infobroschyr februari 2016 ny af1

Click here to load reader

Post on 26-Jul-2016

217 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://www.didnergerge.se/wp-content/uploads/2016/02/Infobroschyr-februari-2016-ny-AF1.pdf

TRANSCRIPT

 • Informationsbroschyr

  VRDEPAPPERSFONDER

  Didner & Gerge Aktiefond

  Didner & Gerge Smbolag

  Didner & Gerge Global

  Didner & Gerge Small and Microcap

  29 februari 2016

  DIDNER & GERGE FONDER AB

  www.didnergerge.se

 • Informationsbroschyren fr nedan angivna fonder r upprttad i enlighet med lagen (2004:46)

  om vrdepappersfonder och Finansinspektionens freskrifter (2013:9) om

  vrdepappersfonder.

  Fondbolaget

  Namn: Didner & Gerge Fonder AB Adress: Box 1008, 751 40 Uppsala

  Organisationsnummer: 556491-3134

  Telefon: 018-64 05 40

  Fax: 018-10 86 10

  Hemsida: www.didnergerge.se

  E-post: [email protected]

  Bolagets ste

  och huvudkontor: Uppsala

  Bolagets bildande: 1994-07-18

  Aktiekapital: 5 000 000 SEK

  Styrelse: Henrik Didner, ordfrande

  Adam Gerge

  Anders Frigell

  Mats-Olof Ljungquist

  Kristina Patek

  Sven Blanke

  Verkstllande direktr: Helena Hillstrm

  Vice verkstllande direktr: Adam Gerge

  Ansvarig regelefterlevnad: sa Eklund

  Ansvarig riskhantering: Richard Toss

  Tillstnd att bedriva fond-

  verksamhet gavs av

  Finansinspektionen: 1994-10-20

  Tillstnd att bedriva fond-

  verksamhet enligt Lagen

  om investeringsfonder gavs

  av Finansinspektionen: 2006-08-31

  Frvaringsinstitut fr fonder frvaltade av Didner & Gerge Fonder AB r Skandinaviska

  Enskilda Banken AB (org nr 502032-9081) med ste i Stockholm. Huvudsaklig verksamhet:

  Bankrrelse och finansiell verksamhet.

  Bolagets revisor r auktoriserad revisor Peter Nilsson, PwC.

  Uppdragsavtal Fondbolaget har uppdragit t Mats Jakobsson, BDO Mlardalen, att vara ansvarig fr

  fondbolagets funktion fr internrevision. Fondbolaget anlitar Ekonomiservice &

  Konsultation (org nr 491206-7610) fr att skta fondbolagets lpande redovisning.

  Fondbolaget har uppdragit t Xite consulting att ansvara fr omrde IT.

 • Registerhllning Fondbolaget fr register ver samtliga andelsgare och deras innehav. Andelsgares innehav

  redovisas p rsbesked i vilket ven deklarationsuppgifter finns.

  Limitering av kp- och inlsenorder

  Det r inte mjligt att limitera kp- och inlsenorder.

  Fondbolaget frvaltar fljande vrdepappersfonder

  Didner & Gerge Aktiefond - Frvaltare Gustaf Setterblad - frvaltare Adam Nystrm

  Didner & Gerge Smbolag

  - frvaltare Carl Gustafsson - frvaltare Johan Wallin

  Didner & Gerge Global

  - frvaltare Henrik Andersson - frvaltare Lars Johansson

  Didner & Gerge Small and Microcap

  - frvaltare Carl Granath - frvaltare Henrik Sandell

  Fondens upphrande eller verltelse av fondverksamhet Om fondbolaget beslutar att fond skall upphra eller att fonds frvaltning, efter medgivande

  av Finansinspektionen, skall verltas till annat fondbolag, kommer samtliga andelsgare att

  informeras om detta. Om Finansinspektionen terkallar fondbolagets tillstnd eller

  fondbolaget trtt i likvidation eller frsatts i konkurs skall frvaltningen av fond tas ver av

  frvaringsinstitutet.

  ndring av fondbestmmelser Fondbolaget har, genom beslut av styrelsen, mjlighet att ndra fondens fondbestmmelser.

  ndring av fondbestmmelser skall understllas Finansinspektionen fr godknnande.

  ndringarna kan pverka fondens egenskaper, t.ex. placeringsinriktning, avgifter och

  riskprofil. Sedan ndring godknts skall beslutet hllas tillgngligt hos fondbolaget och

  frvaringsinstitutet samt tillknnages p stt Finansinspektionen anvisar.

  Skatteregler Frn och med 1 januari 2012 gller nya skattebestmmelser fr fonder och fondinnehav.

  Skatten p sjlva fonden r borttagen och fonden behver drmed inte lngre lmna utdelning

  fr att undvika beskattning. En ny skatt p innehav av direktgda andelar i investeringsfonder

  har infrts. Den rliga skatten p fondandelar tas ut oavsett om innehavet kat eller minskat i

  vrde. Den skatten tas ut genom att 0,4 procent av fondandelarnas vrde den 1 januari tas upp

  som schablonintkt i inkomstslaget kapital. Beloppet frtrycks i deklarationen. Andelsgaren

  betalar 30 procent i skatt p schablonintkten. Skatteuttaget uppgr drmed till 0,12 procent

  av fondandelarnas vrde. Vid frsljning av fondandelar berknas vinst eller frlust. Skatten

  p kapitalvinst r 30 procent fr privatpersoner och 22 procent fr juridiska personer.

 • Kapitalvinst/frlust redovisas p kontrolluppgift till Skatteverket, men skatteavdrag grs ej.

  Skatten kan pverkas av individuella omstndigheter och den som r osker p eventuella

  skattekonsekvenser br ska experthjlp.

  Skadestndsskyldighet Om en fondandelsgare tillfogats skada genom att fondbolaget vertrtt lagen (2004:46) om

  vrdepappersfonder eller fondbestmmelserna, skall fondbolaget erstta skadan.

  Marknadsfring inom EES Fondbolaget har underrttat Finansinspektionen om marknadsfring av andelar i Finland fr

  samtliga fonder. Fondbolaget ansvarar fr distribution av informationsmaterial samt hantering

  av inlsen och utbetalningar.

  Fondbolaget har underrttat Finansinspektionen om marknadsfring av andelar i Norge fr

  samtliga fonder. Fondbolaget ansvarar fr distribution av informationsmaterial samt hantering

  av inlsen och utbetalningar.

 • Didner & Gerge Aktiefond

  Sverigeregistrerad aktiefond

  Mlsttning & placeringsinriktning Mlsttningen fr placering av fondens medel r att p lng sikt, d v s en tidsperiod om fem r

  eller mera, uppn en vrdemssig kning av fondens andelsvrde. Fonden r en aktiefond vars

  medel till minst 90 % investeras i aktier och aktierelaterade verltbara vrdepapper. Av

  dessa investeringar skall minst 80 % ske i aktier och aktierelaterade verltbara vrdepapper i

  Sverige. Fonden r en aktivt frvaltad fond och fr placera sina medel i verltbara

  vrdepapper, fondandelar och p konto hos kreditinstitut. Med verltbara vrdepapper avses

  aktier, aktierelaterade verltbara vrdepapper och svenska statsskuldsvxlar. Fonden

  kommer normalt ej att handla med derivat. Fonden kan enbart anvnda derivat i hgst

  begrnsad omfattning och med syfte att effektivisera frvaltningen.

  Risk Sparande i aktier innebr risk fr stora kurssvngningar och drfr rekommenderas en spartid

  verstigande fem r. Risker som kan frvntas frekomma fr fonden och drmed dess

  andelsgare r bl a marknadsrisk, branschrisk, fretagsrisk, rnterisk, inflationsrisk,

  likviditetsrisk och valutarisk. Se frklaring kring fondens riskprofil nedan.

  Vem passar fonden fr? Didner & Gerge Aktiefond passar den kund som har en placeringshorisont p fem r eller

  mer. Fondspararen mste kunna acceptera att stora kurssvngningar kan frekomma.

  Frklaring kring fondens riskprofil Marknadsrisk - Aktieplaceringar innebr marknadsrisk d priset p aktier varierar. Vrdet p

  fondens andelar fluktuerar dagligen beroende av de underliggande aktiernas kursfrndringar.

  Som fljer av fondbestmmelser och lagstiftning r Didner & Gerge Aktiefond diversifierad

  genom att flera aktier gs. I den mn de aktier fonden innehar inte helt samvarierar minskar

  risken.

  Branschrisk Frndring av externa faktorer kan f stor genomslagskraft i en specifik bransch. Det kan avse insatsvaror, ny teknik, myndighetsbeslut, reglering mm. Didner &

  Gerge aktiefond investerar normalt i olika slags verksamheter och branscher fr att balansera

  denna typ av risk.

  Fretagsrisk Innehav av andelar i Didner & Gerge Aktiefond leder till delgande i portfljbolagens verksamheter. Fr vrdeskapande gande krvs att delgda bolags

  verksamhet ver tiden r framgngsrik och ger avkastning. Fr att minimera fretagsrisk

  sker fonden investera i fretag som har eller kan uppn konkurrensfrdelar exempelvis

  genom goda marknadsandelar, effektivitet, varumrken eller liknande kvaliteter. Fretagsrisk

  kan vidare hrstamma frn fretags finansiella risktagande som inte br vara alltfr

  omfattande d fretag br klara ekonomisk nedgng med frsvagad vinstgenerering och

  samtidigt kunna ta vara p mjligheter nr de uppstr. Drfr sker fonden investera i fretag

  dr tillgngar och kassaflden vl tcker de behov som rrelsen binder upp i form skulder,

  sysselsatt kapital, taganden och ndvndiga investeringar. Trots sdana hnsynstaganden r

  det mjligt att fondbolaget i det enskilda fallet inte klarar av att gra en rimlig bedmning av

  frhllandet mellan lngsiktig vrderingspotential och fretagsrisker vilket kan medfra en

  vrderingsrisk. Genom analys dr det enskilda fretaget str i centrum sker fondbolaget

  begrnsa sdan risk.

 • Rnterisk Innehaven i fondens portflj kan ha olika knslighet fr rntefrndringar och drmed pverka hela aktiefondens rnteknslighet. Vid fondens investeringar tas hnsyn till

  portfljbolagens soliditet och knslighet fr rntefrndringar.

  Inflationsrisk Vid stigande inflation kan kostnadskningar bli betungande fr fretag. Dels fr att insatskostnader stiger och dels fr terinvesteringskostnader i bolagens rrelser stiger.

  Fr att begrnsa denna risk fredras investeringar i fretag som r starka inkpare och har

  frmga att fra vidare priskningar till kunderna.

  Likviditetsrisk D vrdepapper inte kan kpas eller sljas utan stor pverkan p vrdepapperets pris freligger likviditetsrisk. Sdan risk r normalt mest ptaglig i aktier dr

  daglig omsttningsvolym r lg. Likviditetsrisker kan ocks frndras snabbt vid frndrade

  marknadsfrhllanden. I de fall dr Didner & Gerge Aktiefond innehar en frhllandevis stor

  del av ett bolags aktier kan frsljning med