harry potter a relikvie smrti - potter+a...  harry potter a relikvie

Download Harry Potter a Relikvie smrti -  Potter+a...  Harry Potter a Relikvie

Post on 22-Jul-2018

478 views

Category:

Documents

17 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • Harry Potter a Relikvie smrti

  • 1. Kapitola- Pn Zla povstv V zk, mscem ozen ulice se znenadn objevili dva mui. Chvli jen tie stli a obezetn na sebe navzjem mili svmi hlkami. V okamiku, kdy jeden druhho rozpoznali spn ukryli sv hlky do hbit a dl ji pokraovali bok po boku. Nco novho?" zeptal se ten vy. Jen to nejlep," odpovdl Severus Snape. Ulika byla lemovna z lev strany nzkm porostem divoce rostoucch ostruinovch ke a z prav strany vysokm, udrovanm ivm plotem. Dlouh hbity obma mum pi chzi lehce povlvaly kolem kotnk. U jsem se zanal bt, e to nestihnu," ekl Yaxley, jeho tup rysy se stdav objevovaly a mizely ve stnu tak, jak vtve strom naruovaly msn svit. Bylo to o nco sloitj, ne jsem oekval. Ale myslm, e bude spokojen. I vy vypadte dobe naladn, vte, e Vs pijme v dobrm?" Snape pikvl, ale vce to nerozebral. Zahnuli doprava, na irokou pjezdovou cestu, kter vedla pry z uliky. Vysok iv plot se zatoil jejich smrem, pokraoval podl pjezdov cesty a mizel ve stnech za mohutnmi kdly impozantnch eleznch vrat, kter mum pehradila cestu. Ani jeden z nich vak nezpomalil, beze slov jen oba udlali levou rukou jaksi rychl znamen a proli pmo skrz zaven vrata, jako kdyby se jejich temn kov promnil v kou. Kdy tisov kee na chvli utlumily zvuk jejich krok, zaslechli zprava njak ramot. Yaxley rychle pozdvihl svou hlku a namil ji nad hlavu svho spolenka, zdrojem hluku se ukzal bt obyejn, ziv bl pv, kter si majesttn vykraoval po vrcholku ivho plotu. Luciusovi se vdycky vedlo dobe. Pvi" odfrkl Yaxley a zastril hlku zpt do hbitu. Na konci rovn cesty se tyila pepychov usedlost, okna v pzem jako by se tpytila diamantovmi odlesky. Nkde v temn zahrad za plotem bylo slyet um fontny. Pod nohama jim kupal trk, kdy Snape s Yaxleyem dorazili k hlavnm dvem tak se ped nimi nhle otevely. Pobl vak nebyl nikdo, kdo by je otevel. Vstupn hala byla obrovsk, nepli osvtlen, s pepychovou vzdobou, vtinu kamenn podlahy pokrval koberec s vraznm vzorem. Oi portrt kolem kterch Snape s Yaxleym prochzeli, se za nimi unudn otely. Oba se zastavili ped masivnmi devnmi dvemi, vedoucmi do dal mstnosti, jen na okamik zavhali a pak Snape stiskl bronzovou kliku. Pijmac pokoj byl pln tichch lid, sedcch kolem dlouhho vyezvanho stolu. Obvykl vybaven mstnosti bylo nedbale odsunuto ke stnm. Mstnost byla osvtlena jen odlesky plamen ohn z mramorovho krbu, kter se odrely ve zbarvenm zrcadle. Snape i Yaxley na moment zavhali a zstali stt na prahu. Pot, co se jejich zorniky rozily a oi pizpsobily nedostatku svtla, pohldli oba na nejvt zvltnost cel scny: nad stolem visela vzhru nohama bezduch

  • lidsk postava, pomalu se otela, jako kdyby byla zavena na neviditelnm lan. Jej obraz se odrel v zrcadle i na povrchu vyletnho stolu. Nikdo z lid, kte u nj sedli, nevnoval bizarn postav pozornost, snad s vjimkou bledho mladho mue, sedcho tm pmo pod n. Vypadalo to, e se neovld a kadou minutu mus pohldnout vzhru. Yaxley, Snape," ozval se vysok, ostr hlas z ela stolu. Jdete na posledn chvli."Mluv sedl pmo ped krbem, take bylo pro nov pchoz obtn rozeznat vc, ne jeho siluetu. Ale jak se piblili, rysy jeho oblieje vystupovaly i skrz ero v mstnosti bez vlas, s hadmi rysy, rozen nozdry a lesknouc se rud oi se svislmi zornikami. Byl tak bled, e z nj skoro vyzaovala perleov ze. Severusi, sem," ekl Voldemort a ukzal na sedadlo po sv pravici. Yaxley vedle Dolohova."Oba mui zaujali uren msta. Vtina pr o za stolem vak sledovala Snapa a k nmu tak Voldemort promluvil prvn. Nue?"Mj pane, Fnixv d plnuje pesunout Harryho Pottera z jeho souasnho bezpenho krytu pt sobotu po setmn." Lid okolo stolu znateln zbystili: nkte strnuli, jin se neklidn zavrtli, vichni upen zrali na Snapa a Voldemorta. V sobotu po setmn," opakoval Voldemort. Sv rud oi zaboil do ernch - Snapovch tak soustedn, e nkte psedc nevydreli a odvrtili zrak, zjevn s obavou, e sami budou propleni tm dravm pohledem skrz naskrz. Snape ovem sledoval klidn Voldemortv obliej, na kterm se po chvilce jeho bezert sta znetvoila do ehosi, podobnho smvu. Dobe. Velmi dobe. A tato informace pochz " ze zdroje, o kterm jsme se bavili," potvrdil Snape. Mj pane." Yaxley se pedklonil k Voldemortovi a Snapeovi. Vechny oblieje se rzem otoily k nmu. Mj pane, m zdroje mluv jinak." Yaxley vykval, ale Voldemort nepromluvil, a tak pokraoval. Dawlish, ten bystrozor, se proekl, e Pottera nebudou pesouvat a do tictho, do t noci, ne mu bude sedmnct." Snape se pousml. M zdroje kaj, e existuje pln, jak ns svst na falenou stopu. To mus bt ono. Nepochybuji, e na Dawlishe bylo seslno matouc kouzlo. Nebylo by to poprv, je znm tm, e mu neodol." Ujiuji Vs, mj pane, e Dawlish to tvrdil s jistotou," ekl Yaxley.

  • Pokud byl ovlivnn matoucm kouzlem, tak to samozejm tvrd s jistotou," ekl Snape. J ujiuji vs Yaxley, e Odbor Bystrozor u v ochran Harryho Pottera nebude hrt dnou roli. d toti v, e jsme ministerstvo infiltrovali." Pak alespo jednu vc d odhadl sprvn, ne?" ekl mu sedc nedaleko od Yaxleyho, spav se zachechtal a jeho smch se ozvnou nesl po cel mstnosti. Voldemort ale zstal vn. Jeho pohled se pomalu pozvedl k otejcmu se tlu nad stolem a vypadal, e o nem usilovn peml. Mj pane," pokraoval Yaxley, Dawlish v, e k peprav toho chlapce poslou cel skupina Bystrozor " Voldemort pozvedl velkou blou ruku. Yaxley hned zmlkl a uraen sledoval, jak se Voldemort otoil zptky ke Snapovi. Kde toho chlapce chtj schovat te?" V dom jednoho ze len du," ekl Snape. Tomu mstu byla podle mho zdroje pidlena maximln ochrana, nejvy kterou mohou Ministerstvo a d spolen nabdnout. Myslm, mj Pane, e jakmile se tam ten chlapec dostane, bude prakticky nemon zmocnit se ho, pokud by ovem Ministerstvo nepadlo do pt soboty, co by nm mohlo umonit znekodnit a odeklt dost zaklnadel, abychom se skrz ta ostatn dostali." Co vy na to, Yaxley?" zvolal Voldemort smrem ke vzdlenjmu konci stolu, s plamnky tancmi v jeho rudch och. Padne ministerstvo do pt soboty?" Ji podruh se vechny hlavy otoily. Yaxley lehce pohnul rameny. Mj Pane, pinm dobr zprvy. Uspl jsem s obtemi a po vynaloen obrovskho osobnho nasazen s uvalenm kletby Imperius na Pia Thicknesse. "Mnoho ze smrtijed, sedcch vedle Yaxleyho, vypadalo ohromen. Jeho soused, Dolohov, mu s dlouhm obliejem plnm rm, mu poklepal na zda. To je zatek," ekl Voldemort, Ale Thicknesse je jen jeden mu. Ne zatom, mus bt Brousek obklopen mmi lidmi. Jedin nespn pokus usilujc o ministrv ivot by m vrtil o hodn zptky." Ano mj Pane, to je pravda ale vte sm, e Thicknesse, jakoto vedouc odboru Vynucovn kouzelnickho prva, m pravideln kontakty nejen s ministrem samotnm, ale tak s vedoucmi vech ostatnch odbor. Te to bude, myslm, jednoduch, pokud ovldme tak vysoce postavenho ednka, me on ovlivnit

  • ostatn a spolu pak mohou Brouska sesadit." Pokud ovem nebude n ptel Thicknesse objeven dve, ne vechny ostatn pevede na nai stranu," ekl Voldemort. Kadopdn, zstv nepravdpodobn, e by Ministerstvo bylo pod moj kontrolou dve, ne pt sobotu. Jestli se k chlapci v jeho novm krytu nedostaneme, tak to musme zvldnout dve, ji bhem jeho pepravy." Mme ale vhodu, mj Pane," ekl Yaxley, kter se snail zskat alespo jednu drobnou pochvalu. Mme te pr svch lid na Odboru Kouzelnickho pemisovn. Pokud se Potter pemst, nebo pouije letaxovou s, mli bychom se to ihned dozvdt." Neudl ani jedno z toho," ekl Snape. d se stran jakhokoli zpsobu penosu, kter by byl pod dohledem nebo regulac ministerstva. Nev niemu spojenmu s ministerstvem." Tm lpe," pronesl Voldemort. Bude se muset pesouvat vzduchem. Mnohem jednodu pro jeho nos, ekl bych." Voldemort se opt podval nahoru na pomalu se otejc postavu, zatmco mluvil dl, Ml bych na toho chlapce dohldnout osobn. Okolo Harry Pottera u bylo pli mnoho chyb a nkter z nich i z moj strany. e Potter vbec jet ije, je z vt sti dsledkem mch chyb, ne zsluhou jeho schopnost." Spolenost okolo stolu pozorovala Voldemorta s obavami, e by mohli bt obvinni za to, e Harry Potter stle jet ije. Voldemort se ovem zdl mluvit sp sm k sob, ne k nkomu z nich, zatmco zamylen sledoval bezduchou rotujc postavu. Dky nedbalosti byly vechny m nejlep plny zmaeny tmi kazisvty, jen dky jejich tst a nhod. Ale te jsem prozel. Rozumm tomu, emu jsem dve nerozuml. Prv j musm bt tm, kdo zabije Harry Pottera a tak jm budu." Bhem tchto slov, zdnliv v jejich odpov, se ozvalo nhl zaskuen, hrozn vlekl nek utrpen a bolesti. Mnoho z psedcch pohldlo pekvapen dol, hledajc zdroj zvuku, kter se zdl pichzet zpod jejich nohou. ervku," ekl Voldemort ledovm hlasem, stle upen zral na rotujc tlo nad stolem, nekal jsem ti snad, abys naeho vzn drel v tichosti?" Ano m-mj Pane," vyjekl muek zapadl tak hluboko ve sv idli, e se na prvn pohled zdla neobsazen. Slezl ze idle a vybhl z mstnosti, zanechvaje za sebou jen podivnou stbrnou mouhu. Jak jsem kal," pokraoval Voldemort, opt sleduje napjat tve svch nohsled,

  • te u rozumm tomu, emu jsem dve nerozuml. Ml bych si napklad dve, ne pjdu zabt Pottera, od nkoho z vs pjit hlku." Tve kolem nj najednou byly pln zden, jako kdyby jim oznmil, e si ji chce pjit i s rukou jejho majitele. dn dobrovolnci se nehls?" ekl Voldemort. Dobr Luciusi, nevidm dvod, pro bys ml nadle potebovat hlku." Lucius Malfoy vzhldl. Ve svtle ohn z krbu se jevila jeho ke jako voskov lut a jeho zapadl oi lemovaly tmav kruhy. Kdy promluvil, jeho hlas byl ochraptl. Mj Pane?" Tvoji hlku, Luciusi, potebuji tvou hlku." J"Malfoy pohldl kosem na svou enu. Zrala upen vped, stejn tak bled, jako byl on, jej dlouh blonat vlasy j dosahovaly a na zda, pod stolem jej tenk prsty stiskly jeho zpst. Po jejm dotyku shl Malfoy do svch at, vythl hlku a pedal ji Voldemortovi, kter ji pidrel ped svma rudma oima a podrobn ji zkoumal. Z eho je?" Z jilmu, mj Pane," zaeptal Malfoy. A jdro?" Dra blna ze srdce draka." Dobe," ekl Voldemort. Vyndal svou hlku a porovnal jejich dlky. Lucius Malfoy na zlomek sekundy zadoufal, e by snad mohl oekvat na opltku Voldemortovu hlku. To gesto vak Voldemortovi neuniklo a