herbal shampoo and herbal shampoo and conditioner summary for investor herbal shampoo and...

Download Herbal Shampoo and Herbal Shampoo and Conditioner Summary for Investor Herbal shampoo and conditioner

Post on 18-Mar-2020

4 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • โครงการศึกษาและจัดทํ าแบบอยางการลงทุนอุตสาหกรรมเฉพาะเรื่อง

  ลิขสิทธ์ิของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม แชมพูและครีมนวดผมสมุนไพร5-A

  Herbal Shampoo and Conditioner Summary for Investor

  Herbal shampoo and conditioner is the mixture of shampoo and conditioner with herb, which improves the healthy of the hair. The popular herb used in the shampoo i.e. curcummuca longa linn, centella, asiatica (linn.) and urban, etc.

  Due to the favor of Thai herb, herb-related business such as drugs, food, health, massage, and herbal cosmetic rapidly progress. Herb related businesses have the opportunity to grow in both domestic and international market. It provides high level of income and has open market for investment, especially shampoo and conditioner that has positive trend of demand. However, its threat is the intense competition since 6.2 billion for shampoo and 2.5 billion Baht for conditioner makes this market interesting. For the investors who have limited investment, niche marketing is the best solution, enabling them to expand the market to substitute the market for chemical shampoo and conditioner as well as the import.

  The import figure in 2001 was 137 million Baht , increasing from 2000 as 28%. The export figure in 2002 was 5.48 billion Baht, increasing from 2001 as 93%. Main export markets are Indonesia, Philippines, Malaysia, and Singapore.

  There are currently 25 producers of shampoo and conditioner but only a few herbal shampoo and conditioner producers. Most of them are in the small agricultural house wife groups sector, which has 568 producers.

  The distribution channels include the malls, herbal product shops, direct sale, and exhibition fair. The price of herbal shampoo and conditioner varies from types of the herb used and market positioning of the product.

  The key investment of herbal shampoo and conditioner is the investment on machine and equipment. In order to produce 3,000 bottles (250ml.) of herbal shampoo and conditioner per month, it will cost 1.17 million Baht of investment. In case of products are sold at 250 Baht per bottle, the average income will be 750,000 Baht per month, or profit as 48% of total sales. Under 1 year project, the pay back period will be with in 3-4 month. IRR is approximately 29.37% per month.

  The government agencies supporting the production include the Institute of Thai Traditional Medicine, Ministry of Health, the Faculty of Pharmacy: Chulalongkorn University, the Society of Cosmetic Chemist of Thailand, Thailand Industrial Standard Institute and the Department of Industrial Promotion.

 • โครงการศึกษาและจัดทํ าแบบอยางการลงทุนอุตสาหกรรมเฉพาะเรื่อง

  ลิขสิทธ์ิของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม แชมพูและครีมนวดผมสมุนไพร5-B

  แชมพูและครีมนวดสมุนไพร บทสรุปสํ าหรับนักลงทุน

  แชมพูและครีมนวดสมุนไพร คือ แชมพูและครีมนวดที่ผสมสมุนไพรเขาไป เพื่อบํ ารุง เสนผมและหนังศีรษะ สมุนไพรที่นิยมใชเปนสวนผสม เชน สมปอย มะคํ าดีหวาย บอระเพ็ด ขิง บวับก ฟาทะลายโจร อัญชัน ซองแมว มะกรูด มังคุด ทับทิม

  จากกระแสความนิยมในสมุนไพรไทยทํ าใหธุรกิจการคาสมุนไพรทั้งในลักษณะยา อาหาร สุขภาพ การนวดและอบตัวดวยสมุนไพรจนถึงการใชเครื่องสํ าอางดวยสมุนไพรพัฒนารุดหนาไป อยางรวดเร็ว

  ธุรกจิทีเ่กีย่วของกับสมุนไพรในปจจุบันไดรับความนิยมแพรหลาย จึงสามารถสรางรายได เปนจํ านวนมากและมีตลาดที่เปดกวางในการลงทุน มีโอกาสเติบโตทั้งตลาดในประเทศและ ตางประเทศ โดยเฉพาะแชมพูและครีมนวดผมที่มีแนวโนมของปริมาณความตองการที่เพิ่มขึ้น ท ําใหโอกาสทางการตลาดมีมากขึ้นดวย แตมีภาวะการแขงขันคอนขางสูง คือประมาณ 6,200 ลาน บาทสํ าหรับแชมพู และ 2,400 ลานบาทสํ าหรับครีมนวดผมและทรทีเมนท (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2545) ท ําใหเปนตลาดที่นาสนใจในการลงทุน โดยเฉพาะนักลงทุนที่มีเงินทุนไมมากนัก สินคามี ความโดดเดน โดยจับกลุมลูกคาเปาหมายแบบ Niche Market ซ่ึงมีโอกาสสูงที่จะประสบ ความสํ าเร็จ และขยายตลาดไดกวางขึ้นพอที่จะแทนตลาดแชมพูและครีมนวดที่มีสวนผสมสารเคมี สังเคราะห รวมถึงสามารถทดแทนตลาดที่นํ าเขาจากตางประเทศ ซ่ึงมีมูลคา 137 ลานบาท ในป 2544 ขยายจากป 2543 ถึง 28% และจากสถิติการสงออกพบวามีการสงออกในป 2545 ประมาณ 3,544 ลานบาท ป 2544 5,480 ลานบาท ขยายตัวจากป 2543 ประมาณ 93% ตลาดสงออกหลักคือ ประเทศอินโดนีเซีย ฟลิปปนส มาเลเซียและสิงคโปร

  ปจจบุนัมีผูประกอบการผลิตแชมพูและครีมนวดผมจํ านวน 25 ราย แตในกลุมผูผลิตแชมพู และครมีนวดผมสมุนไพร สวนใหญยังเปนประเภทกลุมเปาหมายเกษตรกร ซ่ึงจํ านวนประมาณ 568 ราย ในสวนของชองทางจํ าหนายนั้นโดยผานหางสรรพสินคา รานคาผลิตภัณฑจากสมุนไพร ธรรมชาติ การจํ าหนายตรงและการออกงานแสดงสินคาโดยระดับราคาของผลิตภัณฑจะแตกตาง ตามประเภทของสมุนไพรที่นํ ามาผสมและตามตํ าแหนงทางการตลาดของผลิตภัณฑ

  การผลิตและการลงทุนผลิตแชมพูและครีมนวดผสมสมุนไพรนั้น การลงทุนครั้งแรกจะ เปนการลงทุนในการซื้อเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ เชนการผลิตแชมพูและครีมนวดผมผสม สมุนไพรขนาดผลิต 3,000 ขวด/เดือน (ขนาด 250 ml.) ตองใชเงินลงทุน 1,170,000 บาท หากจ ําหนายได 3,000 ขวด/เดือน ในราคา 250 บาท/ขวด จะมีรายไดเฉลี่ยประมาณ 750,000 บาท

 • โครงการศึกษาและจัดทํ าแบบอยางการลงทุนอุตสาหกรรมเฉพาะเรื่อง

  ลิขสิทธ์ิของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม แชมพูและครีม

Recommended

View more >