godisnji plan rada

of 45 /45
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА Земун, септембар 2015. године МЕДИЦИНСКА ШКОЛА "НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ" Земун, ул. Наде Димић бр.4 тел: 011-2618-058 факс: 011-2619-125 e-mail:[email protected] www.medicinskazemun.edu.rs

Upload: nina-trajkovic

Post on 11-Dec-2015

253 views

Category:

Documents


6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

za skolu

TRANSCRIPT

Page 1: godisnji plan rada

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА

Земун, септембар 2015. године

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА "НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ"

Земун, ул. Наде Димић бр.4

тел: 011-2618-058факс: 011-2619-125e-mail:[email protected]

Page 2: godisnji plan rada

Годишњи план рада 2015/2016.

Медицинска школа „Надежда Петровић“, Земун

-1-

I УВОДНИ ДЕО

1. Полазне основе за израду Годишњег плана рада 2. Преглед развоја школе

3. Делатност школе

4. Услови рада школе 4.1. Материјално-технички услови рада 4.2. Кадровски услови рада 4.3. Услови средине

5. Циљеви школе у наредној школској години 5.1. Глобални циљеви школе 5.2. Циљеви васпитања и образовања

6. Задаци школе у наредној школској години

Page 3: godisnji plan rada

Годишњи план рада 2015/2016.

Медицинска школа „Надежда Петровић“, Земун

-2-

1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА

Доношење Годишњег плана рада је обавеза Школе која је утврђена чланом 89Закона о oсновама система oбразовања и васпитања. Школа је дужна да до 15. септембра донесе Годишњи план рада којим се утврђују време, место, начин и носиоци остваривања програма образовања и васпитања.

Годишњи план рада Школа доноси у складу са Развојном планом школе (период 2011-2016. година) и програмом образовања и васпитања.

Годишњи план рада је израђен у складу са следећим прописима и то:

ПРОПИС ИЗДАЊЕ

1.Закон o oсновама система oбразовања и васпитања

„Сл.гл.РС“ бр. 72/09, 52/2011и 55/2013

2. Закон о средњем образовању и васпитању „Сл.гл.РС“ 55/2013

3. Закон о раду „Сл.гл.РС“ бр.24/05 и 61/05,54/09 и 32/2013 и 75/2014

4. Закон o уџбеницима „Сл.гл.РС“ бр.68/2015.

5.Закон о изменама и допунама Закона о јавним набавкама

„Сл.гл.РС“ бр.68/2015.

6.Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору

„Сл.гл.РС Пр.гласник“бр.5/2004

7.Правилник о општим основама школског програма

„Сл.гл.РС Пр.гласник“бр.5/2004

8.

Правилник о измени правилника о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњм трајању у стручној школи за подручје здравство и социјална заштита

„Сл.гласник Пр.гласник“ бр.2/93...2/2009, 6/2010, 8/2013 11/2013 и 14/2013

9.

Правилник о ближим условима у погледу простора, oпреме и наставних средстава заостваривање плана и програма заједничких предмета у стручним школама за образовне профиле трећег и четвртог степена стручне спреме у стручним школама за подручје рада здравство и социјална заштита

„Службени гласник“„Просветни гласник“ бр.17/91

10.

Правилник о ближим условима у погледу простора, oпреме и наставних средстава заостваривање наставних планова и програмаобразовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама уподручју рада здравство и социјална заштита

„Службени гласник“„Просветни гласник“ бр.17/2015

11.Правилник о измена правилника о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама

„Сл.Гласник РС Просветни Гласник“, бр.6/90, и „Сл.Гласник РС Просветни Гласник“, бр.4/91......6/2005...8/2008, 1/2009...5/2010, 8/2010, 11/2013, 14/2013 и 5/2014

Page 4: godisnji plan rada

Годишњи план рада 2015/2016.

Медицинска школа „Надежда Петровић“, Земун

-3-

12.

Правилник о наставном плану и програму огледа за образовне профиле козметички техничар, лабораторијски техничар, медицинска сестра-техничар, стоматолошка сестра-техничар, фармацеутски техничар, физиотерапеутски техничар, здравствени неговатељ и масер

„Сл.Гласник Р.Србије,Пр.Гласник“,бр25/2004, 14/2005, 8/2006, 1/2007 и 3/2007

13.Правилник о наставном плану и програму предмета грађанско васпитање за први разред средње школе

„Сл.Гласник РС Просветни Гласник“, бр.5/2001

14.Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за средње школе

„Сл.Гласник РС Просветни Гласник“, бр.6/03,23/04 и 9/05

15.

Правилник о степену и врсти образовања наставника из опште образовних предмета,стручних сарадника и васпитача у стручним школама

„Сл.Гласник РС Просветни Гласник“, бр.8/2015

16.

Правилник о наставном плану и програму за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем трајање у стручној школи за образовне профиле у подручју рада здравство и социјална заштита

„Сл.Гласник РС Просветни Гласник“, бр.12/1997 и 2/2012

17.

Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовне профиле козметички техничар, лабораторијски техничар, медицинска сестра-техничар, стоматолошка сестра-техничар, фармацеутски техничар, физиотерапеутски техничар, здравствени неговатељ и масер

„Сл.Гласник Р.Србије,Пр.Гласник“,бр25/2004, 1/2007 и 10/2009

18.Правилник o врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама

„Просветни Гласник“, бр. 5/91; 1/92; 21/93....8/2003 и 6/2005, 2/2007 и 4/2007... 5/2011, 8/2011, 9/2013 и 6/2014

19.

Правилник o врсти стручне спреме наставника верске наставе за први разред средње школе и критеријумима и начину оцењивања ученикс који похађа верску наставу стручним школама

Просветни Гласник“, бр. 5/2001

20.Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника

Службени гласник РС бр.13/2012, 31/2012 и 85/2013

21.Правилник о оцењивању ученика у средњој школи

Службени гласник бр. 33/99 и 108/2003

22. Правилник o евиденцији у средњој школи Службени гласник бр. 31/2006,51/2006 44/2013 и 55/2014

15.Правилник o програму свих облика рада стручних сарадника у средњој школи

„Сл.гласник Р. Србије Пр.Гласник 5/2012

16.Правилник о изменама и допунама правилника о јавним исправама кoje издаје средња школа

„Сл.гласник Р.Србије“,бр.31/2006, 51/2006....43/2015

17.Правилник о изменама и допунама правилника o дипломама за изузетан успех ученика у средњој школи

Сл.гласник 37/93...43/2015

18.Правилник о педагошкој норми свих облика образовно-васпитног рада наставника и стручних сарадника у средњој школи

„Сл.Гласник Р.Србије-Просветни Гласник“, бр.1/92, 23/97 и 2/2000.

Page 5: godisnji plan rada

Годишњи план рада 2015/2016.

Медицинска школа „Надежда Петровић“, Земун

-4-

26. Правилник о упису ученика у средњу школу „Сл.гласник РС.“бр.41/2014

27.Правилник o дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника

„Сл.Гласник РС Просветни Гласник“, бр.22/2005 и 51/2008

28. Правилник о цени услуга средње школе „Сл.гласник РС “ бр.35/93

29. Правилник о стручно педагошком надзору „Сл.гласник РС“ бр. 34/2012

30.Правилник о програму обуке за педагошког асистента

„Сл.Гласник РС Просветни Гласник“, бр.11/2010

31.Правилник о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2015/2016.годину

„Сл.Гласник РС Просветни Гласник“, бр.3/2015

32.Правилник о измени Правилник о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2015/2016. годину

„Сл.Гласник РС Просветни Гласник“, бр.6/2015

33.Правилник о стандардима квалитета рада установе

„Сл.Гласник РС“, бр.7/2011 и 68/2012

34.Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

„Сл.Гласник РС“, бр.30/2010

35.Извод из регистра одобрених уџбеника – каталог уџбеника за средње школе одобрених за школску 2015/2016. годину

„Сл.Гласник РС Просветни Гласник“, бр. 2/2015

36.Стручно упуство о начину израде школске документације

бр 119-01-346/1/2014-01 од 27.8.2014. Министарство просвете, науке и технолошког развоја

37. Правилник о вредновању квалитета рада установе „Сл.Гласник РС Просветни Гласник“, бр. 9/2012

38.

Правилник о изменама правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада здравство и социјална заштита

„Сл.Гласник РС Просветни Гласник“, бр. 9/2015

39.

Правилник о општим стандардима постигнућа за крај општег средњег образовања и средњег стручног образовања у делу опште образовних предмета

„Сл.Гласник РС Просветни Гласник“, бр. 117/2013

40.Правилник о стандарду компетенција директора установа образовања и васпитања

„Сл.Гласник РС Просветни Гласник“, бр. 38/2013

41.Правилник о стандарду компетенција за професију наставника и њихов професионални развој

„Сл.Гласник РС Просветни Гласник“, бр. 5/2011

42. Закон о образовању одраслих „Сл.Гласник РС Просветни Гласник“, бр. 55/2013.

43.

Правилник о наставном плану и програму опште образовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада здравство и социјална заштита

„Сл.Гласник РС Просветни Гласник“, бр. 7/2014 и 11/2014

2. ПРЕГЛЕД РАЗВОЈА ШКОЛЕ

Школу је основао Народни одбор града Београда 11.07.1958. године. Школа је имала званични назив Средња медицинска школа при Градској болници Београд. Рад

Page 6: godisnji plan rada

Годишњи план рада 2015/2016.

Медицинска школа „Надежда Петровић“, Земун

-5-

је отпочела са два одељења ученика првог разреда, једно при Градској болници Београд и друго при Градској болници Земун. Прве школске године уписано је 60 ученика. Имали су завршених шест разреда гимназије и завршавали су ову школу у трајању од три године. Наредних година број ученика и одељења се повећавао. За успешан васпитно-образовни рад са ученицима, постигунете резултате на такмичењима у знању и вештинама, за хуманитарне и културне активности Школа јетоком свог постојања и рада добила бројна признања од којих су најважнија:

Октобарска награда Земуна и Орден заслуга за народ са сребрним зрацима.

У току протеклих педесет седам године постојања и рада Школу су успешно водили:

Име и презиме временски периоддр Живојин Бошковић, лекар 01.09.1958 - 08.03.1959.год.др Никола Кешељевић, лекар 09.03.1959 - 20.11.1965.год.Невенка Франковић, педагог 21.11.1965 - 21.12.1973.год.Душан Батиница, професор српског језика 22.12.1973 - 17.09.1984.год.Марија Мандић, педагог 18.09.1984 –26. 02.1985.год.Вера Радоичић, професор српског језика 27.02.1985 - 23.02.1997.год.мр Сенка Грујић, професор хемије 24.02.1997- 05.04.2001.год.др Надежда Радосављевић, лекар 06.04.2001 - 28.10.2002.год.Радица Стојановић, професор математике 29.10.2002 -

У школској 2015/2016. години укупно је уписано 32 одељења и то:

у први разред је уписано укупно 8 одељења: пет одељења смера медицинска сестра-техничар, два одељења смера козметички техничар и једно одељење смера здравствени неговатељ.

у други разред 8 одељења и то: пет одељења смера медицинска сестра-техничар, два одељења смера козметички техничар, једно одељење смера здравствени неговатељ.

у трећи разред 8 одељења и то: пет одељења смера медицинска сестра-техничар, једно одељење смера козметички техничар, једно одељење смера козметички техничар-оглед и једно одељење смера здравствени неговатељ.

Page 7: godisnji plan rada

Годишњи план рада 2015/2016.

Медицинска школа „Надежда Петровић“, Земун

-6-

у четврти разред 8 одељења и то: шест одељења смера медицинска сестра-техничар, једно одељење смера козметички техничар и једно одељење смера козметички техничар-оглед.

Редниброј

Одељење Образовни профилБрој

ученика1. I1 медицинска сестра-техничар 312. I2 медицинска сестра-техничар 313. I3 медицинска сестра-техничар 324. I4 медицинска сестра-техничар 315. I5 медицинска сестра-техничар 316. I6 козметички техничар 327. I7 козметички техничар 328. I8 здравствени неговатељ 36

Укупно прва година 2561. II1 медицинска сестра-техничар 332. II2 медицинска сестра-техничар 313. II3 медицинска сестра-техничар 334. II4 медицинска сестра-техничар 305. II5 медицинска сестра-техничар 346. II6 козметички техничар 277. II7 козметички техничар 328. II8 здравствени неговатељ 24

Укупно друга година 2441. III1 медицинска сестра-техничар 342. III2 медицинска сестра-техничар 343. III3 медицинска сестра-техничар 334. III4 медицинска сестра-техничар 335. III5 медицинска сестра-техничар 326. III6 козметички техничар 247. III7 козметички техничар-оглед 198. III8 здравствени неговатељ 23

Укупно трећа година 2321. IV1 медицинска сестра-техничар 312. IV2 медицинска сестра-техничар 313. IV3 медицинска сестра-техничар 334. IV4 медицинска сестра-техничар 325. IV5 медицинска сестра-техничар 366. IV6 медицинска сестра-техничар 327. IV7 козметички техничар 228. IV8 козметички техничар-оглед 18

Укупно четврта година 235Укупно 967

Page 8: godisnji plan rada

Годишњи план рада 2015/2016.

Медицинска школа „Надежда Петровић“, Земун

-7-

3. ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ

Meдицинска школа ''Надежда Петровић'' се налази у Земуну у улици Наде Димић бр 4, испуњава све прописане услове за рад: назив, седиште и врсту установе,програм образовања и васпитања, језик на коме ће се остваривати васпитно образовни рад, довољан број ученика, простор, опрему, наставна средства, наставнике и стручне сараднике у складу са прописаним стандардима, обезбеђена средства за рад, обезбеђене хигијенскотехничке услове у складу са законом и прописима којима се уређује ова област.

Школа је верификована за школовање следећих образовних профила:Степен стручне спреме

Трајање школовања

(год.) О Б Р А З О В Н И П Р О Ф И Л

II 2 БолничарIII 3 Здравствени неговатељIV 4 Медицинска сестра-техничарIV 4 Козметички техничар IV 4 Козметички техничар-огледV 5 Медицинска сестра техничар за реанимацију и интензивну негу

V 5 Медицинска сестра за трансфузију крвиV 5 Медицинска сестра техничар-инструментарка

4. УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ4.1 МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА

Школа располаже са 18 учионица опште намене. Такође, у школи постоји десет кабинета и то:- један кабинет анатомије и физиологије,- три кабинета здравствене неге,- један кабинет прве помоћи,- један кабинет естетске неге,- један кабинет козметологије,- један кабинет физикалне медицине и масаже,- један кабинет грађанског васпитања и- један кабинет рачунарства и информатике.У школи постоји и посебан простор за активности Ученичког парламента.

Школа има библиотеку са 15 047 књигa који ће се и у школској 2015/2016. години увећати. У школи постоје и две фискултурне сале који нису просторно адекватне, један амфитеатар, зборницу и шест канцеларија.

Укупна површина школе је 4 446m2.

4.2 КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА

Школа располаже са стручно-педагошки оспособљеним наставним кадром. Поред најважнијег фактора стручне оспособљености колектив карактерише висок степен сарадничких односа, међусобног поштовања и уважавања, ентузијазам, што ствара врло повољну радну климу.

Page 9: godisnji plan rada

Годишњи план рада 2015/2016.

Медицинска школа „Надежда Петровић“, Земун

-8-

А) КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ у шк. 2015/2016. години

Р.бр. Школска спремаРуководство

школеНаставно особље

Стручни сарадн.

Администр.финансијс.

особље

Помоћ.технич.особље

Укупно

1. Магистратура 1 3 4

2.Лекарска специјализација

7 7

3.Висока стручна спрема

1 51 3 1 56

4. Специјализација 2 2

5.Специјализација наставници здравствене неге

3 3

6.Виша школска спрема

1 30 1 1 33

7.Средња школска спрема

1 2 1 4

8.Основна школа (први степен)

12 12

У К У П Н О : 3 97 4 4 13 121 Б) ЗАПОСЛЕНИ ПО МЕСТУ РАДА

Руководећи и организациони кадар и стручни сарадници:

Р.бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАДНО МЕСТО

Укупне године радног стажа

Укупан радни стаж у

просвети1. Радица Стојановић директор 28 242. мр Биљана Јовановић-Главоњић помоћник директора 23 23

3. Јасмина Цвијовић-Вуковићкоординатор практичне наставе

19 19

4. Светлана Трикић психолог 11 115. Данијела Живановић педагог 3 36. Милка Пуач библиотекар 32 32

7. Бојан Радићстручни сарадник у информатици

11 11

Наставно особље

Р.бр ПРЕЗИМЕ И ИМЕ РАДНО МЕСТО

Укупне године радног стажа

Укупан радни стаж у

просвети

Рад. време

(%)

1. Михаљевић мр Мира проф. физичког васпитања 38 19 100

2. Црногорац Славица проф. социологије и грађанског васпитања 37 37 100

3. Конић Мирјана проф. физике 35 35 1004. Павловић мр Љиљана проф. хемије 35 27 1005. Станишић др Нада проф. педијатрије са негом и 35 23 100

Page 10: godisnji plan rada

Годишњи план рада 2015/2016.

Медицинска школа „Надежда Петровић“, Земун

-9-

патологије

6. Перић Невенка наст. здравствене неге 35 23 100

7. Мартиновић Миодраг проф.филозофије и медицинске етике 34 34 105

8. Томић Милица наст. физикалне медицине и масаже 34 22 100

9. Тепавац др Весна проф. интерне медицине са негом 33 15 100

10. Васиљевић Биљана проф. српског језика и књижевности 32 24 100

11. Бајић Славица проф. српског језика и књижевности 31 22 100

12. Бановић Весна проф. физичког васпитања 31 30 100

13.Шишиначки-Обрадовић Бранка

проф. ликовне културе и естетике и декоративне козметике 31 13 22

14. Ђурашковић Борка наст. здравствене неге 30 17 10015. Белодедић Бранислав проф. физике 29 29 10016. Кнежевић Горјана проф. здравствене неге 28 27 10017. Видојевић Снежана наст. здравствене неге 27 23 10018. Величанин Веселинка наст. здравствене неге 27 27 100

19. Мишић Драган-мировање радног односа

проф. физичког васпитања 27 25 100

20. Рајачић др Снежана проф. патологије и хигијене са здравственим васпитањем, проф основа клиничке медицине

26 23 100

21. Миленовић Саша наст. здравствене неге 26 23 100

22.Милосављев-Пантелић Оливера

наст. здравствене неге 26 19 100

23. Јовановић Јелена проф. српског језика и књижевности 26 26 100

24. Михић Љиљана проф. српског језика и књижевности 25 24 100

25. Тасић Јован наст. здравствене неге 25 15 10026. Папић др Јадранка проф.дерматологије са негом 24 17 10027. Хасанбеговић Бојана наст. здравствене неге 23 23 10028. Драгана Милошевић професор музичке културе 23 23 2029. Гојић Расема проф. историје и грађ.васпитања 22 18 8030. Чкојић Мира наст. здравствене неге 22 22 100

31.Цветковић-Лазић Славица

наст. здравствене неге 22 22 100

32. Марковић Славица наст. здравствене неге 22 22 100

33. Зец др Јасна проф. фармакологије и анатомије и физиологије и дијететике 21 20 105

34. Шундерић Снежана проф.физике 21 21 7035. Инђић Милена наст. здравствене неге 20 19 10036. Ивановић Стојана наст. здравствене неге 20 20 10037. Никочевић Емина наст. здравствене неге 20 20 10038. Петковић Драгана наст. естетске неге и масаже 19 16 100

39. Обрадовић др Ксенија проф.микробиологије и хигијене са здравственим васпитањем 19 10 100

40. Савић Гордана наст. здравствене неге 18 18 100

41. Динић Тања проф. грађанског васпитања и историје 18 18 100

42.Изгаревић-Вељковић Марија

наст. здравствене неге 18 18 100

Page 11: godisnji plan rada

Годишњи план рада 2015/2016.

Медицинска школа „Надежда Петровић“, Земун

-10-

43. Иванов Валентина проф. хемије 18 18 6044. Јеленковић Владимир проф. математике 17 17 10045. Алексић Лидија наст.здравствене неге 15 15 10046. Ђурђевић др Мирјана проф. анатомије и физиологије 15 14 100

47.Живојиновић-Братигам Биљана

проф. физичког васпитања 15 15 50

48. Весановић др Светлана проф. естететске хирирургије-спољни сарадник 15 20

49. Косановић др Вањапроф.физикалне медицине,масаже, прве помоћи, нега у рехабилитацији

13 9 100

50. Гаврановић Валентина проф. енглеског језика 13 13 10051. Ракић Наталија проф. математике 13 13 100

52. Богићевић др Сањапроф. гинекологије и акушерства, анатомије и физиологије, патологије, хирургије са негом

13 11 110

53. Никчевић Биљана наст. естетске неге, масаже 13 13 10054. Милошевић Ива наст. здравствене неге 13 13 100

55. Пујић Јеленапроф. географије, медицинске географије и грађанског васпитања

13 13 90

56. Кнежевић Никола проф. рачунарства и информатике и предузетништва 13 13 75

57.Милановић мр Александар-неплаћено одсуство

проф.историје и грађанског васпитања 12 12 60

58. Тодоровић Дубравка наст. естетске неге-породиљско 12 12 10059. Мајкић Мирјана наст. естетске неге и масаже 12 12 10060. Мирјана Лазић проф. енглеског језика 12 7 10061. Нововић Слађана проф. устава и права грађана 12 12 3562. Бишкуповић Анита проф. енглеског језика 11 11 100

63. Пешић Хилда проф. рачунарства и информатике 11 11 100

64. Џивџановић Снежана проф. биологије 11 11 100

65. Тешић др Наташапроф. интерне медицине са негом, исхране,хигијене;инфектологије са негом

11 6 90

66. Петровић Милена проф. козметологије 10 10 100

67. Јаковљевић Марија, породиљско одсуство

проф. козметологије 10 8 100

68. Прица Милкица професор латинског језика 9 9 89

69.Ковачевић-Сапсај Снежана

проф. српског језика и књижевности 10 10 100

70. Божић Сања, породиљско одсуство

настав. здравствене неге 9 9 100

71.Вранић Снежанапородиљско остуство

професор медицинске биохемије 9 9 100

72. Марковић Елизабета настав.здравствене неге 9 9 10073. Џопалић Јелена вероучитељ 8 8 8074. Филиповић Милица наставник естетске неге и масаже 8 8 10075. Хофер Марија настав.здравствене неге 8 1 10076. Живковић Невена настав.здравствене неге 8 8 10077. Јововић Јелена професор биологије 8 8 6078. Обућина др Марина- проф. хирургије са негом 7 2 100

Page 12: godisnji plan rada

Годишњи план рада 2015/2016.

Медицинска школа „Надежда Петровић“, Земун

-11-

породиљско одсуство

79. Лаловић Дијана настав.здравствене неге 7 7 100

80. Ванић Ирена проф. психологије и здравствене психологије 6 6 100

81. Матијевић Мирко проф. културе тела 5 2 25

82.Mилошевић Драгана,породиљско одсуство

настав. здравствене неге 5 5 100

83. Младеновић Тијана проф.енглеског језика 5 5 56

84. Ћирић др Наталија проф.неуропсихијатрије са негом; прве помоћи 4 4 100

85. Шобић Љиљанa професор српског језика и књижевности 4 4 17

86. Ћосић Милица настав.здравствене неге 3 3 9587. Јанковић Марија настав.здравствене неге 2 2 10088. Андрић Ивана проф.биологије 2 2 5089. Вељковић Јелена настав.здравствене неге 1 1 10090. Миjoвић др Едита проф. медицинске биохемије 2 2 5091. Јовановић Ивана наст.естетске неге и масаже 1 1 7592. Петровић Тијана наставник естетске неге 0 0 10093. Коругић Жаклина проф.математике 0 0 1194. Бунчић Мирјана проф.хирургије са негом 0 0 10095. Трифуновић Бранко проф.физичког васпитања 0 0 70

Административно-финансијско особље

Р.бр ПРЕЗИМЕ И ИМЕ РАДНО МЕСТО

Укупне године радног стажа

Укупан радни стаж у

просвети

Радно време(%)

1. Шаре Сенијареферент за ученичка питања

34 19 100

2. Матијевић Нада шеф рачуноводства 33 18 1003. Николић Ружа секретар 20 12 1004. Мирјана Милошевић благајник 20 14 100

Помоћно-техничко особље

Р.бр ПРЕЗИМЕ И ИМЕ РАДНО МЕСТО

Укупне године радног стажа

Укупан радни стаж у

просвети

Радно време

(%)

1. Ненад Дејановић домар 23 4 1002. Гашевић Зорка радник на одржавању хигијене 35 4 1003. Трифковић Љиљана радник на одржавању хигијене 30 8 1001. Пејић Драгица радник на одржавању хигијене 27 2 1002. Миљковић Јадранка радник на одржавању хигијене 25 9 1003. Стијаковић Видица радник на одржавању хигијене 22 22 1004. Деспот Милка радник на одржавању хигијене 16 15 1005. Стевановић Милена радник на одржавању хигијене 16 11 100

Page 13: godisnji plan rada

Годишњи план рада 2015/2016.

Медицинска школа „Надежда Петровић“, Земун

-12-

6. Рацић Биљана радник на одржавању хигијене 10 8 1007. Станојевић Марија радник на одржавању хигијене 7 6 1008. Смиљанић Љиљана радник на одржавању хигијене 6 2 1009. Стевановић Весна радник на одржавању хигијене 6 6 10010. Вукосављевић Снежана радник на одржавању хигијене 3 3 100

4.3 УСЛОВИ СРЕДИНЕ

Поред простора у школи за остваривање програмских садржаја, тј. обављање вежби, вежби у блоку и професионалне праксе школа je успоставила сарадњу са следећим здравственим установама и козметичким салонима:

Козметички салони НаставникКозметички салон „Harmony“КС „Јасна“ Петковић Драгана

Никчевић БиљанаМајкић МирјанаФилиповић МилицаПетровић ТијанаЈовановић Ивана

Antianging центарСтудио „Miolift“StarmedikКС“Естетик студио стар“КС“Злата“КС“М“

Page 14: godisnji plan rada

Годишњи план рада 2015/2016.

Медицинска школа „Надежда Петровић“, Земун

-13-

Здравствена установа НаставникКБЦ „Бежанијска коса“ Невена Живковић, Ива Mилошевић

КБЦ „Земун“Невенка Перић, Емина Никочевић, Јелена Вељковић

Војномедицинска академија, БеоградСлавица Цветковић-Лазић, др Јадранка Папић, Славица Марковић, Дијана Лаловић и Милица Ћосић

Клинички центар Србије- Београд

Мирјана Чкојић, Видојевић Снежана, Стојана Ивановић, Величанин Веселинка, Горјана Кнежевић, Лидија Алексић, Марија Хофер, Инђић Милена, Елизабета Марковић

КБЦ „др Драгиша Мишовић“ Гордана СавићИнститут за здравствену заштиту мајке и детета “др Вукан Чупић“, Нови Београд

Оливера Милосављев-Пантелић

Специјална болница за болести зависности – Београд

Саша Миленовић

Дом здравља Земун Милица Томић, Саша МиленовићДиспанзер за ментално здравље –Београд

Саша Миленовић

Геронтолошки центар Београд радна јединица Бежанијска коса, Нови Београд

Јелена Вељковић

Специјална болница за рехабилитацију и ортопетску протетику, Београд

Снежана Видојевић и Јелена Вељковић

Центар за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд

Снежана Видојевић

Инситут за ортопедско- хируршке болести „Бањица“, Београд

Јован Тасић

5. ЦИЉЕВИ ШКОЛЕ У ШКОЛСКОЈ 2015/2016. ГОДИНИ

5.1. ГЛОБАЛНИ ЦИЉЕВИ ШКОЛЕ СУ ДЕФИНИСАНИ НА ОСНОВУ: законских аката, ресурса са којима Школа располаже, анализе постигнитих резултата у протеклом периоду.

ЦИЉЕВИ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА

- oспособљавање за самостално учење, даље образовање и самосталан рад, у складу са начелима сталног усавршавања и начелима доживотног учења;

- подстицање и развој психо-физичких и здравствених способности код ученика;

- развој интелектуалних капацитета и знања ученика нужних за разумевање природе, друштва, себе и света у коме живе, у складу са својим развојним потребама, могућностима и интересовањима;

Page 15: godisnji plan rada

Годишњи план рада 2015/2016.

Медицинска школа „Надежда Петровић“, Земун

-14-

- oспособљавање за самостално и одговорно доношење одлука које се односе на сопствени развој и будући живот;

- развијање свести о државној и националној припадности, неговање српске традиције и културе, као и традиције и културе националних мањина;

- развијање свести о значају заштите и очувања животне средине;

- усвајање, разумевање и развој основних социјалних и моралних вредности демократски уређеног, хуманог и толерантног друштва;

- уважавање плурализма вредности и омогућавање подстицања и изградње сопственог система вредности и вредносних ставова који се темеље на начелима различитости и добробити за све;

- поштовање права деце, људских и грађанских права и основних слобода и развијање способности за живот у демократски уређеном друштву;

- развијање радозналости и отворености за културе традиционалних цркава и верских заједница као и етничке и верске толеранције, јачање поверења међу ученицима и спречавање понашања која нарушавају остваривање права на различитост;

- развијање и неговање другарства и пријатељства, усвајање вредности заједничког живота и подстицање индивидуалне одговорности.

5.2 ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ ШКОЛЕ

1. САРАДЊА И КООПЕРАТИВНОСТ НАСТАВНОГ КОЛЕКТИВА:

Међусобна сарадња свих учесника у наставном процесу у праћењу и усаглашавању рада колега једнаких по образовању и позицији унутар стручног образовања,

препознавање и величање добре праксе и снага, прихватање културе отвореног примања и давања искрених, подстичућих,

кључних, конструктивних и стриктних повратних информација, давање и примање професионалних савета разматраних кроз дискусију и

дијалог заснованих на јасним доказима или препознатој доброј пракси, схватање да не постоји један „најбољи“ модел, већ да су партнери у оквиру

праћења рада колега једнаких по образовању и позицији особе које уче унутар процеса који их подстиче да надограђују своје искуство.

2. ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА УЧЕНИКА: Јачање превентивних мера и активности у циљу заштите ученика од насиља,

злостављања и занемаривања, прилагођавање планова рада школе специфичностима одељења, прилагођавање наставника захтевима и могућностима ученика,

Page 16: godisnji plan rada

Годишњи план рада 2015/2016.

Медицинска школа „Надежда Петровић“, Земун

-15-

прилагођавање темпа рада различитим потребама ученика, прилагођавање наставног материјала индивидуалним карактеристикама

ученика.

3. ПРИПРЕМА И ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ У КОЈОЈ УЧЕНИЦИ СТИЧУ ЗНАЊА НА ЧАСУ

Примена техника рада у настави у којој ученици активно учествују у раду на часу,

израда радова/продуката рада ученика у настави, припремање повратне информације за ученике у циљу самосталног решења

задатка или напредовања у учењу, примењивање техника и метода у настави које ће ученицима омогућити да

образложе како су дошли до решења.

4. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ УСПЕШНОСТИ И НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА

Анализирање постигнуте просечне оцене на завршним испитима у односу на претходну годину,

праћење ефеката напредовања ученика који похађају допунску наставу,

праћење броја ученика који су напустили школовање - у односу на претходну годину,

после извршених анализа предлагати даље мере и подршку ученицима, успоставити сарадњу са породицом у циљу веће информисаности и

пружања помоћи ученику, праћење и анализа свих случајева насилног понашања, пружање подршке Ученичком парламенту.

6. ЗАДАЦИ ШКОЛЕ У ШКОЛСКОЈ 2015/2016. ГОДИНИ

Област Задаци и активности Носиоци активности

НАСТАВА -НАСТАВНИ

ПЛАН И ПРОГРАМ

Већа искоришћеност опреме, средстава и простораХигијенско, естетско и функционално сређивање кабинета и учила која се користе.

Руководиоци стручних већа и предметни наставници

Селективан и функционалан приступ изради оперативних и глобалних планована основу темељне анализе и непосредног увида у наставни план и програм и потребе струке коју школујемо.

Сви наставнициу сарадњи са педагошко психолошком службом

Стварање услова за квалитетнију и ефикаснију наставуИзрада дидактичког материјала за наставу.

Наставници у сарадњи са психолошко-педагошком службом

Page 17: godisnji plan rada

Годишњи план рада 2015/2016.

Медицинска школа „Надежда Петровић“, Земун

-16-

Повезивање садржаја у оквиру сродних, посебно стручних, као и свих осталих предмета који су предвиђени планом и програмом.

Сви наставници, а посебно наставници медицинске групе предмета,наставници здравствене неге, педагошко-психолошка служба

Осавремењивање наставе увођењем мултимедијалних учила и помагала.Методичка обука наставника кроз семинаре и непосредне међусобне контакте

Наставници у сарадњи са наставницима рачунарства и информатике и психолошко педагошка служба

Тимски рад у планирању и припремању наставе

Педагошко-психолошка служба

Појачане активности на уводним часовима у циљу сагледавања целине градива.

Предметни наставници и педагог

Израда календара писмених задатака и вежби.

Стручна већа у сарадњи са педагошко-психолошком службом

САДРЖАЈИ РАДА СА УЧЕНИЦИМА

Покретање ученичких акција за- Уређење учионица- Уређење школског дворишта.

Наставници физичкогваспитања, Савет родитеља, Ученички парламент, одељењске старешине,педагошко -психолошка служба,руководство школе

Мере за стимулисање позитивног понашања и рада ученика-избор ученика сваког одељења са најбољим постигнутим успехом и истицање листе на видним местима у Школи,-афирмисање свих позитивних облика понашања.

Савет родитеља, педагошко -психолошка служба, одељењска већа, Наставничко веће иодељењскестарешине

Page 18: godisnji plan rada

Годишњи план рада 2015/2016.

Медицинска школа „Надежда Петровић“, Земун

-17-

Информације ученика у циљу подизања квалитета наставе- информисање ученика о иницијалним циљевима који се постављају као очекивани исходи,- упознавање ученика са календаром писмених вежби и задатака.

Одељењскестарешине,предметни наставници,Савет родитеља,Ученички парламент ипедагошко-психолошка служба

Побољшање протока информација- информисање ученика о свим похвалама, признањима, успесима- приказ и информисање постигнутогуспеха сваког појединог ученика

Руководство Школе,одељењскестарешине ипедагог

Едукација одељењских старешина за васпитни рад са ученицима

Педагог и психолог

САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА

Успостављање тешње сарадње ученик-родитељ-одељењски старешина-педагошко-психолошка служба-руководство школе у циљу постизања бољих резултата и успеха ученика, као и на подизању квалитета наставе

Педагог и психолог