informator pwsz w koninie 2015/2016

Download INFORMATOR PWSZ W KONINIE 2015/2016

Post on 21-Jul-2016

217 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • 2015/2016

  Pastwowa Wysza Szkoa Zawodowa wKoninie

 • Sowo Rektora 5

  Nowoci 6

  Terminy naboru 7

  Oferta edukacyjna 8

  Bezpieczestwo wewntrzne 11

  Budownictwo 13

  Dietetyka 15

  Filologia (I stopie) 19

  Finanse i rachunkowo 21

  Fizjoterapia 23

  Inynieria rodowiska 27

  Logistyka 29

  Mechanika i budowa maszyn 31

  Pedagogika 33

  Praca socjalna 39

  Wychowanie fi zyczne 41

  Zarzdzanie 43

  Filologia (II stopie) 45

  Rekrutacja krok po kroku 48

  Studia podyplomowe 51

  O Uczelni 52

  Pastwowa Wysza Szkoa Zawodowaw KoninieBiuro Rekrutacji PWSZ w Koninieul. Przyjani 1tel. 63 249 72 37rekrutacja@konin.edu.plwww.pwsz.konin.edu.pl

  www.facebook.com/pwszkonin

  Redakcja: Biuro ds. Promocji PWSZ w KoninieOpracowanie grafi czne: Agrys+, 501 44 12 00 Zdjcia: ukasz Piasecki, Paula Walczak, Mateusz Wojciechowski, Biuro ds. Promocji PWSZ w Koninie

  Stud

  ialic

  encj

  acki

  eSt

  udia

  iny

  nier

  skie

  St

  udia

  mag

  iste

  rski

  eSt

  udia

  pody

  plom

  owe

  3

 • Rektor PWSZ w Koninie

  prof. zw. dr hab. Mirosaw Pawlak

  chciabym Was zaprosi serdecznie do podjcia studiw wPastwowej Wyszej Szkole Zawodo-wej wKoninie. Robi to zpenym przekonaniem, poniewa jest to najlepsza uczelnia w regionie, ado tego uczelnia publiczna, co oznacza, e stu-diowanie wniej jest bezpatne.

  Jako jedna z niewielu uczelni tego typu, PWSZ wKoninie od lat wyrnia si naborami na nie-mal niezmienionym poziomie, ale te stale si rozwija. Jest to doskonale widoczne nie tylko we wprowadzaniu nowych kierunkw ispecjalnoci, zarwno licencjackich, jak iinynierskich, ale tak-e uruchomieniu pierwszych studiw II-go stop-nia na kierunku filologia angielska igermaska. Nowoci ostatnich dwch lat na studiach I-go stopnia to bezpieczestwo wewntrzne, diete-tyka ilogistyka. Wnajbliszym czasie planujemy te stworzenie kolejnych atrakcyjnych kierunkw na studiach I-go stopnia, takich jak energetyka, informatyka czy finanse irachunkowo.

  Chciabym wtym miejscu podkreli, e wszyst-kie prowadzone przez nas kierunki maj profil praktyczny, dziki czemu ich absolwenci maj kompetencje i umiejtnoci, ktre znacznie zwikszaj szanse na znalezienie zatrudnienia na tak trudnym obecnie rynku pracy. Wdroylimy warsztaty zprzedsibiorczoci ilaboratoria infor-matyczne. Poszerzamy take list kierunkw, na ktrych przedmioty specjalnociowe nauczane s w jzyku angielskim. Z myl o naszych stu-dentach realizujemy projekty Akademia Modej Przedsibiorczoci, ktra przygotowuje ich do zakadania ipowadzenia dziaalnoci gospodar-czej, oraz Akademia Praktykw Biznesu, ktra ma na celu zapoznanie ich zbiznesowym ipraktycz-nym spojrzeniem na przedsibiorczo oraz za-rzdzaniem zasobami ludzkimi.

  Cele w ksztaceniu specjalistw osigamy rw-nie dziki wietnej kadrze dydaktycznej, bo-

  wiem wielu naszych wykadowcw to wybitne postaci w swoich dziedzinach, znane w Polsce iza granic. Studenci maj do dyspozycji dobrze wyposaone sale dydaktyczne, laboratoria, no-woczesne obiekty sportowe i akademiki, a we wszystkich budynkach moliwy jest bezprzewo-dowy dostp do internetu. Znaczcym atutem jest Biblioteka Uczelniana, w ktrej znajduje si ponad 64 tys. tytuw ksiek. Prenumeruje ona rwnie blisko 140 tytuw czasopism papie-rowych, polskich i obcojzycznych, a do tego umoliwia dostp do kolejnych 400 tytuw w wersji elektronicznej. Nasi studenci i pracow-nicy maj bezpatny dostp do baz Wirtualnej Biblioteki Nauki iinnych baz naukowych. Ju kil-ka lat temu papierowe legitymacje i indeksy za-stpione zostay przez ich elektroniczne wersje. WUczelni funkcjonuje take platforma e-learnin-gowa, ktra systematycznie si rozwija ipozwala na prowadzanie coraz wikszej liczby zaj na odlego.

  Od pocztku dziaalnoci kadziemy duy na-cisk na wspprac midzynarodow. Do chwi-li obecnej podpisalimy umowy z ponad 50 uczelniami partnerskimi w ramach programu Erasmus+, dziki czemu nasi studenci mog wy-jeda na studia i praktyki m.in. do Chorwacji, Grecji, Niemiec, Portugalii, Turcji, Wielkiej Bryta-nii czy Woch. Zroku na rok ronie grupa studen-tw z zagranicy, ktrzy decyduj si na studia wnaszej Uczelni. WPWSZ prnie dziaa Samo-rzd Studencki ikilkanacie k naukowych, kt-re daj okazj do sprawdzenia si w pracy dla innych, a take speniania wasnych pasji i zain-teresowa.

  Z penym przekonaniem zapraszam do studio-wania wPastwowej Wyszej Szkole Zawodowej wKoninie! To jest Uczelnia dla Was, ta, w ktrej to studenci s najwaniejsi!

  Drodzy Kandydaci,

  5

 • NOWOCI

  z logistyka studia I stopnia (licencjackie) z fi lologia angielska z jzykiem niemieckim studia II stopnia

  (magisterskie)

  z fi lologia germaska z jzykiem angielskim studia II stopnia (magisterskie)

  z fi nanse i rachunkowo studia I stopnia (licencjackie)Planowane kierunki

  z energetyka* studia I stopnia (inynierskie)

  * Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyszego

  (MNiSW) na jego prowadzenie.

  ju we wrzeniuotwieramy

  z kursy jzykowe z tumaczenia z kursy dla nauczycieli

  STUDIA STACJONARNE

  I NABR: 15 czerwca31 lipca 2015

  II NABR: 1 sierpnia23 wrzenia 2015

  STUDIA NIESTACJONARNE

  15 czerwca23 wrzenia 2015

  Biuro Rekrutacji PWSZ w Koninie

  ul. Przyjani 1, 62-510 Konin

  tel. 63 249 72 37

  rekrutacja@konin.edu.pl

  www.pwsz.konin.edu.pl

  www.facebook.com/pwszkonin

  TERMINY NABORUNOWOCI

  Informacje wkrtce76

 • Studiamagisterskie

  STUDIA LICENCJACKIE (ISTOPNIA)

  FINANSE IRACHUNKOWO NOWO!

  specjalnoci:

  z fi nanse i bankowo z rachunkowo i podatki

  BEZPIECZESTWO WEWNTRZNE

  specjalnoci:

  z bezpieczestwo systemw iprocesw logistycznych

  z formacje umundurowane iuzbrojone z zarzdzanie bezpieczestwem informacji NOWO!

  z zarzdzanie kryzysowe ibezpieczestwo publiczne

  DIETETYKA

  specjalnoci:

  z poradnictwo dietetyczne z ywienie wsporcie iodnowie biologicznej

  FILOLOGIA

  specjalnoci:

  z fi lologia angielska zjzykiem ikultur biznesu

  z fi lologia angielska zkomunikacj ielementami mediacji interkulturowej** NOWO!

  z fi lologia angielska zwiedz oturystyce midzynarodowej ijzykiem niemieckim NOWO!

  z fi lologia angielska zwiedz oturystyce midzynarodowej ijzykiem woskim NOWO!

  z fi lologia germaska zelementami logistyki

  WYCHOWANIE FIZYCZNE

  specjalnoci:

  z wychowanie fi zyczne zgimnastyk korekcyjn

  z wychowanie fi zyczne ze specjalizacj instruktorsk: wpice rcznej, wpice siatkowej, wpice nonej, koszykwce, pywaniu, lekkiej atletyce

  z trener personalny NOWO! z wychowanie fi zyczne wsubach mundurowych NOWO!

  ZARZDZANIE

  specjalnoci:

  z business management (specjalno prowadzona wjzyku angielskim)

  z fi nanse irachunkowo przedsibiorstw z komunikacja marketingowa z zarzdzanie inwestycjami inieruchomociami

  z zarzdzanie przedsibiorstwami

  STUDIA INYNIERSKIE (ISTOPNIA)

  ENERGETYKA* NOWO!

  specjalnoci:

  z energetyka odnawialna z maszyny i urzdzenia energetyczne z informatyka w energetyce

  BUDOWNICTWO

  specjalnoci:

  z konstrukcje budowlane iinynierskie*** NOWO!

  z rewitalizacja obiektw budowlanych*** NOWO!

  z budownictwo energooszczdne*** NOWO!

  z fi lologia germaska zjzykiem ikultur biznesu

  z fi lologia germaska zkomunikacj interpersonaln (jzyk niemiecki od podstaw)

  z fi lologia germaska zkomunikacj ielementami mediacji interkulturowej** NOWO!

  FIZJOTERAPIA

  LOGISTYKA

  specjalnoci:

  z logistyka handlu ispedycja z logistyka iorganizacja produkcji z logistyka magazynowa iadunkoznawstwo NOWO!

  PEDAGOGIKA

  specjalnoci:

  z edukacja elementarna zjzykiem angielskim**

  z edukacja elementarna zterapi pedagogiczn**

  z edukacja elementarna zinformatyk szkoln**

  z pedagogika opiekuczo-wychowawcza zporadnictwem pedagogiczno-psychologicznym

  PRACA SOCJALNA

  specjalnoci:

  z asystent rodziny z praca socjalna wpomocy spoecznej z praca socjalna zresocjalizacj z zarzdzanie icoaching wpomocy spoecznej NOWO!

  INYNIERIA RODOWISKA

  specjalnoci:

  z technologie iinstalacje winynierii rodowiska*** NOWO!

  z infrastruktura techniczna na terenach wiejskich*** NOWO!

  MECHANIKA IBUDOWA MASZYN

  specjalnoci:

  z konstrukcja itechnologia maszyn z maszyny iurzdzenia energetyczne z przygotowanie iorganizacja produkcji z eksploatacja pojazdw imaszyn rolniczych*** NOWO!

  STUDIA MAGISTERSKIE (II STOPNIA)

  FILOLOGIA

  specjalnoci:

  z fi lologia angielska zjzykiem niemieckim (specjalizacja: metodyczna, translacja)

  z fi lologia germaska zjzykiem angielskim (specjalizacja: metodyczna, translacja)

  Studiainynierskie

  StudialicencjackieOferta studiw na rok akademicki 2015/2016

  * Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody MNiSW na jego prowadzenie.

  ** Specjalno przygotowuje do zawodu nauczyciela zgodnie ze standardami ksztacenia nauczycieli z17 stycznia 2012 r.

  *** Specjalno zostanie uruchomiona po podjciu uchway przez Senat PWSZ wKoninie.

  98

 • BEZPIECZESTWO WEWNTRZNESTACJONARNE i NIESTACJONARNE

  3 lataSTACJONARNE i NIESTACJONARNE

  3 lata

  Stud

  ialic

  encj

  acki

  eSt

  udia

  iny

  nier

  skie

  St

  udia

  mag

  iste

  rski

  eSt

  udia

  pody

  plom

  owe

  Wydzia Spoeczno-Humanistyczny

  Zagroenia i wyzwania wspczesnego wiata oraz zoona sytuacja polityczna skaniaj do ksztacenia kadry odpowiednio wyszkolonej w dziedzinie bezpieczestwa i porzdku pu-blicznego. Ukoczenie tego kierunku umoliwia stabilne i pewne