i i i i i i x i i i ( i i i i

Click here to load reader

Post on 11-Jan-2017

238 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Dziennik Ustaw Nr 65 - 3572- Poz. 742

  Zaczniki do rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. (poz. 742)

  Zacznik nr 1

  WZR

  (piecz patnika skadek) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) 'latnika skadek.

  I I I I I I I I I I Przed wypenieniem prosimy zapozna si z pouczeniem

  I I I I I I X I I I ( I I I I a) jest zatnldniony (a) od dnia ....................................................... w wymiane czasu pracy ...................... . b) zatrudnienie ustao z dniem .............................. ....................... . c) posiada 3O-dniowy okres nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, jeeli tak, to poda okres (y) ....................................................................................................................................................................................... 2. Niezdolno do pracy powstaa z powodu choroby zawodowej - wypadku przy pracy - wypadku w drodze do pracy lub z pracy1 . Decyzja - protok - karta wypadku1 nr ............................. z dnia ................................................................... . 3. W okresie choroby, sprawowania opieki lub urlopu macierzyskiego korzysta z urlopu bezpatnego, wychowawczego, przebywa w areszcie tymczasowym lub odbywa kar pozbawienia wolnoci1 - jeeli tak, poda okres od .............................................................................................. ..... do .............................................................. . 4. Wypacono wynagrodzenie za czas choroby w roku kalendarzowym:

  od .............................................. do ........ .................................. kod literowy .......................... . od ............................................... do ........................................... kod literowy .......................... . od ............................................... do .......................................... kod literowy .......................... .

  (poda dzie, miesic i rok) S. Wypacono zasiek chorobowy (poda okresy oraz kody literowe) ................. ........ .................................. .. .

  6.zawiadczenie lekarskie wpyno do patnika skadek w dniu ................................................................ ............. . 7. Liczba ubezpieczonych zgaszanych przez patnika skadek do ubezpieczenia chorobowego' ...................... . 8. Uwagi

  Podstawa wymiaru liczba dni, ktre ww. wynagroclunie miesiczne

  brutto Rok mc przepra- by(a) z %

  cowa(a) obowizany(a) skadki przepracowa

  (data, podpis i piecztka upowanionego pracownika)

  .1 Wypenia si, jeeli pracownik posiada okres ubezpieczenia chorobowego krtszy ni 30 dni u danego patnika skadek, ale cznie okres ubezpieczenia wynosi co najmniej 30 dni. .

  1 Niepotrzebne skreli . I Podaje si liczb ubezpieczonych wedug stanu na 30 listQpada. poprzedniego roku, a jeeli patnik skadek nie zgasza na ten

  dzie nikogo do ubezpieczenia chorobowego - wedug stanu na pierwszy miesic, w ktrym dokona takiego zgoszenia..

  ZUS Z-3

 • Dziennik Ustaw Nr 65 - 3573- Poz. 742

  POUCZENIE

  Podstawa prawna: ustawa z dnia 2S czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa (Dz. U. Nr 60, poZ. 636).

  Do 30-dniowego okresu nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, o ktrym mowa w pkt I c, wlicza si poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeeli przerwa midzy nimi nie przekroczya jednego miesica (30 kolejnych dni) lub bya spowodowana urlopem bezpatnym albo wychowawczym lub odbywaniem czynnej suby wojskowej przez onierza niezawodowego. 30-dniowy okres ubezpieczenia chorobowego nie obowizuje absolwentw szk oraz studiw wyszyc~ ktrzy zostali objci ubezpieczeniem chorobowym w cigu 90 kolejnych dni od dnia ukoczenia szkoy lub uzyskania dyplomu ukoczenia studiw wyszych, osb, ktrych niezdolno do pracy zostaa spowodowana chorob zawodow albo wypadkiem w pracy, w drodze do pracy lub z pracy, ubezpieczonych obowizkowo, ktrzy maj wczeniejszy, co najmniej lO-letni okres obowizkowego ubezpieczenia chorobowego (rwnie ubezpieczenia spoecznego przed 1.01.1999 r.), posw i senatorw, ktrzy przystpili do ubezpieczenia chorobowego w cigu 90 dni od ukoczenia kadencji.

  W pkt 4 naley poda informacj o wypaceniu w danym roku kalendarzowym wynagrodzenia, o ktrym mowa w art. 92 Kodeksu pracy.

  W przypadku przekazywania do realizacji przez ZUS wypaty zasiku chorobowego lub wiadczenia rehabilitacyjnego za okres po ustaniu ubezpieczenia, w pkt S naley wpisa okresy, za ktre dokonano wypaty zasiku chorobowego, zliczane do okresu zasikowego lub wypaty wiadczenia rehabilitacyjnego. Jeeli przekazywana jest do realizacji przez ZUS wypata zasiku macierzyskiego, w tym punkcie naley take poda okres, za ktry dokonano wypaty tego zasiku przed ustaniem ubezpieczenia. W przypadku gdy na podstawie art. 177 3 Kodeksu pracy umowa o prac zostaa przeduona do dnia porodu, a patnik skadek zobowizany byby do wypaty zasiku macierzyskiego tylko za l dzie, wypaty zasiku za cay okres dokonuje ZUS.

  Podstaw wymiaru zasiku stanowi przychd przyjty do podstawy wymiaru skadek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu skadek na ubezpieczenia spoeczne: emerytalne, rentowe oraz chorobowe, potrconych przez patnika skadek. Uwaga: W tabeli w czci dotyczacej kwoty stanowiacej podstawe wymiaru naley poda kwote nie pomniejszona o skadki na ubezpieczenia spoeczne. Pomniejszenia tego dokona ZUS obliczajac podstaw wymiaru zasiku. W tabeli naley wvkaza , wyacznie skadniki wynagrodzenia uwzgldniane pm obliczaniu podstawy wymiaru zasiku. Nie naley wykazywa skadnikw, ktre nie ulegaj pomniejszeniu za okres pobierania zasiku. Jeeli pracownikowi przysuguje wynagrodzenie miesiczne w staej wysokoci, naley dodatkowo poda jego wysoko w poszczeglnych miesicach.

  Jeeli patnik skadek wypaci:

 • Dziennik Ustaw Nr 65 - 3574- Poz. 742

  Zacznik nr 2

  WZR

  (piecz patnika skadek)

  Numer Iden1kacii Podatkowej rp1 patnika skadek I I I r I I I I

  Przed wypenieniem prosimy zapozna sie z pouczeniem

  l) jest objty(a) ubezpieczeniem w razie choroby i macierzystwa (ubezpieczeniem chorobowym) z tytuu : a) wykonywania pozarolniczej dziaalnoci lub wsppracy' b) czonkostwa w rolniczej spdzielni produkcyjnej' c) wykonywania umowy agencyjnej albo zlecenia lub wsppracy' d) pozostawania duchownym' e) wykonywania umowy o prac nakadcz'

  od dnia .................................. . 2) ubezpieczenie chorobowe ustao z dniem .............................. ....................... . 3) ubezpieczony posiada 30- lub odpowiednio 180-dniowy okres nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego - jeeli tak, poda

  okres(y), .. ............ . 4) niezdolno do pracy powstaa z powodu choroby zawodowej - wypadku przy pracy - wypadku w drodze do pracy lub z pracy'.

  Decyzja - protok - karta wypadku ., nr .............................. z dnia ................................................................... . 5) w okresie pobierania zasiku chorobowego lub macierzyskiego korzysta z urlopu bezpatnego , wychowawczego ,przebywa

  w areszcie tymczasowym lub odbywa kar pozbawienia wolnoci *J - jeeli tak, poda okres od ............................................... ................................ ............. ... do ....................... ....................................... .

  6) wypacono zasiek chorobowy (poda okresy oraz kody literowe) .................................................... ......... . 7) zawiadczenie lekarskie wpyno do patnika skadek w dniu ..................... . 8) liczba ubezpieczonych zgaszanych do ubezpieczenia chorobowego'" ................... . 9) Uwagi

  Podstawa wymiaru

  liczba dni, ktre ww. wynagrodzenie miesiczne

  Rok mc przepra- by(a) z cowa(a) obowizany(a)

  przepracowa

  (data, podpis i piecztka upowanionego pracownika)

  ., Niepotrzebne skreli.

  u, Wypenia si, jeeli ubezpieczony posiada okres ubezpieczenia krtszy ni 30 dni lub odpowiednio 180 dni u patnika skadek, ale cznie okres ubezpieczenia wynosi co najmniej 30 lub 180 dni.

  ... , Podaje s i liczb ubezpieczonych wedug stanu na 30 listopada poprzedniego roku, a jeeli patnik skadek nie zgasza na ten dzie nikogo do ubezpieczenia chorobowego - wedug stanu na pierwszy miesic, w ktrym dokona takiego zgoszenia .

  ZUS Z-3a

  gr

 • Dziennik Ustaw Nr 65 - 3575- Poz. 742

  POUCZENIE

  Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa (Dz.U.Nr 60, poz. 636).

  Do 30- i 180-dniowego okresu ubezpieczenia chorobowego, o ktrym mowa w pkt 3. wlicza si poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeeli przerwa midzy nimi nie przekroczya 30 dni. Do okresu ubezpieczenia chorobowego wlicza si rwnie okresy ubezpieczenia spoecznego przed dniem I stycznia 1999 r., jeeli przerwa midzy nimi, a take midzy ubezpieczeniem spoecznym przed dniem l stycznia 1999r. a ubezpieczeniem chorobowym, nie przekraczaa 30 dni .

  W przypadku przekazywania do realizacji przez ZUS wypaty zasiku chorobowego lub wiadczenia rehabilitacyjnego za okres po ustaniu ubezpieczenia, w pkt. 6 naley wpisa okresy, za ktre dokonano wypaty zasiku chorobowego, zliczane do okresu zasikowego lub wypaty wiadczenia rehabilitacyjnego. Jeeli przekazywana jest do realizacji przez ZUS wypata zasiku macierzyskiego, w tym punkcie naley take poda okres, za ktry dokonano wypaty tego zasiku przed ustaniem ubezpieczenia.

  Podstaw wymiaru zasiku stanowi przychd przyjty do podstawy wymiaru skadek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu kwoty odpowiadajcej 18,71% podstawy wymiaru skadki na to ubezpieczenie. Uwaga: W tabeli w czeci dotyczacej kwoty stanowiacej podstaw wymiaru naley poda kwot nie pomniejszona o skadki na ubezpieczenia spoeczne. Pomniejsz

View more