ii congrأ©s 2010-01-23آ  tiques escolars, a la vegada que els docents en exercici participen de...

Download II Congrأ©s 2010-01-23آ  tiques escolars, a la vegada que els docents en exercici participen de forma

Post on 09-May-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • II Congrés Internacional de DIDÀCTIQUES

  II Congreso Internacional de DIDÁCTICAS II Congrès International de DIDACTIQUES

 • Edició: Departament de Didàctiques Específiques. Universitat de Girona

  Disseny gràfic i fotografia: Carme Parramon Impressió: Impremta Callís

  I.S.B.N. del C.D.: 978-84-8458-305-9 Dipòsit Legal: DL: Gi-128-2010

  Organitzen:

 • 5

  INDEX

  Introducció · Introducción · Introduction

  Comitè organitzador · Comité organizador · Comité organisateur

  Informacions · Informaciones · Informations

  Programa cultural · Programa cultural · Programme culturel

  Programa congrés · Programa congreso · Programme du congrès

  Taules de debat · Mesas de debate · Séances-Débats

  Taules de comunicacions · Mesas de comunicaciones · Séances de Communications

  Tallers · Talleres · Ateliers

  Punts de trobada · Puntos de encuentro · Points de Recontre

  7

  10

  11

  15

  17

  23

  47

  137

  153

 • 6

 • L’activitat del docent: Intervenció, Innovació, Investigació

  Introducció

  La dècada de 1990 va constituir a Europa Occidental un període de canvis estructurals profunds per a les institucions de formació de docents, marcats per dues grans tendèn- cies. Una, obre cap a interrogants fonamentals sobre els llocs i modalitats de la investiga- ció en la formació dels docents, l’altra, ha portat a interrogar i a explorar els llocs i moda- litats de les “pràctiques professionals” en els processos d’investigació i de producció de coneixement en Ciències de l’Educació.

  Focalitzant la mirada cap a l’activitat del professor”, els organitzadors del segon Congrés proposen un espai per a l’exposició i debat dels treballs realitzats actualment en l’àrea de les didàctiques de les disciplines amb la finalitat d’afrontar aquests dos grans interro- gants.

  Com estudiar l’activitat del professor des d’una perspectiva de didàctica de les disciplines? Quines són les seves facetes i quins aspectes comuns o diferències des de les diverses dis- ciplines? Quin lloc s’atribueix a l’activitat docent en els progra- mes de formació?

  Tres aspectes centrals en l’activitat dels docents orientaran l’organització de les propos- tes en aquest congrés :

  INTERVENCIÓ Un nombre important d’investigadors en didàctica de les disciplines ha des- envolupat estratègies d’intervenció més properes a les realitats de les pràc- tiques escolars, a la vegada que els docents en exercici participen de forma més activa en els processos de producció del coneixement en didàctiques.

  INNOVACIÓ A la vegada que s’investiguen i es coneixen cada cop més les pràctiques reals del docent a l’aula, es reconeixen socialment altres temps i espais en què s’estructura i es desplega igualment aquesta activitat. Aquests nous es- pais ens permeten actualment interrogar la noció mateixa d’innovació, i en particular, problematitzar l’”escala” i els “nivells de reconeixement” del que considerem com pràctiques innovadores.

  INVESTIGACIÓ Quines teories didàctiques poden ajudar a conceptualitzar l’activitat del pro- fessor? Quin mètode d’investigació permet estudiar l’activitat docent? Des de la dècada dels noranta sorgeixen nous camps d’investigació com són les “disciplines comparades” i les “didàctiques professionals” que interroguen els processos institucionals de disciplinarització de les diferents didàctiques.

  7

 • 8

  II Congreso Internacional de DIDÁCTICAS 2010

  La actividad del docente: Intervención, Innovación, Investigación

  Introducción

  La década de 1990 constituyó en la Europa Occidental un período de cambios estructura- les profundos para las instituciones de formación de docentes, marcados por dos grandes tendencias. Una, abre hacia interrogantes fundamentales sobre los lugares y modalidades de la investigación en la formación de los docentes, la otra, ha conducido a interrogar y a explorar los lugares y modalidades de las “prácticas profesionales” en los procesos de investigación y de producción de conocimiento en Ciencias de la Educación.

  Focalizando la mirada sobre la actividad del profesor, los organizadores del segundo Con- greso proponen un espacio para la exposición y debate de los trabajos actualmente rea- lizados en el área de las didácticas de las disciplinas con el fin de abordar estos dos grandes interrogantes.

  ¿Cómo estudiar la actividad del profesor desde una perspecti- va de didáctica de las disciplinas? ¿Cuáles son sus diferentes facetas y qué aspectos comunes o diferencias existen entre las diferentes disciplinas? ¿Qué lugar se le atribuye a la actividad docente en los programas de formación?

  Tres aspectos centrales en la actividad de los docentes orientarán la organización de las propuestas a este congreso:

  INTERVENCIÓN Un número importante de investigadores en didácticas de las disciplinas ha desarrollado estrategias de intervención más cercanas a las realidades de las prácticas escolares a la vez que los docentes en ejercicio participan de manera más activa en los procesos de producción del conocimiento en di- dácticas.

  INNOVACIÓN A la vez que se investigan y se conocen cada vez más las prácticas reales del docente en el aula, se reconocen socialmente otros tiempos y espacios en los que se estructura y se despliega igualmente la actividad docente. Es- tos nuevos espacios nos permiten actualmente interrogar la noción misma de innovación, y en particular, el problematizar la “escala” y los “niveles de reconocimiento” de lo que reconocemos como prácticas innovadoras.

  INVESTIGACIÓN ¿Qué teorías didácticas pueden ayudar a conceptualizar la actividad del profesor? ¿Qué métodos de investigación permiten estudiar la actividad do- cente? Desde la década de los noventa nuevos campos de investigación como lo son las “didácticas comparadas” y las “didácticas profesionales” que interrogan los procesos institucionales y de disciplinarización de las di- ferentes didácticas.

 • Introduction

  Les années 1990 ont constitué en Europe une décennie de profondes transformations dans les institutions de formation des professeurs, marquées par deux tendances encore en déve- loppement. La première est celle de la transformation des institutions de formation vers des formations de niveau universitaire. La deuxième, directement liée à la première, est l’émergence de la dimension professionnalisante dans les formations universitaires, marquée notamment par l’inclusion de modules de formation fortement articulés aux «terrains» et pratiques de la profes- sion enseignante.

  En orientant le regard sur l’activité enseignante les organisateurs de ce deuxième congrès na- tional et premier international en didactiques des disciplines proposent aux participants de se saisir de ces deux champs de problématisation dans un espace afin de présenter et de débattre des travaux actuellement en cours en didactiques des disciplines.

  Comment étudier l’activité du professeur à partir des paradigmes, modèles et conceptualisations issues des différentes didactiques des disciplines? Quels sont les différents aspects à étudier? Quels traits communs et quelles spécificités au regard des objets à en- seigner ou des cadres théoriques convoqués? Quelle place attri- bue-t-on à l’activité enseignante dans les programmes de formation (initiale et continue), sous quelles modalités et avec quels effets?

  Les propositions de communication s’orienteront selon trois axes de problématisation:

  INTERVENTION Un nombre important de chercheurs en didactiques des disciplines développe actuellement des stratégies d’intervention plus proches des pratiques enseignan- tes en même temps que les enseignants participent plus directement aux dispo- sitifs de recherche et de production de savoirs didactiques.

  INNOVATION On assiste à un accroissement des études sur les pratiques effectives en classe, ainsi qu’à la reconnaissance d’autres lieux et moments durant lesquels se déploie et se structure l’activité enseignante. Ces nouveaux espaces impliquent que l’on s’interroge sur nos conceptions de l’innovation didactique, en particulier en ce qui concerne les échelles et niveaux de reconnaissance de ce que nous appelons des pratiques innovantes.

  RECHERCHE Quelles sont les théories didactiques qui peuvent contribuer à une conceptuali- sation de l’activité de l’enseignant? A partir de quelles méthodes de recherche? A partir des années 1990 émergent de nouveaux champs de recherches tels que la didactique comparée ou la didactique professionnelle qui mettent en question les processus institutionnels de disciplinarisation des différentes didactiques.

  L’activité de l’enseignant: Intervention, Innovation, Recherche

  9

 • COMISSIÓ EXECUTIVA

  Lola Álvarez Rodríguez Universidad de Granada René Rickeman del Castillo Université de Genève Joan Vallès Villanueva Universitat de Girona

  COMISSIONS CIENTÍFÍQUES i ORGANITZADORES

  UNIVERSITÉ DE GENÈVE COORDINACIÓ Joaquim Dolz Mestre Didactique des Langues René Rickenmann del Castillo Didactique des Enseignements Artistiques

  MEMBRES DE LA COMISSIÓ Adrián Córdoba Didactique de l’Éducation Physique Laurent Dubois Didac