .................................................................................................................. 23

Socijalno-ekonomska struktura učeničkih porodica ...................................................................................... 23

Broj i struktura nastavnog kadra..................................................................................................................... 23

Broj i struktura vannastavnog osoblja ............................................................................................................ 24

Broj časova redovne nastave po predmetima i razredima. a) Razredna nastava – devetogodišnje osnovne škole – I - IX razred ............................................................................................................................ 24

Razred I (prvi) ................................................................................................................................................................ 24 Razred II (drugi) ............................................................................................................................................................ 25 Razred III (treći) ............................................................................................................................................................. 25 Razred IV (četvrti) ......................................................................................................................................................... 26 Razred V (peti) .............................................................................................................................................................. 27

Page 3: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

3

Razred VI (šesti) ............................................................................................................................................................ 28 Razred VII (sedmi) ......................................................................................................................................................... 29 Razred VIII (osmi) .......................................................................................................................................................... 30 Razred IX (deveti) .......................................................................................................................................................... 31

Sedmični broj časova svih vidova nastave po razredima ............................................................................... 32

Podjela predmeta na nastavnike, odjeljenja, odjeljenska starješinstva ....................................................... 32

Izborna nastava ............................................................................................................................................... 33

Dopunska, dodatna nastava, slobodne učeničke aktivnosti .......................................................................... 33

Rukovodioci razrednih i odjeljenskih vijeća................................................................................................... 34

Rukovodioci i članovi stručnih aktiva ............................................................................................................. 35

IV NASTAVNI RAD................................................................................................................................... 36

Praćenje i ocjenjivanje rada, uspjeha i razvoja učenika. ................................................................................ 36

Program stručnog usavršavanja nastavnika i saradnika škole ....................................................................... 37

Edukativni programi za stručno usavršavanje nastavnika ............................................................................. 37 Program PRNŠ-a (profesionalnog razvoja nastavnika na nivou škole) ......................................................................... 37

PLAN RADA ZA PROFESIONALNI RAZVOJ NASTAVNIKA NA NIVOU ŠKOLE za školsku 2018/2019. god. ...... 37

RASPORED REALIZACIJE UGLEDNIH/OGLEDNIH/PREDUZETNIČKIH ČASOVA u školskoj 2018/2019. godini ............................................................................................................................................................... 41

AKTIV DRUŠTVENO-JEZIČKE GRUPE PREDMETA ........................................................................................... 41 AKTIV PRIRODNE GRUPE PREDMETA................................................................................................................. 41 AKTIV ESTETSKE GRUPE PREDMETA ................................................................................................................. 41

PROGRAM PREVENCIJE NARKOMANIJE I BOLESTI ZAVISNOSTI .................................................................... 42

PLAN ZA PODRŠKU I PRAĆENJE RADA SA DAROVITIM UČENICIMA ZA 2018 - 2019. GODINU ..................... 43

Program podrške učenicima ............................................................................................................................ 46

Dodatna nastava .............................................................................................................................................. 48

Dopunska nastava ........................................................................................................................................... 48

Pripremne i druge aktivnosti ........................................................................................................................... 49

Profesionalna orijentacija ............................................................................................................................... 49

Ekskurzije učenika............................................................................................................................................ 49

Slobodne aktivnosti ......................................................................................................................................... 50

Učeničke organizacije ...................................................................................................................................... 51

Škola u prirodi .................................................................................................................................................. 51

V RAD STRUČNIH ORGANA I KOMISIJA ŠKOLE ...................................................................................... 52

Godišnji plan rada nastavničkog vijeća za školsku 2018/2019.godinu .......................................................... 52

Komisije Nastavničkog vijeća .......................................................................................................................... 53

Kulturno umjetnička i sportska oblast ............................................................................................................ 55

Naučno-istraživačke aktivnosti ....................................................................................................................... 55

Plan uređenja enterijera škole za školsku 2018/2019.godinu ....................................................................... 55

Prijedlog orijentacionog plana rada stručnih aktiva ...................................................................................... 56

Plan rada stručnog aktiva razredne nastave – za školsku 2018/2019.godinu ............................................... 57

Page 4: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

4

Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta – za školsku 2018/2019.godinu ........................................................................................................................................... 59

Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika prirodno matematičke grupe predmeta – za školsku 2018/2019.godinu ........................................................................................................................................... 59

Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika estetske grupe predmeta – za školsku 2018/2019.godinu 60

Godišnji plan i program rada (orijentacioni) odjeljenskog vijeća .................................................................. 61

VI JAVNA I KULTURNA DJELATNOST ŠKOLE .......................................................................................... 62

Saradnja sa roditeljima .................................................................................................................................... 62 Grupni razgovori sa roditeljima .................................................................................................................................... 62 Roditeljski sastanci ........................................................................................................................................................ 62 Plan saradnje sa roditeljima za IX(deveti) razred .......................................................................................................... 63 Raspored održavanja konsultacija po mjesecima ......................................................................................................... 63

Saradnja sa lokalnom zajednicom ................................................................................................................... 64

Preduzetničko učenje ...................................................................................................................................... 65

Obilježavanje značajnih datuma ..................................................................................................................... 66

Dani sporta i kulture (nenastavni dani) .......................................................................................................... 67

Godišnji plan rada Savjeta roditelja škole ...................................................................................................... 68

Plan rada u oblasti kulturne i javne djelatnosti škole .................................................................................... 69

VII RUKOVOĐENJE ŠKOLOM .................................................................................................................. 71

PLAN RADA DIREKTORA ŠKOLE ....................................................................................................................... 71

GODIŠNJI PROGRAM RADA ŠKOLSKOG ODBORA ........................................................................................... 74

GODIŠNJI PLAN RADA PEDAGOGA ŠKOLE ...................................................................................................... 75

GODIŠNJI PLAN RADA DEFEKTOLOGA-LOGOPEDA ......................................................................................... 81

GODIŠNJI PLAN RADA ICT KOORDINATORA ................................................................................................... 84

GODIŠNJI (GLOBALNI) PLAN RADA BIBLIOTEKARA ........................................................................................ 87

VIII PROGRAM VREDNOVANJA .............................................................................................................. 88

Projekcija razvoja škole. .................................................................................................................................. 88

IX PRAĆENJE OSTVARIVANJA I EVALUACIJA GODIŠNJEG PLANA RADA ŠKOLE ................................... 89

Plan rada direktora za praćenje i evaluaciju Godišnjeg plana rada škole. .................................................... 89

Plan rada pedagoga za praćenje i evaluaciju Godišnjeg plana rada škole. ................................................... 90

X PRILOZI ................................................................................................................................................ 92

Godišnji plan rada Literarne sekcije – mlađi uzrast ....................................................................................... 92

Godišnji plan rada Literarne sekcije – stariji uzrast ........................................................................................ 92

Godišnji plan rada Recitatorske sekcije – stariji uzrast .................................................................................. 93

Godišnji plan rada Recitatorske sekcije – mlađi uzrast .................................................................................. 94

Godišnji plan rada Dramske sekcije ................................................................................................................ 94

Godišnji plan rada Novinarske sekcije ............................................................................................................ 95

Godišnji plan rada Horske sekcije ................................................................................................................... 96

Godišnji plan rada Likovne sekcije .................................................................................................................. 96

Page 5: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

5

Godišnji plan rada Ritmičke sekcije ................................................................................................................ 96

Godišnji plan rada Folklorne sekcije ............................................................................................................... 97

Godišnji plan rada Cvjećarske sekcije ............................................................................................................. 97

Godišnji plan rada Foto sekcije ....................................................................................................................... 98

Godišnji plan rada Saobraćajne sekcije .......................................................................................................... 98

Godišnji plan rada Informatičke sekcije.......................................................................................................... 99

Godišnji plan rada Rukometne sekcije.......................................................................................................... 100

Godišnji plan rada Odbojkaške sekcije ......................................................................................................... 100

Godišnji plan rada Košarkaške sekcije .......................................................................................................... 101

Godišnji plan rada Šahovske sekcije ............................................................................................................. 101

Posebni zadaci profesionalne orijentacije učenika u I, II i III razredu .......................................................... 102

Posebni zadaci profesionalne orijentacije učenika u IV, V i VI razredu ....................................................... 102

Posebni zadaci profesionalne orijentacije učenika u VII, VIII i IX razredu ................................................... 102

Planirana takmičenja u školskoj 2018/2019.godini ...................................................................................... 102

Program rada Dječjeg saveza naše škole ...................................................................................................... 102

Godišnji plan rada PODMLATKA CRVENOG KRSTA ...................................................................................... 103

Plan uređenja enterijera škole ...................................................................................................................... 104

Godišnji plan rada Učeničkog parlamenta .................................................................................................... 105 PLANIRANE RADIONICE – PREVENCIJA KONFLIKTNIH SITUACIJA ............................................................................. 106

Godišnji plan i program rada odjeljenskog starješine za razrednu nastavu ................................................ 107

Godišnji plan i program rada odjeljenskog starješine za predmetnu nastavu ............................................ 108

Orijentacioni plan rada odjeljenske zajednice za realizaciju projekta „Kreativno rješavanje konflikta u učionici’’ ......................................................................................................................................................... 109

Mladi biolozi .................................................................................................................................................. 110

Mladi hemičari i fizičari ................................................................................................................................. 111

Mladi matematičari ....................................................................................................................................... 111

Geografska sekcija ......................................................................................................................................... 112

Mladi istoričari ............................................................................................................................................... 112

Ekološka sekcija ............................................................................................................................................. 113

Engleski jezik .................................................................................................................................................. 114

Engleski jezik-niži razredi I-V ......................................................................................................................... 115

Italijanski jezik ............................................................................................................................................... 116

Page 6: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

6

Na osnovu Člana 76 Opšteg Zakona o obrazovanju i vaspitanju (Službeni list CG br.64/2002), Zakona o izmjenama i dopunama opšteg Zakona o obrazovanju i vaspitanju (Službeni list CG br.49/2007, 45/2010, 40/11, 45/11, 36/13, 39/13, 44/13 i 47/17) i Člana 16 Statuta škole, te Nastavnog plana i programa za osnovno vaspitanje i obrazovanje, Školski odbor na sjednici održanoj 28.09.2018.godine, donosi:

O D L U K U

Usvaja se

Godišnji plan obrazovno - vaspitnog rada Javne ustanove Osnovne škole ’’Anto Đedović’’ u Baru, za školsku

2018/2019.godinu

Godišnji plan rada dostaviti Ministarstvu prosvjete Podgorica.

Predsjednik Školskog odbora ------------------------------------ Ljubomir – Ljubo Kočović, kapetan duge plovidbe.

Page 7: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

7

I Programska osnova Uvodni dio

Godišnji plan rada JU Osnovne škole ''Anto Đedović'' u Baru (u daljem tekstu škole) je opšti plan čiji su sastavni djelovi posebni planovi rada. Škola posjeduje i ostale planove rada i to: Razvojni - akcioni plan rada škole, na osnovu kojeg je urađen i ovaj plan, Plan za unapređivanje kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada,Plan rada PRNŠ-a i dr. Godišnji Plan rada škole obuhvata cjelokupni vaspitno-obrazovni rad, sve aktivnosti kao i organizaciju rada, a istovremeno služi i kao osnova za utvrđivanje zadataka i obaveza u realizaciji cjelokupnog rada škole.

Realnost planiranja određuju tri bitna elementa: kadrovi, materijalni uslovi i potrebno vrijeme za realizaciju.

Svaka škola planira svoj rad polazeći od konkretnih uslova i potreba svoje sredine i pedagoških mogućnosti kolektiva škole, s tim da svaki plan bude pedagoški svrsishodan.

Svi akteri planiranja, dužni su da se pridržavaju svoga plana koji je dio plana rada škole, prate njegovu realizaciju i doprinose obogaćivanju planiranih sadržaja, prihvatajući one inicijative koje u trenutku izrade plana nijesu bile ponuđene, a koje mogu poboljšati sadržaj predloženih planova i korisne su za učenike.

Misija škole

Misija naše škole je da postane centar obrazovno-vaspitnog i kulturnog razvoja učenika i nastavnika. Osnovni principi su podsticanje ličnog razvoja svakog učenika i nastavnika. Osnovna težnja naše škole je razvijanje savremenih procesa usvajanja znanja, podsticanje kreativnosti kod učenika i nastavnika i stvaranje ličnosti sposobnih za timski rad, sa razvijenim socijalnim vještinama i sviješću o pravima i odgovornostima. Naša škola treba da postane mjesto permanentnog usavršavanja svih učesnika obrazovno-vaspitnog procesa koji njeguju međusobno razumijevanje i uvažavanje, toleranciju i pravo na različitost.

Vizija škole

Naša škola treba da postane: - Mjesto u kome rade stručni i kreativni nastavnici otvoreni za permanentno usavršavanje i timski

rad; - Ustanova u koju učenici rado dolaze jer je nastava u njoj organizovana po savremenim nastavnim

metodama, kvalitetna i prilagođena njihovim potrebama i interesovanjima; - Otvorena za nove ideje razvoj talenata, razmjenu i saradnju; - Čista, uslovna, prijatnog izgleda, moderna i opremljena savremenim nastavnim sredstvima; - Mjesto u kome se gaje interpersonalni odnosi na nivou kulture, tolerancije, saradničkog i

podržavajućeg odnosa, a rukovođenje je javno, pravedno i podsticajno.

1.Opšti podaci o školi

Škola je osnovana Rješenjem Skupštine opštine Bar, broj 117 od 26.Juna 1980.godine. Upisana je u sudski registar Privrednog suda u Podgorici pod brojem Fi.278/81, čime je ova ustanova stekla svojstvo pravnog lica.

Puni naziv škole glasi: Javna ustanova Osnovna škola ''Anto Đedović'' Bar. Sjedište škole je u Baru, naselje Šušanj. Područje škole je cjelokupna Mjesna zajednica Šušanj od rijeke Željeznice do tvrđave Ratac (uključujući sela Careviće i Gromaniće).

Shodno promjenama u propisima kojima se reguliše osnivanje i rad osnovnih škola, funkciju osnivanja preuzela je država koja svoja prava i obaveze ostvaruje preko resornog Ministarstva prosvjete.

2.Metodološki pristup u planiranju rada škole

U JU OŠ ''Anto Đedović'' ostvaruje se osnovno obrazovanje i vaspitanje kao dio jedinstvenog obrazovno-vaspitnog sistema. Škola nastoji da obrazovanjem učenika ostvari glavni cilj, a to je da učenicima pruži osnovne elemente opšteg obrazovanja, da kod njih razvije radoznalost i interes za novim saznanjima kao i ljubav prema školi, radu i domovini.

Page 8: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

8

Kroz navedenu djelatnost škole učenici se osposobljavaju za život i nastavljaju obrazovanje na osnovnim dostignućima nauke, tehnike, kulture i umjetnosti.

Osnovnim obrazovanjem i vaspitanjem obuhvaćena su sva djeca koja gravitiraju sa područja koje pokriva ova Javna ustanova i za koju je Zakonom ustanovljena obaveza osnovnog obrazovanja za uzrast šestogodišnjaka za program devetogodišnjeg obrazovanja. Škola radi po programu reformisanog obrazovanja devetogodišnje osnovne škole.

Ove godine je upisano 78 (sedamdesetosam) učenika koji su raspoređeni u 3 (tri) odjeljenja prvog razreda. U ovoj školskoj godini realizovaće se nastava u svim razredima, i to po odjeljenjima: u I (prvom), II

(drugom), IV (četvrtom) i VI (šestom) razredu po 3 (tri) odjeljenja, a u ostalim razredima po 2 (dva) odjeljenja; ukupno 22 (dvadesetdva) odjeljenja. Ove školske godine prijavila su se za upis u predviđenom roku i upisana sva djeca sa područja koje pripada školi. Takođe, upisana su i djeca iz drugih krajeva, kao i ona koja su u statusu raseljenih lica i izbjeglica, a žive na području koje pripada ovoj školi. Ista su upisana na osnovu prevodnica ili druge adekvatne dokumentacije. Upisan je priličan broj učenika iz Rusije i Ukrajine, koji sa svojim roditeljima žive na ovom području. Svi ti učenici su raspoređeni u odjeljenja od I do IX razreda.

Neka odjeljenja sada broje 30 ili preko 30 učenika. Najbrojnija su odjeljenja III i VII razredu. Realno je očekivati da će se tokom godine i u narednom periodu broj učenika u našoj školi stalno povećavati, upravo zbog dobrih uslova rada.

Godišnji plan rada donosi se u funkciji ostvarenja djelatnosti škole i predstavlja opšti plan i program čiji su sastavni djelovi posebni planovi i programi rada.

Plan rada škole obuhvata vaspitno-obrazovni rad svih aktivnosti, a istovremeno služi kao osnova za utvrđivanje zadataka i obaveza u realizaciji cjelokupnog rada škole.

Plan rada škole oslanja se na:

1.Ustav CG,

2.Opšti Zakon o obrazovanju i vaspitanju sa izmjenama i dopunama,

3.Statut škole,

4.Nastavni plan i program,

5.Primjeni savremene tehnologije rada, koja će biti zastupljena u organizaciji redovnog nastavnog procesa (računari, pametne table, televizori, DVD, grafoskopi, dijaprojektori, muzički instrumenti, sportski rekviziti i oprema), a takođe će se bazirati i na programu inovacija,

6.Zaštiti i unapređenju životne sredine, procesima i promjenama koje se dešavaju u životnoj sredini, sa čime će se upoznati učenici, posebno ukazujući na razvoj ekološke svijesti za održavanje uže i šire sredine na primjeru Bara jednog od najčistijih gradova u okruženju,

7.Planiranju, organizaciji i izvođenju dopunske i dodatne nastave uz primjenu najefikasnijih metoda rada za poboljšanje i unapređenje znanja učenika,

8.Kulturnim i drugim potrebama (razradi plana bogatijeg kulturno-zabavnog i sportsko-rekreativnog života),

9.Stimulisanju učenika (pohvale i nagrade za odlično učenje i dobre rezultate na takmičenjima, pohvale i javno isticanje putem sredstava javnog informisanja, a posebna pažnja se posvećuje radu sa darovitim učenicima. U vezi sa tim napravljen je Plan rada sa talentovanim učenicima, koji je sastavni dio ovog dokumenta,

10.Rad na poboljšanju materijalne osnove obrazovanja i unapređenju nastave,

11.Rad na stručnom usavršavanju,

12.Rad na unapređenju vođenja pedagoške evidencije u pedagoškoj dokumentaciji.

Uz obavezno vođenje redovne pedagoške evidencije u školi će se voditi pedagoška evidencija i druga dokumentacija kao: knjiga dežurstva učenika i nastavnika, knjige pohvala i nagrada za sve aktivnosti u školi i dr.

Korišćenje savremenih nastavnih sredstava i metoda rada u cilju boljeg uspjeha učenika biće osnovni zadatak u realizaciji nastavnih sadržaja. Posebna pažnja biće posvećena motivisanju učenika i njihovo osposobljavanje za samostalan rad, uz uspješnu saradnju sa nastavnicima. Stalni vid pomoći učenicima biće

Page 9: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

9

omogućen organizovanjem dopunske nastave i drugih vidova aktivnosti. Nastavnici će permanentno raditi na svom stručnom usavršavanju, pedagoškom obrazovanju i napredovanju u radu u okviru PRNŠ-a. Stručna tijela i timovi će koordinirati realizaciju rada svih činilaca vaspitno-obrazovnog procesa posebno tim za PRNŠ. Kroz sve vidove vaspitno-obrazovnog rada nastojaće se da učenici što uspješnije savladaju osnovne zahtjeve programa i da razviju pravilan odnos prema radu, a svoje interesovanje i sposobnosti usmjere na rad i učenje. Da stiču radne navike i napreduju u radu kako bi oni koji su talentovani svoj talenat dalje razvijali. Ove školske godine će se posvetiti više pažnje radu sa talentima – darovitim učenicima, o čemu će se brinuti tim za podršku i praćenje rada sa darovitim učenicima. Tim se sastoji od predstavnika nastavnika, stručnih saradnika, roditelja i učenika. Organizovaće se i časovi dodatne nastave po želji učenika, a u skladu sa mogućnostima škole. Zbog bolje i uspješnije saradnje sa društvenom sredinom u kojoj se škola nalazi planovima su predviđeni svi vidovi neposrednog kontakta sa svim relevantnim činiocima, kroz obilježavanje značajnih datuma i angažovanje saradnika kako bi se realizovali zadaci koji su neposredno vezani za porodicu, sredinu i društvo.

3.Uslovi rada škole

Osnovna škola ''Anto Đedović '' organizovana je kao Javna ustanova u kojoj se nastava izvodi od prvog do devetog razreda. Broj učenika u odjeljenjima odgovara predviđenim pedagoškim normama. Finansijska sredstva kojima škola raspolaže nijesu sasvim dovoljna za obogaćivanje materijalno-tehničke osnove nastave i ukupnog rada škole. Baza nastavnih sredstava uglavnom je popunjena sa zadovoljavajućim procentom od propisanih normativa.

Škola za sada ostvaruje veoma dobre rezultate. Na raznim takmičenjima u prošloj školskoj godini (školskom, opštinskom i državnom) naši učenici su bili veoma uspješni, osvojivši prestižna mjesta iz pojedinih nastavnih oblasti.

Škola uživa veliki ugled ne samo u neposrednom okruženju, nego i u cijeloj Crnoj Gori i šire. Sve je to postignuto zahvaljujući organizovanom, planskom i sistematskom radu cjelokupnog kolektiva u kome su srećno spojeni iskustvo i želja da se u nastavni proces uvedu savremeniji i produktivniji postupci, oblici i metode rada te da se učenje učini efikasnijim.

Već sedmu godinu uspješno radimo u novom školskom objektu. Koristeći sve kapacitete pomenutog objekta nastava i druge aktivnosti su znatno unaprijeđene što govore i rezultati. Mnogo lakše i uspješnije se radi, jer imamo sasvim dobre uslove za rad. Ostvaruje se kvalitetna saradnja sa svim relevantnim subjektima na teritoriji opštine i šire. Učenici naše škole ostvarili su uspješno učešće na svim susretima, smotrama i takmičenjima u prošloj školskoj godini. O kvalitetu rada i uspjeha najbolje govori Izvještaj nadzorne službe koja je izvršila posjetu školi u martu mjesecu 2013. godine i ocijenila kvalitet rada škole najvećom ocjenom, veoma uspješno. To je po drugi put za redom, nakon 4 godine, da škola dobije najveću ocjenu na eksternoj procjeni kvaliteta. U septembru mjesecu školske 2015/2016.godine imali smo posjetu Nadzorne službe koja je imala obavezu da izvrši uvid kako se realizuje Plan za unapređenje kvaliteta vaspitno – obrazovnog rada koji je urađen nakon eksterne provjere kvaliteta marta 2013. godine. Nadzorna služba je pri uvidu bila izuzetno zadovoljna. Konstatovali su da se sve Planom predviđene aktivnosti realizuju predviđenom dinamikom. Po njihovom mišljenju Plan je odlično urađen, a i dosadašnja realizacija je sasvim uspješna. Preporuke su da se u realizaciji nastavi planiranom dinamikom. Sa ovim mišljenjem su upoznati svi stručni i pravni organi škole i date su preporuke za uspješnu realizaciju u narednom periodu.

4.Rezultati iz prošle školske godine

Rezultati iz izvještaja za školsku 2017/2018. godinu govore da je: na početku školske 2017/2018. godine u našu školu je upisano 577 učenika, a na kraju izvještajnog perioda – školske godine ocijenjeno je 569 učenika (297 dječaka i 272 djevojčica), 12 učenika je tokom nastavne godine prešlo u druge škole u našoj opštini ili u škole u drugom gradu, a 4 je doseljeno iz drugih škola, o čemu postoji evidencija. Do ovakvih promjena uglavnom dolazi usljed promjene mjesta stanovanja. Učenici su bili raspoređeni u 21 odjeljenje i to 13 odjeljenja razredne i 8 odjeljenja predmetne nastave.

Prosječan broj učenika u odjeljenju je 27,10. Zadnje dvije godine od kada radimo u novom školskom objektu broj učenikau našoj školi se stalno povećavao i dostigao je cifru preko 570 učenika.

Page 10: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

10

5.Vladanje i izostanci učenika

U prošloj školskoj godini sva djeca sa područja koje gravitira školi su obuhvaćena osnovnim obrazovanjem i uglavnom su redovno pohađala školu. U toku Izvještajnog perioda učenici su napravili 28227 izostanaka sa nastave, od toga 27508 opravdanih i 719 neopravdanih izostanka. U I ciklusu napravili su ukupno 7903, u II ciklusu 8877, a u III ciklusu 11447 izostanaka. Najviše neopravdanih izostanaka napravili su učenici šestog razreda (230). Učenici četvrtog razreda najmanje su izostajali sa nastave (1613 opravdana izostanka).

Ponašanje učenika u ovoj školskoj godini bilo je solidno. Neznatan broj učenika je pokazivao znake nepoštovanja normi učeničkog ponašanja pa su im blagovremeno izricane vaspitne mjere. Nekima su poslije određenog perioda ukidane i brisane, pa je na kraju nastavne godine primjerno vladanje ostvarilo 568 učenika, 1 učenik je imao dobro vladanje.

6.Zdravstvena zaštita učenika

Zdravstvenu zaštitu učenika vršile su specijalističke službe Doma zdravlja u Baru. U toku ove školske godine izvršeni su sistematski pregledi i vakcinacija učenika prema kalendaru zdravstvene zaštite. Stručne službe pri Domu zdravlja u saradnji sa pedagoško-psihološkom službom realizovale su niz edukativnih programa za mlade: Reproduktivno zdravlje, Alkoholizam i bolesti zavisnosti; Prevencija narkomanije; Zaštita reproduktivnog zdravlja; Sida-mjere zaštite; Program rada iz oblasti prevencije narkomanije realizovan je u prvom polugodištu u odjeljenjima osmog i devetog razreda, a u drugom polugodištu u odjeljenjima šestog i sedmog razreda (realizator pedagog škole). Redovno i planski se vrše i sistematski pregledi svih radnika škole.

7.Nastavnički kadar

a)Struktura zaposlenih

Nastava u ovom izvještajnom periodu stručno je zastupljena za sve nastavne oblasti, odjeljenja i razrede. U školi radi 27 profesora, 4 nastavnika, jedan vaspitač i jedan asistent u nastavi. Od stručnih saradnika zaposleni su pedagog, defektolog – logoped (0,50%) i bibliotekar.

8.Vapitno-obrazovni rad škole

8.1.Redovna nastava

Od ukupnog broja učenika na kraju školske godine s pozitivnim uspjehom je bilo 568 učenika, ili 99,65%. 19 učenika je polagalo popravni ispit, a 1 učenik razredni ispit. Ako ove opšte rezultate uporedimo sa rezultatima u istom izvještajnom periodu za prošlu školsku godinu možemo zaključiti da je ovogodišnji uspjeh učenika skoro isti onom iz prošle godine. U prošloj školskoj i ovoj godini je procenat prolaznosti bio 99,65%. Srednja ocjena je bila u prošloj godini 4,25, a u ovoj školskoj godini veoma slično i iznosila je 4,20.

a)Opšti uspjeh učenika

Procenat prolaznosti učenika od prvog do petog razreda je 100%, a od šestog do devetog razreda je 99,38%. Jedan učenik se nije pojavio ni na jednom popravnom ispitu, tako da je on ponavljao razred. U predmetnoj nastavi najbolje rezultate postigli su učenici petog razreda sa 3,96 srednjom ocjenom, a najslabiji uspjeh učenici devetog razreda sa srednjom ocjenom 4,32. Srednja ocjena za učenike I ciklusa je 4,58, II ciklusa 4,13 i III ciklusa 3,75. Najbolja srednja ocjena je u prvom razredu 4,68, a najslabija je u sedmom razredu 3,65.

b)Uspjeh po predmetima

Ako posmatramo uspjeh po premetima primjetićemo da je najbolja srednja ocjena iz fizičkog vaspitanja i estetske grupe predmeta. Ovaj podatak ide u prilog težnji savremene škole da se kriterijumi ocjenjivanja iz pomenutih predmeta maksimalno prilagode individualnim karakteristikama i tempu rada učenika. Uspjeh učenika iz bazičnih predmeta: matematike i crnogorskog-srpskog, bosanskog i hrvatskog jezika i književnosti, koji se

Page 11: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

11

izučavaju kontinuirano od prvog do devetog razreda, je dosta dobar. Najslabiji uspjeh postignut je iz italijanskog jezika, hemije, biologije i fizike.

8.2.Dodatna i dopunska nastava

Dopunska i dodatna nastava se održavala u toku prvog polugodišta iz: crnogorskog-srpskog, bosanskog i hrvatskog jezika i književnosti, engleskog i italijanskog jezika, matematike, informatike, geografije, biologije, fizike, hemije i istorije. U toku drugog polugodišta ovaj vid nastave je nastavljen i intenziviran te je dao određene rezultate. Ukupno je održano 1082 časova dopunske i 817 časova dodatne nastave.

Savremeni tokovi u životu i promjene u nastavnoj tehnologiji utiču na neophodnost osavremenjavanja nastavnog procesa. Na osnovu hospitacija i saradnje pedagoga i direktora sa nastavnicima, možemo reći da se ovaj proces odvija veoma uspješno. Nastavnici nastoje da dominirajući frontalni oblik rada zamijene aktivnim oblicima (grupni rad, rad u parovima i individualni rad) i tako težište sa usvajanja gotovih znanja, pukim zapamćivanjem, usmjere ka usvajanju znanja putem otkrića, stvaranju problemskih situacija i njihovim individualnim rješavanjima. Značajan doprinos tome dao je i projekat AUN, seminari, PRNŠ i dr. U svim odjeljenjima planira se i izvodi nastava zasnovana na ostvarivanju ciljeva koji vode većoj aktivnosti učenika sa promijenjenom ulogom nastavnika kao organizatora, saradnika i partnera u nastavi. To se najbolje pokazalo kroz organizaciju i izvođenje oglednih i uglednih časova od kojih je većina organizovana i izvedena veoma uspješno te je služila za primjer drugim nastavnicima.

9.Slobodne aktivnosti i kulturna i javna djelatnost

U radu naše škole značajno mjesto zauzimaju slobodne učeničke aktivnosti i kulturna i javna djelatnost. Na samom početku formirane su sekcije i učeničke organizacije. Početkom oktobra nizom manifestacija i humanitarnih akcija obilježen je svjetski Dan djeteta i Dječja nedjelja. Priređen je bogat kulturno zabavni program za Dan škole 14. novembra. Naši učenici i nastavnici učestvovali su u manifestacijama za djecu: Susretima pod starom maslinom, opštinskom takmičenju recitatora, i dr. smotrama i susretima.

Na smotri znanja – Državno takmičenje osnovnih i srednjih škola iz prirodnih nauka i stranih jezika- naši učenici su pokazali zapažene rezultate i osvojili značajna mjesta. Naše učenice IX razreda Anja Kornjuhina i Amina Bahović, nakon uspjeha na međuškolskom takmičenju (Anja četvrto, a Amina prvo mjesto) osvojile su treća mjesta na Državnom takmičenju u znanju, i to Anja iz biologije, a Amina iz italijanskog jezika. Mentori su im bile Dragana Vukčević, prof. Biologije i Ivana Mrvaljević ,prof. italijanskog jezika. Zapažene rezultate imali su i učenici koji su učestvovali na raznim literarnim i likovnim konkursima, kao i recitatori na opštinskom takmičenju recitatora. Učenici naše škole i ove godine su nastavili tradiciju ostvarivanja dobrih rezultata u mnogim sportskim disciplinama na školskom, međuškolskom i opštinskom takmičenju. Bogata kolekcija osvojenih pehara, medalja, plaketa, zahvalnica i priznanja, koja kao dragulj krasi školski hol, svjedoči o kontinuiranim i odličnim rezultatima naših učenika, nastavnika i škole u dužem vremenskom periodu. U vezi sa tim vodi se precizna evidencija u pedagoškoj dokumentaciji škole, ljetopisu i drugim dokumentima.

Tokom ove školske godine održano je pet sjednica Savjeta roditelja, na kojima su razmatrana pitanja vezana za život i rad škole i informisani roditelji o značajnim projektima koje ostvaruje škola. Kao poseban vid informisanja roditelja o uspjehu i vladanju njihove djece mjesečno se organizuju Dani otvorenih vrata škole prema utvrđenom ritmu rada. Odjeljenski roditeljski sastanci, koji su se prema našim istraživanjima pokazali kao najprihvatljiviji za većinu roditelja, redovno su održavani. U cilju što uspješnije saradnje sa roditeljima, početkom školske godine objavljen je raspored saradnje pa su isti upoznati sa planskim aktivnostima u toj oblasti.

10.Rad stručnih organa

Svi stručni organi u školi tokom školske godine radili su u skladu sa godišnjim planom rada. Nastavničko vijeće je održalo 10 redovnih sjednica na kojima se raspravljalo o organizaciji rada u školi, oblicima osavremenjavanja nastave, saradnji sa roditeljima, vršila analizu uspjeha i vladanja učenika. Na sjednicama stručnih aktiva osim organizacionih pitanja koja se tiču realizacije nastavnog plana i programa, najviše pažnje je posvećeno stručnom usavršavanju nastavnika, pa je u tom cilju održano više predavanja. Odjeljenska vijeća su se prema svom palnu rada sastajala šest puta i rješavala pitanja iz svoje nadležnosti, a za neke razrede prema potrebi i češće, i na tim sastancima su u potpunosti realizovani predviđeni sadržaji. Stručni aktivi su redovno radili u toku

Page 12: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

12

školske godine i za taj period u potpunosti realizovali plan rada. Stručni aktivi su najviše pažnje posvetili stručnom usavršavanju i poboljšanju kvaliteta nastave. U organizaciji stručnih aktiva su organizovani ogledni i ugledni časovi i njih je održano 27.

Redovno i planski se odvijao rad Komisija koje su se sastajale po potrebi i rješavale sva pitanja iz svoje nadležnosti. Na kraju nastavne i školske godine predstavnici Stručnih organa i Komisija su uradili detaljan izvještaj i informisali o radu tih organa i komisija, kao i izvještaj, samoevaluaciju – internu evaluaciju rada organa i Komisija.

11.Rad školskog odbora

Školski odbor je u ovoj godini zasijedao šest puta, što je više od planiranog. Veću aktivnost Školskog odbora uzrokovala je potreba za donošenjem pojedinih važnih akata i odluka. Bilo je potrebno objavljivati tendere za izdavanje određenih prostorija i donositi odluke o rješavanju pojedinih pitanja sa korišćenjem novih kapaciteta. Na sjednicama Školskog odbora donesen je i usvojen Godišnji plan rada škole, Plan javnih nabavki, Finansijski izvještaj. Analiziran je uspjeh i vladanje učenika tokom godine, razmatran je plan upisa i raspored učenika. Donesen je i usvojen Plan rada slobodnih učeničkih aktivnosti i izbornih predmeta. Školski odbor je informisan o finansijskom poslovanju škole i isti prihvatio kao uspješan i realan. Razmatrana su i sva druga pitanja u vezi sa realizacijom plana rada škole i nadležnostima školskog odbora. Izvršena je saomoevaluacija i interna evaluacija rada Školskog odbora.

*****

Postignuti rezultati u prošloj školskoj godini su vrlo pouzdana osnova za planiranje rada u ovoj školskoj godini. Oni omogućavaju dalji stabilan razvoj uzlaznom linijom. Tako, polazne osnove za programiranje rada za školsku 2018/2019.godinu čine:

1. Ostvareni rezultati u vaspitno-obrazovnom radu u prošloj školskoj godini;

2. Ostvareni rezultati u primjeni savremene organizacije vaspitno-obrazovnog rada;

3. Analiza rada škole u prošloj školskoj godini, a na osnovu pedagoške evidencije u sveskama zapisnika, zapisnika odjeljenskih vijeća, stručnih aktiva i nastavničkog vijeća, uvida inspekcije u rad škole, izvještaj nadzornog tima o eksternom utvrđivanju kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada u ustanovi, stavova i zaključaka prosvjetnih organa, uvida direktora škole i stručnih saradnika u vaspitno-obrazovni rad, interne evaluacije i drugo;

4. Sagledane potrebe i interesi učenika kao odlučujući faktor programiranja rada škole;

5. Zajednički program vaspitno-obrazovnog rada u osnovnoj školi;

6. Zakon o stručnom usavršavanju nastavnika.

7. Plan za unapređenje obrazovno-vaspitnog rada u školi;

8. Razvojni-akcioni plan rada škole.

9. Plan rada PRNŠ.

10. Samoevaluacija – interno utvrđivanje kvaliteta škole i dr.

12.Osnovni zadaci u programiranju rada škole

Jedan od osnovnih zadataka u vaspitno-obrazovnom radu u školskoj 2018/2019.godini biće dosljedna primjena nastavnog plana i programa u svim razredima osnovne škole, u skladu sa Rješenjem o utvrđivanju opšteg dijela javno važećeg obrazovnog programa za osnovno obrazovanje i vaspitanje. U organizaciji redovnog nastavnog procesa dominantnije će biti primjenjivana savremena tehnologija nastavnog rada sa posebnim akcentom na metode aktivnog učenja, individualizovanu, problemsku nastavu, elemente timske nastave, primjenu nastavne tehnologije, primjeni interaktivnih metoda, ciljnog planiranja sa ishodima i drugo, a sve sa ciljem kako bi se nastavni sadržaji trajno usvojili i ostvarila njihova praktična primjena.

Page 13: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

13

Nastava će se povezati sa lokalnom zajednicom. Posjete odgovarajućih muzeja, pozorišta, radnih organizacija, drugih institucija i znamenitih mjesta. Ostvariće se vertikalna i horizontalna korelacija u nastavi. Pripremanje za časove obavljaće se uz korišćenje savremene pedagoške literetare, časopisa, priručnika i savremene tehnologije.

Nastavnici i stručni saradnici nastojaće da usklade nastavne sadržaje, metode i oblike rada sa određenim uzrastom učenika i njihovim sposobnostima.

Zadaci programiranja rada predstavljaju krajnju tačku do koje se želi doći i prema kojoj moraju biti usmjereni svi pojedinačni napori svih učesnika u realizaciji vaspitno-obrazovnog rada. Ovim programom se definišu osnovni zadaci.

Page 14: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

14

13.Ciljevi

Područje Ciljevi

Izmjene Plana za šk.2018/2019.

godinu

U ovoj školskoj godini nije bilo značajnih izmjenaje izmjena u nastavnom planu. Realizacija planskih aktivnosti redovne nastave nastavlja se prema izmjenama iz prošle školske godine. Nastavnici su prošle godine učestvovali na seminarima i upoznali se sa izmjenama i dopunama nastavnog plana, koje su ugradili u svoj plan za ovu školsku godinu.

Evaluacija nastavnog rada

U cilju unapređenja vaspitno-obrazovnog rada organizovaće se permanentno praćenje i evidentiranje postignutih rezultata rada preko odgovarajuće dokumentacije iz nadležnosti organa na osnovu zakonskih propisa. Pored uobičajenih oblika ispitivanja, pismenog i usmenog, koristiće se testovi znanja najmanje četiri puta godišnje, nastavni listići i sl. Stručnu pomoć će pružiti pedagoška služba škole.

Savremena obrazovna tehnologija

U organizaciji redovnog nastavnog procesa dominantnije će biti primijenjena savremenija tehnologija nastavnog rada, individualizirana, problemska nastava, aktivne metode učenja-nastave... Ogledni časovi iz pojedinih nastavnih oblasti. Utvrdiće se minimalan fond časova po nastavnim oblastima na kojima će se u toku školske godine primjenjivati elementi savremenije organizacije nastavnog procesa.

Dopunska nastava

Organizacija i planiranje dopunske nastave na osnovu sagledanih potreba (uočene praznine zbog objektivnih i subjektivnih smetnji) biće posvećena posebna pažnja, kako bi se ovim korektivnim vidovima rada u okviru efikasnijih organizacija formi (rad u maloj grupi, individualizovana nastava i sl.) pomoglo učenicima da postignu što bolji uspjeh.

Dodatna nastava

U cilju ukazivanja posebne pomoći učenicima koji napreduju iznad prosjeka, škola će organizovati dodatnu nastavu primjenjujući aktivnije organizacione forme: rad u laboratoriji, informatičkim učionicama, kabinetima, sportskim objektima, referatsku nastavu i povremena javna saopštenja do kojih su učenici u procesu samostalnog i istraživačkog rada došli.

Slobodne aktivnosti

U okviru organizovanja raznovrsnih kulturno-zabavnih, sportsko-rekreativnih programa aktivnosti učenika u slobodnom vremenu. Škola će na osnovu stalnog praćenja i utvrđivanja potreba i interesa učenika sistematski razvijati nove potrebe i interese učenika kroz njihovo sadržajno zadovoljavanje. U tom smislu sve odjeljenske zajednice stvaraju svoje kulturne programe (odlazak u muzej, bioskop, pozorište, likovne izložbe, recitovanje, organizovanje izložbi u školi, sportska takmičenja, muzička takmičenja i sl.)

Pedagoška evidencija

U cilju efikasnog sistema praćenja, mjerenja i vrednovanja škole, nastavnici su pored planiranja dužni da vode evidenciju o realizaciji planiranja nastave, zapažanjima o napredovanju učenika u radu, odnosno postignutom uspjehu uz primjenu pedagoške evidencije za praćenje rada. Da vrše samoevaluaciju svoga rada. Zbog potrebe uvođenja elektronske evidencije u MEIS-u redovno se organizuje dodatna obuka svih članova kolektiva, a posebno nastavnika. Redovno se ukazuje na izmjene i dopune određenih podataka.

Stručno usavršavanje

Punu pažnju škola će posvećivati intenziviranju pedagoško-psihološkog i užeg stručnog usavršavanja nastavnika radi suštinske transformacije škole u procesu jačanja njene vaspitne funkcije, što predstavlja promjenu odnosa i tehnologije obrazovno-vaspitnog rada koja je još uvijek opterećena tradicionalizmom. U vezi sa tim prije šest godina formiran je tim za PRNŠ. Dvogodišnji Plan rada je do sada tri puta realizovan, izvršena je evaluacija i urađen je novi Plan rada za naredne dvije godine. Tim Planom predviđene su aktivnosti koje će se u okviru PRNŠ-a odvijati u školskoj 2017/2018. i 2018/2019.godini.

Organizacija rada škole

Organizacija života i rada učenika u školi zasnivaće se na elastičnijem, tolerantnijem, neposrednijem saradničkom odnosu sa njima: razumjevanju, drugarstvu, unošenje u teškoće i probleme učenika, ukazivanje pomoći i savladavanju teškoća, uvažavanju individualnih osobina, oslanjanju u svakodnevnom radu na svijetlu stranu učeničkog ponašanja i rada.

Izmjene položaja učenika u nastavi

U organizaciji obraz.-vasp. procesa posebno mjesto u našoj školi ima učenik, da se vidljivije podstakne njegova samoaktivnost u procesu sticanja znanja i da u većem stepenu postane subjekat određenih odnosa u svim vidovima obrazovno-vaspitnog rada. Da se radi na osposobljavanju učenika da sve više naučeno primjenjuju u praksi.

Rasterećenje učenika

Programiranjem obrazovno-vaspitnog rada (redovna, dopunska, dodatna nastava i sl.) treba izvršiti selekciju nastavnih sadržaja imajući u vidu potrebu rasterećivanja učenika od učenja nepotrebnih činjenica i događaja, kao i potrebu modernije nastavne tehnologije i savremenijih postupaka za uvođenje učenika u aktivnije tehnike i procedure učenja-osposobljavanja za samoobrazovanje, za praktičnu primjenu stečenih znanja.

Page 15: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

15

J.U. OSNOVNA ŠKOLA «ANTO ĐEDOVIĆ»BAR

ŠKOLSKI KALENDAR za školsku 2018/2019.godinu

SEPTEMBAR OKTOBAR

P U S Č P S N P U S Č P S N

1 2

3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7

10 11 12 13 14 15 16 8 9 10 11 12 13 14

17 18 19 20 21 22 23 15 16 17 18 19 20 21

24 25 26 27 28 29 30 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

NOVEMBAR DECEMBAR

P U S Č P S N P U S Č P S N

1 2 3 4 1 2

5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9

12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16

19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23

26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30

31

JANUAR FEBRUAR

P U S Č P S N P U S Č P S N

1 2 3 4 5 6 1 2 3

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17

21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24

28 29 30 31 25 26 27 28

MART APRIL

P U S Č P S N P U S Č P S N

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28

25 26 27 28 29 30 31 29 30

MAJ JUN

P U S Č P S N P U S Č P S N

1 2 3 4 5 1 2

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16

20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23

27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30

Legenda

1 Radni dani

1

Neradni dani

1

Državni praznici

1

Početak-kraj klas. perioda

14

Dan škole

1

Ras-pust

Page 16: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

16

II USLOVI ZA OSTVARIVANJE OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA

Organizacija rada

Obrazovno-vaspitni rad organizovan je po utvrđenom planu i programu u okviru petodnevne radne nedelje.

Opštu organizaciju naše škole i njeno djelovanje postavljaju: direktor i pedagog škole u saradnji sa relevantnim subjektima ustanove i drugih relevantnih faktora. Pojedini organizacioni poslovi odvijaće se preko rukovodioca upravnih, stručnih organa i komisija.

U našoj školi, nastava u ovoj školskoj godini odvija se u okviru 13 odjeljenja mlađeg razreda i 9 odjeljenja starijeg razreda, ukupno 22 odjeljenja. Odjeljenja broje do 30 učenika, a prosjek po odjeljenju je 26,82 učenika. Nastava će se odvijati u jednoj smjeni sa početkom u 8,00 sati, a predčas će počinjati u 7,15 sati, kao i jutarnje čuvanje djece od 7,00 sati.

Raspored učenika i odjeljenja i dnevni ritam rada

Nastava u školi odvijaće se u jednoj smjeni za sva odjeljenja. Dnevni ritam rada Nastava počinje u 8,00sati, a završava u 14,00 sati.

Raspored zvonjenja

Čas Trajanje časa

Odmor od do

Predčas 7,15 8,00

1.čas 8,00 8,45 5 minuta

2.čas 8,50 9,35 20 minuta

3.čas 9,55 10,40 5 minuta

4.čas 10,45 11,30 5 minuta

5.čas 11,35 12,20 5 minuta

6.čas 12,25 13,10 5 minuta

7.čas 13,15 14,00 5 minuta

Ritam rada u toku školske godine (nastavni periodi i raspusti)

Trajanje rada i odmora Trajanje

od do

Vaspitno-obrazovni rad u I polugodištu 03.09.2018. 28.12.2018.

Prvi klasifikacioni period 03.09.2018. 31.10.2018.

Drugi klasifikacioni period 05.11.2018. 28.12.2018.

Zimski raspust 29.12.2018. 20.01.2019.

Vaspitno-obrazovni rad u II polugodištu 21.01.2019. 12.06.2019.

Treći klasifikacioni period 21.01.2019. 29.03.2019.

Četvrti klasifikacioni period 01.04.2019. 12.06.2019.

Za učenike završnih razreda

Četvrti klas. period 01.04.2019. 17.05.2019.

Ljetnji raspust 13.06.2019. 02.09.2019.

Page 17: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

17

Pregled nastavnih radnih dana po mjesecima

Broj nastavnih radnih dana po mjesecima Broj nastavnih radnih dana u sedmici

Mjesec Broj dana IX raz. Mjesec Broj dana IX raz. Dani Broj dana IX

raz.

Septembar 20 20 Januar 9 9 Ponedjeljak 38 34

Oktobar 23 23 Februar 20 20 Utorak 37 34

Novembar 20 20 Mart 21 21 Srijeda 36 33

Decembar 20 20 April 22 22 Četvrtak 35 32

Maj 19 11 Petak 36 33

Jun 8 0

Svega: 83 Svega: 99 182

Svega IX: 83 Svega IX: 83 166

Ukupno: 182

Ukupno IX razred: 166

U toku I (prvog) polugodišta planirano je 16,6 radnih sedmica, a u II polugodištu planirano je 19,8 radnih

sedmica ili 36,4 radnih sedmica za čitavu školsku godinu. Za 34 sedmice planiran je sedmični fond sati tj. sedmični fond časova po predmetima. Preostale dvije sedmice predviđene su za nenastavne radne dane i to: Polumaturska ekskurzija (5 radnih dana – završni razredi), Dan sporta (prva sedmica oktobra- I-IXrazred), Dan škole (druga sedmica u novembru), Jedan dan - dan kulture (četvrta sedmica u novembru), Jedan dan - proljećni kros (četvrta sedmica aprila mjeseca), Jedan dan – ekologije, uređenje Šušanjske plaže. U pomenute dvije sedmice predvidjeli smo 5 nastavno-radnih dana škola u prirodi, ili časovi u prirodi - po mogućnosti (od II do VI razreda, kraj aprila i početak maja). Predviđena je provjera znanja učenika na kraju II ciklusa osnovne škole i to: 7. maja. Tri dana predviđena za eksternu provjeru znanja učenika na kraju III ciklusa osnovne škole i to: 09, 10 i 11. aprila.

U toku nastavne godine škola neće raditi za vrijeme državnih praznika. U slučaju da radnici škole koriste pravo na svetkovanje vjerskih praznika po čl.3 Zakona o vjerskim

praznicima iste će koristiti u skladu sa Zakonom.

Školski prostor

Kao što smo naprijed spomenuli, Plan rada škole u školskoj 2018/2019. godini biće realizovan u novom školskom objektu, koji koristimo već sedmu godinu. Objekat je pušten u rad 30.01.2012.godine. Već smo napomenuli da je objekat urađen po savremenim standardima i zadovoljava sve tehničke i druge uslove za odvijanje vaspitno obrazovnog rada. Urađen je za potrebe do 1200 učenika. Trenutno stanje naših potreba je oko 577 učenika, koji će moći u ovom objektu sve vaspitno obrazovne aktivnosti završavati u jednoj smjeni.

Svi radnici škole: kako nastavnici, organizaciona služba, stručni saradnici, tehničko higijenska služba dobili su adekvatan prostor za rad. Učenici su dobili veoma dobre prostorne, učioničke, kabinetske i druge prostore. Svi učenici su takođe dobili vlastite ormariće za čuvanje neophodnih stvari potrebnih za školu. Sav školski prostor je opremljen novim namještajem. Gotovo sve učionice i kabineti imaju neophodna nastavna sredstva koja su nabavljena, ili su urađena od strane učenika i nastavnika. Povezana je i aktivirana računarska mreža u čitavom objektu i povezana na Internet. Kompletan školski objekat, unutra i vani obezbijeđen je video nadzorom i alarmnim sistemom. U školi funkcioniše distribucija hrane za učenike za vrijeme velikog odmora, koju je uzelo pod zakup privatno lice. U njoj mogu dobiti svježe obroke i napitke svi učenici i radnici škole koji to žele. Vanškolski ambijent je uređen i obezbijeđen ogradom i kapijama, koje se redovno zaključavaju. Obezbijeđena je rasvjeta oko cijelog školskog objekta. Učenici borave u školi i školskom ambijentu od početka nastave do završetka svih aktivnosti. Izlazak iz školskog ambijenta nije dozvoljen osim po posebnom odobrenju. Sasvim se namjenski koriste sportski kapaciteti, savremeno i dobro opremljena fiskulturna sala i prateće prostorije, kao i školski teren, koji je takođe ograđen i potpuno obezbijeđen. U fiskulturnoj sali se izdaju termini zakupcima. Lokalni klubovi i rekreativci koji shodno Ugovoru o korišćenju uplaćuju određenu zakupninu koja se koristi za tekuće održavanje škole i ostale školske potrebe. U ovoj školskoj godini planira se sanacija i uređenje podloge na sportskom terenu, kao i uređenje zidnih i ogradnih površina oko terena. Sve ovo čini veoma prijatan ambijent za boravak i rad u novom školskom objektu i njegovoj okolini. Učenicima i radnicima škole obezbijeđena je potpuna bezbijednost i konačno stvoreni

Page 18: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

18

veoma dobri uslovi za rad. Dosta dobro je opremljena i školska biblioteka koja se veoma dobro i pravilno koristi. Škola posjeduje i druge prostorije, kao: školsku ambulantu, koja je ranije, kao i dugi prostori, bila zakupljena od strane Fakulteta za turizam, Univerziteta Mediteran. Od tada ovaj prostor nije izdat, jer nije bilo interesovanja. Stvoreni su uslovi za rad produženog boravka za učenike nižeg uzrasta, ali isti nije organizovan, jer nije bilo interesovanja roditelja. Kapaciteti objekta pružaju mogućnosti svim učenicima za organizovanje i izvođenje vannastavnih i drugih aktivnosti po želji učenika i spremnosti njihovih nastavnika da te aktivnosti organizuju u periodu prije i poslije završene redovne nastave. Škola posjeduje dobro uređen parking prostor koji koriste radnici škole, roditelji i druga lica koja posjećuju školu.

Stekli smo određeno šestogodišnje iskustvo u novom ambijentu i školsku 2018/2019.godinu nastavljamo u veoma dobrim uslovima koje svakodnevno unapređujemo i sve prostore u školi i van nje privodimo namjeni.

Školska zgrada ima: 20 učionica, 4 kabineta, fiskulturnu salu sa pratećim prostorijama, prostor za produženi boravak sa kuhinjom, zbornicu, 5 kancelarija, čajnu kuhinju, biblioteku, školsku ambulantu, ostave, sanitarne čvorove i prostorne komunikacione koridore. Škola je arhitektonski prilagođena i za djecu sa posebnim potrebama, tako da na ulazu pored stepeništa ima odgovarajuću rampu za kolica, a u školi postoji njima prilagođen lift, kao i posebni sanitarni čvorovi na svim nivoima zgrade. Učenici su raspoređeni tako da niži uzrast koristi prostorije u suterenu, prizemlju i prvom spratu. Ostala odjeljenja imaju kabinetsku nastavu i učenici prelaze iz učionice u učionicu, ili kabinet, prema rasporedu rada. Ove prostorije se nalaze na I i II spratu. Korišćenje prostorija se odvija veoma dobro, uz poštovanje pravila ponašanja, učenici su se navikli i nema većih gužvi, kašnjenja i slično. Sve ovo je moguće zahvaljujući dobro riješenim prostorom hodnika, stepeništa i holova. Pored pomenutih prostorija školski objekat ima i sve potrebne prostorije za snabdijevanje i održavanje objekta, kao: kotlarnica, trafo stanica, portirnicu sa REK ormanima i drugo. U objektu je ugrađeno kombinavano grijanje preko sunčanih kolektora i kotla na lož ulje. U svim prostorijama izvedeno je podno grijanje. Klimatizacijom je obuhvaćen upravni dio i zbornica. Škola ima 5 ulaza: glavni - centralni ulaz, a ostali ulazi su sa bočnih strana škole i to u suterenu i prizemlju zgrade. Škola je obezbijeđena kvalitetnim video nadzorom i protivprovalnim alarmnim sistemom, a u svim prostorijama je urađena protivpožarna instalacija sa automatskim senzorima dima, ručnim javljačima, prskalicama i automatskom dojavom vatrogasnoj službi. U objektu postoje i protivpožarne stepenice odvojene od glavnog stepeništa. Na bočnom ulazu pored upravnog dijela prostor u površini od 14m2 izdat je na privremeno korišćenje za potrebe Mjesne zajednice Šušanj. S obzirom da Mjesna zajednica ne posjeduje svoj prostor za rad, a do sada su boravili u starom školskom objektu u interesu dalje dobre saradnje, uz saglasnost Opštine i Ministarstva, ustupili smo im ovaj prostor na korišćenje.

U prilogu su date arhitektonske osnove svih etaža našeg objekta.

Page 19: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

19

Page 20: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

20

Page 21: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

21

Školska oprema i nastavna sredstva

Spomenuli smo da su sve prostorije u školskom objektu opremljene novim namještajem, koji je prilagođen prostoru i namjeni. Zbog povećanog broja učenika ispostavilo se pomanjkanje školskog namještaja, učeničkih stolica i stolova. Škola je u prošloj školskoj godini preko kompanije »Jovanović« nabavila određenu količinu đačkih stolova i stolica, tako da je to za sada dovoljno za ovaj broj učenika i odjeljenja. Pored standardnog učioničkog i kabinetskog namještaja postavili smo potrebne zidne table od različitih materijala na kojima se mogu postavljati razne slike, aplikacije i druga nastavna sredstva. Gotovo sve učionice i kabineti su uređeni sa određenim nastavnim sredstvima koja su plod stvaralaštva i mašte učenika i nastavnika. U uređenju učioničkog prostora posebno prednjače učitelji i vaspitači I razreda, koji su osmislili i kreativno uredili ne samo svoje učionice, već i prostor oko njih, ulaz, hodnike i drugo. Sva četiri kabineta posjeduju dosta dobru opremu. Informatički kabinet je uređen po standardima za nastavu informatike, ima 16 računara, projektor, štampač, namjenske radne stolove za učenike i nastavnika i ostalu opremu. Kabineti hemije, biologije i fizike su opremljeni potrebnim nastavnim sredstvima, a dobar dio nastavnih sredstava za ove kabinete škola je ranije dobila, kao donaciju iz Rusije, a preko resornog Ministarstva. Jedan dio računarske opreme je raspoređen po učionicama za predmetnu nastavu.

U prošloj i pretprošloj školskoj godini nabavljene su dvije pametne elektronske table. Jedna je sponzorstvo roditelja, a druga nagrada za učešće u projektu »Sakupljanje limenki«. Table su smještene, jedna u suterenu, u kabinetu A, a druga na drugom spratu, u kabinetu biologije. Iste se planski koriste, čuvaju i održavaju. Za sada je nabavljen početni softver, a u planu je njegovo kompletiranje.

Fiskulturna sala je opremljena svim potrebnim sredstvima za izvođenje nastave fizičkog vaspitanja za organizovanje i izvođenje svih predviđenih vrsta sportova i drugih sadržaja. Nabavljen je dovoljan broj lopti za razne sportove, a dobili smo i donacije od određenih klubova i korisnika fiskulturne sale, nekoliko podnih tepiha za namjensko korišćenje. S obzirom na to da se od izdavanja fiskulturne sale i drugih školskih prostora ubiraju određena sredstva, imamo u planu da korišćenjem tih sredstava i ulaganjem u novu opremu i nastavna sredstva, doprinesemo podizanju kvaliteta školskog ambijenta, kako bi učenicima olakšali da kroz očiglednu nastavu stiču kvalitetnija i upotrebljivija znanja. Za sva nastavna sredstva i opremu obezbijeđen je kvalitetan prostor za čuvanje i održavanje. Kompjutersku i drugu opremu izuzetno dobro održava ICT koordinator. Evidencija namještaja i svih nastavnih sredstava se precizno vodi u zato predviđenoj dokumentaciji škole.

U ovoj školskoj godini Planom rada Javnih nabavki predviđeno je opremanje, saniranje i održavanje škole i školskog dvorišta. Planirani radovi prikazani su u donjoj tabeli, a isti su unijeti u MEIS aplikaciji, kroz oblast Ustanova.

Page 22: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

22

III OBIM OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA Ukupan broj učenika na početku školske godine je 577. Učenici su raspoređeni u 22 odjeljenja, 13 u

razrednoj i 9 u predmetnoj nastavi. Pregled broja učenika i odjeljenja može se vidjeti iz tabela koje slijede:

R.br. Razred i Broj učenika

Strani jezik Odjeljenski

odjeljenje M Ž Svega starješina

1. I-1 17 10 27 engleski Zdravka Đuranović, Sandra Žižić -vaspitačica

2. I-2 14 13 27 engleski Ljubica Milanović, Sandra Žižić -vaspitačica

3. I-3 15 9 24 engleski Ljiljana Perović , Sandra Žižić -vaspitačica

Svega I-1, I-2, I-3: 46 32 78

4. II-1 9 14 23 engleski Svetlana Perišić

5. II-2 13 14 27 engleski Rodoljub Pikula

6. II-3 12 13 25 engleski Biljana Karać-Vukazić

Svega II-1, II-2, II-3: 34 41 75

7. III-1 17 12 29 engleski Milica Pješčić

8. III-2 18 14 32 engleski Valentina Niković

Svega III-1 i III-2: 35 26 61

9. IV-1 14 15 29 engleski Merisa Muratović

10. IV-2 13 13 26 engleski Marko Bulatović

11. IV-3 16 12 28 engleski Nataša Biberdžić

Svega IV-1, IV-2, IV-3: 43 40 83

12. V-1 13 17 30 engleski Vesna Čabarkapa

13. V-2 16 13 29 engleski Arnela Alković

Svega V-1, V-2: 29 30 59

Svega I-V: 187 169 356 Prosjek 27,38 učenika

R.br. Razred i

odjeljenje

Broj učenika Strani jezik Odjeljenski starješina

M Ž Svega

1. VI-1 13 11 24 engleski i italijanski Svetlana Knežević

2. VI-2 14 9 23 engleski i italijanski Vesna Daković

3. VI-3 13 9 22 engleski i italijanski Dragana Vukčević

Svega VI-1,2,3: 40 29 69

4. VII-1 19 12 31 engleski i italijanski Danijela Boljević

5. VII-2 21 9 30 engleski i italijanski Ivana Mrvaljević

Svega VII-1,2: 40 21 61

6. VIII-1 10 13 23 engleski i italijanski Zorica Perović

7. VIII-2 12 12 24 engleski i italijanski Miloš Pantović

Svega VIII-1,2: 22 25 47

8. IX-1 15 14 29 engleski i italijanski Lidija Ivanković

9. IX-2 15 13 28 engleski i italijanski Danijela Đuranović

Svega IX-1, 2: 30 27 57

Svega VI-IX: 132 102 234 Prosjek 26,00 učenika

Svega I-IX: 319 271 590 Prosjek 26,82 učenika

Broj učenika od I-V razreda

Broj učenika od VI-IX razreda

Page 23: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

23

Odjeljenje Br.odjeljenja Muških Ženskih Ukupno učenika Prosječan broj učenika u odjeljenju

od I-V 13 187 169 356 27,38

od VI-IX 9 132 102 234 26,00

od I-IX 22 319 271 590 26,82

Podaci za socijalno-ekonomsku strukturu učeničkih porodica prikupljeni su od roditelja učenika i posredno preko upitnika, koji su dati u sledećoj tabeli:

R.b. Razred I II III IV V VI VII VIII IX %

1. I.Brojno stanje 78 75 61 83 59 69 61 47 57

2. II.Porodica

3. 2.1.Kompletna 73 73 56 77 51 68 54 44 52 91,86

4. 2.2.Bez oca 0 1 2 2 2 1 1 1 1 1,86

5. 2.3.Bez majke 0 0 1 1 1 2 2 1 2 1,69

6. 2.4.Bez oba roditelja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

7. 2.5.Razvedeni roditelji 5 1 2 3 5 4 4 1 2 4,57

8. III.Obrazovno stanje roditelja

9. Osnovna škola

10. 6.1.Otac 7 1 4 5 4 7 6 6 4 7,45

11. 6.2.Majka 9 1 5 8 5 10 8 7 8 10,33

12. Srednja struč. sprema

13. 7.1.Otac 40 44 35 56 37 47 41 30 39 62,54

14. 7.2.Majka 36 42 36 51 33 41 46 33 38 60,34

15. Viša struč. sprema

16. 8.1.Otac 4 4 7 6 5 5 7 3 7 8,14

17. 8.2.Majka 4 2 2 7 7 6 5 2 6 6,95

18. Visoka struč. sprema

19. 9.1.Otac 27 26 15 16 13 10 7 8 7 21,86

20. 9.2.Majka 29 30 18 17 14 12 2 5 5 22,37

21. IV.Stambeni uslovi

22. 10.1.Bez stana 6 5 12 16 9 12 13 12 8 15,76

23. 10.2.Vlastita kuća 64 64 43 61 41 48 48 30 41 73,56

24. 10.3.Stan 8 6 6 6 9 9 6 5 8 10,68

25 V.Zaposlenost roditelja

26. 11.1.Zaposl.oba roditelja 35 30 25 32 38 36 21 23 17 32,37

27. 11.2.Zaposl.samo otac 23 31 27 43 25 25 28 14 29 41,53

28. 11.3.Zaposl.samo majka 9 6 3 3 0 4 6 5 6 6,10

29. 11.4. Nezaposl. oba roditelja 11 8 6 5 2 4 6 5 5 8,47

R.b Stručna sprema

Razredna nastava

Predmetna nastava

Pedagog Bibliotekar Logoped Direktor Svega

1. Visoka 14 13 1 1 0,5 1 30,5

2. Viša 4 4

3. Srednja 0

Ukupno 14 17 1 1 0,5 1 34,5

Struktura odjeljenja po razredima

Socijalno-ekonomska struktura učeničkih porodica

Broj i struktura nastavnog kadra

Page 24: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

24

R.b Izvršilac Kvalifikaciona struktura

VSS VŠS SSS VKV KV NK Svega

1. Sekretar 1 1

2. Računovođa 1 1

3. Domar 1 1

4. Rad na održavanju čistoće 2 3 5

Svega: 3 2 3 8

Razred I (prvi)

Predmeti Odjeljenje Sedmično časova po odjeljenju

Sedmično časova po razredu

Godišnje časova po odjeljenju

Godišnje časova po razredu

A.1. Predmeti – obavezni dio

Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost

3 5 15 170 510

Matematika 3 4 12 136 408

Engleski jezik 3 2 6 68 204

Likovna kultura 3 2 6 68 204

Muzička kultura 3 1 3 34 102

Priroda i društvo 3 2 6 68 204

Fizičko vaspitanje 3 3 9 102 306

Svega: 3 19 57 646 1938

A.2. Obavezne aktivnosti Broj predmeta 7

Sedmični br. časova

19

Broj radnih sedmica

34

Dani kulture, tehnike i sporta

7 dana

A.3. Prošireni dio

Dodatna nastava 3 1 3 34 102

Škola u prirodi 3 po 3 dana

Broj i struktura vannastavnog osoblja

Broj časova redovne nastave po predmetima i razredima. a) Razredna nastava – devetogodišnje osnovne škole – I - IX razred

Page 25: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

25

Razred II (drugi)

Predmeti Odjeljenje Sedmično časova po odjeljenju

Sedmično časova po razredu

Godišnje časova po odjeljenju

Godišnje časova po razredu

A.1. Predmeti – obavezni dio

Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost

3 5 15 170 510

Matematika 3 4 12 136 408

Engleski jezik 3 2 6 68 204

Likovna kultura 3 2 6 68 204

Muzička kultura 3 1 3 34 102

Priroda i društvo 3 2 6 68 204

Fizičko vaspitanje 3 3 9 102 306

Svega: 3 19 57 646 1938

A.2. Obavezne aktivnosti Broj predmeta 7

Sedmični br. časova

19

Broj radnih sedmica

34

Dani kulture, tehnike i sporta

7 dana

A.3. Prošireni dio

Dodatna nastava 3 1 3 34 102

Škola u prirodi 3 po 3 dana

Razred III (treći)

Predmeti Odjeljenje Sedmično časova po odjeljenju

Sedmično časova po razredu

Godišnje časova po odjeljenju

Godišnje časova po razredu

A.1. Predmeti – obavezni dio

Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost

2 5 10 170 340

Matematika 2 4 8 136 272

Engleski jezik 2 2 4 68 136

Likovna kultura 2 2 4 68 136

Muzička kultura 2 1 2 34 68

Priroda i društvo 2 2 4 68 136

Fizičko vaspitanje 2 3 6 102 204

Svega: 2 19 38 646 1292

A.2. Obavezne aktivnosti Broj predmeta 7

Sedmični br. časova

19

Broj radnih sedmica

34

Dani kulture, tehnike i sporta

5 dana

A.3. Prošireni dio

Dodatna nastava 2 1 2 34 68

Škola u prirodi 2 po 5 dana

Page 26: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

26

Razred IV (četvrti)

Predmeti Odjeljenje Sedmično časova po odjeljenju

Sedmično časova po razredu

Godišnje časova po odjeljenju

Godišnje časova po razredu

A.1. Predmeti – obavezni dio

Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost

3 5 15 170 510

Matematika 3 4 12 136 408

Engleski jezik 3 2 6 68 204

Likovna kultura 3 1 3 34 102

Muzička kultura 3 1 3 34 102

Poznavanje društva 3 2 6 68 204

Priroda 3 2 6 68 204

Fizičko vaspitanje 3 3 9 102 306

Svega: 3 20 60 680 2040

A.2. Obavezne aktivnosti Rad odjeljenske zajednice

1 3 1 3 34

102

Broj predmeta 8

Sedmični br. časova 21

Broj radnih sedmica

34

Dani kulture, tehnike i sporta

5 dana

A.3. Prošireni dio

Slobodne aktivnosti 3 2 6 68 204

Dodatna nastava 3 1 3 34 102

Dopunska nastava 3 1 3 34 102

Škola u prirodi 3 po 5 dana

Page 27: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

27

Razred V (peti)

Predmeti Odjeljenje Sedmično časova po odjeljenju

Sedmično časova po razredu

Godišnje časova po odjeljenju

Godišnje časova po razredu

A.1. Predmeti – obavezni dio

Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost

2 5 10 170 340

Matematika 2 4 8 136 272

Engleski jezik 2 3 6 102 136

Likovna kultura 2 1 2 34 136

Muzička kultura 2 1 2 34 68

Poznavanje društva 2 2 4 68

Priroda 2 2 4 68

Informatika sa tehnikom 2 1 2 34 136

Fizičko vaspitanje 2 3 6 102 204

Svega: 2 22 44 748 1496

A.2. Obavezne aktivnosti Rad odjeljenske zajednice

1 1 1 2 34 68

Broj predmeta 9

Sedmični br. časova 23

Broj radnih sedmica

34

Dani kulture, tehnike i sporta

5 dana

A.3. Prošireni dio

Slobodne aktivnosti 2 2 4 68 136

Dodatna nastava 2 1 2 34 68

Dopunska nastava 2 1 2 34 68

Škola u prirodi 2 po 5 dana

Page 28: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

28

Razred VI (šesti)

Predmeti Odjeljenje Sedmično časova po odjeljenju

Sedmično časova po razredu

Godišnje časova po odjeljenju

Godišnje časova po razredu

A.1. Predmeti – obavezni dio

Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost

3 4 12 136 408

Matematika 3 4 12 136 408

Engleski jezik 3 3 9 102 306

Drugi strani jezik – Italijanski jezik

3 2 6 68 204

Likovna kultura 3 1 3 34 102

Muzička kultura 3 1 3 34 102

Istorija 3 2 6 68 204

Biologija 3 2 6 68 204

Informatika sa tehnikom 3 1 3 34 102

Fizičko vaspitanje 3 3 9 102 306

Svega: 3 23 69 782 2346

A.2. Obavezne aktivnosti Rad odjeljenske zajednice

1 3 1 3 34 68

Broj predmeta 9

Sedmični br. časova 24

Broj radnih sedmica

34

Dani kulture, tehnike i sporta

5 dana

A.3. Prošireni dio

Slobodne aktivnosti 3 2 6 68 204

Dodatna nastava 3 1 3 34 102

Dopunska nastava 3 1 3 34 102

Škola u prirodi 3 po 5 dana

Page 29: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

29

Razred VII (sedmi)

Predmeti Odjeljenje Sedmično časova po odjeljenju

Sedmično časova po razredu

Godišnje časova po odjeljenju

Godišnje časova po razredu

A.1. Predmeti – obavezni dio

Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost

2 4 8 136 272

Matematika 2 4 8 136 272

Engleski jezik 2 3 6 102 204

Drugi strani jezik – Italijanski jezik

2 2 4 68 136

Likovna kultura 2 1 2 34 68

Muzička kultura 2 1 2 34 68

Istorija 2 1 2 34 68

Geografija 2 2 4 68 136

Biologija 2 2 4 68 136

Hemija 2 1 2 34 68

Fizika 2 1 2 34 68

Informatika sa tehnikom 2 1 2 34 68

Fizičko vaspitanje 2 2 4 68 136

Izborni predmet 2 1 2 34 68

Svega: 2 26 52 884 1768

A.2. Obavezne aktivnosti Rad odjeljenske zajednice

1 2 1 2 34 68

Broj predmeta 14

Sedmični br. časova 27

Broj radnih sedmica

34

Dani kulture, tehnike i sporta

5 dana

A.3. Prošireni dio

Slobodne aktivnosti 2 2 4 68 136

Dodatna nastava 2 1 2 34 68

Dopunska nastava 2 1 2 34 68

Škola u prirodi 2 po 5 dana

Page 30: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

30

Razred VIII (osmi)

Predmeti Odjeljenje Sedmično časova po odjeljenju

Sedmično časova po razredu

Godišnje časova po odjeljenju

Godišnje časova po razredu

A.1. Predmeti – obavezni dio

Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost

2 4 8 136 272

Matematika 2 4 8 136 272

Engleski jezik 2 3 6 102 204

Drugi strani jezik – Italijanski jezik

2 2 4 68 136

Likovna kultura 2 1 2 34 68

Muzička kultura 2 1 2 34 68 Istorija 2 2 4 68 136

Geografija 2 2 4 68 136

Biologija 2 1 2 34 68

Hemija 2 1 2 34 136

Fizika 2 2 4 68 136

Informatika sa tehnikom 2 1 2 34 68

Fizičko vaspitanje 2 2 4 68 136

Izborni predmet 2 1 2 68 136

Svega: 2 27 54 918 1836

A.2. Obavezne aktivnosti Rad odjeljenske zajednice

1 2 1 2 34 68

Broj predmeta 14

Sedmični br. časova 28

Broj radnih sedmica

34

Dani kulture, tehnike i sporta

5 dana

A.3. Prošireni dio

Slobodne aktivnosti 2 2 4 68 136

Dodatna nastava 2 1 2 34 68

Dopunska nastava 2 1 2 34 68

Škola u prirodi 2 po 5 dana

Page 31: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

31

Razred IX (deveti)

Predmeti Odjeljenje Sedmično časova po odjeljenju

Sedmično časova po razredu

Godišnje časova po odjeljenju

Godišnje časova po razredu

A.1. Predmeti – obavezni dio

Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost

2 4 8 124 248

Matematika 2 4 8 124 248

Engleski jezik 2 3 6 93 186

Drugi strani jezik – Italijanski jezik

2 2 4 62 124

Likovna kultura 2 1 2 31 62

Muzička kultura 2 1 2 31 62 Istorija 2 1 2 31 62

Geografija 2 1 2 31 62

Biologija 2 1 2 31 62

Hemija 2 2 4 62 124

Fizika 2 2 4 62 124

Fizičko vaspitanje 2 2 4 62 124

Izborni predmet 2 1 2 31 62

Svega: 2 25 50 775 1550

A.2. Obavezne aktivnosti Rad odjeljenske zajednice

1 2 1 2 31 68

Broj predmeta 13

Sedmični br. časova 26

Broj radnih sedmica

34

Dani kulture, tehnike i sporta

5 dana

A.3. Prošireni dio

Slobodne aktivnosti 2 2 4 62 124

Dodatna nastava 2 1 2 31 62

Dopunska nastava 2 1 2 31 62

Đačka ekskurzija 2 po 5 dana

Napomena: U tabelama su dati časovi I (prvog), II (drugog), III (trećeg), IV (četvrtog), V (petog), VI (šestog), VII (sedmog), VIII (osmog) i IX (devetog) razreda osnovne škole (predmeti, obavezni dio, obavezne aktivnosti i prošireni dio) za po 2, ili 3 odjeljenja za sve razrede.

Page 32: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

32

Podaci za sedmični broj časova svih vidova nastave po razredima dat je u sledećoj tabeli: R.b. Nastavno-vaspitna oblast I II III IV V VI VII VIII IX

1. Broj predmeta 7 7 7 8 9 10 14 14 13

2. Redovna nastava 19 19 19 20 22 23 26 27 25

3. Rad odjeljenske zajednice 1 1 1 1 1 1

4. Ukupno redovna nastava i odjeljenska zajednica (2) + (3)

19 19 19 21 23 24 27 28 26

5. Dopunska nastava 1 1 1 1 1 1

6. Dodatna nastava 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7. Slobodne aktivnost 2 2 2 2 2 2

8. Izborni predmeti 1 1 1

9. Ukupno (4) + (5) + (6) + (7) + (8): 20 20 20 25 27 28 32 33 31

R.b. Ime i prezime

nastavnika

Str. Spre-ma

Predmet koji predaje Razred-odjeljenje u

kome predaje Str. Isp.

God. staža

Broj čas.

1. Zdravka Đuranović VSS Razredna nastava I-1 da 30 18

2. Ljubica Milanović VSS Razredna nastava I-2 da 25 18

3. Ljiljana Perović VSS Razredna nastava I-3 da 3 18

4. Sandra Žižić VSS Vaspitačica I-1,2 da 13 18

5. Svetlana Perišić VSS Razredna nastava II-1 da 20 18

6. Rodoljub Pikula VSS Razredna nastava II-2 da 19 18

7. Biljana Karać Vukazić VSS Razredna nastava II-3 da 7 18

8. Milica Pješčić VSS Razredna nastava III-1 da 43 18

9. Valentina Niković VSS Razredna nastava III-2 da 27 18

10. Merisa Muratović VSS Razredna nastava IV-1 da 9 18

11. Marko Bulatović VSS Razredna nastava IV-2 da 10 18

12. Nataša Biberdžić VSS Razredna nastava IV-3 da 6 18

13. Vesna Čabarkapa VSS Razredna nastava V-1 da 25 18

14. Arnela Alković VSS Razredna nastava V-2 da 20 18

15. Svetlana Knežević VSS Crnog-srp,bos,hrv jez. i knj. VI-1,2,3, IX-1,2 da 18 20

16. Danijela Boljević VSS Crnog-srp,bos,hrv jez. i knj. VII-1,2, VIII-1,2 da 17 16

17. Zorica Perović VŠS Engleski jez. (umanj.norme) III-1,2, VI-1,2,3 VIII-1 da 40 16

18. Lidija Ivanković VSS Engleski jezik IV-1,3, V-1,2, VII-1,

VIII-2, IX-1 da 18 19

19. Danijela Đuranović VŠS Engleski jezik I-1,2,3, II-1,2,3, IV-2,

VII-2, IX-2 da 13 20

20. Ivana Mrvaljević VSS Italijanski jezik VI-1,2,3, VII-1,2, VIII-

1,2, IX-1,2 da 5 18

21. Slađana Mijatović VSS Matematika (umanj.norme) VI-1,2,3, VII-2 da 44 16

22. Nikola Dukić VSS Matematika VII-1, VIII-1,2, IX da 2 20

23. Jovica Đurović VŠS Fizika, dopuna iz dr.škole VII-IX da 10

24. Enisa Muhović VSS Hemija, dopuna iz dr.škole VII-IX da 8

25. Dragana Vukčević VSS Biologija; Izborna nastava VI-IX, VIII-IX-izborni da 7 18

26. Vesna Daković VŠS Istorija, Geografija (umanj. norme zbog god.staža)

VI-IX-ist; IX-1,2-geog. da 38 16

27. Vesna Keković VSS Geografija, dop.iz dr.škole VII-1,2, VIII-1,2 da 8

28. Milica Joksimović VSS Informatika sa tehnikom V-VIII da 1 18

29. Miloš Pantović VSS Fizičko vaspitanje VI-IX da 11 21

30. Jakša Ćalasan VSS Likovna kultura, Izb. nastava; (dop. u dr.šk.)

IV-1,2,3, VI-IX VII

da 10 14

31. Radmila Otašević VSS Muzička kult, dop. iz dr.šk V-IX da 22 11

Sedmični broj časova svih vidova nastave po razredima

Podjela predmeta na nastavnike, odjeljenja, odjeljenska starješinstva

Page 33: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

33

R.b. Naziv izbornog predmeta Izborna grupa

Razred Broj

učenika Nastavnik

1. Ljekovito bilje II VIII 47 Dragana Vukčević

2. Zdravi stilovi života II IX 57 Dragana Vukčević

3, Likovna radionica II VII 61 Jakša Ćalasan

Izborna nastava je zastupljena kroz 3 predmeta koji su raspoređeni na 6 izbornih grupa. Učenici su bili u mogućnosti da odaberu izborni predmet kroz anketu koja je ponuđena učenicima i njihovim roditeljima. Anketa je uglavnom zadovoljila interesovanje učenika i njihovih roditelja.

R.b Ime i prezime nastavnika

Dopunska nastava Dodatna nastava Sekcije i druga

zaduženja

Razred-odjeljenje Predmet

Razred -odjeljenje

Predmet Razred -

odjeljenje

1. Zdravka Đuranović I-1,2,3 2. Ljubica Milanović I-1,2,3 3. Ljiljana Perović I-1,2,3 4. Sandra Žižić CSBH.jez.,mat I-1,2,3 5. Svetlana Perišić CSBH.jez.,mat II-1,2,3 6. Rodoljub Pikula CSBH.jez.,mat II-1,2,3 7. Biljana Karać-Vukazić CSBH.jez.,mat II-1,2,3 8. Milica Pješčić CSBH.jez.,mat III-1,2 9. Valentina Niković CSBH.jez.,mat III-1,2

10. Merisa Muratović CSBH.jez. i knj. IV-1 Po pot.i želji IV-1 Dramska i

sport.sekcija IV-1 i ost.

11. Marko Bulatović CSBH.jez. i knj. IV-2 Po pot.i želji IV-2 Recitat. sekcija

IV-2 i ost.

12. Nataša Biberdžić CSBH.jez. i knj. IV-3 Po pot.i želji IV-3 Dramska sekcija

IV-3 i ost.

13. Vesna Čabarkapa CSBH.jez. i knj. V-1 Po pot.i želji V-1 Dramska i

sport.sekcija V-1 i ost.

14. Arnela Alković Matematika V-2 Po pot.i želji V-2 Recitat. sekcija

V-2 i ost.

15. Svetlana Knežević CSBH.jez. i knj. VI i IX CSBH.jez. i

knj. VI i IX

Dramska i recitat.sekc.

VIII-IX

16. Danijela Boljević CSBH.jez. i knj. VII i VIII CSBH.jez. i

knj. VII i VIII

Literarna i drams.sekc.

VI i VII

17. Ljiljana Milović Biblioteka I-IX Biblioteka I-IX Bibliotekar-ska sekcija

I-IX

18. Zorica Perović Engleski jezik III,VI,VII-1 Engleski jezik III,VI,VII-1 Ljubitelji

engl.jezika III,VI,VII-1

19. Lidija Ivanković Engleski jezik IV-1,3, V,

VII, VIII, IX Engleski jezik

IV-1,3, V, VII-1, VIII-2, IX-1

Ljubitelji engl.jezika

IV-1,3, V, VII, VIII-2,

IX-1

20. Danijela Đuranović Engleski jezik I, II, IV-2, VII-2, IX-2

Engleski jezik I, II, IV-2, VII-2, IX-2

Ljubitelji engl.jezika

I, II, IV-2, VII-2, IX-2

21. Ivana Marković Italijanski jezik VI - IX Italijanski jezik VI - IX Ljubitelji italij

jezika VI - IX

22. Slađana Mijatović Matematika VI,VII-2 Matematika VI,VII-2 Mladi mate.i

šahisti VI,VII-2

23. Nikola Dukić Matematika VII, VIII, IX Matematika VII-1, VIII, IX Mladi

matemat. VII-1, VIII, IX

24. Jovica Đurović Fizika VII-IX Fizika VII-IX Mladi fizičari VII-IX

Izborna nastava

Dopunska, dodatna nastava, slobodne učeničke aktivnosti

Page 34: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

34

25. Enisa Muhović Hemija VII-IX Hemija VII-IX Mladi

hemičari VII-IX

26. Dragana Vukčević Biologija, izb.

nastava

VI-IX, VIII-IX

Biologija, izb.nastava

VI-IX, VIII-IX

Mladi biolozi VI-IX, VIII-IX

27. Vesna Daković Istorija,

Geografija VI-IX,

IX Istorija,

Geografija VI-IX,

IX Mladi

istoričari VI-IX,

IX

28. Vesna Keković Geografija VII, VIII Geografija VII, VIII Mladi

geografičari VII, VIII

29. Milica Joksimović Informatika sa tehnikom

V-VIII Informatika sa

tehnikom V-VIII

Informatička sekcija

V-VIII

30. Miloš Pantović Fizičko

vaspitanje VI-IX

Fizičko vaspitanje

VI-IX Fudbal,košarka, odbojka

VI-IX

31. Jakša Ćalasan Likovna kult., izb. nastava

IV, VI-IX VII

Likovna kultura, izborna nastava

IV, VI-IX VII

Likovna sekcija

IV, VI-IX VII

32. Radmila Otašević Muzička kultura

V-IX Muzička kultura

V-IX Muzička

sekcija, hor IV, VI-IX

Rukovodioci razrednih i odjeljenskih vijeća

R.b. Naziv odjeljenskog vijeća Ime i prezime Broj članova

vijeća

1. Razredno vijeće I razreda Zdravka Đuranović (ruk.raz.vijeća),

Ljubica Milanović, Ljiljana Perović, Sandra Žižić, Danijela Đuranović

5

2. Razredno vijeće II razreda Svetlana Perišić (ruk.raz.vijeća), Rodoljub

Pikula, Biljana Karać-Vukazić, Danijela Đuranović

3

3. Razredno vijeće III razreda Milica Pješčić (ruk.raz.vijeća ), Valentina

Niković, Zorica Perović 5

4. Razredno vijeće IV razreda Merisa Muratović (ruk.raz.vijeća), Marko

Bulatović, Nataša Biberdžić, Danijela Đuranović, Lidija Ivanković

4

5. Razredno vijeće V razreda Svi nastavnici V razreda 6

5.1 Odjeljensko vijeće V-1 Vesna Čabarkapa, ruk.odj.vijeća 6

5.2 Odjeljensko vijeće V-2 Arnela Alković, ruk.odj.vijeća 6

6. Razredno vijeće VI razreda Svi nastavnici VI razreda 10

6.1 Odjeljensko vijeće VI-1 Svetlana Knežević, ruk.odj.vijeća 10

6.2 Odjeljensko vijeće VI-2 Vesna Daković, ruk.odj.vijeća 10

6.3 Odjeljensko vijeće VI-3 Dragana Vukčević, ruk.odj.vijeća

7. Razredno vijeće VII razreda Svi nastavnici VII razreda 14

7.1 Odjeljensko vijeće VII-1 Danijela Boljević, ruk.odj.vijeća 14

7.2 Odjeljensko vijeće VII-2 Ivana Mrvaljević, ruk.odj.vijeća 14

8. Razredno vijeće VIII razreda Svi nastavnici VIII razreda 14

8.1 Odjeljensko vijeće VIII-1 Zorica Perović, ruk.odj.vijeća 14

8.2 Odjeljensko vijeće VIII-2 Miloš Pantović, ruk.odj.vijeća 14

9. Razredno vijeće IX razreda Svi nastavnici IX razreda 13

9.1 Odjeljensko vijeće IX-1 Lidija Ivanković, ruk.odj.vijeća 13

9.2 Odjeljensko vijeće IX-2 Danijela Đuranović, ruk.odj.vijeća 13

Page 35: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

35

Rukovodioci i članovi stručnih aktiva

R.b. Naziv aktiva Ime i prezime nastavnika

1. Stručni aktiv I, II, III, IVi V razreda Rukovodilac aktiva: Vesna Čabarkapa, profesor razredne nastave

Zdravka Đuranović, I-1

Ljubica Milanović, I-2

Ljiljana Perović, I-3

Sandra Žižić, I-1,2, 3 - vaspitačica

Svetlana perišić, II-1

Rodoljub Pikula, II-2

Biljana Karać-Vukazić, II-3

Milica Pješčić, III-1

Valentina Niković, III-2

Merisa Muratović, IV-1

Marko Bulatović, IV-2

Nataša Biberdžić, IV-3

Vesna Čabarkapa,V-1

Arnela Alković, V-2

2. Stručni aktiv društveno – jezičke grupe predmeta Rukovodilac aktiva: Lidija Ivanković, prof. italijanskog i engleskog jezika

Svetlana Knežević, crg-srp-bos-hrv.jez. i knj.

Danijela Boljević, crg-srp-bos-hrv.jez. i knj.

Zorica Perović, engleski

Danijela Đuranović, engleski

Lidija Ivanković, engleski I italijanski

Vesna Daković, istorija

Ivana Mrvaljević, italijanski

3. Stručni aktiv estetske grupe predmeta Rukovodilac aktiva: Radmila Otašević, prof. muzičkog vaspitanja

Miloš Pantović, fizičko vaspitanje

Jakša Ćalasan, likovna kultura

Radmila Otašević, muzička kultura

4. Stručni aktiv prirodno – matematičke grupe predmeta Rukovodilac aktiva: Dragana Vukčević, prof.biologije

Slađana Mijatović, matematika

Nikola Dukić , matematika

Jovica Đurović, fizika

Dragana Vukčević, biologija

Vesna Keković, geografija

Enisa Muhović, hemija

Vesna Daković, geografija

Milica Joksimović, informatika sa osnovom tehnike

Page 36: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

36

IV NASTAVNI RAD

Praćenje i ocjenjivanje rada, uspjeha i razvoja učenika.

U cilju što boljeg uspjeha učenika i nastave uopšte, organizovaće se permanentno praćenje i evidentiranje postignutih rezultata rada preko odgovarajuće dokumentacije iz nadležnosti organa na osnovu zakonskih propisa.

Pored uobičajenih oblika ispitivanja, pismenog i usmenog, znanje učenika će se provjeravati i primjenom: testova znanja (u obliku kontrolnih zadataka najmanje 4 puta godišnje poslije obrađenih

koherentnih nastavnih oblasti); nastavnim listićima i drugim oblicima objektivnog provjeravanja znanja.

Oblici kontrolnog i objektivnog provjeravanja znanja primjenjivaće se u sljedećim nastavnim oblastima: crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost, engleski jezik, italijanski jezik, matematika, informatika sa tehnikom, fizika, biologija, hemija, istorija, geografija, priroda, poznavanje prirode i poznavanje društva. Na izradi testova znanja pored predmetnih nastavnika stručnu pomoć će pružati i stručni aktivi i pedagoška služba. Pored planiranja, nastavnici su dužni da redovno rade dnevne, odnosno nedjeljne planove - pripreme za nastavne aktivnosti, da vode evidenciju o realizaciji planirane nastave, zapažanja o napredovanju učenika u radu, odnosno postignutom uspjehu. Dužni su takođe da rade osvrt na realizaciju svih aktivnosti. Uvid u vođenje pedagoške evidencije u dokumentaciji škole vršiće direktor, pedagog i Komisije nastavničkog vijeća, a stručni organi će ih koristiti za svoje analize.

Program unapređivanja nastavnog rada Osnovni smisao unapređivanja nastavnog rada je podizanje kvaliteta vaspitno-brazovnog procesa.

Program unapređivanja nastavnog rada u prvi plan isticaće nekoliko bitnih elemenata: učenike treba upućivati u proces sticanja, a ne usvajanja znanja; nastavnike uputiti u nastavne inovacije kako bi postali aktivni učesnici u njihovoj primjeni u

svakodnevnom radu;

Page 37: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

37

Program stručnog usavršavanja nastavnika i saradnika škole

Stručno usavršavanje nastavnika i stručnih saradnika škole odvijaće se prvenstveno kroz program PRNŠ-a (profesionalnog razvoja nastavnika na nivou škole) kroz sljedeće oblike:

Individualno stručno usavršavanje Kolektivno stručno usavršavanje

1.1.Konsultacije sa pedagoškom službom o primjeni savremenih oblika rada u nastavi

2.1.Učestvovanje u radu seminara i stručnih predavanja

1.2.Praćenje naučnih dostignuća, praćenje pedagoške i psihološke literature, praćenje stručnih časopisa i sa interneta

2.2.Usavršavanje u okviru stručnih aktiva koji će u toku godine planirati i organizovati teme u okviru stručnog usavršavanja (PRNŠ-a)

1.3.Saradnja sa stručnim službama u Ministarstvu prosvjete, Zavodu za školstvo i drugim institucijama

2.3.Usavršavanje u okviru Nastavničkog vijeća kroz razne oblike radioničkog rada i prezentacije uspješno izvedenih časova i drugih oblika rada

Edukativni programi za stručno usavršavanje nastavnika

Program PRNŠ-a (profesionalnog razvoja nastavnika na nivou škole)

U ovoj školskoj godini program usavršavanja nastavnika kroz Program PRNŠ-a (profesionalnog razvoja na nivou škole) nastaviće se i dalje prema Planu rada za profesionalni razvoj nastavnika na nivou škole za školsku 2018/2019. godinu.

Na sljedećim stranama prikazan je Plan PRNŠ-a.

PLAN RADA ZA PROFESIONALNI RAZVOJ NASTAVNIKA NA NIVOU ŠKOLE za školsku 2018/2019. god.

Profesionalni razvoj nastanvika je dugoročan proces u toku koga se kroz učenje, praktičan rad i istraživačke djelatnosti razvijaju i unapređuju znanja, vještine i sposobnosti. Kroz profesionalni razvoj nastavnik postaje praktičar koji promišlja i u skladu sa svojim potrebama planira aktivnosti kroz koje će ostvariti profesionalni razvoj.

Naš cilj je da nastavnici, stručni saradnici i Uprava škole razvijaju kulturu i praksu timskog rada kroz horizontalno učenje, međusobno uvažavanje i toleranciju. Na taj način bi se unaprijedio kvalitet nastave, kvalitet znanja, vještina i sposobnosti učenika i u krajnjem ishodu povećao stepen zadovoljstva poslom i razvijala motivacija za kontinuirani profesionalni razvoj škole kao organizacije koja uči.

Na osnovu navedenog procjenjivali smo potrebe Škole i definisali ciljeve za školsku 2018/2019. godinu.

Page 38: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

38

PLAN PROFESIONALNOG RAZVOJA NA NIVOU ŠKOLE

NAZIV USTANOVE: JU OŠ “Anto Đedović” Bar

VREMENSKI PERIOD: septembar 2018 – septembar 2019.

Cilj 1: Proširivanje znanja i unapređivanje rada nastavnika u radu sa učenicima sa posebnim obrazovnim potrebama (inkluzivno obrazovanje)

Aktivnosti: Ciljna grupa Vrijeme Odgovorna

osoba Indikatori

1.Informacije o stručnoj literaturi, prikupljanje i izučavanje literature

Svi nastavnici, posebno nastavnici koji rade sa djecom sa POP, defektolog-logoped, pedagog

Tokom godine

Uprava škole, defektolog-logoped, pedagog i nastavnici- članovi timova za inkluzivno obrazovanje

Informisanost i osposobljenost nastavnika za izradu IROP-a, za rad sa djecom sa POP

2. Sastanci Članovi timova za inkluzivno obrazovanje i izradu IROP-a

Na kraju svakog kl. perioda i po potrebi

Timovi za inkluzivno obrazovanje i izradu IROP-a

Održani sastanci

3. Saradnja i međusobna podrška institucija sistema u sprovođenju inkluzije

Timovi za inkluzivno obrazovanje i izradu IROP-a na nivou više škola u Baru, predstavnici Komisije za usmjeravanje djece sa POP, predstavnik mobilnog tima, predstavnici MP (sektora za inkluzivno obrazovanje)

Tokom godine, po dogovoru

Timovi za inkluzivno obrazovanje i izradu IROP-a

Evaluacija od strane učesnika

4. Seminari, savjetovanja, predavanja, forumi... iz oblasti inkluzivnog obrazovanja

Članovi Timova za inkluzivno obrazovanje i izradu IROP-a, ostali zainteresovani nastavnici

Tokom godine Tim za inkluzivno obrazovanje

Broj nastavnika koji su pohađali seminar; prenošenje iskustava sa seminara, primjena stečenih znanja u praksi

Napomena o realizaciji:

Page 39: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

39

Cilj 2: Unapređivanje nastave putem horizontalnog učenja

Aktivnosti: Ciljna grupa Vrijeme Odgovorna

osoba Indikatori

1. Sakupljanje i razmatranje informacija o mogućnostima profesionalnog razvoja nastavnika na nacionalnom nivou

Svi nastavnici Tokom godine Tim za PRNŠ Broj obuka koje su nastavnici pohađali

2.Ogledni/ugledni/preduzetnički časovi

Nastavnici

Prema utvrđenom rasporedu realizacije časova

Nastavnici-realizatori časova; rukovodioci SA

Realizovani časovi

3. Horizontalno učenje kroz međusobnu hospitaciju u okviru istog razreda ili istog/srodnih predmeta

Nastavnici Tokom godine Nastavnici-realizatori; rukovodioci SA

Nastavnici sprovode međusobno hospitovanje uz konstruktivnu povratnu informaciju

4. Prenošenje iskustava sa seminara i drugih vrsta obuka nastavnika

Nastavnici (članovi aktiva)

Tokom godine- na sjednicama SA u toku realizacije Dana profesionalnog razvoja (u januaru, junu i avgustu)

Nastavnici koji su prisustvovali obukama; pedagog

Broj realizovanih aktivnosti – prezentacija i drugih vidova izlaganja

5. Pružanje podrške i usmjeravanje profesionalnog razvoja nastavnika pripravnika

Nastavnici-pripravnici, stručni saradnici-pripravnici

Tokom godine

Nastavnici-mentori; uprava škole; pedagog

Osposobljenost nastavnika-pripravnika za samostalno izvođenje nastave

6. Seminari u školi Nastavnici, stručni saradnici

Tokom godine Uprava škole

Broj realizovanih seminara; broj nastavnika koji su pohađali seminar/e

Napomena o realizaciji:

Page 40: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

40

Napomena: Plan se može dopunjavati i mijenjati tokom rada, u skladu sa potrebama nastavnika, na osnovu procjene Tima za PRNŠ.

Članovi Tima:

1. Stanka Vukčević, direktor

2. Vlatka Gažević Marković, pedagog

3. ICT koordinator

4. Danijela Boljević, prof.

5. Sandra Žižić, vaspitač

Koordinator za PRNŠ, Direktor JU

Vlatka Gažević Marković, pedagog Stanka Vukčević, prof.

Kako je profesionalni razvoj na niovou škole kompleksan, kontinuiran i sveobuhvatan proces, samim tim je nužno da plan rada predstavlja integrisanje svih oblika rada nastavnika i stručnih saradanika u školi. Neophodno je usaglasiti plan rada za PRNŠ sa planovima rada: stručnih aktiva, vannastavnih aktivnosti, Nastavničkog vijeća, kulturne i javne djelatnosti škole i na kraju sa ličnim planovima profesionalnog razvoja nastavnika.

Svjesni smo činjenice da plan treba pisati što je moguće operativnije uz ostavljanje prostora za izmjene tokom samog rada.

Tim za PRNŠ će kontinuirano vršiti samoevaluaciju i evaluaciju rada na osnovu utvrđenih kriterijuma i indikatora kvaliteta.

Cilj 3: Proširivanje znanja i unapređivanje rada nastavnika sa darovitim učenicima

Aktivnosti: Ciljna grupa Vrijeme Odgovorna

osoba Indikatori

1. Formiranje Školskog tima za podršku i praćenje rada sa darovitim učenicima

Uprava škole, stručna služba, predstavnici nastavnika, predstavnici učenika, predstavnici roditelja

Septembar Uprava škole Formiran tim

2. Informisanje i upoznavanje nastavnika sa Planom rada sa darovitim učenicima na nivou škole (kroz nastavne i vannastavne aktivnosti)

Svi nastavnici Oktobar Članovi tima

Realizovane aktivnosti nastavnika u radu sa darovitim učenicima

3. Informacije o stručnoj literaturi, prikupljanje i izučavanje literature

Svi nastavnici Tokom godine Svi nastavnici

Informisanost i osposobljenost nastavnika za rad sa darovitim učenicima

4. Seminari, savjetovanja, predavanja, forumi... iz oblasti rada sa darovitim učenicima

Svi nastavnici Tokom godine

Uprava škole, pedagog i nastavnici- članovi Tima za podršku darovitim učenicima

Broj nastavnika koji su pohađali seminare; prenošenje iskustava sa seminara, primjena stečenih znanja u praksi

Napomena o realizaciji:

Page 41: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

41

RASPORED REALIZACIJE UGLEDNIH/OGLEDNIH/PREDUZETNIČKIH ČASOVA u školskoj 2018/2019. godini

AKTIV DRUŠTVENO-JEZIČKE GRUPE PREDMETA Rukovodilac Aktiva: Lidija Ivanković, prof. italijanskog í engleskog jezika

Aktivnosti Nastavnik/ca Vrijeme

realizacije Tema/ishod časa/nastavni predmet

Realizacija uglednih/oglednih/ preduzetničkih časova

Lidija Ivanković Septembar, 2018. Kreativni čas povodom obilježavanja Evropskog dana jezika (Engleski jezik) V

Zorica Perović Novembar, 2018. Communication (Engleski jezik) VIII1

Svetlana Knežević Mart, 2019. ČOZ

Danijela Đuranović Mart, 2019. Hrana (Engleski jezik)

Ivana Mrvaljević April, 2019. Hrana (Italijanski jezik)VII

Danijela Boljević April, 2019. Savjet stručnjaka (C-S, B, H)

AKTIV PRIRODNE GRUPE PREDMETA Rukovodilac Aktiva: Dragana Vukčević, dipl. biolog

Aktivnosti Nastavnik/ca Vrijeme

realizacije Tema/ishod časa/nastavni predmet

Realizacija uglednih/oglednih/ preduzetničkih časova

Enisa Muhović Novembar, 2018. Ishod časa: Analizira značaj i upotrebu metala u svakodnevnom životu (Hemija)

Milica Joksimović Novembar, 2018. Kriptografija u svakodnevnom životu; zaštita na Internetu (Informatika)

Vesna Daković Decembar, 2018. Ishod časa: Objasne specifična obilježja svakog nacionalnog parka pojedinačno (Geografija)

Dragana Vukčević Mart, 2019. Ishod časa: Opisuju nepoznata oboljenja kardiovaskularnog sistema i preventivne mjere zaštite (Biologija)

Nikola Dukić Mart, 2019. Eratostenov eksperiment/računanje poluprečnika kruga (Matematika, VIII)

Slađana Mijatović/ Gordana Drobnjak

Maj, 2019. Obrada i prikazivanje podataka, primjena u svakodnevnom životu

AKTIV ESTETSKE GRUPE PREDMETA Rukovodilac Aktiva: Radmila Otašević, prof. muzičke kulture

Aktivnosti Nastavnik/ca Vrijeme

realizacije Tema/ishod časa/nastavni predmet

Realizacija uglednih/oglednih/ preduzetničkih časova

Radmila Otašević Novembar, 2018. Klasicizam (Muzičko vaspitanje)

Miloš Pantović Novembar, 2018. Štafetno trčanje (Fizičko vaspitanje) VI

Jakša Ćalasan Oktobar, 2018. Zidno slikarstvo (mural)

Page 42: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

42

PROGRAM PREVENCIJE NARKOMANIJE I BOLESTI ZAVISNOSTI

Cilj: primarna prevencija, razvoj i unapređenje socijalnih i emotivnih vještina učenika i pružanje pomoći u formiranju negativnog stava prema uzimanju psihoaktivnih supstanci. Oblici rada: individualni razgovori, stručna predavanja, tribine, prezentacije, edukativni rad sa učenicima...

AKTIVNOSTI NOSILAC AKTIVNOSTI VRIJEME

REALIZACIJE

Planiranje aktivnosti za 2018/2019. god. saradnja sa Opštinom Bar – Sekretarijatom za opštu

upravu i društvene djelatnosti – dogovor o saradnji, sardanja sa ustanovama koje se bave ovom

problematikom (Crveni krst, Dom zdravlja, MUP, NVO...)

Članovi Tima: nastavnik/ca predmeta Zdravi stilovi života, odjeljenjske starješine, pedagog

IX, X

Informisanje i edukovanje učenika o bolestima zavisnosti - zavisnost, prevencija, psihoaktivne supstance, oblici zavisnosti (fizička – psihička), pušenje, alkohol, droga ...

informisanje i edukovanje učenika iz oblasti

reproduktivnog zdravlja sa prevencijom seksualno prenosivih bolesti - reprodukcija i zdravlje, polne karakteristike, rizici za seksualno i reproduktivno zdravlje, imuni sistem, zdrave navike...

predavanje na temu HIV/AIDS i prikazivanje filma: ``Dečak koji se stideo``

nastavnik/ca predmeta Zdravi stilovi života, odjeljenjske starješine, pedagog

-II-

Ljekar – volonter Crvenog krsta, pedagog

Tokom godine, prema planu rada izbornog predmeta Zdravi stilovi života

Tokom godine XII

Učešće u anketiranju (o psihoaktivnim supstancama) koje sprovodi Opština Bar – Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti,

Učestvovanje učenika na likovno-literarnom konkursu na temu protiv narkomanije (``Droga-korak do dna``)

Učešće na likovno-literarnaom konkursu na temu protiv duvana – organizator – Društvo za borbu protiv duvana i Dječiji savez Podgorice

Izrada zajedničkog panoa na osnovu individualnih stavova učenika prema narkomaniji, na osnovu učeničkih radova

Realizatori /anketari SO Bar Bibliotekar, nastavnici Nastavnici, bibliotekar, pedagog

III, IV IV, V IV, V

Prirodne i sintetičke droge – vrste i prepoznavanje Predstavnik MUP-a V

Korišćenje slobodnog vremena - predavanje Sumiranje rezultata i prijedlozi za sljedeću godinu

Pedagog Članovi Tima koji su realizovali Program

V V

Page 43: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

43

PLAN ZA PODRŠKU I PRAĆENJE RADA SA DAROVITIM UČENICIMA ZA 2018 - 2019. GODINU

U Strategiji za razvoj i podršku darovitim učenicima (2015 – 2019), za darovite učenike kaže se: „Darovita djeca, u odnosu na ostalu djecu prosječnih sposobnosti, posjeduju poseban sklop ličnosti. Razlike su više kvalitativne nego kvantitativne prirode, jer su ova djeca na određen način „drugačija od većine“. Taj njihov drugačiji, poseban, skop osobina zahtijeva i posebne obrazovne, emocionalne, socijalne i druge potrebe.“ Kako bi se odgovorilo potrebama u obrazovanju ove djece potreban je sveobuhvatan pristup, koji podrazumijeva kontinuiranu saradnju i uključivanje svih aktera koji mogu pomoći pri prepoznavanju i pružanju podrške darovitim učenicima, a prije svega: škole (nastavnici, vršnjaci, uprava, pedagoška služba), porodice, lokalne zajednice... Takođe, potrebno je planirati i podršku darovitim učenicima tokom redovne nastave, proširivanjem sadržaja u širinu i dubinu, kako bi se pružila podrška i pomoć učenicima u savladavanju nastavnog gradiva, uključivanje učenika u projekte i istraživačke radove, pomoć i pripremanje učenika za takmičenje.

Prilikom izrade Plana za podršku i praćenje rada sa darovitim učenicima pošli smo od procjene sopstvenih potreba i mogućnosti do kojih smo došli analizirajući dosadašnja iskustva i školsku praksu. Tim za podršku i praćenje rada sa darovitim učenicima:

1. Vlatka Gažević Marković, pedagog - rukovodilac tima

2. Danijela Boljević, prof. književnosti - član

3. Slađana Mijatović, prof. matematike - član

4. Ljiljana Milović, prof. književnosti - član

5. Sandra Žižić, spec. predškolskog vaspitanja - član

6. Marko Bulatović, prof. razrednenastave - član

7. Miloš Pantović, prof. fizičkog vaspitanja - član

Predstavnici roditelja:

8. Neđeljko Marković, predsjednik Savjeta roditelja - član

9. Aleksandra Vojvodić Jovović, prof. (direktor Niže muzičke škole u Baru) - član

Predstavnici učenika:

10. Tijana Nikolić, učenica IX razreda - član

11. Balša Đoković, učenik VII razred - član

Page 44: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

44

PLAN ZA PODRŠKU I PRAĆENJE RADA SA DAROVITIM UČENICIMA ZA 2018 - 2019. GODINU

ZADACI AKTIVNOSTI VRIJEME

REALIZACIJE NOSIOCI

AKTIVNOSTI INDIKATORI

Formirati tim za podršku i praćenje rada sa darovitim učenicima

Na nivou škole formirati tim za podršku i praćenje rada sa darovitim učenicima, koji će učestvovati u identifikaciji, praćenju rada, pružanju podrške i stvaranju uslova (saradnja sa institucijama, organizacijama, organizovanje posjeta i sl.) za napredovanje darovitih učenika.

Septembar 2017.

Direktor

Formiran tim za podršku i praćenje rada sa darovitim učenicima

Identifikovati darovite učenike

Prikupiti podatke i mišljenja nastavnika o darovitim učenicima i njihovim interesovanjima.

Septembar/ oktobar 2018.

Tim tim za podršku i praćenje rada sa darovitim učenicima Odjeljenske starješine Učitelji Predmetni nastavnici

Prikupljeni podaci

Prikupiti podatke i mišljenja učenika o njihovim interesovanjima i sklonostima.

Oktobar 2018.

Tim za podršku i praćenje rada sa darovitim učenicima Odjeljenjske starješine Učenici

Prikupljeni podaci

Obezbijediti podršku tokom redovne nastave

Planirati i realizovati pružanje podrške darovitim učenicima prilagođavanjem sadržaja i aktivnosti učenja: primjena diferencirane nastave, indivudualizovane nastave, rješavanje problema, izrada projekata, istraživanje, kooperativno učenje...

Tokom godine

Tim za podršku i praćenje rada sa darovitim učenicima, predmetni nastavnici, učitelji

Realizovane aktivnosti

Obezbijediti podršku tokom dodatne nastave

Izraditi planove dodatne nastave; Realizovati ove časove u skladu sa interesovanjima djeteta, uz prilagođavanje sadržaja i aktivnosti učenja.

Avgust, septembar, tokom godine

Predmetni nastavnici, Učitelji

Urađeni planovi, realizovani časovi dodatne nastave

Page 45: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

45

Obezbijediti učešće darovitih učenika u raznim sekcijama

Izraditi planove rada sekcija; Realizovati aktivnosti predviđene planovima; Voditi dnevnike rada sekcija.

Avgust, septembar, tokom godine

Rukovodioci sekcija

Urađeni planovi, Napisani dnevnici rada

Obezbijediti učešće darovitih učenika u vannastavnim aktivnostima

Godišnjim planom planirati i realizovati vannastavne aktivnosti i kulturnu i javnu djelatnost škole (priredbe, bazari, posjete, kulturno umjetnički programi, dan recitatora, promocija mladih pisaca i pjesnika, dani sporta...), identifikovati i podstaći darovite učenike da se uključe u planirane aktivnosti.

Avgust, septembar, tokom godine

Tim za podršku i praćenje rada sa darovitim učenicima Rukovodioci sekcija Odjeljenske starješine Učenički parlament i koordinator

Broj i pregled realizovanih vannastavnih aktivnosti

Organizovati i obezbijediti učešće darovitih učenika na takmičenjima, konkursima, projektima...

Identifikovati darovite učenike i njihove oblasti interesovanja; Organizovati rad sa darovitim učenicima i pripremu za takmičenja (mentorski rad nastavnik – učenik); Pratiti i uključivati učenike na takmičenja u znanju (školska, opštinska takmičenja, državno takmičenje, Olimpijada znanja, međunarodna takmičenja...), sportska takmičenja, recitatorska takmičenja (školsko, opštinsko takmičenje, državna smotra recitatora), konkurse, projekte, kvizove...

Tokom godine

Tim za podršku i praćenje rada sa darovitim učenicima Rukovodioci sekcija Odjeljenske starješine Predmetni nastavnici

Broj i pregled takmičenja, konkursa, projekata...na kojima su učenici učestvovali; Nagrade, pohvale, sertifikati...

Motivisati, informisati i obezbijediti učešće darovitih učenika u aktivnostima u skladu sa njihovim afinitetima

Pratiti dostupne informacije i organizovati posjete laboratorijama, muzejima, kampovima, sajmovima, stručnim institucijama i slično, radi podsticanja i stimulisanja razvoja potencijala darovitih učenika.

Tokom godine

Tim za podršku i praćenje rada sa darovitim učenicima

Broj i pregled realizovanih posjeta

Page 46: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

46

Usmjeravati darovite učenike da planiraju profesionalni razvoj, u skladu sa svojim afinitetima

U toku sprovođenja programa profesionalne orjentacije, podsticati učenike na razmišljanje, informisati ih i usmjeravati kako bi ostvarili svoj potencijal.

Tokom godine

Tim za profesionalnu orjentaciju Odjeljenske starješine

Broj održanih radionica

Poboljšati saradnju sa roditeljima

Intenzivirati saradnju sa roditeljima preko individualnih razgovora, roditeljskih sastanaka, Savjeta roditelja, kako bi učestvovali u identifikovanju i podsticanju darovitih učenika. Uključivati roditelje u rad škole (kroz različite timove), kako bi mogli da učestvuju u direktnom planiranju aktivnosti u radu sa djecom. Informisati roditelje o mogućnostima učešća učenika u različitim aktivnostima i postignutim rezultatima, kako bi motivisali i podsticali djecu za učešće u istim i ostvarivali svoje potencijale.

Tokom godine

Tim za podršku i praćenje rada sa darovitim učenicima Savjet roditelja Odjeljenske starješine Predmetni nastavnici

Broj održanih roditeljskih sastanaka; Broj održanih sjednica Savjeta roditelja; Učešće roditelja u timovima

Program podrške učenicima

Program podrške učenicima urađen je s namjerom da se osmisle aktivnosti kojima bi se moglo uticati na dalji razvoj saznajnih, emocionalnih i socijalnih sfera učenika. Program se realizuje kroz sljedeće segmente rada pedagoške službe, odjeljenjskih starješina i nastavnika, kao i Uprave škole:

PODRUČJA RADA I AKTIVNOSTI NOSIOCI AKTIVNOSTI I

SARADNICI VRIJEME

REALIZACIJE

Procjenjivanje spremnosti djece za polazak u školu Testiranje učenika Ravenovim testom Progresivne

matrice u boji

intervju sa roditeljima o zdravstvenom stanju djeteta, njegovom emocionalnom i socijalnom razvoju do polaska u školu

upitnik o socio-ekonomskom statusu porodice

evidentiranje učenika koje treba posebno pratiti (nizak nivo postignuća na testu, zdravstveni, emotivni problemi, problemi adaptacije...)

pedagog pedagog pedagog pedagog

IV V VI IV V VI IV V VI IV V VI

Page 47: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

47

Pomoć djeci sa smetnjama u razvoju Identifikovanje djece sa smetnjama u razvoju

formiranje saradničkog tima: direktor, pedagog, učitelj/nastavnik/ci, roditelj

saradnja sa lokalnom Komisijom za usmjeravanju djece sa smetnjama u razvoju

izrada IOP-a

saradnja sa defektologom-logopedom – stručna pomoć (po potrebi)

pružanje stručne pomoći: učitelj/nastavnik/ci - literatura i sl.

praćenje realizacije postavljenih ciljeva i postignuća učenika

pedagog, psiholog Doma zdravlja Uprava, pedagog, učitelj/nastavnik/ci Uprava, pedagog, učitelj/nastavnik/ci, roditelj, učitelj/nastavnik/ci, pedagog, pedagog, roditelj, Uprava pedagog pedagog, učitelj/nastavnik/ci

IV V VI IX IX, tokom godine IX, X X, tokom godine tokom godine tokom godine

Pomoć djeci koja zaostaju u savladavanju nastavnog gradiva

Identifikovanje djece koja zaostaju u savladavanju nastavnog gradiva

savjetodavni rad /individualni – grupni/ (radne navike, savjeti za uspješno učenje – metode i tehnike uspješnog učenja ...)

savjetodavni rad sa roditeljima učenika koji zaostaju u učenju

učitelj/nastavnik/ci, pedagog pedagog pedagog, učitelj/nastavnik/ci

X, tokom godine tokom godine tokom godine

Pomoć i podrška nadarenim učenicima

Identifikovanje nadarene djece

procjena motivacije postignuća ...

pomoć u izradi plana rada dodatne nastave, sekcija i sl.

savjedodavni rad sa nadarenom djecom – profesionalno usmjeravanje, upućivanje na korišćenje raznih izvora (sa)znanja, uključivanje u rad Učeničkog parlamenta i drugih aktivnosti

praćenje napredovanja učenika (konkursi, takmičenja ...

učitelj/nastavnik/ci, pedagog, pedagog, učitelj/nastavnik/ci, učitelj/nastavnik/ci, pedagog pedagog, bibliotekar, učitelj/nastavnik/ci,

IX, X IX, X IX, X tokom godine tokom godine

Pomoć i podrška učenicima u procesu usmjeravanja njihovog profesionalnog razvoja

Organizacija Dana profesionalne orijentacije za učenike VIII i IX razreda:

* prezentacija različitih zanimanja, * intervju s gostom - neobično zanimanje, * posjeta firmama i preduzećima, * izrada zidnih novina, * prezentacija pojedinih zanimanja uz pomoć roditelja.

Informisanje učenika o vrstama srednjih škola, obrazovnim profilima i zanimanjima, uslovima upisa...

* prezentacija Informatora ``Kuda nakon osnovne škole?``

* prezentacije učenika iz srednjih škola u gradu, * informacije o uslovima za upis u srednju školu

direktor Škole, pedagog odjeljenjske starješine, predstavnici Parlamenta i predstavnici Savjeta roditelja predstavnici CIPS-a, Uprava, pedagog

dva dana – jedan u martu i jedan u aprilu V

Pomoć i podrška učenicima kroz realizaciju edukativnih i preventivnih programa

Informisanje i edukovanje učenika o bolestima zavisnosti - zavisnost, prevencija, psihoaktivne supstance, oblici zavisnosti (fizička – psihička), pušenje, alkohol, droga ...

informisanje i edukovanje učenika iz oblasti reproduktivnog zdravlja sa prevencijom seksualno prenosivih bolesti (SIDA) - reprodukcija i zdravlje,

nastavnik/ca predmeta Zdravi stilovi života, odjeljenjske starješine, pedagog nastavnik/ca predmeta Zdravi stilovi života, odjeljenjske starješine, pedagog

tokom godine

XII

Page 48: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

48

polne karakteristike, rizici za seksualno i reproduktivno zdravlje, imuni sistem zdrave navike, AIDS

suzbijanje vršnjačkog nasilja - nenasilno i kreativno rješavanje konflikata ...

pedagog, odjeljenjske starješine, Uprava

tokom godine

Program će se realizovati kroz: redovni obrazovni proces

časove odjeljenjske zajednice

vannastavne aktivnosti

dopunsku i dodatnu nastavu

savjetodavne razgovore – individualne i grupne

aktivnosti Učeničkog parlamenta

preventivne programe – radionice

stručna predavanja

informatore, posjete ...

Dodatna nastava

Dodatna nastava će biti najorganizovaniji vid rada sa učenicima koji imaju izuzetne sklonosti i interes za određene oblasti. U radu sa ovim učenicima koristiće se sadržaji za proširenje njihovog znanja, kao i odgovarajuće metode i oblici sa ciljem osposobljavanja učenika za samoobrazovanje.

Rad u okviru ove nastave karakterisaće praktična primjena stečenih znanja, ispoljavanja sposobnosti učenika kroz takmičenja i profesionalno usmjeravanje. Nastava će se odvijati po grupama u saradnji sa nastavnikom - mentorom.

Svi nastavnici u okviru svog predmeta dužni su da do kraja septembra mjeseca prepoznaju učenike koji se posebno ističu i da im pruže mogućnost da se uključe u rad dodatne nastave. Poslije identifikacije učenika nastavnici će napraviti grupe ili raditi sa pojedincima u dogovoru sa učenicima i roditeljima. Ovaj vid nastave intenziviraće se za vrijeme pripreme određenih takmičenja i učešća učenika na određenim susretima, smotrama, festivalima, kvizovima znanja i drugo. Škola ima za ovaj vid nastave dosta dobre uslove pa su stoga svi nastavnici u obavezi da pruže mogućnost učenicima da posjećuju dodatnu nastavu, razvijaju svoj talenat i uz pomoć nastavnika stiču dodatna znanja iz određenih oblasti. I ovaj vid nastave, kao i ostali odvijaće se planski.Nastavnici - realizatori imaće urađene operativne, i dnevne planove rada. U tim planovima biće konkretizovani ciljevi i aktivnosti učenika za proširivanje znanja iz pojedinih oblasti.

Dopunska nastava

U cilju uspješnijeg rada sa učenicima koji zaostaju u savladavanju nastavnih sadržaja primjenjivaće se individualizovani oblik nastave.

Nastavni sadržaji će se prilagoditi sposobnostima učenika pri čemu će se vršiti diferencijacija zadataka u okviru pojedinih predmeta. U radu sa učenicima koristiće se odgovarajuće nastavne metode i očigledna nastavna sredstva. Za uspješno izvođenje ove nastave neophodna je saradnja sa stručnim saradnicima, odjeljenskim starješinama i roditeljima učenika. Ovaj vid nastave organizovaće se od druge polovine septembra mjeseca, tj. od početka školske godine do kraja nastavne godine, naravno po potrebi i mogućnostima škole. Dopunska nastava biće organizovana kao predčas ili poslije završetka redovne nastave, kako to budu odredili stručni aktivi ili predmetni nastavnici, jer u školi postoje sasvim dobri uslovi za izvođenje i ovog vida nastave.

Nastava će se izvoditi po utvrđenom planu, za svaki predmet. Da bi se obezbijedio individualni pristup učenicima u ovim grupama treba da bude najviše 10 učenika.

Učenicima koji su upućeni na popravni ispit škola i nastavnici će omogućiti pripremanje, tako što će učenici moći da pohađaju dopunsku nastavu i poslije završetka redovne nastave. Cilj organizovanja ove nastave je da se pomogne učenicima koji su ocijenjeni negativnom ocjenom i da postignu pozitivan uspjeh na popravnom ispitu. U ovom vidu pomoći manje uspješnim učenicima naglašena je obrazovna komponenta vaspitno-obrazovnog rada kao i vrednovanje postignutih rezultata.

Za izvođenje dopunske nastave nastavnici treba da utvrde broj učenika koji nisu savladali nastavnu materiju, a imaju želju i potrebu za tim. Nakon toga, nastavnici će formirati grupe po razredima, uraditi operativne

Page 49: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

49

i dnevne planove rada i dogovoriti se sa učenicima i njihovim roditeljima o terminima održavanja ovog vida nastave,. U tim planovima biće konkretizovani ciljevi i aktivnosti učenika za sticanje potrebnih znanja iz pojedinih oblasti. Nastavnici će voditi evidenciju o učešću učenika u radu ovog vida nastave, njihovom napredovanju i vršiti stimulisanje i nagrađivanje u skladu sa interesovanjima i rezultatima rada.

Pripremne i druge aktivnosti

Škola ima višegodišnju praksu organizovanja pripremne nastave - male škole za novoupisane učenike prvog razreda. Ovaj vid nastave organizovaće se i ove školske godine u trajanju od 3-5 dana u prvoj sedmici juna mjeseca. Ovaj vid nastave se pokazao kao dobra emocionalno-socijalna priprema budućih prvaka za dalji rad u školi. Cilj ovog programa je upoznavanje učitelja sa budućim učenicima i lakše prilagođavanje đaka na školski ambijent. Program rada ove nastave je u prilogu Godišnjeg plana rada škole.

Profesionalna orijentacija

U toku školske godine radiće se na profesionalnoj - karijernoj orijentaciji i informisanosti učenika za nastavak školovanja i pravilan izbor budućeg zanimanja. Ovaj vid aktivnosti biće realizovan kroz razne sadržaje, radioničkog tipa na časovima odjeljenske zajednice i u drugim terminima. U radu će učestvovati odjeljenske starješine, predmetni nastavnici, pedagoško - psihološka služba, a sve aktivnosti na tom planu odvijaće se u saradnji sa Biroom rada, CIPS-om i drugim ustanovama i organizacijama iz lokalne zajednice i šire.

Cilj profesionalne orijentacije je informisanje i osposobljavanje učenika da budu u stanju da na kraju devetogodišnjeg školovanja izaberu zanimanje za koje su sposobni i koje ih interesuje.

Iz oblasti profesionalne orijentacije naša škola realizuje veoma značajne zadatke: pruža učenicima informacije o svijetu rada i zanimanja sistema srednjeg obrazovanja razvija kod učenika motivaciju za pravilan izbor zanimanja osposobljava učenika da ispituju sebe u odnosu na svijet rada i da pri tome provjeravaju svoje

mogućnosti i interesovanja u cilju daljeg profesionalnog razvoja sarađuje sa učenikovim roditeljima i osposobljava ih za pružanje pomoći djeci i upućuje na

ustanove i institucije koje doprinose pravilnom profesionalnom razvoju prepoznaje, prati i podstiće razvoj individualnih karakteristika ličnosti učenika

Program rada nalazi se u prilogu Godišnjeg plana.

Ekskurzije učenika

U ovoj školskoj godini planirana je višednevna ekskurzija sa učenicima 9.-tog razreda koja će se izvesti u drugoj sedmici oktobra mjeseca 2018. godine, tj. od 09 – 13.09.2018. godine.

Ekskurzija traje 5 dana i to: 4 nastavna radna dana i 1 dan vikenda. Polumaturska ekskurzija će se izvesti po planu rada koji će sačiniti odjeljenske starješine sa odjeljenskim zajednicama odjeljenja IX razreda. Pri organizovanju i izvođenju ekskurzije postupaće se po uputstvu Ministarstva prosvjete, a sve druge formalnosti biće rađene po programu i tenderu u skladu sa planom javnih nabavki. Organizacione i finansijske aktivnosti u vezi sa ekskurzijom obavljaće odabrana turistička agencija. Turistička agencija će biti izabrana u skladu sa Zakonom, poslije objavljenog tendera, a biraće je Komisija u sastavu: odjeljenske starješine, učenici predstavnici odjeljenja i đačkog parlamenta, predstavnici roditelja i službenice za javne nabavke. Prije odlaska na ekskurziju biće pripremljena potrebna dokumentacija, tj. program izvođenja ekskurzije za svih 5 dana, koji će sadržati sve detalje u vezi sa posjetama određenih destinacija. Sa planom rada ekskurzije biće upoznati roditelji učenika, Nastavničko vijeće i ostali subjekti. Sa učenicima će putovati odjeljenske starješine i po mogućnosti predstavnik škole. Poslije završene ekskurzije vođa puta će biti u obavezi da u pisanoj formi obavijesti stručne organe i druge subjekte o izvedenoj ekskurziji.

Planom je predviđeno da se mogu organizovati poludnevni, jednodnevni i dvodnevni izleti (ekskurzije) zavisno od uzrasta i plana rada odjeljenskog starješine i odjeljenske zajednice. Poludnevni i jednodnevni izleti izvodiće se tokom nastavne godine, obično krajem maja i početkom juna mjeseca. Zavisno od Plana odjeljenskog starješine i odjeljenske zajednice moguće je izvesti jednodnevni i dvodnevni izlet (ekskurziju) do određenog mjesta. Posebno će se insistirati da taj izlet posluži za bolje i očiglednije savladavanje nastavnog gradiva iz pojedinih oblasti (napr. za upoznavanje pojedinih destinacija, gradova, planina i drugih znamenitosti). Odjeljenja,

Page 50: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

50

odnosno odjeljenske starješine koji to planiraju treba na vrijeme da prijave Upravi škole svoju namjeru, da bi se na stručnim organima donijela odluka o izvođenju ovih vidova nastavnih i vannastavnih aktivnosti.

Prilikom planiranja i programiranja ekskurzija odjeljenski starješina treba da se rukovodi sljedećim zahtjevima:

Ekskurzije treba da budu rekreativnog i naučnog karaktera u skladu sa zahtjevima

Trebaju biti prilagođene Planu i programu rada za određeni uzrast učenika

Sa programom ekskurzije treba upoznati učenike i njihove roditelje. Upoznati ih takođe da u vezi finansiranja ekskurzija roditelji učenika direktno sarađuju sa odabranim agencijama. Nakon njihovog pozitivnog stava program treba predložiti odjeljenskom i razrednom vijeću, a potom i Nastavničkom vijeću, gdje se odluka usvaja.

Škola organizuje i izvodi izlete ili ekskurzije, sarađuje u stručnom obrazovno-vaspitnom smislu, a konkretan organizacioni dio oko načina putovanja, osiguranja, smještaja, ishrane, kao i finansijski dio snose roditelji i agencija.

Ekskurzije se planiraju u oktobru, maju, ili junu mjesecu.

Putovanje se može organizovati samo danju.

Po povratku sa ekskurzije vođa puta sačinjava izvještaj o realizaciji ekskurzije.

Slobodne aktivnosti

Osnovni cilj slobodnih aktivnosti je intenziviranje obrazovno-vaspitnog rada sa učenicima, uspostavljanje saradničkih odnosa učenik - nastavnik, otkrivanje i odabiranje obdarenih učenika, njihovo profesionalno informisanje i osposobljavanje za društveni život.

Učenici naše škole po principu slobodnog i dobrovoljnog opredjeljenja udružuju se u sekcije slobodnih aktivnosti.

Radom u sekcijama zadovoljavaju se interesi, razvijaju individualne sklonosti i sposobnosti učenika. Organizovano se ispunjava dio njihovog slobodnog vremena stvaralaštvom, igrom i zabavom.

Opredjeljenje učenika za pojedine slobodne aktivnosti vrši se putem anketnih listova na početku školske godine.

Učeniku se ne može uskratiti učešće u slobodnim aktivnostima zbog manje uspješnosti u učenju. Opterećenost učenika zbog angažovanja u slobodnim aktivnostima mora biti primjerena njihovom uzrastu

i individualnim sposobnostima. Učenici mogu biti angažovani najviše u dvije vrste slobodnih aktivnosti. Broj učenika u jednom obliku slobodnih aktivnosti (grupa, sekcija) zavisi od karaktera rada. Slobodne aktivnosti učenika se permanentno prate i analiziraju i preduzimaju mjere za njihovo

unapređenje. Odjeljenska vijeća prate učešće učenika u slobodnim aktivnostima, a Nastavničko vijeće analizira organizaciju i realizaciju slobodnih aktivnosti u školi najmanje dva puta u toku školske godine.

U okviru svake slobodne aktivnosti planira se sadržaj rada, vrijeme realizacije, nosioci aktivnosti uz naknadno praćenje realizacije. Svaka sekcija učestvuje na makar dvije manifestacije u okviru škole kao cjeline. Djelatnost slobodnih aktivnosti u toku godine razmatra se na nivou stručnih aktiva.

Za organizaciju i listu ponude slobodnih aktivnosti učenika izjašnjavaju se upravni i stručni organi škole, kao i Savjet roditelja. U ovoj školskoj godini svi nastavnici će biti u obavezi da ponude širok izbor slobodnih aktivnosti, kako bi svi učenici našli sebe učešćem u pojedinom vidu tih aktivnosti. Škola sada ima sasvim solidne uslove kako prostorne, tako i druge da može učenicima ponuditi dosta sadržaja, kako edukativnih, tako i sportskih, kulturno zabavnih, rekreativnih i svih drugih aktivnosti za koje je postoji učeničko interesovanje.

Nastavnici će u dogovoru sa učenicima i njihovim roditeljima uraditi kvalitetne planove rada pojedinih aktivnosti i voditi preciznu evidenciju o realizaciji istih. Učenici će biti stimulisani kroz učešće na raznim konkursima, smotrama i susretima, gdje će doći do izražaja sklonosti i sposobnosti učenika. Kroz ove aktivnosti pojedini učenici koji pokazuju niži stepen uspješnosti u učenju imaće mogućnost da pokažu svoju sklonost za određene vještine i samim tim dobiju satisfakciju za pokazani uspjeh. Škola će objediniti rezultate rada svih aktivnosti i prikazati ih u školskim izvještajima.

Planovi i programi rada sekcija se nalaze u prilogu Godišnjeg plana.

Page 51: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

51

Učeničke organizacije

Program i sadržaj rada ovih organizacija temelji se na programima i zadacima koji proizilaze iz programa lokalnih organizacija, opštine i države, a baziran je na obrazovno-vaspitnom kurikulumu škole.

Kroz svoju aktivnost učenici se osposobljavaju za samostalan rad i za samoinicijativno izvršavanje određenih zadataka. Svaka učenička organizacija ima svoje rukovodstvo, koje učenici samoinicijativno i slobodno biraju. U školi će raditi odjeljenske zajednice, Učenički parlament i druge organizacije za koje bude postojalo interesovanje učenika.

Planovi i programi rada učeničkih organizacija se nalaze u prilogu Godišnjeg plana.

Škola u prirodi

Kao oblik specifičnog vaspitno-obrazovnog rada za odjeljenja od I do VIII razreda i u ovoj školskoj godini može se organizovati boravak učenika izvan mjesta stanovanja u odgovarajućim objektima, uz organizovan cjelodnevni boravak. Školu u prirodi treba organizovati u skladu sa uputstvom Ministarstva prosvjete.

Školu u prirodi čine sljedeći sadržaji:

kulturno-zabavne aktivnosti

fizičko-rekreativne aktivnosti

vaspitno-obrazovne aktivnosti U ovoj školskoj godini će se organizovati škola u prirodi za sve učenike pomenutih uzrasta ukoliko bude

interesovanja od strane učenika i njihovih roditelja. Nastavnici i odjeljenske starješine pomenutih odjeljenja - razreda dužni su da na roditeljskim sastancima pojasne roditeljima način izvođenja ovog vida nastave i njegove prednosti. Treba se dogovoriti sa roditeljima oko organizovanje škole u prirodi i taj dogovor prenijeti Upravi škole. Ukoliko se postigne dogovor za izvođenje ovog vida nastave potrebno je na vrijeme informisati roditelje da se u vezi finansiranja škole u prirodi direktno kontaktira sa agencijom koja bude odabrana. Roditelji u direktnoj komunikaciji sa odabranom agencijom završavaju finansijski dio, a škola i nastavnici vode ostale aktivnosti vezane za boravak, planske aktivnosti, stručno izvođenje obrazovno-vaspitnih i rekreativnih aktivnosti. Potrebno je dalje, predložiti najbolje vrijeme i sačiniti plan rada pa sve to podnijeti Nastavničkom vijeću na usvajanje, a potom Upravi škole za odobrenje i ugovaranje ovog vida nastave. Za ovu školsku godinu izvođenje ovog vida nastave preporučuje se druga polovina maja mjeseca i početak juna mjeseca. Za organizovanje i izvođenje škole u prirodi po odjeljenjima i razredima treba precizno isplanirati na osnovu interesovanja učenika i roditelja. To će se predvidjeti i planovima rada odjeljenskih starješina, odjeljenskih vijeća i stručnih aktiva.

Page 52: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

52

V RAD STRUČNIH ORGANA I KOMISIJA ŠKOLE

Godišnji plan rada nastavničkog vijeća za školsku 2018/2019.godinu

Vrijeme realizacije

Sadržaj aktivnosti

Avg

ust

- S

ep

tem

bar

Pripreme za početak školske godine 2018/2019

tehnička priprema, podjela prostorija

podjela predmeta i odjeljenskih starješinstava Usvajanje rasporeda časova Formiranje stručnih organa i Komisija i podjela zadužanja Usvajanje plana rada Nastavničkog vijeća Utvrđivanje programa rada saradnje sa roditeljima Dogovor o izradi nastavnih i drugih planova rada Upoznavanje sa planom rada škole

Sep

tem

bar

-

Okt

ob

ar

Analiza jednomjesečnog rada cjelokupnih aktivnosti u školi Organizacija rada dopunske, dodatne nastave i slobodnih aktivnosti Stručno usavršavanje nastavnika – prezentacija programa PRNŠ-a Predlog izvođenja oglednih i uglednih časova uz primjenu savremenih metoda nastave –

učenja u organizaciji stručnih aktiva, a u okviru PRNŠ-a Pripreme za proslavu Dana škole

No

vem

bar

Analiza cjelokupnog rada u školi na kraju prvog klasifikacionog perioda

realizacija nastavnih i vannastavnih aktivnosti

analiza uspjeha i ponašanja učenika Rad stručnih organa, odjeljenskih vijeća, stručnih aktiva i komisija Predlog mjera i aktivnosti za poboljšanje rada i uspjeha Tekuća pitanja

De

cem

bar

Realizacija programa rada škole na kraju prvog polugodišta

nastavne i vannastavne aktivnosti-realizacija

rad stručnih organa i komisija-realizacija Analiza uspjeha i ponašanja učenika Samoevaluacija rada svih aktivnosti Izvještaj o posjetama i uvidu u nastavni i cjelokupni rad za protekli period Stručno usavršavanje nastavnika: ocjenjivanje učenika i ujednačavanje kriterijuma

ocjenjivanja - u okviru PRNŠ

Jan

uar

-

Feb

ruar

Organizacija rada u drugom polugodištu

tehnička priprema, upoznavanje nastavničkog vijeća Mjere i aktivnosti za poboljšanje uspjeha Razgovor na temu: učenička takmičenja, podjela zaduženja

Mar

t-A

pri

l

Analiza cjelokupnog rada na kraju trećeg klasifikacionog perioda

realizacija nastavnih i vannastavnih aktivnosti

analiza uspjeha učenika

samoevaluacija rada svih aktivnosti

predlog mjera i aktivnosti na poboljšanju uspjeha Učenička takmičenja, učešće i rezultati Interpersonalni odnosi u kolektivu

Maj

Realizacija nastavnih i vannastavnih aktivnosti za učenike IX razreda Analiza uspjeha učenika IX razreda Učeničke ekskurzije, organizacija i izvođenje Škola u prirodi, organizacija i izvođenje Tekuća pitanja

Page 53: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

53

Vrijeme realizacije

Sadržaj aktivnosti

Jun

Realizacija cjelokupnog rada u školi na kraju nastavne godine

realizacija nastavnih i vannastavnih aktivnosti

analiza uspjeha i ponašanja učenika

samoevaluacija cjelokupnog rada škole Realizacija programa rada stručnih organa i komisija Izvještaj o upisu prvaka i realizacija pripremnog perioda „male škole” Izvještaj komisije o uvidu u vođenje pedagoške evidencije u pedagoškoj dokumentaciji

škole Formiranje komisija za polaganje popravnih ispita i određivanje termina za iste Upoznavanje Nastavničkog vijeća o aktivnostima za mjesec avgust

Avg

ust

Realizacija Godišnjeg plana rada škole na kraju školske godine Izvještaj o polaganju popravnih ispita u avgustovskom ispitnom roku Analiza uspjeha učenika na kraju školske godine Pripreme za početak naredne školske godine Tekuća pitanja

Nastavničko vijeće će raditi na sjednicama; planirano je 9 redovnih sjednica. Prema potrebi mogu se zakazivati i vanredne sjednice.

Komisije Nastavničkog vijeća

1.Komisija za pripremu i organizaciju školskih i drugih svečanosti U radu ove Komisije imaće učešće gotovo svi nastavnici razredne i predmetne nastave

1.1Komisija za pripremu programa za dječiju nedjelju – prijem prvaka u dječiji savez

1. Sandra Žižić - koordinator 2. Vlatka Gažević - član

3. Danijela Boljević - član 4. Miloš Pantović - asistent

5. Jakša ćalasan - član Svi učitelji I - V razreda

1.2.Komisija za pripremu programa za Dan škole

1. Marko Bulatović - koordinator 2. Nataša Biberdžić - koordinator

3. Merisa Muratović – član 4. Arnela Alković- član

5. Vesna Čabarkapa - član 6. Radmila Otašević - koordinator

7. Svetlana Perišić - član 8. Svetlana Knežević - koordinator

9. Danijela Đuranović - član 10. Sandra Žižić- član

11. Zdravka Đuranović - član 12. Milica Joksimović – član

13. Ivana Mrvaljević - član 14. Danijela Boljević - član

15. Jakša ćalasan - član 16. Miloš Pantović - član

17. Dejan Mirotić - tehnička podrška 17. Biljana Karać Vukazić - član

1.3.Komisija za pripremu programa za 8. mart

1. Svetlana Perišić - koordinator 2. Arnela Alković - koordinator

3. Radmila Otašević - član 4. Marko Bulatović - član

Rukovodioci svih sekcija koje imaju kulturno zabavni karakter

1.4.Komisija za pripremu programa za prijem prvaka i organizaciju male škole

1. Vlatka Gažević - koordinator 2. Sandra Žižić - član

3. Zdravka Đuranović – član 4. Ljubica Milanović - član

5. Ljiljana Perović - član 6. Milica Perić - član

7. Dragana Gvozdenović – asistent u nastavi 7. Biljana Karać Vukazić - član

Ukoliko bude potrebe za organizovanje programa za druge prigodne svečanosti radiće pojedini članovi gore pomenutih Komisija

2.Komisija za organizaciju i sprovođenje školskih i drugih takmičenja

1. Lidija Ivanković - koordinator 2. Nikola Dukić - član

3. Slađana Mijatović - član 4. Jovica Đurović - član

5. Enisa Muhović - član 6. Dragana Vukčević- koordinator

7. Jakša Ćalasan - član 8. Ivana Mrvaljević - koordinator

Page 54: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

54

3.Komisija za organizaciju i sprovođenje sportskih takmičenja

1.Miloš Pantović- koordinator 2. Vesna Čabarkapa - član

3. Slađana Mijatović - član 4. Arnela Alković - član

5. Valentina Niković - član

4.Komisija za pregled pedagoške evidencije u pedagoškoj dokumentaciji i upis učenika

1. Vlatka Gažević Marković - koordinator 2. Merisa Muratović - član

3. Lidija lalović - član 4. Danijela Boljević - član

5.Komisija za rukovođenje podmlatkom Crvenog krsta

1. Dragana Vukčević - koordinator 2. Zdravka Đuranović - član

3. Vlatka Gažević Marković - član

6.Komisija za pripremu i organizaciju izleta i ekskurzija

6.1. Komisija za pripremu i organizaciju polumaturske ekskurzije i polumaturske večeri

1. Danijela Đuranović – koordinator 2. Lidija Ivanković – koordinator

2. Sekretar škole 3. Učenici – predsjed. odjeljenskih zajednica IX razreda

4. Direktor 5. ICT koordinator

6.2. Komisija za pripremu i organizaciju jednodnevnih izleta

1. Odjeljenske starješine svih odjeljenja za koja se planiraju jednodnevni izleti

2. Sekretar

7.Komisija za pripremu koktela za uspješne učenike i dobitnike diplome „Luča” – đak generacije

1. Ljiljana Milović - koordinator 2. Mentori uspješnih učenika

3. Direktor

8.Komisija za uređenje enterijera škole

1. Jakša Ćalasan – koordinator 2. Nataša Biberdžić - koordinator

3. Svetlana Perišić - član 4. Merisa Muratović - član

5. Sandra Žižić - član 6. Rodoljub Pikula- član

7. Ljubica Milanović - član 8. Dejan Mirotić- član

9. Ivana Mrvaljević -član 10. Milica Joksimović - član

11. Ljiljana Milović - član 12. Svetlana Knežević - član

9. Komisija za uređenje eksterijera škole

1. Zdravka Đuranović - koordinator 2. Dragana Vukčević - koordinator

3. Vesna Daković - član 4. Rodoljub Pikula - član

5. Valentina Niković - član 6. Dejan Mirotić - član

7. Ljilja Milović - član

10.Komisija za uređenje školskog lista

1. Danijela Boljević- koordinator 2. Svetlana Knežević - koordinator

3. Milica Joksimović – tehnička podrška 4. Ivana Mrvaljević - član

5. Ivanković Lidija - član 6. Gažević Vlatka - član

7. Đuranović Zdravka - član 8. Svetlana Perišić - član

9. Ćalasan Jakša - član

Redakcija učenika Redakcija nastavnika

11.Komisija za uređenje školskog sajta

1. Vlatka Gažević Marković - koordinator 2. Milica Joksimović - koordinator

3. Ivana Mrvaljević - član 4. Merisa Muratović - član

5. Zdravka Đuranović - član 6. Ljiljana Milović – član

7. Učenici – članovi sekcija Nadzor: Direktor

12.Tim za podršku i praćenje rada sa darovitim učenicima

1. Vlatka Gažević Marković, dipl. pedagog – rukovodilac tima

2. Danijela Boljević, prof. - član

3. Slađana Mijatović, prof. - član 4. Miloš Pantović, prof. - član

5. Marko Bulatović, prof. – član 6. Sandra Žižić, vaspitačica – član

7. Ljiljana Milović - član

8. Neđeljko Marković, predstavnik roditelja – član 9. Aleksandra Vojvodić Jovović, predst. roditelja – član

10. Tijana Nikolić, predstavnik učenika – član 11. Balša Đoković, predstavnik učenika - član

Page 55: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

55

Kulturno umjetnička i sportska oblast

Naziv sekcije Rukovodioci sekcija

Niži razredi Viši razredi

Novinarsko-literarna sekcija Ljubica Milanović Danijela Boljević

Dramska sekcija Vesna Čabarkapa Svetlana Knežević

Recitatorska sekcija Perišić Svetlana Svetlana Knežević

Ritmičko-baletska sekcija Danijela Đuranović, Arnela Alković, Merisa Muratović, Nataša Biberdžić

Folklorna sekcija Sandra Žižić, Valentina Niković Enisa Muhović, Slađana Mijatović

Horska sekcija i orkestar Marko Bulatović Radmila Otašević

Likovna sekcija Zdravka Đuranović Jakša Ćalasan

Foto sekcija Sandra Žižić, Ljiljana Milović Ivana Mrvaljević

Sekcija Crvenog krsta Valentina Niković, Vlatka Gažević

Cvjećarska sekcija Zdravka Đuranović, Vesna Čabarkapa Dragana Vukčević

Dječiji savez Sandra Žižić, Vlatka Gažević Marković

Sportske aktivnosti

Šahovska sekcija Slađana Mijatović, Rodoljub Pikula Nikola Dukić

Mali fudbal Marko Bulatović, Ljiljana Perović Miloš Pantović

Košarka Marko Bulatović Miloš Pantović

Odbojka Ljiljana Perović Miloš Pantović

Stoni tenis Valentina Niković Milica Joksimović

Rukomet Marko Bulatović Marko Bulatović, Miloš Pantović

Naučno-istraživačke aktivnosti

Naziv aktivnosti Rukovodioci aktivnosti

Ljubitelji engleskog jezika Danijela Đuranović, Zorica Perović, Lidija Ivanković

Ljubitelji italijanskog jezika Ivana Mrvaljević

Mladi matematičari Slađana Mijatović, Nikola Dukić, Arnela Alković

Mladi fizičari Jovica Đurović

Mladi hemičari Enisa Muhović

Mladi biolozi, ekolozi, prirodnjaci Dragana Vukčević, Čabarkapa Vesna

Mladi geografi Vesna Keković, Vesna Daković, Arnela Alković

Mladi istoričari Vesna Daković

Mladi informatičari Milica Joksimović, Nikola Dukić

Plan uređenja enterijera škole za školsku 2018/2019.godinu

Mjesec Nosilac zadatka

Septembar Razredna nastava II i III razred Literarna i ekološka sekcija Likovna sekcija

Oktobar Mladi istoričari i geografi i literarna sekcija

Likovna sekcija I-V razred

Novembar Odjeljenske zajednice IV i V razreda

Ritmičko-baletska i horska sekcija

Cvjećarska sekcija

Decembar, Januar

Predstavnici podmlatka Crvenog krsta

Razredna nastava I-IV razred Izviđački odred ( vidjeti prilog), likovna sekcija

Februar Ljubitelji starnih jezika Mladi fizičari i hemičari Cvjećarska sekcija

Mart Recitatorska i dramska sekcija Razredna nastava I i II razred Mladi geografi i istoričari

April Razredna nastava III i IV razred

Sportske sekcije Likovna sekcija

Maj Ljubitelji stranih jezika Literarna i recitatorska sekcija Ekol. sekcija i mladi prirodnj.

Jun Likovna sekcija Razredna nastava Mladi biolozi i mladi geografi

Page 56: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

56

Prijedlog orijentacionog plana rada stručnih aktiva Uspješnom radu stručnih aktiva prethodi izrada realnog i dobro osmišljenog plana i programa rada. Iz tog

razloga napravili smo ovaj prijedlog orijentacionog plana i programa rada stručnog aktiva, koji može poslužiti svim stručnim aktivima kao osnova. U zavisnosti od prirode predmeta, neke teze u programu , u aktivima treba potencirati više, a neke manje. Orijentacioni program se može prikazati u vidu gantograma, zatim razraditi detaljno po mjesecima, sa naglaskom na ciljno planiranje, što je jedan od glavnih principa planiranja u reformisanoj školi.

Red

.br.

Programske cjeline

Vrijeme realizacije

VII

I

IX

X

XI

XII

I II

III

IV

V

VI

I

Organizaciono - tehnička priprema. Konstituisanja aktiva

Podjela zaduženja (prijedlozi) Usvajanje godišnjeg plana rada Evidentiranje postojećih nastavnih sredstava Evidentiranje potrebnih nastavnih sredstava Posjete – ekskurzije

II

Planiranje i programiranje rada. Izrada planova i programa rada u okviru predmeta-godišnji, operativni i mjesečni

Dodatna nastava Dopunska nastava Planovi-raspored pismenih i kontrolnih zadataka

Plan oglednih i uglednih časova Prijedlozi za izradu rasporeda časova

III

Udžbenici i priručnici. Analiza i dogovor o korišćenju preporučenih udžbenika i priručnika.

Listovi i časopisi (postojeći i potrebni)

IV Nastavne teme.

Ogledni časovi i nastavne jedinice

V

Korelacija nastavnih sadržaja. Korelacija sadržaja u okviru predmeta (tema)

Međusobna korelacija predmeta (dogovor)

VI

Hospitacije. Hospitacije u okviru aktiva istog razr.

Hospitacije u okviru aktiva različitih razreda. Hospitacije u saradnji sa odjeljenskim starješinom

VII

Inovacije u nastavi. Primjena aktivnih i interaktivnih metoda nastave-učenja

Reformisana nastava i idjeljenja Praktična nastava, nastava u prirodi i dr. vidovi nastave

VII

I

Ocjenjivanje-vrednovanje učeničkih znanja, postignuća

Analiza uspjeha i ujednačavanje kriterijuma ocj. Sistematsko praćenje ocjenjivanja Izrada mjernih instrumenata

IX

Dopunska i dodatna nastava Mogućnost realizacije Utvrđivanje broja učenika. Raspored rada

X

Takmičenja. Međuodjeljenska takmičenja Međuškolska takmičenja. Regionalna, državna i međunarodna takmičenja.

Page 57: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

57

XI

Stručno usavršavanje nastavnika Seminari. Predavanja. Praćenje savremene literature Analiza izvještaja nadzorne službe Analiza i evaluacija-samoevaluacija Ogledni časovi-samoevaluacija Eksterna i interna evaluacija rada nastavnika, aktiva, škole u cjelini

Po mjesecima razrađen orijentacioni plan i program bi trebalo da ima formu:

Ključne oblasti i ciljevi

Predviđene aktivnosti

Realizatori Vrijeme

realizacije

Pregled uspješnosti. Realizatori

Pored orijentacionog i po mjesecima razrađenog plana, u sveskama zapisnika treba da se nađu potrebni podaci, kao što su: osnovni podaci o članovima aktiva, podaci o postojećoj i potrebnoj literaturi, postojećim i potrebnim nastavnim sredstvima, o učešću učenika na smotrama i takmičenjima i osvojenim mjestima, kao i podaci o stručnom usavršavanju nastavnika.

Koordinaciju rada stručnih aktiva vršiće pedagog, koji će sumirati rezultate i davati sugestije za dalji rad. Uspješnost realizacije plana i programa takođe treba da prate rukovodilac i članovi stručnog aktiva, vršeći

na kraju klasifikacionih perioda samoevaluaciju rada stručnih aktiva. Radi lakšeg snalaženja u radu korisno je prikazati i evidencionu listu praćenja realizacije rada stručnog

aktiva, slično tabeli:

Programski zadaci

Ostvareni djelimično Uglavnom ostvareni Ostvareni u potpunosti

Rad stručnih aktiva tokom čitave godine pratiće pedagog. To će činiti neposredno i na radnim sastancima stručnih organa, kao i odrađivanje nekih segmenata iz programa, hospitacije, analize i evaluacije oglednih i uglednih časova i sl. Takođe i posredno, uvidom u zapisnike stručnih aktiva. Na bazi toga rada pedagog će analizirati i davati sugestije za unaprijeđivanje kvaliteta nastavnog procesa. Planirane su povremene zajedničke sjednice svih aktiva.

Slijedi prikaz orijentacionih planova rada stručnih aktiva i orijentacioni plan rada odjeljenskih vijeća.

Plan rada stručnog aktiva razredne nastave – za školsku 2018/2019.godinu

Mjesec Definisanje radnog zadatka Nosilac posla

Avgust

Donošenje i usvajanje plana rada aktiva i izbor rukovodioca Planiranje nastave, izbor i korišćenje udžbenika, priručnika i

drugih izvora znanja Primjena plana devetogodišnje osnovne škole (obavezni dio,

obavezne aktivnosti i prošireni dio)

Rukovodilac aktiva i članovi aktiva

Septembar

Planiranje posjeta, izleta i škole u prirodi, Korišćenje dječije štampe u nastavnom procesu, Analiza primjene nastavnog plana u I i II razredu Dogovor oko unošenja podataka u MEIS

Nastavnici, vaspitači, pedagog i uprava škole

Oktobar Učenici sa posebnim potrebama - usmjeravanje i kategorizacija Ogledni i ugledni čas iz plana rada Procjenjivanje i ocjenjivanje - prezentacija

Učitelji i vaspitači, pedagog

Novembar

Analiza uspjeha učenika na kraju I klas. perioda Ogledni i ugledni čas iz plana rada Učešće u kulturno - zabavnom programu povodom Dana škole, Učešće na manifestaciji: “Maslina, mir, prijateljstvo” Tekuća pitanja

Učitelji i vaspitači

Decembar Ogledni i ugledni čas iz plana rada Samoevaluacija rada aktiva

Učitelji I razreda, članovi aktiva i pedagog

Page 58: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

58

Analiza uspjeha učenika na kraju II klasifikacionog perioda (I polugodišta)

Realizacija plana saradnje porodice i škole i mogućnost unapređenja

Februar

Ogledni i ugledni čas iz plana rada Analiza održanog časa Analiza rada nadgledanog učenja i usaglašavanje kriterijuma Tekuća pitanja

Učitelji i vaspitači, članovi aktiva

Mart

Međupredmetna korelacija Plan rada nastave u prirodi Ogledni i ugledni čas iz plana rada Analiza održanog časa Tekuća pitanja

Učitelji i vaspitači, uprava škole i članovi aktiva

April

Analiza uspjeha učenika na kraju III klas. perioda Ogledni i ugledni čas iz plana rada Analiza održanog časa Predavanje: Porodica i njene osobenosti Tekuća pitanja

Članovi aktiva i pedagog

Maj, Jun

Analiza uspjeha učenika u učenju i vladanju na kraju nastavne godine

Kompletiranje podataka u MEIS-u Podjela predmeta i odjeljenja na nastavnike Osvrt na eventualna odstupanja aktiva u odnosu na plan Samoevaluacija rada aktiva

Uprava škole i članovi aktiva

Page 59: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

59

Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta – za školsku 2018/2019.godinu

Vrijeme

realizacije Sadržaj aktivnosti

Septembar

- Usvajanje plana rada stručnog aktiva za školsku 2018/2019.godinu - Donošenje i usvajanje nastavnih planova rada sa posebnim osvrtom na mogućnost primjene

savremenih metoda nastave-učenja - Plan realizacije domaće lektire i razmatranje mogućnosti za racionalno korišćenje kapaciteta

biblioteke - Dogovor o izboru tema za stručno usavršavanje nastavnika u saradnji sa pedagoškom službom

škole u okviru PRNŠ-a - Dogovor oko unošenja podataka u MEIS - Evidencija postojećih nastavnih sredstava,mogućnosti korišćenja i predlog za nabavku novih

Oktobar

- Usvajanje koncepcije lista ’’Zlatna obala’’ - ’’Kako koristiti školsku biblioteku kao simbol obrazovanja i znanja?’’ (pedagog i bibliotekar) - Dogovor o organizovanju i sadržajima rada za dopunsku i dodatnu nastavu i slobodne

aktivnosti učenika - Organizacija i izvođenje oglednih i uglednih časova

Novembar

- Analiza odabranih ogledno - uglednih časova - Angažovanje članova stručnog aktiva oko izrade Zbirke scenarija za održanih ogledno -

uglednih časova - ’’Uloga jezičke komunikacije u nastavi književnosti’’ - Pregled stručne literature (pedagoška služba)

Decembar - Analiza scenarija za časove po metodama aktivne nastave - Osvrt na realizaciju rada aktiva u I polugodištu

Februar - Analiza realizacije programa rada Stručnog aktiva u prvom polugodištu

Mart - Uključivanje u obilježavanje značajnih datuma kroz aktivnosti sekcije koje vode nastavnici iz

ovog aktiva

April - Analiza video zapisa časa i scenarija za čas po metodama AUN - Priprema za državno takmičenje iz društveno jezičke grupe predmeta - Priprema učenika IX razreda za završno testiranje iz društveno jezičke grupe predmeta

Maj, Jun

- Analiza rada Stručnog aktiva i predlozi za dalji rad - Analiza uspjeha učenika iz društveno jezičke grupe predmeta na kraju nastavne godine - Kompletiranje podataka u MEIS-u - Orijentaciona podjela predmeta na nastavnike

Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika prirodno matematičke grupe predmeta – za školsku 2018/2019.godinu

Vrijeme

realizacije Sadržaj aktivnosti

Septembar

- Usvajanje plana rada stručnog aktiva za školsku 2018/2019.godinu - Planiranje rada učeničkih sekcija i pismenih zadataka - Osvrt na rezultate učenika naše škole sa testova iz matematike za upis u Srednje škole - Dogovor oko unošenja podataka u MEIS - Pretplata na stručne časopise i literaturu

Oktobar

- Organizovanje dopunske i dodatne nastave - Kriterijumi ocjenjivanja učenika - Opremljenost kabineta matematike

Novembar - Analiza uspjeha učenika iz matematike na kraju prvog klasifikacionog perioda - Stručna literatura u cilju unapređivanja nastavno-obrazovnog rada - Analiza scenarija za čas po metodama aktivne nastave

Page 60: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

60

Vrijeme realizacije

Sadržaj aktivnosti

Decembar

- Analiza rada dopunske i dodatne nastave - Očiglednost u nastavi matematike - Praktično predavanje Logički zadaci (neki primjeri iz prakse), kao podsticaj za darovite - Analiza scenarija za čas po metodama aktivne nastave

Februar - Analiza realizacije programa rada Stručnog aktiva u prvom polugodištu - Priprema za školsko takmičenje iz matematike - Domaći zadaci u nastavi matematike

Mart - Upotreba nastavnih sredstava u nastavi matematike - Priprema za regionalno takmičenje iz matematike - Tema iz stručnog časopisa Iz istorije matematike

April

- Analiza uspjeha učenika iz matematike na kraju trećeg klasifikacionog perioda - Predlog mjera za poboljšanje uspjeha učenika u nastavi matematike - Osvrt na rezultate sa regionalnog takmičenja iz matematike - Teorijsko predavanje „Preduslovi za školski uspjeh” - pedagoška služba

Maj - Analiza uspjeha učenika devetog razreda na kraju nastavne godine - Priprema za državno takmičenje iz matematike - Priprema učenika IX razreda za završno testiranje iz matematike

Jun

- Uvid u realizaciju nastavnih sadržaja - Analiza rada Stručnog aktiva i predlozi za dalji rad - Analiza uspjeha učenika iz matematike i drugih predmeta na kraju nastavne godine - Kompletiranje podataka u MEIS-u - Orijentaciona podjela časova matematike za narednu školsku godinu

Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika estetske grupe predmeta – za školsku 2018/2019.godinu

Vrijeme

realizacije Sadržaj aktivnosti

Septembar

- Usvajanje plana rada stručnog aktiva za školsku 2018/2019.godinu - Planiranje rada učeničkih sekcija - Dogovor oko unošenja podataka u MEIS - Pretplata na stručne časopise i literaturu

Oktobar

- Organizovanje dopunske i dodatne nastave - Kriterijumi ocjenjivanja učenika - Opremljenost za muzičko i likovno - Opremljenost fiskulturne sale

Novembar

- Analiza uspjeha učenika iz estetske grupe predmeta na kraju prvog klasifikacionog perioda - Pripreme za Dan škole - Stručna literatura u cilju unapređivanja nastavno-obrazovnog rada - Analiza scenarija za čas po metodama aktivne nastave

Decembar - Analiza rada dopunske i dodatne nastave - Očiglednost u nastavi estetske grupe predmeta

Februar - Analiza realizacije programa rada Stručnog aktiva u prvom polugodištu - Korelacija estetske grupe predmeta sa drugim nastavnim predmetima

Mart - Upotreba nastavnih sredstava u nastavi - Priprema za školsko i opštinsko sportsko takmičenje - Tema iz stručnog umjetničkog časopisa

April

- Analiza uspjeha učenika iz estetske grupe predmeta na kraju trećeg klasifikacionog perioda - Predlog mjera za poboljšanje uspjeha učenika u nastavi - Osvrt na rezultate sa školskog i opštinskog sportskog takmičenja - Priprema ogledno/uglednog časa kao korelacija sa prirodnom grupom predmeta

Maj - Priprema za regionalno sportsko takmičenje - Analiza uspjeha učenika devetog razreda na kraju nastavne godine

Page 61: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

61

Vrijeme realizacije

Sadržaj aktivnosti

Jun

- Uvid u realizaciju nastavnih sadržaja - Analiza rada Stručnog aktiva i predlozi za dalji rad - Analiza uspjeha učenika iz estetske grupe predmeta na kraju nastavne godine - Kompletiranje podataka u MEIS-u - Orijentaciona podjela časova estetske grupe predmeta za narednu školsku godinu

Godišnji plan i program rada (orijentacioni) odjeljenskog vijeća

Vrijeme realizacije

Sadržaj aktivnosti

Avgust - Utvrđivanje uspjeha poslije popravnih ispita - Analiza rada odjeljenskog vijeća za proteklu školsku godinu - Usvajanje plana rada odjeljenskog vijeća

Septembar

- Dogovor o korišćenju postojećih nastavnih sredstava - Uvid u snabdjevenost učenika udžbenicima i đačkim priborom - Utvrđivanje brojnog stanja učenika i strukture odjeljenja - Unošenje podataka u MEIS - Usvajanje plana saradnje sa roditeljima - Donošenje plana rada odjeljenske zajednice - Izrada rasporeda realizacije posjeta i izleta

Oktobar

- Organizovanje dopunske i dodatne nastave - Uključivanje učenika u rad sekcija - Priprema odjeljenskih roditeljskih sastanaka - Obilježavanje Dječije nedjelje - Usaglašavanje načina provjere znanja i ocjenjivanja učenika

Novembar

- Utvrđivanje uspjeha učenika - Primjena vaspitnih mjera - Osvrt na realizaciju nastavnih planova - Osvrt na realizaciju plana rada odjeljenskog starješine - Učešće u proslavi Dana škole

Decembar - Organizovanje proslave Nove godine - Praćenje efekata dopunske nastave - Organizovanje roditeljskog sastanka

Februar - Dogovor o organizovanju roditeljskih sastanaka u II polugodištu - Unapređenje rada dopunske i dodatne nastave - Dogovor o korišćenju nastavnih sredstava u narednom periodu

Mart - Obilježavanje 8. marta - Dogovor o učešću u programu za obilježavanje značajnih datuma - Praćenje efekata primijenjenih vaspitnih mjera

April

- Utvrđivanje uspjeha i vladanja učenika na trećem klasifikacionom periodu - Organizovanje roditeljskog sastanka - Organizovanje izleta

Maj - Usaglašavanje kriterijuma ocjenjivanja - Organizovanje sportskih međuodjeljenskih takmičenja - Organizovanje kviz takmičenja na nivou razreda

Jun

- Utvrđivanje uspjeha i vladanja učenika na kraju nastavne godine - Osvrt na realizaciju rada odjeljenskog vijeća - Sređivanje pedagoške evidencije - Kompletiranje podataka u MEIS-u

Page 62: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

VI JAVNA I KULTURNA DJELATNOST ŠKOLE

Saradnja sa roditeljima

Saradnja sa roditeljima ostvariće se: individualnim razgovorima i razmjenom mišljenja nastavnika i stručnih saradnika o napredovanju i

ponašanju učenika u porodici i školi, problemima i teškoćama u njihovom psihofizičkom i socijalnom razvoju, radi usklađivanja vaspitnih uticaja;

nastavnici i saradnici dužni su da se korektno ponašaju u kontaktima sa roditeljima, da poštuju njihovu ličnost i da čuvaju ugled škole.

Grupni razgovori sa roditeljima

grupni razgovori organizuju se sa roditeljima učenika kod kojih se javljaju teškoće u napredovanju, radi razmjene iskustava u nalaženju najboljih rješenja. Teme za razgovor sa roditeljima: moje dijete biće dobar đak reproduktivno zdravlje strah kod djece roditelji i izbor zanimanja konflikti između djece i roditelja- Kako ih rješavati nenasilno rješavanje međusobnih konflikata prevencija narkomanije djeca, internet i televizija.

Roditeljski sastanci

Ovaj vid saradnje škola planira kroz opšte roditeljske sastanke, razredne roditeljske sastanke i odjeljenske roditeljske sastanke. U toku školske godine po mogučnosti će se održati po 2 opšta, ili razredna roditeljska sastanka, zavisno od potrebe i mogućnosti škole. Ove sastanke bi sazivala Uprava škole. Najčešći oblik organizovane saradnje sa roditeljima su odjeljenski roditeljski sastanci.

Te sastanke saziva i vodi odjeljenski starješina u saradnji sa pedagogom škole. Održavaju se prema potrebi a najmanje 4 roditeljska sastanka u toku školske godine.

Raspored održavanja roditeljskih sastanaka:

Razred Vrijeme održavanja

Za I polugodište školske 2018/2019.godine

I razred Druga sedmica u septembru

II-IX razreda Prva sedmica u oktobru

I-IX razreda Druga sedmica u novembru

Za II polugodište školske 2018/2019.godine

I-IX razreda Druga sedmica u februaru

I-IX razreda Druga sedmica u aprilu

Predmet i sadržaji predviđenih roditeljskih sastanaka razrađen je u planu saradnje sa roditeljima, na nivou odjeljenskih vijeća i u planovima rada odjeljenskih starješina.

Page 63: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

63

Plan saradnje sa roditeljima za IX(deveti) razred

Mjesec Sadržaj rada

Prv

a

sed

mic

a

okt

ob

ra

Prvi roditeljski sastanak: - Upoznavanje roditelja sa Godišnjim planom rada škole; - Informacija o strukturi odjeljenja; - Informacija o odnosu učenika prema školskim obavezama. - Polumaturska ekskurzija, organizovanje i izvođenje;

Dru

ga

sed

mic

a

no

vem

bra

Drugi roditeljski sastanak: - Analiza uspjeha učenika na kraju prvog klasifikacionog perioda; - Aktuelni problemi u školi; - Pravilan odnos roditelja prema ocjenama (edukativna radionica).

Dru

ga

sed

mic

a

feb

ruar

a

Treći roditeljski sastanak: - Analiza uspjeha učenika na kraju prvog polugodišta; - Informacija o uočenim problemima u radu učenika; - Zapažanja i predlozi roditelja.

Dru

ga

sed

mic

a

apri

la Četvrti roditeljski sastanak:

- Analiza uspjeha učenika na kraju trećeg kilasifikacionog perioda; - Vaše dijete i televizija (edukativni razgovor). - Vaše dijete i internet (edukativni razgovor).

Planom je predviđeno informisanje roditelja o uspjehu, ponašanju i pohađanju učenika jednom mjesečno

u okviru ”Otvorenih vrata škole” i to svakog zadnjeg četvrtka u mjesecu od 17,00-18,00 sati. Toga dana roditelji će biti u mogućnosti da dobiju potpune informacije o učenicima u holu škole. U predviđenom terminu svi predmetni nastavnici i odjeljenske starješine imaće svoje mjesto u holu škole. Roditelji će moći od svih njih dobiti potrebne informacije o svojoj djeci.

Raspored održavanja konsultacija po mjesecima

Mjesec Datum održavanja konsultacija

Septembar 27.09.2018. (četvrtak) od 17,00 do 18,00 sati u holu škole

Oktobar 25.10.2018. (četvrtak) od 17,00 do 18,00 sati u holu škole

Novembar 29.11.2018. (četvrtak) od 17,00 do 18,00 sati u holu škole

Decembar 27.12.2018. (četvrtak) od 17,00 do 18,00 sati u holu škole

Februar 28.02.2019. (četvrtak) od 17,00 do 18,00 sati u holu škole

Mart 28.03.2019. (četvrtak) od 17,00 do 18,00 sati u holu škole

April 25.04.2019. (četvrtak) od 17,00 do 18,00 sati u holu škole

Maj 30.05.2019. (četvrtak) od 17,00 do 18,00 sati u holu škole

Napomena: Za učenike IX razreda posljednje konsultacije u okviru „Dana otvorenih vrata” iz programa saradnje sa roditeljima će se obaviti 25.aprila 2019.godine.

Page 64: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

64

Saradnja sa lokalnom zajednicom

Škola će sarađivati sa lokalnom zajednicom u ostvarivanju programskih sadržaja tako što je predviđeno da u 20% svih nastavnih programa bude integrisan sadržaj vezan za lokalnu zajednicu. U zavisnosti od nastavnog predmeta ova saradnja može podrazumijevati razne posjete edukativnog karaktera, kao što su posjete: muzejima, kulturno umjetničkim spomenicima, interesantnim geografskim, istorijskim i arheološkim lokalitetima, uspješnim sportskim i umjetničkim kolektivima, uspješnim firmama gradske uprave ili privatnog sektora... U tom cilju napravljen je poseban plan saradnje u dogovoru sa predastavnicima lokalne zajednice. Dogovoreno je da Škola sama planira moguće aktivnosti i sadržaje po nastavnim oblastima kao i određene dane kada će te aktivnosti biti realizovane. Tako urađen Plan, Škola dostavlja lokalnoj zajednici, kako bi oni dali saglasnost na planiranu saradnju sa Školom i na ustupanje određenih njihovih resursa na povremeno korišćenje prilikom posjete (sportskih terena, hala, određenih ustanova, kancelarija, kulturno istorijskih spomenika i dr). U dogovoru sa predstavnicima lokalne zajednice dogovoriće se termini za korišćenje i posjete. Dogovoriće se takođe povremno korišćenje resursa škole (fiskulturne sale, sportskog terena i drugih prostora) za pokazne časove stručnih ljudi iz raznih oblasti. Sve ovo je sadržano u posebnom Planu koji je prilog ovom dokumentu.

Saradnja sa lokalnom zajednicom podrazumijeva i saradnju sa određenim ustanovama, institucijama i organizacijama kroz razne projekte, pa je planski predviđeno ostvarivanje saradnje sa sljedećim subjektima:

- Saradnja sa ustanovama i organizacijama koje kroz razne kulturne manifestacije, takmičenja i konkurse razvijaju učeničko interesovanje za kulturna dešavanja (Dom kulture, Biblioteka, Galerija, Muzej).

- Saradnja sa Crvenim Krstom kroz učešće u humanitarnim akcijama, takmičenjima iz Prve pomoći, likovnim i literarnim konkursima, raznim predavanjima, radionicama i drugo.

- Saradnja sa MUP-om, kroz predavanja o bezbijednosti u saobraćaju, angažovanju školskih policajaca i podrška u ostvarivanju bezbijednosti učenika.

- Saradnja sa Domom zdravlja kroz brojna edukativna predavanja ljekara, sistematske preglede, redovne vakcinacije, kao i kroz podizanje nivoa higijenske kulture i uređenosti - opremljenosti Škole.

- Saradnja sa Opštinom Bar kroz učešće na sportskim takmičenjima, likovnim i literarnim konkursima, kroz brojne donacije za uređenje Škole i druge manifestacije.

- Saradnja sa srednjim školama, kroz informacije i prezentacije, te mogućnosti upisa u srednje škole – posjete i predavanja.

- Saradnja sa gradskim zelenilom i poljoprivrednim dobrom kroz ozeljenjavanje školskog dvorišta i uređenje školskog prostora.

- Saradnja sa nevladinim organizacijama, donacije i pokloni za djecu, a posebno djecu sa posebnim potrebama.

- Saradnja sa medijima, štampanim i elektronskim, Radio Barom, radi bolje informisanosti o dešavanjima u Školi.

- Saradnja sa Biroom rada, CIPS-om i IPSOS-om o profesionalnom i karijernom informisanju

Page 65: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

65

Preduzetničko učenje Preduzetničko učenje u našoj školi zastupljeno je već šestu školsku godinu na način što je dobar dio

nastavnika u okviru plana rada iz svog predmeta predvidio po nekoliko časova preduzetničkog učenja. Te aktivnosti su izvedene dosta uspješno. Pojedini nastavnici su organizovali rad sa učenicima na izradi suvenira, ukrasa i drugih predmeta, što je pobudilo veliko interesovanje učenika i urađeno dosta toga. Kao primjer dobre prakse ističemo da su učiteljice i vaspitačica I razreda organizovale sa učenicima prvacima osmomartovski bazar u holu škole. Učenici su prodavali svoje proizvode roditeljima i drugim posjetiocima i ostvarili pristojnu zaradu, koja im je poslužila za izvođenje jednodnevnog izleta. U prošloj školskoj godini učenici i nastavnici naše škole uspješno su učestvovali na Barskoj maslinijadi u Starom Baru. Oni su imali veoma dobro opremljen štand na kojem su izložili učeničke proizvode kojima su se predstavili ogromnom broju građana, a ovo je imalo i preduzetnički karakter, jer su od prodaje proizvoda imali pristojnu zaradu. I ovom prilikom od zarađenog novca organizovani su izleti i posjete za učenike.

U prošlom dvogodišnjem periodu bili smo uključeni u međunarodni projekat preduzetničkog učenja SEECEL.

Iskustvo stečeno u radu na ovom projektu je bilo značajno, a implementirali smo ga u nekoliko interesantnih projekata sa učenicima. Najnoviji je bio pilot projekat rada sa micro:bit uređajima, za koji smo nakon aplikacije izabrani kao jedna od deset škola iz Crne Gore. Naime, na inicijativu British Councila i u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i Zavodom za školstvo, pokrenut je program „Škole za 21. Vijek“, kao trogodišnji regionalni program podrške za razvoj osnovnih škola u Crnoj Gori i drugim zemljama Zapadnog Balkana. Članovi kluba su bili učenici od V do VIII razreda, čiji su roditelji potpisali saglasnost o njihovom učešću i radu u klubu. Koordinator i mentor kluba je bio Mijatović Zvonko, školski ICT koordinator, a mentori su još bili: Slađana Mijatović, Dragana Vukčević i Nikola Dukić, koji su na dvodnevnom seminaru obučeni kako da u nastavni proces uvedu neke od osnovnih vještina (kritičko razmišljanje, rješavanje problema i digitalne vještine) i kako da koriste micro:bitove računare za kodiranje.

U školi je formiran manji organizacioni tim sastavljen od učenika, koji će pomagati mentorima u radu i voditi računa o raznim potrebnim detaljima. Učenici će voditi računa o ispravnom korišćenju uređaja, pomagati drugovima koji teže shvataju logiku rada uređaja, osmišljavati dodjelu identifikacionih oznaka za svaki uređaj, određivaće pravila o međusobnoj komunikaciji, kontaktima sa medijima (kao neka vrste PR menadžera), biće uključeni u tim za prezentovanje informacija na školskom sajtu, a postojaće i Komisija za procjenu i izbor najboljeg projekta. U projekat su uključeni i dali značajan doprinos njegovoj realizaciji i roditelji učenika.

Naš tim je učestvovao na završnom državnom prezentovanju micro:bit projekata. Uloženo je puno truda učenika i nastavnika u osmišljavanju i realizaciji projekta, jer je projekat pored kodiranja micro:bit uređaja sadržao i njegovu implementaciju na konkretnom primjeru makete. Naš projekat, pod nazivom „Energetski park“, isticao se kreativnošću, inovativnošću i kompleksnošću, jer je sadržao i prezentovao nekoliko novih ideja dobijanja ekiološke energije: energiju drveta, svjetlosnu, magnetnu i energiju pokreta.

Page 66: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

66

Obilježavanje značajnih datuma

R.br. Značajni datumi Dan 1 Dan Pismenosti 08.septembar 2 Međunarodni dan mira i evropski Dan bez automobila 22.septembar 3 Evropski Dan jezika 26. septembar 4 Dan životinja 04.oktobar 5 Dječija nedjelja 01 – 08. oktobar 6 Svjetski Dan učitelja 05.oktobar 7 Evropski Dan protiv trgovine ljudima 18. oktobar 8 Dan štednje 31. oktobar 9 Nacionalni Dan kontrole pušenja 11.novembar

10 Dan Škole 14.novembar 11 Svjetski Dan borbe protiv dijabetesa 14.novembar 12 Međunarodni Dan tolerancije 16.novembar 13 Svjetski Dan djeteta 20.novembar

14 Dani kulture, susreti s pjesnicima (u okviru Međunarodnog festivala ”Susreti pod Starom maslinom”)

22.novembar (treća sedmica novembra)

15 Zlatna jesen 23.novembar 16 Dan oslobođenja Bara 24.novembar 17 Humanost na djelu/Crveni krst 29.novembar 18 Svjetski Dan borbe protiv SIDE 01.decembar 19 Međunarodni Dan osoba s posebnim potrebama 03.decembar 20 Dan ljudskih prava 10.decembar 21 Dan za dar od srca posvećeno djeci s posebnim potrebama Treća sedmica decembra 22 Đačka Nova godina 30,31.decembar 23 Dan Sv.Valentina - Dan zaljubljenih 14.februar 24 Dan socijalne pravde 20.februar 25 Međunarodni dan maternjeg jezika 21.februar 26 Dan žena 08.mart 27 Dan proljeća 21.mart 28 Svjetski Dan poezije 21.mart 29 Svjetski Dan voda 22.mart 30 Svjetski Dan meteorologije 23.mart 31 Međunarodni Dan dječije književnosti 02.april 32 Svjetski Dan zdravlja 07.april 33 Dan planete zemlje 21.april 34 Svjetski Dan knjige 23.april 35 Međunarodni Dan porodice 15.maj 36 Opštinsko takmičenje recitatora 18.maj 37 Svjetski Dan bez duvanskog dima 31.maj 38 Svečani prijem prvaka i edukativno zabavni program – Mala škola Prva sedmica juna

39 ”Doviđenja generacijo” – svečani ispraćaj učenika devetog razreda – polumatursko veče

01.jun

40 Svjetski Dan zaštite životne sredine 05.jun

U ovoj školskoj godini povodom određenih datuma škola će organizovati nenastavne radne dane i izvesti određene aktivnosti prilagođene datumu i vremenu, kao realizaciju dana sporta i kulture.

Page 67: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

67

Dani sporta i kulture (nenastavni dani)

21.09.2018.godine - petak. Povodom Međunarodnog Dana mira i Evropskog dana bez automobila biće organizovan

jednodnevni izlet na sportskim terenima pored mora, gdje će se odvijati sportske i rekreativne aktivnosti za sve učenike škole.

30.10.2018.godine - utorak. Biće organizovan jesenji kros.

14.11.2018.godine - srijeda. Dan škole - kulturno zabavne aktivnosti.

22 - 23.11.2018. godine - četvrtak i petak. Dan kulture - posjete: Mirovica - Stara Maslina, Centar za kulturu Bar i dr. Međunarodni festival

«Susreti pod Starom maslinom» i Dan oslobođenja Bara.

25.12.2018.godine - utorak. Posjeta kulturno - istorijskim znamenitostima Bara.

22.02.2019.godine - petak. Dan socijalne pravde - Dan humanosti - organizovati humanitarne akcije u saradnji sa Crvenim

krstom.

25.03.2019.godine - ponedjeljak. Povodom svjetskog dana meteorologije, posjeta meteorološkoj stanici, saradnja sa ekološkim

organizacijama i druge aktivnosti – poludnevni izlet.

22.04.2019.godine - ponedjeljak. Povodom Dana planete Zemlje - eko akcije čišćenja Šušanjske plaže, školskog dvorišta i drugo u

saradnji sa JP Komunalne djelatnosti Bar.

31.05.2019.godine - petak. Povodom Svjetskog dana bez duvanskog dima organizovati proljećni kros i boravak u prirodi.

Polumaturska ekskurzija. Biće organizovana u drugoj sedmici oktobra mjeseca 2018. godine, tj. od 09 – 13.09.2018.

godine.

Škola u prirodi za učenike od III do VI razreda. Ukoliko je bude, planiraće se u periodu kraj maja ili početak juna 2019.godine.

Poludnevni, jednodnevni, ili dvodnevni izleti za učenika od I do VIII razreda. Planiraće se u periodu druga polovina maja i početak juna 2019. godine, ili po Planu

odjeljenskih zajednica – starješina, uz saglasnost Uprave škole.

Page 68: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

68

Godišnji plan rada Savjeta roditelja škole

Vrijeme realizacije

Programski sadržaji rada

Okt

ob

ar

Konstituisanje Savjeta roditelja i izbor predsjednika Donošenje i usvajanje Godišnjeg plana rada Savjeta roditelja Upoznavanje sa osnovnim elementima Godišnjeg plana rada škole i organizacijom rada

škole Stvaranje kvalitetnijih uslova za rad u nastavi, uređenje kabineta, učionica, obogaćivanje

školske biblioteke-angažovanje članova Savjeta Upoznavanje sa socio-ekonomskom strukturom i porodičnim uslovima učenika Upoznavanje roditelja sa pripremama za obilježavanje značajnih datuma: Dana škole i

drugih. Mogućnost angažovanja roditelja kod ovih priprema Aktuelna pitanja

Dec

emb

ar Upoznavanje Savjeta roditelja sa dosadašnjom realizacijom svih aktivnosti u školi

Uspjeh, pohađanje i ponašanje učenika na kraju I klasifikacionog perioda - upoznavanje Savjeta roditelja

Saradnja Savjeta roditelja i društvene sredine Rad Savjeta roditelja i članova pojedinačno - analiza, inicijative i predlozi za budući rad

Feb

ruar

Upoznavanje Savjeta roditelja sa realizacijom Plana rada škole u prvom polugodištu Upoznavanje Savjeta roditelja sa uspjehom, pohađanjem i ponašanjem učenika na kraju II

klasifikacionog perioda (I polugodišta) - Upoznavanje i uloga Savjeta roditelja u pripremi i realizaciji školskih takmičenja, izleta,

ekskurzija, škole u prirodi i drugo Aktivnosti na poslovima jačanja materijalne baze škole

Ap

ril

Realizacija planskih aktivnosti na kraju III klasifikacionog perioda Upoznavanje Savjeta roditelja sa uspjehom, pohađanjem i ponašanjem učenika na kraju III

klasifikacionog perioda Predlozi i inicijative za poboljšanje uspjeha, ponašanja i pohađanja učenika - uloga Savjeta i

roditelja pojedinačno Upoznavanje Savjeta roditelja sa listom izbornih predmeta za narednu školsku godinu Dosadašnje aktivnosti Savjeta i njegovih članova, inicijative i predlozi za naredne aktivnosti

Maj

- J

un

Izvještaj o najznačajnijim rezultatima u svim oblastima rada škole za tekuću školsku godinu i realizacija svih aktivnosti

Upoznavanje Savjeta roditelja sa uspjehom, pohađanjem i ponašanjem učenika na kraju IV klasifikacionog perioda (nastavne godine)

Samoevaluacija rada Savjeta roditelja i predlozi za rad u narednoj godini Predlozi i sugestije za unapređenje cjelokupnog rada škole za narednu školsku godinu -

konkretne inicijative članova Savjeta roditelja

Ovaj Plan se po potrebi može dopunjavati u toku realizacije istog.

Page 69: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

69

Plan rada u oblasti kulturne i javne djelatnosti škole

Vrijeme realizacije

Sadržaj rada Realizatori

Sep

tem

bar

Školski čas u biblioteci - posvećen početku nove školske godine “Život je ljepši uz sticanje znanja” - I razred

Uređenje panoa u holu škole Prigodna priredba đacima prvacima:„Srećno prvaci!” Učešće u radu na đačkom web sajtu „Knjiga mašte”

(https://knjigamaste.wordpress.com/)

Bibliotekarka i učitelji I razreda Učenici II, III i IV razreda, likovna i literarna sekcija Učenici V - IX razreda, Informatička sekcija

Okt

ob

ar

Crtanje na asfaltu – “Dječija mašta” Radio emisija tematski vezana za prava djece Svečani prijem prvaka u Dječji savez Dan sporta Izložba likovnih radova Jednodnevni izlet za učenike I, II, III, IV i V razreda

(okolina Bara) Susret sa dječjim piscem za učenike VI-IX razreda Edukativna tribina – ”Reproduktivno zdravlje” za

učenike IX razreda Kviz takmičenje Utakmice u fudbalu, košarci i odbojci Jesenji kros Višednevna polumaturska ekskurzija za učenike IX

razreda Učešće u radu na đačkom web sajtu „Knjiga mašte”

(https://knjigamaste.wordpress.com/)

Učenici I, II i III razreda Program pripremaju rukovodioci literarne, folklorne, recitatorske, ritmičke, sportske sekcije Učenici I - V razreda sa odjeljenskim starješinom Učenici VI i IX razreda Učenici IX razreda Dramska sekcija Učenici VII razreda Učenici VI i IX razreda Učenici IX razreda sa odjeljenskim starješinama, Učenici V - IX razreda, Informatička sekcija

No

vem

bar

Učešćeu radu na školskom listu “Zlatna obala” Proslava Dana škole Učešće na manifestaciji Susreti pod starom maslinom Susreti sa književnicima u okviru manifestacije Program posvećen gradu Baru – “Baru s ljubavlju” Posjeta meteorološkoj stanici Edukativni čas za

roditelje Učešće u radu na đačkom web sajtu „Knjiga mašte”

(https://knjigamaste.wordpress.com/)

Novinarska i literarna sekcija Sve sekcije I-IX Literarna sekcija VI-IX Sve sekcije I-IX Recitatatorska sekcija VI-IX, literarna sekcija I-IX folklorna sekcija I-IV, ritmička sekcija, hor Učenici I - V razreda Literarna sekcija I-IX Učenici V - IX razreda

Dec

em

bar

Radio emisija posvećena Novoj godini Program za proslavu Nove godine (I-IX razred) Maskenbal (I-IV razred) Školska takmičenja znanja iz:

o matematike (VI i IX razred) o fizike (IX razred) o hemije (IX razred) o biologije (IX razred) o engleskog jezika (IX razred) o italijanskog jezika (IX razred)

Učešće u radu na đačkom web sajtu „Knjiga mašte” (https://knjigamaste.wordpress.com/)

Rukovodioci sekcija Sve sekcije I-IX Učenici svih razreda, predmetni nastavnici i odjeljenske starješine Učenici V - IX razreda, Informatička sekcija

Feb

ruar

Turnir u fudbalu (škola domaćin) Književno popodne (od VI-IX razreda) Uređenje školskog ambijenta

Sportska sekcija VI-IX razred Novinarska i literarna sekcija Rukovodioci sekcija

Page 70: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

70

Vrijeme realizacije

Sadržaj rada Realizatori M

art

Takmičenje u pravljenju ikebane od prirodnog cvijeća Konkurs likovnih i literarnih radova od I-IX razreda Odjeljenske svečanosti od I-IV razreda „Majci s

ljubavlju” Kulturno zabavni program povodom osmog marta

Učešće u radu na đačkom web sajtu „Knjiga mašte”

(https://knjigamaste.wordpress.com/)

Cvjećarska sekcija Literarna i likovna sekcija VI-IX Literarna sekcija VI-IX, odjeljenske zajednice I-IV razred Rukovodioci sekcija i predmetni nastavnici Učenici V - IX razreda, Informatička sekcija

Ap

ril

Pripreme programa za prvomajske i državne praznike Javni nastupi povodom učeničkih takmičenja Proljećni kros Učešće u radu na đačkom web sajtu „Knjiga mašte”

(https://knjigamaste.wordpress.com/)

Rukovodioci sekcija Komisija za školske svečanosti Sportske sekcijeUčenici V - IX razreda, Informatička sekcija

Maj

Jednodnevni izleti od I-V razreda - okolina opštine Bar Jednodnevni, dvodnevni izleti od VI-VIII razreda Škola u prirodi od I do VIII razreda Opštinska takmičenja recitatora Državno takmičenje Učešće u radu na đačkom web sajtu „Knjiga mašte”

(https://knjigamaste.wordpress.com/)

Odjeljenske starješine Recitatorska sekcija Nastavnici irukovodioci sekcija Učenici V - IX razreda, Informatička sekcija

Jun

Svečanost povodom prijema prvaka Dodjela diploma Luča i nagrada sa pojedinih

takmičenja Organizacija polumaturske večeri Zajedničko veče za kolektiv povodom završetka

nastavne godine Učešće u radu na đačkom web sajtu „Knjiga mašte”

(https://knjigamaste.wordpress.com/)

Učenici i učitelji I-IV razreda Nastavnici, odjeljenske starješine svih razreda Učenici i odjeljenske starješine IX razreda Svi nastavnici i Uprava školeUčenici V - IX razreda, Informatička sekcija

Page 71: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

71

VII RUKOVOĐENJE ŠKOLOM

PLAN RADA DIREKTORA ŠKOLE

Sadržaji-program KALENDAR AKTIVNOSTI

VII

I

IX

X

XI

XII

I II

III

IV

V

VI

VII

I PROGRAMIRANJE RADA ŠKOLE

Izrada predloga godišnjeg plana rada škole

Izrada rasporeda rada nastavnika

Učešće u izradi idejne skice programske strukture rada škole (zaduživanje pojedinaca i grupa u izradi plana)

Izrada mjesečnog plana poslova direktora

Postavljanje organizacije rada (iniciranje izrade svih vidova nastave i rada službi-rasporeda rada, prijem stranaka, učenika...)

Izrada programa za istraživanje u cilju ostvarivanja boljih rezultata u obrazovno - vaspitnom radu

Izrada programa za unapređenje nastave

II ORGANIZATORSKA FUNKCIJA

Podjela zaduženja na početku školske godine

Organizacija izrade i ažuriranje normativnih akata škole

Postavljanje efikasnije organiz. rada direktora (raspored rada, sjednice, konsultacije sa stručnim službama, pedagogom, psihologom...)

Učešće u razradi i definisanju informacionog sistema u funkciji efikasnije organizacije rada škole

Učešće u radu na zvaničnom školskom web sajtu: https://juosantodjedovic.wordpress.com/

Pružanje pomoći u obavljanju administrativno-finansijskih poslova

Učešće u radu na školskom listu „Zlatna obala”

Učešće u izradi finansijskog plana

Praćenje utrošaka finansijskih sredstava i praćenje zakonskih propisa

III RUKOVODNA FUNKCIJA

Upoznavanje propisa na kojima se zasniva rukovođenje i upravljanje (Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju, Zakon o osnovnoj školi i dr.)

Page 72: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

72

Sadržaji-program

KALENDAR AKTIVNOSTI

VII

I

IX

X

XI

XII

I II

III

IV

V

VI

VII

Upoznavanje ličnosti pojedinca, njihovih kriza i teškoća u cilju individualizacije rukovođenja

Priprema sjednica stručnih i upravnih organa škole

Planiranje radnih sastanaka za mjesec odnosno sjedmicu

Planiranje sedmičnih i dnevnih situacionih ’’slučajnih’’ susreta i razgovora sa radnicima (snimanje planiranih interakcija)

IV EVALUATORSKA FUNKCIJA

Učešće u izradi programa vrednovanja rada škole i njegovoj realizaciji (izrada dokumentacije, instrumentarija i sl.)

Učešće u evaluaciji svih vidova rada u školi (nastava, službe i dr.)

V ANALITIČKI RAD

Analiza ostvarivanja godišnjeg plana rada škole

Polugodišnji izvještaj o uspjehu učenika i realizaciji godišnjeg plana rada

Izrada različitih izvještaja za potrebe pedagoških i društvenih institucija

Analiza realizovanih programa rada nastavnika i saradnika

VI RAD U STRUČNIM I DRUŠTVENIM ORGANIMA ŠKOLE

Pripremanje sjednica stručnih organa i Školskog odbora

Pedagoško-instruktivni poslovi u radu stručnih aktiva i na sjednicama stručnih organa

Priprema i vođenje sjednica Nastavničkog vijeća

Rad na stvaranju radne atmosfere, međusobnog poštovanja, razumijevanja i pomaganja

Praćenje rada drugih stručnih organa-stručnih aktiva i sjednica odjeljenskih vijeća

Učešće u pripremi sjednica Školskog odbora

VII RAD NA PEDAGOŠKOJ EVIDENCIJI I DOKUMENTACIJI

Pomoć na izradi instrumenata-anketa, upitnika, skalara potrebnih za snimanje i praćenje određenih rezultata

Izrada instrumenata za valorizaciju i procjenjivanje realizacije programskih zadataka

Uvid u planiranje i pripremu nastave

Page 73: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

73

Sadržaji-program

KALENDAR AKTIVNOSTI

VII

I

IX

X

XI

XII

I II

III

IV

V

VI

VII

Kontrola vođenja pedagoške dokumentacije

Kontrola vođenja školske i pedagoške dokumentacije u elektronskoj aplikaciji MEIS

VIII STRUČNO USAVRŠAVANJE I EVIDENTIRANJE RADA

Učešće u radu stručnih aktiva, seminara, savjetovanja

Praćenje stručne literature: časopisa, priručnika

Učešće na seminarima za direktore

IX SARADNJA SA INSTITUCIJAMA I ORGANIZACIJAMA

Saradnja sa stručnim institucijama

Saradnja sa drugim školama

Saradnja sa ustanovama, radnim organizacijama

Saradnja sa redakcijama listova i časopisa

Page 74: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

74

GODIŠNJI PROGRAM RADA ŠKOLSKOG ODBORA

Vrijeme realizacije

Programski sadržaji rada

Sep

tem

bar

- o

kto

bar

Donošenje i usvajanje Godišnjeg plana rada Školskog odbora za školsku 2018/2019.godinu. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plana rada škole za školsku 2018/2019.godinu i

razvojnog plana rada škole, kao i drugih planova. Donošenje normativnih akata. Razmatranje mogućnosti izdavanja u zakup školskih prostorija – odluke o oglašavanju. Donošenje Plana saradnje sa lokalnom zajednicom do 20% programskih sadržaja. Upoznavanje Školskog odbora sa organizacijom i planskim aktivnostima slobodnih

učeničkih aktivnosti u školskoj 2018/2019.godini. Upoznavanje Školskog odbora sa uspjehom učenika u školskoj 20162017/20172018.godini

i realizacijom Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku 20162017/20172018.godinu.

Informacija o upisu učenika, strukturi odjeljenja, broju uposlenih u tekućoj školskoj godini. Organizacija rada i korišćenje kapaciteta novog školskog objekta. Tekuća pitanja.

Dec

emb

ar -

feb

ruar

Realizacija Godišnjeg plana i programa rada škole na kraju II klasifikacionog perioda – I polugodišta školske 2018/2019.godine.

Upoznavanje Školskog odbora sa uspjehom, ponašanjem i pohađanjem učenika na kraju II klasifikacionog perioda – I polugodišta školske 2018/2019.godine.

Materijalno – finansijsko poslovanje škole – podnošenje završnog računa za 20172018.godinu, razmatranje i usvajanje istog.

Tekuća pitanja.

Maj

- ju

n

Realizacija Godišnjeg plana rada škole na kraju IV klasifikacionog perioda nastavne 2018/2019.godine.

Upoznavanje Školskog odbora sa uspjehom, ponašanjem i pohađanjem učenika na kraju IV klasifikacionog perioda nastavne 2018/2019.godine.

Učešće i uspjesi učenika na Susretima, smotrama i takmičenjima u školskoj 2018/2019.godini.

Informacija o izvedenim učeničkim izletima, ekskurzijama, školom u prirodi i drugim rekreativno zabavnim aktivnostima u školskoj 2018/2019.godini.

Materijalno – finansijsko poslovanje škole u toku nastavne 2018/2019.godine. Aktuelna pitanja.

Avg

ust

Realizacija Godišnjeg plana rada škole na kraju školske 2018/2019.godine. Informacija o uspjehu učenika poslije obavljenih popravnih ispita. Podnošenje izvještaja o cjelokupnom radu škole i direktora škole u školskoj

2018/2019.godini. Aktuelna pitanja na kraju školske 2018/2019.godine i prijedlozi za narednu školsku godinu.

Ovaj Plan se po potrebi može dopunjavati i mijenjati u toku realizacije istog.

Page 75: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

75

GODIŠNJI PLAN RADA PEDAGOGA ŠKOLE

1. Područje rada: Planiranje, programiranje i organizacija obrazovno-vaspitnog rada škole Ciljevi Aktivnosti Vrijeme realizacije Saradnici

• Učešće u izradi segmenata Godišnjeg plana rada škole.

- Izrada Godišnjeg plana rada Učeničkog parlamenta, - izrada Programa podrške učenicima, - socio-ekonomska struktura učeničkih porodica, - izrada Plana rada PRNŠ-a za šk. 2017-`18. - izrada Plan za podršku i praćenje rada sa darovitim učenicima.

Avgust/septembar

Nastavnik/ca – koordinator za rad UP Nastavnici Članovi Tima

• Izrada Godišnjeg plana rada pedagoga.

- Dopune i izmjene Godišnjeg plana rada pedagoga.

Avgust/septembar

• Planiranje realizacije PRNŠ-a.

- Izrada plana za realizaciju profesionalnog razvoja nastavnika na nivou škole za šk. 2017-`18. - izrada Plana realizacije oglednih, uglednih i preduzetničkih časova za tekuću školsku godinu.

Septembar

Nastavnici – rukovodioci stručnih aktiva, Tim za PRNŠ, Tim za preduzetničko učenje

• Organizacija rada sa učenicima sa smetnjama u razvoju.

- Koordinisanje u radu timova za inkluzivno obrazovanje, - prikupljanje i davanje informacija nastavnicima o radu sa učenicima sa smetnjama u razvoju, - učešće u obezbjeđivanju asistenata u nastavi, - učešće u izradi IROP-a, - učešće u izradi izvještaja u vezi sa inkluzivnim obrazovanjem.

Septembar/ tokom godine

Svi članovi Tima/ova za inkluzivno obrazovanje

• Razvoj strategija koje pomažu nastavnicima da na funkcionalan način rukovode odjeljenjem.

- Prikupljanje informacija o aktuelnoj problematici u okviru grupne dinamike odjeljenja (od nastavnika i učenika), - priprema i realizacija

adekvatnih mjera i metoda za

rukovođenje nastavnika

odjeljenjima.

Tokom godine Odjeljenske starješine

• Promovisanje i podsticanje timskog rada u školi (među nastavnicima i među učenicima).

Učešće u radu raznih timova u školi: - Komisija za pregled pedagoške evidencije i upis učenika, - Komisija za rukovođenje podmlatkom Crvenog krsta, - Komisija za uređenje sajta škole.

Tokom godine

Nastavnici - članovi komisija; Tim za samovrednovanje rada škole

Page 76: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

76

2. Područje rada: Realizacija obrazovnog i vaspitnog procesa Ciljevi Aktivnosti Vrijeme realizacije Saradnici

• Učešće u formiranju i praćenju grupne dinamike u odjeljenjima.

- Formiranje odjeljenja, - praćenje adaptacije učenika, - razvijanje kvalitetnih interpersonalnih odnosa i podsticanje nenasilne komunikacije među učenicima.

Jun Septembar/oktobar Tokom godine

Nastavnici

• Razvijanje kulture horizontalnog učenja u školi.

- Pružanje pomoći nastavnicima u realizaciji inovativnih časova, - opservacija časova, - edukacija nastavnika o tehnikama i metodama za evaluaciju nastave/učenja.

Tokom godine Nastavnici, Tim za PRNŠ

• Informisanje nastavnika i roditelja o različitim temama u vezi sa učenjem, ponašanjem, razvojnim karakteristikama određenog uzrasta i sl.

- Konsultativni razgovori sa nastavnicima i roditeljima, kao i predavanja na teme učenja, ponašanja, razvojnih karakteristika i sl. -Izrada panoa, flajera i drugog promotivnog materijala za učenike, nastavnike, roditelje.

Tokom godine

Nastavnici Predstavnici Učeničkog parlamenta

3. Područje rada: Evaluacija obrazovnog i vaspitnog procesa Ciljevi Aktivnosti Vrijeme realizacije Saradnici

• Obezbjeđivanje doprinosa stalnom praćenju kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada.

- Praćenje i sakupljanje podataka za vrednovanje vaspitno-obrazovnog procesa, - Istraživački rad.

Tokom godine

Tim za PRNŠ, Timovi za inkluzivno obrazovanje, Tim za preduzetničko učenje, nastavnici.

• Provjera znanja učenika na kraju 2. ciklusa. • Eksterna provjera znanja učenika na kraju 3. ciklusa.

- Koordinacioni poslovi u vezi sa realizacijom eksterno-interne provjere znanja, - obrada i analiza rezultata, - prezentacija rezultata, - implementacija rezultata u proces samoevaluacije škole. - Koordinacioni poslovi u vezi sa realizacijom eksterne provjere znanja, - obrada i analiza rezultata, - prezentacija rezultata, - implementacija rezultata u proces samoevaluacije škole.

Maj/jun, 2018. Maj/jun, 2018.

Direktorica, zaduženi nastavnici Članovi Odbora za eksternu provjeru znanja, članovi komisija, odjeljenske starješine.

• Razvijanje kulture samoevaluacije u školi.

- Izrada instrumenata za samoevaluaciju, - pružanje pomoći nastavnicima u primjeni instrumenata za samoevaluaciju,

Tokom godine

Tim za PRNŠ, Timovi za inkluzivno obrazovanje, Tim za preduzetničko učenje, nastavnici

- edukacija nastavnika za davanje konstruktivne povratne informacije, - procjena razvojnih potreba svih aktera Škole.

• Obezbjeđivanje doprinosa stalnom praćenju kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada.

- Praćenje i sakupljanje podataka za vrednovanje vaspitno-obrazovnog

Tokom godine Tim za PRNŠ, Timovi za inkluzivno obrazovanje, Tim za

Page 77: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

77

procesa, - Istraživački rad.

preduzetničko učenje, nastavnici

4. Područje rada: Profesionalni razvoj nastavnika/ca

Ciljevi Aktivnosti Vrijeme realizacije Saradnici

• Primjena ideja PRNŠ-a.

- Izrada Plana PRNŠ za period: septembar 2016 – septembar2018. godine - Koordinisanje procesa PRNŠ, - prezentacija bitnih aktivnosti u vezi sa PRNŠ, - učešće na seminarima i drugim vidovima stručnog usavršavanja, - praćenje profesionalnog razvoja nastavnika.

Septembar, 2016. Tokom godine

Tim za PRNŠ Nastavnici

• Istraživanje pedagoške prakse u cilju pomoći i unapređenja rada nastavnika.

- Analiza i interpretacija rezultata istraživanja

Tokom Dana profesionalnog razvoja (avgust/januar/jun)

Tim za PRNŠ

• Edukacija nastavnika.

- Predavanja za NV i SA, - organizovanje Dana profesionalnog razvoja, - pomoć predsjednicima SA i rukovodiocima sekcija, - prezentovanje nove stručne literature.

Tokom godine, po Planu PRNŠ-a

Nastavnici koji su pohađali seminare, Tim za PRNŠ

• Mentorski rad sa pedagogom -pripravnikom. • Pomoć i podrška nastavnicima-pripravnicima.

- Realizovanje aktivnosti predviđenih Planom rada mentora sa pedagogom-pripravnikom. - Sastanci - individualne konsultacije - predavanje `Mentorstvo nastavniku pripravniku` - pomoć i podrška nastavnicima-pripravnicima tokom izrade stručnog rada, - učešće u radu Komisije za polaganje stručnih ispita.

Oktobar 2015 – oktobar 2016. Tokom godine Tokom godine

Nastavnici-pripravnici, nastavnici-mentori, direktorica.

• Razvijanje kulture horizontalnog učenja i timskog rada.

- Evaluacija inovativnih časova, - praćenje procesa međusobnog hospitovanja.

Tokom godine (prema Rasporedu realizacije o/u/p časova (za šk. 2016-`17. god.) Tokom Dana profesionalnog razvoja (avgust/januar/jun)

SA, Tim za PRNŠ, Tim za preduzetničko učenje

5. Područje rada: Podrška učenicima/ama Ciljevi Aktivnosti Vrijeme realizacije Saradnici

• Procjenjivanje spremnosti djece za polazak u školu.

- Saradnja sa predškolskim ustanovama, - testiranje djece pri upisu u školu, - upitnik i intervju sa roditeljima

Februar-mart, April-maj, septembar

Predstavnici predškolske ustanove

• Rad sa novoupisanim - Raspoređivanje novoupisanih Septembar/tokom Direktorica,

Page 78: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

78

učenicima. učenika, - praćenje prilagođavanja novoupisanih učenika

godine odjeljenske starješine, defektolog-logoped

• Pomoć djeci koja zaostaju u savladavanju nastavnog gradiva.

- Identifikovanje učenika koji zaostaju u savladavanju nastavnog gradiva, - individualni i grupni rad sa učenicima

Oktobar/ novembar, tokom godine

Nastavnici,

• Pomoć djeci sa smetnjama u razvoju.

- Identifikovanje učenika sa smetnjama u razvoju, - pružanje stručne pomoći: učitelj/nastavnik/ci – literatura, izrada planova i sl. - praćenje realizacije postavljenih ciljeva i postignuća učenika

April, maj, jun, septembar/oktobar Tokom godine

Komisija za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama, psiholog Doma zdravlja, defektolog-logoped, učitelj/ nastavnik/ci - Tim/ovi na nivou škole, Uprava

• Pomoć i podrška nadarenim učenicima.

- Identifikovanje nadarenih učenika, - savjedodavni rad sa nadarenim učenicima– profesionalno usmjeravanje, upućivanje na korišćenje raznih izvora (sa)znanja, - uključivanje u rad Učeničkog parlamenta i drugih aktivnosti, - praćenje napredovanja učenika (konkursi, takmičenja ...

Septembar/oktobar Tokom godine

Učitelj/nastavnik/ci Učitelj/nastavnik/ci, Uprava škole

• Pružanje podrške učenicima u rješavanju razvojnih problema.

- Individualni i grupni razgovori sa učenicima.

Tokom godine/po potrebi

Nastavnici, roditelji (po potrebi)

• Identifikacija, procjena, kao i prevencija neadekvatnih oblika ponašanja učenika.

- Individualni i grupni savjetodavni rad sa učenicima, - primjena različitih instrumenata za procjenu ponašanja.

Tokom godine Odjeljenske starješine, nastavnici

• Koordinacioni poslovi u radu Učeničkog parlamenta.

- Uključivanje učenika u život i rad škole, - obuka učenika za vršnjačku edukaciju kroz radioničarski rad i projekatsku nastavu.

Tokom godine Direktorica, pomoćnik koordinatora, nastavnici

• Pomoć i podrška učenicima u procesu usmjeravanja njihovog profesionalnog razvoja.

- Organizacija Dana profesionalne orijentacije za učenike VIII i IX razreda, - informisanje učenika o vrstama srednjih škola, obrazovnim profilima i zanimanjima, uslovima upisa...

Mart/april Mart/april

Direktorica, odjeljenske starješine, predstavnici Parlamenta i predstavnici Savjeta roditelja Predstavnici srednjih škola, predstavnici CIPS-a, Uprava.

• Pomoć i podrška učenicima kroz realizaciju edukativnih i preventivnih programa.

- Predavanje/PPT o dječijim pravima, - predavanje za učenike o HIV/AIDS, - predavanje za učenike o bolestima zavisnosti, - informisanje i edukovanje učenika iz oblasti reproduktivnog zdravlja,

Tokom godine

Predstavnici Ombudsmana, predstavnici Crvenog krsta, vršnjački edukatori, predstavnici Doma zdravlja Nastavnik/ca predmeta Zdravi

Page 79: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

79

- suzbijanje vršnjačkog nasilja - nenasilno i kreativno rješavanje konflikata.

stilovi života, odjeljenske starješine

• Podsticanje saradnje sa učenicima iz drugih škola.

- Organizacija kvizova znanja iz različitih oblasti.

Tokom godine Direktorica, nastavmnici

6. Područje rada: Učešće roditelja u obrazovno-vaspitnom procesu Ciljevi Aktivnosti Vrijeme realizacije Saradnici

• Podsticanje roditelja da postanu aktivni učesnici u školskom životu.

- Prisustvo roditeljskim sastancima, - individualne konsultacije sa roditeljima - prezentacija pojedinih zanimanja uz pomoć roditelja u okviru realizacije Plana profesionalne orijentacije, kao i Akcionog plana za preduzetničko učenje.

Tokom godine Direktorica, nastavnici, roditelji

• Pružanje podrške učenicima u rješavanju razvojnih problema.

- Individualni razgovori sa roditeljima djece sa problemima u ponašanju i razvojnim problemima.

Tokom godine Nastavnici, odjeljenske starješine, defektolog-logoped

• Informisanje roditelja o temama značajnim za učenike i rad škole.

- Realizacija roditeljskih sastanaka ( I razred, izborni predmeti, upis u srednje škole, eksterno testiranje i sl.) - informisanje roditelja o radu škole putem panoa, - priprema tematskih flajera za roditelje, - prezentacija rezultata istraživanja, rezultata projekata, uključivanje roditelja u različite akcije u školi.

Tokom godine

Direktorica, odjeljenske starješine Tim za realizaciju istraživanja

7. Područje rada: Saradnja sa institucijama od značaja za obrazovni i vaspitni rad Ciljevi Aktivnosti Vrijeme realizacije Saradnici

• Saradnja sa stručnim institucijama Ministarstva prosvjete: ZZŠ, IC

- Praćenje i informisanje o seminarima za nastavnike i stručne saradnike, - poslovi školskog koordinatora za eksterno-interno i eksterno testiranje učenika, - poslovi koordinatora za sprovođenje inkluzivnog obrazovanja u školi, - poslovi koordinatora za sprovođenje podrške darovitim učenicima, - poslovi koordinatora za PRNŠ - poslovi koordinatora za realizaciju Preduzetničkog učenja

Prema Kalendaru programa obuke ZZŠ za tekuću školsku godinu Prema školskom kalendaru Tokom godine -II-

Predstavnici ZZŠ, IC, Tima za PRNŠ, Tima za PRN na nivou Opštine Tim za PRNŠ, školski administratori, koordinatori ZZŠ Predstavnici ZZŠ i MP -II- Predstavnici SEECEL-a, ZZŠ

8. Područje rada: Etos škole Ciljevi Aktivnosti Vrijeme realizacije Saradnici

• Razvoj saradnje, timskog rada i horizontalnog učenja, razvijanje tolerantnih odnosa

- Iniciranje i praćenje procesa međusobne saradnje... podsticanje tolerancije i

Tokom godine Svi akteri u školi

Page 80: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

80

između svih aktera u školi. nenasilne komunikacije kod učenika i nastavnika.

9. Područje rada: Ostali poslovi Ciljevi Aktivnosti Vrijeme realizacije Saradnici

• Aktivno učešće u radu stručnih organa škole.

- Aktivnosti u okviru rada stručnih organa škole, prema planu.

Tokom godine Uprava škole, nastavnici

• Kontinuirani profesionalni razvoj.

- Praćenje stručne literature, sajtova... - pohađanje seminara u skladu sa LPPR-om.

Tokom godine

• Unapređenje pedagoške dokumentacije.

- Vođenje evidencije o svom radu, - vođenje dnevnika PRNŠ-a.

Tokom godine

• Unapređenje saradnje sa drugim školama i institucijama na teritoriji opštine.

- Saradnja sa stručnim službama škola, predškolskim ustanovama, srednjim školama, Crvenim krstom Bara, Centrom za socijalni rad, CIPS-om, Komisijom za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama...

Tokom godine Saradnici u određenim ustanovama

Page 81: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

81

GODIŠNJI PLAN RADA DEFEKTOLOGA-LOGOPEDA

1.PODRUČJE RADA-PODRŠKA DJECI

CILJ АКТIVNOSTI VRIJEME

REALIZACIJE SARADNICI

Identifikovanje govorno-jezičkih poremećaja kod učenika prvog razreda

Trijažno ispitivanje oralne praksije i artikulacije

septembar učitelji/ce, roditelji

Procjena psihomotornog razvoja i govorno-jezičkih mogućnosti djece u prvom razredu

Hospitovanje prvih razreda prvo polugođe

učitelji/ce, pedagog, roditelji

Otklanjanje govorno-jezičkih poremećaja (svi razredi)

Individualni i grupni logopedski tretmani sa učenicima koji imaju govorno-jezičke poremećaje

oktobar, novembar, decembar, februar, mart, april, maj

učitelji/ce, roditelji

Prevencija govorno-jezičkih poremećaja i stimulacija pravilne artikulacije glasova (prvi razred)

Radionica sa učenicima u prvom razredu – vježbe oralne praksije i vježbe artikulacije glasova koji su najčešće sustituisani ili distorzovani

oktobar učitelji/ce, roditelji, pedagog

Podrška djeci sa posebnim obrazovnim potrebama

Individualni logopedski tretmani; Hospitovanje odjeljenja u kojima su učenici koji pohađaju nastavu po IROP-u;

oktobar, novembar, decembar, februar, mart, april, maj

direktorica, učitelji/ce, nastavnici/ce, roditelji, pedagog, asistent u nastavi

Izrada IROP-a; septembar, februar

Identifikovanje učenika sa disgrafijom i poremećenom funkcijom pisanja u trećem razredu

Grupna procjena disgrafičnosti i zrelosti rukopisa u odjeljenjima trećeg razreda

septembar, oktobar

učitelji/ce, roditelji

Podrška djeci sa disgrafijom i poremećenom funkcijom pisanja (treći razred)

Grupni rad sa učenicima trećeg razreda ; Radionica sa učenicima kod kojih su identifikovane smetnje

oktobar, novembar, decembar

učitelji/ce, roditelji

Identifikovanje učenika sa disleksijom i nesavladanom tehnikom čitanja

Individualna procjena sposobnosti čitanja učenika trećeg razreda

oktobar učitelji/ce, nastavnici/ce, roditelji, pedagog

Podrška učenicima sa disleksijom i nesavladanom tehnikom čitanja (treći razred)

Individualni rad i/ili rad u manjim grupama novembar, decembar

učitelji/ce, roditelji

Procjena sposobnosti artikulacije i sposobnosti glasovne analize i sinteze (drugi razred)

Hospitovanje odjeljenja drugog razreda ; Individualna procjena sposobnosti glasovne analize i sinteze

oktobar, novembar, decembar

učitelji/ce, nastavnici/ce, roditelji, pedagog

Procjena semantičkih sposobnosti i razvijenosti rečnika (četvrti i peti razred)

Hospitovanje odjeljenja četvrtog i petog razreda; Individualna i grupna procjena

februar, mart učitelji/ce, nastavnici/ce, roditelji, pedagog

Podrška učenicima sa nedovoljno razvijenim semantičkim sposobnostima i siromašnim rečnikom

Radionica sa učenicima mart, april učitelji/ce, nastavnici/ce, roditelji, pedagog

Page 82: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

82

Poboljšanje komunikacijskih vještina kod učenika viših razreda

Radionica sa učenicima april, maj učitelji/ce, nastavnici/ce, roditelji, pedagog

Obilazak škola u cilju pružanja podrške djeci sa posebnim obrazovnim potrebama kao član Mobilne službe za južnu regiju

Podrška Timu za inkluziju u pisanju IROP-a, pripremi materijala za rad i procjenu sposobnosti djeteta; Individualni rad sa učenikom koji pohađa nastavu po IROP-u;

tokom godine

direktor/ica, učitelji/ce, nastavnici/ce, pedagog, asistent u nastavi

2. PODRUČJE RADA - RAD SA RODITELJIMA

CILJ АКТIVNOSTI VRIJEME

REALIZACIJE SARADNICI

Upoznavanje sa ulogom i zadacima logopeda u školi (roditelji učenika prvog razreda)

Individualni razgovori sa roditeljima djece kojima je potreban logopedski tretman

septembar, oktobar

učitelji/ce , pedagog

Informisanje roditelja o govornom statusu djece i broju i vrsti tretmana

Individualni razgovori septembar, oktobar

učitelji/ce

Saradnja sa roditeljima djece sa posebnim obrazovnim potrebama i podsticanje učestovanja prilikom izrade IROP-a

Prisustvo sastancima Tima za inkluziju ; Individualni razgovor sa roditeljima;

tokom godine

direktorica, učitelji/ce, nastavnici/ce, asistent u nastavi, pedagog

Obuka roditelja u oblasti govorno-jezičkog razvoja djece i smjernice za rad kod kuće

Demonstriranje vježbi uz objašnjenja i adekvatne materijale za rad

tokom godine učitelji/ce, nastavnici/ce

Informisanje roditelja učenika trećeg razreda o razvijenosti sposobnosti pisanja

Razgovor o rezultatima testiranja, broju i vrsti grupnih tretmana i davanje uputstava za rad u kućnim uslovima

oktobar učitelji/ce, pedagog

Informisanje roditelja učenika trećeg razreda o razvijenosti sposobnosti čitanja

Razgovor o rezultatima testiranja, broju i vrsti individualnih tretmana i davanje uputstava za rad u kućnim uslovima

novembar učitelji/ce , pedagog

Informisanje roditelja učenika drugog razreda o razvijenosti sposobnosti glasovne analize i sinteze i sposobnosti artikulacije

Razgovor o rezultatima testiranja, broju i vrsti grupnih tretmana i davanje uputstava za rad u kućnim uslovima

novembar učitelji/ce

Informisanje roditelja učenika četvrtog i petog razreda o razvijenosti semantike i rečnika

Demonstracija i analiza rezultata ; Uputstva i materijali za rad u kućnim uslovima;

decembar učitelji/ce, nastavnici/ce, pedagog

3. PODRUČJE RADA - RAD SA NASTAVNICIMA/AMA I DRUGIM OSOBLJEM ŠKOLE

CILJ АКТIVNOSTI VRIJEME

REALIZACIJE SARADNICI

Izrada IROP-a za djecu sa posebnim obrazovnim potrebama

Učestovovanje u izradi ciljeva, konkretnih aktivnosti i procjeni; Procjena psihomotornih sposobnosti i davanje uputstava za rad;

septembar, februar

direktorica, učitelji/ce, nastavnici/ce, pedagog, roditelj, asistent u nastavi

Obuka nastavnika/ca, pripravnika/ca koji nisu stekli/le dovoljno znanja o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama

Predavanja o primjeni metoda i postupaka u radi sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama; Hospitovanje i grupni u odjeljenjima koja pohađaju učenici sa posebnim obrazovnim porebama;

tokom godine

učitelji/ce, nastavnici/ce, pripravnik/ca, asistent u nastavi

Page 83: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

83

Aktivno podržavanje saradnje nastavnika/ca sa djecom s posebnim obrazovnim potrebama i djecom koja imaju govorno-jezičke smetnje

Identifikovanje, individualni i grupni tretmani ; davanje uputstava i materijala za rad sa sa posebnim obrazovnim potrebama i djecom koja imaju govorno-jezičke smetnje;

tokom godine učitelji/ce, nastavnici/ce

Izrada IROP-a za djecu sa posebnim obrazovnim potrebama

Učestovovanje u izradi ciljeva, konkretnih aktivnosti i procjeni; Procjena psihomotornih sposobnosti i davanje uputstava za rad;

septembar, februar

direktorica, učitelji/ce, nastavnici/ce, pedagog, roditelj, asistent u nastavi

4. PODRUČJE RADA – ANALITIČKO ISTRAŽIVAČKI RAD

CILJ АКТIVNOSTI VRIJEME

REALIZACIJE SARADNICI

Obezbjeđivanje informacija o relevantnim istraživačkim nalazima školskom osoblju, drugim profesionalcima, roditeljima, ustanovama i javnosti

Procjena artikulacije kod učenika prvog razreda; Procjena artikulacije i sposobnosti glasovne analize i sinteze kod učenika drugog razreda; Procjena sposobnosti čitanja i pisanja kod učenika trećeg razreda; Procjena semantičkih sposobnosti i razvijenosti rečnika kod učenika četvrtog razreda;

septembar, oktobar, novembar

direktorica, učitelji/ce, nastavnici/ce, pedagog

Korišćenje standardizovanih testova za procjenu govora i jezika

Korišćenje testova u procjeni (u odjeljenjima i individualno): Globalni artikulacioni test(Đ.Kostić, S.Vasiljević), Test oralne praksije, Semantički test (S.Vasiljević), Trodimenzionalni test čitanja (Kostić Đ., Vladisavljević S i Popović M.), Test za ispitivanje zrelosti rukopisa (Ćordić i Bojanin)

prvo polugođe

učitelji/ce, nastavnici/ce

Saopštavanje rezultata testova

Sjednice nastavničkog i odjeljenskog vijeća oktobar, decembar, mart, april

direktorica, učitelji/ce, nastavnici/ce, pedagog

Izrada pisanih izvještaja, a zasnovani su na objektivnim podacima i predstavljaju smjernice za intervencije

Pisani izvještaji za učenike koji su uključeni u individualni i grupni tretman

jun, jul učitelji/ce, nastavnici/ce, pedagog

5. PODRUČJE RADA – OSTALI POSLOVI

CILJ АКТIVNOSTI VRIJEME

REALIZACIJE SARADNICI

Učestvovanje i doprinos radu stručnih organa škole

Učestvovanje u radu Nastavničkog i Odjeljenjskih vijeća, Stručnih aktiva

tokom godine

direktorica, učitelji/ce, nastavnici/ce, pedagog

Saradnja i razmjena informacija sa svim stručnim institucijama

Razmjena informacija sa kolegama iz drugih škola i vrtića, zdrastvenim ustanovama i sl.

tokom godine

direktorica, učitelji/ce, nastavnici/ce, pedagog

Vođenje dokumentacije

Izrada godišnjeg plana; Kartoni učenika/ca; Evidencija o saradnji sa učiteljima/cama, nastavnicima/ama i roditeljima

tokom godine

direktorica, učitelji/ce, nastavnici/ce, pedagog

Page 84: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

84

GODIŠNJI PLAN RADA ICT KOORDINATORA

Poglavlja Programske cjeline

Vrijeme realizacije

VII

I IX

X

X

I X

II

I II

III

IV

V

VI

1. Održavanje sistema

Održavanje mreže računara u kabinetu i školi X X X X X X X X X X X

Dopune projekta kompletne izvedene računarske mreže u školi X X

Povezivanje i označavanje nove opreme u RACK ormanu X X X

Izrada izvedenih šema RACK ormana X X

Provjera kompletne mreže u školi X X X X X X X X X X X

2. Održavanje i popravka opreme

Održavanje računarskog sistema, predlozi za servisiranje oštećenih računara

X X X X X X X X X X X

Zamjena neispravnih računara, skladištenje X X X

Otkrivanje i prijava kvarova računarskog sistema X X X X X X X X X X X

Otklanjanje manjih kvarova na hardveru X X X

3. Instalacija softvera

Instalacija novih računarskih konfiguracija u školi X X X

Podešavanje parametara operativnog sistema, StartUp-a, ostalog softvera

X X X X

Instalacija pomoćnih neophodnih programa, koji se mogu naći besplatno na mreži: Open Source, Google Chrome, Mozzila Firefox, Ccleaner, Malwarebytes, WIN Zip, Adobe, GOM player...

X X X

Instalacija novih uređaja (štampači, skeneri,...). Update drajvera uređaja koji ne rade ispravno

X X X

4. Instalacija i monitoring antivirusne

zaštite

Monitoring antivirusne zaštite, stalno ažuriranje AV zaštite i pojedinačno skeniranje računara

X X X X X X X X X X X

Zamjena postojeće AV zaštite, kojoj je istekla licenca, novom besplatnom zaštitom, na svim računarima

X X

Savjeti nastavnicima i osoblju i ukazivanje na neophodnost korišćenje AV zaštite i njenog ažuriranja

X X X

Skeniranje računara sa 2 AV zaštite. Otklanjanje eventualnih virusa X X X X X X

5. Monitoring mreže

Povezivanje novih računara u LAN mrežu; formiranje zajedničke mreže u kabinetu – Home grupa

X X X

Kontrola i stalni monitoring funkcionisanja mreže računara X X X X X X X X X X X

6. Animiranje i pomoć kolegama da koriste ICT u

nastavi

Animiranje i pomoć zaposlenima da koriste ICT u nastavi X X X X X X

Animiranje nastavnika za učešće na konkursima za inovaciju nastavno obrazovnog procesa. Pomoć nastavnicima prilikom izrade rada za ove konkurse

X X X

7. Obuka i pomoć kolegama za korišćenje ICT

Obuka zaposlenih za korišćenje ICT po oblastima za koje postoji interesovanje: Word, PowerPoint, Excel, Internet, Win7, Wordpress

X X X X X X

8. Pomoć

kolegama u primjeni

elektronskog didaktičkog materijala

Pomoć zaposlenima u primjeni elektronskog didaktičkog materijala (testovi, ispitni listići...)

X X X X X X

Predlozi inovacije u nastavi. Primjena aktivnih i interaktivnih multimedijalnih metoda nastave - učenja

X X X X

Tehnička pomoć prilikom priprema za regionalna, državna i međunarodna takmičenja

X X X X

Tehnička pomoć prilikom pripreme oglednih i uglednih časova nastavnika

X X X

Izrada raznih šablona-uzoraka za periodične izvještaje nastavnika X X X X

9. Učešće u radu na školskom

portalu

Učešće u radu na školskom portalu X X X X

Animiranje nastavnika da učestvuju u radu na školskom portalu i šalju svoje izabrane radove

X X X

Upload nekih interesantnijih radova na portalu X X X

Page 85: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

85

Poglavlja Programske cjeline

Vrijeme realizacije

VII

I IX

X

X

I X

II

I II

III

IV

V

VI

10. Održavanje Interneta u školi

Provjera i održavanje interneta u školi X X X X X X X X X X X

Konsultacije sa Telekomom u slučaju nastalih problema sa internetom

X X X X X

Resetovanje hardverski i softverski rutera u Rack-u X X X X X

11. Office 365 servisi za škole

Otvaranje e-mail naloga zaposlenima u školi u okviru školskog poddomena.

X X X X X

Otvaranje e-mail naloga učenicima u školi uz pismeno odobrenje roditelja u okviru školskog poddomena

X X X X X

Administracija ovih E-mail naloga (na Office 365) X X X X

Uputstva za rad sa nalogom i načinima podešavanja X X X X X

12. MEIS

Unos u MEIS podataka na početku školske godine: planirano, formiranje odjeljenja, nastavnici, odjeljenska starješinstva, grupe

X X X

Izvlačenje statističkih podataka iz MEIS-a potrebnih: Upravi škole, predsjednicima Aktiva kod sačinjavanja periodičnih izvještaja i svim ostalim nastavnicima

X X X X X

Otvaranje nastavničkih naloga, sa odgovarajućim ovlašćenjima, ažuriranje i praćenje njihovih vremenskih rokova

X X X

Sačinjavanje i ažuriranje baze podataka nastavnika i ostalih zaposlenih uključenih u MEIS

X X X

Organizovanje nastavnika za rad u kabinetu X X X X

Provjera unošenja podataka na klasifikacionim periodima X X X X

Pomoć prilikom unošenja podataka u elektronski dnevnik X X X

Izrada uputstva za korišćenje pojedinih aplikacija u sklopu MEIS-a X X X

Učešće na seminarima za uvođenje MEIS-a u nastavni proces X X X

Učešće u obuci nastavnika za korišćenje MEIS-a X X X

13. RAD NA ŠKOLSKOM

SAJTU UČENIKA „KNJIGA MAŠTE”

Ažuriranje sadržaja na sajtu X X X X X X X X X X X

Objava i odgovori na komentare na sajtu X X X

Dogovori sa učenicima oko sadržaja, tematike, grafičke pripreme priloga za sajt

X X X X X X X X

14. RAD NA ŠKOLSKOM

SAJTU

Formiranje grupe na početku školske godine za rad na novom školskom sajtu. Podjela zaduženja

X X X

Organizovanje i održavanje seminara za nastavnike na temu „Izrada i rad na školskom sajtu”

X X

Održavanje i ažuriranje školskog sajta X X X X

Dogovori oko sadržaja, tematike, grafičke pripreme priloga za sajt X X

Učešće u radu na prilozima X X X X X X X X

Pregled i eventualne korekcije dostavljenog materijala za objavu na sajtu. Obrada dostavljenih slika. Postavljanje priloga na sajtu

X X X X X X X X X X X

Eventualna preuređenja strukture sajte, prema ukazanim potrebama

X X X X X

Sačinjavanje arhive prethodne školske godine. Ažuriranje statičkih stranica

X X

Objava i odgovori na komentare na sajtu X X X

15.OSTALI POSLOVI U ŠKOLI

Tehnička pomoć upravi škole prilikom obrade elektronske dokumentacije i komunikacije elektronskim putem

X X X X X X X X

Tehnička pomoć prilikom izrade važnijih školskih dokumenata (Godišnji plan rada škole)

X X X X X

Grafička izrada rasporeda časova X

Tehnička izrada u AutoCad-u idejnog arhitektonskog projekta objekata škole, sa potrebnim ažuriranjem dokumentacije. Izrada idejnih projekata električnih instalacija jake i slabe struje pojedinih važnijih prostorija (informatički kabineti)

X X X

Statistička obrada podataka u Excelu X X X X

Page 86: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

86

Poglavlja Programske cjeline

Vrijeme realizacije

VII

I IX

X

X

I X

II

I II

III

IV

V

VI

Pomoć, savjeti nastavnicima u izradi raznih školskih plakata, za: upis novih učenika, pozorišnu predstavu,...) flajera, pozivnica (za razne prigodne događaje i praznike, kao: Dan škole, sajam, upis novih učenika i sl.)

X X X X X X

Usluga ustupanja i vraćanja pokretne informatičke opreme (laptop, projektor, produžni kabl) po učionicama

X X X X X X X X X X X

Zaduženja za školske fotoaparate X X X X X X X X X X

16. RAD U TIMU ZA PRNŠ

Rad u timu za PRNŠ X X X

17. RAD U TIMU ZA PREDU-ZETNIŠTVO

Rad u timu zapreduzetništvo. X X X X X

Priprema dokumenata (skeniranje, obrada u pdf formatu) za elektronsko slanje

X X X X X

18. RAD U ASOCIJACIJI

INFORMATIČARA CRNE GORE

Rad u inicijativnom odboru za formiranje Asocijacije informatičara Crne Gore

X X X

Page 87: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

87

GODIŠNJI (GLOBALNI) PLAN RADA BIBLIOTEKARA

Sadržaj rada Dinamika rada

Planiranje i programiranje rada (4 sata nedeljno, 160 godišnje)

Izrada godišnjeg, mjesečnih i operativnih planova rada

Planiranje i programiranje rada sa učenicima u biblioteci (22 časa nedeljno, 968 godišnje)

Neposredni rad sa učenicima u biblioteci

Rad sa nastavnicima, stručnim saradnicima i roditeljima (3 sata nedeljno, 132 godišnje)

Pripremanje programa rada bibliotečke i medijatečke sekcije

Planiranje nabavke literature, periodičnih publikacija

IX, X tokom godine tokom godine tokom godine tokom godine tokom godine

1.Vaspitno-obrazovna djelatnost. Rad sa učenicima (10 sati nedeljno, 400 godišnje)

Upoznavanje sa radom školske biblioteke, medijateke, sa bibliotečko-medijatečkim fondom i mrežom biblioteka

Sistematsko pripremanje (obučavanje) učenika za samostalno korišćenje različitih izvora;

Pomoć učenicima pri izboru literature i druge građe

Obezbjeđivanje književne i neknjiževne građe za učenike

Saradnja sa predmetnim nastavnicima, organizovanje nastavnih časova u biblioteci

Razvijanje čitalačkih i drugih sposobnosti učenika; formiranje navika za samostalno nalaženje potrebnih informacija

Anketa o vanškolskom čitanju

Organizovanje susreta s poznatim ličnostima, piscima i drugim javnim i kulturnim radnicima

po planu po planu tokom godine

2.Saradnja sa nastavnicima, stručnim saradnicima i roditeljima (8sati nedeljno, 320 godišnje)

Saradnja sa predmetnim nastavnicima u utvrđivanju Godišnjeg plana obrade lektire

Saradnja sa stručnim aktivom nastavnika, pedagogom i direktorom škole u vezi sa cjelokupnom organizacijom rada školske biblioteke

po planu tokom godine

3.Bibliotečko-informaciona djelatnost (10 sati nedjeljno, 400 godišnje)

Sistematsko informisanje korisnika o novim knjigama, časopisima i medijatečkoj građi

Pripremanje tematskih izložbi povodom proslave godišnjica pisaca, proslave dana škole i književnih večeri koje se organizuju u školi

Popis biblioteke

Pripremanje bibliotečkog poslovanja (inventarisanje i signiranje)

Praćenje i evidencija korišćenja školske biblioteke

Vođenje zbirki i posebnih fondova

po planu tokom godine

4.Kulturna i javna djelatnost (6 sati nedeljno, 240 godišnje)

Učešće u kulturnoj i javnoj djelatnosti škole

Učestvovanje u planiranju i realizaciji kulturne i javne djelatnosti školske biblioteke

Učestvovanje u pripremanju i sakupljanju materijala za školska informativna glasila

Ostvarivanje saradnje sa organizacijama i ustanovama u oblasti kulture i informisanja koje se organizovano bave radom sa djecom i omladinom

Saradnja sa novinsko-izdavačkim kućama, radio-televizijskim centrima, filmskim i pozorišnim kućama i dr.

po planu tokom godine

5.Stručno usavršavanje (2 sata nedeljno, 80 godišnje)

Praćenje pedagoške literature, periodike, stručnih recenzija i prikaza

Praćenje stručne literature i periodike iz oblasti bibliotekarstva i medijatekarstva

Učestvovanje na sjednicama stručnih i drugih organa

Učestvovanje na seminarima i drugim stručnim savjetovanjima

po planu tokom godine

Page 88: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

VIII PROGRAM VREDNOVANJA

Vrednovanje rada škole vrši se putem osvrta na realizaciju svih subjekata, putem interne samoevaluacije cjelokupnog rada škole, eksternog utvrđivanja kvaliteta i dr. Sve ovo se vrši preko sljedećih aspekata:

1.Sa aspekta vrednovanja rezultata pedagoškog rada škole (nastave, slobodnih aktivnosti, Učeničkog parlamenta, učeničkih organizacija i dr.); 2.Sa aspekta vrednovanja rezultata rada učenika (na osnovu znanja i sposobnosti učenika, učeničkih organizacija i dr.); 3.Sa aspekta vrednovanja svih učesnika u obrazovno-vaspitnom radu i onih koji se brinu o okolnostima da se taj rad obavlja u odgovarajućim okolnostima.

Izvještaj o realizaciji programskih zadataka svaki realizator podnosi na kraju svakog klasifikacionog perioda, a direktor i stručne službe rade zbirni izvještaj za cijelu školu koji se podnosi na sjednicama Nastavničkog vijeća.

Izvještaj o utvrđivanju kvaliteta (samoevaluacije) obrazovno - vaspitnog rada škole podnosi tim za utvrđivanje kvaliteta - samoevaluacija.

Izvještaj o utvrđivanju kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada škole podnosi tim nadzorne službe. Izvještaj o realizaciji plana rada za unapređenje kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada škole Nastavničkom

vijeću podnose: direktor, pedagog i stručne službe. Izvještaj o uspjehu i vladanju učenika odjeljenske starješine podnose na kraju klasifikacionih perioda

odjeljenskom vijeću, a direktor Nastavničkom vijeću. Ukoliko se iz različitih razloga neki planirani zadaci ne mogu realizovati nastavnici i ostali realizatori

vaspitno-obrazovnog rada imaju pravo i obavezu da predlažu izmjene.

Projekcija razvoja škole.

Cilj: Definisanje razvoja škole u bližoj perspektivi omogućava trajno mijenjanje, dopunjavanje i inoviranje postojećeg jednogodišnjeg programa rada škole. Implementacijom postojećeg programa rada omogućava se da on bude aktuelan i permanentno primjenjivan i ispitivan. U cilju razvoja škole urađen je prošle godine akcioni razvojni plan rada škole za naredni četvorogodišnji period, na osnovu koga je urađen i ovaj Plan.

Stalni zadatak organizacionog tima škole je praćenje realizacije plana rada za unapređenje kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada škole. On se za sada realizuje planiranom dinamikom što je potvrdio i zadnji obilazak nadzorne službe, koja je izvršila uvid u realizaciju Plana i konstatovala da je pomenuti Plan veoma dobro urađen a da se njegova implementacija odvija planiranom dinamikom. Godišnjim planom rada škole predvidjeli smo da se realizacija ovog plana odvija na osnovu preporuka i da svi nastavnici, stručni organi budu o tome informisani. U vezi sa realizacijom ovih aktivnosti podnosi se izvještaj na svakom izvještajnom periodu u toku četiri godine, počev od školske 2013/2014.godine.

Page 89: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

89

IX PRAĆENJE OSTVARIVANJA I EVALUACIJA GODIŠNJEG PLANA RADA ŠKOLE

Plan rada direktora za praćenje i evaluaciju Godišnjeg plana rada škole.

Vrijeme realizacije

Sadržaj rada Saradnici

Sep

tem

bar

Prikupljanje podataka za informativni pregled na početku školske godine

Utvrđivanje obaveza direktora škole na osnovu usvojenih planova, stručnih i upravnih organa

Iniciranje aktivnosti na realizaciji PRNŠ-a Kontrola početnog unošenja školske i pedagoške

dokumentacije u elektronskoj aplikaciji MEIS

Stručna vijeća za oblast predmeta

Stručni saradnici, sekretar

Predmetni nastavnici

Koordinator tima PRNŠ-a

Služba računovodstva

ICT koordinator

Okt

ob

ar, N

ove

mb

ar

Izrada finansijskog plana za školsku 2018/2019.godinu Planiranje obilaska predmetne i razredne nastave radi

procjene uspješnosti rada nastavnika Praćenje i realizacija radnih dana i polumaturske ekskurzije Analiza uspjeha, pohađanja i ponašanja učenika na kraju

prvog klasifikacionog perioda Analiza održanih časova dopunske i dodatne nastave i

sl.aktivn Kontrola unošenja školske i pedagoške dokumentacije na

kraju prvog klasifikacionog perioda u elektronskoj aplikaciji MEIS

Stručni saradnici

Predstavnici sekretarijata i računovodstva

Nastavnici razredne i predmetne nastave

Odjeljenska vijeća

ICT koordinator

Dec

em

bar

Analiza uspjeha, pohađanja i ponašanja učenika na kraju II klasifikacionog perioda - I polugodišta

Analiza rada stručnih i upravnih organa Kontrola unošenja školske i pedagoške dokumentacije na

kraju prvog polugodišta u elektronskoj aplikaciji MEIS

Predstavnici stručnih i upravnih organa

Predstavnici Školskog odbora i Savjeta roditelja

ICT koordinator

Feb

ruar

Analiza izvještaja popisne komisije Praćenje realizacije PRNŠ-a za I polugodište Analiza završnog računa i finansijskog poslovanja škole Pregled pedagoške evidencije i školske dokumentacije

Sekretar

Koordinator tima PRNŠ-a

Školski odbor

Stručni saradnici

Mar

t

Obilazak časova u okviru Procjene uspješnosti rada nastavnika

Analiza uspjeha, pohađanja i ponašanja učenika na kraju trećeg klasifikacionog perioda

Analiza realizacija časova dopunske i dodatne nastave i slobodnih aktivnosti

Kontrola unošenja školske i pedagoške dokumentacije na kraju trećeg klasifikacionog perioda u elektronskoj aplikaciji MEIS

Stručni saradnici

Nastavnici razredne i predmetne nastave

ICT koordinator

Ap

ril

Praćenje upisa u I razred i realizacija takmičenja Analiza pripremnih aktivnosti za izvođenje izleta, ekskurzija i

škole u prirodi

Stručni saradnici

Odjeljenske starješine

Nastavnici

Page 90: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

90

Vrijeme realizacije

Sadržaj rada Saradnici M

aj

Praćenje testiranja učenika na kraju II ciklusa Praćenje organizacije Eksterne provjere znanja učenika na

kraju III ciklusa osnovne škole Analiza uspjeha, pohađanja i ponašanja učenika IX razreda na

kraju IV klasifikacionog perioda Kontrola unošenja školske i pedagoške dokumentacije na

kraju četvrtog klasifikacionog perioda za učenike IX razreda u elektronskoj aplikaciji MEIS

Organizovanje popravnih ispita za učenike IX razreda

Stručni saradnici

Nastavnici - test administratori

Odjeljenske starješine i predmetni nastavnici

ICT koordinator

Jun

Analiza realizacije Godišnjeg plana rada škole na kraju nastavne godine

Analiza uspjeha, pohađanja i ponašanja učenika od I-VIII razreda na kraju IV klasifikacionog perioda

Kontrola unošenja školske i pedagoške dokumentacije na kraju nastavne godine u elektronskoj aplikaciji MEIS

Realizacija nastave u prirodi, izletima i ekskurziji

Stručni saradnici

Koordinator tima za organizaciju izleta i ekskurzija

ICT koordinator

Avg

ust

Izvještaj u vezi sa realizacijom Godišnjeg plana i programa rada škole i procjena izvršenih aktivnosti

Kontrola unošenja planirane školske i pedagoške dokumentacije za narednu školsku godinu u elektronskoj aplikaciji MEIS

Stručni saradnici

Nastavnici razr. i predm. nastave

Predstavnici Školskog odbora i Savjeta roditelja

ICT koordinator

Plan rada pedagoga za praćenje i evaluaciju Godišnjeg plana rada škole.

Vrijeme realizacije

Sadržaj rada Saradnici

Toko

m g

od

ine

Analiza planova i programa rada; Analiza realizacije nastavnih sadržaja; Analiza postignutih rezultata; Analiza saradnje sa roditeljima i društvenom sredinom; Analiza postignutih rezultata na takmičenjima; Analiza rada dopunske i dodatne nastave i pomoći djeci sa

posebnim potrebama; Analiza rada stručnog usavršavanja i unapređivanja

vaspitno-obrazovne djelatnosti; Analiza marketinga škole.

Direktor, stručna vijeća za oblast predmeta, odjeljenske starješine, predmetni nastavnici

Sastavni dio Godišnjeg plana rada škole čine:

Školski razvojni plan,

Plan za unapređenje kvaliteta vaspitno – obrazovnog rada,

Godišnji planovi rada nastavnika,

Plan profesionalnog razvoja na nivou škole,

Planovi rada vannastavnih aktivnosti učenika,

Planovi rada dopunske i dodatne nastave,

Planovi rada stalnih komisija, Nastavničkog vijeća, Školskog odbora, Savjeta roditelja i dr.

Tokom godine pratiće se ostvarivanje svih zadataka predviđenih Godišnjim planom i programom rada škole.

Praćenje će vršiti:

Direktor škole,

Školski odbor,

Savjet roditelja,

Koordinatori odjeljenskih vijeća,

Page 91: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

91

Stručni saradnici,

Tim za PRNŠ.

Procjena izvršenih zadataka u kvantitativnom i kvalitativnom smislu vršiće se poslije svakog klasifikacionog perioda. Na kraju školske godine, uz pomoć stručnih i rukovodećih organa, sačiniće se izvještaj o evaluaciji godišnjeg programa rada. Taj izvještaj biće sastavni dio (aneks) godišnjeg programa rada za narednu školsku godinu. Biće nastavljen program „Samoevaluacija rada škole – interno utvrđivanje kvaliteta” za sljedeću školsku godinu.

DIREKTOR, PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA, ___________________________ _________________________

Page 92: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

92

X PRILOZI

Godišnji plan rada Literarne sekcije – mlađi uzrast

Vrijeme realizacije

Sadržaj aktivnosti

Oktobar

-Formiranje sekcije. Razgovor o radu, upoznavanje sa sadržajem rada -Razvijanje interesovanja za samostalno stvaranje pisanog teksta -Pronalaženje prikladnog teksta za čitanje i analizu -Moja prva pjesma, priča... Tema „Jesen” -Rad na temu – „Dječja radost” -Sređivanje panoa u holu

Novembar

-Jedan kišni dan – stvaranje plana priče -„Moj grad” - znamenitosti mog mjesta, prošlost našeg naroda -Čitanje samostalnih radova učenika -Sređivanje panoa u holu -Priprema programa povodom proslave Dana škole

Decembar

-Zabavno je pisati, stvarati priču. Rimovanje stihova -Omiljeni junak iz priče – opis lika (po izboru) -Umjetnička i narodna književnost; umjetnička bajka, narodne bajke i priče, izreke i poslovice... Čitanje po izboru -Ljudske vrline i mane – analiza umjetničkih djela

Januar-Februar

-Literarna igra – Od odabranih riječi sastaviti priču -Sređivanje panoa u holu -„Sa zimovanja u selu, na planini”... Sastav -„Zimski dan” – opis prirode, snijeg, klizanje, grudvanje -Čitanje napisanih sastava

Mart

-„Majka, najdraže biće” – rad na sastavu -Čitanje, analiza i ispravak sastava o mami -„Proljeće je dolepršalo pod moju strehu (lasta je obnovila gnijezdo)” -Čitanje samostalnih radova; Sređivanje panoa u holu

April

-„Vragolije aprila” – ćudljivost prirode, slike promjena -„Dogodilo se u učionici” – šala, radost, nezgoda... -Čitanje samostalnih radova učenika -Sređivanje panoa u holu

Maj-Jun

-„Radost življenja, zvuci, mirisi, svjetlost u prirodi u maju, majski dani” -„Jedan dan na izletu” – opis doživljaja -Čitanje samostalnih radova učenika -Priprema panoa za nove prvake -Uputstvo za rad tokom ljeta

Godišnji plan rada Literarne sekcije – stariji uzrast

Vrijeme realizacije

Sadržaj aktivnosti

Septembar

-Organizovanje sekcije:donošenje plana i programa rada -Stvaralački književni pokušaj: čitanje samostalnih radova, diskusija o pročitanim radovima, uputstvo za korekciju

Oktobar -Vježbe u posmatranju, uočavanju i odabiranju motiva (književnost kao umjetnost) -Učešće u radu na školskom učeničkom web sajtu „Knjiga mašte” -Obilježavanje Dječije nedjelje (saradnja sa lokalnom zajednicom)

Novembar -Maslina, mir, prijateljstvo (literarni konkurs: „Šapat masline“) - saradnja sa lokalnom zajednicom:Kulturni centar Bar

Page 93: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

93

-Način književnog izražavanja: naracija i deskripcija (poetski čas - gosti: pjesnici ) -Učešće u uređivanju literarnog kutka u školskom listu „Zlatna obala“ - odabir radova -Učešće u proslavi Dana škole (14.novembar)

Decembar

-Različit pristup i obrada istog motiva (napr.humanost) - saradnja sa lokalnom zajednicom: Crveni krst Bar; -Posmatraj, osjeti i opiši (projekat posvećen djeci sa invaliditetom - povodom 03.decembra) - saradnja sa lokalnom zajednicom (NVO Adria)

Februar -Čitanje pjesama i radova nastalih u toku raspusta, diskusija -Leksičko - semantičke vježbe: istraživanje značenja riječi (povodom21.02. Međunarodnog dana maternjeg jezika)

Mart -Organizovanje literarnog popodneva (čitanje proznih i poetskih radova posvećenih ženi)

April -Razgovor o aktuelnoj književnoj temi (povod: 23.04. Svjetski dan knjige) - saradnja sa lokalnom zajednicom: Narodna biblioteka „Ivo Vučković“ Bar

Maj

-Učešće u kampanji protiv duvana (literarni konkurs povodom 31.maja) -Moje buduće zanimanje –literarni konkurs za učenike 9.razreda –saradnja sa lokalnom zajednicom (Zavod za zapošljavanje, CIPS) -Osvrt na rad sekcije

Godišnji plan rada Recitatorske sekcije – stariji uzrast

Vrijeme realizacije Sadržaj aktivnosti

Oktobar

-Organizacioni poslovi vezani za početak rada sekcije -Moja omiljena poezija – vježbe umjetničkog govorenja -Osnovi retorike, osobenosti javnog govorenja -Formiranje radnih grupa: čitača, govornika, voditelja...

Novembar

-Govornik – slušalac - vježbe -Tehnika govora (dikcija, akcenat) - vježbe -Vježbe umjetničkog govorenja lirske poezije -Obilježavanje Dana škole – javni nastup

Decembar

-Elementi govorne signalizacije – vježbe -Stav i pogled govornika – vježbe -Gestovi i mimika – najčešće greške – vježbe -Vježbe umjetničkog govorenja lirske poezije po izboru

Januar -Februar

-Vježbe umjetničkog govorenja proze -Kazivanje aforizama -Gost recitatorske sekcije (pisac, glumac) -Izgled i držanje tijela govornika

Mart

-Poezija na stranim jezicima – vježbe -Umjetničko govorenje dramske poezije -Recitator – umjetnik – slušanje umjetničkog govorenja poezije -Pripreme za školsko takmičenje recitatora

April -Školsko takmičenje recitatora – javni nastup -Pripreme za opštinsko takmičenje recitatora – vježbe -Opštinsko takmičenje recitatora – javni nastup

Maj-Jun -Analiza postignutih rezultata recitatorske sekcije -Pripreme za naredna takmičenja recitatora -Učešće na školskoj priredbi – javni nastup

Page 94: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

94

Cilj.

Dramska sekcija ima cilj da okupi sve talentovane učenike, od kojih će se formirati na osnovu dobrovoljnosti učenika.Ova slobodna aktivnost ima za cilj da razvija dramski izraz i osjećaj za ljepotu pozorišne umjetnosti.

Godišnji plan rada Recitatorske sekcije – mlađi uzrast

Vrijeme realizacije Sadržaj aktivnosti

Oktobar

-Formiranje sekcije i upoznavanje sa planom rada -Izbor i uvježbavanje tekstova za nastup povodom obilježavanja Dječije nedjelje -Činioci izražajnog kazivanja, artikulacija -Činioci izražajnog kazivanja, dikcija

Novembar

-Vježbe intonacije i vježbe intenziteta (jačine glasa) -Uvježbavanje sadržaja za nastup povodom Dana škole -Družimo se sa pjesnicima i govorimo njihove stihove -Učešće u proslavi Dana škole -Obilježavanje Dana oslobođenja Bara

Decembar

-„Priroda u stihovima poznatih pjesnika” -Tempo, pauza, mimika i gestikulacija u izražajnom kazivanju -Uvježbavanje sadržaja iz programa za Novu godinu -Javni nastup povodom Nove godine

Februar

-Čitanje tekstova o zimi i slušanje stihova -Slušanje snimka radio drame ili recitala -Izbor i proučavanje tekstova za nastup povodom Osmog marta -Vježbe tempa, ritma

Mart

-Ženi, majci s poštovanjem (nastup) -Kazivanje stihova sa osvrtom na intenzitet, jačinu i intonaciju glasa na poznatim stihovima -Izbor i proučavanje tekstova i uvježbavanje recitatora za školsko takmičenje -Učenje i uvježbavanje izražajnog čitanja recitacije

April -April u poeziji -Priprema za recitatorsko popodne -Školsko takmičenje recitatora

Maj

-Uvježbavanje tekstova i priprema za opštinsko takmičenje -Smotra recitatora -Stihovi o prirodi, proljeću, djeci i dječjim radostima -Družimo se sa “pjesnicima” škole i govorimo njihove stihove

Jun -Naučili smo tokom godine -Analiza rada sekcije i dodjerla nagrada najboljim recitatorima škole

Godišnji plan rada Dramske sekcije

Vrijeme realizacije Sadržaj aktivnosti

Septembar

-Formiranje sekcije i donošenje plana rada -Čas kulture usmenog izražavanja -Govor pred skupom -Audicija govornih pauza

Oktobar

-Uočavanje govornih pauza -Podjela uloga - izbor iz narodne književnosti i dramatizacija prigodnih tekstova -Izrada dramskih tekstova uz scenario -Odabiranje tekstova uz dramatizaciju, podjela uloga prema karakteru uvježbanosti učenika -Uvježbavanje dramatizovanog recitala po izboru nastavnika i učenika

Novembar

-Odabir muzike za dramski recital po izboru nastavnika – zaduženje učenika, muzički urednik -Izrada kostima i nabavka istih -Izrada scenografije – priprema scene za javni nastup, uz pomoć učenika -Javni nastup za Dan škole i Dan oslobođenja Bara -Druženje i nastup sa glumcem KCB, KUD „Jedinstvo” Bar

Page 95: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

95

Januar -Mimika – sklonost ka komici - potenciranje -Kretanje na sceni - uvježbavanje -Izbor muzike za predstavu

Februar -Organizovani odlazak u pozorište -Razgovor o dramskom djelu sa televizije

Mart -Izbor kostima za javni nastup -Inicijativa učenika (izbor kostima i šminke)

April -Sinhronizovani dramski tekst – uvježbavanje -Javni nastup pred građanstvom

Maj -Pohvale i nagrade najboljim članovim dramske družine -Nastup sa dramskom družinom u Baru

Godišnji plan rada Novinarske sekcije

Vrijeme realizacije Sadržaj aktivnosti

Oktobar

-Formiranje sekcije i izrada godišnjeg plana rada -Novinarstvo zanat mišljenja i pisanja -Vježbe pismenosti – rad po grupama -Novinar obavještava – ne čeka inspiraciju; Uređivanje školskog lista „Zlatne obale”

Novembar

-Školski list – neobična običnost -I prikaz knjige traži formu prema listu -Koncepcija je osnovna zamisao školskog lista -Učenici izdaju svoj prvi list -Jedan čas uređivanja lista; -Rad u redakciji školskog lista „Zlatne obale” -Promocija novog broja školskog lista „Zlatne obale”

Decembar

-Zanimanje novinar -Učešće u radu na školskom učeničkom web sajtu „Knjiga mašte” -Redakcijski sastanak – svi utiču na uređivanje -Od života do teme – od teme do teksta -Uređivanje i osmišljavanje lista

Februar -Redigovanje – čitalac ne smije da nagađa šta je napisano -Tehničko uređivanje. Ko je redaktor? -Uređivanje panoa novinarske sekcije

Mart

-Formiranje radnih grupa: čitač, govornik, voditelj -Povodom 8.marta čitanje poetskih i proznih radova posvećenih ženi-majci -Intervju kao oblik novinarskog izražavanja -Učešće u radu na školskom učeničkom web sajtu „Knjiga mašte” -Zanimanje “novinar” (povodom Dana radija gost novinar Radio Bara) -Izvještavanje sa lica mjesta (izvještavanje iskusnog novinara)

April

-Pripremanje panoa novinarske sekcije povodom prigodnih datuma -Dramski festival u Baru (opštinsko takmičenje „Teatar u školama”) -Tumačenje književnog dijela „Mali princ” – Egziperi (radionica) -Literarni konkurs „Pismo malom princu”

Maj - Jun

-Govor na radiju nije čitanje novinskih tekstova -Obilježavanje Dana Evrope (povodom 9.maja) -Učešće u radu na školskom učeničkom web sajtu „Knjiga mašte” Voditelj u studiju pomaže spikeru i slušaocu -Cio dan iz svijeta u 25 minuta -Emisija iz školske TV kao za pravu TV -Analiza rada sekcije i predlozi za dalji rad

Page 96: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

96

Napomena: Pored planiranih tema učenici će raditi teme predviđene raznim konkursima.

Godišnji plan rada Horske sekcije

Vrijeme realizacije Sadržaj aktivnosti

Oktobar -Odabir i testiranje učenika -Upoznavanje novih članova -Redovne probe hora, vokalize -Prvi zajednički nastup povodom Dječije nedjelje

Novembar -Decembar -Redovne probe hora – četiri puta mjesečno -Pripreme i javni nastup u programima povodom Dana škole, Nove godine i drugo

Februar - Mart -Redovne probe hora – četiri puta mjesečno -Pripreme i javni nastup u programima povodom obilježavanja Osmog marta

April -Redovne probe hora – četiri puta mjesečno -Pripreme i javni nastup u programima povodom obilježavanja prigodnih datuma

Maj - Jun -Redovne probe hora – četiri puta mjesečno -Pripreme i javni nastup u programima povodom svečanog prijema prvaka

Godišnji plan rada Likovne sekcije

Vrijeme realizacije Sadržaj aktivnosti

Oktobar -Konstituisanje sekcije – evidencija članova i dogovor o terminima i priboru za rad -Crtanje osnovnih geometrijskih oblika – kocke, valjka, lopte, kao i crtanje geometrijskih tijela -Program će se realizovati kroz blok časove, u trajanju od 4 časa mjesečno

Novembar -Crtanje osnovnih tehničkih oblika – flaša, posuda, stolica, oblika na stolici -Učešće u radu na školskom listu „Zlatna obala”

Decembar -Crtanje osnovnih prirodnih oblika – lista, grančica i mrtve prirode

Januar -Crtanje ljudskog lika – portreta pomoću mašte, portreta po sjećanju

Februar -Crtanje ljudske figure – figura čovjeka po mašti, po sjećanju ljudski lik po mašti i sjećanju

Mart -Crtanje cvijeća – saksije i mrtva priroda sa cvijećem

April - Maj - Jun -Crtanje figuralnih kompozicija - ljudske figure

Godišnji plan rada Ritmičke sekcije

Vrijeme realizacije Sadržaj aktivnosti

Oktobar

-Dogovor o planu i programu rada sekcije -Formiranje grupa -Izbor muzičkih kompozicija -Postavljanje koreografije -Učešće u obilježavanju Dječije nedjelje

Novembar

-Slušanje kompozicija -Postavljanje i uvježbavanje koreografije -Uvježbavanje i pripremanje programa povodom obilježavanja Dana škole -Učešće u obilježavanju Dana oslobođenja Bara

Decembar -Vježbe oblikovanja i držanja tijela -Uvježbavanje koreografije -Učešće u obilježavanje Nove godine na školskim priredbama

Mart -Obnavljanje uvježbanih koreografija

Page 97: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

97

-Postavljanje novih koreografija -Vježbe pravilnog držanja tijela -Učešće u obilježavanju Osmog marta

April -Uvježbavanje, postavljanje koreografija

Maj - Jun -Uvježbavanje, postavljanje koreografija -Učešće na priredbi za buduće prvake -Analiza rezultata rada sekcije u ovoj školskoj godini i predlozi za dalji rad

Godišnji plan rada Folklorne sekcije

Vrijeme realizacije Sadržaj aktivnosti

Oktobar

-Formiranje sekcije i donošenje plana rada sekcije -Crna Gora – pjesma i koraci -Poskočice – dvije vježbe -Učešće u obilježavanju Dječije nedjelje

Novembar

-Uvježbavanje kola crnogorsko ORO tri probe -Poskočice – jedna proba -Javni nastupi povodom obilježavanja Dana škole -Učešće u obilježavanju Dana oslobođenja Bara

Decembar -Uvježbavanje kola „Divna, Divna” -Uvježbavanje kola „Razgranala grana jorgovana” -Učešće u obilježavanje Nove godine

Januar-Februar -Uvježbavanje obrađenih narodnih kola -Uvježbavanje koreografije „Ruzmarine”

Mart

-Obrada koreografije „Ja brdom, brdom, a djevojka dolom” -Obrada koreografije „Cigani lete u nebo” -Uvježbavanje koreografije -Učešće u obilježavanju Osmog marta - Dana žena

April -Uvježbavanje koreografije „Oj Jelo, oj Jelice” -Narodno kolo „Čačak”

Maj - Jun -Utvrđivanje i uvježbavanje kompletne koreografije za ovu školsku godinu -Javni nastup povodom svečanog prijema budućih prvaka -Analiza rezultata rada sekcije u ovoj školskoj godini i predlozi za dalji rad

Godišnji plan rada Cvjećarske sekcije

Vrijeme realizacije Sadržaj aktivnosti

Oktobar

-Formiranje sekcije i donošenje plana rada sekcije -Selekcija saksija i razmještaj cvijeća u holu škole -Okopavanje i prihranjivanje cvijeća -Teoretska obrada teme – „Građa i životni uslovi biljke”

Novembar

-Njegovanje cvijeća -Organizovanje prikupljanja reznica sobnog cvijeća -Čitanje o sobnom bilju -Uređenje hola povodom Dana škole

Decembar -Nadgledati, paziti razvoj cvijeća -Obogaćivanje cvjetnog fonda -Teorija – „Štetočine i bolesti sobnog bilja”

Januar-Februar

-Pregledati, zaliti, izmjestiti cvijeće za zimski raspust -Obrezati ruže u školskom dvorištu -Osvježiti biljke poslije zimskog raspusta -Prihranjivanje cvijeća

Mart -Njegovanje cvijeća u holu škole

Page 98: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

98

-Akcija donošenja zemlje i đubriva -Posjeta Zavodu za suptropske kulture

April -Redovno održavanje cvijeća -Sređivanje prostora u školskom dvorištu

Maj - Jun

-Posjeta cvjećari -Njegovanje i održavanje cvijeća -Teorija – Cvjetajuće biljke, raznovrsnost i njihovo uzgajanje -Smještaj cvijeća za ljetnje održavanje

Godišnji plan rada Foto sekcije

Vrijeme realizacije

Sadržaj aktivnosti

Prvo polugodište

-Kako nastaje fotografija? -Koji foto-aparat kupiti? -Upoznavanje foto-aparata -Pripreme za snimanje -Tehnika snimanja -Fotografski pribor -Snimanje pri vještačkoj svjetlosti

Drugo polugodište

-Najčešći foto motivi -Kopiranje i povećavanje -Fotografija -Dotjerivanje fotografije -Fotografija u boji -Učimo se na greškama

Napomena Tokom godine će se prema potrebama i mogućnostima škole članovi sekcije angažovati na izdavanje lista „Zlatna obala”, pripremi fotografija za objavljivanje na školskim web sajtovima, kao i na uređivanju panoa u holu škole, fotografijama sa školskih svječanosti...

Godišnji plan rada Saobraćajne sekcije

Vrijeme realizacije Sadržaj aktivnosti

Oktobar

-Formiranje sekcije i upoznavanje sa planom rada sekcije -Javni put, vrste javnih puteva prema značenju -Kretanje pješaka na javnom putu -Saobraćajni znaci podjela

Novembar

-Saobraćajni znaci – oznake na kolovozu -Svjetlosni saobraćajni znaci -Zaustavljanje vozila -Saobraćaj – uticaj alkohola na sposobnost vozača

Decembar

-Vrste raskrsnica i regulisanje saobraćaja -Regulisanje saobraćaja na raskrsnici saobraćajnim znacima -Raskrsnica sa kružnim tokom saobraćaja -Saobraćajni policajci

Januar-Februar -Analiza karakterističnih situacija -Saobraćaj biciklista -Vozila sa pravom prvenstva prolaza

Mart

-Poligonska vožnja biciklom -Vožnja bicikla u nepovoljnim vremenskim uslovima -Vožnja drugog lica na biciklu -Prevoženje tereta na biciklu

April -Vožnja bicikla na javnom putu i raskrsnici - posmatranje -Analiza testa sa školskog takmičenja – „Šta znaš o saobraćaju”

Page 99: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

99

-Pripreme za opštinsko takmičenje - vožnja bicikla

Maj - Jun -Opštinsko takmičenje „Šta znaš o saobraćaju” -Regulisanje saobraćaja na raskrsnicama – posmatranje -Analiza rezultata rada sekcije

Godišnji plan rada Informatičke sekcije

Vrijeme realizacije Sadržaj aktivnosti

Septembar, Oktobar

-Formiranje sekcije i upoznavanje sa planom rada sekcije -Pojam, značaj i primjena informatike -Organizacija računarskog sistema – Software, Hardware (operativna memorija, ROM, RAM, ulazni, izlazni uređaji -Arhitektura računara, mikroprocesor -Operativni sistemi: DOS, Windows7, Linux, Android... -Rad sa folderima i fajlovima -Program za crtanje PAINT -Crtanje na zadatu temu: „More, masline, Bar” -Učešće u radu na školskom učeničkom web sajtu „Knjiga mašte”. Formiranje grupe i početak rada

Novembar

-Algoritmi, vrste algoritama -Formiranje grupe za rad sa mikro:bit uređajima, podjela zaduženja, početak rada -Upoznavanje za web programiranjem -Upoznavanje sa platformom Wordpress-a za izradu i održavanje web sajta -

Decembar

-Rad sa platformom Wordpress-a -Rad sa mikro:bit uređajima: platforma za rad; moduli za rad; osnovne i ulazne komande (basic, input) -Rad u programu za obradu teksta Word - osnovni alati -

Januar-Februar

-Rad sa platformom Wordpress-a: stranice, članci, biblioteka sadržaja -Rad sa mikro:bit uređajima: logičke jedinice (logic) -Rad u programu za obradu teksta Word – formati teksta, rad sa slikama

Mart

-Rad sa platformom Wordpress-a: stranice, članci, biblioteka sadržaja -Rad sa mikro:bit uređajima: moduli za petlje, promjenljive i matematički moduli (loops, variables, math) -Rad u programu za obradu teksta Word – izrada novinskog članka

April

-Rad sa platformom Wordpress-a: osmišljavanje i otvaranje svog sajta - bloga -Rad sa mikro:bit uređajima: osmišljavanje projekta -Rad u programu za multimedijalne slajd prezentacije PowerPoint – osnovni elementi

Maj - Jun

-Rad sa platformom Wordpress-a: rad na svom blogu i zajednički rad na školskom web sajtu „Knjiga mašte” -Rad sa mikro:bit uređajima: rad na projektu -Rad u programu za multimedijalne slajd prezentacije PowerPoint – izrada PP sa prikazom rada informatičke sekcije -Analiza rezultata rada sekcije

Page 100: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

100

Godišnji plan rada Rukometne sekcije

Vrijeme realizacije Sadržaj aktivnosti

Oktobar -Formiranje sekcije i davanje uputstava za rad -Osnovni stav u odbrani i kretanje u odbrani -Tehnika trčanja i zaustavljanja - obrada

Novembar -Tehnika promjene pravca kretanja i karakterističnih skokova -Tehnika hvatanja, vođenja i dodavanja lopte – svi načini -Tehnika specijalnih dodavanja

Decembar -Šut na gol iznad ramena i šut u visini kukova -Šut u visini koljena ili šut odozdo -Skok-šut u dalj od 6 do 9 metara

Februar -Tehnika izvođenja sedmeraca i tehnika golmana pri odbrani -Tehnika blokiranja i oduzimanja lopte -Skok-šut sa krila i oduzimanje lopte

Mart

-Vježbe odbrane i uspostavljanja kontakta sa napadačem -TAO-zonska odbrana 6-0 -TAN-napad na zonsku odbranu 6-0 -Uvježbavanje zonske odbrane 6-0

April -TAO-presing igra na pola ekipe koja se brani -Tehnike šutiranja na gol iz svih pozicija -Međuodjeljenska takmičenja

Maj - Jun

-Međuodjeljenska takmičenja -Igra na dva gola sa primjenom pravila -Međuškolska takmičenja -Analiza rada sekcije

Godišnji plan rada Odbojkaške sekcije

Vrijeme realizacije Sadržaj aktivnosti

Oktobar

-Formiranje sekcije i davanje uputstava za rad -Dodavanje lopte prstima -Dodavanje lopte prstima iz različitih položaja -Odbijanje lopte prstima

Novembar

-Odbijanje lopte prstima iz različitih položaja -Dodavanje visokih lopti -Dodavanje lopte podlakticama-čekić -Učešće u turnirskom takmičenju povodom Dana škole

Decembar -Odbijanje lopte podlakticama-čekić -Serviranje u odbojci-čeoni servis

Februar -Dodavanje lopte za smeč

Mart

-Kombinovano odbijanje lopte prstima i čekićem -Dodavanje lopte prstima iz različitih položaja -Odbijanje lopte čekićem -Varijanta odbijanja lopte čekićem obijema rukama

April -Poboljšanje opštih fizičkih sposobnosti kod igrača -Sistem igre i taktika u igri preko mreže

Maj - Jun

-Taktika napada, taktiziranje servisom -Sistemi igre preko mreže -Pripreme i učešće na opštinskom takmičenju -Slobodna igra preko mreže – takmičenje kombinovanih ekipa

Page 101: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

101

Godišnji plan rada Košarkaške sekcije

Vrijeme realizacije Sadržaj aktivnosti

Oktobar

-Formiranje sekcije i davanje uputstava za rad -Dodavanje lopte sa hvatanjem -Dodavanje i hvatanje lopte jednom rukom -Dodavanje i hvatanje lopte na većem rastojanju

Novembar -Vođenje lopte u košarci; vođenje lopte u kretanju -Vođenje lopte pravo, vijugavo, kružno -Učešće u turnirskom takmičenju povodom Dana škole

Decembar -Šutiranje na koš iz mjesta i kretanja -Šutiranje na koš po vođenju -Šutiranje na koš pravo i s krilnih pozicija

Mart

-Košarkaški dvokorak -Košarkaški dvokorak po vođenju -Košarkaški dvokorak po dodavanju -Košarkaški dvokorak po dodavanju

April - Maj

-Skok šut u košarci iz mjesta -Skok šut po vođenju -Taktičke varijante u napadu i odbrani -Analiza rada sekcije

Godišnji plan rada Šahovske sekcije

Vrijeme realizacije Sadržaj aktivnosti

Oktobar

-Istorijski razvoj šaha -Šahovska tabla -Šahovske figure -Kretanje figura

Novembar

-Nošenje figura -Otvaranje u šahu -Kraljev gambit -Francuska odbrana -Takmičenje povodom Dana škole

Decembar

-Žrtva figure -Matni udar u otvaranju -Središnjica -Razne kombinacije

Januar-Februar

-Međusobno takmičenje -Šahovske završnice -Matiranje topovima -Matiranje lovcem

Mart

-Međusobni susreti -Izvođenje dame; -Kralj i pješak protiv dame -Kralj i pješak protiv kralja

April -Maj

-Šahovski problemi -Prenošenje poznate partije -Analiza šahovskih partija sa takmičenja -Analiza rada sekcije

Page 102: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

102

Sva takmičenja će se odvijati u okviru škole i dalje, u zavisnosti od postignutih rezultata, nastaviće se sa takmičenjima na nivou opštine,države i šire.

Posebni zadaci profesionalne orijentacije učenika u I, II i III razredu Formiranje navika za bavljenje fizičkim i sportskim aktivnostima, za podsticanje opšte fizičke sposobnosti

bitne za obavljanje svih vidova rada Kroz igru, imitaciju poslova odraslih, sticanje početnih predstava o svijetu rada i zanimanja Razvijanje individualnih potreba za radom (učenjem, bavljenjem domaćim poslovima, učešćem u radnim i

humanitarnim akcijama) Izgrađivanje osobina ličnosti koje su bitne za rad, istrajnost, izdržljivost, preciznost, radoznalost Uključivanje roditelja u proces formiranja radnih navika u porodičnim uslovima

Posebni zadaci profesionalne orijentacije učenika u IV, V i VI razredu Dalje praćenje psihofizičkog razvoja učenika Uticanje na dalje formiranje navika za bavljenje fiz. sportskim aktivnostima

Uočavanje posebnih sposobnosti i uključivanje u rad sl. aktivnosti i dodatni rad Učvršćivanje radnih navika i osposobljavanje za racionalno programiranje dnevnih obaveza i aktivnosti

Posebni zadaci profesionalne orijentacije učenika u VII, VIII i IX razredu Dalje praćenje i podsticanje razvoja izražajnih sposobnosti, usjeravanje i usklađivanje s profesionalnim

interesovanjima Posvećivanje posebne pažnje utvrđivanju i praćenju profesionalnih interesovanja učenika u opštem

profesionalnom razvoju Upoznavanje organizacione i programske strukture srednjeg obrazovanja Aktivnije uključivanje roditelja i pružanje pomoći djeci pri opredjeljivanju za buduće zanimanje

Ostvarivanje saradnje sa raznim organizacijama radi neposrednog upoznavanja osnovnih karakteristika i zahtjeva pojedinih područja rada i zanimanja

Planirana takmičenja u školskoj 2018/2019.godini U školskoj 2018/2019.godini planirana su sljedeća takmičenja:

o Takmičenje mladih literata: april 2019.godine; o Takmičenje u umjetničkom recitovanju: april2019.godine; o Takmičenje u oblasti likovnog stvaralaštva: decembar 2018.godine; o Takmičenje mladih matematičara (stariji razredi) – priprema za školsko i državno takmičenje o Takmičenje mladih fizičara, hemičara, biologičara, ljubitelja engleskog jezika i dr. za školsko i

državno takmičenje - decembar 2018. i februar 2019.godine o Takmičenje u okviru društvenih organizacija, podmlatka Crvenog krsta, prve pomoći,

informatičara i drugih vidova aktivnosti, maj 2019.godine Posebno takmičenje u izradi nagradnih tema prigodnih uz razne praznike tokom godine

Program rada Dječjeg saveza naše škole

Sadržaj rada Vrijeme

realizacije

PRVO ŠKOLSKO ZVONO -Izrada i usvajanje godišnjeg plana rada -Upoznavanje sa pravilima o radu i organizovanju rada Dječijeg saveza -Izbor učeničkog rukovodstva Dječijeg saveza (Đački parlament) -Obilježavanje Međunarodnog dana mira (21.09.) -Uključivanje u opštinsku organizaciju (manifestacija povodom Dana bez automobila - 22.09.) -Saradnja sa lokalnim organizacijama (Čas o bezbjednosti u saopbraćaju)

Septembar

Page 103: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

103

Podmladak Crvenog krsta (PCK) čine svi učenici od I do IX razreda. Zadaci podmlatka su:

- Pomoć starim i iznemoglim licima; - Humanitarne akcije; - Sakupljanje sekundarnih sirovina; - Zajedničke akcije PCK sa Mjesnom zajednicom Šušanj; - Predavanje na temu o očuvanju zdravlja; - Učestvovanje na školskim i opštinskim takmičenjima Prve pomoći; - Prisustvo na seminar prve pomoći;

PCK će ostvariti saradnju sa pedijatrima, stomatolozima, OPCK.

DA LI DJECA MOGU PROMIJENITI SVIJET? -Obilježavanje Dječije nedjelje -Svečani prijem prvaka u Dječiji savez -Organizovanje književnih popodneva -Sportska takmičenja i jesenji kros -Obilježavanje Evropskog dana protiv trgovine ljudima (18.10.)

Oktobar

MUZIKA-JEZIK DJEČIJEG SPORAZUMIJEVANJA

-Boje moga grada - obilježavanje Dana oslobođenja Bara (opštinski kviz - takmičenje „Koliko poznajem Bar“) -Uključivanje u opštinsku organizaciju (obilježavanje Nacionalnog dana kontrole pušenja, 11.11) -Obilježavanje Svjetskog dana borbe protiv dijabetesa (14.11.) -Školo, srećan ti rođendan! (14.11.) -Promocija školskog lista „Zlatna obala“ -Obilježavanje Dana tolerancije (16.11.) -Obilježavanje Svjetskog dana djeteta (20.11.) -Festival „Susreti pod starom maslinom“ (Dan kulture, Poetski čas)

Novembar

MOJA MAŠTA SMIŠLJA SVAŠTA -Kitimo jelku-novogodišnja proslava -Maskenbal-biramo najljepšu masku -Projekat „Udahnimo različitost-izdahnimo toleranciju“

Decembar

DJETINJSTVO U SVIJETU POŠTOVANJA -Otvorena tribina za učenike i roditelje (Tema: „Izbor budućeg zanimanja“) -Organizovanje književnih popodneva (tema: 14.februar) -Uključivanje u opštinsku organizaciju (obilježavanje Dana socijalne pravde, 20.02.) -Stvaralaštvo djece i stvaralaštvo za djecu

Februar

BISTRA OGLEDALA DJETINJSTVA -Čuvajte svoju mamu da vam duže traje (aktivnosti posvećene 08.martu) - Uključivanje u opštinsku organizaciju (obilježavanje Svjetskog dana voda ,22.03.)

Mart

DIJETE-IGRA-STVARALAŠTVO-UMJETNOST

-Međuodjeljenjska takmičenja u sportskim aktivnostima -Uključivanje u opštinsku organizaciju (obilježavanje Dana planete zemlje, 22.04.) -Međuodjeljenjska i školska takmičenja u dječijem stvaralaštvu: poetsko, prozno, likovno...

April

OKO+UVO+MAŠTA=DIJETE

-Pozdrav učenicima 9.razreda - pozorišna predstava za djecu -Uklučivanje u opštinsku manifestaciju (opštinsko takmičenje recitatora) -Obilježavanje Svjetskog dana bez duvanskog dima (31.05.)

Maj

DOBAR DAN, ŠKOLO

-Program „Škola u prirodi“ -Svečani prijem prvaka (MALA ŠKOLA)

Jun

Godišnji plan rada PODMLATKA CRVENOG KRSTA

Page 104: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

104

Stalni zadaci su i: estetsko uređenje učionice, pomoć starim i iznemoglim licima, sakupljanje sekundarnih sirovina i zajedničke akcije PCK sa MZ Šušanj.

Sadržaj rada Vrijeme

realizacije

Izvršiti izbor predsjednika podmlatka i higijeničara u odjeljenjima U cilju stvaranja što prijatnijih uslova za rad organizovati akciju: „Tražimo najuredniju učionicu” Pružiti pomoć organizacijama mjesne zajednice Šušanj i učestvovati u sabirnoj akciji: „Nedjelja

borbe protiv tuberkuloze”

Septembar

Organizovati godišnju skupštinu i prikupiti članarinu Organizovati predavanje: „Naše zdravlje” (ljekar iz Doma zdravlja)

Oktobar

U okviru Nedjelje solidarnosti sa starim licima održati predavanje Zadaci PCK na polju socijalne.- humanitarne akcije u pružanju pomoći starima Razraditi konkretne akcije u pružanju pomoći starima Uzeti učešća u proslavi Dana škole i Dana oslobođenja Bara

Novembar

Organizovati prijem prvaka u PCK Prikupljanje poklon paketa za bolesnu djecu koja se liječe na dječjem odjeljenju

Decembar

Održati sastanak sa predsjednicima i higijeničarima i analizirati izvršavanje programa za ovaj period

Januar

Učenicima 9.razreda prikazati nastavni film iz oblasti prve pomoći Uključiti se u akciju: „Nedjelja zaštite djece u saobraćaju” Mart

Povodom „Međunarodnog dana zdravlja” - 2. aprila održati predavanje Izrada pismenih radova Održati školsko takmičenje u pružanju prve pomoći

April

Učestvovati u sabirnoj akciji: „Nedjelja Crvenog krsta” i obilježiti 8.maj „Međunarodni dan Crvenog krsta”

Učestvovati na opštinskom takmičenju prve pomoći Uzeti učešće na međunarodnoj izložbi (likovni radovi djece)

Maj

Sumirati rezultate rada PCK, učestvovati u radu seminara. Jun

Plan uređenja enterijera škole

NOSIOCI POSLA Vrijeme realizacije

Učitelji prvog razreda Septembar

Učitelji drugog razreda Likovna sekcija

Oktobar

Učitelji trećeg razreda Literarna sekcija

Novembar

Razredno-predmetna nastava Decembar

Razredno-predmetna nastava Pano pedagoško-psihološke službe

Januar

Matematika Fizika Geografija Engleski jezik Italijanski jezik

Februar

Biologija Hemija Informatika

Mart

Likovna sekcija, novinarska Razredna nastava (II, III, IV, V razred); Razredno-predmetna.nastava

April

Osnovi tehnike Ritmička, folklorna, dramska, recitatorska sekcija Hor

Maj

Razredna nastava (I razred) Jun

Page 105: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

105

Godišnji plan rada Učeničkog parlamenta

AKTIVNOSTI VRIJEME

REALIZACIJE ZADUŽENE OSOBE NAPOMENA

Konstituisanje Parlamenta za školsku. 2018/2019. Godinu i izbor predstavnika u Lokalnom dječijem parlamentu Bara

Septembar Koordinatori UP, Uprava škole, članovi Parlamenta

Radom Parlamenta će koordinirati pedagog škole Vlatka Gažević Marković i nastavnica italijanskog jezika Ivana Mrvaljević (u daljem tekstu koordinatori)

Razmatranje i usvajanje Plana rada Učeničkog parlamenta za tekuću školsku godinu

Septembar Koordinatori UP, Uprava škole, članovi Parlamenta

Obilježavanje Dječije nedjelje kroz aktivnosti koje članovi UP osmisle.

Prva sedmica oktobra

Koordinatori , članovi Parlamenta, predmetni nastavnici

Obilježavanje Svjetskog dana djeteta i Dana usvajanja Konvencije o pravima djeteta: upoznavanje učenika sa Konvencijom o pravima djeteta kroz aktivnosti koje članovi UP osmisle.

20. 11. 2018. Članovi Parlamenta, predstavnici UP u LDP, koordinatori

Realizacija Projekta ‘’Prevencija konfliktnih situacija’’

Oktobar – novembar 2018.

Bibliotekar, članovi UP, koordinatori

Projekat osmislila bibliotekar Ljiljana Milović, a realizovaće ga u saradnji sa koordinatorima

Analiza uspjeha učenika u učenju i vladanju na kraju I klasifikacionog perioda i prijedlog mjera za poboljšanje

Razmatranje poštovanja kućnog reda Škole (uočeni problemi, predlozi za rješavanje problema, primjeri dobre prakse)

Novembar Članovi Parlamenta, Uprava škole, koordinatori

Pripremanje materijala za dopunjavanje stranice na sajtu Škole posvećene radu Učeničkog parlamenta

Tokom godine ICT koordinator, članovi Parlamenta, koordinatori

Razmatranje predloga, ideja, pritužbi, pohvala...učenika i nastavnika ``Sanduče povjerenja``

Tokom godine Članovi Parlamenta, koordinatori

Saradnja sa parlamentima iz drugih škola i Lokalnim dječijim parlamentom Bara

Tokom godine Koordinatori školskih i Lokalnog dječijeg parlamenta

Izvještaj naših predstavnika u Lokalnom dječijem parlamentu o radu i planiranim aktivnostima

Prema planu LDP-a

Članovi Parlamenta – predstavnici u Lokalnom parlamentu, koordinatori

Organizovanje i realizacija akcija: humanitarnih, akcija uređenja školskog dvorišta...

Tokom godine

Uprava škole, članovi Parlamenta, koordinatori, nastavnici – članovi Komisije za uređenje eksterijera škole

Page 106: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

106

Napomena: Plan se može dopunjavati i mijenjati tokom rada, u skladu sa potrebama, na osnovu procjene osoba zaduženih za rad Parlamenta.

Učenički parlament je zakonom zagarantovana formalna institucija, koja učenicima omogućava demokratski način udruživanja radi zastupanja interesa svih učenika u školi, kao i učešće učenika u donošenju odluka koje se njih neposredno tiču. Učenički parlament doprinosi razvoju kvalitetnijeg odnosa sa odraslima i omogućava razvoj demokratske kulture. Učenički parlament čine predstavnici svih odjeljenja učenika od V do IX razreda.

Svaka odjeljenjska zajednica bira predstavnika i jednog zamjenika u Parlamentu. Parlament se zalaže za ostvarivanje prava svih učenika, za stvaranje boljeg ambijenta u školi i samim tim omogućava razvoj demokratske kulture u školi. Sastanci će se održavati po planu.

Koordinatori Učeničkog parlamenta za šk. 2018/’19. godinu su pedagog i nastavnica italijanskog jezika. U radu Učeničkog parlamenta pomagaće Uprava škole, nastavnici i stručni saradnici.

O radu Učeničkog parlamenta se vodi posebna evidencija za koju su zaduženi koordinatori za ovu školsku godinu. PLANIRANE RADIONICE – PREVENCIJA KONFLIKTNIH SITUACIJA

Radionica 1: „Sukob” (Pojmovno određenja, prepoznavanje...) - realizacija: 4. 10. 2018.

Radionica 2: „Emocije u sukobu” - realizacija: 11. 10. 2018.

Radionica 3: „Nenasilna komunikacija” - realizacija: 18. 10. 2018.

Radionica 4: „OK pozicije i Narcis”- realizacija: 25. 10. 2018.

Radionica 5: „Zastupam sebe, poštujem sebe” (naša prava) - realizacija: 8. 11. 2018.

Aktivnost 6: Prezentacija Projekta u školi (preko video bima i izloženih radova nastalih tokom Projekta) - realizacija: 15. 11. 2018.

Septembar, 2018. godine

Analiza uspjeha učenika u učenju i vladanju na kraju I polugodišta i predlog mjera za poboljšanje

Februar, 2019. Uprava škole, koordinatori, članovi Parlamenta

Učešće članova Učeničkog parlamenta na Demokratskim radionicama ‘’Barbara Pramer’’

Februar, 2019. Tim Demokratskih radionica, koordinatori, članovi Parlamenta

Prezentacija rezultata rada i aktivnosti u organizaciji Učeničkog parlamenta na sjednicama Nastavničkog vijeća i Savjeta roditelja

Maj, 2019. Uprava škole, koordinatori, članovi Parlamenta

Analiza rada Učeničkog parlamenta – evaluacija

Maj, 2019. Uprava škole, članovi Parlamenta, Savjet roditelja, svi učenici

Page 107: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

107

Godišnji plan i program rada odjeljenskog starješine za razrednu nastavu

MJESEC SADRŽAJ RADA

Septembar

Moja učionica Plan rada - rad, odmor i igra Budimo složna odjeljenska zajednica Ponašanje na javnom mjestu

Oktobar

Slobodne aktivnosti u školi - moj izbor Dječija nedjelja - djeca i njihova prava Kako najbolje i najbrže učiti Posjeta biblioteci

Novembar

Razgovor o prvim rezultatima rada Bliži se Dan škole Radno mjesto u kući i odnos prema radu Treba mi pomoć - dopunska nastava

Decembar

Razgovor o pročitanim knjigama Hajde da se dogovorimo Pomažemo drugu u učenju Pripreme za proslavu Nove godine Drugujmo sa knjigom za vrijeme raspusta

Februar

Proslavili smo Novu godinu Opet u školi - osvrt na uspjeh u prvom polugodištu Može li se sukob spriječiti Pomozite, šta da radim, drugovi me odbacuju Nagovorili su me...

Mart

Najljepše želje za mamin praznik Kako da pravilno koristimo vrijeme Gost odjeljenske zajednice Pozdravimo proljeće

April Pripremamo izložbu učeničkih radova za učionicu Kako smo do sada učili i radili Moja prava i odgovornosti

Maj

Šta možemo uraditi da nam grad bude ljepši Kviz-koliko poznajemo naš grad Razredno takmičenje u lijepom čitanju i recitovanju Gledali smo film.razgovor

Jun Da li sam zadovoljan postignutim uspjehom Ostavljamo knjige drugovima za narednu školsku godinu

Page 108: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

108

Godišnji plan i program rada odjeljenskog starješine za predmetnu nastavu

MJESEC SADRŽAJ RADA

Septembar

Moja prava i obaveze Biramo rukovodstvo odjeljenske zajednice Kako doživljavamo nove nastavnike Da li pratim omladinsku štampu i tome adekvatne sadržaje na internetu

Oktobar

Slobodne aktivnosti u školi - moj izbor Nešto o UNICEF-u i Deklaraciji o pravima djece Kako najbolje i najbrže učiti Prva ljubav

Novembar

Priča o mojoj školi Razgovor o prvim rezultatima rada Korišćenje racionalnih tehnika učenja Treba mi pomoć - dopunska nastava Moje vrijednosti, moji uzori

Decembar

Razgovor o pročitanim knjigama Sada znam kako sa problemima Šta da radim kada me nešto dijeli od onoga što želim Pripreme za proslavu Nove godine Pravilno korišćenje slobodnog vremena na zimskom raspustu

Januar Osvrt na sopstveni rad Kako smo proveli zimski raspust

Februar Moj stav može biti i moja kreacija Čovječe, ljutiš li se Pomozite, šta da radim, drugovi me odbacuju Izvini...

Mart

Obilježavanje 8.marta U povjerenju je uspjeh U čemu zaostajemo, a u čemu smo se popravili u drugom polugodištu Ja i TV Ja i internet

April Kompjuter da ili ne; Kako smo do sada učili i radili Pažljivo s riječima

Maj Muški pol - ženski pol Kako reagujem kada me kazne Zanimanje o kojem maštamo Koliko koristimo knjige iz biblioteke

Jun Da li sam zadovoljan postignutim uspjehom Pravimo podsetnik za narednu godinu

Page 109: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

109

Orijentacioni plan rada odjeljenske zajednice za realizaciju projekta „Kreativno rješavanje konflikta u učionici’’

OK

TOB

AR

1. Upoznavanje I

U toku mjeseca održati 4 radionice od navedenih, odabir prema oblastima i međusobnom dogovoru nastavnika i pedagoško-psihološke službe.

2. Upoznavanje II

Kooperacija

3. Stvaranje zajedničke muzike

4. Most

5. Aktivnost zajedničkog crtanja

Komunikacija

6. Gluma osjećanja

7. Rječnik osjećanja

8. Odglumi svoj crtež

9. Ja poruke I

NO

VEM

BA

R 10. Ja poruke II

U toku mjeseca održati 4 radionice od navedenih, odabir prema oblastima i međusobnom dogovoru nastavnika i pedagoško-psihološke službe.

11. Ja poruke III

12. Parafraziranje

Afirmacija

13. Silueta I

DEC

EMB

AR

14. Slika o sebi I

U toku mjeseca održati 4 radionice od navedenih, odabir prema oblastima i međusobnom dogovoru nastavnika i pedagoško-psihološke službe.

15. Silueta II

16. Slika o sebi II

Tolerancijaraznolikosti

17. Rođendansko bingo

FEB

RU

AR

18. Mreža U toku mjeseca održati 4 radionice od navedenih, odabir prema oblastima i međusobnom dogovoru nastavnika i pedagoško-psihološke službe.

19. Ljudski bingo

20. Zajednička pitanja

21. Nalaženje sličnosti

MA

RT

Kreativno rješavanje konflikata

U toku mjeseca održati 4 radionice od navedenih, odabir prema oblastima i međusobnom dogovoru nastavnika i pedagoško-psihološke službe.

22. Stilovi kreativnog rješavanja konflikata I

23. Stilovi kreativnog rješavanja konflikata II

24. Stilovi kreativnog rješavanja konflikata III

25. Stilovi kreativnog rješavanja konflikata IV

AP

RIL

Promjena uloga u konfliktu

U toku mjeseca održati 4 radionice od navedenih, odabir prema oblastima i međusobnom dogovoru nastavnika i pedagoško-psihološke službe.

26. Promjena pozicije u konfliktu I

27. Promjena pozicije u konfliktu II

28. Promjena uloga

Eskalacija konflikta

29. Eskalacija konflikta I

MA

J

30. Eskalacija konflikta I

U toku mjeseca održati 4 radionice od navedenih, odabir prema oblastima i međusobnom dogovoru nastavnika i pedagoško-psihološke službe.

31. Eskalacija konflikta I

Formiranje odjeljenske zajednice

32. Kooperativna pravila u učionici I

33. Kooperativna pravila u učionici II

Page 110: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

110

JUN

34. Kooperativna pravila u

učionici III

U toku mjeseca održati 4 radionice od navedenih, odabir prema oblastima i međusobnom dogovoru nastavnika i pedagoško-psihološke službe.

35. Pravila o saradnji u učionici

36. Formiranje odjeljenske zajednice

37. Proces rješavanja problema na kreativan način

Evaluacija radionica

Mladi biolozi

R.b Mjesec Naziv aktivnosti

1. OKTOBAR

formiranje sekcije, zadaci i dužnosti članova zajedničko donošenje planova i programa sekcije postanak života na zemlji uzgoj sadnica u dvorištu škole

2. NOVEMBAR

sađenje, presađivanje i održavanje cvijeća, ukrasnog grmlja i drveća u parku škole

određivanje krvnih grupa lišajevi - osvajači neplodnog tla iz života i rada naučnika koji su doprinijeli razvoju naučne misli u biologiji

3. DECEMBAR

ljekovito bilje zavičaja kako ispitati kliijanje sjemena prepoznavanje golosjemenica disekcija bubrega

4. JANUAR organi za izlučivanje kod beskičmenjaka i kičmenjaka (disekcija bubrega)

5. FEBRUAR

mjerenje krvnog pritiska okrugli sto dokazivanje ugljendioksida u udahnutom i izdahnutom vazduhu uslovi života u moru - biocenoza mora (referat)

6. MART

morski zoo i fito plankton okeanologija, upoznavanje sa fizičkim i hemijskim osobinama morske vode ptice domova, ulica, šuma i vodenih bazena antibiotici, značaj Aleksandra Fleminga

7. APRIL

sisari vrtova, parkova i šuma (referat) uticaj svjetlosti, temperature i drugih uslova biljke, bioindikatori okrugli sto dokazivanje refleksa na dekapitovanoj žabi

8. MAJ

sređivanje biološkog kabineta biološkeosobine jednogodišnjih cvjećarsko-dekorativnih biljaka zaštita prirode: značaj poljskih insekata analiza godišnjeg rada sekcije

Page 111: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

111

Mladi hemičari i fizičari

R.b Mjesec Naziv aktivnosti

1. OKTOBAR Formiranje grupe i davanje upustva za rad Upoznavanje grupe sa godišnjim planom rada Sređivanje Labaratorije (učionice), ormara, zidnih slika...

2. NOVEMBAR

Značaj fizike i hemije u svakodnevnom životu (referat učenika) Fizičke veličine i njihovo mjerenje Nikola Tesla (referat) Rješavanje zadataka

3. DECEMBAR

Rad sa periodnim sistemom Korozija - pri rđanju gvožđa oslobađa se toplota Fabrika CO2 (Ogled) Rješavanje zadataka iz hemije

4. JANUAR Rješavanje zadataka iz fizike

5. FEBRUAR Otkuda voda u epruveti (zagrijavanje Na2CO

3 ili CuSO4 5H2O)

Ko mi je zamjenio ruže (ogled) Zadaci iz hemije

6. MART

Da li je rastvor, ili nije (ogled) Jaje u boci (ogled) Sastavljanje strujnog kola i provjera Omovog zakona Zadaci iz fizike

7. APRIL

Sagorijevanje bez vatre (ogled) Šta radi kvasac u šećeru Rad sa ogledalima (sfernim i ravnim) Zadaci iz fizike

8. MAJ

Zadaci iz hemije Dobijanje srebrenog ogledala (kako ćemo napraviti ogledalo) Crveno + bijelo = plavo (ogled) Ćudljiva soda voda (ogled)

9. JUN Zadaci iz fizike - hemije Planovi z novu školsku godinu i sistematizacija urađenog

Mladi matematičari

R.b Mjesec Naziv aktivnosti

1. OKTOBAR cilj i zadaci grupe kako nabaviti literaturu za rad. Matematički listovi, kao najbolja literatura rješavanje zadataka iz Zbirke zadataka iz matematike za V i VI razred

2. NOVEMBAR

kratak pregled razvoja nastave matematike matematički kalendar (veliki matematičari XVII vijeka) zadaci iz Zbirke zadataka iz matematike za VI i VII razred neki zadaci sa takmičenja „Mladih matematičara”

3. DECEMBAR logički zadaci kako se rješavaju logički zadaci

4. JANUAR logički zadaci kako se rješavaju logički zadaci

5. FEBRUAR kako se rješavaju logički zadaci (metoda uvođenja pretpostavki) neki zadaci sa takmičenja „Mladih matematičara”

6. MART kako se rješavaju logički zadaci (metoda korišćenja tabela) odabrani zadaci

7. APRIL kako se rješavaju logički zadaci (metoda korišćenja nejednakosti) odabrani zadaci sa takmičenja matematičara

8. MAJ kako se rješavaju logički zadaci (rješavanje zadataka pomoću grafova) odabrani zadaci sa takmičenja matematičara

Page 112: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

112

Geografska sekcija

R.b Mjesec Naziv aktivnosti

1. OKTOBAR

Upis budućih članova i dogovor o donošenju plana rada sekcija Tema : „Putovanje Marka Pola” Tema : „Artik i Antartik” Tema : „Sahara”

2. NOVEMBAR

Čovjek u borbi za osvajanjem vasione Tema : „Sto godina Sueckog kanala” Eksplozija stanovništva na zemlji Otkriće Amerike

3. DECEMBAR

Tema : „Sredozemno more kroz istoriju” Tema : „Privredni razvoj sredozemnih zemalja” Tema : „Island zemlja vatre i leda” Tema : „U prašumama Amazonije”

4. JANUAR Tema : „Najveći vodopadi na zemlji”

5. FEBRUAR Tema : Lednička jezera u Crnoj Gori Tema : „Skadarsko jezero” Tema : „Kraški oblici jezera u Crnoj Gori”

6. MART

Tema : „Pećine u svijetu” Tema : „Kitovi, život i značaj” Tema : „Najveći gradovi svijeta” Tema : „Himalaji”

7. APRIL Tema : „Bar - prošlost i sadašnjost” Tema : „Izlet u Starom Baru” Tema : „Barsko primorje i njogovo zaledje” (Turistička volarizacija)

8. MAJ Tema : Posjeta zavičajnom muzeju Tema : Prikupljanje podataka o stanovništvu i naselja u Opštini Bar Sređivanje prikupljenih podataka

Mladi istoričari

R.b Naziv aktivnosti

1. Proučavanje i prikupljanje istorijskih podataka iz oblasti zavičajne istorije (Bara i šireg područja) - stari novac, odlikovanja, unikatni predmeti

2. Posjeta Zavičajnom muzeju

3. Korišćenje istorijskih izvora i književnih djela za upoznavanje istorije (sve na primjerima)

4. Osvrt na značajnije društvene promjene i događaje iz prošlosti, koji imaju vezu sa ovovremenim kretanjima i događajima u svijetu i kod nas

5. Učešće u obilježavanju značajnijih jubileja (događaja) I i II Srpskog ustanka, pobjeda antifašističkih snaga u II svjetskom ratu

6. rad na uređenju panoa "U slici i riječi" (primjeri iz dnevne i druge štampe, učenički radovi)

7. Organizovanje i učešće na izletima i ekskurzijama

8. izrada očiglednih sredstava: karata, skica, šema, crteža istorijske sadržine

9. Prisustvo prigodnim predstavama istorijske sadržine (u organizaciji Društva istoričara, ili druge slične asocijacije organizovane u Baru)

10. nastavni ili drugi filmovi sa temom iz istorije (razgovor o filmu i njegovo korišćenje u istoriji)

11. Praćenje TV dnevnika i razgovor o tekućim društveno ekonomskim kretanjima i dogadjajima u svijetu i Crnoj Gori

12. Učešće članova Mladih istoričara na takmičenju

Page 113: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

113

Ekološka sekcija

R.b Mjesec Naziv aktivnosti

1. SEPTEMBAR upoznavanje učenika sa programom rada Crna Gora kao ekološka država Barska rivijera, planovi za ekološko uređenje

2. OKTOBAR ekološki faktori, biotički i abiotički antropogeni ekološki faktori vještačko odabiranje (nove sorte biljaka i rase životinja)

3. NOVEMBAR aerozagađenje i zagađenje voda zaštita mora od zagađivanja radioaktivno zagađenje

4. DECEMBAR zaštita životne sredine zoološki vrtovi nacionalni parkovi

5. JANUAR -FEBRUAR rijetke vrste biljaka rijetke vrste životinja endemi

6. MART ekosistemi na području opštine Bar upoznavanje sa vegetacijom crnogorskog primorja

7. APRIL istrijebljenje i ugrožene vrste životinja djelovanjem čovjeka održavanje ukrasnih biljaka u školi i školskom parku

8. MAJ plansko uređenje prostora biotehničke mjere i obnova rijetkih vrsta

9. JUN uputstvo za održavanje školskog parka

Page 114: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

114

Engleski jezik

R.b Mjesec Naziv aktivnosti

1. OKTOBAR

Telephoning - presentation - make another dialogue

Pracitice - oral and written exercises Olympic Report - presentation Exrcises

2. NOVEMBAR

Sleep and dream - test Doctor Sowanso - a story

- presentation - reading, conversation

Pratice Work - Ask and answer Grammar practice - Present Tense

3. DECEMBAR

The Human Body ?through pictures? Pratice Work Game - leasure time

- language game Aquatic sports - presentation make dialogues in conection with aquatic sports!

4. FEBRUAR

At the chemist's - presentation Practice work - oreal and written ecercises Look, feel, taste, sound, smell Presentation, exercises

5. MART

A holiday in egupt present Exercises: How old is she ? How tall is she? How heavy is he? Grammar : Simple Past Tense nad Past Continous Tense A day off work - a story

6. APRIL

Verbs (through the pictures) - Everything about the verbs - Applying for the job How tofill the form?

Fill in the spaces! written exercises about the question tags.

7. MAJ

Education in the U.S.A. Practice work Grammar revision Systematisation

Page 115: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

115

Engleski jezik-niži razredi I-V

R.b Mjesec Naziv aktivnosti

1. OKTOBAR

Formiranje grupe i davanje uputsva za rad Upoznavanje grupe sa godišnjim planom rada Sređivanje kabineta (ukrasiti kabinet cvijećem, sređivanje ormana, postavljanje

postojećih slika i sl. Nabaviti ili nacrtati kartu Engleske, slike Londona

2. NOVEMBAR

Čitanje priloga iz časopisa za djecu (Kids) i kraća konverzacija o pročitanom Učenje pjesmica (pjesmica o brojevima) Učenici slušaju čitanje teksta i zaokružuju tačne odgovore Rješavanje ukrštenice

3. DECEMBAR

Nacrtati plakat za određenu gramatičku partiju Nacrtati na hamer papiru: jaje, kišobran, pomorandžu i ispred toga staviti član

an; zatim nacrtati knjigu, olovku i ispred toga napisati član a. Pjesmica o novogodišnjim praznicima (učenici čitaju pjesmice i biraju najljepšu) Ukrasiti učionicu novogodišnjim ukrasima

4. JANUAR

Upotreba riječnika - uvježbavanje učenika da što brže i lakše nađu potrebnu riječ

Učenje pjesmica o životinjama Riješavanje ukrštenih riječi

5. FEBRUAR Igra - učenik sakrije neki predmet (npr. iz školskog pribora) a ostali postavljaju

pitanja da bi saznali o kom se predmetu radi Izrada panoa u školskom holu (Uređenje)

6. MART

Šta od garderobe volite da nosite ? Konverzacija Nacrtati ili isjeći iz novina djelove odjeće i zalijepiti na hamer papiru Ukrtene rijči vježbanje - naći riječ u grupi slova

7. APRIL Učenik čita tekst, a onda ostali zaokružuju tačne odgovore Čitanje ? Čitanje teksta - (neki događaj), insenacija istog

8. MAJ

Sakupiti slike poznatih grupa i popularnih pop pjevača Razgovor o omiljenim pjevačima i glumcima Slušanje sa CD-a, ili sa Youtuba nekog od popularnih pjevača na engleskom

jeziku Sakupljanje razglednica iz Engleske

9. JUN Pisanje pisma prijatelju u Engleskoj Razgovor o pročitanim, odnosno napisanim pismima

Page 116: GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU · Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu 4 Godišnji plan rada stručnog aktiva nastavnika društveno jezičke grupe predmeta

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019.godinu

116

Italijanski jezik

R.b Mjesec Naziv aktivnosti

1. SEPTEMBAR Opremanje kabineta odgovarajućim didaktičkim materijalom (slike, karte, veći

gradovi)

2. OKTOBAR Čitanje priloga iz časopisa za djecu, i iz ostalih časopisa, razgovor o pročitanom

3. NOVEMBAR Pisanje pisama i odgovora italijanskim vršnjacima, sakupljanje suvenira iz Italije

4. DECEMBAR Izrada sadržaja za popunjavanje panoa u holu škole

5. JANUAR Razgovor o odgledanim dječijim emisijama na italijanskom jeziku: nepoznate

riječi, izrazi

6. FEBRUAR Sakupljanje anegdota, šala o italijanskim poznatim ličnostima, razgovor o

filmovima i italijanskim glumcima i sportistima

7. MART Čitanje i razgovor o poznatim italijanskim muzičarima iz bliže i dalje prošlosti,

interesantne stvari i događaji iz njihovih života (po mogućnosti slušanje njihovih muzičkih djela)

8. APRIL Čitanje i razgovor o poznatim italijanskim književnicima, o životu i djelima

9. MAJ-JUN Razgovor o proljeću, čitanje o aktuelnim događajima iz italijanskog kulturnog

života, sređivanje kabineta