hướng dẫn học tập k gia đình - davenport schools

of 2 /2
Hướng Dẫn Học tập Gia đình Hướng dẫn dành cho Phụ Huynh Lớp Mẫu Giáo Nhiệm vụ của Học Khu Trường Cộng Đồng Davenport là để tăng cường khả năng của mỗi học sinh bằng cách cung cấp một nền giáo dục chất lượng, phong phú của cộng đồng đa dạng chúng ta. K Nhiệm vụ của Học Khu Trường Cộng Đồng Davenport là làm vinh dự vai trò của phụ huynh và đồng hành của cộng đồng trong việc hổ trợ và mở rộng việc học ngoài giờ học ở trường. Mục êu của Học Khu chúng tôi phù hợp với nổ lực Nồng Cốt của ểu bang Iowa, dành riêng để cải thiện việc giảng dạy và học tập cho mỗi học sinh. hps://iowacore.gov/ Đây là loạt nguồn lực hướng dẫn được thiết kế để cung cấp thêm thông n và các nguồn lực để hỗ trợ các phụ huynh và các thành viên cộng đồng làm việc với học sinh ểu từ lớp mẫu giáo đến lớp Năm. Để có thêm thông n, xin liên lạc trường con quý vị hay gọi văn phòng Chương Trình Giáo Dục, Giảng Dạy, và Khảo Sát số điện thoại (563) 336-5068. Xin nói chuyện với Giáo Viên con Quý Vị. Mục êu học tập cung cấp một cơ hội tuyệt vời cho quý vị để nói chuyện với giáo viên về những gì con quý vị học ở trường và quý vị có thể hỗ trợ như thế nào việc học đó tại nhà. Xin nhớ hỏi về: • Mục êu Học tập • Tiến triển của học sinh • Cách thức quý vị hổ trợ học tập Liên kết hữu ích Nghệ Thuật hp://rivermusicexperience.org/ Học Vấn hp://www.lexiacore5.com/ hps://www.greatschools.org/gk/milestones/ Toán Học hp://ny.cc/envision hp://www.khanacademy.org/ hp://www.corestandards.org/ hp://aaamath.com/index.html hps://www.mafic.com Xã Hội Học hps://kids.usa.gov/social-studies/index.shtml hp://pbskids.org/games/social-studies/ Khoa Học hp://www.weatherwizkids.com/ hp://peepandthebigwideworld.com/en/ hp://www.pbs.org/parents/educaon/science/games/preschooler-kindergarten/ hp://www.turtlediary.com/kindergarten-games/science-games.html

Author: others

Post on 16-Oct-2021

2 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Hng dn dành cho Ph Huynh Lp Mu Giáo
Nhim v ca Hc Khu Trng Cng ng Davenport là tng cng kh nng ca mi hc sinh bng cách cung cp mt nn giáo dc cht lng, phong phú ca cng ng a dng chúng ta.
K
Nhim v ca Hc Khu Trng Cng ng Davenport là làm vinh d vai trò ca ph huynh và ng hành ca cng ng trong vic h tr và m rng vic hc ngoài gi hc trng. Mc tiêu ca Hc Khu chúng tôi phù hp vi n lc Nng Ct ca tiu bang Iowa, dành riêng ci thin vic ging dy và hc tp cho mi hc sinh. https://iowacore.gov/
ây là lot ngun lc hng dn c thit k cung cp thêm thông tin và các ngun lc h tr các ph huynh và các thành viên cng ng làm vic vi hc sinh tiu t lp mu giáo n lp Nm.
có thêm thông tin, xin liên lc trng con quý v hay gi vn phòng Chng Trình Giáo Dc, Ging Dy, và Kho Sát s in thoi (563) 336-5068.
Xin nói chuyn vi Giáo Viên con Quý V. Mc tiêu hc tp cung cp mt c hi tuyt vi cho quý v nói chuyn vi giáo viên v nhng gì con quý v hc trng và quý v có th h tr nh th nào vic hc ó ti nhà. Xin nh hi v:
• Mc tiêu Hc tp • Tin trin ca hc sinh • Cách thc quý v h tr hc tp
Liên kt hu ích Ngh Thut http://rivermusicexperience.org/
Hc Vn http://www.lexiacore5.com/ https://www.greatschools.org/gk/milestones/
H C
V N
TO ÁN
H
C KH
O A
H C
XÃ H
I H
C
Vào cui nm hc, chúng tôi hy vng rng mt hc sinh mu giáo có th: Hc nhng sinh hot quý v thc hành c ti nhà hay trong cng ng:
• Bit và vit ch hoa và ch thng • Xác nh t có vn iu • Hc và áp dng các t mi • Din t ý ngh, cm giác, và ý tng mt cách rõ ràng • Áp dng âm ng khi c • c các t thông thng (ví d; the, of, you, and
are) • c câu hi và tr li v câu chuyn thy giáo c
cho các em
• c, vit và i din các con s t 0 n 20 • m nói lên s vt lên n 20 • So sánh các con s t 0 n 10 • Phân loi vt và m s vt ca mi loi • Làm vic vi s 11 n 19 tng cng k nng
hiu bit giá tr v trí
• Xác nh và mô t trách nhim trong lp hc • Xác nh các loi hành vi • Xác nh các loi cm giác • Xác nh mt truyn thng gia ình • Hc bn bc gii quyt vn • S dng t ng phân bit quá kh, hin ti, và
tng lai
Giáo Dc Ngh Thut: • ng v, màu sc, hình dng, hình thc, kt
cu, mô hình • Ha, sn, nn tng, in • Nói v tranh v ca chính mình và tác phm
ngh thut ca ngi khác • Chia s tp s vi gia ình (vào cui nm)
Sc Khe/Giáo Dc Th Thao • Phát trin k nng vn ng và t ng nh nhy
nhót và chp bng tay. • Phát trin k nng thao tác nh la bóng vi tay hay
chân, ném, và chp. • Cho tip xúc vi khái nim th thao và gii thiu kho
sát v sc khe. • Thc tp k nng giao tip và k nng ban giao qua
vic tham gia các sinh hot trong các nhóm nh và ln.
• Thm ving các công viên gii trí gia ình và tp th dc, hay ng ký trung tâm th thao gia ình YMCA.
K nng cho th k 21 • Giao tip vi ngi khác • Nhn bit các vai trò khác
nhau và k vng trong lp hc • Cho thy tinh thn Lãnh o • Cho thy có trách nhim • Phát trin tính c lp • Chú tâm vào vic làm • Chp thun trách nhim
• Mô t mô hình thi tit a phng và cách bo v mình trong thi tit khc nghit
• Xác nh hiu ng/thay i ca mt tri trên mt t
• Gii thích tác dng ca s kéo co thay i s chuyn ng và tc ca mt th vt
• Kê lit nhu cu sng ca thc vt và ng vt (bao gm con ngi)
• Hiu bit mi liên h và tác ng thc vt và ng vt nh hng n môi trng xung quanh
• Gieo mt s ht ging (trong nhà hay ngoài tri) hay ving công viên/trung tâm vn cây
• Xem chng trình báo cáo thi tit vi con tr • Bàn tho thi tit trong vùng và nó liên quan n loi áo qun
các em cn phi mc • Nói v cách làm k hoch cho mt ngày/mt tun da vào s
tiên oán ca thi tit • Tho lun các loi tm trú cho các loi thi tit • To ra mt k hoch gia ình cho lúc thi tit khc nghit
• Tìm hiu các loi vt di chuyn nh th nào • Quan sát ông vt các em thy chung quanh nhà • Thm ving Vin Bo Tàng Putnam v lch s và khoa hc
thiên nhiên khám phá nhiu trin lãm và các to tác
• Thm ving m ly Nahant khám phá khu m ly nm hng tây nam Davenport
• Xác nh nhân vt, khung cnh, và các s kin quan trng trong mt câu chuyn
• Xác nhn ngi, ni chn, vt, hay ý tng áp ng vi hình nh
• Tham gia tho lun trong lp bng lng nghe và thay phiên nhau phát biu
• Tham gia chia s c, vit, và các chng trình su tm • S dng mt kt hp vi hình v, nói, và vit cho vài mch ích
khác nhau
• Thông tho cng và tr trong vòng s 5 • m n 100 theo hàng n v và hàng chc • Mô t v trí tng i ca s dng t v v trí • Nói tên và xác nh các hình dng 2D hay 3D • Phân tích, so sánh, to, và sáng tác hình dng • Mô t và so sánh các c tính o lng
• Làm k hoch và to nên mt hàng xóm • nh ngha nhng gì làm nên mt gia ình • Mô t s tng t và s khác bit trên th gii • To mt hình n chân dung • Hiu c nhu cu ca quy tc • S dng hành vi úng làm bn
Giáo Dc Âm Nhc: • Hát mt s bài hát n gin • áp ng chuyn ng theo iu
nhc
• Xem bn vi con tr; tìm hiu Davenport nm ni nào • c v ngi dân t các quc gia khác • Tho lun v các cm giác vi con tr • Nói chuyn v truyn thng ca gia ình mình • Khuyn khích s ban giao lành mnh vi tr em khác
• c v các ngh nghip mi ngi có th có • i do chung quanh hàng xóm; to ra mt bn vi
nhau • Thm ving trung tâm tái ch a phng. có thêm chi
tit, liên lc Waste Commission ca Qun Scott.
• Thc tp xác nh ch hoa và ch thng s dng th ch t ch nhà
• Làm mu cho vic lng nghe tt và k nng nói • Ch ra các ch in trong nhà hay các ni khác • Tho lun các t mi xây dng vn t vng cho con tr • c i, c li nhng câu chuyn con tr thng xuyên a
thích • Kêu con tr tng thut mt câu chuyn bng li nói ca em • Thm ving Th Vin Công Cng trong vùng Davenport
• Cho con tr thc tp m nhóm vt • Hô mt con s t 9 n 10; kêu con tr v con s ó bng hình
nh n gin , ví d: v ba cái hoa • Thc tp vit t s 0 n s 10 vi con tr • To ra mt câu chuyn vi vài s kin n gin: “Daniel m
bn cái trng trong mt bui din hành, em thy thêm mt cái trng na. Bao nhiêu cái trng em thy tng cng?”
• Thc tp vit ch hoa và ch thng qua nhiu cách (ví d: trên giy, bng phn trên l ng, vi ngón tay trên không hay trên cát)
• c cho con tr hng ngày, theo dõi ch t trái qua phi. Dng li hi v hình nh và nhng gì xãy ra trong câu chuyn.
• c chuyn vi t có vn iu và các hàng lp li vn. Khuyn khích con tr tham gia các phn trong câu chuyn.
• So sánh các nhóm vt lên n 10, c các câu hi nhiu hn và ít hn
• Tung ht súc sc và c lên hai con s ca mi ht súc sc, ri nói lên s nào ln hn.
• Thu góp 20 món vt và cho con tr phân loi các món vt thành hai loi (bút chì/bút mc hoc xanh/)
• Ving thm Vin Bo Tàng Gia ình v Ngh Thut & Khoa Hc trin lãm tng tác v toán, khoa hc và nhiu hn na