icn07 korea sakura blossom love tg korea บินดึก korea... · love sonata)...

21
ICN0 7 KOREA SAKURA BLOSSOM LOVE สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) บินดึก กลับดึก (5D3N)

Upload: others

Post on 18-Mar-2020

9 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: ICN07 KOREA SAKURA BLOSSOM LOVE TG KOREA บินดึก KOREA... · love sonata) ซึ่งใช้เกาะนามีเป็นสถานที่ถ่ายท

ICN07 KOREA SAKURA BLOSSOM LOVE สายการบน THAI AIRWAYS (TG) บนดก กลบดก (5D3N)

Page 2: ICN07 KOREA SAKURA BLOSSOM LOVE TG KOREA บินดึก KOREA... · love sonata) ซึ่งใช้เกาะนามีเป็นสถานที่ถ่ายท

*****มอาหารบนเครอง ทงไปและกลบ และสะสมไมลได 50%*****

TG656 BKK(กรงเทพ) - ICN(อนชอน) 23.30 – 06.55 + 1 TG655 ICN(อนชอน) - BKK(กรงเทพ) 21.25 – 01.20 +1 **โหลดกระเปาสมภาระโดยน าหนกไมเกน 30 ก.ก. (1 ชน) และ ถอขนเครองบนไดน าหนกไมเกน 7 ก.ก. **

**พาสปอรต ตองมอายใชงานไดคงเหลอไมนอยกวา 6 เดอน ณ วนกลบ**

DAY 1 กรงเทพฯ (สวรรณภม) – เมองอนชอน

21.30 คณะพรอมกน ณ ทาอากาศยานนานาชาต สวรรณภม กรงเทพฯ อาคารผโดยสารขาออก ชน 4 ประตทางเขา 4 เคานเตอรเชคอน D สายการบน THAI AIRWAYS โดยมเจาหนาทของบรษทฯ คอยใหการตอนรบ อ านวยความสะดวกตลอดขนตอนการเชคอน และ หวหนาทวรใหค าแนะน าเพอเตรยมความพรอมกอนออกเดนทาง

23.30 น าทานเดนทางส ทาอากาศยานนานาชาต อนชอน ประเทศสาธารณรฐเกาหลใต โดยสายการบน THAI AIRWAYS เทยวบนท TG656 ** บรการอาหารและเครองดมบนเครองบน ใชเวลาบนประมาณ 5 ชวโมง 25 นาท ** ** รายการนใชตวหมคณะ สามารถสะสมไมล ROP ได 50% **

DAY 2 เมองอนชอน – PARADISE CITY – ปนเรลไบค – เกาะนาม-ซอรคซาน 06.55 เดนทางถง ทาอากาศยานนานาชาต อนชอน เมองอนชอน ประเทศสาธารณรฐเกาหลใต ** ตามเวลา

ทองถน เรวกวาเมองไทยประมาณ 2 ชวโมง กรณาปรบนาฬกาของทานเพอความสะดวกในการนดหมายเวลา ** หลงทกทานผานขนตอนการตรวจหนงสอเดนทาง และตรวจรบสมภาระเรยบรอย

PARADISE CITY ดวยสถาปตยทนสมยเกๆแปลกตาของตกแลวท าใหไดรปสวยๆ จดเชคอนเกรๆกลบไปไมซ าใครกนอก ทนเรยกวาแหลงบนเทงครบวงจรเลยกวาไดเพราะในนมทงโรงแรม คาสโน แกลลอรสวนสนก ภตคารรานอาหาร สระวายน า จดชอปปงครบทกอยางในแหลงเดยวตงอยในโซน CULTURE PARK

Page 3: ICN07 KOREA SAKURA BLOSSOM LOVE TG KOREA บินดึก KOREA... · love sonata) ซึ่งใช้เกาะนามีเป็นสถานที่ถ่ายท

น าทานสมผสประสบการณใหม ..... ปนเรลไบค (RAIL BIKE) บนทางรถไฟสายเกาของเมองอาซาน ม

ระยะทางประมาณ 4 กโลเมตร เปนอกหนงกจกรรมทโรแมนตคทเปนทนยมของชาวเกาหล ใหทานไดสมผสกบววทวทศนและบรรยากาศธรรมชาตโดยรอบอนสวยงามของประเทศเกาหลใต ไมวาจะเปนแปลงเกษตร ทงนา ไร และสวนตางๆ ถกหอมลอมไปดวยภเขาอนอดมสมบรณมากมาย

กลางวน บรการอาหาร ณ ภตตาคาร เมน ทคคาลบ

เกาะนาม เปนแหลงทองเทยวทมชอเสยงของประเทศเกาหลใต เกาะนาม มรปรางเหมอนใบไมลอยน า เปนเกาะกลางแมน าฮน ซงเกดจากการสรางเขอนชองพยอง โดงดงจากซรสเรองเพลงรกในสายลมหนาว (THE WINTER

Page 4: ICN07 KOREA SAKURA BLOSSOM LOVE TG KOREA บินดึก KOREA... · love sonata) ซึ่งใช้เกาะนามีเป็นสถานที่ถ่ายท

LOVE SONATA) ซงใชเกาะนามเปนสถานทถายท า เกาะนามไดชอตามนายพลนาม ทรบราชการตงแตอาย 17 ป บดาอยในตระกลสงศกด สวนมารดาเปนเจาฟาหญง เขาน าทพกวาดลางจลาจลในพนทภาคเหนอและตะวนออกเฉยงเหนอของประเทศไดทงหมด และไดรบต าแหนงสงเมอยงมอาย เพยง 26 ป แตหลงจากเปลยนรชกาลใหม เขากถกใสรายวาเปนกบฏ และถกประหารชวตพรอมกบมารดาและพวกรวม 25 คน ตอมาหลงผลดเปลยนรชกาลใหมอกครง ไดมการพสจนพบวาขอกลาวหาทงหมดลวนเปนเทจ เขาจงไดร บคนยศถาบรรดาศกดดงเดม เกาะแหงนมทวทศนทสวยงามไปดวยตนเกาลดและทวสนเรยงราย ในชวงฤดใบไมรวงจะมเทศกาลใบไมเปลยนส ใบไมตางเปลยนเปนสแดงสวยงาม และมสสานของนายพลนาม ซงยงคงตงอย ณ เกาะแหงน

ค า บรการอาหาร ณ ภตตาคาร เมน บลโกก ทพก HYUNDAI SOO HOTEL , SORAK หรอเทยบเทา

NAMI ISLAND

Page 5: ICN07 KOREA SAKURA BLOSSOM LOVE TG KOREA บินดึก KOREA... · love sonata) ซึ่งใช้เกาะนามีเป็นสถานที่ถ่ายท

DAY 3 อทยานแหงชาตโซรคซาน -วดชนฮงซา - สวนสนกเอเวอรแลนด - พเศษ..... พบกบ เทศกาล

ดอกทวลปทเอเวอรแลนด – สวนโซลแกรนดปารค – เมองโซล เชา บรการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม

อทยานแหงชาตโซรคซาน (SEORAKSAN NATION PARK) หรอ สวสเซอรแลนดของเกาหล ตงอยในเขต

จงหวดคงวอน มพนททางทศตะวนตกตดกบจงหวดคยองก ทางทศใตตดกบจงหวดชงชองเหนอ ทางทศ

ตะวนออกตดกบทะเลญป น (ทะเลฝงตะวนออก) ทางทศเหนอตดกบจงหวดคงวอน ประเทศเกาหลเหนอ ภม

ประเทศของจงหวดสวนใหญเปนเทอกเขา (เทอกเขาแทแบก) โดยทอดยาวจนเกอบถงทะเล ซงเปนผลท าให

ชายฝงมความลาดชน เปนอทยานแหงชาตขนาดใหญมเนอท ถง 354 ตารางกโลเมตร จดไดวาเปนแนวเขาท

สวยงามมากทสดแหงหนงในประเทศเกาหลใตซงประกอบดวย โอซอรค เนซอรค และ นมซอรค เทอกเขาแนว

นอก แนวใน และแนวใต มหบเขาทมดอกไมบานสะพรงทงฤดใบไมผล และฤดใบไมเปลยนส หบเขาแหงนจะ

เปลยนเปนสแดงสทองทวทงหบเขา เปนภาพทสวยงามซงหาชมไดยาก ราคานไมรวมนงกระเชาไฟฟา

(CABLE CAR) นอกจากนบรเวณโดยรอบของอทยานแหงชาตโซรคซาน ยงเปนทตงของ วดชนฮงซา

(SINHEUNGSA TEMPLE) วดเกาแกทสรางขนในสมย อาณาจกรชลลาอายมากกวา 1,000 ป ทานสามารถ

นมสการกราบไหวพระพทธรปสมฤทธปางสมาธขนาดใหญทประดษฐานเปนสญลกษณของอทยาน กอนจะผาน

สะพานช าระลางจตใจเขาสเขตวดเพอไหวพระขอพร

Page 6: ICN07 KOREA SAKURA BLOSSOM LOVE TG KOREA บินดึก KOREA... · love sonata) ซึ่งใช้เกาะนามีเป็นสถานที่ถ่ายท

กลางวน บรการอาหาร ณ ภตตาคาร เมน บฟเฟตหมยางเกาหลสตรตนต ารบ

สวนสนกเอเวอรแลนด (EVERLAND) เปนสวนสนกกลางแจงทใหญทสดของประเทศเกาหลใต

ตงอยบนท าเลทสวยงามทามกลางหบเขา ในเมองยงอน ทางตอนใตของเมองโซล ไดรบการขนานนามวาเปนดสนยแลนดแหงเกาหลใต ทนถกออกแบบใหแตกตางกนในแตละโซน ไดแก สวนสตว , GLOBAL FAIR , EUROPEAN ADVENTURE , MAGIC LAND , AMERICAN ADVENTURE แล ะEVER LAND SPEEDWAY นอกจากนยงมสวนสฤด ซงปลกดอกไมประจ าในแตละฤดกาล และมการตกแตงสวนสนกใหเขากบบรรยากาศของเทศกาลนนๆ โดยมบรษทซมซง เปนเจาของ ผบรหารจดการสวนสนกแหงน ดงนนความยงใหญตระการตา และ ปลอดภย ไมแพชาตใดในโลกแนนอน ** โซนสวนน าจะเปดเฉพาะชวงฤดรอน** พเศษ..... พบกบ เทศกาลดอกทวลปทเอเวอรแลนด เปนสญญาณวาฤดใบไมผลไดมาถงแลว ซงจะมตงแตเดอนมนาคมถงเมษายนของทกป ทนมดอกทวลปมากกวา 1.2 ลานดอก ใน 100 พนธทแตกตางกน ไดแก APELDOORN, SYNAEDA BLUE และ PINK DIAMOND นอกจากนยงจะไดเหนสวนทประดบประดาไปดวยดอกไมในฤดใบไมผลทสวยงาม และหนงในโซนถายภาพทไดรบความนยมมากทสดกคอ FLOWER MAGIC TOWER ทมความสงถง 26 เมตร (เทศกาลจะถกจดขนแลวแตสภาพอากาศและชวงเวลาการจดเทศกาล)

Page 7: ICN07 KOREA SAKURA BLOSSOM LOVE TG KOREA บินดึก KOREA... · love sonata) ซึ่งใช้เกาะนามีเป็นสถานที่ถ่ายท

พาทานชมซากระ สวนโซลแกรนดปารค (SEOUL GRAND PARK) เ ปนสวนสาธารณะขนาดใหญยกษกวา 5 พนไร ภายในสวนนอกจากจะมสวนส าหรบพกผอนไดเหมอนกบสวนสาธารณะทวไปแลวยง แบงออกเปนโซนยอยๆพนทยอยๆอกหลายอยาง เชน สวนสตวโซล(Grand Park Zoo) สวนสตวเกาแกแหงแรกของเกาหลใต, สวนกหลาบทมการจดสวนสไตลองกฤษ, สวนสนก SeoulLand และ พพธภณทศลปะ Seoul Museum of Modern Art

Page 8: ICN07 KOREA SAKURA BLOSSOM LOVE TG KOREA บินดึก KOREA... · love sonata) ซึ่งใช้เกาะนามีเป็นสถานที่ถ่ายท

นอกจากน โซล แกรนด ปารค กยงเปนจดชมซากระเกาหล หรอดอกพอทกวก และชมใบไมเปลยนสทสวยงามอกแหงหนงดวย ตงอยในเขตเมอง Gwacheon-si, เคยงกโด(Gyeonggi-do) หรอปรมณทลทางตอนใตของโซล (ไมรวมคาเขาสวนสตว สวนดอกไม รถลาก และSKY LIFT) การออกดอกซากระจะมชวงตนเดอนถงกลางเดอนเมษายน แลวแตสภาพอากาศในแตละป

Page 9: ICN07 KOREA SAKURA BLOSSOM LOVE TG KOREA บินดึก KOREA... · love sonata) ซึ่งใช้เกาะนามีเป็นสถานที่ถ่ายท

เมองโซล (SEOUL) ชออยางเปนทางการ นครพเศษโซล เปนเมองหลวงและมหานครทใหญทสดของประเทศเกาหลใต มประชากรประมาณ 10 ลานคน เปนปรมณฑลทใหญ มประชากรประมาณ 25 ลานคน ซงเปนบรเวณทอยอาศยซงประกอบดวยบรเวณมหานครอนชอนและจงหวดคยองก เกอบหนงในสของประชากรชาวเกาหลใตอาศยอยในโซลและชาวตางชาตอกประมาณ 275,000 คน

ค า บรการอาหาร ณ ภตตาคาร เมน ขาวย าเกาหล ทพก VIP HOTEL SEOUL หรอเทยบเทา

DAY 4 ศนยโสมแหงรฐบาล – ศนยรวมเครองส าอางแบรนดดงเกาหล - ศนยสมนไพรน ามนสน

เขมแดง – พระราชวงชางดอกกง – พพธภณฑสาหราย - หอคอยเอน โซลล ทาวเวอร – ดวต

ฟร – อสระชอปปงยานเมยงดง

เชา บรการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม

น าทานเลอกซอสนคาจาก ศนยโสมแหงรฐบาล (GINSENG) เหตผลทเรยกวาศนยโสมแหงรฐบาล เพราะโสมทกชนดทนจะถกควบคมคณภาพภายใตมาตรฐานของรฐบาล ซงแนนอนวาไดรบการรบรองคณภาพจากรฐบาล เปนโสมทมอาย 6 ป ซงถอวามคณภาพดทสดในโลก มชอเสยงทสด ใหทานไดเลอกซอโสมคณภาพ ในราคาถกกวา

ประเทศไทยถง 2 เทา โสมเกาหลถอเปนยาบ ารงรางกายหรอสามารถซอเปนของฝากจากประเทศเกาหลใตกได ศนย

รวมเครองส าอางแบรนดดงเกาหล (COSMETIC GALLERY) เชน WATER DROP (ครมน าแตก) ,

SNAIL CREAM (ครมเมอกหอยทาก) , BOTOX (โบทอกซ) , ALOE VERA PRODUCT (ผลตภณฑจากสมนไพร

วานหางจระเข) เปนตน ศนยสมนไพรน ามนสนเขมแดง (RED PINE) เปนผลตภณฑ ทสกดจากนามนสน มสรรคณชวยบ ารงรางกาย ลดไขมน ชวยควบคมอาหารและรกษาสมดลในรางกายไดเปนอยางด

Page 10: ICN07 KOREA SAKURA BLOSSOM LOVE TG KOREA บินดึก KOREA... · love sonata) ซึ่งใช้เกาะนามีเป็นสถานที่ถ่ายท

พระราชวงชางดอกกง (CHANGDEOKGUNG PALACE) เปนพระราชวงทสรางหลงจาก

พระราชวงเคยงบกกง (GYEONGBUKGUNG PALACE) และเคยเปนพระราชวงหลกของกษตรยหลายพระองคของราชวงศโชซอน ทไดรบการดแลรกษาไวอยางด ภายในประกอบดวยพนทสาธารณะ อาคารพระราชวงส าหรบราชวงศ และสวนบวอน(BIWON) หรอรจกกนในนามสวนฮวอน(HUWON) สวนหยอมดานหลงทเตมไปดวยตนไมยกษอายกวา 300 ป บอน า และศาลาพกผอน มความธรรมชาตมากทสด ไวเปนทพกผอน

พพธภณฑสาหราย (KIMPAP) จดแสดงเรองราวตางๆของการท าสาหรายและประวตความเปนมาตนก าเนดของการผลตสาหรายและขนตอนการผลตสาหรายทสดใหมทกวน ใหทานจะไดเลอกชมผลตภณฑทท าจากสาหรายหลากหลายรสชาตใหลมลองและเลอกซอเหมาะแกการน ามาเปนของฝาก เชน สาหรายอบแหง , สาหรายยาง

พเศษ !! ใหทานไดใสชดประจ าชาตเกาหล “ฮนบก” (HANBOK) และถายรปไวเปนทระลก

กลางวน บรการอาหาร ณ ภตตาคาร เมน ชาบ ชาบ

ภเขานมซาน เปนทตงของ หอคอยเอน โซลล ทาวเวอร (N SEOUL TOWER) 1 ใน 18

หอคอยเมองทสงทสดในโลก มความสงถง 480 เมตร เหนอระดบน าทะเล ทานสามารถชมทศนยภาพของกรงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไดรอบทศ 360 องศา โดยสามารถมองไดถงเขาพกกซน และถาหนไปยงทศตรงขาม กจะเหนไกลไปถงแมน าฮนกง เปนอกหนงสถานท ทสดแสนจะโรแมนตก ไมวาจะเปนยามกลางวนหรอกลางคน และไมวา

CHANGDEOKGUN

Page 11: ICN07 KOREA SAKURA BLOSSOM LOVE TG KOREA บินดึก KOREA... · love sonata) ซึ่งใช้เกาะนามีเป็นสถานที่ถ่ายท

จะฤดไหนๆ ทนยงคงไดรบความนยมเสมอมา เพราะเปนสถานทคลองกญแจครกทยอดนยมของนกทองเทยว และชาวเกาหล โดยมความเชอวาหากไดมาคลองกญแจดวยกนทน และโยนลกกญแจลงไปจะท าใหรกกนมนคง ยนยาว ตราบนานเทานาน ** ยงไมรวมคา ขนลฟต และ คาแมกญแจ ลกกญแจครกส าหรบคลอง ทานสามารถเตรยมจากประเทศไทยไปได **

ดวต ฟร (DUTY FREE) เปนศนยรวมรานคาปลอดภาษทใหญทสดในโซล ใหไดชอปปงสนคาแบรนดเนมชนน าแบบ NEW COLLECTION ! มากมาย เชน นาฬกา, แวนตา, เครองส าอางค ใหทานอสระไดเลอกซอไดอยางเตมท เปนแหลงรวมสนคาแบรนดดงกวา 250 แบรนด เชน CHANEL, GUCCI, LOUIS VUITTON, HERMES เปนตน ไมไดมแคเพยงสนคาจากแบรนดตางประเทศเทานน สนคาแบรนดเกาหลกมใหเลอกหลากหลายไมแพกน ราคากถกกวารานคาดานนอกและบางยหอกถกกวาในประเทศไทยอกดวย หากจะเขาไปชอปปงกนทหางแหงน ใหพกพาสปอรตและขอมลตวเครองบนไปดวยเพราะตองใชในการซอสนคา

Page 12: ICN07 KOREA SAKURA BLOSSOM LOVE TG KOREA บินดึก KOREA... · love sonata) ซึ่งใช้เกาะนามีเป็นสถานที่ถ่ายท

อสระชอปปง....... ยานเมยงดง (MYEONG-DONG) เปรยบเสมอนยานสยามสแควรบานเรา เมยงดงไดชอวาเปนแหลงรวมแฟชนแบรนดเกาหลชนน า ซงในแตละวนจะมวยรนเกาหลมาเดนชอปปงกนอยางลนหลาม ทานสามารถหาซอสนคาไดอยางหลากหลายทงเสอผา, รองเทา, กระเปา, เครองส าอางซงเปนทรจกอยางดของคนไทย เชน LANEIGE , ETUDE HOUSE , IIOPE , CHARMZONE , SKIN FOOD , THE FACE SHOP เปนตน เครองประดบ , ซดเพลง , วซด , ดวดหนงและซรยทฮตตลอด จนไปถงของทระลกทมรปดารานกแสดงคนโปรดของทานอยในสนคา

อสระอาหารค า เพอความสะดวกในการทองเทยว

ทพก VIP HOTEL SEOUL หรอเทยบเทา

DAY 5 ศนยสมนไพรเกาหล - โรงงานเจยระไน พลอยสมวง อเมทส – ยานฮงแด - พพธภณฑภาพ 3

มต – พพธภณฑน าแขง – รานละลายเงนวอน – เมองอนชอน เชา บรการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม

น าทานเลอกซอสนคาจาก ศนยสมนไพรเกาหล (HERB SHOP) เปนผลตภณฑผลของฮอกเกทนาม ท

เตบโตกลางปาดงดบกวา 20 ป มสรรพคณชวยกรองสารพษในตบ เหมาะส าหรบคนทท างานหนก ดมเหลา นอนดก หรอเปนไวรสตบอกเสบ ตบแขง ใหทานอสระเลอกซอใหตวเองและฝากครอบครวหรอญาตผใหญททานรก

โรงงานเจยระไน พลอยสมวง อเมทส (AMETHYST FACTORY) เกาหลใตเปนดนแดนของ พลอย

สมวง พลอยแหงสขภาพและน าโชค โดยมตงแตสมวงออนเยนตา จนถงสมวงเขม (มวงไวน) มเสนหเยายวนใจ พลอย

Page 13: ICN07 KOREA SAKURA BLOSSOM LOVE TG KOREA บินดึก KOREA... · love sonata) ซึ่งใช้เกาะนามีเป็นสถานที่ถ่ายท

นจะสวยงามจบตาเมอมาท าเปนแหวน จ ตางห และ สรอยขอมอ เปนหนทมพลงในการบ าบดทงดานรางกายและจตใจของผสวมใส ขจดความคดแงลบ เปนพลอยแหงสขภาพและน าโชค สามารถปกปองคมครองผสวมใสได

ยานฮงแด เปนยานชอปปงบรเวณดานหนาของมหาวทยาลยฮงอก(HONGIK UNIVERSITY) จงเปนศนยรวมเดกวยรน

และเดกมหาวทยาลย เปนอกเสนหนงทมบรรยากาศโรแมนตก อกทงยงมรานกาแฟทเปนเอกลกษณ แกลเลอร รานคาจ าหนายสนคาแฟชน คลบ ตลาดศลปะ และรานอาหารทนาสนใจในหมวยรนทนยมมาเดนเลน ราคาของสนคาและรานอาหารตางๆกยงไมแพงอกดวย ซงจะคกคกเปนพเศษตงแตชวงบายเปนตนไป เพราะรานคาแตละรานจะทยอยเปดใหบรการ ของทขายกนเยอะสวนใหญกจะเปนสนคาแฟชน และทเยอะไมแพกนกคอขนมตางๆ

กลางวน บรการอาหาร ณ ภตตาคาร เมน จมดก

พพธภณฑภาพ 3 มต (TRICK EYE MUSEUM) เปนสถานททองเทยวชอดงทจดขนแบบพพธภณฑ

แกลเลอรศลปะและภาพวาด ทสรางขนโดย “ตรองป L’OEIL” คอเทคนคงานศลปะแบบ 2D และลกษณะภาพวาดจะเปนแบบ 3D แทนทจะเปนการดภาพวาดธรรมดาๆเหมอนหอศลปทวไป นกทองเทยวจะตนตาตนใจกบภาพวาดแนว 3D ทเสมอนวาไดเขาไปเปนสวนหนงในรปภาพนนๆ ท าใหนกทองเทยวเพลนเพลนสนกสนาน ไมมเบอ ถอเปนพพธภณฑศลปะยอดนยมของชาวเกาหลและนกทองเทยว

DOWNLOAD TRICK EYE APP

สนกไปอกขนในการถายรป 3 มต ในรปแบบของ AR ทานสามารถโหลด TRICK EYE APP ไดทางโทรศพทแลวสรางภาพสวยๆ แบบ AR ไดเลย

Page 14: ICN07 KOREA SAKURA BLOSSOM LOVE TG KOREA บินดึก KOREA... · love sonata) ซึ่งใช้เกาะนามีเป็นสถานที่ถ่ายท

พพธภณฑน าแขง (ICE MUSEUM) เปนการจ าลองเมองน าแขงขนมา เปนศลปะการแกะสลกน าแขงแบบไมธรรมดา หากแตเปนการจ าลองเปนเมองน าแขงเหมอนจรงมากทสด และยงเอาใจเดกๆดวยการสรางสไลเดอรน าแขงอกทงยงมกจกรรมและโซนตางๆ ใหนกทองเทยวเขาชมไดโดยไมมเบอ เชน นงรถลากกวางร ดอรฟ ถายรปคกบคณลงซานตาน าแขง และถายรปกบบรรดานกแพนกวนน าแขงทงหลาย ส ารวจถ าน าแขง เอสกโม เยยมชมปราสาทน าแขง มจดชมววบนก าแพงเมองน าแขง โรงแรมทสรางจ าลองขนจากการแกะสลกจากน าแขงทงหมด ซงนกทองเทยวสามารถตนตาตนใจและสมผสกบความหนาวอณหภมตดลบมากกวา 5 องศา

เมองอนชอน (INCHEON) ใหทานแวะซอของฝากจาก รานละลายเงนวอน ใหทานไดเลอกซอ

ชอกโกแลต ผลตภณฑของใบและรากฝอยของโสม ในรป ขนมโสม ชาโสม ครมลางหนาโสม เครองส าอางโสม เปนตน และยงมหมอนสขภาพ , กมจ , เปเปโร (ปอกกเกาหล) , ชนราเมง (มามาเกาหล) และ นมกลวย เปนตน ไดเวลาอนสมควร น าทานเดนทางส ทาอากาศยานนานาชาต อนชอน ประเทศสาธารณรฐเกาหลใต

อสระอาหารค า เพอความสะดวกในการทองเทยว 21.25 น าทานเดนทางส ทาอากาศยานนานาชาต สวรรณภม กรงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบน THAI

AIRWAYS เทยวบนท TG655 ** บรการอาหารและเครองดมบนเครองบน ใชเวลาบนประมาณ 5 ชวโมง 50 นาท **

01.20+1 เดนทางถง อากาศยานนานาชาต สวรรณภม กรงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสดภาพ พรอมกบความประทบใจ

Page 15: ICN07 KOREA SAKURA BLOSSOM LOVE TG KOREA บินดึก KOREA... · love sonata) ซึ่งใช้เกาะนามีเป็นสถานที่ถ่ายท

อตราคาบรการ

ก าหนดการเดนทาง

ผใหญ หองละ 2-3 ทาน อตราทาน

ละ

1 เดก 2 ผใหญ เดกมเตยง

(เดกอายไมเกน 12 ป)

อตราเดก ทานละ

1 เดก 2 ผใหญ เดกไมมเตยง (เดกอายไมเกน

12 ป) อตราเดก ทานละ

พกเดยว เพม

อตรา หองละ

ไมใชตวเครองบนอตรา ทานละ

14 - 18 มนาคม 2563 21,999 21,999 21,999 5,500 9,900 18 - 22 มนาคม 2563 21,999 21,999 21,999 5,500 9,900 20 - 25 มนาคม 2563 19,999 19,999 19,999 5,500 9,900 25 - 29 มนาคม 2563 21,999 21,999 21,999 5,500 9,900 27 - 31 มนาคม 2563 21,999 21,999 21,999 5,500 9,900 28 ม.ค. - 01 เม.ย. 63 21,999 21,999 21,999 5,500 9,900 01 - 05 เมษายน 2563 21,999 21,999 21,999 5,500 9,900 02 - 06 เมษายน 2563 21,999 21,999 21,999 5,500 9,900 04 - 08 เมษายน 2563 23,999 23,999 23,999 5,500 9,900 08 - 12 เมษายน 2563 23,999 23,999 23,999 5,500 9,900 09 - 13 เมษายน 2563 26,999 26,999 26,999 5,500 9,900 11 - 15 เมษายน 2563 33,999 33,999 33,999 5,500 12,900 12 - 16 เมษายน 2563 33,999 33,999 33,999 5,500 12,900

13 - 17 เมษายน 2563 33,999 33,999 33,999 5,500 12,900

15 - 19 เมษายน 2563 29,999 29,999 29,999 5,500 12,900

16 - 20 เมษายน 2563 21,999 21,999 21,999 5,500 12,900

Page 16: ICN07 KOREA SAKURA BLOSSOM LOVE TG KOREA บินดึก KOREA... · love sonata) ซึ่งใช้เกาะนามีเป็นสถานที่ถ่ายท

17 - 21 เมษายน 2563 21,999 21,999 21,999 5,500 9,900 22 - 26 เมษายน 2563 21,999 21,999 21,999 5,500 9,900 24 - 28 เมษายน 2563 21,999 21,999 21,999 5,500 9,900 29 เม.ย. - 03 พ.ค. 63 22,999 22,999 22,999 5,500 9,900

ราคาเดกอายไมถง 2 ป ณ วนเดนทางกลบ (INFANT) ทานละ 10,900 บาท ** (ไมมทนงบนเครองบน)

อตรานยงไมรวมคาทปพนกงานขบรถ หวหนาทวร และ มคคเทศกทองถน ตามธรรมเนยม 50,000 วอนตอ ทรป ตอ ลกคา ผเดนทาง 1 ทาน รวมไปถงเดก ยกเวนเดกอายไมถง 2 ป ณ วนเดนทางกลบ (INFANT) ทงนทานสามารถใหมากกวานไดตามความเหมาะสมและความพงพอใจของทาน โดยสวนน ทางบรษทขอสงวนสทธในการเรยกเกบกอนเดนทางทกทาน ทสนามบน ในวนเชคอน อตรานเฉพาะนกทองเทยวทถอหนงสอเดนทางไทยและตางชาต ขอสงวนสทธไมรบผเดนทางทถอพาสสปอรตเกาหลใต โดยลกคาตองเดนทางทองเทยวกบทวร ตลอดการเดนทาง หามแยกออกเพอเดนทางทองเทยวดวยตนเองเดดขาด ขอสงวนสทธในการเกบคาธรรมเนยม ในกรณขอเอกสารยนวซา 1,500 บาท กรณตองการตดกรปสวนตว กรปเหมาทสถานะผเดนทางเปน เดกนกเรยน นกศกษา คร ธรกจขายตรงเครองส าอางค หมอ พยาบาล ชาวตางชาต หรอคณะทตองการใหเพมสถานทขอดงาน กรณาตดตอแจงรายละเอยด โดยละเอยด กบเจาหนาทเพอท าราคาใหใหมทกครง

ส าคญ!! : กรณผเดนทางถกปฏเสธการเขา – ออกประเทศจากประเทศตนทางและปลายทาง ทงจากท

ดานหนาเคานเตอรเชคอน หรอจากดานตรวจคนเขาเมองกตาม ทางบรษทขอสงวนสทธไม

รบผดชอบคาใชจายทจะเกดขนตามมา และ จะไมสามารถคนเงนคาทวรททานช าระ

เรยบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหนง

Page 17: ICN07 KOREA SAKURA BLOSSOM LOVE TG KOREA บินดึก KOREA... · love sonata) ซึ่งใช้เกาะนามีเป็นสถานที่ถ่ายท

หมายเหต : ตามนโยบายการโปรโมทสนคาพนเมองของรฐบาลเกาหลรวมกบการทองเทยวเกาหล ในนามของรานรฐบาล ซงจ าเปนตองระบไวในโปรแกรมทวร เพราะมผลกบราคาทวร จงอยากเรยนชแจงลกคาทกทานวา รานรฐบาลทกรานจ าเปนตองแวะชม จะซอหรอไมซอขนอยกบความพอใจของลกคาเปนหลก และถาหากลกคาไมมความประสงคจะเขารานรฐบาล ขอสงวนสทธในการเรยกเกบคาใชจายทเกดขนจากทานเปนจ านวนเงน 100 USD / ทาน / ราน

อตราคาบรการน รวม คาบตรโดยสารโดยเครองบน (ตว) ไป และ กลบพรอมคณะ ชนประหยด (ECONOMY CLASS) รวมถงคาภาษสนามบนและคาภาษน ามนทกแหง กรณตองการอพเกรด UPGRADE หรอ เปลยนแปลงบตรโดยสาร ไมวาเทยวใด เทยวหนง กรณาตดตอเจาหนาทเปนกรณพเศษ คาธรรมเนยมการโหลดกระเปาสมภาระลงใตทองเครองบน สายการบน THAI AIRWAYS อนญาตใหโหลดกระเปาสมภาระลงใตทองเครองบน โดยมน าหนกไมเกน 30 ก.ก. (1 ชน) และ ถอขนเครองบนไดน าหนกไมเกน 7 ก.ก. (ไมจ ากดจ านวนชน แตทงนเจาหนาทจะพจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงอนไขของสายการบน) ** คารถโคชปรบอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบ (ยงไมรวมทปพนกงานขบรถ) คาโรงแรมทพกระดบมาตรฐานตามรายการทระบ (พก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณมงานเทรดแฟร การแขงขนกฬา หรอ กจกรรมอนๆ ทท าใหโรงแรมตามรายการทระยเตม ทางบรษทขอสงวนสทธในการปรบเปลยนโรงแรมทพก ไปเปนเมองใกลเคยงแทน อางองมาตรฐานคณภาพและความเหมาะสมเดม โดยค านงถงประโยชนของลกคาเปนส าคญ คาธรรมเนยมเขาชมสถานทตางๆ ตามรายการทระบ กรณไมรวมจะชแจงแตละสถานทในโปรแกรม คาอาหาร ตามรายการทระบ โดยทางบรษทขอสงวนสทธในการเปลยนแปลงตามความเหมาะสม คามคคเทศกทคอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนทาง คาเบยประกนอบตเหตในการเดนทางทองเทยวตางประเทศ วงเงนประกนสงสดทานละ 1,000,000 บาท (เงอนไขตามกรรมธรรม)

อตราคาบรการน ไมรวม × คาใชจายสวนตวของผเดนทาง อาท คาท าหนงสอเดนทาง คาโทรศพท คาอาหาร เครองดม คาซกรด คามนบารใน

หองและคาพาหนะตางๆ ทไมไดระบในรายการ × คาทปพนกงานขบรถ หวหนาทวร และ มคคเทศกทองถน ตามธรรมเนยม 50,000วอน ตอ ทรป ตอ ลกคา ผเดนทาง

1 ทาน รวมไปถงเดก ยกเวนเดกอายไมถง 2 ป ณ วนเดนทางกลบ (INFANT) ทงนทานสามารถใหมากกวานไดตามความเหมาะสมและความพงพอใจของทาน โดยสวนน ทางบรษทขอสงวนสทธในการเรยกเกบกอนเดนทางทกทาน ทสนามบน ในวนเชคอน

Page 18: ICN07 KOREA SAKURA BLOSSOM LOVE TG KOREA บินดึก KOREA... · love sonata) ซึ่งใช้เกาะนามีเป็นสถานที่ถ่ายท

× คาธรรมเนยมในกรณทกระเปาสมภาระทมน าหนกเกนกวาทสายการบนนนๆก าหนดหรอสมภาระใหญเกนขนาดมาตรฐาน

× คาธรรมเนยมการจองทนงบนเครองบนตามความตองการเปนกรณพเศษหากสามารถท าได ทงนขนอยกบสายการบน และ รนของเครองบนแตละไฟลททใชบน ซงอาจเปลยนแปลงไดอยทสายการบนเปนผก าหนด

× คาภาษน ามน ทสายการบนเรยกเกบเพม ภายหลงจากทางบรษทฯไดออกตวเครองบนไปแลว × ภาษมลคาเพม 7% และภาษหก ณ ทจาย 3% กรณตองการออกใบเสรจรบเงนในนามบรษท × คาธรรมเนยมการขอวซาทองเทยว กรณทสถานทตแจงใหยนขอวซาแบบกะทนหนกอนเดนทางตามจรง ประเทศ

เกาหลใต อนญาตใหทานทถอหนงสอเดนทางไทย และมวตถประสงคเดนทางไปประเทศเกาหลใต เพอการทองเทยว ไมจ าเปนตองยนขอวซา โดยสามารถพ านกไดไมเกน 90 วน ตอครง

เงอนไขการจอง และ การช าระเงน - กรณาท าการจองลวงหนาอยางนอย 30 วน กอนออกเดนทาง พรอมช าระเงนมดจ าครงท 1 ทานละ 15,000 บาท

หลงจากสงเอกสารยนยนการจอง 2 วน ตวอยางเชน ทานจองวนน กรณาช าระเงนในวนถดไป กอนเวลา 16.00 น. เทานน โดยระบบจะยกเลกอตโนมตทนท หากยงไมไดรบยอดเงนตามเวลาทก าหนด และหากทานมความประสงคจะตองเดนทางในพเรยดเดม ทานจ าเปนตองท าจองเขามาใหม นนหมายถงวา กรณทมควรอ (WAITING LIST) กจะใหสทธไปตามระบบ ตามล าดบ เนองจากทกพเรยด เรามทนงราคาพเศษจ านวนจ ากด

- กรณาช าระคาทวรสวนทเหลออยางนอย 20 วน กอนออกเดนทาง หากทานไมช าระภายในระยะเวลาททบรษทก าหนด ทางบรษทจะถอวาทานสละสทธยกเลกการเดนทาง และ ขอสงวนสทธไมสามารถคนเงนมดจ าใหทานใดไมวาสวนในสวนหนงกตาม

- กรณลกคาท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอไมถง 15 วน กอนออกเดนทาง ทางบรษทขอสงวนสทธในการเรยกเกบคาทวรเตมจ านวน 100%

เงอนไขการยกเลก และ เปลยนแปลงการเดนทาง - ยกเลกการเดนทาง ไมนอยกวา 45 วน กอนวนเดนทาง คนเงนคาบรการรอยละ 100 ของคาบรการทช าระแลว ** ยกเวน พเรยดทมวนหยดนกขตฤกษ ตองยกเลกเดนทางไมนอยกวา 50 วน กอนเดนทาง **

- ยกเลกการเดนทาง 45 วน กอนวนเดนทาง ทางบรษทขอสงวนสทธไมคนเงนคาบรการทช าระมาแลวทงหมดทงน ทางบรษทจะหกคาใชจายทไดจายจรงจากคาบรการทช าระแลวเนองในการเตรยมการจดการน าเทยวใหแกนกทองเทยว เชน การส ารองทนงตวเครองบน การจองทพก ฯลฯ

- ทางบรษทขอสงวนสทธไมรบผดชอบ และ คนคาทวรสวนใดสวนหนงใหทานไดไมวากรณใดๆทงสน เชน สถานทตปฏเสธวซา ดานตรวจคนเขาเมอง ฯลฯ

- กรปเหมา หรอตดกรป ไมสามารถยกเลกการเดนทางไดทกกรณ

Page 19: ICN07 KOREA SAKURA BLOSSOM LOVE TG KOREA บินดึก KOREA... · love sonata) ซึ่งใช้เกาะนามีเป็นสถานที่ถ่ายท

- กรณตองการเปลยนแปลงผเดนทาง (เปลยนชอ) จะตองแจงใหทางบรษททราบลวงหนา อยางนอย 20 วน กอนออกเดนทาง กรณแจงหลงจากเจาหนาทออกเอกสารเรยบรอยแลว ไมวาสวนใดสวนหนง ทางบรษทขอสงวนสทธในการเรยกเกบคาใชจายทเกดขนจรงทงหมด ทงนขนอยกบชวงพเรยดวนทเดนทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนส าคญดวย กรณาสอบถามกบเจาหนาทเปนกรณพเศษ

- กรณตองการเปลยนแปลงพเรยดวนเดนทาง (เลอนวนเดนทาง) ทางบรษทขอสงวนสทธในการหกคาใชจายการด าเนนการตางๆ ทเกดขนจรงส าหรบการด าเนนการจองครงแรก ตามจ านวนครงทเปลยนแปลง ไมวากรณใดๆทงสน

- สายการบน THAI AIRWAYS ขอสงวนสทธส าหรบทานทจะเปลยนแปลงผเดนทาง กรณออกบตรโดยสาร (ตวเครองบน) เรยบรอยแลว ไมสามารถยกเลกหรอเปลยนแปลงไดทกกรณ จะตองซอบตรโดยสารใบใหม (หากมทวาง) เทานน โดยทางบรษทจะออกตวเครองบนกอนออกเดนทางอยางนอย 10-15 วน กอนเดนทาง ทงนขนอยกบกระบวนการการด าเนนการของแตละคณะเทานน

เงอนไขส าคญอนๆททานควรทราบกอนการเดนทาง

- คณะจะสามารถออกเดนทางไดตามจ าเปนตองมขนต า อยางนอย 25 ทาน หากต ากวาก าหนด คณะจะไมสามารถเดนทางได หากผเดนทางทกทานยนดทจะช าระคาบรการเพมเพอใหคณะเดนทางได ทางบรษทยนดทจะประสานงาน เพอใหทกทานเดนทางตามความประสงคตอไป

- ทางบรษทขอสงวนสทธในการงดออกเดนทาง หรอ เลอนการเดนทางไปในพเรยดวนอนตอไป โดยทางบรษทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพอวางแผนการเดนทางใหมอกครง ทงน กอนคอนเฟรมลางาน กรณาตดตอเจาหนาทเปนกรณพเศษทกครงหากทานลางานแลวไมสามารถเปลยนแปลงได

- กรณททานตองออกบตรโดยสารภายใน (ตวภายในประเทศ เชน ตวเครองบน , ตวรถทวร , ตวรถไฟ) กรณาตดตอสอบถามเพอยนยนกบเจาหนาทกอนทกครง และควรจองบตรโดยสารภายในทสามารถเลอนวนและเวลาเดนทางได เพราะมบางกรณทสายการบนอาจมการปรบเปลยนไฟลทบน หรอ เวลาบน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทงนขนอยกบฤดกาล สภาพภมกาศ และ ตารางบนของทาอากาศยานเปนส าคญเทานน สงส าคญ ทานจ าเปนตองมาถงสนามบนเพอเชคอนกอนเครองบน อยางนอย 3 ชวโมง โดยในสวนนหากเกดความเสยหายใดๆบรษทขอสงวนสทธ ในการไมรบผดชอบคาใชจายทเกดขนใดๆทงสน

- กรณททานเปนอสลาม ไมทานเนอสตว หรอ แพอาหารบางประเภท กรณาแจงเจาหนาทเปนกรณพเศษ - กรณผเดนทางตองการความชวยเหลอเปนพเศษ อาทเชน ใชวลแชร (WHEEL CHAIR) กรณาแจงบรษทฯ อยางนอย

7 วนกอนการเดนทาง หรอตงแตททานเรมจองทวร เพอใหทางบรษทประสานงานกบสายการบนเพอจดเตรยมลวงหนา กรณมคาใชจายเพมเตม ทางบรษทของสงวนสทธในการเรยกเกบคาใชจายตามจรงทเกดขนกบผเดนทาง

- กรณาสงรายชอผเดนทาง พรอมส าเนาหนาแรกของหนงสอเดนทางทกทานใหกบเจาหนาทหลงจากช าระเงนกรณททานเดนทางเปนครอบครว (หลายทาน) กรณาแจงรายนามคนอนกบเจาหนาทใหทราบ

- กรณทออกบตรโดยสาร (ตว) เรยบรอยแลว มรายละเอยดสวนใดผด ทางบรษทขอสงวนสทธในการรบผดชอบไมวาสวนใดสวนหนง หากทานไมด าเนนการสงส าเนาหนาแรกของหนงสอเดนทางใหทางบรษทเพอใชในการออกบตรโดยสาร

Page 20: ICN07 KOREA SAKURA BLOSSOM LOVE TG KOREA บินดึก KOREA... · love sonata) ซึ่งใช้เกาะนามีเป็นสถานที่ถ่ายท

- หลงจากทานช าระคาทวรครบตามจ านวนเรยบรอยแลว ทางบรษทจะน าสงใบนดหมายและเตรยมตวการเดนทางใหทานอยางนอย 3 หรอ 5 วน กอนออกเดนทาง

- อตราทวรน เปนอตราส าหรบบตรโดยสารเครองบนแบบหมคณะ (ตวกรป) ทานจะไมสามารถเลอนไฟลท วน ไป หรอ กลบสวนใดได จ าเปนจะตองไป และ กลบ ตามก าหนดการเทานน หากตองการเปลยนแปลงกรณาตดตอเจาหนาทเปนกรณพเศษ

- ทางบรษทไมมนโยบายจดคนอนใหกบลกคาทไมรจกกนมากอน เชน กรณททานเดนทาง 1 ทาน จ าเปนตองช าระคาหองพกเดยวตามทระบ

- หนงสอเดนทาง หรอ พาสปอรต ตองมอายใชงานไดคงเหลอไมนอยกวา 6 เดอน ณ วนกลบ - ส าหรบลกคาทเดนทาง 3 ทาน และ ตองการพกหองส าหรบ 3 ทาน อาจมคาใชจายเพมเตมไดในบางกรณ ขนอยกบ

โรงแรมทคณะนนๆพกวามหองรอบรบส าหรบ 3 ทาน หรอ (TRIPLE ROOM) หรอไม กรณไมม ทานจ าเปนจะตองช าระคาใชจายเพม (พกเดยว) ตามจรง ยกเวนเดกทมอายต ากวา 12 ป ณ วนเดนทางกลบ

- ฤดหนาวในตางประเทศ มขอควรระวง สภาพอากาศจะมดเรวกวาปกต สโมงเยนกจะเรมมดแลว สถานททองเทยวตางๆ จะปดเรวกวาปกต ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนทางควรเผอเวลาใหเหมาะสม และ หากมสถานททองเทยวกลางแจง เวลาเดนบนหมะ อาจลนไดตองใชความระมดระวงในการเดนเปนอยางสง หรอ ใชรองเทาทสามารถเดนบนหมะได แวนกนแดดควร เมอแสงแดดกระทบหมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจท าใหระคายเคองตาได

- ทางบรษทขอสงวนสทธเปลยนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เนองจากฤดกาล สภาพภมอากาศ เหตการทางการเมอง การลาชาของสายการบน เงอนไขการใหบรการของรถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนนทางบรษทจะค านงถงประโยชนของลกคาเปนส าคญ หากกรณทจ าเปนจะตองมคาใชจายเพม ทางบรษทจะแจงใหทราบลวงหนา

- เนองจากการเดนทางทองเทยวในครงน เปนการช าระแบบเหมาจายขาดกบบรษทตวแทนในตางประเทศ ทางบรษทจงขอสงวนสทธ ไมสามารถขอรบเงนคนไดในบรการบางสวน หรอ สวนใดสวนหนงททานไมตองการไดรบบรการ หากระหวางเดนทาง สถานททองเทยวใดทไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตใดกตาม ทางบรษทขอสงวนสทธในการไมสามารถคนคาใชจายไมวาสวนใดสวนหนงใหทาน เนองจากทางบรษทไดท าการจองและถกเกบคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาทงหมดแลว

- หากวนเดนทาง เจาหนาทสายการบน หรอ ดานตรวจคนออก และ เขาเมอง ตรวจพบ หนงสอเดนทาง (พาสปอรต) ของทานช ารดแมเพยงเลกนอย เชน เปยกน า ขาดไปหนาใดหนาหนง มหนาใดหนาหนงหายไป มกระดาษหนาใดหนาหนงหลดออกมา มรอยแยกระหวางสนของเลมหนงสอเดนทาง เปนตน ไมวากรณใดๆทงสน ทางสายการบน หรอ เจาหนาทดานตรวจคนออก และ เขาเมอง มสทธไมอนญาตใหทานเดนทางตอไปได ดงนนกรณาตรวจสอบ และ ดแล หนงสอเดนทางของทานใหอยในสภาพดอยตลอดเวลา ขณะเดนทาง กรณช ารด กรณาตดตอกรมการกงสลกระทรวงการตางประเทศเพอท าหนงสอเดนทางฉบบใหม โดยใชฉบบเกาไปอางอง และ ยนยนดวย พรอมกบแจงมาทบรษทเรวทสด เพอยนยนการเปลยนแปลงขอมลหนงสอเดนทาง หากทานไดสงเอกสารมาทบรษทเรยบรอยแลว กรณทยงไมออกบตรโดยสาร (ตวเครองบน) ทานสามารถเปลยนแปลงไดไมมคาใชจาย แตหากออกบตรโดยสาร (ตวเครองบน) เรยบรอยแลว ทางบรษทขอสงวนสทธในการเรยกเกบคาใชจายทเกดขนจรงทงหมด ซง

Page 21: ICN07 KOREA SAKURA BLOSSOM LOVE TG KOREA บินดึก KOREA... · love sonata) ซึ่งใช้เกาะนามีเป็นสถานที่ถ่ายท

โดยสวนใหญตวเครองบนแบบกรปจะออกกอนออกเดนทางประมาณ 14-20 วน ทงนขนอยกบกระบวนการและขนตอนของแตละคณะ

- เกยวกบทนงบนเครองบน เนองจากบตรโดยสาร (ตว) เปนลกษณะของคณะ (กรป อตราพเศษ) สายการบน ขอสงวนสทธในการเลอกทนงบนเครองบน กรณลกคาเดนทางดวยกน กรณาเชคอนพรอมกน และ สายการบนจะพยายามทสดใหทานไดนงดวยกน หรอ ใกลกนใหมากทสด

- ขอมลเพมเตมเกยวกบหองพกในโรงแรมทพก เนองจากการวางแปลนแบบหองพกของแตละโรงแรมแตกตางกน จงอาจท าใหหองพกแบบหองพกเดยว (SINGLE) และหองค (TWIN/DOUBLE) และ หองพกแบบ 3 ทาน (TRIPLE) จะแตกตางกน บางโรงแรม หองพกแตละแบบอาจจะอยคนละชนกน (ไมตดกนเสมอไป)

- ขอสงวนสทธการเกบคาน ามนและภาษสนามบนทกแหงเพม หากสายการบนมการปรบขนกอนวนเดนทาง - บรษทขอสงวนสทธ ในการไมรบผดชอบใดๆทงสน หากเกดกรณความลาชาจากสายการบน , การยกเลกบน , การ

ประทวง , การนดหยดงาน , การกอการจลาจล , ภยธรรมชาต , การน าสงของผดกฎหมาย ซงอยนอกเหนอความรบผดชอบของบรษท

- บรษทขอสงวนสทธ ในการไมรบผดชอบใดๆทงสน หากเกดสงของสญหายระหวางการเดนทาง ไมวากรณใดๆกตาม และ ขอสงวนสทธในการเรยกเกบคาใชจายตามจรง กรณทานลมสงของไวทโรงแรมและจ าเปนตองสงมายงจดหมายปลายทางตามททานตองการ

- รายการนเปนเพยงขอเสนอทตองไดร บการยนยนจากบรษทฯอกครงหนง หลงจากไดส ารองโรงแรมทพกในตางประเทศเรยบรอยแลว โดยโรงแรมจดในระดบใกลเคยงกน ซงอาจจะปรบเปลยนตามทระบในโปรแกรม

** เมอทานช าระเงนคาทวรใหกบทางบรษทฯแลว ไมวาสวนใดสวนหนงกตาม ทางบรษทฯ จะถอวาทานไดยอมรบเงอนไขขอตกลงทงหมดนแลว **

** ขอขอบพระคณทกทาน ทมอบความไววางใจ ใหเราบรการ **