herria 2984

of 8 /8
2008-ko Abendoaren 4-ekoa 4 Décembre 2008 ISSN 0767-7643 1,10 N° 2984 ELKARTASUNEZ Jateko gauza ainitz bildu da joanden aste- buru hortan Hazkurri Bankoa deitzen den sail horrentzat. Jaz Euskal-Herrian berean 77 tona nunbait han. Aurtengo xifreak ez ditugu oraino ukanak begien aitzinean bainan iduriz mugimendu ederra izan da berriz ere... Saltegi askoren atean, herriko etxe batzuetan eta hola, jendeak erakutsi du bere bihotz ona. Behar-orduak ez baiti- ra ttipituz johan bainan ba emendatuz. Gero eta gehiago baitira alabainan biziki xuhurki bizi behar dutenak. Holako elkarta- sun urratsak baitezpadakoak dira beraz... Gisa berean, elkartasunez dira ere ainitz eta ainitz jende kartsuki bermatzen behar- tsuenek, goserik edo erdi-goserik dau- denek, afari beroño bat bederen ukan dezaten aratsetan. Obra baliosa hori ere. Eta hor ere kantu bera ardura entzuten da, holako kasuak badirela gero eta gehiago. Nehorat segidako biltzerik ez duten horiek oraino bestalde, gauaz ere kan- poan egon behar, hotz handietan ere berdin, funtsezko aterberik gabe, oihalezko etxola batean edo trapu tzar batzu nolazpait metaturik... Bai, holakoak ere ba gure artean. Eta nehork uste baino gehiago... Elkartasunez da egundainokotan jendea mugituko asteburu huntan Telethon delako horren karietarat. Ainitz tokitan zerbait egi- nen da eritasun batzuen kontrako sail balios hori laguntzea gatik, lagunduz ikertzeak akulatzen dituztenak, laguntzeko ere eriak eta eri horien familiak... Azken urte hotan izan dira aitzinamendu pizko- rrak bainan ez da hortan gelditu behar, ez da hortan gelditzen ahal... Eta gero, hasian hasi, beste ainitz gise- tarat ere aipatzen ahal ginuzke frangotan hoin latza eta dorpea iduri duen mundu huntan elkartasunaren izenean egiteko diren urrats batzu. Sustatuz konparazione ahalmen hurriko haur eta gaztetxo batzuentzat abiatu saila. Ikusiz nola Donibane Lohizuneko Ramiro-Arrue ikastegian arras polliki plantatuak ziren ahalmen hurriko sei gaztetxoren onetan eta nola orai zalantzan bezala dagon afera hori, ahalak xuhurregi, dirua eskas nun- baitik ere gauzak behar bezala egiteko... Aski kezkagarri baita... J-B D Bertze noiz nahi baino gezur gehiago erraiten da bozak hurbiltzearekin, gerla denboran eta ihizitik etxeratekoan (Clemenceau) SAIL BAT GUZIZ BALIOSA Holakoetan beti badira hitzaldiak. Ikastola berriaren sahetsean sei mintzaldi entzun dira beraz bat bestearen ondotik. Lehenik Pierre Haiçaguerre auzapezaren ongi etorri beroa, euskaraz eta frantsesez, azpimarratuz zoin baharrezkoa zaion holako sail bat, “atsegin handiz” agurtu duena auzapez bezala bainan ere Haz- parne lurraldeko erkidegoaren buru bezala, deneri hel-araziz ere Beñat Inchauspé Hazparneko auzapezaren goraintziak, bera ezin etor, keinka berean baitzuen bilkura bat hesteko irrisku handian den lantegi baten gainetik… Gero, Rafael Aguerre ikastola berrriko elkarteburuaren aldi. Kon- datu du frango xeheki joanden eguneko estreinaldia hiru urtez ereman lanaren bururapena dela. Duela hiru urte egin ziren alabainan lehenbiziko bilkurak, buraso gazte batzu elgarretaraturik, Arberoako aldean ikastolaño baten idekitzeari buruz Donamartiri, Donoztiri eta Izturitzeko haurrentzat. Eskerrak Donamartiriko herriari bere laguntzarentzat eta aterbea segurtaturik ikasurte haste hortan eraikuntza berrian teilaturik etzeno. Eskerrak lurraren jabeeri, laguntza handia ekarri baitute. Azkenik, dei suhar bat, “Ikastola berriak eman dezala fruitu eta hori denen onetan”. ITXAROPENTSU! Ikusiz Iparraldean ere ikastolak goiti ari direla, geroari buruz itxaropentsu agertu dira Koldo Tellitu, ikastola guzien fede- rakundeko lehendakaria, eta Joxean Rodriguez euskal-go- bernuko kultura-sailaren ordezkari bezala etorria zena. Biek eskertu dituzte ikastolak laguntzen dituzten guziak. Seaska-ren buru bezala, Paxkal Indo-k aski kartsuki oroitarazi du nolako bidea egin den, traba guzien gainetik, berrogoi urtez Ipa- rraldean gaindi. Berrogoi urte baitu alabainan lehen ikastola ideki zela haur multxo ttipi batekin eta orai sare horren konduko ikastegietan, ttipi eta handi, 2500 haur eta gaztetxo ibilki baitira. Beti erne egon behar dela haatik, hori ere oroitarazia izan zauku, aipatuz hezkuntza zerbitzuekin abiatu negozi- aketak, batzuetan iduri baitu departamendu maileko ikuskariak gibelerat egiten duela aitzinerat egit- eko partez... Seaska deliberatua dago gisa guziz, beharren araberako ahalak goraki aldarrikatzen dituela. Azkenik mintzatu baita Max Brisson, euskararen erakunde pu- blikoaren buru dena, ahoan bilorik gabe goretsi du preseski Seaska-k egiten duen lana, segurtatuz ahal guziak eginen dituela ona eta emankorra izan dadien Seaska eta hezkuntza minixteritzaren arteko hitzarmen berria... Solas baikorrak horiek ere eta itxaropentsuak apur bat lehenago entzunak bezala. Sei hitzaldi iguzkitarat hola hurrupa- turik, zintzur bustitzearen tenorea zen eta besta aitzina segitu da giro anaikor batean... BESTA GOXOA DONAMARTIRIN ARBEROAKO IKASTOLA BERRIAN Bai, besta eguna zuten larunbatean Donamartirin, herriko plazatik zonbait urratse- tan, “ate ide- kitzea” baitzen Arberoako ama- ikastola berrian, estreinaldi gisako hitzordu sano eta alegera. Jendea bildu da ederki, buraso, hautetsi eta beste. Ikastola hori da Ipa- rraldeko hogoi- ta-sei-garrena. Emeki emeki, Seaska-ren sarea ari da hedatzen eta azkartzen. Oraidanik erran ditake ere helduden urtean beste ikastola berri bat sor- tuko dela, Bidarten kokatuko dena, eta ondoko urtean ere hain segur beste bat. Sail hori sus- tatzen duten guzien atsegingarri. Arberoako ikas- tola ez da han- dia bainan itxu- ra guzien arabera handi- tuz joanen da. Bederatzi hau- rñorekin hasia da, bi gehiago beharrak dira urtarrilean eta gutienez beste bost helduden irailean... Ikastola berriko atean, Paxkal Indo, Joxean Rodriguez, Koldo Tellitu, Max Brisson, Pierre Haiçaguerre eta Rafael Aguerre Jende frango etorri da estreinaldirat Bertsu pollit batzuekin, Eric Etxart-ek agurtu du Arberoako ikastola. Triki-tixa xorta batzu Hazparne aldeko soinulari gazte batzuen ganik. Triki-tixa xorta batzu Hazparne aldeko soinulari gazte batzuen ganik. Aski aro hitsa zen joanden igande aratsaldean. Euri eta haize. Bainan aro hits horrek ez du jendea lotsatu, mundu bat bazen Baionako katedralean eta ondo hartan Marc Aillet apezpiku berriaren sartzea zela-eta. Etchegaray euskaldun kardinalea, hogoi bat apezpiku, berrehun bat apez, Michèle Alliot-Marie minixtroa Paueko prefeta, hautetsi ainitz, eta zernahi fededun, horietarik berrehun bat Toulon aldetik espresuki jinak, orai arte Marc Aillet hango bikario jenerala baitzen. Berrehun eta berrogoitahamar bat kantarik aitzina edertu eta airostu duten elizkizunaren buru, Ricard kardinalea, Bordeleko artxapezpikua, ondoan zuela Pierre Moleres, azken hogoitabi urtetan Baionako apezpiku izana. Dei suharrak, solas guziz anaikor eta amultsuak, biziki sarko- rrak. Aurresku bat ere eskaini zaio apezpiku berriari eta hunek deneri eskerrak emaitean zonbait hitz erran ditu euskaraz eta kaskoinez… Marc Aillet apezpiku berria APEZPIKU-SARTZEA BAIONAN

Upload: 8probintziak

Post on 10-Mar-2016

260 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Herria astekaria 2984

TRANSCRIPT

Page 1: Herria 2984

2008-ko Abendoaren 4-ekoa4 Décembre 2008

ISSN 0767-7643 1,10 € N° 2984

ELKARTASUNEZJateko gauza ainitz bildu da joanden aste-buru hortan Hazkurri Bankoa deitzen densail horrentzat. Jaz Euskal-Herrian berean77 tona nunbait han. Aurtengo xifreak ezditugu oraino ukanak begien aitzineanbainan iduriz mugimendu ederra izan daberriz ere... Saltegi askoren atean, herrikoetxe batzuetan eta hola, jendeak erakutsidu bere bihotz ona. Behar-orduak ez baiti-ra ttipituz johan bainan ba emendatuz.Gero eta gehiago baitira alabainan bizikixuhurki bizi behar dutenak. Holako elkarta-sun urratsak baitezpadakoak dira beraz...Gisa berean, elkartasunez dira ere ainitzeta ainitz jende kartsuki bermatzen behar-tsuenek, goserik edo erdi-goserik dau-denek, afari beroño bat bederen ukandezaten aratsetan. Obra baliosa hori ere.Eta hor ere kantu bera ardura entzuten da,holako kasuak badirela gero eta gehiago.

Nehorat segidako biltzerik ez dutenhoriek oraino bestalde, gauaz ere kan-poan egon behar, hotz handietan ereberdin, funtsezko aterberik gabe,oihalezko etxola batean edo trapu tzarbatzu nolazpait metaturik... Bai, holakoakere ba gure artean. Eta nehork uste bainogehiago... Elkartasunez da egundainokotan jendeamugituko asteburu huntan Telethon delakohorren karietarat. Ainitz tokitan zerbait egi-nen da eritasun batzuen kontrako sailbalios hori laguntzea gatik, lagunduzikertzeak akulatzen dituztenak, laguntzekoere eriak eta eri horien familiak... Azkenurte hotan izan dira aitzinamendu pizko-rrak bainan ez da hortan gelditu behar, ezda hortan gelditzen ahal...Eta gero, hasian hasi, beste ainitz gise-tarat ere aipatzen ahal ginuzke frangotanhoin latza eta dorpea iduri duen munduhuntan elkartasunaren izenean egitekodiren urrats batzu. Sustatuz konparazioneahalmen hurriko haur eta gaztetxobatzuentzat abiatu saila. Ikusiz nolaDonibane Lohizuneko Ramiro-Arrueikastegian arras polliki plantatuak zirenahalmen hurriko sei gaztetxoren onetaneta nola orai zalantzan bezala dagon aferahori, ahalak xuhurregi, dirua eskas nun-baitik ere gauzak behar bezala egiteko...Aski kezkagarri baita...

J-B D

Bertze noiz nahi baino gezur gehiago erraiten da bozak hurbiltzearekin, gerla denboran eta ihizitik etxeratekoan

(Clemenceau)

SAIL BAT GUZIZ BALIOSA

Holakoetan beti badira hitzaldiak.Ikastola berriaren sahetsean seimintzaldi entzun dira beraz batbestearen ondotik. LehenikPierre Haiçaguerre auzapezarenongi etorri beroa, euskaraz etafrantsesez, azpimarratuz zoinbaharrezkoa zaion holako sail bat,“atsegin handiz” agurtu duenaauzapez bezala bainan ere Haz-parne lurraldeko erkidegoarenburu bezala, deneri hel-araziz ereBeñat Inchauspé Hazparnekoauzapezaren goraintziak, beraezin etor, keinka berean baitzuenbilkura bat hesteko irrisku handianden lantegi baten gainetik…Gero, Rafael Aguerre ikastolaberrriko elkarteburuaren aldi. Kon-datu du frango xeheki joanden eguneko estreinaldia hiru urtez ereman lanaren bururapena dela.Duela hiru urte egin ziren alabainan lehenbiziko bilkurak, buraso gazte batzu elgarretaraturik,Arberoako aldean ikastolaño baten idekitzeari buruz Donamartiri, Donoztiri eta Izturitzeko haurrentzat.Eskerrak Donamartiriko herriari bere laguntzarentzat eta aterbea segurtaturik ikasurte haste hortan

eraikuntza berrian teilaturiketzeno. Eskerrak lurraren jabeeri,laguntza handia ekarri baitute.Azkenik, dei suhar bat, “Ikastolaberriak eman dezala fruitu etahori denen onetan”.

ITXAROPENTSU!

Ikusiz Iparraldean ere ikastolakgoiti ari direla, geroari buruzitxaropentsu agertu dira KoldoTellitu, ikastola guzien fede-rakundeko lehendakaria, etaJoxean Rodriguez euskal-go-bernuko kultura-sailarenordezkari bezala etorria zena.Biek eskertu dituzte ikastolaklaguntzen dituzten guziak. Seaska-ren buru bezala, Paxkal

Indo-k aski kartsuki oroitarazi du nolako bidea egin den, traba guzien gainetik, berrogoi urtez Ipa-rraldean gaindi. Berrogoi urte baitu alabainan lehen ikastola ideki zela haur multxo ttipi batekin etaorai sare horren konduko ikastegietan, ttipi eta handi, 2500 haur eta gaztetxo ibilki baitira. Beti erneegon behar dela haatik, hori ere oroitarazia izan zauku, aipatuz hezkuntza zerbitzuekin abiatu negozi-aketak, batzuetan iduri baitu departamendu maileko ikuskariak gibelerat egiten duela aitzinerat egit-eko partez... Seaska deliberatua dago gisa guziz, beharren araberako ahalak goraki aldarrikatzendituela. Azkenik mintzatu baita MaxBrisson, euskararen erakunde pu-blikoaren buru dena, ahoan bilorikgabe goretsi du preseski Seaska-kegiten duen lana, segurtatuz ahalguziak eginen dituela ona etaemankorra izan dadien Seaska etahezkuntza minixteritzaren artekohitzarmen berria... Solas baikorrakhoriek ere eta itxaropentsuak apurbat lehenago entzunak bezala.Sei hitzaldi iguzkitarat hola hurrupa-turik, zintzur bustitzearen tenoreazen eta besta aitzina segitu da giroanaikor batean...

BESTA GOXOA DONAMARTIRIN

ARBEROAKO IKASTOLA BERRIAN

Bai, besta egunazuten

larunbateanDonamartirin,

herriko plazatikzonbait urratse-

tan, “ate ide-kitzea” baitzen

Arberoako ama-ikastola berrian,

estreinaldigisako hitzordu

sano eta alegera.Jendea bildu daederki, buraso,

hautetsi etabeste. Ikastola

hori da Ipa-rraldeko hogoi-

ta-sei-garrena.Emeki emeki,

Seaska-ren sareaari da hedatzen

eta azkartzen.Oraidanik erran

ditake ere helduden urtean

beste ikastolaberri bat sor-

tuko dela,Bidarten

kokatuko dena,eta ondoko

urtean ere hainsegur beste bat.

Sail hori sus-tatzen duten

guzien atsegingarri.

Arberoako ikas-tola ez da han-

dia bainan itxu-ra guzien

arabera handi-tuz joanen da.Bederatzi hau-rñorekin hasiada, bi gehiagobeharrak dira

urtarrilean etagutienez bestebost helduden

irailean...

Ikastola berriko atean, Paxkal Indo, Joxean Rodriguez, Koldo Tellitu, Max Brisson, Pierre Haiçaguerre

eta Rafael Aguerre

Jende frango etorri daestreinaldirat

Bertsu pollit batzuekin, Eric Etxart-ek agurtu du

Arberoako ikastola.

Triki-tixa xorta batzu Hazparne aldekosoinulari gazte batzuen ganik.

Triki-tixa xorta batzu Hazparne aldekosoinulari gazte batzuen ganik.

Aski aro hitsa zen joanden igande aratsaldean. Euri eta haize. Bainan aro hits horrek ez du jendea lotsatu, mundu bat bazenBaionako katedralean eta ondo hartan Marc Aillet apezpiku berriaren sartzea zela-eta. Etchegaray euskaldun kardinalea, hogoibat apezpiku, berrehun bat apez, Michèle Alliot-Marie minixtroa Paueko prefeta, hautetsi ainitz, eta zernahi fededun, horietarikberrehun bat Toulon aldetik espresuki jinak, orai arte Marc Aillet hango bikario jenerala baitzen. Berrehun eta berrogoitahamarbat kantarik aitzina edertu eta airostu duten elizkizunaren buru, Ricard kardinalea, Bordeleko artxapezpikua, ondoan zuelaPierre Moleres, azken hogoitabi urtetan Baionako apezpiku izana. Dei suharrak, solas guziz anaikor eta amultsuak, biziki sarko-rrak. Aurresku bat ere eskaini zaio apezpiku berriari eta hunek deneri eskerrak emaitean zonbait hitz erran ditu euskaraz etakaskoinez…

Marc Aillet apezpiku berria

AAPPEEZZPPIIKKUU--SSAARRTTZZEEAA BBAAIIOONNAANN

Page 2: Herria 2984

• Ipar Ameriketako Estatu Batuetan,Barack Obama ari da bere gober-

n u a r e nm u n t a t z e n ,nahiz ez duenpresa gaixtorik,urtarrilaren 20anbaitu bere presi-dent karguahartzekoa. Astele-henean, deplaukisegurtatu dukanpo herrialdeeki-lako harremanensaila utziko diolaHil lary Clintona n d e r e a r i ,demokraten artekobozetan bere kon-

tra zuenari.• Venezuelan herriko bozak zituzten joandenigandean eta Antonio Ledesma izan da irabazleaCaracas kapitalean eta hau Hugo Chavez presi-dentaren kontrarioa da. Erran behar da halereChavez dela irabazle atera beste herri eta lurral-de gehienetan bainan ainitz galtze ezagutuzhaatik denbora berean. 1999 an sartu zen iraba-zitan Chavez hori ttipien alderdia hartuz etafagoratuz bai-eta petroliotik zituen irabaziakdeneri banatuz nasaiki. Igandean beraz buruz-buru ziren Caracasen, batetik Aristobulo Isturiz,hau Chavezen ezker-aldekoa eta bestea Ledez-ma hori, hunek irabaziz. Abokata da hau eta,nahiz ez diren elgarrekilakoak, eskua eskaini dioChavez kontrarioari. Ageriko noraino joanen denbi horien koalizioa, auziak eta trabak abiatzeare-kin.• Kuwait herrian bere demisioa eman du CheikhNasser jaunaren gobernamenduak xihita erlisio-neko buruzagiak egin dion bisita eztabaidatubaten ondotik : hau zen Mohamed Baker Al Faliiraniarra eta orain arte Kuwait herrian sartzekobaimenik gabe zena.• Ankara turkiarra Zipre ugarteari jazarri zaiopetrolio auzi baten gainetik, baizik-eta zipretarrekbaimena eman ziotelakotz petrolio ikerle ontzibati Turkiako uretan olio horren iker eta mirat-zeetan ibiltzeko.• Thailandian gobernua inarrosten eta gatazka-tzen dute bere etsaiek, hamar mila manifesta-tzaile bazituztelarik oldartuak bere lehen minis-troaren bulegoetan. Ez hori bakarrik : Bangkokkapitaleko aireportu nazioartekoa ere hetsi beharukan dute manifestzaile oldartuen beldurrez. Ezdute lehen aldia holako eztabadetan dabiltzalaherritar oldartu horiek, baitu bost urte lehenministro hori ez dutela zenbaitek onhartzen bate-re.• Somaliar itsasoko basa-ohoin horiek aipatuzberriz ere, badute hor gaindi kezka eta griña itsa-soetan komertsio-gaiez behartzen diren auzo

erresumek, han baitituzte beti, jada-nik errana dugun bezala, hamazazpi

itsasuntzi bahituak eta heietan 250gizon mariñel bederen. Espainiak berak,

hala nola, jakinarazi du igortzen dituela 196gizon zaintzale 2009tik goiti, herriarteko batasunbatean deliberatua izan zen bezala. Hobekierraiteko, helduden apirilean hartuko dute denenizenean eta denen fagorez beteko duten itsaszaintzale misione hori. Europako Elkarte osoa-rentzat beraz, errana dugun bezala.•Europear Astronomoek ez dute beren karguabesterentzat uztekoa baina beharren araberakoahalak ere nahiko dituzte hortako. Beta Pictoriodeitu izar argazkilari erraldoi bat, izari haundikoaberaz, behar ukan dute beren tresna berezia,bost europear nazioren artean moldatua. Urrun-ikusle erraldoi hori, 1980 urtan hasia, 8 metradiametrakoa, eta orotara 14 herri ere bildu ditue-na bere gastuentzat, eta, gainera, 60 jakintsunesperta zientifiko behar izan dituena, ez da edo-zoin gunetan ezarria, bai haatik Txilen, Atakanadesertuan, 2.600 metretan, eta begote bestexehetasunak hurrenaldi batendako. Holako mun-tadurekin bere lekua zaindu gogo dutela hortaneuropearrek, hori dudarik gabea.• Egiptoak du gehienik jasaiteko hemen bereanbestalde aipatzen dugun itsas-lapurren pirateriahorrekin. Errana dugu bahitzale eta mota guzie-tako lapurren beldurrez, beren itsasbidea alda-tzerat ekarriak dira Suez eta alde horiek hutsegi-nez Hego-Afrika zolan gaindi ibiltzerat. Galtzeizigarria hori Egiptorentzat, 4 miliar dolarrez goitiekarri baitzion herri horri bere herri barneko ga-rraiolanak joan den urtean. Araben biltzarra etaguziak arras kezkatuak dira gauza horietaz.• Austriak bi urte pasatu ditu arras hitsak gober-nu orokor eta baketsu bat ezin xutik ezarriz.Huna nola orai, denak aseak baitziren, hautsi-mautsizko gobernu baten egitera bortxatuakdiren sozio-demokraten eta kontserbadoreenartekoa, oraiko krisi horrek ere elkarlanerat aku-latzen dituelarik.• Bombay indiar hirian (13 miliun bizitzale) egunizigarriak izan dituzte. Lehenik herri hortakoOberol Trident hotel famatuan, ainitz herritar etaestranjer aloitzen dituenean, islamistekilako ger-lakada bortitzak izan dira 195 hil eta ehunka kol-patu egin dituztenak eta horietarik landa indiargobernua inarrosia, batzuen demisione eta bes-teen eztabadekin. Horiek guziek inarrosi dituzteNew Delhi eta Islamabad arteko bake abiadurak,denbora berean herrak zituztelarik arradobla-tzen.• Nigerian, Afrikar herri beltz hortan ere ainitznahasmendu badute, giristino eta musulmanoenarteko auzi kalapitekin. Bozak dituzte hor berrizpasatuak eta ez dute deus zuzendu. Elgarrenarteko gasailak bai arrapiztu edo emendatu,ainitzek ezin onetsiz heien ondorioak eta zuzen-tasuna ere.

ETA ORAI ?Bozak konda eta konda arizanik, eta kalapitagorrian, sozialixtek xuritu dute nolazpait berenarteko auzia. Xuritu edo xuritzeko bideanezarri...Denen buru, Martine Aubry jarri da alderdibu-ru, 102 bozen abantailarekin, eta SégolèneRoyal-ek etsi bat hartu behar ukan du. Biemazteak bi aldiz elgarretaratu ere dira bai etakasik bi orenez mintzatu lehen aldian, oren batona bigarrenean... Orai, denek edo kasik denekaho beteka goresten dute alderdiaren bata-suna, gauza ederragorik ez dela! Alderdiburuberriak hitzemaiten diote kontra zitueneri ezdirela batere baztertuak izanen, denek elga-rrekin behar dutela lanean arizan geroari buruz.Bere aldetik, Ségolène ere goxoan mintzo,samurgo handirik sekulan izan ez balitz bezala.Ele onak, ele ederrak, bainan ezagun halerebakoitxak bere hura duela gogoan.

LARUNBAT HUNTAN...Ondoko egunetan ikusi behar nola muntatzenduten alderdiaren buruzagitza, batzu etabesteak nola apailatuko diren alderdi azkarbaten itxura bederen eman nahiz. Hortarako bilkura nagusi bat badute larun-batean. Martine Aubry-k bere xedeak horbeharrak ditu xeheki agertu. Ségolène Royal-engostukoak izanen direa? Askok diote hautsi-mautsi zerbait izan ditakeela... Europa mailekodeputatuen berritzeko hauteskundeak ere hur-bilduak baitira, ez baita beraz auzi alferretandenborarik galdu behar!! Eta alderdi sozialixtakgarrantzitsua baitauka, arrazoinekin funtsean,Europa maileko hitzordu hori... Horiek hola, Ségolène Royal ez da gisa guziz loegoitekoa, ez izanik ere alderdiburu. Berriz ereerakusterat emana du hautagai nahi lukeelaizan 2012-ko president-bozetan. Internet sare-an hasia da bere aldeko mugimendu baten sus-

tatzen, deia zabalduz sozialixteri segurkibainan ere alderdi hortan sartu gabe berenlaguntza ekarri nahi dioteneri... Eta ba omendira ainitz...

LANA XUHURUrriko xifreak, azaro ondarrean agertuak, ezdira batere onak: lan-eskasa emendatu daFrantzian gaindi. Langabeak badira aitzinekohilabetean baino 46.900 gehiago. Aspaldianetzen izana holako gorakada hoin epe laburre-an. 15 urte omen. Orotarat, bi miliunen ozkaberriz gainditu da. Eta jende gaztea dahunkienik. Gainerat, eta hori da biziki kezkaga-rri, ainitzen ustez lana aitzina xuhurtuko da hel-duden urtean, munduan gaindi “krisia” deitzenduten horren ondorioz. Lantegi frangotan, lante-gi horiek izan handi ala ttipi, badira arrangurapisuak. Autogintzan eta etxegintzan bereziki...

ZER EGIN BEHAR DA?Frangotan gertatzen da hori, xuxen ez jakin zeregin behar den... Hala nola gaitzeko auzia piztuden nehorat biltzerik ez duten jende gaixohorien gainetik. Parisen eta hor gaindi, hotzdelarik, ez diten kanpoan egon, aterbe zerbaiteskaintzen zaiote. Bainan zonbaitek ez duteaditu ere nahi gisa hortan eskaini aterberat joai-terik! Zer egin behar da? Bortxatu behar direa,Christine Boutin minixtroak nahi lukeen beza-la, gisa hartako lege berri bat pikoan ezarririk?Behartsu horietaz axolatzen diren ainitz elkartearrunt kontra, bortxaka artzeak ez duela deusonik. Nicolas Sarkozy bera ere mintzatua daholako kasuak gogoan. Ez da bortxatzearenalde bainan dio ahal guziak eta gehiago eginbehar direla onez onean biltzeko eskaini ater-bea onartzen ez dutenak... Denen buru, “zeregin behar da”, galdea beti hor dago...

J-B D

2

Mikel Laboa zendu daEuskal kantagintzaren berpizletarik izanden Mikel Laboa zendu da Donostiakoeritetxean. Donostian sortua duela 74urte, medikuntza ikasketak egin zitueneta haurrendako psikiatra bezala lan egindu 20 bat urtez Donostiako eritetxean.Ezagutuagoa izan da kantari bezala,bereziki “Txoria txori” Josean Artzerenolerkiaren kantari bezala. Euskal kantu-aren berpizletarik izan da Ez Dok Amairutaldea sortuz. Euskal kantu zaharrak kan-tatu ditu, bainan baita ere bide berriak jorratu, Berthold Brechten poemakeuskaratuz eta kantatuz eta bide berriak irekiz adibidez “komunikazio-inko-munikazio” lemarekin edo “Lekeitio” izeneko lanarekin. Euskal kantu eta kul-turaren sustatzaile nagusietarik bat desagertu zaigula dudarik ez. Aben-doaren 23an Gipuzkoako foru aldundiak urrezko medaila eman beharrazion bere lana goraipatuz.

Sagarnoa egiteko sagarra nasaiki Gipuzkoan aurten ekoiztuko diren sei milioi sagarno botoilen betetzekosagar kasik aski izanen da aurten lekuko ekoizpenarekin. Beste urtetan ezbezala ez da beraz kanpotik (Galizia edo Normandiatik) sagarrik sartuko edoarras guti. Aurtengo sagar uzta sekulakoa izan da : 8 milioi tonelada bildudirela estimatzen dute adituek, beste urtetan erdia baizik etzelarik biltzen.“Txalaka, mantoni, errezilsagarra, goikoetxea”, sei bat sagar mota ekoiztuakdira Gipuzkoan. Aurtengo sagarnoak garraztasun gutiago izan behar luketanino gutiagorekin, bainan zapore gehiagorekin. Kilo eta laurden sagarbehar dira hiru katiluko botoilaren betetzeko. Beraz laster abiatuko dendenboraldian izanen da sagarno edateko.

Hegoaldean 210 lagun gehiago kutsatu dira aurten hiesa-rekinEuskal Autonomia Erkidegoan 190 pertsona hiesak kutsatu ditu eta Nafa-rroan 22 kasu berri izan dira 2008-an. Orotara 10.000 bat pertsona badaudekutsatuak eta 2.000 inguruk ez dute beren egoera ezagutzen. Otsailetikharat hegoaldeko 20 farmazitan, lau euroren truke, HIES probak egitenahalko dira. Urtean 2.000 test egitea espero dute.

Adolfo Muñoz, ELAko zuzendari berria Adolfo Muñozek hartu du Jose Elorrietak 20 urtez bete duen ELAsindikataren idazkari nagusi postua. Idazkari nagusi berriak argi utzi du, ahobatez onartua izan den txostenean ELAk ez duela lan ildoa aldatuko. Kritikagogorrak egin dizkio Eusko Jaurlaritzari, elkarrizketari uzkur egoiten delakoeta bere zerga politikari.

30 mila ikasle euskara ikasten 29.830 ikaslek izena eman dute 2008-09 ikasturtean euskara ikastekoeuskal gobernuak baimendu 107 zentrotan. 2007-ko urteari alderatuz, kasik% 6aren emendatzea eta azken urtetako kopururik haundiena. Lurraldeka,Gipuzkoan da euskararen ikasteko galde haundiena. Ikasleetan emazteakdira gehienak eta batez besteko adina 35 urtekoa da.Ikasleetan %30 lizentziatuak dira eta %20ak administrazio publikoan lanegiten du. Euskararen politikaren arduradunen arabera horrek erran nahi dueuskara ikasten dutenek ez dutela soilik administrazioan euskara baloratzendelako ikasten. Bestalde euskara ikasten duten atzerritarren kopuruak goraegin du; hirukoiztu da : 2000-01 ikasturtean, 476 ziren eta, 2008-09an, aldiz,1.600. Ikasle guztien %4 dira atzerritarrak.

Ibarretxe Desmond Tutu Bake Nobel saridunarekin bildudaJuan Jose Ibarretxe lehendakaria Hego Afrikan izan da eta Desmond Tutu1984ko Bake Nobel saridunarekin bildu da. Tutu artzapezpikuak Ibarre-txerekin izan duen elkarrizketan, euskal gatazkaren gaia nazioartekogatazken konponketen inguruko biltzarrean aipatuko duela jakinarazi du etaitxaropena ez galtzeko deialdia egin du. Desmond Tutuk aurten Giza Esku-bideen René Cassin saria eskuratuko du Eusko Jaurlaritzaren eskutik. Sarihorrekin bakearen alde egin duen lana eta Hego Afrikan egin duen bateratzelana goraipatua izanen da.

Gasteizko Legebiltzarrari Espainiako bandera jartzekoagindua eman dio auzitegiakEusko Legebiltzarrak, Gasteizko egoitzaren kanpoaldean Espainiako ban-dera jarri behar duela agindu du Auzitegi Gorenak. Espainiako bandera, kan-poan “modu iraunkorrean “ ezarri behar duela, halaber egoitzarenbarnekaldean “lehentasunezko” toki batean kokatu beharko duela agindudio. Legeak Espainiako bandera Estatuko Administrazio ezberdinetako eraikinguzietan jarri behar dutela gogoratu du.

Bardeako (Bardenas) tiro eremuaren kontra Nafarroa-baik deitu manifestaldian 800 bat jendek parte hartu dute Iruñanantolatzaileen arabera Bardeetako eremuan tiroak egiteko armadarialokatzearen salatzeko, eremu hori munduko biosfera gune bezala kokatuadelakotz.

BBK eta Aurrezki Kutxak bat egiterik ez Lau boto falta izan dira Bizkaiko BBK eta Guipuzkoako Kutxaren arteko ba-teratzea onartzeko : ordezkarien 63k alde bozkatu dute, 33k kontra eta lauabstentzio izan dira. Ehun batzarkide bilduak ziren Donostian bi kutxenarteko fusioa onartzeko. Hortarako 67 boto alde behar zituen bateratzeak :lau botoren faltaz ez da eginen. Iduriz, PSE-ko ordezkariek, PP-koek, LABeta Ezker abertzalekoek, ANV ala ELA-koek ez dute fusioaren aldeko botorikeman. Alderdikeriaz jokatu dutela zenbaitek salatu du euskal gobernuak eta EuskalHerriko garapen ekonomikoa sustatuko zuen tresna sortzeko aukera galdudela. Dena den, Xabier Iturbe Kutxako zuzendariak ez du amor eman nahieta heldu diren ilabetetan asmo berarekin segituko duela jakinarazi du.

Kepa Junkerari diru laguntza proiektuaEusko Jaurlaritzako Kultura eta Etxebizitza sailek, 702.000 eurorekin lagun-duko dute Kepa Junkera musikariaren egitasmoa. Musikariak kulturen artekoharremanak eta euskal musika hedatzea eta berritzea sustatu nahi ditu, egi-nen dituen hiru diskoren bitartez. Berriki plazaratu duen “Etxea” euskalkantuen bertsioen diskoa da egitasmo horren lehen lana. Disko hori zuze-nean aurkeztuko du abendoaren 22an eta 23an, Bilboko Arriaga antzokian.Orain hego amerikar kantari eta musikariekin euskal kantu eta musikaz lanberria prestatzen ari du. Berrehun bat musikari eta kantarik salatu dute Kepa Junkerari eman dirulaguntza, hoietan Joseba Tapia, Txomin Artola, Gontzal Mendibil, FerminMuguruza, Ruper Ordorika, Anari, Txuma Murugarren, Gari, Petti, MikelUrdangarin, Roberto Moso eta Sorkunek sinatu dute manifestua, besteakbeste. Ez dute Kepa Junkeraren proiektua kritikatzen baizik hortarako ardie-tsi diru laguntza.

Hillary Clinton

Page 3: Herria 2984

SAGAR BESTA HENDAIANAbbadiako jauregiaren ondoko Larre-txea baserrian, Hendaian beraz, e-rakusketa berezi bat muntatua duteabendoaren 13-a arte segituko dena,egun guziz idekia igandetan salbu.Sagarraren besta nolazpait, ondo ho-tako sagar mota guzien hobekiezagutzeko parada hauta, eta motafrango bada, orotarat 70 naski! Apezsagar, negu sagar, Andre Mari sagar,anisa eta gaineratiko! Jastatzen etaerosten ere ahal mota askotarik! Kon-tseilu baliosak emanak ere dira sagarondo batzu landatu nahi dituzteneri...

LAGUNTZAK ESKAS!Donibane Lohizunen, arrangura berezibatzu badituzte Ramiro-Arue ofizio-lizeoan. Ikastegi hortan jaz ideki zen,aski galdetua izanik eta 2005-eko legebat berme, ahalmen hurriko gazte-txoentzat sail berezi bat, UPI deitzendutena, gure Iparraldeko lehena etabakarra, departamendu guzian beste batbaizik ez izanki, eta hura Pauen. Berriona izan zen hori. Saila abiatu zen hiruikaslerekin. Bainan hara, beharrenaraberako laguntzarik ez da izan, etaorai gutiago, ahalmen hurriko ikasleakez direlarik hiru bainan sei! Burasoakdei eta dei ari dira bulta huntan, holakosailak ez duela irauten ahal beharrenaraberako laguntzarik ez balinbada!Lehen bai lehen nahi lukete mintzatuakademiako errektorea aterabide plan-tako zerbaiti buruz, hola ez dela segurikmanera! UPI hori ez dadin izan kuskuhuts baten pare!

BEGIETAKO KLINIKANBiziki ezagutua eta biziki preziatua dabegietako eritasunen sailean DonibaneLohizuneko Luz-Clinic artategia. Famagaitza dauka bazterretan. Orai, badi-

tuzte haatik arrangura batzu. Duela zon-bait urte artategi hori eta Olorueko ospi-talea batetaratu zituzten, jabe berak har-tu bere gain. Bainan hara, delako ospi-tale hori galtzetan izanki, Donibanekobegietako klinikak ere, batetaratzearenondorioz, makurra jasan behar. Ezinaitzina segituz, bi etxeak salgai ezarriakizan dira. Donibanen baita bestalde klini-ka orokor bat, gainerat begietako horrenauzo hurbilean, klinika horrek nahikozuen erosi begietakoa bainan Oloruekoospitalea hartu gabe. Denen buru,auzitegi baten erabakiz, ez da hori holaegin. Saltzeko ziren bi etxeak, biek bategiten zutela, jabe berri beraren eskuezarri dituzte, jabe hori izanki Kapamedikuntza elkargo fama handikoa. Ur-tatsetik harat, Kapa izanen da berazDonibanen begietako kilinika kudeatukoduena. Haatik, hamalau langiletarik hirukanpo ezarriko dituzte. Eta bestalde eregeroa ez da beharbada iduri lukeenbezen argi...

ERRUSIATIK ETORRIA...Luzaz gure Kostaldean egon zen TeodorAlexandrovitch Romanov printzea, Erru-siatik iheska etorria, komunixtak nausijarri zirelarik han gaindi. Bera Errusiakoazken inperadore edo “tsar” delakoarenfamiliakoa. Azkainen hil zen duela 40urte eta zerbait gisaz Urruñan ehortzizuten. Denek ahantzia bezala zuten.Duela zonbait denbora, Jakintza elkar-teko lagun batzuek ikerketa batzu aku-latu zituzten eta ikasi xuxen nun zenehortzia 69 urtetan zendu printzea.Haren hobia berritua izan da eta joan-den igandean, egunez egun haren heri-otzearen 40. urteburuan, omenaldiñobat eskainia izan zaio Urruñako hilerri-etan.

3

HENDAIA – Abbadiako jauregian

Abenduaren 7an – 17:00etan

Euskal kantu arrakastatsuak…

Kriolinak hirukoteak emanik

Baigorritk ateratzean,Bankako bidean, aurkitzenda San Josepe eskolapribatua (ama eskola etalehen maila), lehengoSeroretxean, 1924azgeroz hor dagona, gaur 60bat ikasle eta 4/5 e-rakaslerekin. Biletxeakolegioa aldiz, bere 100bat ikasle eta 13irakaslerekin, elizatik hur-bil aurkitzen da, 1966aneginik lehen urratsak, gelagehienak haatik prefa-brikatu batzu izanki, gaurzahartuegiak. Eta biikastetxeak karrikarengainean bezala,ikasleentzat idekidura etaespazio gutirekin !Ondorioz – eta goiz edoberant hesterat behartuakizan aitzin, oraiko arauzorrotzak ez betetzeagatik – aspaldisko huntanpentsatua zen bi eskolahoriek elgarretaratukodituen ikastetxe berri etahandi baten eraikitzea.Batzu eta bertzen indarraeta kemenaren fruitu,proiektu hori lastergauzatuko da. MagaliBombet baigorriar zenakHerriko Etxe gibelean pa-rropiari eskainitako lur ere-mu batean eraikiko da

ikastetxe berria, guziz e-derra eta nasaia.Urriaren 10ean ardietsirikeraikuntza baimena, obraklaster hasiko dira,ikastetxe berria 2009kourte ondarreko bururatuaizaiteko xedearekin, Egu-berriko opari eder gisa,ainitzek berantetsia dute-na. Lan gehienak tokikoofizialeri eginaraziak iza-nen dira. 2.148.900 eurogostako diren obrak, par-taide askok finantzaturik :Erakaskuntza Katolikoak(FDI eta CODIEC) %28,Eusko Jaurlaritzak %14irakaskuntza elebidunasustengatzea gatik (lehenmailan ikasle kopuruaren%73ak elebidun saila ja-rraitzen du eta kolegioan%45ak), eskola horienkudeantzaz arduratzenden OGEC elkarteak %13,bertzalde eginak izandiren emaitzek eta SanJosepe eskolako basti-menduen saltzeak segur-tatuko dute %19a, eta egi-na izan den maileguak%26. Ikastetxe berri hor-tan, lehen mailak ukanenditu 5 gela (bakotxa bereinformatika sarearekin), lo-gela bat, jostaldi espaziohandi bat aterbe eta

pentze hurbil batekin ; etabigarren mailak 4 gela na-gusi bai eta laboratorio,teknologia gela, informati-ka gela, ikusentzun gelaeta aldagelak. Eta bimaileentzat, psikomotri-zitate gela amankomuna(100 m2), kirol espazioa,bi errebote eta kirol zelaia,administrazio gelak etajangela bertzalde. Etaikastetxe aitzinean, He-rriko Etxeari utzia izan deneremuan, aparkaleku za-bal bat. Hots, eraikuntzaguziz ederra, zointanikastetxe giristino horrekbere urteroko hezkundeproiektuak molde gozaga-rrienean aitzinaratzenahalko dituen.Lehen harriarenpausatzea eginen daabenduaren 6an, larunbathuntan (15:00), hortarakogomitatua izan den per-tsonalitate saldoarekin,hautetsi, f inantzari,ofiziale, irakaskuntzagiristinoko arduradun,diosesa eta paropiako ar-duradun, burraso, e-rakasle, ikasle...

Joanden asteko prentsaitzinekoan, Biletxean, Monique Echecolanea OGECarenlehendakaria, Antton Curutcharry erakaslea, Agnes Gorostiague (OGEC), NadiaAcheritogaray San Josepeko zuzendaria, Laurent Elissondo Biletxeko zuzendaria

Ikastetxe berriaren maketa

Kriolinak hirukoteak hamar urte ditu.Bere berezitasuna : hogeita hamarurte hauetan arrakasta bildu dutenkantuak ematen dituela.Ramuntxo Farigel baritono da, Domi-nique Béheity tenor eta Yves Lacardeakordeoilaria. Hiruek batean, sekulakogiroa sortzen dute eta beraiekin kan-tatzeko gogoa ematen…

Kontzertuaren antolatzailea Euskal

kultur erakundea da, partaide dituelaHendaiako herria eta Antoine d’Abba-die fundazioa.

Sartzea : 8 €. Hobe zuen tokiak aitzi-netik atxikitzea, telefonatuz : 05 59 2004 51 (abenduaren 5a aitzin).

Jauregia bisita daiteke kontzertua bai-no oren bat lehenago.

Bost aldiz ikusiko duguHiru Punttu taldea taulengainean, eta ez bat gehia-go, eta gero “ttutt”, taldeadesagertuko da. Hutseginbeharko ez den saila, be-raz, Hiru Puntturen jokoarrail lantaz nahi badagozatu. Alabainan, HiruPuntturen gibelean, An-tton Lucu dugu. Etabadakigu hunek molda-turiko antzerkiek zer a-rrakasta ukaiten duten.“Fauxto karrusa”,tetralogiaren azken pun-ttuaToberari buruzko azken u-rratsa da Fauxto karrusaantzerki berria. Sail hortan,tri logia bat zuen lehenbatean bideratu Hiru Pun-ttuk : Lurra obra 2002an,publikoarekiko hurbiltasunbat sustatuz, karrikako etataulen gaineko sinbiosibatean ; Beltzeria geroxa-go, kantuari toki berezi batemanez ; eta Escualdunacazkenik, bertsua an-tzerkiari josiz. Trilogia horitetralogia bilakatu da be-raz, Fauxto karrusa lau-garren obrarekin, aldihuntan dantza espresa-bideari tokia emanez,

zirtzil pertsonaien bidez.Faust pertsonai nagusiamitotik dator, karrusahitzak aldiz Garaziko eus-kalkian tobera erran nahidu, Arnegin 1929anemaniko Azken karrusalekuko. Gaurkoaren gaia :euskal kultura, bere alder-di satirikotik, hots molde i-

rringarri eta doi bat trufa-garrian, hainbertze jendeeuskal kulturaren sustatza-i le suhar agertzen dengarai huntan... Bainan ezdezagun sobera erran,hobe hortaz zuzenkigozatzea ondoko egune-tan, Hiru Punttu taldea 18lagunetara zabaldua de-larik, beste talde batzutakoantzerkilari zenbaitezaberastuz, hala nola Zirtzi-lak taldeko Samuel Biscayeta Xantxo Lekunberri, etaere Tipul eta Puti l-ekoJean Marie Ir igoin etaBeñat Bidegain... Hunanoiz eta nun ikus daite-keen Fauxto karrusa obra :Anhauzen abenduaren6an, larunbatez (20:30)herriko salan ; Domintxi-nen abenduaren 12an,ostiralez (21:00) herrikogelan ; Miarritzen aben-duaren 13an, larunbatez(20:30) Gaztetxean ; Haz-parnen abenduaren19an , ostiralez (21:00)Ttattolan ; eta hain segurItsasun abenduaren20an, larunbatez (azkenhau haatik ez arras baiez-tatua idazten duguntenorean).

HIRU PUNTTU ANTZERKI TALDEABERRIZ ERE TAULEN GAINEAN

BBAAIIGGOORRRRIINN

LLAARRUUNNBBAATT HHUUNNTTAANN

IIKKAASSTTEETTXXEE KKAATTOOLLIIKKOO

BBEERRRRIIAARREENN

LLEEHHEENN HHAARRRRIIAARREENN PPAAUUSSAATTZZEEAA

Menditarrak izena zuen duela zenbait do-tzena urte Baionako lizeo publikoan munta-tu zuten abesbatzak. Begi kliska xinple batzen izen hori Euskal Herriko kantutegi abe-ratsari, euskal herritar batzuk Baiona Eus-kal Herritik kanpo bezala ikusten zuten ga-raian. Abendo honetan Baiona barnea, berekomertseria guziarekin menditar batenmenpe biziko da ; eta nolako menditarraote ? Olentzero bera. Egia erran Olentzeroez da arrotza Baionan, badu 32 urte Egu-berri oroz jiten dela, bere pipa handiarekinhaurren goxatzera. Gauza kuriosa, Olentze-ro menditarra izanki eta, untziz jiten da E-rrobi errekatik 2000 urteaz geroztik. Lehenbiziko urtetan ikastolako burrasoekgaldea eginik jiten zen hiri erdiko ikastolakohaurren ezagutza egitera ; geroxago haurhoriek bere galtza handiei esku ttipiak lotu-rik eramaiten zuten Baiona barnean itzulibaten egitera, gabon kantak emanez. Ezohizko ibilaldi horrek hasi zituen harrotzenordu arte Eguberri “Bizar zuri”rekin bakarrikidentifikatzen zutenak eta “Jesus haurra”kokaturik zeukatenak girixtino zaharkerie-tan. Jes ! Hara hor gizon bat gure historiazaharrari zuzeneko erreferentzia egiten du-ena, Eguberrirekin lotua dena, eta euskal

kantu herrikoi dotzena erdi on bat ekartzendiguna. Aurten ez da bakarrik heltzen OlentzeroBaionara. Hiri barneko komertsantek ereEguberri kari apaingai bat hautatzerakoanOlentzerori pentsatu dute. Kolorek lagundudute aise hautua, gehienetan ikusten denOlentzerok ez ote ditu galtza urdin ilunaketa atorra xuri karrokatua ? Hots Avironenkolorekin aise ezkontzen diren ñabardurak.Ikaztegi bat harrresietako baratzean Lehen aldikotz Baionan, Eguberri kari,Ikazkin batek ikaztegi edo txondor bat anto-latuko du Poterne auzoko baratzean. Aben-duaren 10etik 20era, Koldo Aznares-ek700 kilo ikatz eginen ditu, saltzera proposa-tuko dute ikatz hori poltsa ttikietan. Irabazi-ak ATD quart Monde elkarteari emanendizkiote. Hona dudarik gabe teknologia bataspaldi ahantzia hirigunetan, sekulanezagutu baldin badute oraino. Ikaztegiabisitatzen ahalko da denboraldi guzian, etaerakusketa bat paratuko dute turismo bule-goan, agertuko dituena ikatzaren etapaguziak zehatz mehatz. Baionako eskolekere pentsatua dute bisitatzera joaitea, histo-ria, teknologia eta zientzia aldetik ikatzahaurrek ezagut dezaten.

Olentzero ikazkina Baionan hamar egunez abendoan

Page 4: Herria 2984

4

ANGELUFine bidegurutzea berritua EguberrikoObra larriak ari dira Montbrun/Dassault/Fine auzoan. Bidegurutzea arramoldatzendute,airean zebiltzen hari guztiak lurpetik pasarazten dituzte, eta hogei lekukoaparkaleku bat moldatzen dute komertsei hurbil. Bidegurutze horretatik Montbrun etaDassault lantegiaren eskualdeetara doazen errepide hegiak handitzen dituzte,oinezkoen eta txirrindularien pasaguneak moldatuz . Milioi bat euro pasatxo gostatzendute lanek ; Eguberriko bururatuko dituztela uste dute.BAB 2 handitzen, zertan da auzotarren seguritatea ?Duela urtea ukan baimenaren ondotik, huna BAB2 zentroari 3000 metro karratukoeraikinak gehituko dizkiotela, oraingo ustez heldu den apirilean estreinatzeko. Jadanik12 000 metro karratu hartzen dituen zentro horren handitzeak ez du arrangurahandirik sortzen auzotarren aldetik. Beste orduz franko kilika diren auzotar elkarteakkasu horretan ixilik daude. Ez dute arrangura izpirik erakusten, apo erditzailentzat ezote den arriskurik, edo urtez eta urtez hondakinak aterbetu dituen gune horretanobren egiteak, ez ote duen gaz metano iheskadarik erakarriko. Camiade egoitza estreinatuaHamazazpigarren mendeko baserri bat da Camiade, kuskua salbu osoki berritua izaneta joan den astean auzapezak estreinatu duena. Angeluzain zen ohartua baserri horiBAB errepidetik hurbil biziki egokia izan zitekeela langile gazten aterbetzeko. Aitzine-ko kontseiluko gehiengoan baldin ba zen ere, ideia hori egiaztatzeko urteak beharizan dira. Orotara hamaika bizitegi badira, horietan sei langile gaztentzat. CAPEB erakundearen biltzar nagusiaCAPEB eraikuntzako ofiziale eta enpresa ttipien konfederazioak azpimarratzen dusektorean ba dutela lana oraindik eta martxoraino, partikularren debisa eskakizunakapalduz doazela haatik, horrek geroari buruz arrangurak pizten dituelarik. Bankoekohizko partaidetasuna erakusten diete oraino eraikuntzako enpresei. IngurumenekoGrenelle tendentziari jarraikiz ekoeraikuntza lanek emendatu behar lukete ondokohilabete eta urtetan, horrek mentura onak sortu behar lizkioke eraikuntza sektoreari,momentuan ez da merkatu handirik oraino. CAPEB eraikuntzako ofiziale eta enpresattipien konfederazioak, urteko biltzar nagusia joan den ostiralean egin du.Aldaketarik ez UMP alderdiko kargudunetanAzaro hastapenean berrehun ump kartadun hurbildu dira Angelura, bosgarren botze-remuko alderdiko kargudunak bozka bidez hautatzera. Claude Olive idazkari kargu-rako hautatua izan da, hiru hautagaien artean botzalde nasaia eskuratu du. Idazkariordain izanen ditu Antony Bleuze hau ere Angeluko hautetsia, eta Sylvie Durruty Baio-nako axuanta. Hirugarren agintaldia du Claude Olive eskuineko oposizio buruakAngelu/Baionako UMP alderdiaren buruan.

MAKEA - LEKORNEAiretik

Huna beraz bigarren xapela ardietsidutela gure xitoek A mailean. EñautEtxeberria eta Benoit Cachenaut, berazAiretik, 22 eta Senpere 11 (Xan Mixele-na-Andoni Jorajuria). Emaitzak ez dudeus erran nahi, borroka gogorra izanbaita eta goresten ditut lau pilotari bipi-lak.

Antzerkia“Uda Leku” antzerkiak ukan du aipamenbazter guzietan, erran daut batek ! O,ho. Ez dea handixko hori ? Dena denarrakasta ederra bildua dute gure joko-lariek eta eder l i take Euskal Herriosoaren itzuliaren egiterat menturatzenbalire !! Gauden beha eta anartean bibagure xokoa !

P.I.Balio du egoitea ostatuan noiztenka, mahainon baten inguruan !

SENPEREHeriotze

Ganden astean bi herritar segituak izandira beren azken egoitzarat. LehenaTherese Daguerre ibarrundarra. Manexbere senarrarekin Fronton jatetxeaerabili izan du semeak segida hartu arte.Erretreta denboran ere Theresek zer-bitzu ainitz egin ditu bai parropian etaere eri eta xaharren inguruan. Gandenmartxoan senditu zituen lehen arrangu-rak. Barkatzen ez duen gaitzarekin bo-rrokan arizan da. Pausatu da 82 urtetan.Bigarrena Gratien Olaizola olhatarra 77urte zituen. Bere denbora gehienaZuraideko harrobian lan egin du. Erre-tretarat heldu baino lehenxago hor bere-an laneko ixtripu batean bixta galduzuen. Guk ez dugu asmatzen ahal gisahortako gertakariaz joa den gizonak zerizaiten ahal duen jasaiteko. Gaineratitsutzea ez aski urte bat erdi huntanbarkatzen ez duen gaitzarekin borrokanarizan da. Artetan eritegian edo Etien-nette emaztearen edo semearen famili-ak etxean artatuz. Batek eta bertzeak lurhunen gainean jasan dituzten pairame-nen saria eman diote segur Jaunzerukoak bere parabisuan. Bi heriotzehoriek penetan ezarri dituzten guzierieskaintzen ditugu gure doluminak.

TelethonAsteburu huntan dugu Telethon

delakoaren alderat denek indar egitea.Obra balios horrek merexi luke gurealdetik sentimendu eta borondateonaren erakustea. Karia hortarat gureherriko eskola guzietako haurrak etaArretxeko gaztetxoek beren gauza ttipi-ak bai eta ere bixkotx eta pastizakzabalduko dituzte ortzirale eta larunbatgoizean karrikako eta inguruetako salte-gien aitzinean. Beren diru kutxa ere horizanen dute gure emaitzen errezibitzeko.

Santa Zezilia23ko igandean parropiako musikari etakantariek ohoratu dute beren PatroinSaindua. Egun hortako meza nagusiaizan dugu guziz ospetsua. Bi taldehoriek elgarrekin biziki ederki moldatuakzituzten bi kantika zati eman dauzkute.Musikariek gidari zutela Philippe Ezpon-da eta kantariek Pierre Camino. Egunhorrekin ere fanfarrak eta loralakospatzen zituzten beren batasunaren 95urteak. 1913an Jean Barbier erretorberriak moldatu zuen patronaja EmakHor deitua. Geroztik beti izan diren etaoraino diren musikariak eta kantariakbeti ezagutu ditugu. Meza ondoan fan-farraren aire eder batzuen ondotik izanda zintzur bustitzea eta ondotik denenbazkaria Berrotaran jatetxean omore etaalaitasun hoberenean. Emak Hor elkar-teari desiratzen diogu beti azkar egoitea.

UZTARITZE

HeriotzeAzken egun hotan beren azkenegoitzarat eremanak izan dira LeonieDubosq 98 urtetan eta Jean Pierre Den-daletche 60 urtetan hau Arruntzakokartierean. Doluak hunkitu familieri guredoluminak.

TelethonHeldu zaigun asteburu huntan eginendira Uztaritzen ere Frantzia guzianbezala Telethon-arentzat ekintzak etadiru biltzeak. Elkarte guzien emaitzaksu-hiltzailer helduak izanen dira, hokbaitute ohidura hori hemen. Aurtengohuntan partaide diren elkarteak dira :Osasuna, Jatsu Uztaritzeko errugbiataldea, Arruntzako kultur elkartea,Lapurtarrak abesbatza, Heraitzekoelbarrituen zentroko eskola, ahantzigabe segurki su-hiltzaileak, berek egi-nen duten ibilaldi eta erakusketarekin.Emaitza guzien berri ondoko egunetan.

KANBOBenito Lertxundiren kontzertua

Abenduaren 14ean, igandearekin, arat-saldeko 4etan, Kanboko kiroldegi berri-an, Benito Lertxundik emanen du kantal-di bat eta bere azken diskako kantuakaurkeztuko. Bere lehen kontzertua iza-nen da iparraldean diska berrian ager-tzen diren kantuekin. ETXERAT elkar-teak antolatzen du kontzertu hori. Sar-tzea 15€ helduentzat eta urririk hau-rrentzat. Txartelak aitzinetik salgai diraKanboko turismo bulegoan eta IKEN-DUHOUR optika saltegian.

TelethonAbendoaren 6an, larunbat honetan, eki-taldi frango antolatuak dira Kanbon, Te-lethon egunaren kondu, herriko etxekoondoetan. Goizeko 9.30ak eta 11.30akartean, ibilaldi bat oinez proposatzen duKanboarrak Mendiz Mendi elkarteak ;gero 11.30etan, aperitifa eta pintxoakSorginak bandak alaiturik ; 14.00etan,Afrikar dantza eta perkusioak ;16.00etan, mutxikoak ; eta egun guzianikurriña erraldoi baten osatzea baloibatzu erosiz.Abendoaren 14ean, igandearekin, etabeti Telethon-aren alde, ganer huste batantolatua da Kanboko ezker paretan.Xehetasunen ukaiteko deitu behar dazenbaki hau : 05.59.93.75.45.

ITSASUHeriotze

Joanden larunbatean zendu da Emile LARZABAL 68 urtetan. Baginakien zonbait hi-labete hautan eritasunak joa zuela. Huni buru eginik, hobetze bat ere ezaguturik,azkenean zendu da Anienian, Kanbon. Ehorzketak iragan dira joanden astearteanItsasuko elizan. Doluminak familia osoari.

Kontseiluaren bilkuraHerriko Kontseilua bilduko da abenduaren 8an, astelehenez, aratseko 8.30tan.

Benito Lertxundiren kontzertuaBenito Lertxundiren diska berria atera da egun hauetan. ETXERAT elkarteak kon-tratatu du kontzertu bat eskaintzeko abenduaren 14ean Kanbon. Kantaldi hortarakosarrerak salgai dira Itsasun ere, Krakadan, oraidanik.

HAZPARNEHerriko Etxetik

Azaroaren 26an iragan da Herriko Etxeanhautetsien bilkura bat. Beñat Inchauspeauzapezak aipatu du “Alphacan” enpre-saren hestea, hau helduden martxoanizan ditaike, Simon jaunak, lantegikozuzendariak erran dionaren arabera.Lantegi hortan 37 langile badira eta ondo-rioz lanik gabe geldi litazke. Jaun auza-pezak langile horier jakinarazten diotebere eta hautetsi guzien sustengu osoadaukatela erabiliko dituzten hartuemane-tan. Herriko etxea gai hortaz arduratzendela erran diote eta bere eginahalak egi-nen dituela aterabide hoberenarenkausitzeko.Bertze asko pondu erabakitzeko izandituzte hautetsiek, bide, ur-bide eta dirulaguntza arloetan. 22 gaietarik 21 izandira nun hautetsi osoen baimena ardietsiduten. Bi sailetan zenbeit xehetasun gehiagoeman ditu auzapezak : lehenik undarte-giaz egiten den inkesta publikoaz errandu herriak undarkin gune horren hesteagaldeginen duela 2014-eko urtean.Undartegi huntaz, egun hauetan goberna-menduak manatu egitarau bat inkestapubliko baten pean dago eta orokikusteko moldean ezarria da Herriko E-txean. Inkesta hunen ondorioak zer iza-nen diren gogoetatuak dira Herriko Etx-ean eta auzapezak dio “sail hortan Haz-parnek badu nasaiki beretik emanik, oraigune berri bat bertze nunbeit egitea ordulitaike, ez dituzte beti berek jasan beharundarkin gunearen kalte eta nahigabeguziak”.Bertze argitasun bat ere eman du biga-rren arlo batean : ama eskola eta lehenmailako ikastegietako haur bakotxa-rentzat, herriak emaiten du diru laguntzabat, tresneria edo ur eta elektrikaordaintze, obra xehe eta bertze milaxahubideeri buru egiteko, gutun tinbresariak barne. Hazparneko auzapezakerran du, nola, ikastegi publikoarenhaineko laguntza eman behar luketelaeskubidez, Hezkunde erakundearekinkontratuan diren Santa Terexa (220 haurhazpandar) eta Ezkia Ikastola (60 haurhazpandar) ikastetxeeri. Auzapezak dio-naz, aitzineko kontseiluak ikastegi pu-blikoak ongi tratatu ditu, gaurko hautet-siek ere hein berean artatu nahi dituzteeta ondorioz ikastegi pribatuentzat

860€ko laguntza behar litaike emanurteko haur bakotxarentzat. Hau, orainarte altxatzen zuten 385€ horien orde.Lehen zuzentze bat 400 € tarat eginazuten boz biharamunetan eta geroztikberrikitan oraino 35€ emendatua dute. Biikastetxe hauen buruzagiek onartu diote,hemendik aurrerat, urte bakotz 85€

emendatzea diru laguntza zenbaki hori2013-ko urtea arte eta orduan berrizelgarretaratzea gaineratekoazmintzatzeko. Beñat Inchauspe auzapezakeskertu ditu ikastegi horietako ardu-radunak, epe hori onarturik, ez zen eskaszena betan eman beharrean, herriko zer-gak emendatu beharko zituzten.

Etxe lorestatuakIragan larunbatean, herriko etxean izanda etxe lorestatzearen lehiaketaren saris-

tatzea. Lorestatze hortan epaile direnValérie Mathieu lendakariak, Maite Mou-stirats, Jean Hugron, Nathalie Sallabureeta Beñat Inchauspe auzapezak eskainidituzte irabazduneri beren sariak. Hunazoin diren : etxe lorestatuetan:1°ABBADIE Paulette (Hazketa), 2°berdin: AROTÇAREN Agnès (Elizaberri)eta JAURENA Marie-Antoinette (Paxkoe-nea), 3° MAILLOUQUET André (Puttua-nia), 4° berdin : SUZANNE Etienne etaGaby (DenekBat) eta UHART André etaMarie Lou (Kosta), 5° NOBLIA Marie(Elizaberri), 6° OSPITAL Jeanne (Min-hotz) Balcoi lorestatuen mailan: Lehenberdin : FABAS Maialen (Jean Lissar kar-rika) eta HEUGA Michel (Olasogaraiaetxe gunea). Bigarren: BESSOUETCatherine (Guichené karrika). Irabaz-dunak goretsiak izan dira hautetsienganik, orroitaraziz zer lan nasaia den loreartatzea eta zoin goxo den ororentzatinguramen loretsu baten kausitzea.Eskerrak guzieri.

PauletteAbbadie lehen sariareneremailea

AZKAINESortze

Bi haur izan dire bataiatuak : Imanol Etxemaite Amadoz eta Eneko Urdampilleta. Bizieta handi zaitezte zuen etxekoen amodioan. Zorionak.

HeriotzeIxtripu zinez penagarria, 58 urtetan Monique Elissaldek izan duena. Auto batek botaeta bederatzi urrunak ereman du. Doluminak amari eta ahaide ta adixkide guzieri.

TelethonUrte guziz bezala, Donibaneko su-hiltzaileek paella eginik, Bil Tokirat ekarriko dutehelduden larunbat 6an. 10 euro parte hartu nahi duenak, etxeratzen dute gaztek tele-fono huntara deituz : 0559540864.

MezaIgandeko meza ginuen haurren eta familiena. Denbora txarra izana gatik bildu dajende. Kantu eta irakurketan haur aski gaztek ongi parte hartzen dute beldurrik gabe.Euskaraz eta erdaraz katixima egilek zituzten ongi prestatuak. Aitor-ek eta Betti-kegin dute bataioko lehen urratsa. Erakasle eta laguntzaile guzieri eskerrak, baita segiberetik. M.G.

Page 5: Herria 2984

PilotaUrte guziz bezala eskuskako finalakiragan dira 24garren aldikotz. 29 parekparte hartu dute, xahar eta gazte. 3maila izan dira adinetakoentzat etamaila bat gazteentzat. Finalen emaitzakhauek izan dira :-Gazte mailan Gorostiague Sebastien -Iribarren Antton 30 eta GoyenecheXavier - Labat Mattin 25. Biziki partidaatakatua egin daukute 4 gazteek.Goresmenak eta segi beti gogotik.-3garren mailan Landaburu Battit -Garay Beñat irabazle, Iribarren Beñat -Patxi Garate-ri. Indar gaitzean agertudira irabazdunak nahiz Patxik eginahalak egin eta Beñatek.-2garren mailan Vincent Çubiat - AnttonHaristoy 30 eta Beñat Parachu -Iribarren Jean Claude 20. Hemengaztetasunak egin du diferentzia babesoz eta teknikaz. Ahalak badituzteberaz segi dezatela serioski geroa haieneskutan baita. Aldiz galtzaleak beti hor,egin dute gogor. Goresmenak finaleraarribaturik.-Lehen mailan J. Leon Oçafrain-Indaburu Beñat 30 eta Urricariet Mixel -Barnetche Sebastien 24. Partida bizikigogorra egin daukute 4 jokolariek 20ttantto artino. Handik goiti, Indabururenjoak eta J. Leonen esperientziak egindute diferentzia. Finalen ikustera etorriden jendea loriaturik egon da partidahuni begira. Ez dira beti euskaltelebistan baizik izaiten partida ederrak !Aurtengoa joan da beti bezala omoreonean. Bazen ondotik edateko, jatekoeta musika, zer behar zen gehiago ?Tenorea jin zaut ene laguntzaile guziakeskertzeko : Herriko Etxea, kontseilujenerala, herri elkargoa, Credit Agricole,Oteiza, Goicoechea, Arambel, Pixta,Bereciartua, Ecomarché. Eskerrak erebeti bezala bi kasurentzat. Usaia dugueskaintzea trofeo bat aitzineko etagibeleko pilotari hoberenarentzat. Aurtenberezitasun bat izan dugu gutitanagertzen dena. Baginuen jokolari bat 60urtez goiti dituena, hau da BeñatApesteguy. Bigarrena aita familiako bat,bere bi semeekin parte hartu baitute 3finaletan : J. Claude Iribarren. Zeretsenplu ederra gu denentzat. Bi trofeoeskainiak izan dira Juantorena GratienZaharrer Segiko presidentaren eskutik,bat J. Claude-ri, bertzea Beñati.Goresmen beroenak bi jokalarieri.Bertze berezitasun bat : gazte maila batizan baita jokatu dutenak. Hor ikusiditugu loriaturik jokatzen elgarrenartean, ohartu dira ezkerraz ahul zirelabiziki eta polliki polliki ikusi da lehiaketajoanez bezalabi eskus arras ongiplantatzen. Ikusi dituzte adinetakoekjokatzen beren esperientzia guziekin etabiziki on egiten du gazte horientzat.Lehen ere egin izan dira beti holakolehiaketak eta gaur egun ikusten ditugupilotari hoberenetan : Oçafrain,Echeverry, Bielle, Lambert anaiak,

5

LARZABALESortze Evelyne Mainhaguiet-i eta Christian Breton-i sortu zaie Nahia. Goresmenakaitamei eta ongi bizi bedi haurñoa.

DONOZTIRIAzaroan Denbora ez aradoarekin urteaburuz behera doa. Azaroan asko elga-rretaratze izan ditugu. Lehenik “Aire Ona”batasunako Marie Jeanne Duhalde lehen-dakari berriak bazterrak harrotzen dituela,izan da muslarien arratsalde alai eta ongiprestatua. Gero bi herrietako 60 et 70urtekoen elgarretaratzeak. Ondar asteanaldiz “Aire Ona” adinekoak bazkari onbatek Lekornen, Dermit ostatuan, nonbre-an biltzen zituela.Pilota Arrats guziez ikusten dugu “Sanoki”pilota plaza argitan, zoingehiagoka bat xar-

manta igaiten ari baita, jin gostuan ikuste-rat.Oroitzapen Helduden ostirale 5eanDonoztiri, Donamartiri, Isturitze eta Aiherralau herrietako Aljerian ibili soldado ohiakgomit dira 10 orenetan Aiherrako elizankausitzerat, Xipri jaun apezak, bera erehan ibiliak, emanen baitu oroitzapenekomeza han galdu lagun guzientzat otoitz bateginez. Erran gabe doa denak gomitdirela. Urteko ondar hilabete hau ahalbezen goxoa izaitea deraitzuetegu guzieridesiratzen. A.A.

HELETAFeiria ondo Aro txarraren gatik ere lehenegunean jin da jendea ederki, sal erospenasko egin da betiko prezioetan, bigarrenegunean behiak hor ziren bainan ere zaldiprimak ekarri du berrikuntzarekin jendefrango. Horra nola iragan diren. 18 hi-labete Roger Idiart Heleta. 2 urte 1- BidartPantxo Senpere, 2- Cornu Hazparne, 3-Çuiburu Heleta. 3 urte 1- Alzuri Makea, 2-Bidart Mixel Hazparne. Jinak ume gabeak1- Cornu, 2- Cornu, 3- Çuiburu. Jinakumedunak 1- Ithurbide Martial Irisarri, 2-Cerezo Jean Hazparne, 3- Ithurbide Mar-tial. Horiek Courtois arrazatik.Betroin arrazakoak 3 urte OillarburuOrtzaize. Jinak ume gabeak 1- BidartPantxo, 2- Oillarburu, 3- Pagueguy Heleta.Jinak umedunak 1- Bidart Michel, 2-Bidart Michel, 3- Dublanc Heleta. Ardene-sak, sari orokorra : Ithurbide Josep Irisa-rri. Garañoak : Courtois, Olhagaray

Ezpeleta eta Betroina Bidart Pantxo.Behor ederrena : Ithurbide Martial.Bestalde, pottoka baten pizua beharbaitzen aurkitu feiria denboran, hunenirabazlea Moustirats gaztea izan da, hiruxuxen zirenen artetik, 107 kilo zauzkan.Aljeriako gerlari ohiak Abendoaren 5eanAljeriako gerlari ohien eguna, meza 11orenetan izanen da, ondotik orhoit harri-aren aitzinean. Bazkaria Agerrebeherekoostatuan (izenak hor eman). Gomit diraArmendaritze, Mehaine, Iholdi, Irisarri etaHeletako gerlari ohiak.Adin ederra Urte undarreko bazkaria egi-nen dute abendoaren 14ean Agerrekoostatuan, izenak hor eman tel :0559376290.Mezetako tenoreak Larunbat 20.30etanLandibarre Martinen. Igandean 9.30etanMehaine eta Armendaritzen. 11etanIholdin eta Heletan. Herritarra

DONAIXTIDolu 58 urtetan zendu da Petan Oxandaberro Gaztanbidekoa. Familiaren penari jun-tatzen gira.

AZKARATEDolu Bizi izan den bezala ixil ixila joan zauku mundu huntarik Aña Saldubehere duela80 urte Xokoenia deitu egoitzan sortua. Segitua izan da azaroaren 18an bere azkenegoitzarat jendaki eta adixkide multxo handiak lagundurik. Jainkoak bere ganat deitubaitu, eman diezola merezitu betiereko pausua. Gure doluminak familia guziari. C.M.

Eriak Operaturik-eta pausa lekuan duguOtsantiko Fernand. Hamar hilabetebarne bigarren hankatik operaturik aldizMendixkako Mayi etxeko andere xaharra.Biak arras polliki doatzi. Ez da dudariklaster ikusiko ditugula erne eta lerdeneliza eta plaza ondo horietan.

APRN-aren biltzar nagusia APRNarraintza elkarteak bere kide guziakgomitatzen ditu abendoaren 7an, igandegoizean, Hoxari polikiroldegian egingoduen biltzar nagusirat. Ondotik bazkariaMalgorenian.

ARMENDARITZEEri Sokorri klinikan dugu Kaiet Sallaberribordakoa. Igortzen diozkagu gure desira hobe-renak, sendatzea ongi eta laster egina izan zaion, jin dadien Manez bere anaiaren ondo-rat, etxeko supazter xokoan badukete oraino elgarri zer konda… goxotasunean !

BANKAGazte maila, ezkerretik eskuinerat :Juantorena, Iribarren-Gorostiague, JuanicotenaLabat-Goyeneche, Artiguebielle

2garren maila, ezkerretik ezkuinerat:Iribarren-Parachu, Juanicotena, Cubiat-Haristoy,Juantorena

3garren maila, ezkerretik eskuinerat:Berterretche, Garate-Iribarren, Juanicotena,Garay-Landaburu

Lehen maila, ezkerretik eskuinerat :Iribarren aita semeak, Juantorena, Barnetche-Ourricariet, Juanicotena, Indaburu-Ocafrain,Gainza, Apesteguy

BIDARRAIMUS LEHIAKETA

Aro ezinago txarra izana gatik, 36 talde bildudira Ortzaizeko Ikastolak antolatu mus lehi-aketarat Bidarraiko trinket ondoko gela bero-tuan. Finala nagusian, Koxe Mari Aguerrebe-here eta Erramun Salla Bidarraitarrak nagusi-tu dira Dutrey eta Alchourroun bikoteari, 2eta 1, partida eder baten ondotik. Bigarrenmailako finalan ere Bidarraitarrak nagusi,Guy Pierre Etcheverry eta Ibarrolak irabazidute Moussouteguy eta Mongastonandereeri, 2 eta 0. Azpimarratu behar dagero eta gazte gehiagok parte hartzen dutelamus lehiaketetan eta Bidarrain zen gazteenaEneko Ustaritz, 7 urte bakarrik, bere aitarekinarizan (eta ederki arizan) dena. Hola segituz,gure mus jokoa ez dago irriskutan.

A maila : Erdian, irabazdunak, Aguerrebehereeta Salla, bazterretan Dutrey eta Alchourroun,finalistak. (Arg. P. Soulé)

Telethon : desafiozko pilota partidak – Larunbat aratsalde huntan, Telethon kari, iza-nen da zer ikus trinket hortan, eta bereziki pilotan desafiozko partidak, Jo Pilota elkarteakmuntaturik : 15:00 haurren arteko joak, 16:00 Raymond Castanchoa-Frederic Suhas /J.Léon Olhagaray-Ramuntxo Orhategaray, 17:00 J.Marie Castanchoa-Peio Trounday /David Ibarrola-Christian Orhategaray, 18:00 J.Léon Oçafrain-J.Mixel Semerena / GorkaEliceche-Beñat Minondo, 19:00 berezkoen arteko partida nagusia, Patrick Ibarrola-J.Claude Dermit / Hervé Etcheverry-Patrick Oçafrain. Balioko dute partida horiek !Bistan da, sartzea urririk ororendako.Aratsalde osoan izanen da ere bertzerik trinketeko salan : dantza, kantu eta musika esko-lako haurrekin, Erramun Inçaurgaratek gidaturik. Eta ere matahamiak, taloak, edariak,haurrek moldatutako gauza batzuen saltzea, aratsean trikitilarien animazionea.Igandean, gazteen finalak – Baigorri eskualdeko pilota lehiaketa bururatzen ari da.Finalak igande huntan iraganen dira Bidarraiko trinketean, aratsaldeko 2etarik goiti.Lehenik, ttipittoenak : Iñaki Erramouspe-Peio Goyenetche / Xan Cedarry-EnekoUstaritz. Ondotik, Xitoak B : Mathieu Ospital-Eric Dermit / Stephane Celhabe-XimunPebet. Xitoak A : Battitt Bascans-Paxkal Elissetche / Bixente Mateo-Pierre Cedarry.Benjaminak : Antton Herlax-Xalbat Tristan / Julien Mocho-Mikael Uhalde. Minimoak :Hervé Castanchoa-J.Charles Tristain / Mattin Labat-Mathieu Ascery. Partiden ondotik, JoPilota elkarteak aperitifa eskainiko du han diren guzieri. Joan gustian pilotari gazte horiensustengatzera.

IHOLDI

Saldubehere anaiak, Arambel, Palomes etaabar… Iduritzen zaut beharrezkoak direlaholako lehiaketak.Bertsu batekin finitzeko :Emaguzue beti gazteak pilotanZein den ederra joko guzietanHitz hauek atxik gogotanZuen beharra baita hemengo plazetan.Palantxa : Lehiaketa finitu bezain laster, hunabertze bat pilota tenisarekin, 3 mailetanjokatuko dena. Nahi duenak arizan, behar dulehen bailehen deitu Arambel Chantal0559374292.

BAIGORRIDolu Lazkanoenian bizi zen Marie JeannePalomes sortzez Lajournade zendu da 92urtetan. Bietan ezkondua, ez du haur ukai-teko graziarik izan. Bere ehorzketak iragandira larunbat aratsaldean, jendalde ederrakparte hartzen zuela. Penetan den familiakonar ditzala gure dolumin bizienak.Telethon Larunbat huntan dugu ekitaldihunen aldi. Arratsalde mugimendutsuabehar luke izan, trinketaren inguruko kirollekuetan, su hiltzaile, jimnaztika eta kirolelkarteek antolaturik. Huna egitaraua.15.00tan trinketean, mus lehiaketa ; izenemaitea 14.00etarik goiti – 15.00tan errug-bi zelaian, US Nafarroako gaztek jokatukoduten partida – 16.00tan, nexkatoen aldi,ezker paretean esku baloi partidarendako– 17.00tan trinketean, pilota partida Zaha-rrer Segi batasuneko pilotariekin. Arratsal-de guzian, izanen da bixkotxa saltze, talota xingar, gaztaina erre eta bixtan da eda-teko. Denendako, memento goxoarenpasatzeko parada, obra on batean partehartuz denbora berean.Merkat’ia Plazaxokon, larunbat huntaneginen da Eguberriko Merkat’ia, San Jose-pe eskola, Ama ikastola eta Basaizeakantolaturik. Usaian bezala, hasiko da8.30tan eta aurkituko dira tokiko ekoiz-penak, arte lanak eta makillaje erakusketaere. 9.00tan : arroltze ta xingar goizik jei-kiak direnendako – 11.00tan : moda desfi-lea, Afrikakolore, Txapela buruan, Kukuxu-muxu, Herri Urrats… 12.00tan hurrupaldia

pintxoekin.“ Fauxto karrusa ” antzerkia Basaizeak,bertzalde, antolatzen du Anhauzeko he-rriko gelan, larunbat huntan beti, arratseko20.30tan “ Fauxto karrusa ” antzerkia HiruPunttu taldeak emanik, euskal antzerkiherrikoiaren berrikusketa zikloaren hesteakari.Pilota Joanden asteburuan, Zaharrer-Segiko pilotari andana bazen xapelgoeta-ko finalerdietan eta bi pare finalean. Ezkerparetako xapelgoan esku huska Benjaminmailean, Alcasena eta Bascans txapeldunditugu, beren batasuneko Elgart eta Marti-nez-i nagusiturik 22 – 07. Nexkatoetan,palantxako finalerdietan Benjamin maileanElgart eta I. Arrossagaray-ek galdu 11 – 40Senpereren kontra. Minimoen mailean,Maitena eta Martta Hirigaray-ek ere galdu25 – 40 Itsasuren kontra. Junior mailean,K. Aguerre eta Mirentxu Hirigaray-ek iraba-zi 40 – 27 Goizeko-ren kontra. Finalalarunbat arratsaldean Arrangoitzen. Hel-duetan, bigarren mailean, M.M. Oçafraineta K. Lagourgue-k galdu 29 – 40 Arbona-ren kontra. Joko Garbian, ezker paretankadet mailean : Goñi eta Larrondek galdu23 – 40 Hendaiaren kontra. Indart etaHauck-ek ere galdu 33 – 40 Bidaxunerenkontra. Junior mailean : Riouspeyrous etaBidart-ek irabazi 40 – 33 Bidaxunerenkontra. Finala igande arratsaldean Hiribu-run.

IRISARRIHeriotze Azaroan ukan ditugu bi heriotze. Lehenik Erramun Harriague Poxulukoakutzi du mundu hau 70garren urtean, lau semeren aita bere espos lagunarekin altxatudituenak. Zonbeit egun barne Jakes Mirailh Argilurrekoa ere itzali zauku 74 urtetan.Bost seme alabaren aita, zonbeit urte hotan espos laguna galdua. Ez ditugu ahantzikogure otoitzetan, kausi dezaten orai betiko zoriona. Bihotzez gure atxikimendu etadoluminak horien familia guziari. A.I.

Page 6: Herria 2984

Emaztek jasaiten dutenbortizkeriaren beltza

Departamendu honetan 403 emaztek sa-latu dituzte tratu txarrak iaz, eta bi emaztezendu dira jasan duten bortizkeriaren on-dorioz. Hona bat batean botere publikoekplazaratzen duten eztatiztika beltza, inorkusteko zuen baino handiagoa. Salaketakopurua emendatuz baldin badoa ere, ezdela aski salatu du Claire Besset-Zabaloandereak, suprefeturan irekia den CIDFFemazteen eta familien eskubideen argita-sun zentroko kideak. Joanez estatu maila-ko zenbakietara kontatu dituzte iaz 166emazte heriotze, beren senarra edo biziki-dearen kolpeen ondorioz, bi egun eta erdiguziz emazte bat hiltzen da beraz tratutxarren ondorioz. Zerbitzu publikoek ustedute emazteak ez direla aise menturatzenpleintaren ekartzera, ehuneko hamarrakdu urratsa egiten.Azaroaren 25a emazteek jasaiten dutenbortizkeriaren kontrako eguna izanik, kan-paina berri bat abiatu du CIDFF zentroakemazteei buruz. Lehen urratsa eta ga-rrantzitsuena, tratu txar horiek salatzeadela, horretarako, zentroak hartu du bere-gain erreferente bilakatzea departamen-duan, bortizkeria pairatzen duten emaz-teengandik ahal bezain hurbil izaiteko gi-san. Egitura aldetik barneko aldean sendida hutsune handiena, eta karia horretarapermanentzia bat ireki dute jadanik Doni-bane Garazin eta beste bat irekitzekotandira Donapaleun. Honela, kanpaina berriahiru sektoreri zuzendua izanen zaie :emazteei lehenik, baina ere tratu txarrakeragiten dituztenei eta azkenik, lekuko di-renei ere, arazoa denena baita eta ga-rrantzitsua baita salaketa lan hori denekbatera eramaitea.Telefono bat gau eta egun irekia dagoemazteen arrangurak entzuteko : 39 19.Bestalde, CIDFF zentroko telefonoa : 0559 50 04 38, eta Baionako “Mouettes”emazteen sokorri etxearena : 05 59 46 16 50.

6

Joanden astean Peio Ospital-ek “ Ongi etorriApezpiku berriari ” artikuluan funtsezko gogoetaaberatsak egin ditu. Eta uste dut idatzi dituenarekinanitz jende ados litaikela.

Halere nahi nioke bi ohar egin.Lehena : idazten duelarik “ … Alabaina, argi

baldin badaukagu Elizak ez duela zainketaren etagarapenaren ardura azkena, aitortu beharra dagoere Elizak askatasun osoa daukala bere hizkuntzpolitika definitzeko eta egoki zaion hizkuntzaerabiltzeko, bere erabakiak ebanjelitzatzearenikuspundutik hartzen dituen mementotik. ”

Elizak ba ote du askatasun osoa berakJainkoaren Populuaren parte bat baztertuz, bakarrikerabakitzeko ? Eliza ez dea jendearen zerbitzuko ?Sinodoak proposamenak onartuz gero, Elizak ezote ditu aplikarazi behar ? Elizak bere heinean etabere mugetan egonik, gizartean egiten diren herriurratsak ez ditu laguntzen ahal ? Kaltegarria etalekukotasun-kontra izanen litaike Elizak parrte-harzen balu “ Bai Euskarari ” mugimenduan ?Elizak “ Populorum Progressio ” eta “ Pacem in ter-ris ” entzikliken gomendioak errespetatzera etagauzatzera ez dea saiatu behar ?

Nik erran nezake, bistan da bere eremuan ego-nik, Elizak baduela zerikusirik euskararekin, gurepopuluan hizkuntza zaintzeko, garatzeko eta EuskalHerriari Berri Ona ekartzeko. Bere azken ardura ezbaldin bada ere, axola handia beharko luke gureontasun bereziarentzat. Zintzoki, denen errespetu-an, argiki eta molde egokietan, euskarari ekarribehar dion laguntza Elizak bultzatu beharko luke.

Bigarren oharra, ez dugu ondoko apezpikuaigurikatu behar gauzak mugi ditezen. Egoerasobera larria da eta bide txarretik doan egoera iraulibehar da hemen eta orain, bide onetik, berriz abi-atzeko. Ele zuriez aseak gira ; aski traba ; askiaitzaki ! Zilotik ateratzeko, zergatik denen arteaneta denen errespetuan, partzuer guziekin eztabaidaidekiak ez zabal ?Beraz egon gaitezen erne, ahalge gabe, lotsarik

gabe eta itxaropen betean, gure duintasuna atxikiz!

Gabi OYHARZABAL

IRAKURLEAK MINTZO

JAINKOAREN POPULUAERRESPETATU

KULTURA SAILA

Bahituak : Bombay hirian iragan dena harrigarria izan da denentzat.Egiazko bahituak, hoteletan eta jatetxetan zirenak hiltzeko arriskuan,egiazko borroka armatuaren pean. Hilak ehunka, kolpatuak berdin eta,azkenean, libratuak izanak dira bertzeak. Hau, bai, abrekeria.

***Des racines et des ailes : Espainian badira hotelak, gazteluetan edo hos-pital zaharretan jarriak direnak, etxe ederrak, aspaldian eraikiak, egiazkoondare historikoa. Deitzen dira “paradores”. Idazle batek ereman gaitu“paradorez paradore” iparraldeko Espainian gaindi, Hondarribiatik Santiagode Compostelaraino. Jondoni Jakobe bidean ginauden itzuliño bat eginezhalere pasatzen zen hiri eta herrietan, Hondarribian lehenik, Santillanangero, Leon hirian dudarik gabe eta azkenean Santiagon.Denbora berean kurutzatu ditugu beilariak, oinez zabiltzanak eta paradorhorietan sartzen ez zirenak, salbu, behar bada, bisitaño baten egiteko,bainan ez jan eta lo egiteko. Sekulan baino jende gehiago badabila Santi-agora, garaztarrek ongi badakite. Giristinotzeko oldar berri bat ?

***India : Aspaldian preparatua zen joanden astean gertatu dena Bombayhirian. Gauaz lurreratu dira talde armatuak, itsasotik jinik eta ixilean joandira jatetxe eta hotel famatuenetara jendearen hiltzeko. Pakistan eta Indi-aren arteko borroka da, aspaldikoa, Ingelesek utzi zutelarik India berenkolonia eta orduan Pakistaneko erresuma sortu zen, erresuma musulmana.Orduz gero etsaiak dira India eta Pakistan, Cachemira probintzia dela-eta.Bainan, berrikitan Benazir Buttho zenaren alarguna hasi da harremanetanIndiarekin. Dirudianez Al Qaida-ren ihardeste berezia Bombay-koa izan da.Alabaina, Pakistan erresuma da Al Qaida-ren aterbe saindua, eskuin mu-turreko musulmanaren geriza Afganistanen beren gerlaren hobekikudeatzeko. Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, orain India, Al Qaida-renumeak salbaikerietan sartuak dira.

***Errugbia : Baiona jokatu da Tolosan, lehenaren kontra eta han aise galdu(32 eta 11). Miarritzek, etxean ari zelarik galdu du berriz ere paristarrenkontra (32 eta 13), infernuko bidea hartzen duela.Euskaldunek galtzen dutelarik, landestarrek, aldiz, irabazten : Mont deMarsan-ek jo du Clermont (12 eta 11) eta Akize joan da Toulon-era etairabazi (13 eta 6).

J.H.

Abenduaren 4a, osteguna 19.00 : Mintza leku,

Beharretan diren jendeeri laguntza

ekartzen duten egituretaz

Abenduaren 5a, ostirala 17.00 : Durangotik zuzenean

Abenduaren 6a, larunbata 11.00 : Aitzina, zuzenean

Durangotik Abenduaren 7a, igandea

09.30 : Gure Bazterrak Azkainetik

10.30 : Meza Donapaleutik Abenduaren 1a, astelehena

19.00 : Zer dioxu : Elixabet Ayçaguerre

HERRIAN° Commission paritaire 0509 G 84998

IDAZTOKI-SEGETARITZA64100 BAIONA

Tél. 05 59.25.62.85Fax. 05 59.25.60.10

email : [email protected]

11, Jacques-Laffitte karrikan

URTE-SARIAKUrtea 50 €Laguntzaile saria 60 €Sei ilabete 30 €Europan 60 €Ameriketan airekoz 92 €

(117 dolar)Afrikan airekoz 82 €Asia 97 €

Lan eskaintza 15 €

Editions Basques HERRIA— C.C.P. N° 3464 96 V Bordeaux— Hegoaldekoentzat, Donostian

CAJA LABORAL EUSKADIKO KUTXADonostia BoulevardZ.B. 075.0.70202.3

KAZETAKO PUBLIZITATEAgutienez 27 €

Directeur de la Publication/Zuzendaria :J.-B. DIRASSAR

Ohorezko zuzendaria : Emile LARREZuz. ordea : J. HARITSCHELHARIdazleburua : P. JORAJURIADiruzaina : Mgr B. GOITY

Imprimeur : Imprimerie du Labourd

Irarkolan8, Quai Augustin-Chaho

64100 BAYONNE/BAIONATél. 05 59 59 16 42- Fax. 05 59 25 60 10

EUSKAL IRRATIAK

LAPURDI IRRATIAN EUSKARAZ FM 96,8

Abenduaren 6an, 14.00 : “Pierre Duhour hazpandar berriketaria” (2/2), urriaren11n Hazparnen. Hizlaria : Janbattitt Dirassar Berriz zabaldua : Abenduaren 8an (23.00) ; 9an eta 11n,14.00 eta 20.15Abenduaren 7an, 20.15 : “Pauloren urratsetan bidari” Petto Olhagaray, 24. par-tea.Berriz zabaldua : Abenduaren 10an eta 12an, 14.00 eta20.15Kronikak egunero, 7.15, 14.45, 20.45 : Igandea 7 : Misionesten Oihartzuna – Jules Lahargou.Asteartea 9: Euskal Herriko Sainduak – Pierre Andiaza-bal.Asteazkena 10 : Elkartasunezko geroa eraikitzeko : herri ekintza, CMR elkartearen ekintza.Osteguna 11 : Bilbo-ko elizbarrutiaren berriak – AngelMari UnzuetaOstirala 12 : Herria astekariaren prentsa bilduma –Jamattitt Dirassar.

LIBURU BERRIAK AHURTARAKABi sasoin dira urtean nagusiki liburu eta diska berriak agertzendirenekoak, Bazko astelehenez Saran iragaiten den Idazleen Biltzarraaitzinttokoak eta abendu hastapenean iragaiten den Durangokoazkoaren garaikoak. Durangoko azoka asteburu huntako dugu, aben-duaren 5etik 8raino, kari hortara liburu eta diska ainitz dutela batzuketa bertzek argitaratu. Argitaletxeak pil-pilean dira. Iparralde huntakoakbaizik ez aipatzeko, hor ditugu Maiatz, Euskaltzaleen Biltzarra,Gatuzain, Hatsa, Ikas, Agorila, ZTK, Laguna Studio eta bistan da Elkar,Durangon beren presentzia nasaia segurtatuko dutenak. Astekarihuntan jadanik aipatuak ditugu zenbaitzuren obrak, aitzineko aste hori-etan, hala nola Maiatz argitaletxearen hiru liburu berriak. Huna hemenElkar etxearen bi liburu berriren aipamen xoila, jastaren doia.

Euskal Herriko historia ezagutu modu gozagarrian

Liburu eder eta atseginadaukute eskaintzen bi histori-alari gaztek, Peio Etcheve-rry eta Peio Etcheverry-Ain-chart-ek : Euskal Herriarenhistoria kondatzen duten40 tokiak. Liburu elebiduna,EEPk diruz lagundua. Badirajadanik gure herriaren histori-az liburuak, bainan autoreeknahi izan dute historiareneremu hori ideki jende guzierieta bereziki historian sartzeaneke zaioteneri. Eta horimolde gozagarrian. Euskallurraldeko 40 toki garrantzitsu hautatu dituzte, historiaurretik gaurdai-norako historia luzea kondatzeko, testu laburrekin, ainitz argazkizhaatik apaindurik, zazpi euskal lurraldetakoak, urrunago ere joanez,hala nola Akizera eta Aragoiko Loarrera, aspaldiko denboretan euskaleremuetan izanikakoetara. 40 toki, 40 testu elebidun, 40 argazki handiBertrand Lapegue argazkilari ahurtiarrak urte bat huntan eginak,argazki guziz ederrak denak, eta bertze argazki ttipi ainitz, liburuarixarma gozagarria emaiten diotenak (Elkar, 176 orrialde, 30 euro).Liburu hori aurkeztuko dute autoreek berek abenduaren 6an, larun-batez (15:00), Baionako Elkar Megadendan (frantsesez) eta aben-duaren 10ean, asteazkenez (18:00) Hazparneko mediatekan, aben-duaren 18an, ortzegunez (18:00) Kanboko mediatekan, abenduaren20an, larunbatez (10:00) Donapaleuko mediatekan, hiru toki horietaneuskaraz.

Xabier Xoubelet donibandarraren gogoeta obra

Ezaguna dugu Xabier Soubelet euskal munduan, bereziki margolarigisa, dantzan eta kantuan ere baduela afizio,politika sail hortan ere ez herabe. Eta literatu-ran ere badu talendu, orain arte bi liburu za-uzkala plazaratuak, Oroitzirriak Maiatz argi-taletxean eta Bizil eta oldar Hiriak argitale-txean. Oraikoan, hirugarren obra bat daukuagertzen 55 urteko idazleak, Izotzetik iza-nera. Euskararen iturburua zein ote ditaike,hara idazle hunen kezka aspaldiko urtetan.Galdera horri bere gisako ihardespena nahiizan du eskaini, ez haatik zientifikoki, bainanpoetikoki. Entsaio-eleberri huntan, historiau-rrean barna bagabiltza, hots izotz garaietan,idazlea jostetan bezala ari zaikula gurehizkuntza xaharra nola sortu zitaikeen as-matuz, Alizerrian ontuko den fruitua... (Elkar,295 orrialde).

MAIATZ ELKARTEAREN SALAKETA

“Bere Baionako Passemillon karrikako 2an duenegoitzak jasan erasoaren ondotik, Maiatz elkarteakjustizia salaketa bat egin du “ontasun pribatu batennahitarako erasotze” baten aitzakiz, astearte honetan,2008ko azaroaren 25ean, Baionako Komisaldegian.Azaroaren 22tik 23rako gauean, liburu, aldizkari etaartxiboak altxatuak diren egoitza horretan, ate bat fun-dituz, pertsona bat edo batzu sartu dira. Miaketa bategin dute, haatik, iduriz, deus ere lapurtu gabe.Maiatz elkarteak oroitarazten du euskarazko egungoliteraturaren sorkuntza eta hedapen lan batean aridela hogeitasei urte hauetan eta horrelako egitate ezinulertuzkoen aitzinean bere salaketa agertu nahi du.”2008ko azaroaren 25eanElkartearen izenean, Lucien Etchezaharreta

Eusko IkaskuntzakEuskal Herriari buruzko ikerketa lanakegiteko, diru laguntzak eskaintzen dituBiarritzeko herriaren laguntzarekin. Kandidaturak ezagutarazi behar dira2009ko urtarrilaren 10a baino lehenagohonako helbidean :Eusko IkaskuntzaJauregiberri kaia 5164100 BaionaTel 05 59 59 82 90 - Fax 05 59 46 18 44e-mail :[email protected] idekia da astelehenetik ostiralearte goizetan 8’30tik 12ak arte,arratsaldetan 3tik 6ak arte

Page 7: Herria 2984

7

EUSKAL LIGAKO XAPELGOA HASI DA

LEGEZKO ABISU

Joanden ostirale aratsean hasizaigu beraz neguan jokatzenden trinketeko xapelgoa,amaturren artean. Ikus hemenberezko batzu ere orai zalditikastorat jautsik direnak, amatu-rretarat, ez baitute segurkimerezimendu gutiago holagazteagoekin segituz. Beharkodute arizan hastetik, zeren ezbaita pula bakotxean pare batbaizik aitzina segitzen ahalkoduenik. Beraz Arrangoitzen,Luhuson, Senperen eta Dona-paleun jokatu dira ortziralekolehen partida horiek, huna nola.Aguerre - Saint Esteben . 40Aramburu - Miura. . . . . . . 15Hastapen txarra haatik J.F.Aramburuk amaturretan bereadinean hendaiar lagun Miu-rarekin jokatu duen partidahuntan. Itsasuarrekin ala-bainan, eta ez baitute hokbeste horien jo bera bainan fer-muagoa.Cachenaut - Olaizola . . . . 40Lucu - Amulet . . . . . . . . . . 36Hau berriz Senperen jokatu daeta elgarren bete bezalatsubururatu dute hazpandarrek etaamikuztarrek bainan lauekohori aski baitzen irabazteko.A. Inchauspe - R. Dermit . 40Heguiaphal - Lambert . . . 31Donapaleun jokatu da haualdiz, Alex Inchauspe (Beñatensemea) eta Rene ari zirelarikHazparneko Noizbaiten kondu,xuberotarraren eta Izpurarrarenkontra.Saldubehere anaiak . . . . . 40Hiriberhonde - Lamure . . 32Garaztar anai gazteek dute hauereman Eskulariko lagun tre-batuen kontra. Kasu bi gaztehoieri, baitute nahikaria etajoko.Poueyts - Bessonart . . . . 40Etchemendy - Maitia . . . . 28Luhusoko trinketean ere bizidadila pilota partida huntan etahunen ondokoan bezala : BACzen irabazle eta Noizbaitbestea.Aguirre - Jeannots . . . . . . 40Saldumbide - Istillarte . . . 27Eta huni ? Biba Istillarte, beremailean goizegi utzi zutena.Orai bere itsasuarrarekin zen.Eta etzituen nornahirekinhemen auziak.Itoiz anaiak . . . . . . . . . . . . 40Sorhaitz - Haroçarene . . . 39Senperen, Urruñaren kondu aridiren anaia horiek jo dituzteAtzarrikoak, kintze xoil batez,lau pilotariek partida eder bateginik.Etchegaray - Palomes . . . 40Errecart - Bonetbeltx . . . . 33Hau ere Senperen, baigorria-rrek menean atxikiz Airetik-ekoak.

GARATENEANAlfaro - Heguiabehere . . . 50Lambert anaiak. . . . . . . . . 31Astelehenean Heguiabeherelaudatzen zutenak ditugugehienik entzun partida hunenondotik. Ofizioa batetik,nahikaria bestetik erran ditake,denak badituela holako pilotaribatek, besoa salbu. Nahizbesoa ere, hoin gogotik aridenak ! Bai, Alfaro aise ari zenholako batekin astelehenean.Eta Lambert anaietan, Ximungazteenak plomatzen pilotaLaurent anaiak baino hobeki.Eta gu hemen, horren beha, ezbakarrik egun batzuez bainasegituki ere, beste egitekoenartetik, trinketean eta plazalaxoan bederen. Hor dira betitikpilotariak moldatu, eta hezi.

GARAZIKO SUPER HORI,BURUZ-BURU-Astelehenean, 4etan : PanpiIdiart Waltariren kontra. Gerosegidan, Paxkal Ezcurra etaKurutcharry.

-Astelehen 13an, 4etan :Sorhuet eta Etcheverry. Gerosegidan : Oçafrain eta Haris-mendy.-Igande 21ean : bi finalerdiak,aitzineko irabazlea galtzalearenkontra eta alderantziz.-Igande 28an : 17 orenetanfinala.

EZKERPARETANXitoetan : Kapito Harri 21-Noizbait 22 ; Airetik 22-Noizbait15 ; Airetik 22-Uhaldean 10.Benjaminetan : Airetik 22-Noizbait 15 ; Airetik 22-Noizbait15 ; Airetik 22-Urruñar-rak 15. Minimetan : Noizbait22-Denek Bat 18 ; Denek Bat22-Eskulari 20. Pilotari horiekberen izenak badituzte bainanguri ez dizkigute salatu,damurik. Jo aitzina !

HEGOALDEAN AIMAR ETAIRUJOK FINALA PRES-TATZENXala - Barriola. . . . . . . . . . 22Irujo - Laskurain. . . . . . . . 17

Berasaluze IX - Pascual. . 22Olazabal - Zubieta . . . . . . 17

Ongay - Uberuaga . . . . . . 18Apezetxea - Galarza VI . . 15Hiru partida eder, denak ereIruñeko Labriten jokatu direnak.Titin - Beroiz . . . . . . . . . . . 22Gonzalez - Eulate . . . . . . . 11

Mikel Goñi - Merino . . . . . 22Larralde - Arruti . . . . . . . . 15Beste bi hauk Lizarran ziren,eta hor ere ikus Titinek noriduen irabazi, eta zenbatez.Berasaluze VIII - Beloki . . 22Bengoetxea VI - Otxandorena21

Agirre - Urrizelki . . . . . . . . 14Beloki - Iza . . . . . . . . . . . . 18

Diaz - Eskudero . . . . . . . . 18Arretxe II - Apraiz . . . . . . . . 8Berriz ere Labriten hau hirurak.Chafee - Oteiza. . . . . . . . . 22Agirre - Argote . . . . . . . . . 16

Olaetxea . . . . . . . . . . . . . . 22Belloso . . . . . . . . . . . . . . . 11Legazpin jokatuak horiek.Mendizabal I . . . . . . . . . . . 22Cabrerizo. . . . . . . . . . . . . . 11

Bego

LAN ESKAINTZASEASKA, Euskal IrakaskuntzarakoBatasunak bilatzen du:Ortofonista (Logopeda) edoPsikologo edo Psikopedagogo batdenbora erdiz aritzekoPsikopedagogia Aholkularitzan.Misioak:• Ikastoletako ikasleen zailtasuneiburuz prebentzioa eta laguntzaekartzea :- Irakasleekin batera zailtasunendetekzioan parte hartuz- Zailtasunei aurre egiteko irakas-leei aholku eta estrategiak emanezBete behar diren baldintzak:1. Ortofonista gaitasun agiria(Certificat de capacité Ortophoniste)edoDESS garapenako psikologia(DESS psychologie du développe-ment)edoPsikopedagogiako lizentziatura2. Hezkuntza arloko esperientzia3. Euskaraduna• Interesatuak diren pertsonek,Seaskara igor dezatela,2008ko abenduren 15a aitzin:- Kandidatura gutun bat C.V. batekin(telefono zenbaki bat azalduz)- Diplomen kopiakSEASKA - Central Forum, AndréEmlinger plaza, 10 - 64100 BAIONA CidexTel: 05.59.52.49.24 Fax : 05.59.52.88.87 [email protected]

LASAHeriotze

Azaroaren 25ean lagundu dugu bere azken egoitzarat Etienne UrrutiaBettineko semea 66 urtetan zendu dena Kanbon Anienia eritetxean.Eliza bete betea jartzerainokoan etorri zaizkio adixkide, ezagun alaherritarrak meza kartsu eta eder batean otoitz egiteko. Erran gabedoa familiako eta hurbilekoak hor zirela aitzineko egunetan segitu etasoleitu duten bezala. Nahikaria haundi batekin borrokatu da ezinbentzutuzko eritasunarekin sekulan galdu gabe etxeko eta herrikoberrien jakiteko gutizia. Ofizioz hargina, Etiennek jakin izan du lan etadeskantsu denboren aldizkatzen, pilotan eta ere euskal dantzetanbiziki trebea baitzen, maite zuen lagunekin egoitea eta segur, bertzemundu hartan atxemanak dituela jadanik han zirenak, zorion osoazgozatzeko. Gure doluminak onhart ditzatela heriotze horrek hunkitudituen haurride eta familiakoak. M.G.

AIHERRAHeriotze : Iriarturrutiko Danbatit Joanden astean, Iriarturrutiko Dan-batit Barbier-k utzi gaitu. 83 urte zituen. Zonbeit urte hauetan eri haundizen bihotzetik. Xane bere emaztearekin, 6 haurretako familia altxatudute. Laborari ziren eta etxetiar. Konpañia haundikoa, segur ez zuelapilota partida haundirik hutsegiten, Euskal Telebixtaren bitartez, lehena-go, eta aski berriki arte ere, Aiherrako trinketeko ala plaza laxoko parti-den ikusten ibiltzea gustatzen zitzaion. Bazuen 57 urte ezkonduak zire-la Xane eta Danbatit, eta hori duela zonbeit aste ospatua zuten, fami-liaz inguraturik.Danbatit zenaren ehorzketak joanden ortzirale arratsaldean iragan diraAiherrako elizan. Xane bere sahetsean beti artatzaile ona izan denemazteari, ta familiari, gure dolumin bizienak.Telethon hemen gaindi Helduden asteburuan izanen da mugimenduTelethon-en karietarat, bereziki Hazparne eta Bastidan. Horien artean,urte guziz egiten duten bezela, gau ta egun ibiliko dira Hazparneko kirolzelaian, lasterka eta batzu oinez. Talde edo multxo bakotxak oren batberen gain hartzen du, eta bixtan da nahi den emaitza eskaintzen.Aihertar lasterkari batzuk, larunbat goizean, 5etan dute hitzordua, Haz-parneko igerikaleku aitzinean. Gehiago izan eta hobe. Bakotxak bereerritmoan. Ongi etorri kurritzale edo lasterkari guzieri !

Christophe CAUSSADEAvocat Conseil en droit des sociétés &

droit commercial“Centre Forum” - Bayonne (64100)

(05 59 52 93 32)ALEGRIA

Société à responsabilité limitée en liquidationau capital de 20 000 euros

Siège social : Galerie des Arènes-Avenue de la Légion Tchèque - (64100)

BAYONNESiège de liquidation :

94, Avenue Pioche - (64200) BIARRITZ494534845 RCS Bayonne

Aux termes d’une délibération en datedu 26/11/2008, l’associé unique aapprouvé les comptes définitifs deliquidation au 30/09/2008 déchargé MlleArmelle GOORMACHTIGH de son man-dat de liquidateur, donné à cette der-nière quitus de sa gestion et constatéla clôture de la liquidation à compter du30 Septembre 2008.Les comptes de liquidation serontdéposés au greffe du Tribunal de com-merce de BAYONNE, en annexe auRegistre du commerce et des sociétés.

Pour avis - Le LiquidateurFabienne BARNECHE

Avocat à la Cour3 Rue Faget de Baure – 64000 PAU

AVIS DE CONSTITUTIONSuivant acte sous seing privé en datedu 12/11/2008, il a été constitué uneExploitation Agricole à ResponsabilitéLimitée (E.A.R.L) présentant les carac-téristiques suivantes :- Dénomination : ESNEKIAK- Capital : 7 500 € constitué d’apportsen numéraire- Siège : Uhaldegaraia – 64240 MEN-DIONDE- Objet : exercice d’activités réputéesagricoles au sens de l’article L. 311-1du code rural- Durée : 99 années à compter de l’im-matriculation au RCS de BAYONNE- Gérant : M. André DUBOIS et MmeEmilie URRUTY épouse DUBOISdemeurant à MENDIONDE (64240),Uhaldegaraia.- Cession de parts sociales : elles nepeuvent être cédées aux tiers qu’avecun agrément donné par tous les asso-ciés. Sont seules dispensées d’agré-ment les cessions consenties entreassociés ou au conjoint, ascendant oudescendant de l’associé cédant.

Pour avis et mention

SCP LARRALDE, FAGOAGA, COUSTOU et SALHA

Notaires associésà SAINT JEAN DE LUZ, 21 rue Chauvin Dragon

Changement de régime matrimonial« Suivant acte reçu par Maître OlivierCOUSTOU, notaire à SAINT-JEAN-DE-LUZ, le 28 novembre 2008, MonsieurDominique Marie Gustave GabrielLAMOURET, masseur Kinésithérapeute,et Madame Genevière BOULEGUE,pharmacien, son épouse, demeurantensemble à BIRIATOU (64700), MaisonMaldagora Chemin de Xurienborda,mariés, à la mairie de TULLE (19000), le17 mai 1968 sous le régime de la com-munauté de biens réduite aux acquêts,ont entendu aménager leur régimematrimonial en ajoutant à titre d’avan-tage matrimonial une clause de préciputtout en conservant leur régime matrimo-nial initial.Les oppositions pourront être faitesdans un délai de trois mois et devrontêtre notifiées, par lettre recommandéeavec demande d’avis de réception oupar acte d’huissier de justice à MaîtreOlivier COUSTOU, notaire à SAINTJEAN DE LUZ.En cas d’opposition, les époux peuventdemander l’homologation du change-ment de régime matrimonial au tribunalde grande instance. »

SELARL AURNAGUE-CHIQUIRIN &BONNECAZE-DEBAT

AvocatsRésidence Adour - 4 Rue de Gramont -

64100 BAYONNE21 Place Charles de Gaulle

64220 St JEAN PIED DE PORTTel : 05.59.25.71.00 Fax : 05.59.59.79.62

AVIS DE CONSTITUTIONSuivant acte sous seing privé en date àMACAYE du 1er octobre 2008, enre-gistré à SIE BAYONNE le 1er décembre2008 Bordereau N° 2008/1434 Case N°9,il a été constitué une Exploitation Agri-cole à Responsabilité Limitée présen-tant les caractéristiques suivantes : DENOMINATION : ETXAIASIEGE SOCIAL : MAISON “ETXEGARA-IA” - 64240 MACAYEDUREE : 99 ans à compter de l’imma-triculation au RCS de BAYONNE.OBJET SOCIAL : Dans la limite de dixfois la surface minimum d’installation, lasociété a pour objet l’exercice d’acti-vités correspondant à la maîtrise et àl’exploitation d’un cycle biologique decaractère végétal ou animal constituantune ou plusieurs étapes nécessaires audéroulement de ce cycle, ainsi quetoutes les activités en prolongement decet objet, définies par la loi du30.12.1988 (loi d’adaptation agricole).A condition que ne soit pas modifié lecaractère civil de son activité, la sociétépeut notamment :-procéder à l’acquisition de tous élé-ments d’exploitation agricole ;-prendre à bail tous biens ruraux ;-recevoir sous forme de mise à disposi-tion dans les conditions prévues à l’arti-cle 26 des présents statuts les biensdont les associés sont eux-mêmeslocataires ;-vendre directement les produits de l’ex-ploitation agricole avant ou après leurtransformation conformément auxusagers agricoles.APPORTS : Mixtes, en numéraire pour7.426,00 € et en nature pour un total netde 74,00 € soit ensemble 7.500,00 €

avec entrée en jouissance rétroactive au01/10/2008,CAPITAL SOCIAL : QUATORZE MILLEQUATRE CENT QUATRE VINGT EUROS(14.480,00 E) divisé en MILLE QUATRECENT QUARANTE HUIT (1.448) partssociales de DIX EUROS (10,00 €) cha-cune,CESSIONS DE PARTS : Procédure d’a-grément dans tous les cas de cessionde parts autres qu’entre associés.GERANCE : Monsieur Jean UHALDEdemeurant à MACAYE (64240) - Maison“Etxegaraia” et pour une durée non li-mitée.R.C.S. : La Société sera immatriculée auRegistre du Commerce et des Sociétésde BAYONNE

Pour avis - LA GERANCE

CABINET D’AVOCAT BERNARD ETCHEVERRY

AVOCAT AU BARREAU DE BAYONNEESPACE DES ARENES, 3 RUE GEOR-

GES BERGES 64100 BAYONNECHANGEMENT DE REGIME

MATRIMONIALDu dispositif d’un jugement rendu par leTribunal de Grande Instance de Bayon-ne, siégeant en chambre du conseil le22 septembre 2008A la requête de :- Monsieur Daniel Michel LABORDE,employé de banque, né le 28 décembre1958 à URRUGNE (Pyrénées Atlan-tiques), de nationalité française,- Madame Marie-Renée GAY, employéede parfumerie, son épouse, née le 10janvier 1963 à ROYAN (Charente Mariti-me), de nationalité française,Demeurant ensemble Rue Urthaburu –« Nahi Nuena » (64500) SAINT JEAN DELUZMariés en la Mairie de CIBOURE (64500)le 13 juillet 1996Il est extrait ce qui suit :Le Tribunal…Homologue l’acte reçu par Maître JeanETCHEVERRY, Notaire à SAINT JEANDE LUZ (64500), le 27 juillet 2007, parlequel les époux LABORDE ont conve-nu d’adopter le régime de la communau-té de biens réduite aux acquêts avecclause de preciput au profit du survi-vant.La présente insertion est faite enconformité des articles 1294 et suivantset 1303 du Nouveau Code de ProcédureCivile.Pour extrait certifié conforme.Bayonne, le 24 novembre 2008.

Bernard ETCHEVERRY

Etude de Maîtres Dominique LARRALDE, Pierre FAGOAGA,

Olivier COUSTOU et Claudine SALHA,Notaires associés à SAINT JEAN DELUZ (Pyrénées Atlantiques), 21, rue

Chauvin DragonAvis de constitution

Suivant acte reçu par Maître OlivierCOUSTOU, le 27 Novembre 2008, a étéconstituée une société civile, ayant lescaractéristiques suivantes :Forme : Société Civile ImmobilièreDénomination : « KARISAMA »Capital : 1.100.300 EUR.Durée : 99 annéesSiège social : SAINT JEAN DE LUZ(64500), 28, rue François Rabelais.Objet : La Société a pour objet : l’ac-quisition par voie d’achat ou d’apport, lapropriété, la mise en valeur, la transfor-mation, la construction, l’aménagement,l’administration et la location de tousbiens et droits immobiliers, de tousbiens et droits pouvant constituer l’ac-cessoire, l’annexe ou le complémentdes biens et droits immobiliers en ques-tion. Et ce, soit au moyen de ses capi-taux propres soit au moyen de capitauxd’emprunt, ainsi que de l’octroi, à titreaccessoire et exceptionnel, de toutesgaranties à des opérations conformesau présent objet civil et susceptiblesd’en favoriser le développement.Et, généralement toutes opérations civi-les pouvant se rattacher directement ouindirectement à cet objet ou suscepti-bles d’en favoriser le développement, etne modifiant pas le caractère civil de lasociété.Apports en nature :1/ Sur la commune de SAINT JEAN DELUZ, 26, rue François Rabelais, une pro-priété bâtie cadastrée BH 256 (13a 42ca).Et le tiers de la parcelle en nature dechemin d’accès cadastrée BH 258 (2 a35 ca).Valeur : 300.000 Euros.2) Sur la commune de SAINT JEAN DELUZ, 28, rue François Rabelais, une pro-priété bâtie cadastrée BH 142 (09 a 40ca).Valeur : 800.000 EurosCession des parts : toutes les cessionsde parts, quelle que soit la qualité du oudes cessionnaires, sont soumises à l’a-grément préalable à l’unanimité desassociés.Apports en numéraire La somme deTROIS CENTS EUROS (300 EUR).Gérant : Monsieur Michel Yves Jean Marie LEBOURGEOIS et Madame Béatrice MarieElisabeth MAXWELL, son épouse,demeurant ensemble à SAINT JEAN DELUZ (64500), 28, rue François Rabelais,avec faculté d’agir ensemble ou séparé-ment.La société sera immatriculée au registredu commerce et des sociétés deBAYONNE.

Pour avis, Me Olivier COUSTOU

ELHINA ETALAMINA

Azkainen, Bil-Toki gelan, heldu-den asteazkenean, abendoak10, aratsaldeko 3etan,e u s k a r a z k oipuin batentzuten ahalkodute haurrek,ipuin bat bizikipollita, “Elhinaeta lamina”,Koldo Amestoy-en eskutik.

ZINE-KALAKARIDONIBANEGARAZIN

Abenduaren 9an, astearte ara-tseko 9etan, Garazikus-ek anto-latzen du zine-kalakaldi bat.Lehen partean, “Les enfants deDon Quichotte” dokumentala,aterbegabeen egoeraz. Ondotiksolasaldi, Bihotzeko Ostatuak etaGurutze Gorria elkarteetakokideekin.

Page 8: Herria 2984

8

-Ortzegunean (18.30), Baionako IUT-an,mintzaldi-eztabaida bakegintzaz: PeioEtcheverry-Ainchart, J. Pierre Massias,Pantxo Arretz-Ortzegunean (21.00), Hendaian, Var-iétés gelan, “Movimientos”, Espainiakodantza ikusgarria.-Ortzegunean (21.00), Baionan, LunaNegra kabaretean, “Ring d’impros”antzerki ikusgarria. Ortziralean, tokiberean eta tenore berean, Ablaye Cis-soko. -Ortziralean (19.00), Heletan, Itsasoa bil-tokian, “Gauaren zain” musikaldia.- Ortziralean (20.30) BaionakoAntzokian, Europa Danse taldearen“Picasso et la danse” dantza ikusgarria- Ortziralean (21.00) Maulen, MauleBaitha gelan, “Lur sagar” dantzaikuskizuna, Dantzaz kanpainiak emanik-Ortziralean (21.00), Miarritzen, Koliseogelan, “La coulée douce “ antzerkia.Tenore berean, Atabal musikategian, ElComunero kantaria.-Ortziraletik goiti eta lau egunez, Duran-gon, 43. azoka, euskal liburu eta diskakhobeki ezagutaraztea gatik muntatzendena.-Asteburu guzian, Ipar-Euskal-Herri gu-zian gaindi, Telethon delakoaren kon-duko ekitaldiak, merkatu, ibilaldi, joko,bazkari, ikusgarri eta gaineratiko.-Asteburu guzian, herriko bestak Geta-rian, San Nikolas-en ohoretan. Ortziralearatsean, pilota partida trinketean.Larunbat aratsean, herritarren afaria.Igande goizean, meza nagusia etaeuskal-dantzak Getaria taldearekin.Aratsaldean, mus lehiaketa.- Larunbatean, Eguberriko merkatuaBaigorrin, Itsasun eta Senperen (herri

huntan igandean ere bai)- Larunbatean (15.00) Baionan, Elkardendan, “Euskal Herria - Historia kon-datzen duten 40 tokiak” liburuarenaurkezpena- Larunbatean (16.00) Miarritzeko media-ketan, “Txotxongiloaren bitxikeria”hitzaldi-antzerkia, Kittof Prud’hommes-ekin-Larunbatean (20.30), Anhauzen, herrikobiltokian, “Fauxto karrusa” toberagisako ikusgarria Hiru Punttutaldearekin.-Larunbatean (20.30), Miarritzen,Koliseo gelan, “Le journal d’AnneFranck”. Tenore berean, Kasinoan,Jean-Claude Gallota-ren dantza ikusga-rria.-Larunbatean (21.00), Baionan, LunaNegra kabaretean, Andaluziako dantzak.-Igandean, Ziburun, zaharki-merkatuaeta selauru-hustea Untxin auzoaldean.- Igandean (9.30), Donibane Lohizunekolasterraldiak, herriko etxe aitzinetik a-biatuz. -Igandean (11.30), mutxikoak Urruñan,herriko plazan, eta Miarritzen, kasinoaitzinean-Igandean (16.30), Miarritzen, JondoniMartine elizan, Eguberriko kontzertua,Olivier Messiaen musikagilearenomenez.-Igandean (17.00), Miarritzen, Koliseogelan, “Piège pour un seul homme”ikusgarria.-Igandean (17.00), Hendaian, Abbadiakojauregian, kontzertua Kriolinakhirukotearekin.-Igandean (18.30), Miarritzen, geltokixaharrean, “En toute confiance” ikus-garria.

Gehexan Pontto

EUSKAL HERRIA“Pueblo” espainiol hitzak bi erran nahi baditu : 1 - herria eta 2- populua edojendea, erresuma bateko jendea. Hortik diote, eta berriz entzun dut telebix-tan, gehiago dena euskal telebixtan, Euskal Herria-k erran nahi duela euskalpopulua.“Populu” hitza ez balinbadute maite, jakin dezatela aipa dezaketela“euskaldun jendea” kantu batek dion bezala edo pluralean “euskaldunak”,“Euskal Herria” ez dela sekulan jendea, bainan bai euskaldunen lur maitea.Euskal Herria, zazpi probintziez egina.

Badira munduan gaindi gerla batzu luzeirauten dutenak eta gure eskualdetan ezdirenak biziki aipatzen, salbu artetan,guduka handixko zerbait izaiten denean.Asiako Sri-Lanka ugartean badu 25 gerladutela beren artean eta iduriz segurik heinbat eztitua izanik berriz azkartua da azkendenbora hotan. Bi jendetze bizi dira ugartehortan, batzu zingales eta besteak tamul.Ez dute elgar batere untsa hartzen,aspaldiko ixtorio latza iragan mende hor-tan itsuski samindu dena...Eremuz Sri-Lanka ugarte hori Euskal-Herri osoa baino hiru aldiz handiagoa danunbait han, bainan araberan aise jende-tsuagoa, orotarat baitira hogoi bat miliunbiztanle. Jendetze hori ainitz emendatu daazken berrogoita-hamar urte hotan,doblatu edo bikoiztu baino gehiago! Alta,jende gehienak xuhurki bizi dira eta gai-nerat ederrak pekatzen dituzte gerlarengatik hain xuxen, eta azen ontzekougarteak zafraldi bat gaitza hartu zuenduela lau urte, orduan izan zen tsunamiedo itsas-lur-ikara izigarriarekin... Ordukozauriak ere ez dira oraino denak sendatu-ak...

DUTE EGILEN PARABISUALaborariek erabiltzen dituzten lurretan,irrisak dauka toki handiena, irrisa janezbizi baitira jende gehienak, bainan munduguzian gaindi Sri-Lanka famatua da

dutearen gatik. Egia erran, lehen etzenduterik batere egiten hor gaindi. 19.mendean, inglesak ziren ohartu tokiarraroa izan zitakeela dutearentzat, sailhorri lotu ziren beraz karraskan eta etzi-tzaioten dolutu. Usu aditu da hango duteakdirela munduko hoberenak edo hoberene-tarik segurik ba... Ingleseri esker beraz,luzaz inglesak izanak baitira han gaindijaun eta nagusi, portugesen eta holandesenondotik. Denboran Sri-Lanka deitzensuten Seilan, “lehoinen ugartea” omen,bere gain jartzearekin da izenez kanbiatua,Sri-Lanka izen horrek erran nahi zingale-sez “lur agurgarria”. Inglesek utzi zutelarikIndia bere gain, haren auzoko Sri-Lankahorrentzat ere gisa bereko erabakia hartuzuten...

EZ BARKATU NAHITamul baino zingales gehiago bada oro-tarat. Zingalesak jendetzearen % 80 edoholako zerbait alabainan. Tamul delakohoriek nagusi iparraldean eta ekialdeko

zati batean. Horien aspaldiko arrangura,zingalesek azpitik nahi dituztela atxiki.Bizkitartean, tamul mintzairari ere ofizial-tasuna segurtatua zaio. Ainitzen gostukohaatik,hori ardi-etsi daberante-gi,ordukotzbi jende-tzemotenartekoauziaarruntsuminduazelarik.Orai,ugarteabi puske-tan beza-la da.“Tigreak” deitzen dituzten tamul sasi-gudarien esku zati on bat, eremuzugartearen herena edo gehixago… Gutienustean, guduka pizkorrak izaiten dira.Nehork ez barkatu nahi!

ADAM-EN ZANGO HATZAK!Turismoak ere ainitz galdu du gerlarengatik. Eskualde askotarat kanpotiarrik ezda gehiago haizu, lanjeraren gatik. Alta,ugarte guzian ere bazter xoragarri frangobada. Ikustekoak dira ere hango jauregizaharrak bai eta budisten bilgune batzu.Mendiak ere ba arraroak, besteak besteAdam-en gailurra deitzen dutena. Tokimiresgarria nornahirentzat, beilatoki

famatua hango bereko jendearentzat.Kaskoan, bada arteka bat eta arteka hartan,harrian grabatua bezala, norbaiten zangohatzak, hala iduri behin... Budistek dioteBudak utziak gain hartarat igan zen batez.Aldiz, musulmanoen ustez, Adam-enakizan behar dira, Lurreko Parabisutikkasatua izan zelarik mendi hortarat joanzela-eta iheska...

Muslaria

Joan den buruilean hogeitahamar bat lagun joan gira Estatu Batuetara, gutizgehienak euskaldunak, Kalifornia, Utah, Arizona eta Nevadako toki eder etafamatuenen bisitatzera. Turismoa ez baita bakarrik toki ikuska ibiltzea itzulihuntaz baliatu gira hango euskaldunekin elgarretaratzeko. Gutarik batzu hanegonak ziren denboran lanerako eta ainitzek bazituzten haurride, askazi edolagunak agurtzeko.

Ongi etorri hoberena eskaini daukute, ala Chinon, ala San Franciscon,ala bisitatu ditugun euskaldunen etxalde eta enpresetan.

Gure ibilaldia Chinoko piknikatik hasi ginuen. Aurten NABOren (NorthAmerikan Bask Organization) pesta zen. Karia huntako estatu guzietako eus-kaldunak etorriak ziren. Hemendik musikari, pilotari eta berriemaileak joa-nak ziren pesta denbora guzirako, guk aldiz igandeko egunean ginuelarikbakarrik parte hartu. Meza, bazkari, mintzaldi, musikaldi, dantzari eta pilo-tari. Deus ez zen eskas.

Eta hain ederki iragan zaukun bidaia San Franciscoko euskaldunekinbururatu ginuen hango Euskal Etxean eman duten pestan. Batera ala besteraeuskaldunak oste handika etorriak ziren hango adixkidetasunaz goxatzeko.

Estatu batuetako euskaldunei beha nindagola gogoan neuzkan Argen-tinako euskaldunen elgarretaratzeak. Bi erresuma hauetan baitira alabainaneuskal diaspora jendetsuenak.

Ez dira garai bereko diasporak. Argentinakoak banabeste mende bateterdi dauka eta euskal erroekilako atxikimendua azkarra bezain EuskalHerriaren ezagupena eskasa. Familien arteko harremanak laster galdu ziren,hizkuntza eneguak, gerlaren kalteak edo biziaren nekeak zirela-eta. Arba-soen etxondoaz deus guti dakite. Ezagupena ahulago eta ametsa edo mitoaazkarrago. Hango gazteriak dantzaren eta musikaren bitartez du gehienikbere euskaldungoa ospatzen. Semana Vasca delakoetan ehunka biltzen dira,Argentinako lau kantoinetarik etorriak. Dantzari fin eta paregabeak.

Estatu Batuetako diasporak aldiz mende erdi bat dauka banabeste.Euskal Herriarekin eta sortetxearekin lotura tinkoak iraunkor. Euskara bizibizia. Amets eta mitorik ez nabarmen. Hamar bat oren airez aire eta hemendabiltza Garaziko mendietan onddoka. Piknikak ez du ikusgarri baten itxura-rik bainan familia haundi baten pesta, dantzari, klika edo pilotariak hor dau-delarik pestaren apaingarri Euskalduna etortzen da lagun eta ezagunekinsolas egiteko eta goxatzeko.

Haatik ohargarri dena bai Estatu Batuetan bai Argentinan mezarikgabeko pesta euskaldunik ez dagola. Herribesteratuak izanikan ere Euskal-dun fededun. Monika Legarto (gero beretik)

ARRAS BERRI TXARRAKSRI LANKA UGARTETIK...

Ugarteko aberastasuna, dutea

Adam-en gailurra

Dantza ere maite dute

Sri Lanka, apo harmatuen parabisu…

AMERIKAR ESTATU BATUETAN GAINDI

Santa Barbaran euskal izarrak

(1)