informator pwsz

Download Informator PWSZ

Post on 11-Jan-2017

217 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Pastwowa Wysza Szkoa Zawodowa w Tarnowie

  INFORMATOR DLA KANDYDATW NA I ROK STUDIW W ROKU AKADEMICKIM 2016/17

 • Informator dla kandydatw na I rok studIw w roku akademIckIm 2016/17 3

  Ju niebawem przystpicie doegzaminu maturalnego, ktrego wyniki czsto decyduj odalszej drodze realizacji planw imarze. Oczywicie mona y mdrze iosiga sukcesy nie majc matury, jednak jeli chce si studiowa, warto powalczy odobry wynik egzaminu maturalnego.Zprzyjemnoci przedstawiamy Wam informator omoliwociach studio-wania wPastwowej Wyszej Szkole Zawodowej wTarnowie.Pastwowa Wysza Szkoa Zawodowa wTarnowie istnieje odosiem-nastu lat ijest najstarsz wPolsce publiczn uczelni zawodow oraz jedn znajwikszych uczelni tego typu. Odwielu lat PWSZ wTarnowie zajmuje poczesne miejsce wrankingach publicznych uczelni zawodo-wych. Uczelnia nasza manie tylko wietne warunki lokalowe, ale przede wszystkim bogat ofert dydaktyczn. Rnorodno kierunkw kszta-cenia pozwoli kademu znale studia odpowiednie dla jego talentw imarze. Mona wnaszej Uczelni podj studia inynierskie nakierunkach elektronika itelekomunikacja, elektrotechnika, informatyka oraz inynieria materiaowa, studia nakierunkach cisych iprzyrodniczych (matematyka, chemia, ochrona rodowiska), studia humanistyczne nakierunku filologia polska, pedagogika przedszkolna iwczesnosz-kolna, mona studiowa filologi angielsk, romask igermask. Zainteresowani naukami ozdrowiu znajd wofercie pielgniarstwo, fizjoterapi iwychowanie fizyczne. Uczelnia proponuje rwnie studia wzakresie administracji publicznej iekonomii, atake kierunki arty-styczne (grafika iwzornictwo). Wiele kierunkw ju odnajbliszego roku akademickiego bdzie prowadzonych jako kierunki oprofilu prak-tycznym oferujce dusze praktyki zawodowe oraz zajcia zosobami posiadajcymi dowiadczenie zawodowe. Staramy si poda zabie-cymi potrzebami gospodarki kraju inaszego subregionu. Wsppracujemy take znajwikszymi uczelniami Krakowa.

  Programy studiw pierwszego stopnia przygotowuj naszych absol-wentw nie tylko doprowadzenia samodzielnej dziaalnoci zawodowej isamodzielnego ksztacenia si przez cae ycie, lecz take dopodjcia studiw drugiego stopnia wuczelniach akademickich. Obecnie wPWSZ wTarnowie mona ju kontynuowa studia drugiego stopnia nakierun-kach filologia polska, administracja oraz pielgniarstwo.Popularno naszej Uczelni wynika zobecnoci wysoko wykwalifiko-wanej kadry dydaktycznej, wsppracy zprzemysem oraz innymi insty-tucjami regionalnymi, bardzo dobrej bazy lokalowej ilaboratoryjnej. Studenci otrzymuj wysokiej jakoci ksztacenie, azajcia odbywaj si wewasnych, dobrze wyposaonych salach wykadowych, seminaryj-nych ilaboratoriach wkampusie pooonym blisko centrum. Uczelnia dysponuje szerok ofert kontaktw zagranicznych umoliwiajcych studentom wyjazdy zagraniczne wramach np. programu Erasmus Plus. Nowy inowoczesny kampus zdomem studenta oraz obiektami sporto-wo-rekreacyjnymi towany atut naszej Uczelni.Studiowanie wPWSZ tonie tylko nauka. Mamy dobrze wyposaon bibliotek, prnie dziaajcy samorzd studencki, liczne studenckie koa naukowe, sekcje sportowe, studencki magazyn oglnouczelniany, czasopisma tematyczne, duszpasterstwo akademickie iwiele innych moliwoci kreatywnego dziaania. ycz Wam, Drodzy Kandydaci, wietnych wynikw maturalnych izapraszam dodalszej nauki wPastwowej Wyszej Szkole Zawodowej wTarnowie. Tym, ktrzy wybior nasz Uczelni, ycz aby twrczo iprzy-jemnie spdzili wjej murach wany okres swojego ycia.

  drodzy Maturzyci,

  Dr hab. in. Jadwiga Laska, prof. PWSZRektor PWSZ w Tarnowie

 • Pastwowa wysza szkoa zawodowa w tarnowie www.pwsztar.edu.pl4

  sPis treci 1 Sowo od rektora 3 najczciej wybierana zawodowa

  uczelnia wySza w PolSce 4 wSPPraca zagraniczna 6 Studium jzykw obcych 6 kurSy jzykw obcych 6 certyfikacja jzykowa 8 baza lokalowa 10 dom Studenta 10 Pomoc materialna dla Studentw 11 biblioteka

  12 rekrutacja 13 warunki rekrutacji 14 kryteria Przyj 17 INSTYTUT admINISTracYjNo-ekoNomIczNY

  18 adminiStracja 20 ekonomia 22 adminiStracja ii StoPie

  23 INSTYTUT HUmaNISTYczNY 24 filologia PolSka 25 filologia PolSka ii StoPie 26 filologia angielSka 27 filologia germaSka 28 filologia romaSka 29 Pedagogika PrzedSzkolna i wczeSnoSzkolna

  z nauczaniem jzyka obcego 30 INSTYTUT maTemaTYczNo-PrzYrodNIczY

  32 chemia 34 matematyka 36 ochrona rodowiSka

  38 INSTYTUT ocHroNY zdroWIa 40 fizjoteraPia 41 PielgniarStwo 41 PielgniarStwo ii StoPie 42 wychowanie fizyczne

  44 INSTYTUT PoLITecHNIczNY 46 elektronika i telekomunikacja 47 elektrotechnika 48 informatyka 49 inynieria materiaowa

  50 INSTYTUT SzTUkI 53 grafika 54 wzornictwo

 • Informator dla kandydatw na I rok studIw w roku akademIckIm 2016/17 5

  Studia licencjackie, inynierskie, magisterskie i podyplomowe

  bezpatna nauka na studiach i, ii stopnia

  Pozytywna ocena Pastwowej komisji akredytacyjnej na prowadzenie wszystkich proponowanych kierunkw i specjalnoci

  moliwo wyboru lektoratu spord 6 jzykw obcych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, szwedzkiego, rosyjskiego i woskiego

  Programy studiw dostosowane do aktualnych oczekiwa rynku pracy

  kierunki studiw o profilu praktycznym

  Profesjonalne doradztwo zawodowe

  Podpisane umowy partnerskie z uczelniami z wielu krajw: woch, niemiec, wielkiej brytanii, grecji, austrii, rumuni, finlandii, belgii, czech, francji, norwegii

  liczne koa naukowe i organizacje studenckie

  atrakcyjne systemy stypendialne

  nowoczesna baza dydaktyczna

  akademik o wysokim standardzie

  Prnie dziaajce biuro karier, Projektw i wsppracy

  wielosekcyjny klub uczelniany azS

  PWSz W TarNoWIe najczciej wybierana zawodowa uczelnia wySza w PolSce

  17

  3

  6

  6

  29

  1

  kierunkw

  miejsce w kategorii wyszych szk zawodowych w oglnopolskim rankingu czasopisma Perspektywy

  specjalnoci

  najchtniej wybierana przez maturzystw uczelnia zawodowa w Polsce

  instytutw

  lektoratw jzykw obcych do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, szwedzki, rosyjski i woski

  *wedug oficjalnej informacji o wynikach rekrutacji 2015/16 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyszego

 • Pastwowa wysza szkoa zawodowa w tarnowie6 www.pwsztar.edu.pl

  wsPPraca zaGranicznatarnowska Pwsz wsPPracuje z zaGranicznyMi uczelniaMi i instytucjaMi w raMach uMw dwustronnych oraz ProGraMw unii euroPejskiej. z Projektw euroPejskich finansowane s dusze Pobyty (wyjazdy na studia lub Praktyk na 3 Miesice lub duej) oraz wyMiana nauczycieli. krtkie Pobyty zaGraniczne GruP studentw i nauczycieli odbywaj si w raMach PorozuMie dwustronnych.

  wsppraca w ramach europejskich programw edukacyjnychNajwiksza liczba studentw i nauczycieli bierze udzia w programie ERASMUS+. Wtrakcie kilkumiesicznych wyjazdw stypendialnych studenci realizuj indywidualny plan studiw uzgodniony uprzednio przez obie uczelnie partnerskie. Nasi wykadowcy wramach Erasmusa+ prowadz zajcia wuczel-niach partnerskich, awTarnowie gocimy profesorw zuczelni zagranicznych. Uczelnia tarnowska wramach Erasmusa+ wsppracuje zwieloma uczelniami: Hochschule Wismar (Niemcy), Universit degli Studi di Trieste, Universit degli Studi di Napoli L`Orientale, Universit di Belle Arti di Macerata, Universita degli Studi di Urbino Carlo Bo(Wochy), Universite de Nantes (Francja), Universitatea Babes-Bolyai wCluj Napoca, University of Craiova (Rumunia), Pdagogische Hochschule wWiedniu (Austria), Haute Ecole de Namur-Liege-Luxembourg wBastogne, Plantijn Hogeschool wAntwerpii (Belgia), Centria University of Applied Science wKokkoli (Finlandia), National Technical University of Athens (Grecja), Univerzita Palackeho v Olomouci (Czechy), Sociedad Cooperativa Valenciana Juan Comenius wWalencji (Hiszpania). Wramach Erasmusaorganizowane ste praktyki istae. Wostatnich latach realizowano jemidzy innymi weWoszech, Grecji, Niemczech, Belgii, Austrii, Sowacji, Finlandii, Francji. Studenci Instytutu Administracyjno-Ekonomicznego, kierunku Ekonomia, maj moliwo odbycia stay studenckich ipraktyk zawodowych wUSA (program stypendialny OIAHIP). Gocilimy te wykadowcw zOhio, zaangaowanych wten program. Uczelnia uczestniczy wprojektach midzynarodowych. Zbudetu Funduszu Wyszehradzkiego dofinansowano dziaania projektu Samorzd terytorialny iadministracja wpastwach grupy wyszehradzkiej. Specjalici zPolski, Wgier, Sowacji iCzech prowadz wykady wTarnowie. Odbywaj si wyjazdowe spotkania zprzedstawicielami samorzdw lokalnych wmiastach partner-skich Tarnowa (wramach Grupy Wyszehradzkiej). Treci wykadw pozako-czeniu projektu zostan zebrane, opracowane iopublikowane wformie mono-grafii pt. Rozwj administracji publicznej wpastwach grupy Wyszehradzkiej. Kolejny projekt by finansowany zFunduszy Norweskich. Symulacyjne przed-sibiorstwo turystyczne jako innowacyjna metoda praktycznego ksztacenia nanowej specjalnoci Ekonomika turystyki ihotelarstwa zjzykiem angielskim

  miao nacelu poszerzenie oferty ksztacenia. Wirtualna firma toinnowacyjna metoda ksztacenia praktycznego studentw ipodniesienia kompetencji jzykowych wjzyku angielskim. Partnerami wprojekcie suczelnie norwe-skie Hgskolen iLillehammer iMo og yrane vidaregande skule. Rwnie wramach funduszy Norweskich realizowano projekt Implementacja specjal-noci Odnawialne rda energii igospodarowanie odpadami oraz Ochrona igospodarowanie zasobami przyrody. Gwnym celem byo uruchomienie nowych specjalnoci oprofilu praktycznym, otwarcie nowego laboratorium Odnawialnych rde Energii idoposaenie pracowni Monitoringu rodowiska iEkologicznej. Wramach projektu uczniowie tarnowskich licew uczestni-czyli wzajciach ipokazach wPWSZ. Uczelnia bierze te udzia wdziaaniach FREREF europejskiej fundacji wspierajcej badania narzecz ksztacenia usta-wicznego. Od2011 roku jest zaangaowana wEuropejsk Noc Naukowcw, wielk akcj popularyzacji nauki. Coroku uczelnie wcaej Europie ot