hr management in business

Download HR management in business

Post on 05-Jul-2015

144 views

Category:

Business

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

A presentation created by GRAND PARTNERS consultant Lina Preiksiene for HR management in business training. You will find the key principles of HR managent as well as useful tools to successful human resources management within your Company.

TRANSCRIPT

  • 1. PERSONALO VADYBA VERSLE

2. Paprasti mons gali padaryti nepaprastus dalykus nepaprastose organizacijose labiau nei nepaprasti mons paprastose organizacijose. Jules Goddard 2 3. PERSONALO VALDYMO FUNKCIJOS 1. Organizacijos valdymo struktra; 2. Personalo formavimas; 3. Darbuotoj ugdymas; 4. Veiklos valdymas; 5. Atlygio valdymas; 6. Organizacijos kultra; 7. Talent valdymas; 8. Darbo santyki valdymas; 9. Kita (pvz.: pokyi valdymas). 3 4. Kas atlieka ias funkcijas? 4 5. PERSONALO STRATEGIJA 3 5 SWOT analiz Galimybs Grsms Privalumai Trkumai 6. PERSONALO POREIKIO PLANAVIMAS Personalo poreikio planavimo metodai: 1. Statistinis paskaiiuojama matematikai, pagal tai, kiek darbuotoj buvo ankstesniais laikotarpiais, ivedama analogija; 2. Darbo laiko skaiiavimai kiek kokiam darbui reikia laiko, kiek turima darbuotoj; 3. Ekspertinis vertinimas klausiama padalini vadov nuomons. 6 7. PERSONALO ATRANKA 7 Roderso sistema Freizerio sistema Iorin ivaizda Sugebjimas takoti kitus inios ir kvalifikacija Kvalifikacija ar gautas isimokslinimas Bendras intelekto lygis Prigimtiniai gebjimai Ypatingi sugebjimai Motyvacija Interesai Emocinis stabilumas Charakteris Aplinkybs (pvz.: galimyb dirbti kiekvien etadien) 8. PERSONALO ATRANKA Atrankos metodai: Anketavimas; Savs vertinimas; Telefonin atranka; Modeliavimas; Testavimas: 1. Protiniai gebjimai; 2. Specifini gebjim testai; 3. Polinkio tobulti testai; 4. ini ir gdi testai; 5. Asmenybiniai testai; Interviu (struktruotas ar nestruktruotas, stresinis); Grupiniai metodai; vertinimo centrai. 8 9. FINANSINIS SKATINIMAS Pastovi dalis I anksto nustatyta ar deryb objektas? Keturi bdai nustatyti pastovi atlyginimo dal: a) Palyginimas su iorine darbo rinka; b) Palyginimas su vidine darbo rinka (visos organizacijos, tos profesijos jei reikia specialios kvalifikacijos); c) Darbo sudtingumo palyginimas - pareigybi vertinimas; d) Kolektyvins derybos su profsjungomis. 9 10. FINANSINIS SKATINIMAS 10 Kintama dalis Rys Kaip mokama Premijos (pelno dalybos, vadovo fondas) Mokama nereguliariai, nepastovi suma, vadovo nuoira Tam tikros imokjimo schemos (paskirstoma grupei ar individui) Primokjimas u plano virijim Priedai (pvz., u virvalandius) Mokama reguliariai, retai keiiasi, numatyta sutartyje Nefinansinis materialinis skatinimas (automobilis, telefonas, gyvenama vieta, pensij fondai) Paguodos prizai (jei nepasiekiami rezultatai, bet vis tiek mokama) 11. DARBUOTOJ NEFINANSINIS SKATINIMAS 11 Motyvacija Pinigai Komunikac ijamonje Dmesys, pagarba, pasitikjimas i vadovo Organiza cijos tikslai Kultra, pagrsta priimtomis vertybmisStatusas Saugumas Pripaini mas Atsakomyb, darbuotoj traukimas Patinka pats darbas Ikis Geri santykiai kolektyve Darbo slygos Priklausonuo darbuotojo Priklausonuo aukiausivadov Priklausonuo tiesioginiovadovo 12. VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO DALYS 1. Demografiniai duomenys; 2. Vertinimo data; 3. Kiek pasiekti praeit met tikslai; 4. Kiek pasiekti praeit met asmeninio tobuljimo tikslai; 5. Tikslai sekantiems metams; 6. Asmeninio tobuljimo, ugdymosi sritys ir tikslai; 7. Grtamasis ryys i darbuotojo vadovui; 8. Darbuotojo komentarai apie nustatytus tikslus; 9. Darbuotojo ir vadovo paraai. 12 13. 13