hbss2203 perkembangan ekonomi asas topik 2 sistem sistem ekonomi

40
TOPIK 2: SISTEM-SISTEM EKONOMI Disediakan oleh: Chin Han Wei

Upload: university-for-teachers-xd

Post on 23-Jun-2015

2.013 views

Category:

Education


5 download

DESCRIPTION

HBSS2203 Perkembangan Ekonomi Asas

TRANSCRIPT

Page 1: HBSS2203 Perkembangan Ekonomi Asas Topik 2 sistem sistem ekonomi

TOPIK 2: SISTEM-SISTEM

EKONOMIDisediakan oleh: Chin Han Wei

Page 2: HBSS2203 Perkembangan Ekonomi Asas Topik 2 sistem sistem ekonomi

HASIL PEMBELAJARAN Menerangkan masalah-masalah asas

ekonomi. Menjelaskan jenis-jenis sistem ekonomi. Membezakan jenis-jenis sistem ekonomi. Menerangkan konsep dan falsafah

disebalik sistem ekonomi Islam.

Page 3: HBSS2203 Perkembangan Ekonomi Asas Topik 2 sistem sistem ekonomi

2.1 MASALAH ASAS EKONOMI

Masalah asas ekonomi

Apa yang

hendak dikeluark

an?

Berapa banyak hendak

dikeluarkan?

Bagaimana

hendak dikeluark

an?

Untuk siapa

barang dikeluark

an?

Page 4: HBSS2203 Perkembangan Ekonomi Asas Topik 2 sistem sistem ekonomi

2.1.1 APA YANG HENDAK DIKELUARKAN? Merujuk kepada jenis barang yang

hendak dikeluarkan oleh masyarakat menggunakan faktor pengeluaran yang terhad.

Misalnya, masyarakat berkehendakkan telefon bimbit.

Page 5: HBSS2203 Perkembangan Ekonomi Asas Topik 2 sistem sistem ekonomi

2.1.2 BERAPA BANYAK YANG HENDAK DIKELUARKAN? Merujuk kepada jumlah atau kuantiti

barang yang hendak dikeluarkan oleh masyarakat.

Misalnya, masyarakat memilih untuk mengeluarkan kuantiti telefon bimbit sebanyak 1000 unit.

Page 6: HBSS2203 Perkembangan Ekonomi Asas Topik 2 sistem sistem ekonomi

2.1.3 BAGAIMANA HENDAK DIKELUARKAN? Merujuk kepada teknik atau kaedah

pengeluaran yang digunakan oleh seseorang pengeluar, sama ada: Berintensifkan buruh

Menggunakan buruh lebih banyak daripada modal Berintensifkan modal

Menggunakan modal lebih banyak daripada buruh

Memaksimumkan output dan meminimumkan kos pengeluaran.

Misalnya, firma kecil lebih berinsentifkan buruh berbanding dengan firma besar yang berinsentifkan modal.

Page 7: HBSS2203 Perkembangan Ekonomi Asas Topik 2 sistem sistem ekonomi

2.1.4 UNTUK SIAPA BARANG DIKELUARKAN? Merujuk kepada sekumpulan manusia

atau masyarakat yang akan membeli barang atau perkhidmatan yang dikeluarkan.

Permintaan bergantung kepada tingkat pendapatan yang diperolehi.

Page 8: HBSS2203 Perkembangan Ekonomi Asas Topik 2 sistem sistem ekonomi

2.2 SISTEM-SISTEM EKONOMI

Sistem-

sistem

ekonomi

Kapitalis

Sosialis

Ekonomi

campuran

Sistem ekono

mi Islam

Page 9: HBSS2203 Perkembangan Ekonomi Asas Topik 2 sistem sistem ekonomi

2.2.1 SISTEM EKONOMI KAPITALIS Adalah sistem ekonomi pasaran bebas. Juga dikenali sebagai laissez-faire atau sistem

enterprise bebas. Ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis:

Tiada campur tangan daripada pihak kerajaan Setiap firma mempunyai kebebasan untuk membuat

keputusan ekonomi Individu dan sektor swasta bebas memiliki harta tanpa

had Mekanisma harga digunakan sebagai indikator dalam

memastikan pengaliran barangan dan perkhidmatan dalma pasaran

Matlamat utama pengeluar adalah memaksimumkna keuntungan manakala pengguna adalah memaksimumkan kepuasan.

Amerika Syarikat.

Page 10: HBSS2203 Perkembangan Ekonomi Asas Topik 2 sistem sistem ekonomi

BEBERAPA KEBAIKAN SISTEM EKONOMI KAPITALIS Intensif kepada mereka yang bekerja

kuat. Persaingan yang membawa kepada

pembaharuan dan penambahbaikan kualiti sesuatu produk.

Kepuasan melalui pemilikan harta. Kebebasan dalam membuat pilihan. Faktor pengeluaran akan digunakan

secara efisien kerana firma akan menguruskan sumber secara cekap dan mengelakkan pembaziran.

Page 11: HBSS2203 Perkembangan Ekonomi Asas Topik 2 sistem sistem ekonomi

KEBURUKAN SISTEM EKONOMI KAPITALIS Ketidaksamarataan pendapatan. Diskriminasi di antara golongan kaya

dengan golongan miskin. Kegagalan menyediakan barangan awam

kerana tidak menguntungkan firma. Monopoli, dimana firma besar akan

menguasai pasaran dan mengenepikan firma kecil.

Pengeluaran hasil ekonomi daripada sumber yang menyalahi peraturan dan undang-undang seperti perjudian kerana permintaan yang tinggi.

Page 12: HBSS2203 Perkembangan Ekonomi Asas Topik 2 sistem sistem ekonomi

BAGAIMANA SISTEM EKONOMI INI MENYELESAIKAN MASALAH-MASALAH ASAS EKONOMI KAPITALIS?

Apa dan berapa banyakan hendak dikeluarkan?

•Pengguna mempunyai kebebasan untuk memilih.•Pengeluar akan meningkatkan penawaran jika permintaan daripada pengguna bertambah.

Bagaimana untuk mengeluar?•Bergantung kepada teknik pengeluaran yang digunakan.•Matlamat utama mesti mencapai keefisienan dan memaksimumkan keuntungan.

Untuk siapa dileluarkan? •Bergantung kepada kuasa beli pengguna.

Page 13: HBSS2203 Perkembangan Ekonomi Asas Topik 2 sistem sistem ekonomi

2.2.2 SISTEM EKONOMI SOSIALIS Sebuah ekonomi perancangan pusat

(kerajaan membuat semua keputusan ekonomi).

Tidak terdapat sektor individu. Individu tidak mempunyai hak dalam

membuat keputusan ekonomi. Juga dikenali sebagai ekonomi arahan

atau sistem ekonomi terancang. Korea Utara dan Cuba.

Page 14: HBSS2203 Perkembangan Ekonomi Asas Topik 2 sistem sistem ekonomi

BEBERAPA CIRI SISTEM EKONOMI SOSIALIS Kerajaan membuat kesemua keputusan ekonomi,

iaitu kerajaan secara langsung menguruskan sumber negara untuk menghasilkan barangan dan perkhidmatan.

Kerajaan memiliki kesemua faktor pengeluaran dan output yang dihasilkan, dimana faktor pengeluaran diperuntukkan melalui unit perancangan pusat dan dihadkan berdasarkan kepada keperluan masyarakat.

Masyarakat perlu mematuhi arahan kerajaan kerana kerajaan mempunyai kuasa mutlak.

Keseimbangan dalam agihan pendapatan, dimana masyarakat memperolehi bayaran pendapatan dalam jumlah yang sama, tanpa menghiraukan apa yang mereka lakukan.

Page 15: HBSS2203 Perkembangan Ekonomi Asas Topik 2 sistem sistem ekonomi

KELEBIHAN SISTEM EKONOMI SOSIALIS Keseimbangan agihan pendapatan

kepada masyarakat, tanpa menghirau apa yang mereka lakukan.

Setiap kawasan dibangunkan secara sama rata, memandangkan pembahagian pendapatan dikalangan masyarakat adalah sama.

Tidak terdapat diskriminasi, dimana setiap individu diberi pendapatan yang secukupnya untuk keperluan mereka kerana kerajaan tahu apa yang terbaik untuk rakyatnya.

Page 16: HBSS2203 Perkembangan Ekonomi Asas Topik 2 sistem sistem ekonomi

Faktor pengeluaran digunakan secara efisien kerana kerajaan yang membuat semua keputusan ekonomi.

Kadar pengangguran berkurangan kerana kerajaan memastikan setiap pekerjaan adalah mengikut keperluan industri.

Kerajaan menyediakan barangan awam untuk keperluan dan keselesaan rakyat mengikut keperluan.

Kadar inflasi adalah rendah kerana harga barang dan perkhidmatan dikawal oleh kerajaan.

Page 17: HBSS2203 Perkembangan Ekonomi Asas Topik 2 sistem sistem ekonomi

KELEMAHAN SISTEM EKONOMI SOSIALIS Pengeluar tiada inisiatif untuk mengeluarkan

produk baru kerana mempunyai daya pengeluaran yang lemah.

Pengguna tidak ada kebebasan untuk memilih apa yang mereka kehendaki kerana kerajaan menyediakan semua keperluan asas berdasarkan kuota yang telah ditetap atau dihadkan.

Pekerja tiada pilihan untuk bekerja apa atau dimana kerana telah ditentukan oleh pihak berkuasa.

Pekerja tiada dorongan untuk bekerja kuat kerana pendapatan yang diterima mereka adalah sama.

Page 18: HBSS2203 Perkembangan Ekonomi Asas Topik 2 sistem sistem ekonomi

Pelaburan antarabangsa adalah minimum kerana ketiadaan persaingan dan oleh sebab segala sumber ekonomi adalah milik kerajaan.

Kerajaan mungkin menghasilkan barangan yang tidak perlu dan tidak dikehendaki oleh pengguna seperti senjata.

Oleh sebab mekanisme harga tidak beroperasi dalam sistem ini, maka agak sukar untuk menganggarkan permintaan pengguna terhadap barangan dan perkhidmatan.

Page 19: HBSS2203 Perkembangan Ekonomi Asas Topik 2 sistem sistem ekonomi

BAGAIMANA SISTEM EKONOMI SOSIALIS MENYELESAIKAN MASALAH ASAS EKONOMI?

Sistem ini dikawal sepenuhnya oleh kerajaan dan bukan sektor individu.

Kerajaan bertanggungjawab menyelesaikan keempat-empat masalah asas ekonomi.

Rakyat tiada pilihan tetapi perlu menerima setiap keputusan yang dilakukan oleh kerajaan.

Page 20: HBSS2203 Perkembangan Ekonomi Asas Topik 2 sistem sistem ekonomi

2.2.3 SISTEM EKONOMI CAMPURAN Gabungan di antara Sistem Ekonomi

Kapitalis dan Sistem Ekonomi Sosialis. Mengambil kebaikan yang ada pada

kedua-dua sistem ekonomi Kapitalis dan Sosialis.

Kerajaan dan individu berbincang untuk membuat keputusan dalam ekonomi.

Singapura, Malaysia dan England.

Page 21: HBSS2203 Perkembangan Ekonomi Asas Topik 2 sistem sistem ekonomi

CIRI SISTEM EKONOMI CAMPURAN Individu dan kerajaan membuat

keputusan ekonomi. Individu bebas untuk mempunyai

kekayaan, tetapi akan dikenakan cukai oleh kerajaan.

Individu juga bebas untuk membuat keputusan ekonomi, tetapi apabila perlu, kerajaan akan campur tangan melalui penguatkuasaan undang-undang dan peraturan.

Pendapatan individu adalah berdasarkan usaha dan sistem ganjaran.

Page 22: HBSS2203 Perkembangan Ekonomi Asas Topik 2 sistem sistem ekonomi

Kerajaan menyediakan barangan awam seperti pengangkutan awam untuk keselesaan dan kemudahan rakyat.

Kerajaan memberi bantuan kewangan untuk tujuan pembelajaran dan perkhidmatan kesihatan dengan harga yang minimum bagi meningkatkan taraf hidup rakyatnya.

Page 23: HBSS2203 Perkembangan Ekonomi Asas Topik 2 sistem sistem ekonomi

BEBERAPA KELEBIHAN SISTEM EKONOMI CAMPURAN Kerajaan menyediakan barangan awam

pada harga yang berpatutan. Ekonomi adalah stabil kerana aktiviti

ekonomi dirancang dengan lebih teratur. Walaupun keuntungan peribadi kurang,

masyarakat akan mendapat lebih ganjaran dan manfaat berikutan kurangnya diskriminasi mahupun kuasa monopoli.

Kerajaan akan cuba untuk mengurangkan jurang pendapatan rakyatnya dengan mengenakan cukai pendapatan.

Page 24: HBSS2203 Perkembangan Ekonomi Asas Topik 2 sistem sistem ekonomi

Jualan dan pengeluaran barangan yang tidak berfaedah seperti arak dan tembakau dikurangkan demi untuk kebaikan masyarakat.

Kos sosial yang ditanggung oleh masyarakat akan berkurangan kerana kerajaan akan mewujudkan peraturan dan undang-undang untuk memastikan kaedah pengeluaran yang digunakan oleh firma tidak menjejaskan atau menyebabkan kerosakan terhadap alam sekitar.

Page 25: HBSS2203 Perkembangan Ekonomi Asas Topik 2 sistem sistem ekonomi

BAGAIMANA SISTEM EKONOMI CAMPURAN MENYELESAIKAN MASALAH ASAS EKONOMI?

•Ditentukan oleh mekanisme harga melalui teori permintaan dan penawaran.•Kerajaan hanya perlu campur tangan apabila perlu.

Apa dan berapa banyak perlu dikeluarkan?

•Pengeluar akan mencari cara yang paling efisien dengan kos yang efektif dalam proses pengeluaran.•Kerajaan akan mengawal undang-undang jika wujud ketidakcekapan dalam pengeluaran sesuatu barangan.

Bagaimana hendak

mengeluarkan?

•Berdasarkan kepada agihan pendapatan masyarakat.•Pengagihan barangan adalah ditentukan oleh kuasa beli penggunan dan sesebuah organisasi.

Untuk siapa dikeluarkan?

Page 26: HBSS2203 Perkembangan Ekonomi Asas Topik 2 sistem sistem ekonomi

2.2.4 SISTEM EKONOMI ISLAM Matlamat utama adalah untuk mencapai Al-

Falah. Al-Falah bermaksud mencapai kejayaan hidup di

dunia dan akhirat. Islam tidak melihat aktiviti ekonomi daripada

aspek materialistik semata-mata tetapi juga daripada segi aspek kerohanian.

Falsafah asas penubuhan sistem ekonomi Islam adalah: Konsep Tauhid Konsep Rububiyyah Konsep Tazkiyyah Konsep Khilafah Konsep Ukhuwwah

Page 27: HBSS2203 Perkembangan Ekonomi Asas Topik 2 sistem sistem ekonomi

KONSEP TAUHID Konsep yang mempercayai bahawa

dalam Islam, hanya Allah yang patut disembah.

Kepercayaan terhadap Tauhid dibahagikan kepada:Hubungan di antara manusia dengan Allah

(Habluminallah)Hubungan sesama manusia

(Habluminannas)

Page 28: HBSS2203 Perkembangan Ekonomi Asas Topik 2 sistem sistem ekonomi

KONSEP RUBUBIYYAH Mempercayai bahawa hanya Allah

adalah pencipta dan paling berkuasa. Dia juga pemurah dan mengatur aktiviti-

aktiviti manusia untuk mencapai Al-Falah di dunia dan akhirat.

Page 29: HBSS2203 Perkembangan Ekonomi Asas Topik 2 sistem sistem ekonomi

KONSEP TAZKIYYAH Tazkiyyah adalah bermaksud penyucian. Islam mempercayai bahawa sebelum

seseorang melakukan sebarang aktiviti ekonomi, dia perlu membentuk jiwa yang bersih.

Misalnya memberi zakat dan sedekah.

Page 30: HBSS2203 Perkembangan Ekonomi Asas Topik 2 sistem sistem ekonomi

KONSEP KHILAFAH Manusia adalah khalifah Allah di atas

muka bumi. Dalam Islam, manusia dicipta sebagai

pemegang amanah dan mempunyai tanggungjawab.

Manusia telah dicipta dan diberi kepercayaan untuk memaju dan membangunkan negara dan sentiasa menghambakan diri kepada Allah.

Page 31: HBSS2203 Perkembangan Ekonomi Asas Topik 2 sistem sistem ekonomi

KONSEP UKHUWWAH Adalah konsep bersaudara. Islam percaya bahawa setiap manusia

adalah bersaudara. Mereka mesti bertanggungjawab,

berkasih sayang dan hormat menghormati diantara satu sama lain.

Mereka dalam Islam, mereka yang rela berkorban demi persaudaraan bagi menunjukkan tanda keimanan yang tinggi.

Penindasan, pemerasan dan kebakhilan tidak pernah wujud dalam Sistem Ekonomi Islam.

Page 32: HBSS2203 Perkembangan Ekonomi Asas Topik 2 sistem sistem ekonomi

BAGAIMANA SISTEM EKONOMI ISLAM MENYELESAIKAN MASALAH ASAS EKONOMI? Apa dan berapa banyak yang hendak

dikeluarkan? Masalah asas ekonomi mengenai apa dan berapa

banyak yang hendak dikeluarkan diselesaikan melalui prinsip Syariah yang telah dinyatakan di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah.

Barang dan perkhidmatan yang dihasilkan mestilah halal dan dibenarkan berdasarkan kepada pengkelasan barangan dalam Islam.

Kehendak masyarakat perlu diambil kira berbanding dengan kehendak individu.

Misalnya, sekiranya bangunan yang ditambak akan memberi kesan terhadap persekitaran, maka kerajaan perlu memikirkan cara penyelesaian yang terbaik.

Page 33: HBSS2203 Perkembangan Ekonomi Asas Topik 2 sistem sistem ekonomi

Bagaimana barang dikeluarkan? Pengeluar akan memilih teknik pengeluaran yang

paling cekap dengan kos yang paling efektif. Misalnya, pengeluar tidak akan menghasilkan

barang yang haram dan barang yang boleh membawa kerosakan kepada masyarakat dan alam sekitar.

Barang yang dihasilkan mestilah berketepatan dengan pengkelasan barangan dalam Islam.

Matlamat utama dalam memilih kaedah pengeluaran yang terbaik adalah tidak semata-mata untuk mendapatkan keuntungan tetapi juga dapat mencapai memaksimumkan kecekapan.

Page 34: HBSS2203 Perkembangan Ekonomi Asas Topik 2 sistem sistem ekonomi

UNTUK SIAPA BARANG DIKELUARKAN? Barangan yang dihasilkan mestilah halal

dan berketepatan dengan pengkelasan barangan di dalam Islam.

Kerajaan perlu mendahulukan keperluan golongan miskin berbanding kaya.

Islam menekankan kesederhanaan dalam hidup dimana yang kaya tidak terlalu kaya dan tidak terlalu miskin.

Dalam ekonomi Islam, dua golongan ini boleh hidup dalam harmoni dan damai untuk mencapai Al-Falah di dunia dan akhirat.

Page 35: HBSS2203 Perkembangan Ekonomi Asas Topik 2 sistem sistem ekonomi

PENGKELASAN BARANG DAN PERKHIDMATAN DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM

Dalam Islam, barang dan perkhidmatan adalah nikmat dan ganjaran kurnia Allah.

Ia berguna dan bermanfaat kerana membawa kebaikan moral dan akhlak.

Dalam Al-Quran, barang dan perkhidmatan merujuk kepada:Al-Tayyibat (barang yang halal)Al-Rizq (ganjaran syurga)

Page 36: HBSS2203 Perkembangan Ekonomi Asas Topik 2 sistem sistem ekonomi

BARANGAN DALAM ISLAM DIKELASKAN KEPADA EMPAT IAITU:

Barang Dharuriyyah

Barang Hajiyyah

Barang Tahsiniyyah atau

Kamaliyyah

Barang Tarafiyyah

Page 37: HBSS2203 Perkembangan Ekonomi Asas Topik 2 sistem sistem ekonomi

BARANG DHARURIYYAH Merupakan barang asas. Adalah barang keperluan dan manusia

tidak dapat meneruskan kehidupan tanpanya.

Misalnya, makanan.

Page 38: HBSS2203 Perkembangan Ekonomi Asas Topik 2 sistem sistem ekonomi

BARANG HAJIYYAH Barang yang menyelesakan. Barang yang memberi keselesaan

kepada pengguna. Misalnya, tv.

Page 39: HBSS2203 Perkembangan Ekonomi Asas Topik 2 sistem sistem ekonomi

BARANG TAHSINIYYAH ATAU KAMALIYYAH Adalah barang mewah. Barang ini melengkapkan kehidupan

manusia. Tanpanya, manusia masih boleh

meneruskan kehidupan dengan selesa. Misalnya, belian.

Page 40: HBSS2203 Perkembangan Ekonomi Asas Topik 2 sistem sistem ekonomi

BARANG TARAFIYYAH Adalah barang yang diharamkan dalam

Islam kerana ia membawa kesan negatif terhadap masyarakat.

Ia bukan sahaja berlebihan tetapi merupakan satu pembaziran.

Malah ia akan membawa kerosakan kepada manusia seperti rokok.

Bertentangan dengan ajaran agama Islam.