hola- hoitajien toimenkuvan laajentaminen 1.5. 2003 - 30.4. 2005

of 30 /30
1 HoLa- 27.4. 2005 KRR HoLa- 27.4. 2005 KRR HoLa- Hoitajien HoLa- Hoitajien toimenkuvan toimenkuvan laajentaminen laajentaminen 1.5. 2003 - 30.4. 2005 1.5. 2003 - 30.4. 2005 Kaija-Riitta Rajala Kaija-Riitta Rajala HoLa- projektipäällikkö, esh, TtM, HoLa- projektipäällikkö, esh, TtM, VIESKAN TERVEYDENHUOLTOKUNTAYHTYMÄ VIESKAN TERVEYDENHUOLTOKUNTAYHTYMÄ

Upload: kapila

Post on 13-Jan-2016

44 views

Category:

Documents


5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

HoLa- Hoitajien toimenkuvan laajentaminen 1.5. 2003 - 30.4. 2005. Kaija-Riitta Rajala HoLa- projektipäällikkö, esh, TtM, VIESKAN TERVEYDENHUOLTOKUNTAYHTYMÄ. LÄÄKÄRIN JA HOITAJAN TYÖNJAON UUDISTAMINEN HOITAJAN TOIMENKUVAA LAAJENTAMALLA. Kansallinen terveyshanke - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: HoLa- Hoitajien toimenkuvan laajentaminen 1.5. 2003 - 30.4. 2005

11HoLa- 27.4. 2005 KRRHoLa- 27.4. 2005 KRR

HoLa- Hoitajien toimenkuvan HoLa- Hoitajien toimenkuvan laajentaminen laajentaminen

1.5. 2003 - 30.4. 20051.5. 2003 - 30.4. 2005

Kaija-Riitta Rajala Kaija-Riitta Rajala HoLa- projektipäällikkö, esh, TtM,HoLa- projektipäällikkö, esh, TtM,

VIESKAN TERVEYDENHUOLTOKUNTAYHTYMÄVIESKAN TERVEYDENHUOLTOKUNTAYHTYMÄ

Page 2: HoLa- Hoitajien toimenkuvan laajentaminen 1.5. 2003 - 30.4. 2005

HoLa- 27.4. 2005 KRRHoLa- 27.4. 2005 KRR 22

LÄÄKÄRIN JA HOITAJAN TYÖNJAON LÄÄKÄRIN JA HOITAJAN TYÖNJAON UUDISTAMINEN HOITAJAN TOIMENKUVAA UUDISTAMINEN HOITAJAN TOIMENKUVAA

LAAJENTAMALLALAAJENTAMALLA

• Kansallinen terveyshanke - Rahoitus: STM, Lääninhallitus 50 % kuntien

omavastuuosuus 50 %– Pilottiprojekti– Rajattu koskemaan lääkärin ja

sairaan/terveydenhoitajan/kätilön työnjaon uudistamista ja kehittämistä

– Oulun Eteläisen 14 kunnan alueella perusterveydenhuollossa

Page 3: HoLa- Hoitajien toimenkuvan laajentaminen 1.5. 2003 - 30.4. 2005

HoLa- 27.4. 2005 KRRHoLa- 27.4. 2005 KRR 33

HOLA- PROJEKTILLE ASETTIIN HOLA- PROJEKTILLE ASETTIIN SEURAAVAT TAVOITTEET:SEURAAVAT TAVOITTEET:

– Toimiva ja asiakaslähtöinen perusterveydenhuolto Oulun Eteläisessä

– Lääkärin ja hoitajan työnjaon uudistaminen– Hoitajien laajentuvaan toimenkuvaan

kohdistuvien koulutusohjelmien luominen – Mahdollisten lakimuutosehdotusten esille

tuominen

Page 4: HoLa- Hoitajien toimenkuvan laajentaminen 1.5. 2003 - 30.4. 2005

HoLa- 27.4. 2005 KRRHoLa- 27.4. 2005 KRR 44

ProjektiorganisaatioProjektiorganisaatio

V ie skan th kyh a llinn o ija

A M KO u la iste n te rve ysa la n yks ikkö

K a la jo en tk K ä rsä m äe n tk N iva la n tk S iika la tvate rveys lpa lve lu a lue

o u la is ten seu d un k tt V ie skan th ky

P ro je k tiryh m äE d us tu s o rga n isa a to is ta

P ro je k tip ä ä llik kö A s ia n tu n tija tu ki

Page 5: HoLa- Hoitajien toimenkuvan laajentaminen 1.5. 2003 - 30.4. 2005

HoLa- 27.4. 2005 KRRHoLa- 27.4. 2005 KRR 55

HoLa- Periaatteet Vieskan mallin HoLa- Periaatteet Vieskan mallin mukaan mukaan

• Työnjaon uudistamisesta sovitaan organisaatiossa yhteisesti

• Luodaan yhteiset hoitolinjat ja pelisäännöt• Kehittämistyöhön varataan riittävät resurssit

- Henkilöstö- Aika

• Luodaan käytännön toimintaedellytykset– Tilat, välineet, laitteet

• Sovitaan työn vaativuutta, koulutusta ja osaamista vastaavasta palkkauksesta

Page 6: HoLa- Hoitajien toimenkuvan laajentaminen 1.5. 2003 - 30.4. 2005

HoLa- 27.4. 2005 KRRHoLa- 27.4. 2005 KRR 66

Juridiset periaatteetJuridiset periaatteet

Kukin terveydenhuollon ammattihenkilö vastaa omasta toiminnastaan edelleen

• Yhteiset sopimukset organisaatiossa– toimivaltamääräykset, tehtävien delegointi

• Luottamusperiaate• Sairaanhoitajan lisäkoulutus lisää ammatillista

osaamista = pätevyys muuttuu = valmiudet, oikeudet ja velvollisuudet muuttuvat= mahdollistaa tehtäväkuvan muuttamisen

Page 7: HoLa- Hoitajien toimenkuvan laajentaminen 1.5. 2003 - 30.4. 2005

HoLa- 27.4. 2005 KRRHoLa- 27.4. 2005 KRR 77

Edellytykset hoitajan toimenkuvan Edellytykset hoitajan toimenkuvan laajentamiseenlaajentamiseen

• Sairaanhoitajan oma halu ja kyvykkyys– Oma vahva ammatti-identiteetti – riittävä työkokemus

• Kokeneella hoitajalla ja lääkärillä yhteisen kompetenssin alue

• Lääkärin tuki ja sitoutuminen vieriopetukseen• Johdon tuki ja myönteinen organisaation

kehittämisilmapiiri • Edellytykset käytännön toteuttamiseen• Riittävä lisäkoulutus (pro gradu: Rajala 2004)

Page 8: HoLa- Hoitajien toimenkuvan laajentaminen 1.5. 2003 - 30.4. 2005

HoLa- 27.4. 2005 KRRHoLa- 27.4. 2005 KRR 88

OSAPROJEKTITOSAPROJEKTITAsiantuntijahoitajien vastaanottotoiminta

Päivystävä sairaanhoitaja

Sydänhoitaja Perusterveyden

huollossa

Todistus/LausuntoKäytännöt

(Kela, STM, Kuntaliitto)

Päivystävä työterveyshoitaja

ÄitiysneuvolanTerveydenhoitajan/Kätilön laajennettu

toimenkuva

Page 9: HoLa- Hoitajien toimenkuvan laajentaminen 1.5. 2003 - 30.4. 2005

HoLa- 27.4. 2005 KRRHoLa- 27.4. 2005 KRR 99

PilottikoulutusPilottikoulutus

• Koulutuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi on merkittävä osa projektia= Suomessa ei aloitettaessa ollut laajennettuun toimenkuvaan tähtäävää koulutusta

• Monimuotokoulutusta työnohella huom. matkat• Lääkärin konsultaatioyhteys ja ”vieriopetus”

käytännön työssä olennaisen tärkeää• Uudet toimintamallit yksityiskohtaisesti kuvattuna

holahoitajien opinnäytetöissä

Page 10: HoLa- Hoitajien toimenkuvan laajentaminen 1.5. 2003 - 30.4. 2005

HoLa- 27.4. 2005 KRRHoLa- 27.4. 2005 KRR 1010

Miten toteutettiin Miten toteutettiin

• Jokaisessa projekti tk:ssa omat projektisuunnitelmat, joissa kuvaukset siirrettävistä tehtävistä ja hoitovastuista

• Tk:ssa omat projektin vetäjät = HoLa –projektiryhmän jäseniä

• Projektiryhmässä sovitut käytännön järjestelyt ja aikataulutus

• Arviointi – ja tiedotussuunnitelmat, joita päivitetty pitkin matkaa

Page 11: HoLa- Hoitajien toimenkuvan laajentaminen 1.5. 2003 - 30.4. 2005

HoLa- 27.4. 2005 KRRHoLa- 27.4. 2005 KRR 1111

Vaatimukset käytännön järjestelyiden Vaatimukset käytännön järjestelyiden osalta terveyskeskuksissaosalta terveyskeskuksissa

• Tilat, välineet, laitteet, ajanvaraus-järjestelmät vastaanottoa varten.

• Sijaisjärjestelyt opiskelua varten• Käytännön järjestelyistä sopiminen

omassa tk:ssa• Konsultaatiokäytännöistä sopiminen

lääkäreiden kanssa• Tiedottaminen toiminnasta omassa

kunnassa/tk:ssa

Page 12: HoLa- Hoitajien toimenkuvan laajentaminen 1.5. 2003 - 30.4. 2005

HoLa- 27.4. 2005 KRRHoLa- 27.4. 2005 KRR 1212

Päivystävien hoitajien vastaanottojen Päivystävien hoitajien vastaanottojen kehittäminenkehittäminen

Taustaa pilottikohteen valinnaksi:

• Pysyvien lääkäreiden alueellinen vajaus– Ei mahdollisuutta normaaleihin

ajanvarausvastaanottoihin– Ruuhkaiset päivystysvastaanotot– Lääkäreiden työkuorma

• Kokenutta, ammattitaitoista hoitohenkilöstöä- miksi osaamista ei hyödynnettäisi?

Page 13: HoLa- Hoitajien toimenkuvan laajentaminen 1.5. 2003 - 30.4. 2005

HoLa- 27.4. 2005 KRRHoLa- 27.4. 2005 KRR 1313

Päivystävä sairaanhoitaja Päivystävä sairaanhoitaja ”pässi” ”pässi”

• Hoitaa ja ”seuloo” itsenäisesti tk- päivystyspotilaita lääkärin konsultaatioyhteydessä

• Koulutus 20 ov amk erikoistumisopinnot – Lääketieteellisen osaamisen vahvistaminen– Kyky itsenäiseen päätöksentekoon– Lääkärin konsultaatiomahdollisuus ja vieriopetus– Yhteiset sopimukset ja hoitolinjat koko alueelle

Page 14: HoLa- Hoitajien toimenkuvan laajentaminen 1.5. 2003 - 30.4. 2005

HoLa- 27.4. 2005 KRRHoLa- 27.4. 2005 KRR 1414

Asiakkaan näkökulmastaAsiakkaan näkökulmasta

• Asiakkaan mahdollisuus päästä päshin arvioon yleensä jo saman päivän aikana

• Toimivat useimmissa tk:ssa ajan-varauksella – ei jonotusta

• Mahdollistaa sairaustilan kehittymisen seurannan esim. lasten korvatulehdukset

• Asiakkaalla mahdollisuus valita; ei estetä lääkärille pääsyä

• Osaamisen hyödyntäminen myös puhelin neuvonnassa (HoLa 2)

Page 15: HoLa- Hoitajien toimenkuvan laajentaminen 1.5. 2003 - 30.4. 2005

HoLa- 27.4. 2005 KRRHoLa- 27.4. 2005 KRR 1515

Päivystävä työterveyshoitajaPäivystävä työterveyshoitaja

• Sama koulutus kuin päshi:llä, • Toimenkuva muotoutuu hieman erilaiseksi esim. ei lapsipotilaita, enemmän esim.

tules –ongelmia• Uusi toimintamalli työterveyshuollon sairasvastaanottokäytäntöön sopimus-

asiakkaille Kokemukset hyviä!

Page 16: HoLa- Hoitajien toimenkuvan laajentaminen 1.5. 2003 - 30.4. 2005

HoLa- 27.4. 2005 KRRHoLa- 27.4. 2005 KRR 1616

Sydänhoitaja Oulun EteläisessäSydänhoitaja Oulun Eteläisessä

Taustaa pilottikohteen valinnaksi:• Työnjakomallin kehittäminen kansansairauksien

hoitoon • Alueellinen tarve = ongelmat hoitoketjussa • Hoitoketjun ja yhteistyön koordinaattorin puute• Nykypäivän haaste:

– Esh:sta yhä nopeampi potilaskierto takaisin pth:oon vaatii yhä enemmän erikoisosaamista myös pth:ssa

= selkeä tarve asiantuntijahoitajille!

Page 17: HoLa- Hoitajien toimenkuvan laajentaminen 1.5. 2003 - 30.4. 2005

HoLa- 27.4. 2005 KRRHoLa- 27.4. 2005 KRR 1717

-hoitaja-hoitaja

• HoLa: ssa kehitettiin uusi toimintamalli tavoitteena sydän- ja verisuonisairaiden potilaiden alkukartoitus hoidon, ohjauksen ja kontrollien saatavuus sekä saavutettavuus.

• Lääkäri + sydänhoitaja läheinen työparityöskentely = asiantuntijuus yhdistyy potilaan hoidossa

• Hoitotiimi (esim. diabetes, fysioterapia) sekä 3. sektori• 20 ov amk erikoistumisopinnot

Page 18: HoLa- Hoitajien toimenkuvan laajentaminen 1.5. 2003 - 30.4. 2005

HoLa- 27.4. 2005 KRRHoLa- 27.4. 2005 KRR 1818

Sydänhoitaja potilaan Sydänhoitaja potilaan näkökulmastanäkökulmasta

Kohderyhmä; rytmihäiriö-, verenpaine-, sydämen vajaatoimintaa-, sepelvaltimotautia sairastavat, leikatut potilaat, Marevan- hoidot

= parantaa em. Potilasryhmien hoidon laatua ja saatavuutta olennaisesti

• Edustaa hoidon jatkuvuutta ”lääkäreiden vaihtuvuuden” –aikakaudella

• Kustannusvaikuttavaa, ennaltaehkäisevää

Page 19: HoLa- Hoitajien toimenkuvan laajentaminen 1.5. 2003 - 30.4. 2005

HoLa- 27.4. 2005 KRRHoLa- 27.4. 2005 KRR 1919

Äitiyshuollon terveydenhoitajan/kätilön Äitiyshuollon terveydenhoitajan/kätilön laajennettu toimenkuvalaajennettu toimenkuva

Taustaa kohteen valinnalle:

• Normaali raskaus ei edelleenkään ole sairaus

• Alueellinen tarve =

- Osaamisen hyödyntäminen

- osittain lääkäriresurssin vapauttaminen

• Alueella kokeneita ja sitoutuneita äitiysneuvolan terveydenhoitajia

Page 20: HoLa- Hoitajien toimenkuvan laajentaminen 1.5. 2003 - 30.4. 2005

HoLa- 27.4. 2005 KRRHoLa- 27.4. 2005 KRR 2020

Äitiys- ja isyysneuvola…?Äitiys- ja isyysneuvola…?

• Osaamisen varmistaminen: 15 ov lisäkoulutus erikoislääkärin ”valvonnassa”

• Koulutussisällön siirtyminen kätilön koulutukseen? Vai terveydenhoitajan lisäkoulutukseen?

• Raskaudenajan seurannan uudelleen järjestelyt • Seulova rooli vahvistuu• Jälkitarkastusten siirtäminen lisäkoulutetuille

th/klöille = kokonaisvaltainen raskauden ajan hoito

• Hoitokäytännöistä sovittu yhdessä esh:n kanssa

Page 21: HoLa- Hoitajien toimenkuvan laajentaminen 1.5. 2003 - 30.4. 2005

HoLa- 27.4. 2005 KRRHoLa- 27.4. 2005 KRR 2121

ONKO TAVOITTEET SAAVUTETTU?ONKO TAVOITTEET SAAVUTETTU?

ASIAKASLÄHTÖINEN JA TOIMIVA PERUSTERVEYDENHUOLTO:

• TYÖNJAON KEHITTÄMINEN ON JOHTANUT UUSIIN TOIMINTAMALLEIHIN:

– PÄIVYSTÄVÄN SAIRAANHOITAJAN VASTAANOTOT OVAT KÄYNNISTYNEET PROJEKTITERVEYSKESKUKSISSA

– TYÖTERVEYSHUOLLON PÄIVYSTYSVASTAANOTTO TOIMII HYVIN

– SYDÄNHOITAJAT OVAT ALOITTANEET VASTAANOTTONSA

– ÄITIYSNEUVOLAN TH/KLÖT HOITAVAT AIEMPAA KOKONAIS-VALTAISEMMIN JA VAPAUTTAVAT LÄÄKÄRIN AIKAA

• POTILAIDEN HOIDON TARPEEN ARVIO, OHJAUSEN JA NEUVONNA SAATAVUUS SEKÄ HOITOON PÄÄSY OVAT OLENNAISESTI PARANTUNEET PILOTTIKOHTEISSA

Page 22: HoLa- Hoitajien toimenkuvan laajentaminen 1.5. 2003 - 30.4. 2005

HoLa- 27.4. 2005 KRRHoLa- 27.4. 2005 KRR 2222

ONKO TAVOITTEET ONKO TAVOITTEET SAAVUTETTU?SAAVUTETTU?

LÄÄKÄREIDEN JA HOITAJIEN TYÖNJAKOA ON UUDISTETTU:

- HOITAJAN TOIMENKUVAA VOIDAAN LAAJENTAA TIETTYJEN EDELLYTYSTEN VALLITESSA HOIDON LAADUN KÄRSIMÄTTÄ

- TYÖNJAON RAJAPINTA ON SELKIYTYNYT- TEHTÄVIÄ JA HOITOVASTUUTA ON SIIRTYNYT

LÄÄKÄREILTÄ HOITAJILLE- PROJEKTIN AVULLA TOTEUTETTU TYÖNJAON

UUDISTAMINEN ON OLLUT HALLITTUA

• LÄÄKÄREIDEN JA HOLA-HOITAJIEN TYÖNJAKO ON UUDISTUNUT JA YHTEISTYÖ TIIVISTYNYT KUMMANKAAN AMMATTI-IDENTITEETIN SIITÄ KÄRSIMÄTTÄ– - PÄINVASTOIN

Page 23: HoLa- Hoitajien toimenkuvan laajentaminen 1.5. 2003 - 30.4. 2005

HoLa- 27.4. 2005 KRRHoLa- 27.4. 2005 KRR 2323

ONKO TAVOITTEET ONKO TAVOITTEET SAAVUTETTU?SAAVUTETTU?

ON LUOTU TEHTÄVÄSIIRROT MAHDOLLISTAVA KOULUTUS:

• PÄIVYSTÄVÄN SAIRAANHOITAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT OV.• SYDÄNHOITAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT 20 OV.• ÄITIYSNEUVOLAN TERVEYDENHOITAJAN/KÄTILÖN

TÄYDENNYSKOULUTUS 15 OV.

HOITAJIEN OSAAMISTASOA ON KOHOTETTU PILOTTIKOHTEISSA

KOKENEIDEN HOITAJIEN OSAAMISTA JA KOKEMUSTA HYÖDYNNETTY

LÄÄKÄREIDEN JA HOITAJIEN TUNTEMUS TOISTENSA TYÖTÄ JA KOULUTUSTA KOHTAAN KASVANUT: YMMÄRRYS, JOUSTAVUUS, ARVOSTUS

AMK TERVEYSALAN OULAISTEN YKSIKKÖ ON SAANUT KÄYTTÖÖNSÄ SUOMESSA TOISTAISEKSI AINUTLAATUISET OPINTOKOKONAISUUDET

Page 24: HoLa- Hoitajien toimenkuvan laajentaminen 1.5. 2003 - 30.4. 2005

HoLa- 27.4. 2005 KRRHoLa- 27.4. 2005 KRR 2424

ONKO TAVOITTEET ONKO TAVOITTEET SAAVUTETTU?SAAVUTETTU?

HOLA-PROJEKTISSA ON TUOTU ESILLE EHDOTUKSIA LAINSÄÄDÄNNÖN TARKISTAMISEKSI:

• LAAJENNETUSTI KOULUTETTUJEN HOITAJIEN REKISTERÖINTI

• EM. LAAJENNETUSTI KOULUTETTUJEN HOITAJIEN OIKEUKSIEN LISÄÄMINEN VIRALLISTAISI EPÄVIRALLISIA TOIMINTAKÄYTÄNTÖJÄ JOLLOIN TOIMINTA OLISI JURIDISESTI KESTÄVÄMMÄLLÄ POHJALLA

– ESIM. RAJOITETTU RESEPTIN KIRJOITTAMISOIKEUS

• VAPAUTTAISI OSAAMISEN HYÖDYNTÄMISEN TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISEEN (VRT. RUOTSI, ISO-BRITANNIA)

• LAAJENEVAAN TEHTÄVÄKUVAAN TÄHTÄÄVISTÄ KOULUTUKSISTA LUOTAVA VALTAKUNNALLISET LINJAUKSET

Page 25: HoLa- Hoitajien toimenkuvan laajentaminen 1.5. 2003 - 30.4. 2005

HoLa- 27.4. 2005 KRRHoLa- 27.4. 2005 KRR 2525

JOHTOPÄÄTÖKSIÄ HoLa:staJOHTOPÄÄTÖKSIÄ HoLa:sta

• KOKONAISUUTENA HoLa- PROJEKTIA VOIDAAN PITÄÄ ONNISTUNEENA

• TYÖNJAON UUDISTAMISEN KAUTTA SYNTYY UUSIA TOIMINTAMALLEJA PERUSTERVEYDENHUOLTOON

• SUOMESSA TYÖNJAON KEHITTÄMINEN ON VASTA ALKUMETREILLÄ; KYSE ON PITKÄJÄNTEISESTÄ TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMISESTÄ

Page 26: HoLa- Hoitajien toimenkuvan laajentaminen 1.5. 2003 - 30.4. 2005

HoLa- 27.4. 2005 KRRHoLa- 27.4. 2005 KRR 2626

HoLa - ennustuksiaHoLa - ennustuksia

• HOITAJAN TOIMENKUVAN LAAJENTAMINEN MAHDOLLISTAA UUDENLAISEN AJATTELUN VIRITTÄMISEN TERVEYDENHUOLLON PALVELUJEN TUOTTAMISESTA.

• HOITAJAN ROOLI MUUTTUU LÄÄKÄRIÄ AVUSTAVASTA HOITAJASTA ITSENÄISEKSI ASIANTUNTIJAKSI, JOLLOIN

ROOLIN VAHVISTUMINEN ON VOIMAVARA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESSA.

• TYÖNJAON UUDISTAMINEN VAIKUTTAA KOKO TYÖYHTEISÖÄ KEHITTÄVÄSTI, KOSKA SE NÄYTTÄÄ KÄYNNISTÄVÄN ERILAISIA MUUTOSPROSESSEJA ORGANISAATIOISSA

• TYÖNJAKO PARANTAA LÄÄKÄREIDEN JA HOITAJIEN TYÖMOTIVAATIOTA, TYÖSSÄ JAKSAMISTA JA LISÄÄ TODELLISTA

YHTEISTOIMINTAA = PARANTAA HOIDON JA PALVELUN LAATUA!

Page 27: HoLa- Hoitajien toimenkuvan laajentaminen 1.5. 2003 - 30.4. 2005

HoLa- 27.4. 2005 KRRHoLa- 27.4. 2005 KRR 2727

Asiakkaiden kokemuksiaAsiakkaiden kokemuksia

• ASIAKASPALAUTTEET MYÖNTEISIÄ JA ROHKAISEVIA

• HOLAHOITAJIEN AMMATTITAITOA EI OLE KYSEENALAISTETTU:– LUOTETAAN, ETTÄ LÄÄKÄRIIN PÄÄSEE TARVITTAESSA

• PIDETÄÄN ”HYVÄNÄ JÄRJESTELYNÄ”• PALVELU NOPEAA, HELPPOA, AJAT PITÄVÄT • MUUALTA SUOMESTA KOKEMUKSET SAMAN

SUUNTAISIA• HOITAJAVASTAANOTTOKÄYNNIN SISÄLLÖN

KEHITTÄMINEN EDELLEEN HOLA 2:SSA

Page 28: HoLa- Hoitajien toimenkuvan laajentaminen 1.5. 2003 - 30.4. 2005

HoLa- 27.4. 2005 KRRHoLa- 27.4. 2005 KRR 2828

MITÄ OLISI VOITU TEHDÄ MITÄ OLISI VOITU TEHDÄ TOISIN…?TOISIN…?

LAAJAT TAVOITTEET:JOKAINEN TAVOITE OLISI VOINUT OLLA OMA PROJEKTINSA

- SISÄLLÖLLINEN JA MAANTIETEELLINEN LAAJUUS

RIVAKKA AIKATAULU KOKO PROJEKTISSA EI ERILLISTÄ SUUNNITTELUOSUUTTA, TOISAALTA OLISIVATKO TULOKSET SEN PAREMPIA

KAIKISSA TERVEYSKESKUKSISSA EI KYETTY TOIMIMAAN YHTEISESTI SOVITTUJEN PERIAATTEIDEN MUKAISESTI- RIITTÄVÄ RESURSSOINTI, SIJAISJÄRJESTELYT- HOLAHOITAJIEN PALKANLISÄ

- LÄÄKÄREIDEN TUKI JA VIERIOPETUS - PÄÄTTÄJIEN TUKI ?

PROJEKTIMAINEN TOIMINTATAPA VAATII KAIKKIEN OSAPUOLIEN SITOUTUMISTA ALUSTA LOPPUUN

Page 29: HoLa- Hoitajien toimenkuvan laajentaminen 1.5. 2003 - 30.4. 2005

HoLa- 27.4. 2005 KRRHoLa- 27.4. 2005 KRR 2929

HAASTEET ….HAASTEET ….

• PROJEKTIEN VARAAN EI VOIDA KUITENKAAN RAKENTAA!• PROJEKTIT KEHITYKSEN KÄYNNISTÄJINÄ

JA YHTEISTEN TOIMINTALINJOJEN LUOJINA ERINOMAISIA

MUTTA- KUKA KOORDINOI SEUDULLISESTI/ALUEELLISESTI

RIITTÄVÄLLÄ ASIANTUNTIJUUDELLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KEHITYSTÄ?

ESIM. SYDÄNHOITAJAN KOULUTUKSELLE SELKEÄ LISÄTARVE, MUTTA KUKAHAN MAKSAISI KOULUTUKSEN?

- LÄÄKÄREIDEN JA HOITAJIEN YHTEISTYÖ ASENTEET JA VALMIUDET PAREMMAT, KUIN ALUEEN PÄÄTTÄJIEN

Page 30: HoLa- Hoitajien toimenkuvan laajentaminen 1.5. 2003 - 30.4. 2005

HoLa- 27.4. 2005 KRRHoLa- 27.4. 2005 KRR 3030

PROJEKTIPÄÄLLIKÖN PROJEKTIPÄÄLLIKÖN LÄMMIN KIITOSLÄMMIN KIITOS

• KAIKILLE PROJEKTIIN OSALLISTUNEILLE ROHKEILLE JA AVARAKATSEISILLE HOITAJILLE, LÄÄKÄREILLE, OPETTAJILLE JA PROJEKTIRYHMÄN JÄSENILLE

• HALLINNOIJALLE JA KERTULLE EDELLYTYKSISTÄ PROJEKTIN LÄPI VIEMISEEN

• SUURKIITOS RISTOLLE, JOUKOLLE SEKÄ VIESKAN PÄSSEILLE YHTEISYMMÄRRYKSESTÄ, TUESTA JA LUOTTAMUKSESTA

OLEMME ROHKEASTI LUONEET UUTTA AJATTELUA SUOMALAISEEN TERVEYDENHUOLTOON, TUONEET VÄRIÄ TYÖNJAKOKESKUSTELUUN, OTTANEET VASTAAN VIERAITA, ESITELLEET PROJEKTIA YMPÄRI SUOMEN

= PALUUTA ENTISEEN EI ENÄÄ OLE