idé + initiativ = indflydelse

Click here to load reader

Post on 02-Mar-2016

216 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Velkomstpjece til dig, som er ny forælder i en af Frie Børnehaver og Fritidshjems tilknyttede selvejende eller private institutioner

TRANSCRIPT

 • ID + INITIATIV= INDFLYDELSE

 • VELKOMMEN I FRIE BRNEHAVER OG FRITIDSHJEMDenne pjece er til Dig, som er ny forlDer i en af frie Brnehaver og fritiDshjems tilknytteDe selvejenDe eller private institutioner.

  her kan Du lse om institutionerne, om frie Brne-haver og fritiDshjem og hvaD vores engagement BetyDer for Dig og Din familie. sger Du information om Dit Barns nye institution, s sprg efter Deres pjece.

  vi hBer, at BDe Du og Dit Barn vil griBe De mange muligheDer og kvaliteter, som jeres nye, uafhngige Daginstitution rummer, og trives goDt meD Den.

  goD lselyst og velkommen i frie Brnehaver og fritiDshjem

  LANDSFORENINGEN FRIE BRNEHAVER OG FRITIDSHJEMKlerkegade 10B / 1308 Kbenhavn KT 3314 8890 / E [email protected] / W www.frie.dk

  UDGIVERFonden Frie Brnehaver Brn og Service (Landsforeningens erhvervsdrivende fond)

  TEKSTOlsson Kommunikation i samarbejde med Ebbe Sgaard, Frie Brnehaver og Fritidshjem

  LAyOUT OG TRyKKvorning design & kommunikation

  FOTOSBent Larsen, Frie Brnehaver og Fritidshjem

  Kbenhavn, Februar 20112. udgave

 • hvaD er selvejenDe institutioner?

  ID, INITIATIV, INDFLyDELSESelvejende institutioner hviler p en id og et behov i et lokalomrde. Forldre, pdagoger m.fl. opretter og driver institutionerne efter nrdemokratiske principper. Selvejende institutioner har formel ret til at arbejde ud fra eget idgrundlag.

  EJER SIG SELV BESTEMMER SELVSelvejende institutioner ejer sig selv. Derfor kan ingen overordnet myndighed eller aktionrkreds underkende bestyrel-sens beslutninger. Lnge fr der kom et lovkrav om forldreflertal i bestyrelserne, havde Frie Brnehaver og Fritidshjems tilknyttede institutioner det. Kommuner-ne har i tidens lb hentet mange ider fra de selvejende institutioner.

  ANSTTER SELV AFSKEDIGER SELVSelvejende institutioners liv er baseret p vedtgter, som beskriver forml og regler

  for valg til bestyrelsen. Bestyrelserne anstter og afskediger lederne og p-dagogerne, og har ogs det konomiske ansvar derfor har de stor indflydelse p institutionerne.

  KOMMUNALT TILSKUD MSKE ARV?Selvejende institutioner fr kommunalt tilskud efter en driftsoverenskomst mellem kommunalbestyrelse og insti- tutionernes bestyrelser. Institutionerne kan ogs have andre indtgter og ressourcer, fx formue, bygning, arv.

  KOMMUNALT TILSyNLandets kommuner skal fre pdagogisk og konomisk tilsyn med selvejende insti-tutioner, mens bestyrelserne sammen med lederne, souscheferne og pdagog-erne selv bestemmer resten inden for dagtilbudslovens rammer og den lokale brnepolitik. Selvejende institutioner er et alternativ til kommunale institutioner og bidrager til mangfoldigheden af til-bud. Institutionerne leverer pladser til kommunen og fr brn anvist fra den kommunale visitation.

  selvejenDe institutioner hviler p EN ID OG ET BEHOV i et lokalomrDe

 • hvaD er privatinstitutioner?

  SOM SELVEJENDE INSTITUTIONER OG DOG Privatinstitutioner ligner selvejende insti-tutioner. De er ogs oprettet af forldre, pdagoger m.fl. for at lse et lokalt behov og drives ofte af en forening og en bestyrelse.

  Privatinstitutioner fr kommunalt tilskud, men de er dog mere fri af kommunerne end selvejende institutioner er, fordi de ingen driftsoverenskomst har. De skal derfor selv tiltrkke brn til ventelisten, ligesom de selv kan bestemme forldre-betalingen og trkke evt. overskud ud af institutionerne. I Frie Brnehaver og Fritidshjem anbefaler vi, at evt. overskud kommer brnene og formlet til gode. Privatinstitutioner oprettes ofte som alternativ til kommunens institutioner og nye store strukturer med fjernt-placerede ledelser.

  hvaD er sociale tilBuD? BRUGERINVOLVERING OG LOKAL FORANKRINGI Frie Brnehaver og Fritidshjem deltager vi ogs i civilsamfundets udfordringer. Vi har mange rs erfaring med at udvikle og understtte fleksible tilbud, som byg-ger p brugerinvolvering og lokal for-an-kring. Vi har ogs professionelle for-udstninger til at understtte en sikker drift af bde projekter og institutioner.

  P TVRS AF SEKTORERVores engagement og erfaringer i Frie Brnehaver og Fritidshjem nsker vi at bruge offensivt og konstruktivt inden for andre sociale omrder. Ikke mindst p det spirende socialkonomiske omrde, hvor initiativtagerne er organisatorisk uafhngige af den offentlige sektor og nsker at arbejde p tvrs af sektorer.

  privatinstitutioner oprettes ofte som ALTERNATIV til kommu-nens institutioner og nye store strukturer meD fjerntplacereDe leDelser

 • vi er en nytnkenDe organisation, Der unDer-sttter IDEER til at etaBlere og uDvikle nye institutioner, institutionsformer og social-konomiske tiltag.

  vi tager INITIATIV og pvirker vores omgivelser for at sikre optimal INDFLyDELSE for forlDre, pDagoger og Brn

 • ID, INITIATIV, INDFLyDELSEVi er en nytnkende organisation, der understtter ideer til at etablere og ud-vikle nye institutioner og nye institutions-former. Vi tager initiativ og pvirker vores omgivelser for at sikre optimal indflydelse for forldre, pdagoger og brn.

  NATURLIGT OG UDVIKLENDE TILBUDVores ml er at vise kommuner, folketing og samfund, at selvejemodel og private og selvejende institutioner med sine rige muligheder for medbestemmelse, med-ejerskab og medansvar ogs fremover er et naturligt og udviklende institutions-tilbud til brn og unge.

  om lanDsforeningen frie Brnehaver og fritiDshjem hvem er vi? hvorDan arBejDer vi? hvaD tilByDer vi?

  MERE END 450 SELVEJENDE OG PRIVATE DAGINSTITUTIONERLandsforeningen Frie Brnehaver og Fritidshjem er interesse- og service- organisation for mere end 450 selvejende og private daginstitutioner i hele landet og dermed den strste herhjemme.

  MED SIDEN 1937 ...Vi kmper for et mangfoldigt institutions-tilbud baseret p demokrati og indflydelse. Det har vi gjort siden 1937. Forldre og pdagoger skal have mulighed for at oprette, drive og lede institutioner, som er forankret i lokalomrdet demokratisk ledede institutioner med reel indflydelse for alle forldre, pdagoger og brn.

  vi kmper for et MANGFOLDIGT institutionstilBuD Baseret p Demokrati og inDflyDelse

  LAN

  DSF

  orE

  NI

  NgEN

  FrIE BrNEhAVEr og FrITID

  ShjEm

  mErE EnD450 SELVEjEnDE

  DagInStItutIOnEr, PuLjEOrDnIngEr Og

  PrIVatE InStItutIOnEr50.000 FOrLDrE

  25.000 Brn

 • STT VORES TILTAGBde vores landsforening og vores lokalforeninger gr en stor indsats for at pvirke den politiske dagsorden og del-tage i den offentlige debat om brn og unges vilkr. Vi har dog brug for endnu mere indflydelse, og derfor opfordrer vi dig som ny forlder til at sttte vores tiltag i institutionen eller foreningen.

  Ls hvordan p: www.frie.dk

  VORES ENGAGEMENT ER MED TIL AT SIKRE etfritpdagogisktilbudafhj kvalitet enhverdag,somtagerafsti, hvad der er bedst for brnene entillidsfuldoggladramme,som fremmer aktivt fllesskab med alle denkortesteafstandfraidtil kvalitetsbetonet pdagogisk aktivitet medbestemmelseiinstitutionens dagligdag

  SOM FORLDER I EN SELVEJENDE ELLER PRIVATINSTITUTION OG/ELLER MEDLEM AF DENS BESTyRELSE FR DU strstmuligindflydelsepinstitu- tionens og dit barns dagligdag indgendevidenomogfrstehnds- kendskab til dit barns institution mulighedforatdeltageiarbejds- weekend og andet frivilligt arbejde med ledelsen og pdagogerne

  HVORFOR NAVNET FRIE BRNEHAVER OG FRITIDSHJEM?vores lanDsforening Blev etaBleret og fik sit navn, frie Brnehaver og fritiDshjem, omkring anDen verDenskrig. navnet viDner om vores inDsats for pDagogik i en autoritr og urolig tiD.

  mere enD 70 r senere arBejDer vi staDig p at sikre BenheD, trygheD og uDvikling for alle Brn og unge uanset race og religion og hinDre religis eller politisk pvirkning af Dem. Derfor holDer vores navn ogs i Dag.

 • FOKUS P BRN, IKKE P ADMINISTRATION ...regnskab, kontorarbejde og arbejds-giverproblematikker tager tid og flytter fokus fra Frie Brnehaver og Fritidshjems tilknyttede institutioners egentlige og fornemmeste opgave det pdagogiske arbejde med brnene.

  Derfor str vi som interesse- og service-organisation gerne for deres administra-tive opgaver, ligesom vi tilbyder faglig rdgivning (pdagogisk, psykologisk, forsikringsmssig, juridisk mv.) og inspi-ration. Vores tre psykologer og naturvej-lederen i Frie Brnehaver og Fritidshjem deler ogs gerne deres viden, rd og erfaringer med ledere og pdagoger i vores mere end 450 tilknyttede institutioner.

  pDAgogISk ArBEjDE

  mED BrNENE

  uDDannELSE / EFtEruDDannELSE

  FagLIg rDgIVnIng

  mDE- Og FOrhanDLIngS-rDgIVnIng

  hjLP tIL EjEnDOmSSagEr

  hjLP tIL FOrLagSVIrKSOmhED a

  BEStyrELSESarBEjDE

  PrIVat-InStItutIOnEr

  aDmInIStratIOn

 • FRIE BRNEHAVER OG FRITIDSHJEM ER id, vision, behov, engagement tradition og nytnkning ramme for inspiration, udvikling og videndeling politisk talerr og partner for tilknyttede institutioner og sociale tilbud strst mulig medbestemmelse for brn, unge, forldre, ledere, pdagoger garant for sikker drift (regnskab, budget mv.)

  LANDSFORENINGEN FRIE BRNEHAVER OG FRITIDSHJEMKlerkegade 10B / 1308 Kbenhavn KT 3314 8890 / E [email protected] / W www.frie.dk