in banská štiavnica 2014 | 2015 · pdf file 2015. 6. 29. · iv., x.,...

Click here to load reader

Post on 08-Feb-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • kam wherev Banskej Štiavnici in Banská Štiavnica

  2014 | 2015

  informations | services | opening hours | attractions | trips

  informácie | služby | otváracie hodiny | zaujímavosti | výlety

 • Vitajte v Banskej Štiavnici a jej okolí s bohatou históriou a množstvom zaujímavých miest. Romantická spleť ulíc a uličiek Banskej Štiavnice tvorí neodmysliteľnú súčasť originálneho genius loci tohto mesta. Návštevníkovi však môže pripadať ako skutočný labyrint, a tak nečudo, že nejedno pôvabné štiavnické zákutie unikne jeho pozornosti v tieni tu- ristických dominánt mesta a jeho okolia. Túto knižočku sme pripravili s úmyslom pomôcť našim milým hosťom pri orien- tácii v Banskej Štiavnici a jej okolí a sprí- jemniť tak poznávanie mesta. Nechajte sa uniesť jeho čarovnou atmosférou!

  TurisTické informačné cenTrum

  TIK okrem iného zabezpečuje predaj par- kovacích kariet, sprievodcovské služby a predaj vstupeniek do expozícií múzeí a na kultúrne podujatia.

  Po – Ne: V. – IX.: 9.00 – 18.00, V., VI., IX.: 9.00 – 17.00 X. – IV.: 8.00 – 16.00

  Nám. sv. Trojice 6, tel. 045 694 96 53, www.banskastiavnica.sk

  infocenTrum kalvária

  V Dolnom kostole na Kalvárii

  IV., X., XI.: cez víkendy 10.00 – 16.00* V. – IX. denne 10.00 – 17.00* *Otvorené len v prípade priaznivého počasia!

  tel.: 0905 360 307, www.kalvaria.org

  infocenTrum siTno

  Umiestené vo vyhliadkovej veži na vrchole Sitna (1009 m), najvyššieho vrchu Štiav- nických vrchov. Otvorené je len sezónne. Prevádzkuje aj malý bufet.

  infocenTrum ŠTiavnické Bane

  Nachádza sa v budove obecného úradu.

  Otvorené sezónne Po – Pia

  Obecný úrad Štiavnické Bane, tel.: 0905 853 479, www.stiavnickebane.ocu.sk

  odporúčaná TurisTická liTeraTúra

  potulky Banskou Štiavnicou Objavte tajomné uličky, zákutia a zná- me dominanty mesta a pochopte nové súvislosti. Dostupné v cene 2,00 €, aj v anglickom, nemeckom a maďarskom jazyku*.

  sklené Teplice – vyhne – Banská Hodruša, dolné Hámre Trojica romantických sprievodcov po obciach so zaujímavou históriou. Do- stupné v cene 2,50 € v slovenskom jazyku*.

  náučné chodníky v okolí Banskej Štiavnice Sprievodca štiavnickými náučnými chodníkmi spolu s ich krátkymi popis- mi a znázornením na mape. Dostupné v cene 1 € v slovenskom jazyku*.

  *publikácie sú k dispozícii v turistickej informačnej kancelárii mesta, v infocen- tre Kalvária, v múzeách a na recepciách ubytovacích zariadení.

  Welcome to Banská Štiavnica and its surroundings with a rich history and countless places of interest. The romantic maze of streets and alleys of Banská Štiavnica forms an intrinsic part of the genius loci of this place. A newcomer can easily get lost in this labyrinth, so no wonder that some less known and yet magical places might remain undiscovered. For this purpose we have prepared this booklet, in order to help and guide our guests in the process of discovering Banská Štiavnica and its surroundings. Please, enjoy the unique atmosphere of our town!

  TourisT informaTion cenTer (Tik)

  Tickets to museums and expositions, sightseeing, guided tours, information about cultural events and opening hours, as well as selling parking cards, souvenirs, maps and books.

  Mo – Sun: V. – IX.: 9.00 – 18.00, V., VI., IX.: 9.00 – 17.00 X. – IV.: 8.00 – 16.00

  The Holy Trinity Sq. 6, +421 45 694 96 53, www.banskastiavnica.sk

  info cenTre kalvária (calvary)

  In the Lower Church.

  IV., X., XI.: weekends 10.00 – 16.00* V. – IX.: daily 10.00 – 17.00* *opened only during nice weather!

  Tel.: +421 905 360 307, www.kalvaria.org

  info cenTer siTno

  Placed in the gazebo right on the top of the highest hill of the Štiavnica moun-

  tains, Sitno (1009 m). It offers a small nature exhibition and a small snack bar. Opened seasonally.

  info cenTer of ŠTiavnické Bane village

  Opened seasonally Mon – Fri

  Located in the village hall, +421 905 853 479, www.stiavnickebane.ocu.sk

  recommended puBlicaTion

  Wandering through Banská Štiavnica Discover secret streets

  and famous sites of Banská Štiavnica and understand unknown context. Available in the price of € 2.00, also in German and Hungarian language*

  *publications are available in the tourist in- formation centers, in museums and at the receptions of accommodation facilities

  všeobecné turistické info general tourist information

  where in banská štiavnicakam v banskej štiavnici2 3

  http://www.banskastiavnica.sk/ http://www.kalvaria.org/

 • sTarý zámok

  Pôvodne prvý farský kostol, románska bazilika, neskôr prebudovaná v gotickom slohu a napokon zmenená na protiturec- kú pevnosť – mestský hrad. Jeho dnešná podoba nesie viditeľné znaky týchto pre- mien. V budove sídlia expozície Sloven- ského banského múzea, v lete sa tu konajú koncerty, divadelné predstavenia, reme- selnícke trhy a iné kultúrne podujatia.

  námesTie sväTej Trojice

  Centrum historickej časti mesta. V jeho dolnej časti dominuje elegantné baroko- vé súsošie Svätej Trojice s Immaculatou a svätcami – ochrancami pred morovou epidémiou (preto aj Morový stĺp). Ná- mestie obklopujú honosné domy boha- tých banských podnikateľov a ostatných mešťanov. V minulosti sa tu konali trhy. Trhovníci zaplnia námestie pri pravidel- ných letných podujatiach aj v súčasnosti. Na Námestie Svätej Trojice v jeho spodnej časti nadväzuje Radničné námestie s bu- dovou Radnice, sídlom mestskej samo- správy. Na radničnej veži je jeden z tradič- ných štiavnických divov – malá hodinová ručička ukazuje minúty a veľká hodiny.

  kosTol sv. kaTaríny („slovenský kosTol“)

  Neskorogotický chrám z prelomu 15. a 16. storočia, v interiéri s cennou sochou Panny Márie, pripisovanou okruhu le- gendárneho Majstra M.S., pôvodnou krs- titeľnicou a krucifixom. Na bočnej stene je reštaurovaná nástenná maľba s výjavom Posledného súdu. V krypte pod kostolom pochovávali richtá- rov a významných mešťanov. V 18. storočí pristavali k presbytériu chrámu kaplnku sv. Jána Nepomuckého. Názov „sloven- ský“ dostal kostol preto, lebo sa v ňom od 17. storočia kázalo po slovensky. V sú- časnosti sa v ňom omše slávia len príle- žitostne. Kostol je verejnosti prístupný v turistickej sezóne. Prehliadky mimo let- nej sezóny si môžete dohodnúť cez email: [email protected]

  THe old casTle

  The first church in the town, erected in the early 13th century as a romanesque basilica and then refurbished in gothic style, was finally converted in mid-16th century to the town’s fortress against the raids of the Turks. Its current look reflects all these changes. The castle offers several exposi- tions of the Slovak Mining Museum in- cluding a clay-pipe and a blacksmith work- shop, a prison and torture tower, a former ossuary (so-called karner, a round bastion which is said to be the oldest standing edifice in the town), knights hall, lapidary, and here can be found the original still- existing carved wooden reliefs and statues of the Calvary from the chapels. During the summer season concerts, theatre performances, fairs and cultural events also take place here.

  THe Holy TriniTy square

  The square marks the historical centre of Banská Štiavnica. Its lower part is dominated by a monumental statue of the Holy Trinity with Saints, which was built as a remembrance for the 1710 plague epidemic. This explains where the nick- name (the Plague Column) among the local

  residents comes from. The Square is sur- rounded by medieval mansions once be- longed to mine-owner families and other burghers. Thus, every house has its name according to its old-time owner. During the summer season there are often mar- kets and events on the weekends. Its lower part continues as the Town Hall Square.

  THe sainT caTHerine´s cHurcH

  Saint Katherine church (also known as slovak church) is a roman catholic church of gothic style in the historical centre next to the town hall. It was built around 1490. There is a precious statue of Virgin Mary, original babtisery and crucifix inside the church. On the side wall you can also see a part of original fresco of The last judgement. In the crypt under the church used to be buried mayors and prominent townspeople. St. Catherine´s church is called also „Slovak church“ because the preaches used to be held in Slovak. Now there are no masses anymore, it serves as a ceremonial hall for town events, and oc- casionally visi table in the summer months. Visit of the church can be also arranged on [email protected]

  1 1

  2

  2

  3

  3

  1

  2

  oplatí sa vidieť what´s worth seeing

  where in banská štiavnicakam v banskej štiavnici4 5

 • farský kosTol naneBovzaTia panny márie („nemecký kosTol”)

  Pôvodne trojloďová románska bazilika z prvej tretiny 13. storočia, zasvätená sv. Mikulášovi. V minulosti slúžila naj- mä nemeckému obyvateľstvu. Patrila dominikánom. Súčasnú podobu chrám získal po požiari roku 1808, keď dostal o. i. neskoroklasicistickú fasádu a dve boč- né veže. Jeho celková stavebná koncep- cia však ostala zachovaná. Pri kostole sa nachádzajú ruiny piaris