illustrasjonene er basert på fotografier tatt i ishotellet ... skrift3-2010.pdf...

Click here to load reader

Post on 24-Sep-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Illustrasjonene er basert på fotografier tatt i ishotellet i Jukkasjärvi i 2008 og 2009. Foto: Marit Andreassen. Omslag: Typisk Bjørseth AS / Kristoffersens Trykkeri AS, Narvik. Trykk: Kristoffersens Trykkeri AS, Narvik.

  ISBN 978-82-8085-047-8 ISSN 1891-2311

 • Forord

  Nødvendigheten av å inkludere og styrke klientens stemmer står sentralt når det fokuseres på forbedring av behandlingsresultater, brukermedvirk- ning og brukerrettigheter. Både politiske myndigheter, brukere og fagfolk er opptatt av at brukermedvirkning skal få en naturlig plass i behandling av rusmiddelavhengige. De gode intensjonene synes likevel vanskelig å omsette i praksis. Klient – og resultatstyrt praksis (KOR) har vist seg å være en slik intervensjon som kan bidra til å ivareta brukerrettigheter, og gjøre oss i stand til å yte mer brukerstyrt behandling. KOR er en tilnærming der formålet er å gi brukerne en sentral plass som aktive deltakere i utforming og vurdering av egen behandling.

  Formålet med denne studien er å beskrive kliniske erfaringer ved bruk av KOR i Ruspoliklinikken (Rus og spesialpsykiatrisk klinikk, UNN), samt under- søke hvilke faktorer som påvirker implementeringen av KOR.

  Dette pilotprosjektet er et spennende samarbeid mellom Ruspoliklinikken og KoRus-Nord, som kom i stand på bakgrunn av et forslag fremmet ved Rus og spesialpsykiatrisk klinikk/UNN, om å innføre KOR i deler av klinikken i nær fremtid. Gjennom prosjektets beskrivelser av utviklings- og endrings- prosessen, ønsker vi å synliggjøre aktuelle tema og problemstillinger, til nytte for andre avdelinger som ønsker å implementere KOR.

  Vi vil takke de som har bidratt til at studien har blitt en realitet. Først og fremst de ansatte ved Ruspoliklinikken, som med stor velvilje har delt raust av sine erfaringer gjennom hele prosjektperioden. En stor takk rettes videre til våre kolleger og prosjektmedarbeidere ved KoRus-Nord, konstituert virk- somhetsleder Marit Andreassen og seniorrådgiver/forskningsleder Trond Nergaard Bjerke, for verdifulle innspill i arbeidet med rapporten.

  Bergen/Tromsø/Narvik, juli 2010

  Ann-Heidi Nebb, prosjektleder / psykologspesialist, KoRus-Nord Rose-Marie Lejon, seksjonsleder Ruspoliklinikken, UNN Silje Camilla Wangberg, Seniorrådgiver/phd, KoRus-Nord

  1

 • Innhold Sammendrag ................................................................................................ 5

  1. Innledning ................................................................................................. 13 1.1. Bakgrunn for prosjektet ............................................................................ 13

  1.1.1. Politiske føringer - opptrappingsplanen for rusfeltet ....................... 13 1.1.2. Pasientfokusert forskning................................................................ 15

  1.2. Formål og problemstillinger ..................................................................... 16 1.2.1. Formål ........................................................................................... 16 1.2.2. Problemstillinger ............................................................................ 16

  1.3. Begrepsbruk i rapporten........................................................................... 17 1.4. Oppbygging av rapporten ....................................................................... 17

  2. Klient- og resultatstyrt praksis (KOR) ........................................................ 19 2.1. Innledning................................................................................................ 19 2.2. Inspirasjonskilder til KOR .......................................................................... 19

  2.2.1. Behandlingsallianse ........................................................................ 20 2.2.2. Tidlig bedring ................................................................................ 21 2.2.3. Fortløpende tilbakemelding ........................................................... 22

  2.3 KOR i Norge ........................................................................................... 23 2.4. Endringsfaktorer i rusbehandling .............................................................. 24 2.5. Oppsummering KOR................................................................................ 25

  3. Implementering .......................................................................................... 27 3.1. Innledning................................................................................................ 27 3.2. Forhold som påvirker implementeringen .................................................. 28 3.3. Hemmere og fremmere............................................................................ 30

  3.3.1. Individuelle faktorer: ...................................................................... 31 3.3.2. Faktorer relatert til den sosiale settingen ........................................ 33 3.3.3. Systemfaktorer ............................................................................... 35

  3.4. Oppsummering – implementering ........................................................... 36

  4. Metode ....................................................................................................... 39 4.1. Klinisk bruk av KOR .................................................................................. 39 4.1.1. Prosedyre .............................................................................................. 39

  4.1.2. Deltakere........................................................................................ 41 4.1.3. Etiske refleksjoner ........................................................................... 42 4.1.4. Instrumenter .................................................................................. 42 4.1.5. Statistiske analyser.......................................................................... 44 4.1.6. Metodiske refleksjoner.................................................................... 44

  4.2. Implementeringsstudien........................................................................... 45 4.2.1. Prosedyre ....................................................................................... 45 4.2.2. Informanter.................................................................................... 46 4.2.3. Datainnsamling.............................................................................. 46 4.2.4. Analyse .......................................................................................... 49 4.2.5. Metodiske refleksjoner.................................................................... 49

  3

 • 4

  5. Resultater fra klinisk bruk av KOR ........................................................... 51 5.1. Pasientenes opplevde endring i behandling, målt ved ORS ...................... 51 5.2. Pasientenes vurdering av den terapeutiske alliansen, målt ved SRS........... 53 5.3. Sammenheng mellom ORS og SRS........................................................... 55

  6. Resultater fra implementeringen av KOR ................................................. 57 6.1. Individuelle faktorer.................................................................................. 57

  6.1.1. Innledning ..................................................................................... 57 6.1.2. Kompetanse ................................................................................... 57 6.1.3. Holdninger..................................................................................... 62 6.1.4. Motivasjon ..................................................................................... 76 6.1.5. Hvilke individuelle faktorer hemmer og

  fremmer implementeringen?.......................................................... 81 6.2. Faktorer relatert til den sosiale konteksten ................................................ 85

  6.2.1. Innledning ..................................................................................... 85 6.2.2. Behandlernes vurdering av klientenes oppfatning av KOR.............. 85 6.2.3. Sosial kontekst – kollega, teamkultur og leder ................................ 90 6.2.4. Hvilke sosial kontekst faktorer hemmer og

  fremmer implementeringen?.......................................................... 96 6.3. Systemfaktorer ......................................................................................... 99

  6.3.1. Innledning ..................................................................................... 99 6.3.2. Organisasjon og struktur .............................................................. 100 6.3.3. Økonomi, personell - og tidsmessige ressurser ............................. 107 6.3.4. Hvilke systemfaktorer hemmer og fremmer implementeringen .... 110

  7. Oppsummering og mulige implikasjoner for videre implementering av KOR .......................................................................... 115 7.1 Innledning.............................................................................................. 115 7.2 Oppsummering av viktige funn.............................................................. 116

  7.2.1. Klinisk bruk av KOR ...................................................................... 116 7.2.2. Føringer i implementeringen av KOR ........................................... 117 7.2.3. Barrierer i implementeringen av KOR ........................................... 119

  7.3. Implikasjoner for videre implementering av KOR.................................... 120 7.3.1. En systematisk tilnærming til implementering .............................. 120 7.3.2. Forpliktelse, forankring og eng