hyrje, kap. i, kap. 2. kap.3 - 2016455

Author: ana

Post on 07-Jul-2018

286 views

Category:

Documents


8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  1/109

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  2/109

  Kap. 1

  2

  SHTRIMI I PROBLEMIT

  E. Lamani

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  3/109

  Kuptime të përgjithshme: Materialet, Objektet

  dhe Projektimi

   Çdo objekt fizik (inxhinierik) përbëhet nga një osedisa materiale.

   Objekti, përpara se të realizohet, konceptohet dheprojektohet.

   PROJEKTI i objektit përcakton:

   

   

   

  formën dhe përmasat

  Mater ia l in  

  mënyrën e shndërrimittë materialit në objektinme cilësitë e kërkuara

  Materiali është nyja lidhëse; nga zgjedhja e drejtë ose jo e tijkushtëzohet në një shkallë të lartë suksesi i PROJEKTIT.

  Projekti ‘konstruktiv’

  Projekti ‘teknologjik’

  3E. Lamani

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  4/109

  Evolucioni i materialeve inxhinierike

  Metale Metale

  Elastomere

  Polimere

  ElastomerePolimere

  Qeamika

  Xhama

  Kompozite

  Qeramika

  Xhama

  Kompozite   R   ë  n   d   ë  s   i  a

    r  e   l  a   t   i  v  e

  Trendi aktual: reduktimi i peshës relative të materialeve

  metalike; rr itja e asaj të qeramikave, kompoziteve, pol imereve

  4E. Lamani

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  5/109

  5

  ...për t’u orientuar në mënyrë efikase në këtë universtë pamasë, duhet disponuar një metodë sistematike 

  për të seleksionuar materialin/procesin më tëpërshtatshëm për një funksion ose objekt të dhënë.

  Metoda duhet të jetë mjaft e përgjithshme për t’uaplikuar në raste nga më të ndryshmet dhe mjaft

  transparente, që përdoruesi të ruajë kontrollin mbi tëdhe të ketë mundësi të ndërhyjë gjatë zbatimit të saj,duke i lënë vend krijimtarisë, imagjinatës dheeksperiencës së tij.

  ~ 80 000 materiale

  ~ 6 000 procese... 

  E. Lamani

  “ Pafundësi...”

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  6/109

  6

  Përse përzgjedhje e kompjuterizuar ???

  Numri i madh i

  materialeve dhe i proceseve:~80 000 materiale

  ~ 6 000 procese... 

  Sfida e

  zgjedhjes së

  materialeve

  Variacioni në rritje i

  kërkesave(shpesh kontradiktore)

  Mbrojtja e mjedisit... KostoSiguri

   Nevoja për të shkurtuar kohën nga

  lindja e idesë deri në daljen në treg të

   produktit

  E. Lamani

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  7/109

  Kap. 2

  7

  PROCESI I

  PROJEKTIMIT

  E. Lamani

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  8/109

  Kategoritë e projektimit

  •  projektim orgjinal

  •  projetim adaptiv

  •  projektim variantesh

  Gjatë konceptimit/projektimit të çdo produkti ështëe domosdoshme të zgjidhet materiali prej të cilitdo të përbëhet produkti dhe rruga teknologj ike 

  për prodhimin e tij.

  8E. Lamani

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  9/109

  NEVOJA E TREGUT 

  KONSIDEROHEN TË GJITHA OPSIONET;PËRCAKTOHET STRUKTURA FUNKSIONALE;VLERESOHET JETËGJATËSIA E SISTEMIT 

  MODELI DHE ANALIZA E NYJES;OPTIMIZIMI I FUNKSIONIT;PËRAFRIMI I SHKALLËS DHE I FLUKSEVE 

  ANALIZË E DETAJUAR E KOMPONENTEVE;ZGJEDHJA E RRUGËS TEKNOLOGJIKE;

  SPECIFIKIME TEKNIKE TË DETAJUARA 

  PRODUKTI PËRSERITJE 

  KONCEPTIMI 

  MATERIALIZIM 

  DETAJIMI 

  Skema e procesit të projektimit

  9E. Lamani

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  10/109

  INPUTE  SISTEMI TEKNIK  AUTPUTE 

  NËN - SISTEME 

  FUNKSIONI

  1 FUNKSIONI

  2 FUNKSIONI

  • Energji

  • Materiale

  • Informacion

  • Energji

  • Materiale

  • Informacion

  Analiza funksionale e një sistemi teknik

  që përfshin konvertim energjie,

  materialesh dhe informacioni

  10E. Lamani

  KONCEPTIM

  MATERIALIZIM

  DETAJIM

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  11/109

  NYJA1 

  NYJA2

  NYJA3 

  KOMPONENTI 1.1 

  KOMPONENTI 1.2 

  KOMPONENTI 1.3 

  KOMPONENTI 2.1 

  KOMPONENTI 2.2 

  KOMPONENTI 2.3 

  KOMPONENTI 3.1 

  KOMPONENTI 3.2 

  KOMPONENTI 3.3 

  SISTEMI

  TEKNIK 

  Analiza “zbërthyese”e një sistemi teknik

  që çon në përzgjedhjen e m teri leve

  11E. Lamani

  KONCEPTIM

  MATERIALIZIM

  DETAJIM

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  12/109

  Instrumentat e projektimit dhepërzgjedhja e materialeve

  12E. Lamani

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  13/109

  Bashkëveprimindërmjet funksionit, materialit, formës dhe procesit: 

  thelbi i procedurës së përzgjedhjes së materialeve

  FUNKSIONI

  MATERIALI

  PROCESI

  FORMA

  Projekti →  d.mth.,çfarë duhettë bëjë komponenti 

  13E. Lamani

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  14/109

  Kap. 3

  14

  M TERI LET

  INXHINIERIKE

  DHE VETITË E

  TYRE

  E. Lamani

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  15/109

  Klasat e materialeve inxhinierike

  Metale 

  Kompozite 

  Polimere

  Elastomere 

  Qeramika

  Xhama  Elastom.  Xhama 

  Qeramika

  Kompozite 

  Metale 

  Polimere 

  Klasifikimi zakonshëm Klasifik im më i detajuar

  15E. Lamani

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  16/109

  Klasifikimi sipas programit CES

  Shkuma  Natyrale 

  Qeramika

  Kompozite 

  Metale 

  Polimere 

  16E. Lamani

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  17/109

  Cili është faktori më i rëndësishëm

  përcaktues për sjelljen/vetitë e

  materialeve të klasave të ndryshme?

  Natyra e lidhjeve ndëratomike dhe

  kimike

  17E. Lamani

    kovalente

    jonike

    kovalento-jonike

    hidrogjenore  Van-der-Vaals

    të kombinuara

    metalike

  lidhje:

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  18/109

  Natyra e lidhjeve ndëratomike dhe

  kimike:

  MaterialetMetalike

  LidhjeMetalike

  Lidhje

  mesatarishtdhe shumëe fortë, jo e

  drejtuar

  18E. Lamani

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  19/109

  MaterialetQeramike

  Natyra e lidhjeve ndëratomike dhe

  kimike:

  Lidhje

  Kovalente

  Lidhje

   jonike

  Lidhje tëforta të

  drejtuara

  Lidhja jonike: tërheqje elektrostatike ndërmjet joneve me ngarkesa të kundërta

  SiC, Si3N4, etj. 

  MgO, ZrO2

  Kombinim itë dy

  lidhjeve

  19

  X3Y2(SiO4)3 

  G ARNET

  E. Lamani

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  20/109

  Natyra e lidhjeve ndëratomike dhe

  kimike:

  Dipolepermanente

  Shumëtë dobta

  Kombinimi dylidhjeve

  MaterialetPolimerike

  Lidhje të

  Van-Der

  Vaals-it

  Lidhje tëdobta

  Krijimi idipoleve

  Lidhje

  Hidrogje-

  nore

  20E. Lamani

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  21/109

  Karakteristika dalluese të

  materialeve metalike:

  21

   Përcjellshmëri e lartë termike dhe elektr ike

   Sjellje magnetike (paramagnetike dhe ferromagnetike)

   Shkëlqim karakterist ik

   Temperatura shkrirje dhe avullimi përgjithësisht të larta

   Inerci kimike përgji thësisht e ulët (të korrodueshme)

   Densitet përgjithësisht i lartë (të rënda, me pak përjashtime)

   Aftësi për t’u deformuar plastikisht (duktilitet ≠ plasticitet) 

   Qëndrueshmëri dhe ngurtësi relativisht të larta

  Epërsia kryesore ndaj materialeve të tjera:

  Kombinimi i plasticitetit me qëndrueshmërinë

  ?

  E. Lamani

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  22/109

  Materialet metalike me përdorim më

  të gjerë:

   Çeliqet (me karbon, të lidhura, me mikro-lidhje, inox, etj.)

   Gizat (të thjeshta, të lidhura, të hirta, të bardha, tëndërmjetme, të “ farkëtueshme” , me grafit sferoidal, etj.)

    Al dhe lidhjet e tij (për derdhje, për deformim, me përforcimstrukturor, pa përforcim strukturor)

   Mg dhe lidhjet e tij (favorizohen nga masa e ulët, 1.75 g/cm3)

   Ni dhe lidhjet e tij  (qëndrueshmëri në temp. të larta)

   Cu dhe lidhjet e tij (tunxhet, bronzet, për derdhje, përdeformim – plasticitet i lartë, qëndresë ndaj konsumimit)

   Ti dhe lidhjet e tij (kombinim i vetive të larta mekanike me

  densitetin relativisht të ulët dhe qëndresë ndaj korrozionit edhe

  në temperatura relativisht të larta…por, kosto sh. e lartë!)

  22E. Lamani

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  23/109

    Formohen nga kombinimi i disa elementeve metalike (Al, Zr,

  Si, Mg, Cr, V, W) me elemente jometalike (O, N, C)

   Temperaturë shkrir je shumë e lartë

   Përcjellshmëri e ulët termike dhe elektrike (izolatorë)

   Inerci kimike (të pa korrodueshme)

   Densitet relativisht i ulët

   Ngurtësi (modul elasticiteti) shumë e lartë

   Qëndrueshmëri mekanike e lartë Fortësi dhe qëndrueshmëri e lartë ndaj konsumimit

   Pamundësi për deformim plastik - thyeshmëri e lartë

   Ndjeshmëri e lartë ndaj difekteve (edhe fare të vogla)

  Karakteristika dalluese të

  materialeve qeramike:

  23E. Lamani

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  24/109

    Xhamat (e zakonshëm, apo sodo-kalçike, xhamat boro-

  silikate etj.; të gjitha përmbajnë një sasi SiO2)

   Qeramikat e zakonshme apo të vit ifikuara (porcelanet,tul lat, tjegullat, fajancat apo “ terra cotta-t” , etj.).

   Qeramikat teknike, apo të avancuara (me bazë Al2O3,

  ZrO2, SiC, Si3N4, TiN, WC, TaC etj.).

  Materialet qeramike me përdorim më

  të gjerë:

  24E. Lamani

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  25/109

    Materiale organike me elementë kryesorë përbërës C dhe H

   Temp. shkrirje e ulët (qëndr. e ulët ndaj temperaturës)

   Përcjellshmëri e ulët termike dhe elektrike (izolatorë)

   Qëndresë relativisht e mirë ndaj korrozionit

   Densitet i ulët

   Ngurtësi dhe qëndrueshmëri mekanike e ulët

   Veti shumë të ndikueshme nga temperatura

   Aftësi amortizuese të larta

   Deformueshmëri e lartë elastike dhe plastike (të dyja?)

   Ndjeshmëri ndaj rrezatimit ultra-violet

  Karakteristika dalluese të

  materialeve polimerike:

  25E. Lamani

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  26/109

  Materialet polimerike me përdorim

  më të gjerë:

  26

    Polimeret

    Elastomeret

  • Termoplaste

  • Termopërforcuese(termoreaktive)

  (Kauçuku natyror, goma të ndryshme)

  Poliestera, epokside,fenole, silikone

  Poliamide, polietilen,polikarbonate, polistirene,polipropilene

  Përdorim të madh kanë marrë edhe format sfungjeroze apo “shkumat” polimerike, veçanërisht prej termoplastesh.

  E. Lamani

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  27/109

  27

  K

  Karakteristika dalluese të

  materialeve Kompozite:

   Kombinimi optimal i vetive të fazave përbërëse

   Mundësi për t’i rregulluar vetitë si “ me dorë”

   Shfrytëzimi i vetive të larta që paraqesin materialet kur

  përgatiten me seksione minimale (në formë fibroze)

   Vlera të larta të vetive specifike (kryesisht:

  qëndrueshmëri/densitet dhe modul/densitet)

   Aftësi të larta amortizuese

   Kosto e lartë përpunimi

   Vështirësi projektimi (e kapërcyeshme)

   Vështirësi riciklimi (janë jo fort miqësore me mjedisin)

  E. Lamani

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  28/109

  28

  K

  Klasifikimi i materialeve kompozite

   Roli i fibrave → përcaktues për aftësinë ngarkesë-mbajtësetë kompozitit.

  E. Lamani

   sipas lloji t të matricës: 

   sipas formës së përforcuesit dhe

  arkitekturës  

  kompozite plastike, qeramike, metalike (+ kompozite mematricë karbonike) 

  Më të përdorshmet: 

  kompozite fibroze, pllakëzore, grimcore, shumë-shtresore,panele sandwich. 

  kompozitet f ibroze me matricë plastike (polimerike) të përforcuarame fibra xhami, karboni ose kevlari. 

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  29/109

  Ndërtimi i disa prej

  materialeve kompozite

  E. Lamani 29

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  30/109

  Mbi vetitë e materialeve

   Përzgjedhja e materialeve bazohet në

  vetitë / atributet e tyre.

   Sa më e plotë dhe e thelluar të jetë kjonjohje, aq më të mëdha do të jenë shanset e

  realizimit të një përzgjedhjeje të suksesshme. 

  30E. Lamani

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  31/109

  Kategoritë e vetive – klasifikimitradicional

   Mekanike  (qëndrueshmëria, moduli i elasticitetit,dukt iliteti, tenaciteti, qëndresa ndaj lodhjes...)

   Fizike  (densiteti, temperatura e shkrirjes, vetitëtermike, elektr ike, magnetike, optike...)

   Kimike  (qëndresa ndaj korrozionit, sjellja ndajacideve, bazave, tretësave organikë, etj .)

  Teknologjike (aftësia për t’u përpunuar me metoda

  / procese të ndryshme teknologjike, si prerje, saldim,farkëtim, stampim, derdhje... ).

  Vetitë në të cilat bazohet përzgjedhja e materialeve në

  shumicën e aplik imeve inxhinierike janë ato mekanike. 

  31E. Lamani

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  32/109

  Kategoritë e vetive – sipas CES-it

   Të përgjithshme (përbërja kimike, densiteti,çmimi, përmbajtja energjetike...) 

   Mekanike  (qëndrueshmëria, moduli i elasticitetit,zgjatimi relativ, tenaciteti,... 14 veti)

   Termike (temperatura maksimale / minimale eshërbimit, përcjellshmëria termike, nxehtësia specifike...)

   Elektrike (përcjellshmëria / rezistenca elektr ike)

   Optike (transparenca apo opaciteti...)

   Rezistenca ndaj faktorëve mjedisorë (acide

  baza, tretësa organikë, konsumimi, flakshmëria, rrezet UV...)

  32E. Lamani

  Vetitë mekanike

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  33/109

  Ngurtësia - moduli i elasticitetit

  Deformim i kthyeshëm (elastik)

  33E. Lamani

  Vetitë mekanike

  Vetitë mekanike

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  34/109

  Moduli i elasticitetit:

   në tërheqje → moduli E (i Jungut)

   në prerje, përdredhje → moduli G

   në shtypje hidrostatike → moduli K

    është tregues apo matës i ngurtësisë sëmaterialit,

   përcaktohet grafikisht nga pjerrësia e pjesëslineare (elastike) të lakores sforcim – deformim.

  34

  e ë e a e

  E. Lamani

  Vetitë mekanike

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  35/109

  35

  Prova e tërheqjes

  • Makina e tërheqjes

  kampioni ekstensometër  

  • Kampioni i tërheqjes

  E. Lamani

  Vetitë mekanike

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  36/109

  Lakorja sforcim-deformim në tërheqje

  36E. Lamani

     S   f  o  r  c   i  m   i   n  o  r  m  a   l ,  p  s   i 

  Deformimi relativ, in./in.

  α 

  Moduli E → proporcional me tgα 

  Vetitë mekanike

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  37/109

  37

  Modul i lartë (qeramikat, metale)

  Modul mesatar (metalet)

  Modul i ulët

  (plastikat)

  Vlerat e modulit – në varësi të

  pjerrësisë së lakores sforcim- deformim

  E. Lamani

  Vetitë mekanike

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  38/109

  38

  Moduli dhe vetitë elastike

  • Ligji i Hook-ut:

  σ = E ε

  σ 

  ε 

  F

  F

  • Sa më i madh moduli E  →  aq më pak deformohet materiali për njësforcim të dhënë

  • Sa më i madh moduli E → aq më e lartë është ngarkesa që përballonmateriali për një deformim të dhënë (brenda zonës së elasticitetit).

  E. Lamani

  Vetitë mekanike

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  39/109

  39

  Pjerrësia e lakores sforcim-deformim (moduli)

  varet nga forca e lidhjeve ndëratomike

  or dr 

  dF  E     

    

   ∞

  E. Lamani

  Lidhje

  të forta

  Lidhje tëdobta

  Largësia

  ndëratomike

  (pjerrësi e madhe)

  (pjerrësi e vogël)

  Vetitë mekanike

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  40/109

  40

  Tregues të tjerë: koeficienti i Puasson-it, ν

  Njësitë:E: [GPa] ose [psi]

  ν: pa përmasa

  • ν > 0.50: densiteti rritet

  • ν < 0.50: densiteti ulet (formohen boshllëqe)

  εt 

  ε 

  - ν 

  ε ν = − 

  ε 

  metalet: ν ~ 0.33

  qeramikat: ν ~ 0.25

  polimeret: ν ~ 0.40

  def. tërthor

  def. gjatësor

  def.

  tërthor

  def.gjatësor

  E. Lamani

  Vetitë mekanike

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  41/109

  41

  • Moduli i elasticitetit në

  prerje, G: 

  τ 

  G  γ 

  τ = G γ

  Veti të tjera elastikeM 

  • Marrëdhënie për materiale izotropike:

  2(1  ν) 

  E G = 

  3(1 − 2ν) 

  E K = 

  • Moduli vëllimor i

  elasticitetit, K: 

  P = -K ∆ VVo

  ∆ V 

  K V

   

  P, presioni hidrostatik

  E. Lamani

  Vetitë mekanike

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  42/109

  42

  Lidhje

  metalike

  Grafit

  Qeramika Polimere

  Kompozite

  dhe fibra

  E(GPa)

  Krahasimi i modulit E

  109 Pa

  0.2

  8

  0.6

  1

  Magnesium, 

   Aluminum 

  Platinum 

  Silver, Gold 

  Tantalum 

  Zinc, Ti 

  Steel, Ni 

  Molybdenum 

  G raphite 

  Si crystal 

  Glass  - soda 

  Concrete 

  Si nitride  Al oxide 

  PC 

  Wood( grain) 

   AFRE( fibers)  * 

  CFRE  * 

  GFRE* 

  Glass fibers only 

  Carbon fibers only 

   A ramid fibers only 

  Epoxy only 

  0.4

  0.8

  2

  4

  6

  10

  2 0

  4 0

  6 08 010 0

  2 00

  6 008 00

  10 001200

  4 00

  Tin 

  Cu alloys 

  Tungsten 

   

   

  Si carbide 

  Diamond 

  PTF  E 

  HDP  E 

  LDPE 

  PP 

  Polyester  

  PS PET 

  C FRE( fibers)  * 

  G FRE( fibers)* 

  G FRE(|| fibers)* 

   A FRE(|| fibers)* 

  C FRE(|| fibers)* 

  E. Lamani

  Vetitë mekanike

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  43/109

  Qëndrueshmëria

  Deformim i pakthyeshëm (plastik), apo çarje që çon

  deri në shkatërrimin apo thyerjen e komponentit

  Qëndrueshmëri e pamjaftueshme 43E. Lamani

  Vetitë mekanike

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  44/109

  Qëndrueshmëria:

    Aftësia e materialit për të përballuar ngarkesatë jashtme pa u shkatërruar (pa humbur

  integritetin e vet).

   Sa më i lartë të jetë niveli i ngarkesave qëpërballon materiali pa u shkatërruar (apodëmtuar), aq më i qëndrueshëm është ai.

   Gjatë projektimit qëndrueshmëria shpesh

  lidhet jo me momentin e shkatërrimit, por me njënivel të caktuar sforcimi, mbi të cilin (për shkak

  të deformimit të tepërt) funksioni i objektit

  kompromentohet.

  44E. Lamani

  Vetitë mekanike

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  45/109

  Qëndrueshmëria:

   Vlerësohet në bazë të sforcimit maksimal qëmund të përballojë materiali në kushte të

  caktuara ngarkimi:

  - qëndrueshmëri në tërheqje, σ t

  - qëndrueshmëri në shtypje, σ sh 

  - qëndrueshmëri në përkulje, σ pk

  - qëndrueshmëri në prerje, τ  

  - qëndrueshmëri në përdredhje, τ  

  45

  Sforcime

  normale

  Sforcime 

  tangenciale

  E. Lamani

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  46/109

  46

  Mënyrat kryesore të ngarkimit

  Tërheqje Shtypje

  Prerje Përdredhje

  E. Lamani

  Vetitë mekanike

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  47/109

  Qëndrueshmëria:

  ...përderisa qëndrueshmëria vlerësohet në bazëtë sforcimit maksimal..., duhet përcaktuar vlera

  e këtij sforcimi (me provat e tërheqjes,

  shtypjes, përdredhjes, etj.), duke dalluar:

    sforcimet inxhinierike → σ  = F/A0 (nuk merretparasysh ndryshimi i seksionit gjatë ngarkimit)

    sforcimet e vërteta →  σ T

    = F/Ai

    (përcaktohetseksioni i çastit, A i për çdo nivel ngarkimi).

  47E. Lamani

  Vetitë mekanike

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  48/109

  Marrëdhënia ndërmjet sforcimeve

  inxhinierike dhe atyre të vërteta : 

  48

  i

  T  A

  F =σ    00l Al A ii   =

  0 A

  F =σ 

  i

  il

  l A A   00=

  )1(0

  0

  000

  ε σ σ σ σ    +=∆+

  ====l

  ll

  l

  l

  l

  l

   A

   A

  F  ii

  i

  0

  lnl

  liT   =ε    ( )ε  ε     +=   1lnT 

  Sforcimi ivërtetë(racional)

  E. Lamani

  Vetitë mekanike

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  49/109

  49

  )1(   ε σ  σ     +=T Sforcimet e vërteta janë gjithmonë më të mëdha se ato inxhinierike

  Projektimi dhe standardet u referohen përgjithësisht sforcimeve inxhinierike

  Lakorja inxhinierikee tërheqjes

  Qëndrueshmëria në tërheqje (tensile strength) → maksimumi

  në lakoren inxhinierike: aty ku fil lon formimi i qafës

  E. Lamani

  Vetitë mekanike

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  50/109

  50

  Kufiri i qëndrueshmërisë, TS (Rm )

  • Metale: kufiri i qëndr. arrihet kur fillon dhe bëhet i ndjeshëm formimi i qafës.• Polimere: .... arrihet kur drejtohen zinxhirët molekularë dhe tendosen gatipër këputje.

  F = Thyerja

  Qafa – vepronsi përqëndruessforcimesh

     S   f  o  r  c   i  m  e   i  n

    x   h   i  n   i  e  r   i   k  e

  • Maksimumi në lakoren sforcim deformim

  Deformime inxhinierike

  σy 

  Tensile Strength 

  E. Lamani

  Vetitë mekanike

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  51/109

  Lakorja sforcim-deformim në tërheqje – tregues të tjerë

  51

     S   f  o  r  c   i  m   i   n  o  r  m  a

     l ,  p  s   i 

  Deformimi relativ, in./in.

  E. Lamani

  Vetitë mekanike

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  52/109

  52

  • Sforcimi për të cilin ndodh një deformim plastik i ndjeshëm

  zakonisht merret εp  = 0.002

  Kufiri i rrjedhshmërisë, y

  Shembull:

  Për një kampion me gjatësifillestare 50 mm 

  εp = 0.002 = ∆z/z

  ∆z=z x εp= 50 x 0.002 = 0.1 mm

  Pra, deformimi absolut mbetës,që i përgjigjet kufirit të rrjedh-shmërisë, është:

  ∆z = 0.1 mm

  deformimi relativ, ε 

  σy 

  ε p  = 0.002 

  Sforcimi normal

  E. Lamani

  K fi i iVetitë mekanike

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  53/109

  53

  Kufiri i

  rrjedhshmërisë, 

  ypër dy vlera deformimi

  plastik

  0.0005 dhe 0.002 

  0.0020.0005

  deformimi relativ, ε  

    s   f  o  r  c   i  m   i   n  o  r  m  a   l ,     σ

  Gjatë projektimit , kufi ri i

  rrjedhshmërisë 

  përdoret shpesh si kufi

  qëndrueshmërie...

  Sepse zakonishtkomponentet ngarkesë – 

  mbajtëse nuk parashikohet tëpunojnë mbi këtë kufi.

  Shpesh σy ≈ Re( kufiri I elasticitetit)

  E. Lamani

  Vetitë mekanike

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  54/109

  54

  a = annealedhr = hot rolledag = agedcd = cold drawn

  cw = cold workedqt = quenched & tempered 

  Krahasimi i kufirit të rrjedhshmërisë

  Grafit/qeramilka

  Metale/lidhje 

  Kompozite/fibra Polimere 

     K  u   f .  r  r   j  e   d   h  s   h  m . ,    σ 

    y

      (   M   P  a   )

  PVC 

     V   ë

    s   h   t   i  r   ë  p   ë  r   t   ’  u  m  a   t  u  r ,

    m  e  q  e  n   ë  s  e  s   h   k  a   t   ë  r  r   i  m   i  z  a   k  o  n   i  s   h   t  n   d  o   d   h  p  a   d  e   f  o

    r  m   i  m   p

     l  a  s   t   i   k .

  Nylon 6,6 

  LDPE 

  70

  20

  40

  6050

  100

  10

  30

  2 00

  3 00

  4 00

  5 006 007 00

  10 00

  2 0 00

  Tin (pure) 

   Al  (6061) a 

   Al  (6061) ag 

  Cu (71500) hr  Ta  (pure) Ti (pure) a Steel  (1020) hr  

  Steel  (1020) cd 

  Steel  (4140) a 

  Steel  (4140) qt 

  Ti (5Al-2.5Sn)  a W (pure) 

  Mo (pure) Cu (71500) cw 

     V   ë  s   h   t   i  r   ë  p   ë  r   t   ’  u  m  a   t  u  r ,

    n   ë  m  a   t  r   i  c  a   t  q  e  r  a  m   i   k  e   d

     h  e  a   t  o  e  p  o   k  s   i   d  e   t   ë  n  g  a  r

     k  u  a  r  a  n   ë   t   ë  r   h  e  q   j  e

    s   h   k  a   t   ë  r  r   i  m   i  z  a   k  o  n   i  s   h   t  n   d  o   d   h  p   ë  r  p  a  r  a   d  e   f  o  r  m   i  m   i   t  p   l  a  s   t   i   k .

  H DPE PP 

  humid 

  dry 

  PC 

  PET 

  ¨

  Simbole?

  Varet shumë ngamikrostruktura ematerialit dhe kjovetë, nga përpunimettermo - mekanike që i janë bërë materialit.

  ?

  E. Lamani

  Pl ti it ti (d ktilit ti)Vetitë mekanike

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  55/109

  55

  • Deformimi plastik në momentin e shkatërrimit:

  Plasticiteti (duktiliteti) 

  • Një vlerësim tjetër i duktilitetit: 100x A

   A ARA%

  o

  fo-

  =

  x 100 

  L L EL % 

  o f  − 

  deformimi inxhinierik ε 

  %EL e vogël 

  %EL e madhe  Lf   Ao 

   Af  Lo 

    s   f  o  r  c   i  m   i    i  n  x   h   i  n   i  e  r   i   k

  E. Lamani

  Vetitë mekanike

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  56/109

  56

  Duktili teti ndikon në karakterin e thyerjes; t ipet

  kryesore të thyerjeve:

  a) duktile: kampioni formon qafë që hollohet deri në përmasën e një “pike”

  b) pjesërisht duktile: formohet qafë, por nuk hollohet shumë

  c) e sertë (angl. brittle, fr. fragile): thyerje pa asnjë deformim plastik.

  E. Lamani

  Th j j ë i ht d kti lVetitë mekanike

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  57/109

  57

  Thyerje pjesërisht dukti le

  E. Lamani

  Vetitë mekanike

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  58/109

  58

  Thyerje të serta

  E. Lamani

  Vetitë mekanike

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  59/109

  59

  Thyerje e sertë e një tankeri (anije cisternë)

  E. Lamani

  Th erje e sertë ndërkokrri oreVetitë mekanike

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  60/109

  60

  Thyerje e sertë ndërkokrrizore(mes-përmes kokrrizave)

  E. Lamani

  Thyerje e sertë interkokrrizoreVetitë mekanike

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  61/109

  61

  Thyerje e sertë interkokrrizore(sipas kufijve të kokrrizave)

  Ndodh zakonisht kur materiali ka kaluar nëpër procese që

  kanë shkaktuar dobësimin e lidhjes ndërmjet kokrrizave.

  E. Lamani

  Vetitë mekanike

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  62/109

  Tenaciteti, Gc 

  Thyerje e sertë (fraxhile)

  62E. Lamani

  T it ti GVetitë mekanike

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  63/109

  63

  • Energjia e nevojshme për të shkatërruar njësinë e vëllimit të materialit

  ... proporcionale me sipërfaqen nën lakoren sforcim deformim

  Tenaciteti, Gc

  Thyerja e sertë: energji elastike 

  Thyerja duktile: energji elastike + plastike

  tenacitet shumë i ulët (polimeret e papërforcuara)

  tenacitet i ulët (qeramikat) 

  tenacitet i lartë (metalet)

    s   f  o  r  c   i  m   i    i  n  x   h   i  n   i  e  r   i   k ,     σ 

  deformimi inxhinierik, ε  Përcaktimi i Gc sipassipërfaqes → në parim; praktikisht → tenaciteti i

  shkatërrimit Kc

  E. Lamani

  Vetitë mekanike

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  64/109

  64

  Efekti i përqëndruesve të

  sforcimeve

  Kufiri i sforcimit qëpërballon materiali(qëndrueshmëria)

  Sforciminominal

  E. Lamani

  Efekti i përqëndruesve tëVetitë mekanike

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  65/109

  65

  Efekti i përqëndruesve të

  sforcimeve

  E. Lamani

  Në buzët apo skajet e difektit, niveli i sforcimit e kalon kufirin e qëndrueshmë-

  risë së materialit.

  Tenaciteti GVetitë mekanike

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  66/109

  66

  Tenaciteti, Gc 

  ... tregues i rezistencës sëmaterialit ndaj përhapjes sëmenjëhershme (brutale) të një tëçare, deri në thyerjen ekomponentit, kur ky i fundit i

  nënshtrohet një ngarkimi nëzonën elastike.(supozohet se brenda materialit ndodhetnjë difekt, nga i cili zhvillohet e çara).

  Përkufizim tjetër

  E. Lamani

  T it ti i hk të i it KVetitë mekanike

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  67/109

  Tenaciteti i shkatërrimit, Kc

  67

  Y 1 = 1

  a

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  68/109

  68

  Tre mënyrat e përhapjes së plasaritjes (të çarës)

  E. Lamani

  I : me hapje (tërheqje) K Ic

  II: me rrëshqitje KIIc

  III: me prerje (tip “gërshërë”) KIIIC 

  Vetitë mekanike

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  69/109

  Prova e tenacitetit të shkatërrimit, K c

  69E. Lamani

  Tenaciteti i shkatërrimit KVetitë mekanike

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  70/109

  Tenaciteti i shkatërrimit, K c

  70

  Deformimi,

     S   f  o  r  c   i  m   i ,

  )1(

  2

  ϑ += E 

  K G   c

  c

  πcY σ K  cc  =

  c shënohet edhe a

  E. Lamani

  Vetitë mekanike

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  71/109

  71

  Format e difekteve (të çarave) që konsiderohengjatë vlerësimit të tenacitetit

  Konsiderohet se gjerësia e pllakave është shumë më e madhe se përmasae difektit a ose 2a (gjerësi e “pafundme” ose “ gjysmë e pafundme”).

  πcY σ K  cc  =

  aπ Y σ K  cc  =

  Y  = konstante, vlera e sëcilës varet nga forma e tëçarës dhe nga gjeometria ekampionit

  E. Lamani

  k h

  Vetitë mekanike

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  72/109

  Kampionet e zakonshme të provës përmatjen e tenacitetit të shkatërrimit

  72E. Lamani

  Rezilienca UVetitë mekanike

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  73/109

  73

  Rezilienca, U r  

  • Aftësia e materialit për të magazinuar energji kryesisht

  elastike (të rikthyeshme)

  Nëse e konsiderojmë lineare pjesëne lakores sforcim-deformim, kemi:

  r  

  2 1 U

   

  ε σ ≅ 

  E. Lamani

  ∫ε

  εσ=   y dUr 0

  deformimi

     S   f  o  r  c   i  m   i   n  o  r  m  a   l 

  Rezilienca UVetitë mekanike

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  74/109

  Rezilienca, U r  

  74

  r  

  2 1 U  ε σ ≅ 

  σ = E

   ε ε = − 

  σ  E 

  ≅ deformimi

     S   f  o  r  c   i  m   i  n  o  r  m  a   l

  E. Lamani

  Nga ligji iHook-ut:

  Materialet me modul të lartë rezilience, Ur , janë të përshtatshme përdetale tip suste.

  Vetitë mekanike

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  75/109

  Qëndrueshmëria në goditje

  75E. Lamani

   Vlerësohet duke i a nënshtruar materialin një ngarkese qërritet aq shpejt se mund të konsiderohet se vepron në mënyrë tëmenjëhershme (në fraksione të sekondës, psh., në 10-4  sek).Matet energjia që shkon (konsumohet) për shkatërrimin e tij.

   Efekti goditës bën që materiali të paraqesë një sjellje shumë tëndryshme nga ajo kur ai ngarkohet në mënyrë graduale.

   Rritet mundësia e thyerjes së sertë (pa deformim plastik).

  Faktorë ndikues në qëndrueshmërinë në goditje të një materiali:

  - përbërja kimike dhe veçoritë e strukturës,-  prania e difekteve (përqëndrues sforcimesh),

  -  temperatura (kalimi nga sjellja duktile - në të sertë).

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  76/109

  Çekiçi i Sharp-it për matjen e viskozitetitVetitë mekanike

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  77/109

  Çekiçi i Sharp it për matjen e viskozitetit

  dinamik

  77E. Lamani

  Kampioni standard

  Kthimi elastik dhe përforcimi

  Vetitë mekanike

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  78/109

  78

  Kthimi elastik dhe përforcimi

    s   f  o  r  c   i  m   i 

  E. Lamani

  kthimi i pjesëselastike tëdeformimit

  deformimi

  Shkarkim

  Riaplikim

  ngarkese

     S   f  o  r  c   i  m   i   n

    o  r  m  a   l 

  PërforcimiVetitë mekanike

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  79/109

  79

  Përforcimi

  • Shprehja matematike e përforcimit prej deformimit:

  n =0.5 (disa lidhje Cu)

  Rritja e kufirit të rrjedhshmërisë (σy) si rrjedhojë e deformimit plastik në tëftohtë.

  E. Lamani

  sforcimi i vërtetë: F/ A)  deformimi i vërtetë: ln(L/Lo) 

  eksponenti i përforcimit:0.15 - 0.20 (disa çeliqe)

  deri n =

  σ  

  ε 

  përforcim i lartë 

  përforcim i vogël σ y 

  σ y 1 

  (n = 0.5)

  (n = 0.1)

  Përmbledhje e disa vetive

  Vetitë mekanike

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  80/109

  Përmbledhje e disa vetive

  80

  1. Moduli i Jungut

  2. Kufiri i rrjedhshmërisë3. Kufiri i qendrueshmërisë4. Duktiliteti (plasticiteti)5. Tenaciteti

  deformimi

  sforcimi

  Reduktimi i seksionit

  Zgjatimi (%)

  E. Lamani

  Vetitë mekanike

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  81/109

  81

  • Sforcimi dhe deformimi: përcaktohen në mënyrë të tillë

  që i bën të pavarura nga përmasat e kampionit..• Sjellja elastike: gjatë saj përgjithësisht vihet re njëmarrëdhënie lineare sforcim – deformim.

  Për të minimizuar deformimin, duhet zgjedhur një material

  me vlerë të lartë të modulit të elasticitetit (E ose G).

  • Tenaciteti:  energjia e nevojshme për shkatërrimin enjësisë së vëllimit të materialit.

  • Duktiliteti: vlerësohet në bazë të madhësisë së deformimit

  Përmbledhje e pjesshme

  • Sjellja plastike: lidhet me praninë e deformimeve mbetëse,që shfaqen kur sforcimi në tërheqje ose në shtypje

  një aksiale arrin kufirin e rrjedhshmërisë, σy.

  plastik në momentin e shkatërrimit të materialit.

  E. Lamani

  Fortësia

  Vetitë mekanike

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  82/109

  E. Lamani 82

  Fortësia 

  - Kuptimi i përgjithshëm: rezistenca e materialit ndaj

  “agresionit” fizik të mjedisit rrethues apo të trupave tëtjerë mbi të

  - rezistenca ndaj konsumimit, ndaj gërvishtjes ose ndajdepërtimit të një trupi të huaj

  - fortësia është aftësia e materialit për t’irezistuar deformimit mbetës të shkaktuar nga

  depërtimi në të i një trupi tjetër  

  ...rezistenca (kundërshtimi) që i paraqetmateriali depërtimit të një trupi më të fortë

  brenda tij

  K i l ë i i ë

  Vetitë mekanike

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  83/109

  83

  Kriteret e vlerësimit të

  fortësisë

  shkalla (përmasat) e depërtimit,

  mundësia dhe shkalla e gërvishtjes,shkalla e rikthimit elastik,

  shkalla e shuarjes apo e pasqyrimit të vibrimeve

  ...

  E. Lamani

  Vetitë mekanike

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  84/109

  84

  Provat e fortësisë me

  depërtim

  Brinell (HB)

  Rockwell (HR)Vickers (HV)

  Knoop (HK)

  E. Lamani

  FortësiaVetitë mekanike

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  85/109

  85

  (Brinell, Vickers, Knoop, etj.)

  E. Lamani

  Parimi i provës Brinell

  Vetitë mekanike

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  86/109

  E. Lamani 86

  Parimi i provës Brinell

  Forca W

  Depërtuesi

  Trupi depërtues(sfera)

  Materiali që provohetdhe gjurma që ka

  lënë sfera

  Fortësia HB (kgf/mm2):

  )(

  2

  2

  )(   2222 d  D D D

  d  D D D

  Sipërfaqe

   Ngarkesë 

  −−=

  −−=

  π π 

  Parimi i provës VickersVetitë mekanike

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  87/109

  87

  p

  22

  8544.1)2/136sin(2

  W =

  Fortësia Vickers =

  Forcë/Sipërfaqe

  Depërtuesi:

  Piramidë diamandi

  E. Lamani

  Parimi i provës RockwellVetitë mekanike

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  88/109

  E. Lamani 88

  Parimi i provës Rockwell

  Fortësia vlerësohet në bazë tëthellësisë së depërtimit.

  Rasti i depërtuesit konik (120°)dhe i shkallës C (HRC):

  Vlera e fortësisë HRC ulet me njënjësi për çdo thellim prej 2mikronësh (0.002mm) të depërtimittë konit në material.

  (+) 0.002 mm → (-) 1njësi HRC

  Kondiamandi

  Sjellja e qeramikaveVetitë mekanike

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  89/109

  Qëndrueshm. shtypje = (10 – 15) herë më e madhe se në tërheqje

  Shtypje

  Pjerrësia

  Shkatërrimnë shtypje

  Tërheqje

  Shkatërrimi në tërheqje

  Qeramika

  Deformimi

     S   f  o  r  c   i  m   i 

  89E. Lamani

  Prova në shtypje e qeramikaveVetitë mekanike

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  90/109

  90

  ypj q

  Beton

  Qeramikë (SiC)

  E. Lamani

  Moduli i shkatërrimit (MoR)Vetitë mekanike

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  91/109

  ( )

  91

  Shigjeta e përkuljes, δ 

     F  o  r  c  a

   ,   F

  E. Lamani

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  92/109

  Sjellja mekanike e polimereve

  Vetitë mekanike

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  93/109

  Sjellja mekanike e polimereve

  93

  Deformimi,

     S   f  o  r  c   i  m   i ,

  Rrjedhje viskoze:

  Tërheqje në tëftohtë:

  E sertë:

  Plastic. i kufizuar :

  E. Lamani

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  94/109

  Pasojat e lodhjes thyerje

  Vetitë mekanike

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  95/109

  Pasojat e lodhjes – thyerje

  95E. Lamani

  Ciklet e ngarkimit në lodhje

  Vetitë mekanike

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  96/109

  Ciklet e ngarkimit në lodhje

  96

  Parametra të rëndësishëm:

  • Amplituda e sforcimeve = σmin – σmax• Raporti i sforcimeve = σmin / σmax 

  • Numri i cikleve, N

  E. Lamani

  Kufiri i lodhjesVetitë mekanike

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  97/109

  Kufiri i lodhjes

  97

  Nr. cikleve deri në shkatërrim, Nf

     A

    m  p   l   i   t  u   d  a  e  s

     f  o  r  c   i  m   i   t ,      ∆     σ

  cikleKufiri i lodhjes

  Sjelljeasimptotike

  E. Lamani

  Koeficienti i humbjes i shuarjes apo i

  Vetitë mekanike

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  98/109

  Koeficienti i humbjes, i shuarjes, apo i

  amortizimit

  Vlerëson shkallën e shpërndarjes (shuarjes) së energjisësë vibrimeve/valëve brenda materialit

  98E. Lamani

  Koha Koha

     A  m  p   l   i   t  u   d  a  e

     l   ë   k  u  n   d   j  e

    v  e

  Koeficienti i humbjes i shuarjes apo i

  Vetitë mekanike

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  99/109

  Koeficienti i humbjes, i shuarjes, apo i

  amortizimit, η 

  99

   E 

  σ 

  2

  1σdεU 

  2σ 

  0

  max

  ∫   ==

  ∫=∆   ε σ d U 

  π η 

  2

  ∆=

  Energjia elastike përnjësi vëllimi:

  Humbja e energjisë:

  Koefic. humbjes:

  E. Lamani

  Af ë i i

  Vetitë mekanike

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  100/109

  Aftësia amortizuese: tregues

  të tjerë 

  100

   Kapaciteti amortizues specifik, D = ∆U/U  

   Dekrementi logaritmik i shuarjes, ∆ 

   Sfazimi ndërmjet sforcimit dhe deformimit, δ  

   Faktori i rezonancës, Q

  Qtan

   D   1

  2==

  ∆==   δ π π 

  η 

  Për shkallë të ulët amortizimi (η ≈ 0.01), treguesit lidhen me relacionet:

  E. Lamani

  Veti të tjera: shkarja (creep) 

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  101/109

  j j ( p)

  101

  Deformimi i ngadalshëm në kohë, i cili ndodh kur materialet

  qëndrojnë të ngarkuara në temperatura mbi një nivel të caktuar,zakonisht 1/3 Tsh, ose 2/3 Tg.

  E. Lamani

  Shkarja (creep) 

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  102/109

  102

  Ndikimi i rritjes së sforcimit Ndikimi i rritjes së temperaturës

  E. Lamani

  Shpejtësiae shkarjes:

  Shkarrja

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  103/109

  103

  Materiale që i rezistojnë shkarjes në

  temperatura të larta

  • Qeramikat, veçanërisht ato me përmbajtje SiCdhe Si3N4;

  • superlidhjet me bazë nikeli (super alloys)

  dhe me përmbajtje alumini, kromi, kobalti,

  hafniumi, etj.

  • kompozitet me matricë karboni.

  E. Lamani

  Veti të tjera: veti termike 

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  104/109

  j

  104

   Temperatura e shkrirjes Temperatura e kalimit në gjendje qelqore (polimeret)

   Temperatura max/min e shërbimit

   Përcjellshmëria termike

   Difuziviteti termik

   Koeficienti i bymimit termik (linear)

   Rezistenca ndaj goditjes termike

   X 

  T T 

  dX 

  dT q

    )( 21 −=−=   λ 

   pC 

  a ρ 

  λ =

  E. Lamani

  Veti të tjera: veti elektrike, optike, eko-

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  105/109

  Veti të tjera: veti elektrike, optike, eko

  treguesit 

  105

    Përcjellshmëria elektrike

    Potenciali i çarjes apo i shpimit (për izolatorët)

    Treguesi apo indeksi i reflektimit, koeficienti i thyrjes...

    Përmbajtja energjitike

    Shkalla e riciklimit

  E. Lamani

  Veti të tjera: rezistenca ndaj faktorëve

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  106/109

  Veti të tjera: rezistenca ndaj faktorëve

  mjedisorë 

  106

  Shpesh nuk vlerësohen numerikisht, por me 5 shkallë:

   Shumë mirë

   Mirë

   Mesatar

   Dobët

   Shumë dobët

  • Rezistenca ndaj konsumimit (në kushte tëndryshme)

  • Rezistenca ndaj oksidimit (≥ 500°C)• Rezistenca ndaj korrozionit (në kushte tëndryshme)

  • Rezistenca ndaj reagentëve të ndryshëmkimikë (acide, baza, tretësa organikë)

  • Rezistenca ndaj rrezatimit ultravjollcë

  •……

  E. Lamani

  Si kërkohet informacioni mbi vetitë tek libri

  CES i D th i it CES?

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  107/109

  CES in Depth i programit CES?

  107

  CES in Depth

  2. Materials

  2.2. Data

  2.2.1 Description of materials database- Generic and class-specific attributes: Forms

  Klikohet brenda tekstit tek “Generic” attribute form:

  - List of generic attributes General Attribu tesMechanical AttributesShape Attributes

  Thermal Attribu tes

  Electrical Attributes

  Environmental Resistance

  Optical

  Notes

  LinksE. Lamani

  Ndër librat e rekomanduar

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  108/109

  Ndër librat e rekomanduar 

  108E. Lamani

  Prof. Michael ASHBY

  Ndër librat e rekomanduar

 • 8/18/2019 Hyrje, Kap. I, Kap. 2. Kap.3 - 2016455

  109/109

  Ndër librat e rekomanduar 

  Informacion në Internet mbi softin CES(versionet e fundit):