henkilöstöraportti 2018 - toholampi · osa-aikaeläkkeen aloittaneet 7 eläkeuudistus tuli...

of 34 /34
Henkilöstöraportti 2018 Yhteistoimintaelin 9.5.2019 Kunnanhallitus 14.5.2019 Kunnanvaltuusto 10.6.2019

Author: others

Post on 19-May-2020

3 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Henkilöstöraportti 2018

  Yhteistoimintaelin 9.5.2019 Kunnanhallitus 14.5.2019 Kunnanvaltuusto 10.6.2019

 • 1

  Sisällys sivu

  1. Johdanto 2

  2. Henkilöstökulut 3

  3. Tunnuslukuja 5

  3.1. Henkilöstön määrä ja rakenne 5 3.2. Sukupuolirakenne 6 3.3. Henkilöstön ikärakenne 6

  4. Henkilöstön osaamisen kehittäminen 7

  5. Työhyvinvointi 8

  5.1. Terveysperusteiset poissaolot 8 5.2. Henkilöstön vaihtuvuus 10 5.3. Eläköityminen 10 5.4. Työterveyspalvelut 11 5.5. Työhyvinvointikysely 13 5.6. Muu henkilöstön hyvinvointi 13

 • 2

  1. Johdanto

  Toholammin kunnassa on tehty henkilöstöraportointia vuodesta 2005 lähtien. Henkilöstöraportti

  antaa Toholammin kunnan johdolle, poliittisille päätöksentekijöille ja henkilöstölle tietoa kunnan

  henkilöstövoimavaroista, henkilöstön osaamisesta ja työhyvinvoinnista. Tieto

  henkilöstövoimavaroista on myös henkilöstösuunnittelun tukena muutostilanteissa.

  Henkilöstöraportin sisältöä kehitetään Kuntatyönantajien suosituksen mukaiseksi.

  Vuodesta 2018 alkaen kunnan palkkahallinto siirtyi Kuntien Hetapalvelut Oy:n hoidettavaksi.

  Tämän myötä otettiin käyttöön Ess-henkilöstöhallinnan tietojärjestelmä ja Aditron palkkahallinnan

  tietojärjestelmä. Norlic- matkalaskujärjestelmän käyttöönotto tapahtui myös samaan aikaan. Ess-

  järjestelmästä saadaan henkilö- ja työsuhdetietoja, ja tavoitteena on Ess-tietojärjestelmästä

  saatavien raporttien hyödyntäminen henkilöstöjohtamisen työvälineenä.

  Henkilöstöraportissa kuvataan henkilöstön tunnuslukuja. Perustietoja koskevat tiedot perustuvat

  vuoden viimeisen päivän (31.12.2018) tilanteeseen. Suurin osa tiedoista on saatu

  tietojärjestelmistä ja osastojen esimiehiltä on tarvittaessa pyydetty lisätietoja.

  Henkilöstöstrategian/henkilöstösuunnitelman laatimisella tuetaan strategisten tavoitteiden

  saavuttamista erityisesti henkilöstötoimintojen osalta. Strategian pohjalta asetetaan

  henkilöstötoiminnan tavoitteita tuleville vuosille. Lisäksi henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa

  päivitetään vuosittain, ko. suunnitelma sisältää henkilöstön osaamisen kehittämisen

  pääpainopisteet.

 • 3

  2. Henkilöstökulut

  Henkilöstökulut 2018 2017 Muutos

  Palkat ja palkkiot 8 468 440,82 8 370 754,74 1,17 %

  Päivärahakorvaukset -140 231,57 -172 447,55

  Perhevapaakorvaukset -2 500,00 -5 000,00

  Jaksotetut palkat ja palkkiot -22 032,67 -5 062,93

  Aktivoidut palkat ja palkkiot

  -2 742,34

  Palkat ja palkkiot yhteensä 8 303 676,58 8 185 501,92 1,44 %

  Sivukulut

  Eläkekulut

  KuEl-maksu 1 321 744,73 1 304 392,52

  VaEl-maksu 90 456,97 124 008,54

  Varhe-maksu 71 541,47 64 359,74

  Eläkemenoperusteinen

  maksu 376 434,32 375 229,65

  Jaksotetut eläkekulut -6 817,58 -918,43

  Aktivoidut eläkekulut

  -467,57

  Eläkekulut yhteensä 1 853 359,91 1 866 604,45 -0,71 %

  Vakuutusmaksut

  Sairausvakuutusmaksu 71 207,16 88 028,17

  Työttömyysvakuutusmaksut 191 346,00 185 590,84

  Tapaturmavakuutusmaksut 53 176,85 134 892,59

  Muut vakuutusmaksut 3 406,56 2 188,12

  Jaksotetut vakuutusmaksut -24 107,05 -829,10

  Aktivoidut vakuutusmaksut

  -138,95

  Vakuutusmaksut yhteensä 295 029,52 409 731,67 -27,99 %

  Henkilöstökulut

  yhteensä 10 452 066,01 10 461 838,04

  -0,09 %

  Palkat ja palkkiot sisältävät koko henkilöstön bruttopalkat ja luottamushenkilöiden kokouspalkkiot.

  Palkkojen nousu on ollut maltillista, lähinnä johtuen yleiskorotuksista.

  Päivärahakorvaukset sisältävät sairaus- ja tapaturmavakuutuskorvaukset.

  Eläkemenojen vähentymiseen vaikuttaa mm. valtioeläkejärjestelmään kuuluvien opetusalan

 • 4

  henkilöiden eläköityminen.

  Työnantaja on maksanut vuonna 2018 varhaiseläkemenoperusteisesta eli varhe-maksua, kun sen

  työntekijä jää ensimmäistä kertaa työkyvyttömyyseläkkeelle, yksilölliselle varhaiseläkkeelle,

  työttömyyseläkkeelle tai kuntoutustuelle. Työntekijän ikä ei ole vaikuttanut varhe-maksun määrään.

  Vuodesta 2019 alkaen Keva laskuttaa työnantajalta kuukausittain palkkaperusteisen eläkemaksun,

  joka korvaa nykyiset työnantajan ja työntekijän palkkaperusteiset maksut sekä varhe-maksun.

  Tapaturmamaksuissa on tapahtunut huomattava kulujen väheneminen. Vakuutusten

  kilpailuttamisen jälkeen kunnan vakuutusmaksut vähenivät 0,5 % ja lomituksen vakuutusmaksut

  vähenivät 0,6 %, näiden vaikutus vuositasolla on yhteensä noin 42 000 euroa. Vuodelle 2018

  saatiin myös palautusta 18 000 euroa koskien aikaisemmin tapahtunutta tapaturmaa.

 • 5

  3. Tunnuslukuja

  3.1. Henkilöstön määrä ja rakenne

  Henkilöstömäärä kattaa kuntaan palvelussuhteessa olevan henkilöstön. Henkilöstön

  kokonaismäärässä ja rakenteessa tapahtuvien muutosten seurantaa voidaan hyödyntää

  henkilöstöresurssien kohdentamisessa ja henkilöstösuunnittelussa.

  Toholammin kunnan palveluksessa oli vuoden 2018 lopussa 269 työntekijää (ESS-

  tietojärjestelmä). Vakinaisten palvelussuhteiden osuus oli 73,2 %, määräaikaisten

  palvelussuhteiden osuus oli 17,1 % ja tilapäisten osuus oli 9,7 % kaikista palvelussuhteista.

  Luvuissa on huomioitu myös osa-aikaiset työntekijät (vrt. tilinpäätökseen huomioidaan osa-

  aikaisten työntekijöiden työpanos yhteensä).

  Palvelussuhde

  31.12.2018

  Vakinaiset Määräaikaiset Tilapäiset

  ml. sijaiset ja

  työllistetyt

  Yhteensä

  Hallinto-osasto

  Lomatoimen

  osasto

  Sivistysosasto

  Tekninen osasto

  6

  85

  72

  34

  2

  12

  29

  3

  25*

  1

  8

  122

  101

  38

  Kaikki yhteensä 197 46 26 269

  * Melan Lomitusnetti-järjestelmään kirjataan kaikki maatalouslomittajien palvelusuhteet ja työsopimukset (tunti/lyhytaikainen(=päiväpalkka)/kuukausipalkka vakituinen/kk-palkka määräaikainen). Palkanlaskennassa ei voida ottaa palkanmaksuun tietoa tuntipalkkaisista työsopimuksista ja niiden sopimusten puitteissa tehdyistä töistä. Jotta palkkatieto saadaan palkanlaskentaan, lomatoimi kirjaa 1.1.2018 lukien tuntipalkkaiset työsopimukset Lomitusnettiin lyhytaikaisina työsopimuksina. Palkanlaskenta määrittelee palvelusuhteen pituuden perusteella, maksetaanko tunti- vai päiväpalkkaa. Tarkasteluhetkellä 31.12.2018 oli neljä henkilöä vanhempainvapaalla, kaksi henkilöä hoitovapaalla,

  yksi henkilö opintovapaalla ja kaksi henkilöä työvapaalla. Heidät lasketaan kuitenkin mukaan

  henkilöstömäärään ja osalla heistä oli vapaiden aikana sijainen.

 • 6

  3.2. Sukupuolirakenne

  Naiset Miehet

  Hallinto-osasto

  Lomatoimen osasto

  Sivistysosasto

  Tekninen osasto

  6

  57

  87

  31

  2

  65

  14

  7

  Yhteensä 181 88

  3.3. Henkilöstön ikärakenne

  Henkilöstön ikätietoja tarvitaan varautumisessa eläkepoistumaan ja ennakoitaessa tulevaisuuden

  henkilöstön rekrytoinnin tarvetta. Lisäksi tiedot tukevat myös ikäjohtamista.

  Ikä vuosina Naiset Miehet Yhteensä %-osuus

  alle 30

  30-39

  40-49

  50-59

  60-68

  68-

  28

  41

  40

  55

  16

  1

  20

  20

  17

  23

  7

  1

  48

  61

  57

  78

  23

  2

  17,8 %

  22,7 %

  21,2 %

  29,0 %

  8,6 %

  0,7 %

  Yhteensä

  181 88 269 100,0 %

 • 7

  4. Henkilöstön osaamisen kehittäminen

  Osaaminen vaikuttaa sekä henkilöstön hyvinvointiin että tulokselliseen toimintaan. Osaamisen

  suunnitelmallinen kehittäminen on osa osaamisen johtamisen ja varmistamisen kokonaisuutta,

  johon kuuluvat myös osaamisen ylläpito, osaamisen siirtäminen ja uuden osaamisen hankkiminen.

  Henkilöstön osaamis- ja kehittämistarpeiden kartoitusta käytiin vuonna 2018 työntekijöiden kanssa

  läpi käytännössä kehityskeskusteluiden yhteydessä. Käytyjen kehityskeskusteluiden toteumia

  seurataan. Vuonna 2018 kehityskeskusteluiden määrä ei toteutunut toivotulla tavalla (100 %).

  Koulutusmenoihin käytettiin vuonna 2018 yhteensä 25 479,41 euroa (kustannukset eivät sisällä

  täydennyskoulutukseen osallistuneiden koulutusajan palkkoja). Koulutusmenojen osuus

  henkilöstömenoista on noin 0,26 %.

  Kunta on oikeutettu hakemaan koulutuskorvausta Työttömyysvakuutusrahastolta

  kalenterivuosittain. Lain (1140/2013) tarkoituksena on parantaa työnantajan mahdollisuuksia

  järjestää työntekijöilleen heidän ammatillista osaamistaan kehittävää koulutusta. Vuoden 2018

  osalta kunta sai 2 237,06 € koulutuskorvausta työttömyysvakuutusrahastolta. Käytännössä

  koulutuskorvaus vähennetään vuoden 2018 työttömyysvakuutusmaksusta.

  Henkilöstö on kouluttautunut vuonna 2018 osallistumalla ajankohtaisiin omaa alaa tukeviin

  koulutuksiin. Huomioitavaa on myös se, että koulutuksia on järjestetty yhä enenevässä määrin

  verkkokoulutuksina.

  Vuonna 2018 lomatoimen osaston hallinnossa kaksi johtavaa lomittaa aloitti

  lähiesimieskoulutuksen. Maatalouslomittajista 12 työntekijää suoritti tuotantoeläinten hoidon ja

  hyvinvoinnin ammattitutkinnon.

  Lisäksi lomatoimesta on osallistuttu täydennyskoulutuksiin mm. ensiapu-, alkusammutus-,

  työterveys- ja nautojen käsittely ja käyttäytyminen – koulutuksiin. Lisäksi on osallistuttu palkka- ja

  palvelusuhdekoulutukseen sekä Melan laivaseminaariin.

  Sivistystoimen koulutussuunnitelmassa NEPSY-koulutus on keskeinen yhteinen teema.

  Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus eli NEPSY-valmennus tukee oppilaan oman

  toiminnan ohjauksen ja arjen hallinnan taitoja sekä eheän minäkuvan rakentumista. Se on

  käytännönläheistä, tavoitteellista ja voimavaroja vahvistavaa toimintaa, joka lähtee oppilaan

  tarpeista. Vuoden 2018 aikana sivistysosastolta kaksi opettajaa, luokanopettaja ja

  esikoulunopettaja, valmistuivat NEPSY-valmentajiksi ja kaksi opettajaa aloitti

  valmentajakoulutuksen. Lähivuosina on tarkoitus suunnitelmallisesti lisätä NEPSY-osaamista

  kouluissa. Sivistysosaston väki on mm. osallistunut aktiivisesti eKeski-Pohjanmaa -hankkeen

  seminaareihin ja eri hankkeiden, esim. Liikkuvan koulun puitteissa järjestettyihin koulutuksiin.

 • 8

  Muutoin kaikilla osastoilla koulutukset ovat keskittyneet ammattitaidon kehittämiseen ja osaamisen

  pitämiseen ajassa kiinni. Kouluttautumiseen on ohjattu lisää resursseja, koulutusmäärärahoista

  tinkimistä ei pidetä viisaana säästämiskohteena.

  Henkilöstön koulutusrakenteesta ei ole saatavilla tilastoa (Kuntien Hetapalvelut Oy:lle ei ole

  toimitettu henkilöstön koulutustietoja).

  5. Työhyvinvointi

  5.1. Terveysperusteiset poissaolot

  Terveysperusteisia poissaoloja ovat omasta sairaudesta johtuvat poissaolot sekä työtapaturmista,

  työmatkatapaturmista ja ammattitaudeista johtuvat poissaolot.

  Terveysperusteiset palkalliset ja palkattomat poissaolot lasketaan kalenteripäivinä. Poissaoloja on

  pyrittävä vähentämään ja niiden syitä analysoitava yhdessä esimiesten, henkilöstön ja

  työterveyshuollon kanssa. Tavoitteena on jatkossa kustannusseurannan kehittäminen.

 • 9

  Terveysperusteiset

  poissaolot

  Kalenteripäivät

  yhteensä

  % - osuus

  Lyhyet poissaolot alle 4 pv

  4-29 pv

  30-60 pv

  61-90 pv

  91-180 päivää

  Yli 180 päivää

  Yhteensä

  543

  1560

  607

  460

  882

  960

  5012

  10,8 %

  31,1 %

  12,1 %

  9,2 %

  17,6 %

  19,2 %

  100 %

  Koko kunnan henkilöstöä (269) tarkasteltaessa sairauspoissaolopäiviä on ollut 18,6 päivää

  työntekijää kohden. Lukua näyttää korottavan yksittäiset pitkät sairaslomat, joten yksiselitteisiä

  tulkintoja ja päätelmiä tilastoista ei osastojen osalta ole tarkoituksenmukaista tehdä.

  Työterveyshuollosta saadun sairauspoissaolojen yhteenvetoraportin mukaan vuonna 2018 on

  työterveydessä asioinut 153 työntekijää (henkilömäärä on keskiarvo kuukausien viimeisien päivien

  työterveyshuollon järjestelmässä olevista henkilöstä). Näistä 44,5 %:lla eli 68 työntekijällä on

  Terveysperusteiset

  poissaolot

  Hallinto-

  osasto

  Lomatoimen

  osasto

  Sivistys

  osasto

  Tekninen

  osasto

  Kalenteripäivät

  yhteensä

  Lyhyet poissaolot alle 4 pv

  4-29 pv

  30-60 pv

  61-90 pv

  91-180 päivää

  Yli 180 päivää

  Yhteensä

  Em. poissaoloista erikseen

  - työtapaturmat

  - työmatkatapaturmat

  - ammattitaudit tai -

  epäilyt

  12

  117

  84

  28

  175

  1020

  233

  375

  440

  960

  78

  252

  333

  225

  153

  104

  90

  65

  85

  289

  104

  543

  1560

  607

  460

  882

  960

  5012 kalenteri-

  päivää

  210

 • 10

  kertynyt sairauspoissaoloja. Työterveyshuollon sairauspoissaoloprosentin laskennassa on mukana

  vain Työplussan potilastietojärjestelmässä olevat sairauslomapäivät ja tähän laskentaan ei oteta

  mukaan viikonloppuja eikä juhlapäiviä.

  ESS-tietojärjestelmästä saatavien sairauspoissaolopäivien (lasketaan kalenteripäivät) ja

  työterveyshuollosta saatavien sairauspoissaolopäivien laskenta poikkeavat toisistaan eikä siten

  saada suoraan vertailukelpoista aineistoa.

  5.2. Henkilöstön vaihtuvuus

  Vakinaisessa palvelussuhteessa olevan henkilöstön vuoden aikana kunnassa alkaneet ja

  päättyneet palvelussuhteet (irtisanoutuneet ml. eläkkeelle siirtyneet, irtisanotut, kuolleet).

  Vaihtuvuusprosentti lasketaan suhteuttamalla em. henkilöiden lukumäärät edellisen vuoden lopun

  vakinaisen henkilöstön kokonaismäärään.

  Vakinaiset Lukumäärä Vaihtuvuus %

  Alkaneet palvelussuhteet

  Päättyneet palvelussuhteet

  - irtisanoutuminen oma pyyntö

  - työkyvyttömyyseläkkeelle ja

  vanhuuseläkkeelle

  13

  13

  9

  5,2

  8,8

  Tavoitteena on, että päättyviin palvelussuhteisiin liitetään lähtöhaastattelu tai lähtöpalaute.

  5.3. Eläköityminen

  Seuraamalla toteutunutta eläkepoistumaa ja -ennusteita ja yhdistämällä tiedot kunnan strategiaan

  kyetään ennakoimaan tulevaa työvoima- ja osaamistarvetta, työurien pituutta sekä

  henkilöstöjohtamisen haasteita.

  Tulevien vuosien ennusteen pohjana on tällä hetkellä henkilöstöjärjestelmästä saatavat tiedot

  (ohjelmantoimittajan mukaan ohjelma päättelee eläkeiän syntymävuoden mukaan). Tämän

  mukaan 31.12.2028 mennessä kunnassa eläköityy 47 henkilöä.

  Viiden vuoden tarkastelujaksolla eläköityy 19 henkilöä. Näistä sivistysosastolta 6,

  lomituspalveluista 4, tekniseltä osastolta 8 ja hallinto-osastolta 1.

 • 11

  Kymmenen vuoden tarkastelujaksolla eläköityy 47 henkilöä. Näistä sivistysosastolta 11,

  lomituspalveluista 20, tekniseltä osastolta 13 ja hallinto-osastolta 3.

  Kevan ennusteet päivitetään muutaman vuoden välein.

  Vuonna 2018 vanhuuseläkkeelle siirtyi 7 henkilöä.

  Yhteensä Keski-ikä

  Vanhuuseläkkeelle siirtyneet

  Osa-aikaeläkkeen aloittaneet

  7

  Eläkeuudistus tuli voimaan 1.1.2017. Eläkeuudistuksessa Kunnallinen eläkelaki (KuEL), Valtion

  eläkelaki (VaEL) ja Kirkon eläkelaki (KiEL) yhdistettiin ja käyttöön otettiin Julkisten alojen eläkelaki

  (JuEL). Uudistuksen myötä osa-aikaeläke poistui ja tilalle tuli osittainen varhennettu vanhuuseläke.

  Varhennettu vanhuuseläke poistui, eikä sille voi enää jäädä. Uutena eläkelajina tuli työuraeläke.

  Eläkkeen alaikäraja nousee vuodesta 2018 alkaen asteittain 63 vuodesta 65 ikävuoteen.

  5.4. Työterveyspalvelut

  Kunnan työterveyshuollon palvelun tuottaa Työplus Oy. Työterveyshuollosta saa lakisääteisen

  perusterveydenhoidon lisäksi sairaanhoitopalvelut. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma

  päivitetään vuosittain yhteistyöpalaverissa, jossa on mukana työterveyshuollon ja kunnan

  edustajat.

  Työterveyshuollossa painopistettä on siirretty ennaltaehkäisevän toiminnan suuntaan.

  Ennaltaehkäisevän työterveyshuollon kustannuksista Kela maksaa 60 % korvauksen niille

  työnantajille, jotka ovat sopineet yhdessä työterveyshuollon kanssa työkyvyn hallinnan, seurannan

  ja varhaisen tuen toteuttamisesta työpaikalla.

  Toholammin kunnassa on käytössä Varhaisen tuen toimintamalli. Varhaisen tuen mallin

  tavoitteena on tunnistaa ja arvioida varhaisessa vaiheessa työkyvyn heikkeneminen, jotta

  työntekijän työssä suoriutumista voidaan tukea ja estää merkittävät työkykyongelmat. Toimintamalli

  luo työntekijöiden työterveyden ja toimintakyvyn järjestelmällisen seurannan puitteet.

  Työterveyshuollon toiminta on raportoinnin kehittämisen kautta lisännyt toimenpiteitä henkilöstön

 • 12

  hyvinvoinnin laadulliseksi parantamiseksi. Työterveyshuollon toimintakertomus täydentää

  henkilöstöraporttia (tätä toimintakertomusta ei toimitettu henkilöstöraportin tekovaiheen aikana).

  Työterveyshuollosta saadaan vuosittain perusraportti, josta näkee koko kunnan osalta

  sairauspoissaolojen määrän diagnoosien pääryhmittäin (kts. kohta 5.1.). Tämä raportti ei

  kuitenkaan sisällä kaikkia sairauslomapoissaoloja ja –diagnooseja, sillä työntekijä voi olla omalla

  ilmoituksella pois yhdestä viiteen vuorokauteen (poissaolon jatkuessa yli kolme päivää, on

  poissaolijan otettava yhteyttä esimieheen ja esimies voi harkintansa mukaan myöntää neljännen ja

  viidennen poissaolopäivän).

  Kunnassa on käytössä päihdeohjelma ja hoitoonohjausmalli, joka toimii yhteistyössä

  työterveyshuollon kanssa. Henkilöstöllä on ollut myös mahdollisuus saada työnohjausta tarpeen

  mukaan.

  Työterveyshuollon kustannukset:

  Kustannukset yhteensä

  2018 200 387,00

  2017 132 243,00

  2016 118 702,00

  Vuonna 2018 Kelan työterveyshuollon korvauksen määrä: korvausluokka I 40 002,00 euroa ja

  korvausluokka II 44 022,74 euroa eli yhteensä 84 024,74 euroa. Työnantajalle maksettava korvaus

  ei voi ylittää työntekijäkohtaista korvauksen enimmäismäärää.

  Huomioitavaa on, että ei-korvattavien osuus on kasvanut. Ei-korvattaviin kuuluu mm. työsuojeluun

  tai -turvallisuuteen liittyvät henkilökohtaiset suojaimet ja apuvälineet ja lääkkeet.

  Erikoissairaanhoitoa tai psykologin antamaa terapiaa ei korvata. Kela ei myöskään korvaa

  työterveyshuollon järjestämää liikunta- ja virkistystoimintaa, työnohjausta tai johtamiseen liittyvää

  koulutusta).

  Korvausluokkaan I kuuluvat ehkäisevän toiminnan ja työntekijöiden työkykyä ylläpitävän

  toiminnan kustannukset, joita syntyy esim. työpaikkaselvityksistä, työpaikkakäynneistä,

  terveystarkastuksista ja työterveyteen liittyvästä neuvonnasta.

  Korvausluokkaan II kuuluvat ehkäisevän työterveyshuollon lisäksi järjestetyn yleislääkäritasoisen

  sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannukset.

 • 13

  Vuonna 2018 toteutettiin Työplussan toimesta kunnan henkilöstölle suunnattuja kuntoutusryhmiä,

  jotka toteutettiin työterveyshuollon toimesta avokuntoutuksena. Näihin osallistui yhteensä 13

  henkilöä. Kuntoutusten luonne on muuttunut aikaisempien vuosien pitkistä kuntoutusjaksoista

  lyhyempiin kuntoutusjaksoihin ja -päiviin.

  5.5. Työhyvinvointikysely

  Joulukuussa 2018 toteutettiin työterveyshuollon järjestämän työhyvinvointikysely. Kyselyn sisältö

  on laadittu työterveyshuollossa ja se koostui kahdesta osasta Työyhteisöstä ja minä-työssä.

  Työterveyshuolto esitteli kyselyn tulokset johtoryhmälle ja sen jälkeen tulokset käytiin läpi

  henkilöstön kanssa.

  5.6. Muu henkilöstön työhyvinvointi

  Yhteistoiminta, työsuojelu ja työturvallisuus

  Kunnassa toimii yhteistoimintaelin, jossa on työnantajan edustus ja tasapuolinen edustus

  henkilöstöjärjestöistä. YT-ryhmän tehtävänä on käsitellä henkilöstön asemaan liittyviä

  sopimuskysymyksiä sekä toimia tiedonvälityskanavana henkilöstön ja työnantajan välillä sekä

  käsitellä työsuojeluasioita.

  Työsuojelutoiminnan kokoonpano muodostuu kolmesta työsuojeluvaltuutetusta ja

  työsuojelupäälliköstä. Työsuojelupäällikkönä toimii tekninen johtaja. Työsuojeluvaltuutetuilla on 5

  varavaltuutettua. Nykyinen toimintakausi valituilla työsuojeluvaltuutetuilla on 1.1.2018 –

  31.12.2021.

  Työsuojelu on muuttunut perinteisestä tapaturmantorjunnasta työyhteisöä kokonaisvaltaisesti

  tarkastelevan ja kehittävän työsuojelun suuntaan. Turvallisuus on noussut viime vuosina yhä

  keskeisemmäksi työhyvinvointiin vaikuttavaksi tekijäksi. Keskeisenä lähtökohtana on

  henkilökunnan turvallisuuden takaaminen kaikissa tilanteissa.

  Työsuojelujaosto tekee tarvittaessa työnantajalle esityksiä työolojen parantamiseksi sekä

  työterveyshuollon kehittämiseksi ja työsuojelukoulutuksen ja työn opastuksen järjestämiseksi.

  Lisäksi jaosto osallistuu työsuojelutarkastuksiin, työkykyä ylläpitävän toiminnan järjestämiseen ja

  käy läpi kaikki ns. ”läheltä piti” -tilanteet.

 • 14

  Yhteiset tapahtumat ja tyhy-toiminta

  Kesän aikana oli henkilöstön tyhy-päivä Alahärmässä. Lomatoimella ja sivistysosastolla on ollut

  omaa tyhy-toimintaa.

  Jouluruokailu järjestettiin Ritjan Keitaassa.

  Kuntosali- ja uimakäyntejä 20 kertaa (6 euroa) vuodessa.

  Työplussan kuntosalilla järjestettiin ryhmämuotoista toimintaa.

  Vapaa-ajalla on järjestetty yhteisiä virkistysiltapäiviä kuten esim. liikuntateemaisia illanviettoja.

  Henkilöstöyhdistys on toiminut aktiivisesti ja sen toiminta on edistänyt yhteisöllisyyttä mm.

  toteuttamalla retkiä, matkoja ja osallistumalla tapahtumiin.

 • Työhyvinvointikysely 2018Toholammin kunta

 • Työhyvinvointikysely

  • Toteutettiin joulukuussa 2018/alkuvuodesta 2019.

  • Sähköisenä kyselynä (+paperiversiot heille, jotka eivät pystyneet sähköistä kyselyä täyttämään).

  • Kysely koostui kahdesta osasta: Työyhteisöstä ja minä-työssä. Molemmat osiot sisälsivät sekä avoimia kysymyksiä että suljettuja kysymyksiä. Sähköinen kyselyn suljetut kysymykset toteutettiin hymynaamakuvioin.

  • Jako: Keskushallinto, tekninen, loma- ja sivistystoimi

  • Vastauksia saatiin yhteensä 134kpl.

 • 1. Täysin eri mieltä

  2. Eri mieltä

  3. En osaa sanoa

  4. Samaa mieltä

  5. Täysin samaa mieltä

 • TYÖHYVINVOINTIKYSELY

  Yksikkö:

  46,3 %

  24,6 %

  25,4 %

  3,7 %

  0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

  Sivistys to imi

  Tekninen toimi

  Lomatoimi

  Keskushall into

  Kaikk i vastaajat (KA:1.87, Hajonta:0.92) (Vastauksia:134)

 • TYÖHYVINVOINTIKYSELY

  Ikä:

  0,0 %

  11,2 %

  22,4 % 20,9 %

  35,1 %

  10,4 %

  0,0 %

  20,0 %

  40,0 %

  60,0 %

  80,0 %

  100,0 %

  alle 20 20-30 31-40 41-50 50-60 yl i 60

  Kaikk i vastaajat (KA:4.11, Hajonta:1.19) (Vastauksia:134)

 • TYÖHYVINVOINTIKYSELY

  Sukupuoli

  81,3 %

  18,7 %

  0,0 %

  20,0 %

  40,0 %

  60,0 %

  80,0 %

  100,0 %

  nainen mies

  Kaikk i vastaajat (KA:1.19, Hajonta:0.39) (Vastauksia:134)

 • TYÖHYVINVOINTIKYSELY

  1. Työyhteisössä on avoin ilmapiiri.

  0,0 %

  9,7 %

  22,4 %

  44,0 %

  23,9 %

  0,0 %

  20,0 %

  40,0 %

  60,0 %

  80,0 %

  100,0 %

  1 2 3 4 5

  Kaikk i vastaajat (KA:3.82, Hajonta:0.9) (Vastauksia:134)

 • TYÖHYVINVOINTIKYSELY

  2. Työyhteisössä on positiivinen ilmapiiri.

  0,7 %

  9,0 %

  16,4 %

  50,7 %

  23,1 %

  0,0 %

  20,0 %

  40,0 %

  60,0 %

  80,0 %

  100,0 %

  1 2 3 4 5

  Kaikk i vastaajat (KA:3.87, Hajonta:0.9) (Vastauksia:134)

 • TYÖHYVINVOINTIKYSELY

  3. Voin vaikuttaa työyhteisön asioihin.

  3,0 %6,7 %

  25,4 %

  47,0 %

  17,9 %

  0,0 %

  20,0 %

  40,0 %

  60,0 %

  80,0 %

  100,0 %

  1 2 3 4 5

  Kaikk i vastaajat (KA:3.7, Hajonta:0.94) (Vastauksia:134)

 • 4. Saan työkavereilta tukea työssäni.

  0,7 %

  6,0 %

  14,9 %

  43,3 %

  35,1 %

  0,0 %

  20,0 %

  40,0 %

  60,0 %

  80,0 %

  100,0 %

  1 2 3 4 5

  Kaikk i vastaajat (KA:4.06, Hajonta:0.9) (Vastauksia:134)

 • 5. Osamiseeni luotetaan työyhteisössä.

  0,7 %

  6,0 %

  11,2 %

  51,5 %

  30,6 %

  0,0 %

  20,0 %

  40,0 %

  60,0 %

  80,0 %

  100,0 %

  1 2 3 4 5

  Kaikk i vastaajat (KA:4.05, Hajonta:0.85) (Vastauksia:134)

 • 6. Tiedonkulku toimii työpaikallani.

  3,0 %

  18,7 %

  33,6 %

  38,1 %

  6,7 %

  0,0 %

  20,0 %

  40,0 %

  60,0 %

  80,0 %

  100,0 %

  1 2 3 4 5

  Kaikk i vastaajat (KA:3.27, Hajonta:0.94) (Vastauksia:134)

 • 7. Työ jakautuu tasaisesti työntekijöiden kesken.

  4,5 %

  13,4 %

  32,1 %

  41,0 %

  9,0 %

  0,0 %

  20,0 %

  40,0 %

  60,0 %

  80,0 %

  100,0 %

  1 2 3 4 5

  Kaikk i vastaajat (KA:3.37, Hajonta:0.97) (Vastauksia:134)

 • 1. Olen motivoitunut tekemään työni.

  1,5 % 3,0 %

  10,4 %

  49,3 %

  35,8 %

  0,0 %

  20,0 %

  40,0 %

  60,0 %

  80,0 %

  100,0 %

  1 2 3 4 5

  Kaikk i vastaajat (KA:4.15, Hajonta:0.83) (Vastauksia:134)

 • 2. Tunnen hallitsevani työni.

  0,0 %3,0 %

  11,2 %

  54,5 %

  31,3 %

  0,0 %

  20,0 %

  40,0 %

  60,0 %

  80,0 %

  100,0 %

  1 2 3 4 5

  Kaikk i vastaajat (KA:4.14, Hajonta:0.72) (Vastauksia:134)

 • 3. Työni on mielekästä.

  1,5 %

  6,0 %9,0 %

  51,5 %

  32,1 %

  0,0 %

  20,0 %

  40,0 %

  60,0 %

  80,0 %

  100,0 %

  1 2 3 4 5

  Kaikk i vastaajat (KA:4.07, Hajonta:0.88) (Vastauksia:134)

 • 4. Työvuoroissa on tasaisesti henkilökuntaa työmäärään nähden.

  3,0 %

  11,9 %

  23,9 %

  42,5 %

  18,7 %

  0,0 %

  20,0 %

  40,0 %

  60,0 %

  80,0 %

  100,0 %

  1 2 3 4 5

  Kaikk i vastaajat (KA:3.62, Hajonta:1.01) (Vastauksia:134)

 • 5. En koe työtäni uuvuttavana.

  6,0 %

  16,4 %

  27,6 %

  41,8 %

  8,2 %

  0,0 %

  20,0 %

  40,0 %

  60,0 %

  80,0 %

  100,0 %

  1 2 3 4 5

  Kaikk i vastaajat (KA:3.3, Hajonta:1.03) (Vastauksia:134)

 • 6. Työasiat kuormittavat minua vapaa-ajalla.

  10,4 %

  21,6 %

  29,1 %26,9 %

  11,9 %

  0,0 %

  20,0 %

  40,0 %

  60,0 %

  80,0 %

  100,0 %

  1 2 3 4 5

  Kaikk i vastaajat (KA:3.08, Hajonta:1.17) (Vastauksia:134)