iarna pe ulita - cdn4.libris.ro pe ulita - george cosbuc.pdf · textele din acest volum sunt...

of 6 /6
Textele din acest volum sunt reproduse dupl edifia G. CoEbuc' Poezii' Editura de.stat pentru literaturi qi artf,, Bucureqti (<Clasici 19s3. Textul a fost adaptat normelor ortografice in vigoare azi, aprobate der Academia RomAni. GEORGE COSBUC IARNA PE ULITA POEZTT BALADE $I IDILE . FIRE DE TORT . ZIARUL UNUI PIERDE.VARA Edi(ie ingrijiti, tabel cronologic 5i aprecieri critice de Valeria FILIMON AGORA

Upload: others

Post on 03-Sep-2019

36 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Iarna pe ulita - cdn4.libris.ro pe ulita - George Cosbuc.pdf · Textele din acest volum sunt reproduse dupl edifia G. CoEbuc' Poezii' Editura de.stat pentru literaturi qi artf,, Bucureqti

Textele din acest volum sunt reproduse dupl edifia G. CoEbuc' Poezii'Editura de.stat pentru literaturi qi artf,, Bucureqti (<Clasici19s3.

Textul a fost adaptat normelor ortografice in vigoare azi, aprobate der

Academia RomAni.

GEORGE COSBUC

IARNA PE ULITA

POEZTT

BALADE $I IDILE . FIRE DE TORT .ZIARUL UNUI PIERDE.VARA

Edi(ie ingrijiti, tabel cronologic5i aprecieri critice

de Valeria FILIMON

AGORA

Page 2: Iarna pe ulita - cdn4.libris.ro pe ulita - George Cosbuc.pdf · Textele din acest volum sunt reproduse dupl edifia G. CoEbuc' Poezii' Editura de.stat pentru literaturi qi artf,, Bucureqti

CUPRINS

24:5

Page 3: Iarna pe ulita - cdn4.libris.ro pe ulita - George Cosbuc.pdf · Textele din acest volum sunt reproduse dupl edifia G. CoEbuc' Poezii' Editura de.stat pentru literaturi qi artf,, Bucureqti

ilPE DEALUL PLEVNEI..... .......208

GRAIUL NEAMULUI .............208

DE PROFUNDrS................ ......2r0CANTECUL REDUTEI ,.,....,,.217

POVESTEA CAPRARULUI .................. ........ 213

COLOANA DEATAC.... ,.,.,....216

O SCRISOARE DE LA MUSELIM-SELO...22O

RAPORT(Luarea Grivilei, la 30 august 1877)..............223

PODUL LUI TRAIAN .....,.......224

PA$A HASSAN................... ......226

NEPUBLICATE iN VOLUMEIN OPRESSORES............... ......229

POVESTEA GA$TELOR. .......231

PARABOLA SAMANATORULUI.......... ...... 233

POETUL..... ........234

TABEL CRONO1OGIC.................. ............... 23s

APRECIERI CRITICE...... .,.....239

246 247

Page 4: Iarna pe ulita - cdn4.libris.ro pe ulita - George Cosbuc.pdf · Textele din acest volum sunt reproduse dupl edifia G. CoEbuc' Poezii' Editura de.stat pentru literaturi qi artf,, Bucureqti

Coperta edilieiLiviu CHI$CARIU

LectorCrina DUMITRESCU

TehnoredactorMihaela TUDOR

O EDITURA AGORA Bucuregti 2009

Toate drepturile asupra acestei edilii sunt rezewateEDITURII AGORA Bucuregti

ISBN 973-88527-4-79789738852747

BALADE $I TDILE

NOAPTE DE VARA

Zdrlle, de farmec pline,Strdlucesc in luminig;Zboard mierlele-n tufig

$i din codri noaptea vinePe furiE.

Care cu poveri de munciVin incet qi sc64iind;Turmele s-aud mugind,

$i fl[cdii vin pe lunc[Hiulind.

Cu cofi1a, pe-ndelete,Vin neveste de la rdu;

$i cu poala prins6-n brdu,Vin cintind in stoluri fete

De la grdu.

De la girl5-n pdlcuri dese

Zgomotogi copiii vin;Satul e de vuiet plin;Fumul alb alene iese

. Din c[min-

Page 5: Iarna pe ulita - cdn4.libris.ro pe ulita - George Cosbuc.pdf · Textele din acest volum sunt reproduse dupl edifia G. CoEbuc' Poezii' Editura de.stat pentru literaturi qi artf,, Bucureqti

Dar din ce in ce s-alinaToate zgomotele-n sat,

Muncitorii s-au culcat.Linigtea-i acum deplind

$i-a-nnoPtat.

Focul e-nvelit pe vatr6,Iar opailele-au murit,

$i prin satul adormitDoar vrun c0ne-n somn mai latri

Rigugit.

Iat-o! Plin6, despre munte,Iese luna din brldet$ i se-nal.t6,-ncet-incet,Ginditoare ca o frunte

De poet.

Ca un glas domol de clopotSund codrii mari de brad;Ritmic valurile cad,

Cum se zbate-n dulce ropotApa-n vad.

Dintr-un timp gi v6ntul tace;

Satul doarme ca-n mormAnt -Totu-i plin de Duhul Sfhnt:Liniqte-n vizduh qi pace

Pe plmint.

Numai dorul mai colindS,Dorul tdn6r Ei pribeag,Tainic se-ntdlneqte-n prag,Dor cu dor sd se cuprindi,

Drag cu drag.

MANIoASA

Am sd merg mai inspre seardPrin dumbrdvi, ca mai demult,in privighetori s6-mi pariGlasul Linei c[-l ascult.Mai qtiu eu, ce-ag vrea s-ascult!Cd,-n zori Lina sta-n portite,Sdlta-n v0nt a ei altili,Vdntul ii silta-n cosi1d

$i-i fEcea floare-n obraz:Eu mergeam la plug in laz

$i, cdnd trec, Lina s-ascunde,Parci nici nu m-a vdzutii vorbesc, gi nu-mi rlspunde,

Nu-mi rlspunde!

$i-o intreb, gi nu-mi rispunde!

$i md mir - ce i-am frcut!

Vreau de-aici si rump o floare!Ochii unui inger scumpAu albastrul de cicoare,

$i cicoare vreu s[ rump -Mai qtiu eu ce-ag vrea sd rump!Cd-n amiazi venind pe vale,int6lnii pe Lina-n cale:Fragi i-am dat, ea mi-a zis: - ,,Na-le!fi-am cerut eu 1ie fragi?"Ochii ei frumogi qi dragiPriveau tot spre poala rochii,S-a pus Lina pe tdcut,

$i vedeam cd-i umbl5 ochii,Umbld ochii

Page 6: Iarna pe ulita - cdn4.libris.ro pe ulita - George Cosbuc.pdf · Textele din acest volum sunt reproduse dupl edifia G. CoEbuc' Poezii' Editura de.stat pentru literaturi qi artf,, Bucureqti

Ca la gerpi, ii umblS ochii,

$i mI mir', ce i-am fEcut!

Sd-mi pun capul pentr-o Lini,Sd mI fac un om pribag!

Ieqi din neguri, lund plin6,

Sd mI vezila Lina-n prag-Mai qtiu eu ce-a$tept in Prag!

Alte d51i suna z[vorul;Lina pe furig, ca dorul,PdEea-n degete pridvorul

$i la mine-n prag venea,

Mam6'sa cdt ce-adormea.

Azi ard hainele pe mine,

Mi-e greu capul ca de lut,Stau in prag * Ei ea nu vine,

Nu mai vine!E tdrziu qi nu mai vine...

$i m[ mir * ce i-am fhcut!?

NU TE.AI PRICEPUT

Nu te-ai priceput! -Singur tu nu mi-ai Pl6cut,C[ eu tot fugeam de tine?

O, nu-i drept, nu-i drePt, Sorine!

Ji-am fost drag6, gtiu eu bine,

Dar, sd-mi spui, tu te-ai temut.

$i eu toate le-am frcut,Ca si pofi s6-mi spui odati,

S5 md-ntrebi: -,,Md vrei tu, fatd?"

$i plAngeam de supdrat[,Cd tu nu te-ai priceput.

Nu te-ai priceput!Zici cit-s m6ndri gi n*arn vrutCa s-ascult vorbele tale?Dar de unde gtii? in cale

!i-am umblat qi-n deal qi-n vale,

$i-oriEiunde te-am qtiut.Zile lungi mi le-am pierdut,S[ mi-mprietenesc cu tine:Tu-mi umblai sfiios, Sorine,

$i pldngea durerea-n mine,Cd tu nu te-ai priceput.

Nu te-ai priceput!Am fost rea Ei n-aq fi vrutS[ te las, ca alt[ fat6,Si mE strdngi tu sdrutat[?Dar m-ai intrebat vrodat6?Md-nvingea si te sdrutEu pe tine! Pe-ntrecutChip c[tam cu viclenieSd te fac s6-ntrebi, gi mieMi-a fost luni intregi mAnie

Cd tu nu te-ai priceput.

Nu te-ai priceput!Zici cd de m-ai fi cerutMamei tale nor6-n cas6,

N-aq fi vrut sI merg? E, lasS!

Cd de-o fatd cui-i pasd,

Nu se ia dupi pdrut!