inhoudstafel - politie · 2018. 4. 17. · (cfr. hrm, economaat, ict, …) bij de back-office:...

of 86 /86
JAARVERSLAG 2010 1 Inhoudstafel Inleiding 9 Leiderschap 11 Begripsomschrijving 11 Richten 11 Interne Communicatie 11 Externe Communicatie 12 Inrichten 13 Verrichten 13 Organigram 14 Strategie en Beleid 15 Begripsomschrijving 15 De Beleidsorganen 15 Het zonaal veiligheidsplan 16 Actieplan voor verkeersveiligheid 20 Andere veiligheidsproblemen 20 Bovenlokale overlegfora 21 Management van medewerkers 23 Begripsomschrijving 23 Personeelsbeheer 23 Personeelsbezetting 23 Personeelsverloop 23 Stagiairs 24 Detacheringen 24 Opleidingsbeleid 24 Tuchtdossiers 25 Evaluatie 26 Arbeidsongevallen 26 Respecteren 26 Welzijn op het werk 26 Vertrouwenspersoon 27 Syndicaal overleg 28

Author: others

Post on 16-Aug-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

1

Inhoudstafel Inleiding 9 Leiderschap 11 Begripsomschrijving 11 Richten 11 Interne Communicatie 11 Externe Communicatie 12 Inrichten 13 Verrichten 13 Organigram 14

Strategie en Beleid 15 Begripsomschrijving 15 De Beleidsorganen 15 Het zonaal veiligheidsplan 16 Actieplan voor verkeersveiligheid 20 Andere veiligheidsproblemen 20 Bovenlokale overlegfora 21

Management van medewerkers 23 Begripsomschrijving 23 Personeelsbeheer 23 Personeelsbezetting 23 Personeelsverloop 23 Stagiairs 24 Detacheringen 24 Opleidingsbeleid 24 Tuchtdossiers 25 Evaluatie 26 Arbeidsongevallen 26 Respecteren 26 Welzijn op het werk 26 Vertrouwenspersoon 27 Syndicaal overleg 28

Page 2: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

2

Management van middelen 29 Begripsomschrijving 29 Financiële middelen 29 Kennis en technologie 29 Materiaal en diensten 30 Gebouwen en meubilair 30 Wagenpark 33 Radiocommunicatie 34 Andere werkingskosten 35 Informatica en bureautica 36

Management van processen 39 Begripsomschrijving 39 Algemene context 39 Implementatie in het korps 39 Bovenstructuur 39 Binnen het korps 43

Waardering door klanten, leveranciers en partners 47 Begripsomschrijving 47 Buurtinformatienetwerk 47 Project MEGA 48 Fuifbeleid 48 Klachtenbeheer 48 Felicitaties - bedankingen 49 Hercosi en TPA 49 Afwezigheidstoezicht 50 Protocols 51

Waardering door medewerkers 53 Begripsomschrijving 53 Afwezigheid en ziekteverzuim 53 Sportchallenge 53 Korpsdag 54 Korpskrant 54 Sociale activiteiten 55

Page 3: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

3

Waardering door maatschappij 57 Begripsomschrijving 57 Toelichting 57 Scholingsfaciliteiten 57 Bijdragen aan het verenigingsleven - voordrachten 57 Persbabbel - persberichten 59 Rondleiding en schoolbezoeken 59 Website Politiezone 60 Interne milieuzorg 60

Bestuur en financiers 61 Begripsomschrijving 61 Toelichting 61 Financiële resultaat 61 Operationele resultaat 61 De basisfunctionaliteiten 63 Algemeen 63 Interventie 63 Onthaal 66 Wijkwerking 67 Lokale opsporingen en onderzoek 68 Slachtofferbejegening 73 Het Politioneel Slachtofferzorgteam 73 De Sociale Dienst 75 Openbare Orde 76 Verkeer 81 Andere lokale functionaliteiten 84 Toezicht op de wapenwetgeving 84 Inzet patrouillehonden 85 Federale opdrachten 85 Bovenlokale opdrachten van ordehandhaving 85 Uitzettingen 85 Uitleveringen 86 Inzage dossier 86 Overbrengingen en voorleidingen 86

Page 4: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

4

Page 5: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

5

Afkortingen Afkorting Betekenis

AAT Adem Analyse Toestel

AIK Arrondissementeel Informatie Kruispunt

ANG Algemene Nationale Gegevensbank

ANIP Algemeen Nood– en Interventieplan

AOIF Administratie van de Ondernemings– en Inkomenfiscaliteit

AP Agent van Politie

APA Autonome Politionele Afhandeling

APO Autonoom Politioneel Onderzoek

APV Algemene Politieverordening of Aanvankelijk Proces-verbaal

ARO Arrondissementeel Rechercheoverleg

ASAP As soon as possible

ATT Ademtesttoestel

AVV Audio Visueel Verhoor

BA Burgerlijke aansprakelijkheid

BIN Buurtinformatienetwerk

BK Basiskader

BNIP Bijzonder Nood– en Interventieplan

BOC Basisoverlegcomité

BOT Beleidsondersteuningsteam

CAW Centrum Algemeen Welzijnswerk

CGL Directie van de relaties met de Lokale Politie

CIC Coördinatie en Informatiecentrum

CIK Interventiekorps

CLB Centrum voor Leerlingenbegeleiding

COP Collegiale Opvang

CP Commissaris

CPBW Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk

CPR Cardiopulmonary resuscitation (reanimatie)

CPS Creative Problem Solving

CSD Coördinatie en Steundienst

DAR Directie van de Algemene Reserve

Dirco Bestuurlijk Directeur-Coördinator

Dirjud Gerechtelijk Directeur

DIT Dienst Intern Toezicht

DSP Directie van de mobiliteit en het personeelsbeheer

DVZ Dienst Vreemdelingenzaken

Page 6: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

6

Afkorting Betekenis

EDL Eurotronics Digital Loket

FAVV Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

FIT Fingerprint Image Transmission

FTE Full Time Equivalent

GGPZ Gemeenschapsgerichte Politiezorg

GIS Geographic Information System

GPI Omzendbrief Geïntegreerde Politie

HCP Hoofdcommissaris

Hercosi Hercontactname Slachtoffer Inbraak

HINP Hoofdinspecteur

HYCAP Gehypothekeerde Capaciteit

IDPBW Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk

IGPZ Informatiegestuurde Politiezorg

INP Inspecteur

ISLP Integrated System for the Local Police

IVECO Interventiecoördinator

KB Koninklijk Besluit

KS Kantschrift

KUL-norm Norm Katholieke Universiteit Leuven

LAP Lokaal Actieplan

LIK Lokaal Informatie Kruispunt

MB Ministerieel Besluit

MEGA Mijn Eigen Goed Antwoord

MFO Federale Opdracht

MK Middenkader

NPV Navolgend Proces-verbaal

OBP Officier Bestuurlijke Politie

OGP Officier Gerechtelijke Politie

OI Onmiddellijke Inning

OMP Ordeningsmethodiek Politie België

OPOV Operationeel Overleg

OVAM Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij

PACK Politiële Arrondissementele Controleactie Kortrijk

PIT Politioneel Informatie Tool

PLP Omzendbrief Lokale Politie

PNO Provinciaal Netwerk voor organisatieontwikkeling

PSH Psychosociale hulpverlening

PST Politioneel Slachtofferzorgteam

PV Proces Verbaal

Page 7: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

7

Afkorting Betekenis

PWA Proces-verbaal van waarschuwing

PZ Politiezone

RCK Regionaal Crisisnetwerk Kortrijk

RVT Rust– en Verzorgingstehuis

TD Technische Dienst

TPA Techno Preventief Advies

VI Verkeersinbreuk

VKO Verkeersongeval

VOV Vrijheid onder voorwaarden

VVF Verkeersveiligheidsfonds

WECO Weekcoördinator

WIDCA Woninginbraken door controles aanpakken

WINP Wijkinspecteur

WPR Wegpolitie

ZVP Zonaal Veiligheidsplan

ZVR Zonale Veiligheidsraad

Page 8: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

8

Page 9: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

9

Inleiding Geachte lezer, Wij zijn verheugd U ook dit jaar ons jaarverslag, dit van 2010, te kunnen aanbieden. Hiermee komen we niet alleen tegemoet aan ons engagement om verantwoording af te leggen over de werking van het korps. Tevens is het opmaken van een jaarverslag een moment van reflectie zowel over onze bijdrage aan de veiligheid, als over onze interne werking. Met andere woorden, dit jaarverslag is eveneens een instrument van evaluatie, waarbij nagegaan wordt of de uitgestippelde koers gerespecteerd werd, en of de vooropgestelde intenties of doelstellingen gerealiseerd werden. We hanteren hierbij het ondertussen wellicht gekende referentiekader zoals beschreven in de Ministeriële Omzendbrief CP2 dd 03-11-2004, betreffende het bevorderen van de organi-satieontwikkeling van de lokale politie met als finaliteit een gemeenschapsgerichte politie-zorg, via het doelgericht en stapsgewijs groeien en evolueren naar een betere dienst-verlening.

Page 10: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

10

Het organisatieontwikkelingsmodel heeft betrekking op verschillende domeinen, gegroepeerd als volgt:

Enerzijds de resultaatgebieden: waardering door medewerkers - waardering door

―klanten‖ - waardering door de maatschappij - bestuur en financiers (opdrachtgevers) Deze resultaatgebieden geven een indicatie over de mate waarin aan de verwachtingen voldaan wordt.

Anderzijds de organisatiegebieden: leiderschap - strategie en beleid - management

van medewerkers - management van middelen - management van processen. Deze organisatiegebieden betreffen de bouwstenen van een organisatie waar dient gestreefd naar een optimale kwaliteit van organisatie en werking.

We wensen U alvast veel leesplezier. Dominique Demey Hoofdcommissaris van Politie Korpschef PZ Grensleie

Page 11: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

11

Leiderschap Begripsomschrijving

Het organisatiegebied ―leiderschap‖ wordt benaderd vanuit de deelgebieden:

Richten

Inrichten

Verrichten

Richten Voor de invulling van dit aspect is communi-catie, zowel interne als externe, zeer be-langrijk .

Interne communicatie Wat interne communicatie betreft zijn er verschillende interne overlegorganen, waar-in niet uitsluitend leidinggevenden doch ook medewerkers vertegenwoordigd zijn. Het intern overleg is geïnstitutionaliseerd, waarbij de frequentie varieert volgens type overlegorgaan: Een overzicht:

Kaderoverleg Overhead Gebeurt dagelijks, teneinde punctue-le problemen die een korte termijn aanpak vereisen adequaat te kunnen aanpakken.

Korpsmanagementsteam Bestaat uit: Korpschef, de afdelingshoofden, de officieren van de back-office en de juridisch adviseur. Dit overlegorgaan heeft als taak de Korps-chef bij te staan bij het beheer van het Korps, bij de opvolging van de beleids-uitvoering en het zoeken van oplossingen voor problemen van de werking. Het team kwam 33 maal samen in 2010.

Beleidsondersteuningsteam Het beleidsondersteuningsteam kwam in 2010 vijf keer samen, zij het slechts één keer onder de volledige samenstelling. Dit laatste gebeurde in maart met als belangrijkste doelstelling het bepalen van de kwaliteits-normen voor het intranet en de website en dit in het kader van het actieplan communi-catie. De overige vier vergaderingen werden bijge-woond door de korpschef, de secretaris en de diverse actieplanverantwoordelijken. Het is immers van groot belang dat op regel-matige tijdstippen de doelstellingen uit de diverse actieplannen worden opgevolgd, willen we op het einde van het jaar niet voor de onaangename verrassing staan dat de doelstellingen niet werden behaald. Door de nauwkeurige opvolging kan tijdig bijge-stuurd worden waar nodig. Gezien de inwerkingtreding van het nieuwe organogram in september heel wat interne verschuivingen met zich heeft meegebracht, drong een evaluatie van de samenstelling van het BOT zich op. Eind 2010 werd de samenstelling aangepast aan het nieuwe organogram met het oog op vernieuwde werking voor 2011.

Strategisch Team In 2010 kwam ook het strategisch team 5 keer samen en dit in de eerste 3 maand van het jaar. De vergaderingen in 2010 zijn een verderzetting van wat in 2009 werd gestart met het oog op een optimalisatie van de wijk-werking en het onthaal. Hier werd de beslissing genomen om de wijk Menen uit te breiden met 1 WINP, de dispat-ching te laten versterken door een coördinator (HINP) dispatching en in het kader van de herwaardering van de midden-kaders deze tijdens diverse shiften buiten de ploeg te plaatsen. Deze vergaderingen waren tevens gekop-peld aan de fundamentele wijzigingen van het organogram. Een verdeelsleutel voor de rol IVECO/WECO werd bepaald, de samen-stelling van de milieucel werd gewijzigd, de uren bijstand onthaal en WECO werden geoptimaliseerd en er werd beslist tot een aanzet van teamvorming.

De manier waarop de leiding van de organisatie de koers bepaalt, deze vertaalt naar de dagelijkse werkelijk-heid en in steeds wisselende omstan-digheden vernieuwt om de overeen-gekomen strategie en doelstellingen te realiseren

Page 12: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

12

Dit is dan ook een goede illustratie van wat het strategisch team uiteindelijk als op-dracht heeft: afhankelijk van het onderwerp op niveau van heel de zone de werking opti-maliseren.

Operationeel Overleg (OPOV) Het operationeel overleg kende in 2010 zijn vierde jaargang en behelst het overleg tus-sen de verschillende verantwoordelijken binnen onze organisatie teneinde deze tac-tisch en operationeel aan te sturen en dit door het maken van duidelijke afspraken waarbij ieder zijn rol duidelijk wordt afgeba-kend. Het OPOV is één van de belangrijkste werkinstrumenten in het ondersteunende proces ―gericht delen van informatie en ken-nis‖. De vergadering kent een tweewekelijkse frequentie (met uitzondering van de verlof-periodes) De samenstelling kent een aantal vaste leden, soms aangevuld met gelegenheids-gasten.

Informatieofficier, tevens de coördinator en proceseigenaar van gericht delen van informatie en kennis

Afdelingshoofden :

operationele groep

recherche

politiezorg

openbare orde / verkeer

Officier diensthoofd Lokaal Informatie

Kruispunt (LIK)

Afdelingshoofd van de cel Beleidsonder-steuning

Diensthoofd zonale dispatching

Officier van het Arrondissementeel Informatie Kruispunt (AIK)

Vaste verslaggeefster

Gelegenheidsdeelnemers kunnen zijn : de korpschef, de zonemagistraat, deskundigen, aspirant politieambtenaren,… De agenda van de vergadering kent een aan-tal vaste items, met name : 1. Operationele meldingen (feedback

eerdere meldingen, bespreking nieuwe zaken)

2. Personen : op te sporen / op te volgen 3. Overzicht criminaliteit (zowel binnen

de zone als in het gerechtelijk arron-dissement, fenomenen, nieuwe modi operandi, dadergroeperingen, aandachtspunten …)

4. Informatiegestuurde toezichten aan-gebracht in de politionele informatie-tool (PIT)

5. Varia (nieuwe operationele richtlijnen, parketnota‘s, omzendbrieven van de het college van procureurs-generaal, nieuwe politietechnieken, nieuwe en/of gewijzigde wetgeving….)

In 2010 kwam het OPOV achttien (18) keer te samen.

Middenkaderoverleg Het betreft overlegmomenten met de hoofd-inspecteurs (Middenkaders) dat er op gericht is de afstemming tussen beleid en uitvoering te bewaken. Dit overleg komt niet op vaste basis bijeen, doch volgens de noodwendigheden.

Externe communicatie

Inzake externe oriëntering wordt er deelge-nomen aan diverse externe fora. Zo wordt er deelgenomen aan vergaderin-gen van:

De gemeentelijke veiligheidscellen

Werkgroepen inzake de noodplanning

Grensoverschrijdend overleg met

Franse politiediensten

Het arrondissementeel overleg van Korpschefs van de lokale politie

Arrondissementele Raad van Slachtof-

ferbejegening

Op het vlak van externe communicatie zijn er contactmomenten met de pers (in 2010 waren er twee) waarbij toelichting werd ge-geven over:

Het criminaliteitsbeeld binnen de politie-

zone

De geplande en uitgevoerde acties in het

kader van de actieplannen

Preventietips

Ook het aspect voortgezette vorming wordt niet uit het oog verloren. Zo is er een traject voor mandaathouders uitgewerkt in samen-werking met de West-Vlaamse Politieschool, waarbij in 2010 in het kader van ―internationale politieleiderschap‖ een studiereis werd georganiseerd naar de poli-tieacademie van Amsterdam en Warnsveld/Ossendrecht. Ook wordt er geregeld deelge-nomen aan studiedagen.

Page 13: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

13

Inrichten Zoals vermeld in ons jaarverslag 2009 werd de in 2008 geïmplementeerde matrixstruc-tuur geëvalueerd en werd er in 2010 voor gekozen om terug te keren naar een traditio-nele organisatiestructuur met diensten en afdelingen. Algemene uitgangspunten hierbij waren:

Het groeperen van de ―Front-

Office‖ (gekenmerkt door een recht-streekse dienstverlening aan belangheb-benden) versus de ―Back-Office‖ functies (cfr. HRM, economaat, ICT, …)

Bij de Back-Office: groeperen van de

ondersteunende processen versus de sturende processen.

Het formaliseren van de functionaliteit

verkeer.

Het creëren van een vast team onthaal.

Het wegwerken van bevoegdheids-conflicten tussen de hiërarchische ver-antwoordelijken en de proceseigenaars.

Verrichten In 2010 werd verder geïnvesteerd in de proceswerking als hefboom voor organisa-tieontwikkeling en verbetering van de toege-paste procedures. Zo werd verder deelgenomen aan de werk-zaamheden van zowel de nationale werk-groep Procesarchitectuur van de Lokale Politie, gecoacht door CGL (Directie van de relaties met de Lokale Politie),als aan het Provinciaal Netwerk Organisatieontwikke-ling, zijnde een netwerk van proces-begeleiders op provinciaal niveau. De werkgroep Procesarchitectuur kwam in 2010 9 maal samen en het Provinciaal Net-werk Organisatieontwikkeling kwam in 2010 4 maal samen. In 2010 werd eveneens een aparte werkgroep op provinciaal niveau op-gericht rond het ontwikkelen van het proces ―Beheren van gebeurtenissen‖.

Page 14: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

14

Page 15: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

15

Begripsomschrijving

De Beleidsorganen

Algemeen Conform de wet op de geïntegreerde politie telt de politiezone Grensleie drie externe beleidsorganen: het Politiecollege, de Poli-tieraad en de Zonale Veiligheidsraad. Daar-naast zijn er drie interne beleidsorganen, het Korpsmanagementsteam, het Beleids-ondersteuningsteam en het Strategisch Team.

De externe beleidsorganen

Het Politiecollege Het Politiecollege is samengesteld uit de burgemeesters van de drie gemeenten van de politiezone, de Korpschef, de bijzonder rekenplichtige en de secretaris. Het Politiecollege is bevoegd voor de orga-nisatie en het beheer van het lokale politie-korps en oefent toezicht uit over de dagelijk-se werking. In 2010 kwam het Politiecollege 18 maal bijeen.

De Politieraad In een meergemeentezone worden de bevoegdheden van de gemeenteraad inzake de organisatie en het beheer van lokaal politiekorps uitgeoefend door de Politieraad. De Politieraad is samengesteld uit leden van de gemeenteraden van de verschillende gemeenten (Menen: 8 leden - Wevelgem: 8 leden - Ledegem: 3 leden). De burgemees-ters van de verschillende gemeenten zijn automatisch lid van de politieraad.

De voorzitter van het Politiecollege zit de Politieraad voor. In 2010 kwam de Politieraad 8 maal bijeen.

De Zonale Veiligheidsraad De Zonale Veiligheidsraad is samengesteld uit de drie burgemeesters, de procureur des Konings, de zonemagistraat, de dirco, de dirjud, de korpschef, het afdelingshoofd beleid en de zonesecretaris. De ZVR kwam in 2010 drie maal samen, namelijk in maart, juni en oktober. De items die op de ZVR worden behandeld hangen nauw samen met de uitvoering van het ZVP. De lopende actieplannen worden er niet alleen goedgekeurd, maar tevens nauw-gezet opgevolgd aan de hand van rappor-tage via de stuurborden. De eerste vergade-ringen in het jaar behandelen logischerwijze diverse jaaroverzichten. Niet alleen crimina-liteit, verkeer en openbare orde komen er aan bod, ook de besteedde capaciteit in het algemeen en meer specifiek de recherche-capaciteit worden overlopen en besproken. Nieuwe ontwikkelingen binnen de organisa-tie die hun weerslag hebben op de werking met externe partners en overheden worden er eveneens besproken. Andere items die aan bod kwamen in 2010 waren de problematiek van de uitleveringen en de ermee gepaard gaande capaciteitsbe-steding , het samenwerkingsakkoord afge-sloten met diverse partners en de NMBS in-zake de veiligheid en leefbaarheid in de stationsomgeving van Menen en Wevelgem en het traject dat doorlopen dient te worden in aanloop naar een nieuw ZVP dat in 2013 operationeel moet zijn. Met de zitting van oktober 2010 werd even-eens afscheid genomen van Procureur Frits Verhaeghe.

De interne beleidsorganen Deze werden uitgebreid besproken in de rubriek ―Leiderschap‖

Strategie en beleid

De manier waarop de organisatie haar missie en visie implementeert door een heldere, op alle stakehol-ders gerichte strategie, die wordt vertaald in concreet beleid, plannen, budgetten en processen.

Page 16: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

16

Zonaal Veiligheidsplan Tijdens het werkjaar 2010 werd verder ge-werkt met dezelfde tactische doelstellingen als in 2009 zijnde het tijdstip van de opstart van een nieuw Zonaal Veiligheidsplan, maar werden nieuwe operationele doelstellingen en activiteiten bepaald die allen bijdragen tot de voornoemde tactische en strategische doelstellingen binnen de diverse actieplan-nen.

Het beleid m.b.t. het domein veiligheid De externe prioriteiten m.b.t. het domein veiligheid zijn:

Inbraken

Verkeersveiligheid

Wijkgerichte aanpak

Inbraken

Naast de gebruikelijke arrondissemente-

le PACK en zonale WIDCA–acties werden in 2010 maandelijks diverse extra klein-schalige gerechtelijke acties georgani-seerd, al dan niet met versterking van leden van het CIK. (interventiekorps) Er werd een informatiemap inzake techopreventie samengesteld en ver-deeld onder de wijkinspecteurs met het oog op verdeling bij nieuwe inwoners of zaakvoerders De politiezone was te gast op diverse

vergaderingen van verenigingen om uit-leg te verschaffen over inbraakpreventie, het buurtinformatienetwerk en andere preventieve aangelegenheden. De doelstelling in het kader van de evalu-atie van de vernieuwde werking van de alarmen (centrale databank aline) werd niet behaald omwille van de verschuiving van de deadline van regularisatie.

Verkeersveiligheid

Nieuw in 2010 was het systematisch

betrekken van de wijkinspecteurs bij aanvragen van verkeerstechnische adviezen.

De verwachtingen van zowel interne als

externe belanghebbenden in het kader van snelheidscontroles werden geïnven-tariseerd. Enkel de te ontwikkelen auto-matische opvolgingstool voor snelheids-

controles werd niet gerealiseerd maar zal worden geïmplementeerd in 2011 (aankoop via Verkeersveiligheidsfonds 2010)

Ook het ontwikkelen van een geautomati-

seerde verkeerskalender en de integra-tie ervan in een algemene kalender gebeurtenissen kon niet worden gereali-seerd

Alle vooropgestelde doelstellingen in het kader van de preventieve en repressieve controles inzake overdreven snelheid, dragen van de veiligheidsgordel, het gebruik van alcohol en drugs in het ver-keer en zwaar vervoer werden behaald. Uitzondering hierop zijn het aantal con-troles drugs in het verkeer en het aantal uren snelheidscontroles met onder-schepping. Het feit dat de preventieve acties gordeldracht niet konden door-gaan met de tuimelwagen is te wijten aan het onbeschikbaar zijn van de tuimel-wagen.

In het totaal werd ondanks het uitvallen van het toestel wegens beschadiging ten gevolge van een verkeersongeval, het preventief snelheidsbord 2.366 uren in-gezet. Het snelheidsbord zal in 2011 wor-den vervangen door een betere versie waarbij niet enkel de snelheid kan wor-den gemeten maar waarop ook wegenis-werken en gebeurtenissen kunnen worden weergegeven. In 2010 werd 416 uur aan bemande snelheidscontroles besteed en werden net geen 900 uur onbemande snelheidscontroles uit-gevoerd. De bemande snelheidscontro-les worden niet enkel gepland op basis van de objectieve elementen zoals verkeersongevallen, maar er wordt ook rekening gehouden met de verwachtin-gen van de externe belanghebbenden die soms een subjectieve achtergrond heb-ben.

Verder werden 21 acties alcoholcontro-

les uitgevoerd. Zie rubriek Bestuur en financiers - basisfunctionaliteit verkeer

Tenslotte werden ook 15 bromfietscon-

troles uitgevoerd en werden 24 acties zwaar vervoer ondernomen. Zie rubriek Bestuur en financiers - basisfunctionali-teit verkeer

Signalisatie van verkeersongevallen is

belangrijk! Samenwerking met de dienst 100 en de brandweer is ook op dit do-mein nodig. Teveel blauw rond een verkeersongeval schrikt af, doet de weg-gebruiker soms panikeren. Een intern

Page 17: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

17

(multidisciplinaire) opleiding werd voor-zien. Het aangekocht voertuig met dak-signalisatie werd reeds gebruikt.

Wegeniswerken opvolgen, een goed advies formuleren, goede omleidings-plannen opstellen samen met de aanne-mers is ook een bezorgdheid. Zowel in de fase voorbereiding als tijdens de uitvoering willen we een aantal kwali-teitsnormen stellen. Goede signalisatie kan veel ergernis vermijden voor de zoekende weggebruiker.

Wijkgerichte aanpak

DEELPROJECT: Ter Beke – Groenhof - MENEN

Door vrijwilligers werden in de loop van 2009-2010 138 woningen bezocht om een waslijst van vragen over veiligheid en leef-baarheid voor te leggen aan de bewoners. 37% van de bewoners van de wijk Ter Beke en het Groenhof ging daarop in. Het aantal diefstallen allerhande blijkt in deze wijk heel goed mee te vallen. Wat vandalisme betreft, zijn er een aantal opmerkingen die vooral gaan over het speel-plein en het parkmeubilair. Hangjongeren, drugs en burenruzies worden af en toe aan-gehaald, zonder een duidelijk probleem te vormen. Vooral sluikstorten, hondenpoep en loslopende dieren blijken wel voor velen een probleem te vormen. Als er geluidsoverlast of nachtlawaai is, dan is het vooral afkomstig van het verkeer. De meeste bevraagde bewoners zijn tevre-den over allerlei voorzieningen zoals open-bare verlichting, openbaar vervoer en weg-infrastructuur. Over de voetpaden is minder tevredenheid, vooral dan in het Groenhof. Klachten zijn daarbij hoofdzakelijk losliggen-de tegels. Ook over het onderhoud van de voorzieningen is relatief veel tevredenheid, maar ook weer met uitzondering van de voetpaden. 88% van de bevraagde bewoners woont graag in deze buurt. Tevens voelt 66% van hen zich veilig in deze buurt. Als er plaatsen worden opgegeven die liever vermeden wor-den wegens niet zo veilig dan zijn het de garages en het wandelpad.

DEELPROJECT : Porseleinenhallen -

WEVELGEM Door vrijwilligers werden in de loop van 2009-2010 138 woningen bezocht om een waslijst van vragen over veiligheid en leef-

baarheid voor te leggen aan de bewoners. 52,5% van de bewoners van de omgeving van de Porseleinenhallen ging daarop in. De traditionele vormen van criminaliteit zoals inbraken en andere diefstallen lijken hier nogal mee te vallen. Fietsdiefstal is wel een op te volgen probleem. Graffiti en vandalis-me zijn wel duidelijk aanwezig. Drugs en bu-renruzies zijn niet onmiddellijk een pro-bleem, hangjongeren af en toe wel. Ook sluikstorten in de tuinen van de omwonen-den komt regelmatig voor. Het nachtlawaai lijkt mee te vallen, zeker afkomstig van mu-ziek, de overlast wordt eerder ervaren ten gevolge van luidruchtige passage van jonge-ren die zich van en naar fuiven verplaatsen. De meeste bevraagde bewoners zijn tevre-den over allerlei voorzieningen zoals open-bare verlichting, openbaar vervoer en weg-infrastructuur. Er wordt wel aandacht ge-vraagd voor de veiligheid van fietsers, par-keervoorzieningen en de kwaliteit van de voetpaden. Ook over het onderhoud van de voorzieningen is relatief veel tevredenheid. 90% van de bevraagde bewoners woont graag in deze buurt. Tevens voelt 83% van hen zich veilig in deze buurt. Als er plaatsen worden opgegeven die liever vermeden worden wegens niet zo veilig dan zijn het de omgeving van garages en het cul-tuurpad.

DEELPROJECT : ―De Kempkens‖ -

LEDEGEM-omgeving Door vrijwilligers werden in de loop van 2009-2010 175 woningen bezocht om een waslijst van vragen over veiligheid en leef-baarheid voor te leggen aan de bewoners. 24,6% van de bewoners van de omgeving van de Kempkens ging daarop in. In de wijk zelf en de onmiddellijke omgeving werden geen noemenswaardige problemen vast gesteld. Vandalisme is niet problematisch aanwezig. Overlastplaatsen die worden ge-noemd zijn de sporthal (parking en achter-kant), het speelplein en de omgeving van De Kring. De meeste bevraagde bewoners zijn tevre-den over allerlei voorzieningen zoals open-bare verlichting, openbaar vervoer en weg-infrastructuur. Er wordt wel aandacht gevraagd voor de veiligheid van fietsers, parkeervoorzieningen vooral in de Rolle-gemstraat en Hugo Verriestlaan. De openba-re verlichting op het speelplein kan volgens een aantal bevraagden beter. Ook over het onderhoud van de voorzieningen is relatief veel tevredenheid, met uitzondering van het

Page 18: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

18

weggetje tussen de sporthal en de Kemp-kens. De overgrote meerderheid van de be-vraagde bewoners woont graag in deze buurt en voelt zich veilig in deze buurt. Als er plaatsen worden opgegeven die liever vermeden worden wegens niet zo veilig wordt de achterzijde van de sporthal genoemd en het speelplein.

Algemene bevindingen uit deze drie

bevragingen

Tevredenheid over de dienst-

verlening Opvallend is dat weinig bewoners reeds contact hadden met openbare diensten, hulpdiensten en de gemeenschapswachten. Ook kennen heel weinig mensen de werking van het BIN (BuurtInformatieNetwerk).

Tevredenheid over de politie Ook hier weer weinig ervaring wat betreft contact met de diverse diensten binnen de politie. Vooral de dienst slachtofferbejege-ning is een onbekende voor veel bewoners. Zij die wel reeds in contact kwamen met onze politie mannen en vrouwen van de interventie, het onthaal of het telefonisch onthaal en de wijkinspecteurs zijn daar best tevreden over. De tevredenheid is er zowel op het vlak van deskundigheid, attitude en luisterbereidheid. Op het vlak van de opvol-ging kan er nog het een en het ander verbe-terd worden.

De resultaten van de bevragingen wer-

den voorgesteld aan de ZVR van juni 2010. Op diezelfde zonale veiligheids-raad werd tevens beslist om als nieuwe projecten de stationsomgevingen van Menen en Wevelgem te nemen. Dit was gezien de vraag van de NMBS tot samen-werking rond suïcide een uitgelezen kans om als partner mee te werken aan een project rond integrale veiligheid.

De bewoners van de bevraagde gebie-

den zullen geïnformeerd worden over de resultaten en werkgroepen met het oog op de aanpak van de gedetecteerde problematieken dienen nog opgericht.

Het beleid inzake de werking en organisatieontwikkeling De interne prioriteiten zijn:

Het onthaal verbeteren

Respect voor het materiaal,

Communicatie

Onthaal

In 2010 werden naamplaatjes aange-kocht voor de Calogonthaalbedienden en werden de kledijvoorschriften voor zowel Calogonthaalbedienden als onthaalin-specteurs aangepast en werden nieuwe richtlijnen verspreid over de wapen-dracht in het onthaal. Er werd een registratiesysteem ontwor-pen voor de registratie van uitgenodigde bezoekers. Iedere onthaalbediende is op deze manier op de hoogte van mensen die door de collega‘s werden uitgeno-digd. Op deze manier wordt geprobeerd een bijdrage te leveren aan de professio-nele ontvangst van iedere uitgenodigde bezoeker. Tevens werden concrete adviezen opge-

steld ten behoeve van de korpschef in verband met de implementatie van het onthaal op de toekomstige locatie op het Leopoldsplein. Tenslotte werden aangepaste richtlijnen

uitgeschreven inzake het uniforme beheer van de verloren voorwerpen. Het beschrijven van de werkwijze bij het

betreden van het toekomstige politiege-bouw door bezoekers en het uitwerken van een uniforme wijze van het behande-len van het telefoonverkeer werden niet gerealiseerd.

Respect voor materiaal

In 2010 werd ondermeer een programma ontwikkeld dat dient om het beschikbare materiaal te inventariseren. Het was te-vens de bedoeling om reeds in 2010 te beginnen met het uitwerken van een de-gelijke inventaris, maar dit kon niet gere-aliseerd worden wegens technische mankementen aan het inventarisatiepro-gramma . Wel werden reeds alle lokalen van alle

gebouwen van de politiezone gelabeld volgens het overeengekomen labelsys-teem. Doelstelling is om op basis van het

Page 19: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

19

scannen van barcodes op lokalen en materialen exact te kunnen weten welk materiaal zich waar bevindt en dit met het oog op het behouden van een goed overzicht en met het oog op de nakende verhuis naar de nieuwe locatie op het Leopoldsplein. Op het vlak van verhoging van het res-

pect voor het materiaal, werden de me-dewerkers in 2010 verder gesensibili-seerd om als een goede huisvader om te gaan met het hen ter beschikking gestel-de materiaal. Dit gebeurde op volgende manieren:

Via publicatie van lijsten / overzich-

ten van het aangekochte materiaal , met uitzondering van het klein bu-reelmateriaal.

Via publicatie van de schadegevallen

met vermelding van de kostprijs / schadebedrag. In 2010 werden 50 schadedossiers opgesteld, goed voor een totaal van 42.586 €. In 15 van deze dossiers ging het om een verkeersongeval waarin een dienst-voertuig betrokken was. (goed voor 92 % van het totaal schadebedrag - nl. 39.393 €)

Via verspreiding van publicaties door

de preventieadviseur op het intranet i.v.m. het correcte gebruik van het materiaal in het algemeen (―best practices‖). Zo werden er bijdragen verspreid over beeldschermwerk, opvolging en aanvulling EHBO kof-

fers en de gebruiksaanwijzing van reddingstouwen met heupgordel.

Via het geven van inzicht in de begro-

ting van de PZ Grensleie. (overzicht budgetten zowel uitgaven als inkomsten, overzicht aankopen in buitengewone dienst, publiceren van een 3-maandelijkse stand van zaken van de aankoopdossiers)

Via het verderzetten van het bevor-deren van het voorbeeldgedrag van de leidinggevenden.

Via het publiceren van fotomateriaal van slordige toestanden of van ver-waarloosd materiaal.

Communicatie Ondanks vele inspanningen en initiatieven blijft de communicatie een hekel punt. Er is nood aan optimalisatie van bestaande infor-matiekanalen en van de verspreiding van correcte en éénduidige info. Wat externe communicatie betreft is er eveneens nood aan optimalisatie van bestaande informatie-kanalen. Volgende doelstellingen werden in 2010 op-genomen in het actieplan:

Het intranet en de website kwalitatief

bijsturen. Dit proces is in uitvoering en wordt in 2011 verdergezet. Samen met de leden van het BOT werden een aantal kwaliteitsnormen voor het intranet en de website van de politiezone uitgewerkt

Page 20: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

20

De website promoten. Dit gebeurde door

de website aan te kondigen in de ver-schillende onthaalpunten en door een artikel in de verschillende stads– en ge-meentekranten met aankondiging van een enquête. Er werd een enquête gedaan over de kwaliteit van de website

Drie communicatiekanalen omschrijven in

richtlijnen.

Een onthaalbrochure met daaraan gekop-peld een onthaaltraject voor nieuwe me-dewerkers ontwerpen.

De dienstnota‘s herwerken is lopende, evenals gebruiksrichtlijnen opstellen in-zake email.

Het invoeren van een communicatiebeleid zit nog in een beginfase.

Actieplan voor verkeers-veiligheid (Boetefonds)

Algemeen Het verkeersveiligheidsfonds (het vroegere ‗Boetefonds‘) is sinds 2004 een voor elke politiezone welgekomen financiële onder-steuning . Deze ondersteuning dient wel gemotiveerd te zijn en wordt zowel in de domeinen van sensibilisatie, educatie, preventie als hand-having (repressie) passend aangewend, en dit zowel in middelen (investeringen), men-sen (loonkosten) als werkingsmiddelen. Het bedrag wordt ieder werkingsjaar op fe-deraal niveau herberekend en wordt be-paald aan de hand van een aantal parame-ters.

Het actieplan 2010 Voor 2010 werd aan de politiezone Grens-leie een bedrag van 650.147€ en werd de zone een extra schijf 2009 van 10.995 € toe-gekend. Dit bedrag werd aangewend voor de finan-ciering van loon– en werkingskosten ener-zijds, alsmede investeringen anderzijds: 83,7 % werd besteed aan loon– en wer-kingskosten en 16,3 % aan investeringen. Werden onder andere aangekocht:

Draadloze geluidsinstallatie voor uiteen-

zettingen

Alco-sensor FST

Verkeerskegels en plooibare hekken

Onderkledij motoragenten en agenten

van politie

9 kogelwerende vesten

3 paar laarzen en handschoenen voor motoragenten

2 Moto’s Kawasaki

Moto 125 cc

Flitspaal te Wevelgem

Helmen voor agenten van politie

Multifunctioneel bord op aanhangwagen

Mobiele betaalterminals

Andere veiligheidsproblemen

Speelpleinen Tijdens de verlofperiodes (vooral paas– en groot verlof) wordt extra toezicht gehouden op de speelpleinen. Naar aanleiding van ver-gadermomenten met de jeugddiensten werd een lijst opgesteld van de te bezoeken speel-pleinen door onze diensten. De controles gebeuren zowel per fiets, door de motor-rijders als door patrouilles te voet. De diver-se wijkinspecteurs proberen de problemen te detecteren, te melden en indien mogelijk aan te pakken.

Page 21: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

21

Tijdens het Paasverlof waren er 64 uren toe-zicht (87 toezichten) en tijdens het groot verlof 183 uren toezicht (329 toezichten)

Volgende feiten werden vastgesteld:

Zwerfvuil

Hangjongeren

Soft drugs

Vandalisme

Lawaai

Wildplassen

Inbraak

Bovenlokale overlegfora

Het Arrondissementeel Rechercheoverleg (ARO) Dit overleg, georganiseerd per gerechtelijk arrondissement, is wettelijk voorzien inge-volge artikel 9 van de Wet op het Politieambt en dit onder de leiding van de Procureur des Konings. De vergadering omvat volgende deelne-mers :

De Procureur des Konings of zijn gevol-machtigde, tevens coördinator

Een vertegenwoordiger van de onder-

zoeksrechters

Leden van de Federale politie :

De Bestuurlijke Directeur-

Coördinator

De Gerechtelijke Directeur

Leden van de Federale Gerechtelijke Politie

Vertegenwoordiger van het Arron-

dissementeel Informatiekruispunt (AIK)

Leden van de lokale politiezones. Voor

wat betreft onze zone zijn dit de Korps-chef of de informatieofficer en de officier diensthoofd recherche

Gelegenheidsdeelnemers zoals deskun-digen

Dit overleg heeft hoofdzakelijk tot doel de coördinatie te verzekeren van de opdrach-ten van gerechtelijke politie en uitwisseling van informatie tussen de gerechtelijke en politionele overheden. Dit overleg is tevens één van de instellingen die moeten bijdragen tot de daadwerkelijke integratie van de twee politieniveaus – fede-raal en lokaal – in de Belgische geïntegreer-de politie.

Het ARO kwam in 2010 in het totaal zeven (7) maal bij elkaar.

Begeleidingscomité Naast het rechercheoverleg bestaat er in ons arrondissement ook nog een begelei-dingscomité. Dit komt te samen onder het voorzitterschap van een eerste substituut van de Procureur des Konings en bestaat verder uit volgende leden :

referentiemagistraten van de fenomenen

Page 22: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

22

leden van de Federale Gerechtelijke Poli-

tie

vertegenwoordigers van het Arrondisse-menteel InformatieKruispunt

vertegenwoordigers van de diverse

politiezones. Voor onze zone nemen de officier diensthoofd recherche en de informatieofficier deel.

In dit forum worden voornamelijk de gerech-telijke dossiers die voorafgaandelijk door de diverse politiediensten werden aangemeld, besproken en opgevolgd. Het is tevens een unieke gelegenheid tot het uitwisselen van opgedane kennis en ervaringen. In 2010 waren er in het totaal elf (11) bijeen-komsten.

Coördinatievergadering Korpschefs - Federale Politie - Parket arrondissementeel Op initiatief en onder auspiciën van de Be-stuurlijke Directeur-Coördinator (Dirco) van de Federale Politie is dit forum opgericht waaraan naast leidinggevenden van de Fe-derale Politie, de korpsen van de Lokale Politie en het Parket deelnemen. In het raam van dit overleg wordt vooral de geïntegreerde werking lokaal - federaal en de interzonale samenwerking besproken.

Dit forum kwam in 2010 vijf maal bijeen.

Vergadering Korpschefs Gerechtelijk Arrondissement Kortrijk Naast het arrondissementeel overleg met de Federale Politie en Parket is er een overleg beperkt tot de korpschefs, waar specifieke lokale problemen en best practices bespro-ken worden. Dit forum kwam in 2010 vijf maal bijeen.

Vergadering Korpschefs Provinciaal Trimesterieel komen de korpschefs van de lokale politie van West-Vlaanderen bijeen om ervaringen uit te wisselen, problemen te analyseren en voorstellen te richten aan de Vaste Commissie van de lokale politie. De provinciale korpschefs kwamen in 2010 twee maal bijeen.

Page 23: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

23

Management van medewerkers Begripsomschrijving

Personeelsbeheer

Personeelsbezetting

De Personeelsformatie Bij KB werd de minimale norm vastgelegd op 137 eenheden voor het operationeel kader en 11 eenheden voor het CALOG-kader. De KUL-norm bedraagt 132 eenheden, en wordt gehanteerd bij het bepalen van de federale toelage aan de zone. Rekening houdende met een personeelsbe-hoeftenplan werd de personeelsformatie bij de start als korps van lokale politie in 2002 vastgelegd op 142 leden van het operatio-neel kader en 23 leden van het CALOG-kader, uitgezonderd het onderhoudsperso-neel. Tussentijdse aanpassingen:

De Personeelsbezetting in 2010

Op 01-01-2010 bedroeg de bezetting 144,4 FTE personeelsleden van het operationeel kader (waarvan 03 personeelsleden met 4/5 werkregeling) en 26,6 FTE leden van het CALOG-kader (waarvan 7 personeelsleden met 4/5 werkregeling en 5 contractuelen in het raam van het verkeersveiligheidsfonds). In de loop van 2010 onderging dit aantal her-haaldelijk wijzigingen ingevolge pensione-ringen en mobiliteit, om op 31-12-2010 te eindigen met een bezetting van 143,8 FTE operationelen (waarvan 06 personeelsleden met 4/5 werkregeling) en 26,8 FTE CALOG-medewerkers (waarvan 6 medewerkers met 4/5 werkregeling en 5 contractuelen in het raam van het verkeersveiligheidsfonds).

Personeelsverloop

Overlijdens

Op 26 augustus 2010 overleed een onder-houdsmedewerkster van onze zone.

Pensioneringen Er werden 05 personeelsleden van het operationeel kader (1 hoofdinspecteur, 4 inspecteurs) gepensioneerd.

Mutaties uit het korps via mobiliteit In 2010 hebben vier personeelsleden onze zone via mobiliteit verlaten:

1 hoofdinspecteur is na zijn promotieop-leiding voor de graad van hoofdinspec-teur afgedeeld via ―Groep reserve‖ naar het CSD Oudenaarde.

1 inspecteur uit de Operationele groep

heeft mobiliteit gemaakt naar PZ Het Houtsche.

1 inspecteur uit de afdeling Openbare

orde en verkeer heeft mobiliteit gemaakt naar de Wegpolitie Verkeerspost Aalter.

1 inspecteur uit de afdeling Politiezorg

heeft mobiliteit gemaakt naar de Spoor-wegpolitie Post Gent.

De manier waarop de organisatie haar medewerkers inzet, stimuleert en waardeert om haar strategie en beleidsdoelstellingen te realiseren. Mensen zijn er voor de organisatie maar de organisatie is er ook voor ‗haar‘ mensen.

Operationeel Kader

CALog-kader

2003 146 22

2004 145 23

2005 144 24

2007 146 26

2010 148 26

Page 24: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

24

Nieuwe personeelsleden Via mobiliteit In 2010 werden 13 personeelsleden in mobi-liteit aangeworven:

1 Hoofdinspecteur operationele groep

11 Inspecteurs operationele groep

1 inspecteur die gedetacheerd werd

naar het CIC West-Vlaanderen Via externe werving In 2010 werd geen enkel personeelslid con-tractueel aangeworven.

Stagiairs In 2010 liep 1 aspirant-hoofdinspecteur stage in de PZ Grensleie. In 2010 liepen 11 aspirant-inspecteurs stage in de PZ Grensleie.

Detacheringen In 2010 werden 3 personeelsleden gedeta-cheerd naar onze zone (1 was afkomstig van het interventiekorps - 1 was afkomstig van de DAR en 1 was afkomstig van DSP). Zij presteerden 1.561 mensuren in 2010. Deze personeelsleden werden vooral ingezet voor het uitvoeren van opdrachten die behoren tot de basispolitiezorg. In 2010 werden een inspecteur gedeta-cheerd naar het CIC West-Vlaanderen en een inspecteur naar een syndicale organisa-tie als vaste afgevaardigde.

Opleidingsbeleid Investeren in medewerkers betekent dat de organisatie oog heeft voor vastleggen, ver-werven en borgen van de noodzakelijke ken-nis en vaardigheden. Opleiding is hierbij niet alleen een statutair recht, maar betekent een meerwaarde, niet alleen voor de mede-werkers zelf die hun competentieniveau kun-nen verbeteren, maar tevens voor de organi-satie zelf die meer kwaliteit kan bieden met goed opgeleide medewerkers. Naast de baremische opleidingen die nood-zakelijk zijn voor de leden van het operatio-neel kader om te kunnen verhogen van loon-

schaal, moeten de calogpersoneelsleden een gecertificeerde opleiding volgen om te voldoen aan de voorwaarden tot het beko-men van een competentietoelage. In 2010 werden 10.095 mensuren besteed aan opleidingen (3,8 % van de nettojaarca-paciteit).

Volgende opleidingen werden gevolgd:

Acces

Actualisering vakjargon en juridische

procedures

ANG controle en consultatie

Assertiviteit en conflicthantering

Audiovisueel verhoor – terugkomdag

Basiscompetenties inzake management en beheer van HR

Betwiste nalatenschap

Bezoldigingsrecht

Brandbestrijding kleine blusmiddelen

Capelo

Centraal wapenregister

Coachend leiderschap

Code van de wegbeheerder

Collocatie – gedwongen opname

Competentiegericht selecteren

Controle van afvaltransporten

CPS (creative problem solving)

De nieuwe verkeersbordendatabank

Opleidingen

Soort mensuren

Functioneel 1.091

Gecertificeerd 415

Intern 870

Nuttige 651

Nuttig op vraag 273

Voortgezette 2.514

Studiedag 523

PSH Oefening (1) 38

Terugkomdag PSH/PST (2)

12

Training GPI 48 (3) 3.134

Training HYCAP (4) 574

(1) PSH = Psychosociale Hulpverlening (2) PST = Politioneel Slachtofferzorgteam (3) GPI 48 = Geweldbeheersing—de training omvat

zowel de trainingen van de monitoren als van de medewerkers

(4) HYCAP = gehypothekeerde capaciteit

Page 25: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

25

De politie en het beroepsgeheim

Disp S

Dwang en geweld

Dwang zonder vuurwapen

Eerstelijnsverhoortechnieken

Evaluator

Excel

Fietspatrouille

Frans

Galop

Gedragsgericht interviewen

Gemeentelijke administratieve sancties

en overlast

GET

Gevonden fietsen

GGPZ

GLOCK + omschakeling

Hormonen in de veeteelt

Humane doping

Informatiegestuurde politie

Integrale veiligheid

Integratie Calog

Intrafamiliaal geweld

ISLP + ANG

Joomla

Kansspelen

Klachtenmanagement

Kwalitatieve aanpak van een onthaal-

dienst

Kwaliteit van het gerechtelijk proces ver-baal

Livescan

Mentor

Opgefokte bromfietsen

OPI - ANG Datawarehouse Bestuurlijke

Politie

OPI – ANG gevorderde exploitatie FPO

Hermes Sidis

Opleidingstraject AGP in het kader van de GPI 48

Overheidsopdrachten

Patrouillehondengeleider (bijscholing)

Peoplemanagement voor leidinggeven-

den

Pepperspray Calog

Personeelsvergadering

Phoobs

Politiezorg voor jongeren

Preventieadviseur - Psychosociale as-

pecten

Rampenmanagement

Refresher EHBO

Schietmonitor

Schietoefeningen

Selectie- en wervingsproces

Slachtofferbejegening van grotere groe-

pen slachtoffers

snelheidsmanagement

Sociaal werk

Speekseltesten

Studiedag manifestaties en evenementen

Suïcidepreventie

Technopreventief adviseur

Themis

Tijdsbeheer en werkplanning

TPA

Tradelec

Valse en vervalste identiteitsdocumenten

Vaststellen van verkeersongevallen

Vergadertechnieken

Verslaggeving aan de hiërarchie

Wapenstoktraining en monitor

wapenwet

werfsignalisatie

Word

Ziektegerelateerde afwezigheden

Tuchtdossiers In 2010 werden 2 tuchtdossiers behandeld.

Onderwerp Aan-tal

Gevolg

Inbreuken die recht-streeks de rechten en vrijheden van burgers aantasten door machtsmisbruik of valsheid in de uitvoe-ring van het ambt (schending van het beroepsgeheim)

1 1 lichte tuchtstraf blaam

Tekortkomingen aan de beroepsplichten of misbruik van ambt en bevoegdheden (beroepsonverenig- baarheden)

1 Nog in behande-ling

Page 26: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

26

Oorsprong dossier:

Er werden 4 voorafgaande onderzoeken ge-voerd.

Evaluatie

Het evaluatieproces maakt een wezenlijk deel uit van het personeelsbeheer en heeft volgende doeleinden:

Bijdragen tot de verbetering van de pres-taties van de personeelsleden, met name door de ontwikkeling van hun bekwaam-heden te bevorderen.

Bijdragen tot de verwezenlijking van de

doelstellingen van de organisatie. De evaluatie draagt dus rechtstreeks bij tot de motivatie van de personeelsleden door ze als actoren, verantwoordelijk voor hun per-soonlijke ontwikkeling en als belanghebben-de partij te betrekken bij de verwezenlijking van de doelstellingen van de organisatie. Het evaluatiesysteem bestaat uit 3 belangrij-ke fases: een planningsgesprek, eventuele functioneringsgesprek(ken) en een evalua-tiegesprek.

Met dit evaluatiesysteem werd gestart in 2006. In 2010 gebeurden 53 planningsgesprekken, 09 functioneringsgesprekken en 59 evalua-tiegesprekken. 31 evaluatiegesprekken kre-gen de eindvermelding goed en 28 gesprek-ken de eindvermelding bevredigend. Er gebeurden 02 tussentijdse evaluaties.

Arbeidsongevallen

Er gebeurden 26 arbeidsongevallen, waar-van 23 ongevallen op de plaats van het werk (plaats van het werk heeft hierbij een ruime betekenis: zowel op ‗het bureel‘ als op ‗ de baan‘) en 3 ongevallen op weg van of naar het werk. 17 personeelsleden waren tijdelijke arbeids-ongeschikt voor een totaal van 275 kalen-derdagen. Er gebeurden 9 arbeidsongevallen zonder tijdelijke ongeschiktheid.

Respecteren

Er bestaat een systeem van erkenning en waardering, in die zin dat felicitaties op naam telkens teruggekoppeld worden aan betrokken medewerkers, en in principe ge-paard gaan met korpsfelicitaties. Beiden worden na kennisname in het persoonlijk dossier geklasseerd. In 2010 werden 23 persoonsleden gefeliciteerd. Oorsprong felicitaties:

Aantal felicitaties per afdeling

(1) Een felicitatie kan voor meerdere dien-sten bestemd zijn.

Welzijn op het werk

Via klacht intern 1

Via Parket 1

Via particulier of Organisatie/vereniging

7

Via korps intern 11

Via stads– of provinciediensten

5

Operationele groep 13

Recherche 01

Politiezorg 03

Openbare orde en 03

Korps algemeen 04

Totaal 24 (1)

KorpschefDominique Demey

Syndicale afgevaardigdenVSOA – ACOD – CCOD - NSPV

ArbeidsgeneesheerDr. Ponnet

IDPBW

Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk

Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk

CBPW

PZ Grensleie

Preventieadviseur

VeiligheidPsychosociale aspecten

Christophe Van Cleven

Page 27: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

27

In de politiezone Grensleie is een interne preventieadviseur actief. Deze persoon volgde hiertoe de opleiding preventieadvi-seur niveau II. De interne preventieadviseur maakt samen met de vertrouwenspersonen deel uit van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW), die onder de korpschef ressorteert. De dienst heeft als opdracht om de werkgever en de werknemers bij te staan in het adviseren, uitwerken en evalueren van het beleid inza-ke welzijn op het werk op basis van een dy-namisch risicobeheersingsysteem. Deze in-terne preventieadviseur startte in 2010 met het volgen van de opleiding preventieadvi-seur psychosociale aspecten. Deze oplei-ding duurt tot juni 2011. In de politiezone Grensleie wordt er inzake welzijn op het werk maandelijks een overleg georganiseerd tussen de korpsleiding, de vakbondsafgevaardigden en de Interne Dienst voor Preventie op het Werk. De jaarlijkse prioriteiten inzake welzijn op het werk worden, zoals wettelijk bepaald, opgenomen een jaaractieplan. In 2010 werd er vooral sterk gewerkt rond het thema EHBO. Zo werd ieder dienstvoer-tuig van het type Volkswagen Transporter uitgerust met een EHBO-interventietas. Deze voertuigen werden ook voorzien van een tas met reddingstouw en heupgordel aangezien interventieploegen in onze zone dikwijls geconfronteerd worden met drenke-lingen of personen in nood in de Leie. Alle politiegebouwen en wijkburelen werden voorzien van nieuwe EHBO-koffers. Specifieke EHBO-rugtassen werden aange-kocht met het oog op incidenten in de schiet-stand en tijdens HYCAP-activiteiten. De monitoren geweldbeheersing kregen een specifieke opleiding inzake CPR en het be-naderen en eerste hulp bieden bij schot- en steekwonden. Deze interne opleiding werd gegeven in samenwerking met verpleegkun-digen van de dienst spoedgevallen van het HHZH Menen. Verder volgden personeelsle-den, waarvan het merendeel een bureel-functie vervullen en dus vaak overdag aan-wezig zijn in politiegebouwen, een prakti-sche opleiding brandbestrijding met kleine blusmiddelen.

Vertrouwenspersoon COP In 2008 werd het gegeven vertrouwensper-soon aangevuld met een zorgteam nl. ―COP‖. De vertrouwenspersonen treden op bij specifieke problemen zoals pesterijen op het werk, ongewenste intimiteiten en geweld t.a.v. collega‘s. Het COP-team (COP staat voor collegiale opvang) is een zorgteam bestaande uit 14 leden van de PZ Grensleie, waarvan twee leden fungeren als teamcoördinator. Het zorgteam staat in eerste instantie in voor de eerstelijnsopvang bij werkgerela-teerde traumatische incidenten zoals

Een collega gebruikt zijn dienstwapen en doodt of verwondt iemand

Een collega wordt beschoten

Een collega wordt bedreigd

Een collega wordt het slachtoffer van

agressie

Een collega wordt gegijzeld

Een collega maakt een levensbedreigen-de situatie mee (bvb. frontale botsing met dienstvoertuig)

Een collega wordt slachtoffer van een ernstig arbeidsongeval

Een collega dient tussen te komen bij een

incident en wordt hierbij geconfronteerd met traumatische beelden.

Het zorgteam kan eveneens ingezet worden indien een collega problemen heeft in de privé sfeer die een grote invloed kunnen hebben op zijn professioneel functioneren. De zorgcollega biedt een luisterend oor aan, kan doorverwijzen en helpt een oplossing zoeken. Het zorgteam bezoekt eveneens langdurige zieke collega‘s zodat er een contact met het werk behouden blijft.

Aantal Geprest MensHr

Opvang 29 28

Herbezoek 8 14

Bezoek 44 72

Debriefing 5 14

Totaal 86 128

Page 28: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

28

Syndicaal overleg Gelet op de Wet van 24-03-1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten en het KB van 08-02-2001 tot uitvoering van de wet, werd in 2001 het Basisoverlegcomité (BOC) opgericht waar beleidsmatige materies besproken worden die betrekking hebben op o.a. de perso-neelsformatie, de dienstorganisatie en het welzijn op het werk. Aan het Basisoverlegcomité worden alle be-voegdheden verleend die in particuliere be-drijven opgedragen zijn aan de comités voor preventie en bescherming op het werk. Gelet op het beperkt aantal bijeenkomsten van het Basisoverlegcomité, werd beslist om de bevoegdheden inzake welzijn over te dra-gen en zodoende een apart comité ter pre-ventie en bescherming op het werk (CPBW) op te richten dat op geregelde tijdstippen bijeenkomt, in principe maandelijks. In dit comité wordt de overheid vertegenwoordigd door de Korpschef. In 2010 waren er :

01 BOC

06 CPBW’s

In het BOC dat doorging op 17 Juni 2010 was het belangrijkste agendapunt een aan-passing van de personeelsformatie. De

belangrijkste wijzigingen aan de personeels-formatie waren:

Aanpassing van de wijkdienst Menen

(verhoging met 1 basiskader)

Formaliseren van de functie verkeer (oprichten van een afdeling Openbare Orde en Verkeer)

Creatie van een team Zonaal Onthaal

Opsplitsen Back– en Front office

Optrekken van het basiskader van 103

FTE naar 106 FTE.

Page 29: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

29

Management van middelen Begripsomschrijving

Financiële middelen

Federale Toelage In 2010 bedroeg de federale basistoelage 2.788.459,83 € of een daling met 0,991 % t.o.v. 2009. In 2010 bedroeg de bijkomende federale basistoelage evenveel als in 2009 nl. 484.571,25 €.

Gemeentelijke dotaties In totaal ontving de politiezone 7.859.238 € aan dotaties van de gemeentelijke overhe-den, of een stijging met 1,793 % t.o.v. 2009.

Opgesplitst naar de gemeenten

Boetefonds Zie rubriek ―Strategie en Beleid‖ - Actieplan voor verkeersveiligheid (Boetefonds).

Kennis en technologie

Kennis Cfr. ―Management van medewerkers‖

Technologie Zoals vermeld in vorig jaarverslag zijn wij in 2010 gestart met een nieuwe prestatieregi-stratietool Galop (Geïntegreerde Admini-stratie Logistiek en Personeel) ontwikkeld binnen de federale politie. Het starten met een nieuwe tool vergde een serieuze inspan-ning aan configuratie. De tool Galop evolu-eert naar een tool die, naast de activiteiten-registratie, een algemeen personeelsbeheer zal toelaten. In 2010 is de opvolging van het ziektecontingent gerealiseerd. Er is even-eens een start genomen om de evaluatie GPI 48 (geweldsbeheersing met of zonder vuur-wapen) via Galop te realiseren. In 2011 wordt dit een feit. De nieuwe versie Galop laat eveneens toe de verlofprocedure te ver-werken. Dit wordt eerst uitvoerig getest bin-nen de steundiensten. Het is de bedoeling om in 2011 deze volledig te implementeren binnen de organisatie. Pas dan wordt de procedure via intranet stilgelegd.

De manier waarop vanuit de strategie en beleid middelen worden aangewend om de activiteiten van de organisatie effectief en efficiënt uit te voeren en zeker te stellen dat de middelen daadwerkelijk waarde toevoegen aan de kernactiviteiten van de organisatie

Gemeente Initiële begroting

Menen 3.998.780 €

Wevelgem 3.102.828 €

Ledegem 757.630 €

Totaal 7.859.238 €

Page 30: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

30

Materiaal en diensten

Gebouwen en meubilair

Infrastructuur De zone beschikt over 4 gebouwen waarvan 3 ter beschikking gesteld door de gemeen-ten en 1 in eigendom. Daarnaast zijn in de deelgemeenten een aantal lokalen in ge-bruik die dienen als huisvesting voor de ver-schillende wijkinspecteurs.

Hoofdgebouw politiezone, Vlamingen-straat 170 te Menen Dit gebouw herbergt de korpsleiding, de dis-patching, het zonaal onthaal, de wijkdienst Menen, de Dienst Intern Toezicht en een aantal administratieve diensten.

Post Menen, Vander Merschplein 10—Kazernestraat 18, 20 en 22 te Menen Sinds 2006 is de operationele groep onder-gebracht op het Vander Merschplein en de logementen in de Kazernestraat. De Lokale recherche is ondergebracht in de bovenverdieping van 3 logementen in de Kazernestraat.

Post Wevelgem, Vanackerestraat 10 te Wevelgem In de Post Wevelgem is een lokaal onthaal, het economaat, de dienst wapens, de soci-ale dienst Wevelgem en de wijkdienst Wevel-gem gehuisvest.

Post Ledegem Rollegemstraat 132 te Ledegem In de Post Ledegem is een lokaal onthaal, de wijkdienst Ledegem en de dienst technopre-ventie. Vermits de vroegere garageruimte omgevormd werd tot ―Strijkatelier‖ in het kader van PWA, stelde de gemeente Lede-gem ter compensatie een afzonderlijke gara-gebox ter beschikking voor de politievoertui-gen

Uitgevoerde werken 2010

Hoofdgebouw politiezone, Vlamingen-straat 170 te Menen Per 1 januari 2011 ging de Commissaris-diensthoofd van Intern Toezicht op pensioen. Hij werd vervangen door de Commissaris-projectleider van het LAP ―Respect voor het

Page 31: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

31

Materiaal‖ die omstreeks 15 december 2010 de overstap maakte van de post Wevelgem naar de Overhead. Als gevolg hiervan nam de dienst ―Milieu‖, die zich voordien in hetzelfde lokaal bevond, haar intrek in de living van de woning Kazer-nestraat 18 te Menen. De Commissaris-postoverste van Ledegem, werd opgenomen in de afdeling Beleidson-dersteuning op de Overhead. Hij vond een onderkomen in één van de aanwezige ver-hoorlokalen zodat het totaal hiervan terug-viel op twee. Ook de Politieassistente Menen ging per 1 januari 2011 op pensioen. Haar bureel doet voorlopig dienst als extra-redactieruimte en dit tot de komst van haar plaatsvervangster vanaf 1 maart 2011. Deze onderlinge verschuivingen brachten geen infrastructurele werken met zich mee. Bij beslissing van het Politiecollege van de-cember 2009, werd groen licht gegeven voor het vernieuwen van de toegangsdeur, die reeds ontelbare keren voor problemen had gezorgd. De uitvoering van de werken gebeurde zoals gepland in de loop van de maand januari 2010. Van de gelegenheid werd eveneens gebruik gemaakt om, in het kader van de veiligheid, de inkomhal anders in te richten en de aan-wezige stoelen te vervangen door 1 set van 4 vaste stoelen, aangekocht via de TD Me-nen, bij ―De Lijn‖. De installatie hiervan ge-beurde in de loop van het 4de trimester van 2010.

Post Menen, Vander Merschplein 10 te Menen In de loop van 2010 gebeurden in dit gebouw geen werken. Hier valt enkel de bovenvermelde verhuis van de dienst ―Milieu‖ naar de living van de woning Kazernestraat 18 te Menen te ver-melden

Wijkdienst Rekkem, Plaats 30 Rekkem De wijkinspecteurs van Rekkem zijn sinds juni 2009 teruggekeerd naar hun volledig gerenoveerde en gemoderniseerde lokatie. Zij waren vragende partij naar een ―deurwachter‖ om ongestoord te kunnen werken.

De installatie van dit toestel gebeurde in de loop van 2010.

Post Wevelgem, Vanackerestraat 10 te Wevelgem Door de hierboven reeds aangehaalde ver-huis van 1 commissaris naar de Overhead medio december 2010, kwam er 1 bureel leeg te staan. In afwachting van een nieuwe bestemming, wordt dit lokaal voorlopig enerzijds gebruikt als vergaderzaal voor de diensten Econo-maat/Logistiek en Politiezorg en anderzijds als ontvangstlokaal voor vertegenwoordi-gers van firma‘s in het kader van maat-names of het passen van schoenen en/of an-dere kledingsstukken. Per 15 september 2010 werd in de post We-velgem de functie van postoverste in het le-ven geroepen. Deze wordt ingevuld door 1 plaatselijke HINP van de dienst Wapens (Politiezorg).

Post Ledegem, Rollegemstraat te Ledegem In deze politiepost werd eveneens de functie van postoverste voorzien. Net zoals te We-velgem, werd deze ingevuld door 1 HINP van de afdeling ―Politiezorg‖ die voordien reeds gehuisvest was op deze locatie.

Vooruitzichten 2011 Wegens het verbouwingsdossier van de ka-zerne op het Leopoldsplein zullen in 2011 enkel de strikt noodzakelijke werken of in-frastructurele ingrepen uitgevoerd worden.

Veiligheidsdiensten onder één dak te Menen - stand van zaken eind 2010 Na verhuis van het OCMW van Menen naar haar nieuwe locatie, werd van start gegaan met de werken aan de kazerne op het Leo-poldsplein in de loop van de maand oktober 2010. Het aantreffen van kazematten in de onder-grond gooide echter roet in ‘t eten. Deze historische bouwwerken hadden niet enkel als gevolg dat de aangevatte werken een tijdlang stilgelegd werden maar leidden uit-eindelijk ook tot het supprimeren van de kel-der als toekomstige kleedruimte. Bijgevolg dienden de bouwplannen aange-past te worden in die zin dat er een tussen-tijdse oplossing voor de kleedruimte diende

Page 32: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

32

gevonden waarbij zo weinig mogelijk andere ruimte gehypothekeerd werd. Vermits dergelijk omvangrijk project quasi onmogelijk in één tijd kan gerealiseerd wor-den, zal de verbouwing in 2 fasen verlopen. Tijdens de 1ste fase is voorzien dat naast de inrichting van het gebouw als politiekantoor ook een gedeelte van de nieuwbouw zal ge-realiseerd worden (cellencomplex en verhoorlokalen). Deze werken zouden in het najaar 2011 af zijn. Na realisatie hiervan is het de bedoeling dat de operationele diensten (operationele groep + Recherche) die momenteel gehuis-vest zijn op het Vander Merschplein, als eer-ste naar dit nieuwe complex verhuizen. Fase 2 omvat naast het inrichten van het ge-rechtelijk bureel en het economaat, even-eens het bouwen van een refter op de 1ste verdieping. De personeelsdienst en de burelen van de back-office diensten zullen ingeplant wor-den op de 2de verdieping. De lokalen van de ICT, het korpssecretariaat en de korpschef zijn voorzien op de 3de ver-dieping. Deze fase zou in 2012 af moeten zijn.

Energiekosten:

(1) G e b o u w e n V a n d e r M e r s c h p l e i n + Kazernestraat 14-16-18-20-22

Elektriciteit Aardgas Water Totaal

Overhead 23.276 € 9.818 € 1.231€ 34.325€

Post Menen (1)

13.634 € 13.773€ 3.131€ 30.538€

Post Wevelgem

1.707 € 6.910€ 397€ 9.015€

Post Ledegem

2.801 € 939€ 3.740€

TOTAAL 41.418€ 31.440€ 4.759€ 77.617€

Page 33: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

33

Wagenpark

Overzicht

Werkingskosten

In 2010 werd voor 1.020,70 € aan divers ma-teriaal (blustoestellen, GPS, ruitenontdooier, curverboxen,…) gekocht en 3.884,09 € uit-gegeven aan diverse prestaties (Touring, reinigen voertuigen n.a.v. interventies, …). Tevens werd ieder interventievoertuig voor-zien van een reddingstouw (1.827,51 €). In 2009 werd een nieuw ontwerp gemaakt om de interventievoertuigen om te bouwen. In 2010 is dit ontwerp toegepast op de twee nieuwe voertuigen. Hierdoor is men overge-gaan tot de aankoop van twee uitschuifbare ladders (660,66 €) en twee poederblussers van 6 kg (148,30 €).

Realisaties 2010 Er werd in 2010 overgegaan tot de huur van twee interventievoertuigen (VW T5) ter ver-vanging van twee voertuigen waarvan het leasingcontract verlopen was. Tevens werd het vroegere voertuig voor openbare orde vervangen door een Merce-des Sprinter. Er werden twee politiefietsen aangekocht, één voor wijk Wevelgem en één voor wijk Gullegem. In het kader van het verkeersveiligheids-fonds werd één motorfiets Yamaha Cygnus 125cc gekocht en twee motorfietsen Kawasaki Versys.

Voor de overhead werden twee anonieme fietsen gekocht en één fiets voor de klusjes-man.

Overhead Post Menen

Post Wevelgem

Post Ledegem

Recherche Totaal

Interventievoertuigen - 10 - - - 10

Patrouillevoertuigen 2 9 1 1 - 13

Anonieme voertuigen 5 3 2 - 5 15

Hycap voertuig - 1 - - - 1

Flitsvoertuig - 1 - - - 1

Motorfietsen - 7 - - - 7

Motorfietsen 125 cc - 2 - - - 2

Bromfietsen 4 1 5 1 - 11

Fietsen 4 12 6 2 - 24

Km Brand-stof

Onder-houd /

herstel-ling

Huur

Overhead 75.198 8.079€ 5.285€ -

Post Menen

447.054 52.993€ 12.163€ 169.116€

Post Wevelgem

25.613 2.309€ 1.863€ -

Post Ledegem

7.334 840€ 454€ -

Recherche 96.147 7.462€ 4.332€ 12.337€

Bromfietsen - 1.352€ 1.719€ -

Motorfietsen 125 cc

9.054 438€ 1.146€ -

Motorfietsen 38.637 3.197€ 5.022€ -

Fietsen - - 419€ -

Totaal 698.767 76.670€ 32403€ 181.453€

Page 34: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

34

Planning 2011

In 2011 worden twee nieuwe interventie-voertuigen en één anoniem voertuig ge-huurd naar aanleiding van einde contract andere voertuigen. Er zal een nieuwe bromfiets of fiets worden gekocht voor de nieuwe wijkinspecteur post Menen. Een patrouillevoertuig Citroën AX zal ver-vangen worden een nieuw aan te kopen voertuig.

Radiocommunicatie

Werkingskosten

Realisaties in 2010

Voor 2010 werd op het vlak van radiocom-municatie de beleidsbeslissing genomen om ieder lid van de interventiedienst uit te rus-ten met zijn eigen draagbare radiopost. In 1ste instantie gebeurde dit via doorschuiving van de radioposten van de wijkinspecteurs. Vermits deze doorschuifoperatie ontoerei-kend was, werden er nog 32 radioposten extra aangekocht. De prijs van deze aan-koop bedroeg 18.827, 91 €. Vervolgens werden alle wijkinspecteurs voorzien van eenzelfde type van radiopost. In totaal werden 19 draagbare radioposten met een interne actieve GPS aangekocht. Dit houdt in dat met deze radioposten de ge-bruiker gelokaliseerd kan worden en zicht-baar zal zijn op de schermen van de Dis-patch S. De kostprijs hiervan bedroeg 19.127,53 €

Planning 2011

Voor 2011 is de aankoop voorzien van 4 draagbare radioposten. Deze zijn respectie-velijk bestemd voor de dienst Wapens, een bijkomende wijkinspecteur bij de wijkdienst Menen en 2 toestellen voor de coördinatoren van de politieposten Ledegem en Wevelgem. In de Buitengewone Dienst van de begroting 2011 is hiervoor een bedrag van 4.500 € voorzien.

Abonnement voice + SDS + standard 34.019€

Huur Dispatch S - 2009 17.552€

Huur Dispatch S - 2010 31.340€

Licentie CAD-viewer 1.762€

Onderhoudscontract Disp N 1.598€

Aankoop toebehoren 478€

Herstelling 880€

Verplaatsen carkits en CM 9000 3.511€

Page 35: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

35

Andere werkingskosten 2010

Boetefonds Volgende uitgaven en aankopen werden gefincancierd door het boetefonds

Uitgaven specifiek politie Een deel van de uitgaven gedaan door de politiezone zijn eigen aan de politiefunctie

Administratieve werkingskosten

Onder administratieve werkingskosten wor-den verstaan de uitgaven gedaan om de da-gelijkse werking van de diensten mogelijk te maken. Voorbeelden hiervan zijn aankoop bureelbenodigdheden, papier, frankerings-kosten, telefoonkosten, vervanging verouderd mate-rieel, … In 2010 werd hiervoor 201.287€ € uitgege-ven

Loon– en werkingskosten

Personeelskosten 453.154€

IJking en onderhoud ademanalysetoestellen 12.979€

Omniumcontract plooimachine 1.169€

Omniumcontract frankeermachine 609€

Onderhoudscontract flitspalen 4.300€

Verzekering Yamaha FJR 1300 9.658€

Verzekering Opel Astra 1.279€

Update GPS motorfietsen 209€

Onderhoudscontract Police Mate 399€

Sensibiliseringsmateriaal BIVV 2.140€

Banners met visie en missie 635€

Frankeringskosten 12.500€

Onderhoudscontract software onbemande camera

1.122€

Citrix 22.421€

Licenties EDL 1.113€

Onderhoud EDL + infocenter 7.056€

Onderhoudscontract Digitach 1.278€

Verkeersvademecum 2010 863€

Batterijen en batterijlader snelheidsmeter 631€

Mondstukken alcotest 7.151€

Aankoop + ontwikkelen foto‘s 5.000€

Homologatie dossier flitspaal Rekkem 907€

Onderhoudscontract variabele verkeers- borden

871€

CIPAL snelheidsregistratie 5.857€

Investeringskosten

Draadloze geluidsinstallatie 1.748€

Alco-Sensor FST 786€

Verkeerskegels + plooibare hekken 1.500€

Onderkledij motoragenten en Agenten van Politie

1.706€

Kogelwerende vesten (9) 6.534€

Laarzen (3) + handschoenen motoragenten (3) 1.069€

Moto Kawasaki 24.643€

Yamaha Cygnus 125cc 5.602€

flitspaal Wevelgem 19.725€

Helmen agenten van politie 7.585€

Multifunctioneel bord op aanhangwagen 30.113€

Mobiele betaalterminals 6.830€

Aankoop bureelbenodigdheden 24.198€

Frankeringskosten (1) 27.429€

Telefonie 43.066€

Receptie– en representatiekosten 11.613€

Opleiding personeel 20.240€

Aankoop boeken, documentatie, Abonnementen

19.017€

Uitgaven eigen aan de politiefunctie (2) 41.352€

Fotokopies 10.709€

Vervanging verouderd meubilair 1.429€

Huur boxen—Tophorses 2.234€

(1) Een deel van deze uitgaven werden gerecupe-reerd via het verkeersveiligheidsfonds 2010

(2) Inktkussens vingerafdrukken, benodigd-heden schietstand, zakken inbeslagname, batterijen, maaltijden cellen, ...

Aankoop Pepperspray (inclusief oefenpepperspray)

877€

Ontwikkelen foto‘s (een deel hiervan werd gerecupereerd via het VVF)

11.465€

Ijking meetinstrumenten (uitgezonderd AAT)

2.824€

Huur schietstanden 9.600€

Aankoop Hycapvoertuig 70.582€

Page 36: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

36

Verzekeringen

Kledij operationeel kader In 2010 werd door de personeelsleden een bedrag van 127.965€ besteed aan de aan-schaf van kledij. 92.387€ hiervan werd be-steed aan de vervanging van uniformstuk-ken en 35.578€ aan de aankopen van func-tieuitrusting.

Informatica en bureautica

Werkingskosten

Verzekering burgerlijke aansprakelijk-heid

27.487€

Verzekering voertuigen (1) 59.716€

Verzekering dienstverplaatsingen met privévoertuig

1.175€

Verzekering lichamelijk letstel honden 352€

Verzekering dienstverplaatsingen met fietsen

166€

Verzekering BA Verkeersklas 75€

Brandverzekering 1.354€

Totaal 90.325€

(1) Een deel van deze uitgaven werden gerecupe-reerd via het verkeersveiligheidsfonds 2010

Licenties en huur software (1) 56.255€

Vervanging en herstelling informati-camateriaal

10.743€

Toners 5.178€

Onderhoudscontract straalverbin-ding

9.384€

Andere onderhoudscontracten software (1)

11.662€

Ontdubbeling archiveringssysteem 10.860€

Upgrade archiveringssysteem 8.470€

Firewall 5.550€

Totaal 118.102€

(1) Een deel van deze uitgaven werden gerecupe-

reerd via het verkeersveiligheidsfonds 2010

Page 37: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

37

Realisaties in 2010 Hardware

Implementatie van de Clusterserver voor

de ISLP omgeving

Voorbereiding dossier Nieuwbouw/verbouwing van de toekomstige locatie, inzake:

Telefonie

IP bekabeling

Actieve netwerkcompenenten

Videobewaking

Test Tablet PC‘s en aankoop 3 stuks

Aankoop/installatie 36 desktop pc's en

19 schermen in het kader van de jaarlijk-se afschrijving. Er werden iets meer PC‘s voorzien om de vergaderzaal/leszaal performant uit te rusten.

Implementatie Canon Copiers en Printers,

Implementatie Uniflow, met de bedoeling

een central printing systeem te realise-ren. Dit systeem zal volledig gerealiseerd zijn na de verhuis naar de nieuwe loca-tie..

Installatie FIT station voor registratie

vingerafdrukken

Implementatie Gigabit switchen

Software

Implementatie Kasperski Antivirus

Migratie ISLP 3.0

Implementatie Boedelbeheer

Implementatie nieuw register aanhoudingen

Inwerkingstelling AVL module Dispatch/S

Upgrade Dispatch/S

Implementatie nieuwe versie EDL

Implementatie procedure minnelijke schikking

Implementatie Puma mailsysteem

Federale Politie

Installatie Joomla op het intranet met in-tegratie korpskalender

Planning 2011

Migratie archiveringssysteem naar

archipol 6

Nieuwe Archiveringsserver voor ARCO Archiveringssysteem Citrix omgeving

Implementatie van een nieuwe server,

die een aantal virtuele machines zal draaien.

Uitbreiding capaciteit File en Mail server

Citrix omgeving

Implementatie nieuw Back-upsysteem Citrix

Aankoop en vervanging pc's in het kader

Page 38: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

38

van de jaarlijkse afschrijving.

Koppeling Kantschriften ISLP aan Wijk- taken

Implementatie nieuwe Firewall

Opvolging dossiers verhuis inzake

informatica, telefonie, e.d.

Installatie en ingebruikname van de Tablet-PC’s

Page 39: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

39

Management van processen Begripsomschrijving

Algemene context Een procesgeoriënteerd beleid is meebepa-lend voor de groei van onze organisatie. Na-dat in 2003 een aanzet werd gegeven, volg-den in 2004 en 2005 diverse pogingen om meer inzicht te verwerven in het beschrijven van processen, o.a. via opleidingen en infor-matie-uitwisseling met andere PZ‘s. Nadat in 2005 een aangepaste ‗tool‘ werd voorgesteld, nl. de OMP techniek (Ordeningsmethodiek politie België), wer-den in 2006 enkele werkprocessen beschre-ven, gebruik makend van deze techniek (zie infra). Vanuit diverse hoeken worden de korpsen van de lokale politie meer en meer aange-moedigd om te investeren in een procesma-tige aanpak. In 2010 is er vooral gewerkt rond het verza-melen van expertise in enerzijds het verwer-ven van inzichten in de nationale procesar-chitectuur en anderzijds in het verwerven van vaardigheden in het technisch beschrij-ven van procesmodellen. Waar in 2009 een verdienstelijke poging werd ondernomen om het primaire proces ―Beheren van gebeurte-nissen‖ in eigen beheer te gaan beschrijven werd er vastgesteld dat dit ontwerp ook su-pra zonaal best eens uitgewerkt kon wor-den. Aldus werd op West-Vlaams provinciaal niveau een werkgroep opgericht om het primaire proces ―Beheren van gebeurtenis-sen‖ te modelleren en dit aan te bieden aan alle politiezones West-Vlaanderen. Deze

werkgroep kan trouwens permanent reke-nen op ondersteuning door CGL-X (Directies van de relaties met de Lokale Politie). Dit betekende niet dat de eigen zonale in-spanningen overboord werden gegooid! Alles werd behouden maar kan nog steeds systematisch getoetst worden aan de resul-taten die in deze provinciale werkgroep wer-den behaald In 2010 heeft de nationale werkgroep voor procesarchitectuur het voorbereidend werk rond ―Ondersteunende processen‖ afge-rond. Het eindresultaat werd, net als bij de primaire processen, op een plenaire verga-dering met een nationale vertegenwoordi-ging van betrokken diensten, o.a. korps-chefs, vertegenwoordigers van het Ministe-rie van Binnenlandse zaken, vertegenwoor-digers van de Vaste Commissie voor de lokale politie en diverse anderen diensten toegelicht. Een nieuw mandaat werd ook verkregen om nu rond de ―Sturende proces-sen‖ een identieke inspanning in de werk-groep te leveren.

Implementatie in het korps

Bovenstructuur

Procesbegeleiding Op provinciaal niveau zijn er twee fora opge-richt met als doel het procesmatig werken binnen de korpsen van lokale politie te on-dersteunen:

De stuurgroep procesbegeleiding

Het provinciaal netwerk voor organisa-

tieontwikkeling

De stuurgroep procesbegeleiding Het betreft een beperkte groep van leiding-gevenden en beleidsmedewerkers uit de korpsen bijgestaan door leden van CGL (Directie relaties met de lokale politie), die tot taak heeft het ―procesgebeuren‖ te sti-muleren en te ondersteunen.

De manier waarop de organisatie van-uit strategie en beleid haar processen identificeert, ontwerpt, beheerst en waar nodig verbetert of vernieuwt, gericht op waardetoevoeging voor alle stakeholders. De manier waarop gezocht wordt naar een gezonde balans tussen procedurele sturing en professionaliteit.

Page 40: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

40

Sedert 15-04-2005 maakt de korpschef deel uit van deze stuurgroep die in 2010 twee maal bijeenkwam

Het provinciaal netwerk voor organisa-tieontwikkeling Het provinciale netwerk organisatieont-wikkeling – oorspronkelijk provinciaal net-werk van procesbegeleiders genoemd – is samengesteld uit procesbegeleiders en be-leidsmedewerkers uit de hele provincie en werkt rond items die in diverse werkproces-sen en beleidsprocessen kunnen worden toegepast en geïmplementeerd. PZ Grensleie nam in 2010 maximaal deel aan deze vergaderingen. In 2010 waren er 6 dagvergaderingen ge-pland. Door het oprichten van de bijzondere provinciale werkgroep voor procesbenade-ring zoals al supra vermeld werden deze vergaderingen aldus opgesplitst in 4 verga-deringen provinciaal netwerk procesbege-leiding en 2 vergaderingen voor de aparte werkgroep rond procesmodellering. De items die in het PNO werden behandeld zijn:

Appreciative Inquiry (opleidingssessie

rond waarderend onderzoeken).

Lokale Integrale Veiligheid LIV - van visie tot plan

Diversity Scan - voorstelling door Rand-

stad Diversity. Op basis van een foto van de onderneming op vlak van diversiteit en HR-processen wordt een advies geformuleerd.

Voorstelling stand in procesarchitectuur

door CGL-X (Directie Relaties met de Lokale Politie)

Werkgroep procesarchitectuur De in mei 2006 opgerichte werkgroep procesarchitectuur blijft gehandhaafd. De werkgroep was aanvankelijk samengesteld met leden uit 12 diverse politiekorpsen aangevuld door een vertegenwoordiging van de Vaste Commissie voor de Lokale Politie. Onder consulting van CGL, zijnde de ministeriële verbindingsdienst tussen federale en lokale politie werd er op regelmatige basis verder gewerkt in 2010. Politiezone Grensleie behoort tot de ―believers‖ en heeft als doelstelling om via deze werkgroep alle processen te helpen finaliseren. Begripsomschrijving: ―De reeks handelingen en activiteiten die een politieorganisatie uitvoert, vanuit een voortdurende bezorgdheid, in een sterk wisselende leefomgeving om de juiste dienstverlening en producten te leveren aan haar externe belanghebbenden of klanten. Ze beschrijven wat de organisatie concreet bijdraagt aan haar omgeving. Primaire processen worden afgeleid uit de missie van de organisatie, waarin haar bestaansrecht tot uiting komt.‖ De primaire processen die weerhouden wer-den op nationaal niveau zijn:

Onthalen en behandelen van (initiële

klachten en) aangiften

Navolgend onderzoeken

Noodhulp verlenen

Gebeurtenissen beheren

Toezien en handhaven

Informeren en adviseren.

Page 41: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

41

De activiteiten van deze werkgroep in 2009 tot juni 2010 bestond erin om de ondersteu-nende processen te gaan beschrijven. Hier-na wordt eigenlijk samenvattend beschre-ven wat onder deze benaming begrepen wordt: ―Ondersteunende processen hebben juist tot doel de primaire processen en hun medewerkers te ondersteunen bij het reali-seren van de doelstellingen of de koers van de politieorganisatie.‖ Op 18 juni 2010 kon de nationale werkgroep dit eindwerk betreffende de ondersteunende processen voorstellen. Er werden 6 ondersteunende processen weerhouden, verdeeld over 3 grote thema‘s

Medewerkers

Beheren van de personeelsformatie

Begeleiden en ontwikkelen van me-

dewerkers

Inzetten van medewerkers

Middelen

Verwerven van middelen en diensten

Beheren en inzetten van middelen en

diensten

Informatie

Gericht delen van informatie en kennis

In 2010 waren er 9 nationale vergaderingen op CGL-X. Een nieuw mandaat tot het uitwerken van de ―Besturingsprocessen‖ werd verkregen. Vanaf September 2010 is hiermee een aan-vang genomen. Uiteraard wordt het verkregen kader conti-nu geïmplementeerd in onze politiezone. Aangezien ―leren en verbeteren‖ een voort-durende inspanning moet zijn in een excelle-rende organisatie worden op diverse interne fora educatieve inspanningen geleverd om

te leren werken rond procesbenadering. De besturingsprocessen hebben hun naam niet bij toeval gekregen. Zij besturen name-lijk de organisatie in de richting van een ge-wenste toekomst. Dit luik van de procesar-chitectuur wordt momenteel onderzocht door de werkgroep ‗Procesarchitectuur‘ en wordt gefinaliseerd in juni 2011. Het is de bedoeling de besturingsprocessen te identificeren, door het geheel te benade-ren vanuit een tijdsperspectief, nl. :

Het besturen op lange termijn - richten Het richten van de organisatie tot een hori-zon van lange termijn (dit is meer dan 4 ja-ren). Deze doelstellingen zijn de strategi-sche doelstellingen. Hun bijsturing uit zich in een bijgestelde of aangepaste strategie. De effecten van het bijsturen op dit niveau zijn pas op lange termijn merkbaar. Dit is een trage cyclus.

Het besturen op middellange termijn—inrichten Op middellange termijn- inrichten - vindt een concretisering en vertaling plaats van de langetermijndoelstellingen naar een kortere termijn en/of specifiek onderdeel van de or-ganisatie. De plantermijn strekt zich meestal uit op een jaar – jaarplan- of meerdere jaren. De effecten van bijsturing op meetbare pres-taties van de organisatie zijn enigszins naij-lend, maar sneller merkbaar en meetbaar dan op het niveau van de strategische doel-stellingen. Deze cyclus is al sneller vol-bracht.

Het besturen op korte termijn—verrichten Het besturingsniveau op korte termijn – ver-richten - betreft de dagelijkse besturing van de organisatie. Het gaat hier om de dagelijk-se output nodig voor het bedienen van de klanten. De besturing op korte termijn strekt zich uit over een dag of hoogstens een week en heeft vaak een direct effect op de presta-ties van een team of proces. De te leveren prestaties zijn direct meetbaar en kunnen bij wijze van spreken aan het einde van de dag worden gemeten.

Page 42: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

42

Page 43: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

43

Binnen het korps In 2008 werd een aanvang gemaakt om de reeds bestaande initiatieven te enten op de nationale goedgekeurde structuur (cfr. de werkgroep procesarchitectuur). Er werden verdere stappen ondernomen in volgende processen:

Primaire processen

Onthalen en behandelen van initiële klachten en aangiften In 2010 gebeurden volgende aanpassingen:

Het afdelingshoofd van de operationele groep kreeg terug de verantwoordelijk-heid over dit proces gezien de procesei-genaar afdelingshoofd werd van de afde-ling Politiezorg.

Een hoofdinspecteur werd aangesteld als diensthoofd van de dispatching. Om op professionele wijze de dispatching te kunnen beheren was deze ingreep nood-zakelijk aangezien de gebruikte techno-logie een verregaande specialisatie noodzaken.

Eind 2010 werd een aanvang genomen

met het testen van de nieuw aangekoch-te Astrid radio‘s voor de medewerkers van Politiezorg.

De samenwerking met het centrum voor geestelijke gezondheidszorg ―Onze Lieve Vrouw van Vrede ― werd verdergezet. Eind 2010 werden initiatieven genomen om tot een betere samenwerking met de rusthuizen van de politiezone te komen vooral dan met betrekking tot het onder-zoek bij de onrustwekkende verdwijning van personen uit deze voorzieningen.

Vooruitzichten 2011

Begin 2011 worden de wijkagenten in het bezit gesteld van hun persoonlijke Astridradio uitgerust met de APL modu-le. Dit maakt dat zij eveneens zichtbaar zullen zijn op het scherm bij de dispat-cher.

In de loop van 2011 worden alle operatio-

nele medewerkers in het bezit gesteld van een persoonlijke Astridradio.

Noodhulp verlenen MENEN In Menen kwam de gemeentelijke veilig-heidscel twee keer samen in het voorbije jaar. In 2010 werd verder gewerkt aan de opmaak van verschillende BNIP‘s (Bijzondere Nood– en interventieplannen)voor Menen, en meer bepaald ook aan een systematiek om te filteren waar en wanneer een BNIP op te maken. Voor de start van de 4-daagse van Duin-kerke, een internationale wielerwedstrijd met faam, werd een BNIP opgemaakt. Daar-toe werden ook verschillende coördinatie-vergaderingen gehouden. Tevens werd, sa-men met de provincie, het BNIP voor de fir-ma DENY (gelegen op de LAR) gefinaliseerd. Dit ligt tot op heden ter goedkeuring bij de federale overheid. Ook werd geoefend in 2010; op 14 oktober vond een uitslaande brand plaats in een fic-tief rusthuis. De oefening was een louter fic-tief gegeven, er was met andere woorden geen ontplooiing op het terrein. Er werd met de verschillende niveaus gewerkt in drie verschillende zalen om de communicatie te testen. WEVELGEM In 2010 vonden 5 bijeenkomsten van de ge-meentelijke veiligheidscel plaats. Af en toe (3 keer) wordt tevens gewerkt met een klei-nere groep medewerkers van de verschillen-de disciplines, en dit om specifieke materies verder uit te diepen. Belangrijkste realisa-ties zijn onder meer een start van de op-maak van BNIP‘s voor de rust- en verzor-gingstehuizen in Gullegem, Moorsele en Wevelgem, en dit met de verantwoordelijken van elk RVT (op basis van de interne nood-plannen). Daarnaast is ook tweemaal over-legd met alle partners inzake de luchthaven te Wevelgem met als doel de creatie van een BNIP. Voor het Kerstbal en de wielerwedstrijd Gent-Wevelgem werd een apart BNIP opge-maakt. LEDEGEM In 2010 vonden vier bijeenkomsten van de gemeentelijke veiligheidscel plaats. Het gemeentelijke ANIP (Algemeen Nood– en Interventieplan) werd begin januari 2010 goedgekeurd. Op woensdag 16 juni vond een grote oefening plaats te Ledegem;

Page 44: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

44

er was een zogenaamde ontruiming (na gas-lek) van een groot deel van een rusthuis (Rustenhove). Voor de traditionele Paardenkoers te Sint-Eloois-Winkel werd in 2010 opnieuw een BNIP opgemaakt. Het is de bedoeling in 2011 voor verschillende sites een eerste op-maak te hebben (sporthal en De Link van Sint-Eloois-Winkel, scholen en Rustenhove)

Navolgend onderzoeken Navolgend onderzoeken is één van de kern-taken van alle afdelingen binnen onze zone, voor de ene afdeling (recherche) al wat meer dan voor de andere.

Het proces op zich omvat een diversiteit aan aspecten. In 2010 werd dieper ingegaan op diverse aspecten zoals:

het voeren van telefonieonderzoeken

overdrachten onderzoeken tussen de

afdelingen onderling enerzijds en de lo-kale recherche en federale gerechtelijke politie anderzijds

het behandelen van onrustwekkende ver-dwijningen

aanwenden van bepaalde technieken,

zoals uitlezen GSM-toestellen Voor 2011 is het de bedoeling om door te gaan met de beschrijving van verschillende andere deelprocessen.

Gebeurtenissen beheren

AlgemeenAlgemeen

Het proces ‗het beheren van gebeurteni-ssen‘ werd in 2009 gefinaliseerd. In 2010 hebben we ons vooral verder geconcen-treerd op de verdere implementatie van de diverse stappen weerhouden in het proces, en dit zowel intern als extern. Extern hebben we vooral verder gesleuteld aan het aanvraagformulier van de gebeurte-

Page 45: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

45

nis (evenement) waarbij iedere organisator gevraagd werd om tijdig (minimaal 4 weken vooraf) zo‘n aanvraagformulier op te stellen. Via de website van de gemeentes werd dit formulier digitaal ter beschikking gesteld. We merken dat de organisatoren hun weg vinden om het formulier in te vullen zodat iedere dienst betrokken bij het proces de nodige eerste informatie krijgt. Ondertussen werden de opmerkingen die werden gefor-muleerd geëvalueerd en indien nodig werd het formulier aangepast en uitgebreid. De evenementencolleges (coördinatie-vergaderingen) werden verder uitgebouwd en bijna maandelijks gaan deze in de 3 gemeenten door waarbij naast de gemeente-lijke overheid, de politie, brandweer, medi-sche discipline, en natuurlijk de organisator zijn evenement mag voorstellen, bespreken en waarbij alle wettelijke aspecten worden belicht zodat iedere partij zo goed mogelijk voorbereid is en het evenement goed kan beheerd worden. Intern werd in de stap ―organiseren‖ verder werk gemaakt om de inzet van personeel en middelen te optimaliseren. Hoeveel perso-neel en met welke competenties moet dit evenement aangepakt worden? Aandacht werd verder besteed aan het partnergericht werken (inzet security / vrijwilligers door organisatie). Tevens werd de invulling van politiepersoneel prioritair ingevuld door de afdeling politiezorg (wijkinspecteurs). Een evenement in zijn wijk is de ideale kans om ook zijn wijkbewoners beter te leren kennen. Hij of zij is het ook die de gevoeligheden en plaatsgesteldheid beter dan wie ook moet kennen en hierop anticiperen.

FuifbeleidFuifbeleid

In de context van het beheren van gebeurte-nissen, nemen de fuiven natuurlijk een be-langrijke plaats in. In 2010 werd vooral aan-dacht besteed aan het aspect lawaaihinder/geluidsoverlast. In deze complexe wetge-ving werd vooral onderzoek gedaan door onze cel milieu en geluid. Bij de diverse ver-gaderingen en adviezen die worden gefor-muleerd, wordt aan de organisator duidelijk gemaakt dat geluidsoverlast voor niemand goed is, noch voor de organisator (imago) noch voor de buren die hun nachtrust ver-stoord wordt. In 2010 werden deze (geluids)afspraken veelal vastgelegd in beslissingen van het college van burgemeester en sche-penen. De overlastpatrouille die in het week-end vooral de fuiven controleert, werd bemand met iemand die de technische oplei-

ding heeft genoten om geluid te meten. In kader van de werkzaamheden voor een vernieuwde algemene politieverordening (APV) werd samen met de jeugddiensten van de 3 gemeenten vergaderd om het fuifbeleid hierop af te stemmen. De wetgevingen die moeten gerespecteerd worden zijn legio. Vooral de vertaalslag van die wetgevingen naar een leesbare en vooral toepasbare fuif-Bijbel is de doelstelling. In de gemeente Wevelgem werd, samen met brandweer en Rode Kruis, driemaal een fuif-buddy-cursus gegeven. Vrijwilligers die lid zijn van een (jeugd)vereniging krijgen er een overzicht van wat zij kunnen en mogen doen in kader van de veiligheid van een fuif of eve-nement. Het is de bedoeling om in 2011 meer fre-quent de dag van de fuif een ‗afstapping te doen ter plaatse‘ om kort voor de fuif nog even te controleren als de gemaakte afspra-ken wel degelijk nagekomen zijn. Iedere partner – Brandweer – politie - Rode Kruis – bekijkt vanuit zijn competentiebril het evene-ment en in dialoog met de organisator wordt in extremis nog bijgestuurd.

Toezien en handhaven Het proces ‗Toezien en Handhaven‘ werd in 2010 uitgeschreven. Het is een proces waar-bij onze personeelscapaciteit zo efficiënt en

Page 46: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

46

effectief mogelijk moet aangewend worden en dit om een antwoord te bieden op de vele vragen tot toezicht. Er werd verder gewerkt op basis van een tool als ‗PIT‘ (software om het politioneel toezicht op basis van informatie nog beter aan te sturen, op te volgen en te evalueren). Het registreren van ‗wat‘ er juist werd ge-daan tijdens het regulier of het bijzonder toezicht in kader van de uitvoering van de actieplannen van het zonaal veiligheidsplan, werd verder verfijnd via de jobfiches zodat verantwoording kan afgelegd worden waar nodig. De steun van de federale (paarde)patrouilles bleef als bijkomende vorm van toezicht tij-dens de weekends gehandhaafd. Het vakan-tietoezicht, het toezicht op de speelpleinen, werden verder in het totale plaatje van politi-oneel toezicht voorzien.

Informeren en adviseren Nazorg van slachtoffers In het raam van de nazorg van slachtoffers van inbraak werden in 2010 de activiteiten, die sedert geruime tijd uitgevoerd worden, verder gezet. Het betreft:

Hercosi: Hercontactname met slachtof-

fers van inbraken, binnen de 8 werk-dagen na de feiten.

TPA: Technopreventief advies wordt aan-

geboden.

Herbezoek: slachtoffers van inbraak, ontvangen na 30 dagen een brief met nuttige gegevens en adviezen met be-trekking tot hun zaak.

Preventieve adviezen Op vraag van particulieren/bedrijven wordt een technopreventief advies verstrekt m.b.t. inbraakpreventie. Verkeer en Openbare Orde Op 1 september 2010 werd het organigram van de politiezone gewijzigd. Er werd een totale nieuwe afdeling Openbare Orde en verkeer opgericht. Hierbij werd aan de zevende pijler van de politiezorg, met name verkeer, concreet gestalte gegeven. Tevens is het een antwoord om een minimale perso-neelscapaciteit van 8 procent – door alle afdelingen heen- aan het verkeersaspect te besteden.

De afdeling clustert echter meer dan de dienst verkeershandhaving (met alle motor-rijders en agenten van politie hierin) alléén. Tevens is een dienst evenementen opge-richt. Deze dienst behandelt in kader van het proces ‗beheren van gebeurtenissen‘ en ‗toezien en handhaven‘ alle evenementen conform het uitgetekend proces en dit voor het gehele grondgebied van de politiezone. De dienst mobiliteit behandelt dan alle aan-vragen en adviezen die moeten geformu-leerd worden in kader van verkeerstechni-sche aspecten, wegeniswerken, terrasver-gunningen. Overleg met de technische dien-sten van de gemeente, de aannemers, de particulieren die een vergunning aanvragen voor hun werken is een belangrijk partner-gericht gegeven. Het juiste, wettelijk ver-keerstechnisch advies verlenen is de dage-lijkse uitdaging. Er worden inspanningen gedaan om ver-keersveiligheid crossdirectioneel te bewa-ken. Een probleempunt in het verkeer wordt gedetecteerd door de wijkinspecteur of een reguliere interventieploeg. Hierop wordt toezicht gedaan en indien nodig een advies geformuleerd of een overleg gepleegd met de bevoegde overheden. De integrale bena-dering is zeker in het streven naar meer ver-keersveiligheid meer dan ooit aan de orde.

Ondersteunende processen In het verleden werd binnen onze zone reeds de nodige aandacht besteed aan IGPZ ondermeer door de organisatie van de OPOV-vergaderingen (operationeel overleg) en de invoering van de politionele informa-tietool (PIT). Aan beide zaken werden trou-wens in de loop van het voorbije jaar verfij-ningen aangebracht. Bij de aanpassingen van ons organigram in september 2010 werd een officier aangewe-zen met als specifieke taak het beheer van de informatie. Als voornaamste doelstelling voor 2011 wordt de identificatie van de verschillende informatiestromen en producten vooropge-steld met het oog op maximale aanwending. De volgende stap die de organisatie moet zetten, is het identificeren en beschrijven van de verschillende deelprocessen binnen deze domeinen. Hiertoe is een aanzet gege-ven via een wekelijks overlegmoment tussen het afdelingshoofd van de steundiensten en de verschillende diensthoofden van deze afdeling en het diensthoofd van het Korps-secretariaat

Page 47: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

47

Begripsomschrijving

Buurtinformatienetwerk (BIN) Sedert begin 2010 werkt PZ Grensleie via een nieuw communicatiesysteem samen met de drie BIN‘s van het grondgebied. Het sys-teem werkt als volgt:, de coördinator (van elk BIN) krijgt een gsm toestel van de PZ, met een sms abonnement. Vanuit de politie worden via mail berichten verstuurd die

door de coördinator via een eenvoudig pro-gramma op de PC worden omgezet in een sms en een e-mail aan alle leden van het net-werk. Mede doordat het systeem in 2010 gratis aangeboden werd, is het aantal leden sterk gestegen:

In 2010 waren er 40 contactmomenten tus-sen de lokale politie en de leden van het BIN. De meeste van deze contacten bestonden uit een e-mail bericht + een sms.

Waardering door klanten, leveranciers en partners

Hoe waarderen klanten en leveran-ciers de inspanningen van de organi-satie om aan hun eisen en wensen te voldoen?

2009 2010

Menen 97 170

Wevelgem 35 45

Ledegem 73 120

Totaal 205 335

Page 48: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

48

Op de vorige pagina ziet u hoe een bijlage van een BIN-bericht via e-mail is opgevat. Nieuw sedert de eerste helft van januari 2010 is ook dat door de dispatching van de Politiezone rechtstreekse sms-berichten kunnen worden gestuurd naar de ledenlijs-ten van de BIN‘s. Van deze service werd in 2010 22 keer gebruik gemaakt.

Project MEGA Het MEGA-project is een preventiepakket inzake druggebruik dat gegeven wordt aan jongeren uit de derde graad van het basis-onderwijs. MEGA staat voor: ―Mijn Eigen Goed Ant-woord‖. Het wil bij de leerlingen hun sociale vaardigheden verbeteren door middel van ondermeer rollenspelen. Assertief NEEN leren te zeggen tegen ondermeer, groeps-druk, reclame en allerlei genotsmiddelen zonder daarbij hun gezicht te verliezen in groep staat hierbij voorop. Het MEGA-project kadert in de geest van de gemeenschapsgerichte politiezorg en hecht veel belang aan partnership. Het project wordt immers niet alleen gedragen door po-litiemensen. Het is een samenwerking tus-sen de scholen, de gemeente, de leerkrach-ten, de ouders, sociale hulpverlening, CLB, de brandweer en de politie. Het lessenpakket, bestaande uit 10 sessies, wordt deels gegeven door politiemensen, door de leerkrachten en door het CLB. Dit lessenpakket wordt afgesloten met een fruit-sapfuif. Tijdens het schooljaar zijn er ook interactieve ouderavonden in samenwerking met de verschillende partners. De filosofie achter de vroegtijdige preventie is dat de experimenteerleeftijd van de kinde-ren laag ligt (10-14 jaar) en de kinderen van nu een snellere ontwikkeling doormaken op cognitief, emotioneel, fysiek en sociaal vlak.

Dit jaar was het project reeds aan zijn tiende editie toe. In onze politiezone zijn 10 politiemen-sen opgeleid die instaan om het pre-ventiepakket aan te bieden .

Namen deel in het schooljaar 2009-2010:

Op 25 Februari 2010 ging een ouderavond door waar 48 ouders aanwezig waren. De ouders ontvingen eveneens een brochu-re met oudervaardigheden die dient als lei-draad naar opvoeding toe.

Op 30 april 2010 ging een fuif door in zaal Sint-Theresia te Wevelgem die terug een groot succes werd.

Fuifbeleid

Werd beschreven in de rubriek ―management van processen‖

Klachtenbeheer In het werkjaar 2010 werden 25 klachten-dossiers behandeld. Dit is een daling met 30 % t.o.v. 2009.

Voorwerp van de klachten:

Bedreigingen

Gewelddaden tegen personen of goede-

ren

Woonstschennis

Wapenbezit

Discriminatie

Vernederend gedrag

Machtsoverschrijding

Agressief gedrag of houding

Intimiderende houding

Autoritair gedrag

Gebrek aan respect en beleefdheid

Lakse of negatieve houding bij taakuit-voering

Algemene houding en voorkomen

Openbare dronkenschap

Niet of slecht naleven van procedures

Onpartijdigheid

Pesterijen

Aannemen van geschenken of giften

Integriteit

Fouten bij uitvoeren van taken - slechte uitvoering van opdrachten

Scholen leerlingen

Menen 13 360

Wevelgem 8 298

Ledegem 2 52

Totaal 23 710

Page 49: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

49

Gegeven gevolg:

Oorsprong klacht:

Aantal klachten per dienst:

Felicitaties en bedankingen In 2010 heeft het korps 23 schriftelijke felici-taties ontvangen (07 minder dan in 2009). Oorsprong felicitaties

Aantal felicitaties per dienst:

(*)Een felicitatie kan voor meerdere diensten bestemd zijn.

HERCOSI en TPA Net als in de voorbije jaren kregen alle slachtoffers van een inbraak in een bewoon-de woning het bezoek van de wijkinspecteur in het kader van hercosi. Dit bezoek dient gepland te worden binnen de 8 werkdagen na vaststelling van de inbraak. Tijdens dit bezoek wordt door de wijkinspecteur de ge-legenheid geboden om een technopreventief (TPA) advies te krijgen. Deze mogelijkheid werd reeds aan het slachtoffer aangeboden op het ogenblik van de vaststellingen ter plaatse van de inbraak. De rode draad bin-nen het verhaal is dat een slachtoffer op ver-schillende tijdstippen van het slachtoffer-schap, zijn wens tot uitvoering van een TPA kan uitdrukken. Een eerste maal bij de vast-stellingen ter plaatse, een tweede maal tij-dens het bezoek van de wijkinspecteur in het kader van Hercosi. Een derde mogelijk-heid om in te gaan op het aanbod tot uitvoe-ring van een TPA is na ontvangst van de ‗herbezoek-brief‘. Deze wordt tussen de 30ste en 60ste dag na de vaststellingen van een inbraak verstuurd naar ALLE slachtof-fers van een inbraak, ook deze welke geen bezoek kregen van de wijkinspecteur in het kader van hercosi. Denk bvb aan de zelf-standigen, eigenaars, slachtoffers van een inbraak, van onbewoonde panden,… Er mag gezegd worden dat de termijnen die moeten gevolgd worden (eerste contact door wijkinspecteur binnen 8 werkdagen na vaststellingen inbraak, uitvoering TPA bin-nen de 30 dagen na vraag en versturen her-bezoek brief tussen 30ste en 60ste dag na vaststellingen) heel secuur en dagelijks op-gevolgd worden. Slechts bij uitzondering

Gevolg Aantal personeelsleden

Nog in onderzoek 02

Persoonlijke bijsturing 03

Overmaking bevoegde instantie 01

Functioneringsnota 03

Zonder gevolg 34

Particulier 07

Interne klacht 01

Via diplomatieke of politieke kanalen 05

Via Comité P / Algemene Inspectie 09

Via Parket 03

Particulier 07

Intern korps 11

Stads– of provinciediensten 05

Interventie 11

Wijk 01

Dispatching 01

Recherche 01

Afdeling Openbare Orde en Verkeer 03

Dienst wapens 01

Jeugd en Gezin 01

Onthaal 01

Algemeen Korps 04

Totaal (*) 24

Interventie 08

Wijkdienst 03

Onthaal 04

Dispatching 01

Recherche 02

Milieu 02

Openbare Orde en Verkeer 01

Algemeen (Korps) 04

Page 50: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

50

wordt van deze termijnen afgeweken, en dit door externe factoren (vb afwezigheid slachtoffer, andere afspraak op latere da-tum,…) In 2010 werden 203 hercosi‘s uitgevoerd :

Hoewel de cijfers in 2010 gedaald zijn tegen-over deze van 2009 blijft Wevelgem koploper in het aantal uit te voeren hercosi‘s. Voor Gullegem is er bijna een status quo. Lauwe en Menen kenden een serieuze daling, Lede-gem een stijging van 1, wat als status quo kan aanzien worden. Gelijklopend met het dalend aantal her-cosi‘s, is er ook een daling van het aantal uitgevoerde TPA‘s vast te stellen : In 2010 werden 120 TPA‘s uitgevoerd :

In Wevelgem is een serieuze daling vast te stellen van 69 naar 40. Vermoedelijk komt dit doordat in Wevelgem, voor het bekomen van de premie, geen TPA vereist was. In Menen daalde het aantal TPA‘s met meer dan de helft. Het is hierbij duidelijk vast te stellen dat TPA gekoppeld aan een premie, meer vragen genereert dan een premie zon-der TPA.

Intussen werd in het jaar 2010 enkele grote-re TPA dossiers behandeld: Vredegerecht Menen – firma Thermote & Vanhalst in Gulle-gem - Ipso in Wevelgem - Psychiatrisch cen-trum :‘Onze Lieve Vrouw van Vrede in Menen…

Afwezigheidstoezicht

In 2010 werden 266 aanvragen tot vakantie-toezicht ingediend, wat een daling van circa 12,5 % ten opzichte van 2009 betekent.

De verdeling naar grondgebied laat een daling zien voor Menen en Wevelgem terwijl er een duidelijke stijging is voor Ledegem.

2008 2009 2010

Menen 38 40 19

Lauwe 42 32 13

Rekkem 47 16 9

Wevelgem 31 69 40

Gullegem 10 8 22

Moorsele 12 11 7

Ledegem 24 17 10

Totaal 204 193 120

2008 2009 2010

Menen 59 56 47

Lauwe 27 43 24

Rekkem 24 23 21

Wevelgem 41 65 55

Gullegem 15 28 27

Moorsele 11 14 11

Ledegem 28 17 18

Totaal 205 246 203

2006 2007 2008 2009 2010

Menen 119 97 141 156 128

Wevelgem 104 87 146 122 102

Ledegem 17 16 22 26 36

Totaal 240 201 309 304 266

Page 51: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

51

In Menen daalde het aantal aanvragen met circa 18 % ten opzichte van 2009, in Wevel-gem met ongeveer 16 % terwijl het aantal aanvragen voor Ledegem met 38 % steeg. Procentueel blijft het aantal aanvragen voor Menen met 48.1% het grootste aandeel binnen de zone.

Protocols

In 2010 werden met externe partners volgen-

de Protocols afgesloten

Protocol inzake de samenwerking tussen de politie en de gerechtsdeurwaarders van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk.

Protocol inzake de operationele samen-

werking op vlak van opsporing en gerech-telijk onderzoek tussen de lokale en fede-rale recherchediensten in het gerechtelijk arrondissement Kortrijk.

Intentieverklaring stationsomgeving Menen en Wevelgem.

Protocol inzake de samenwerking tussen

de lokale politiediensten van het gerech-telijk arrondissement Kortrijk en de WPR

op vlak van vaststellingen van feiten met betrokkenheid van eigen personeel.

Page 52: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

52

Page 53: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

53

Waardering door medewerkers

Begripsomschrijving

Afwezigheid en ziekte-verzuim In 2010 bedroeg het aantal ziektedagen (dagen ziekteverlet wegens arbeidsongeval inbegrepen) 2312 dagen of een gemiddelde van 13,5 dagen per personeelslid. Dit is een stijging van 33 % t.o.v. 2009. Deze forse stij-ging is te wijten aan de langdurige afwezig-heid van 7 personeelsleden (meer dan 100 dagen ziekteverlof op jaarbasis, waarvan 2 zelfs meer dan 150 dagen) en een stijging in afwezigheden wegens arbeidsongevallen. Naast de afwezigheden omwille van medi-sche redenen kunnen personeelsleden ook omwille van andere redenen onbeschikbaar zijn.

Sportchallenge Op 16 September 2010 ging de derde sport-challenge door. Gastheer van dienst was dit jaar de PZ Moeskroen, deelnemers PZ Moes-kroen, PZ Vlas, PZ Riho en PZ Grensleie. In een bak smurrie (mengeling koffie-eieren-bloem-water, rabarbercompote, kattebakkor-rels) maar ook levende dieren(ratten – wor-men) moest één van de dames geblinddoekt op zoek naar dobbelstenen die op hun beurt de cijfercode vormden tot de nummerplaat van ons busje. De toon was dadelijk gezet, de verrassingstrip door Moeskroen en Komen kon beginnen. Eerste proef ging door op een motorcrosster-rein te Komen. Een run-bike door alle deelne-mers uit te voeren. Ballonnen werden afge-schoten en met een bootje werd een vijvertje overgestoken. Ook hier gingen wij op zoek naar de codes.

Tweede proef ging door op de terreinen van ice-moutain. Paintball onder de constructie van de skipiste. Wij trokken ten strijde tegen de verdedigers van meerdere targets. Het actieterrein was ons niet gekend. De targets konden veroverd worden al dient gezegd dat een aantal teamleden tijdens het gevecht van kleur veranderden. Derde proef ging door op het witte tapijt van de piste. Iets wat de hond ‗Tina‘ niet zo leuk vond. Zijn eerste kennismaking met de

Hoe ervaren, beleven en waarderen de medewerkers de inspanningen van de organisatie om een aantrekkelijke werkgever te zijn?

Page 54: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

54

sneeuw viel dik tegen. Zijn baasje Johan deed dan maar het zware werk, stikkapot was hij. Voor de andere deelnemers was een hindernissenparcours aangelegd. De afda-ling op een binnenband ging dan weer vlot-ter. De moeilijkheidsgraad tijdens de voormid-dagproeven was het ontcijferen van een morsecode. Die opdracht lukte, alle ant-woorden werden door het team feilloos op papier gezet.

De namiddagproeven brachten ons terug naar Moeskroen. In de brandweerkazerne diende tegen tijd een parcours geblinddoekt afgelegd te worden. De begeleiders van dienst waren de andere teamleden.

Onderweg werd het geheugen op de proef gesteld. Nummerplaat, type voertuig en tele-foonnummer werden aan deelnemer doorge-geven. Het kon ons een aantal bonuspunten opleveren. Verder werd een misdaadscene in beeld gebracht, de speurneuzen onder ons konden op zoek naar bewijsmateriaal. Tijdens de vijfde proef werden onze schut-terskwaliteiten getest. Grensleie deed hierin zijn reputatie alle eer aan en scoorde of moet ik zeggen schoot een schitterend pun-tensaldo bijeen. De laatste proef bracht ons terug aan het zwembad van Moeskroen. Misschien wel ons slechtste onderdeel. Zwemestafette, apneu-en en waterpolo hielden ons niet van de tweede plaats na organisator Moeskroen maar vóór de teams van Vlas en Riho. De schitterende dag werd afgesloten in

Ferme De Wulf te Dottignies.

Korpsdag Op vrijdag 10 september 2010 werd naar jaarlijkse gewoonte opnieuw een korpsdag georganiseerd. Dit jaar ging deze dag door in de Ardennen waar tussen Houyet en Anseremme de Lesse werd afgevaren. Een 50-tal personeelsleden namen deel aan deze 21-km lange afvaart. Deze dag werd afgesloten met een paëlla-avond.

Korpskrant In 2002 werd gestart met een lokaal tijd-schrift voor de PZ Grensleie ―Info Grens-leie‖. Normaal gezien verschijnen jaarlijks drie nummers maar wegens organisatori-sche problemen verscheen in 2010 maar 1 nummer. Vaste rubrieken zijn:

Nieuw in de zone

Personalia

Kokerello (kooktips)

Uittips

Een reisverslag

Puzzel In de korpskrant komen eveneens alle activi-teiten, nieuwigheden van de zone, hobby‘s, … aan bod.

Page 55: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

55

Sociale activiteiten In 2010 telde de vriendenkring 137 leden(106 actieve personeelsleden, 31 gepensio-neerden en leden van de politieraad). Het bestuur bestond eind 2010 uit 14 leden van de politiezone, waarvan 1 voorzitter, 1 ondervoorzitter, 1 secretaris en 1 penning-meester. In 2010 organiseerde de Vriendenkring vol-gende sociale activiteiten:

Een Kaarting

Een uitstap naar de champagnestreek

Een Sinterklaasfeest

Kerst in t Flikkenkot

Tijdens het jaar wordt op vrijdagavond de bar van de vriendenkring regelmatig open-gehouden door de bestuursleden van de vriendenkring. De vriendenkring komt te-vens financieel tussen in bvb. inschrijvings-geld , verzekeringen , … van sportactivitei-ten waarbij leden van de zone aan deelne-men (bvb. voetbalploeg, sportchallenge). Naast de sociale activiteiten worden er ook geschenken gegeven aan leden van de vriendenkring bij geboortes, huwelijken, hospitalisaties en langdurige ziektes. Bij het overlijden van familieleden van leden van de PZ worden rouwkransen aangekocht. Met Sinterklaas krijgt ieder lid van de Politie-

zone wat snoepgoed. Op het einde van het jaar krijgt ieder perso-neelslid eveneens een geschenk. In 2010 kreeg iedereen een balpen met het logo van de zone.

Page 56: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

56

Page 57: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

57

Waardering door maatschappij

Begripsomschrijving

Toelichting Volgende maatstaven, die een aanwijzing geven over de perceptie van het korps door de maatschappij worden gehanteerd:

Scholingsfaciliteiten

Bijdragen aan het verenigingsleven

Berichtgeving over politieacties en resul-taten

Rondleidingen, schoolbezoeken

Interne milieuzorg

Website Politiezone

Scholingsfaciliteiten Het korps ontvangt geregeld stageaanvra-gen vanuit onderwijsinstellingen (universiteiten, hogescholen, …) die in prin-cipe gunstig onthaald worden. Het betreft doorgaans aanvragen van stu-denten:

Criminologie

Informatica

Kantoor

Maatschappelijke assistent

Maatschappelijke veiligheid

In 2010 liepen volgende studenten stage in de zone

1 student boekhouding-informatica

3 studenten sociaal technische weten-

schappen. 2 studenten volgden deze sta-ge binnen de operationele groep en 1 leerling binnen de afdeling politiezorg,

afdeling jeugd en gezin

1 student maatschappelijk assistent

2 studenten bachelor maatschappelijke veiligheid

1 student integrale veiligheid

Verder vervolgden nog een aantal studenten in 2010 hun stage die in 2009 reeds aange-vangen was (stagiair criminologie, stagiair maatschappelijke veiligheid) Tijdens de verlofperiode werden op de afde-ling ICT 2 jobstudenten ingezet.

Bijdragen aan het vere-nigingsleven - voordrachten

Voordrachten inzake techno preventie en algemene veiligheid In 2010 werd geopteerd om tijdens voor-drachten zowel de wijkinspecteur als het BIN samen voor te stellen. Dit resulteerde voor het jaar 2010 in 7 voor-drachten. :

26 januari 2010 : Dorpshuis Rekkem

01 februari 2010 : Zaal Allegro Menen

04 maart 2010 : CC Lauwe => Okra

13 april 2010 : OC Menen => Okra

19 april 2010 : Forum lokale Economie Ledegem

27 april 2010 : De Link Sint-Eloois-Winkel

=> Okra

08 november 2010 : De Link Sint-Eloois-Winkel => Markant

Voordrachten en vergaderingen inzake verkeersveiligheid Preventie in het domein van verkeersveilig-heid spitst zich vooral toe op sensibilisatie, educatie en communicatie. In 2010 werd door de dienst mobiliteit deel-genomen aan diverse voordrachten en ver-

Hoe waardeert de maatschappij de inspanningen van de organisatie om in de bedrijfsvoering rekening te hou-den met de maatschappelijke behoef-ten en verwachtingen van de lokale, nationale en internationale omgeving.

Page 58: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

58

gaderingen inzake verkeersveiligheid. Tevens werden de verschillende verkeers-commissies als adviserende partner bijge-woond. In april 2010 werd door de politie deelgeno-men aan veiligheidsdorp n.a.v. de eerste B-Run te Ledegem (Sint-Eloois-Winkel). Een heel mooi initiatief inzake verkeersveiligheid en dit ter nagedachtenis van 2 overleden jongeren (Brecht en Rune). Naast uitleg bij de fietsbehendigheidspiste, werd er ook een stand opgebouwd met verkeersgerelateerd materiaal (ademtest – uitrusting combi) als-ook werd aandacht besteed aan de slachtof-ferbejegening (PST-team) die ook bij een verkeersongeval een belangrijke nazorgrol speelt. Samen met de brandweer werd een demo gehouden van een zwaar verkeerson-geval waarbij een gekneld persoon diende bevrijd te worden. Samen met de brandweer werd voor de lei-dinggevenden een uiteenzetting gegeven over het adequater signaleren van verkeers-ongevallen. Het signaleren van het verkeers-ongeval, het plaatsen van de verschillende voertuigen, afstandssignalisatie,…het moet overzichtelijk blijven want te veel blauw doet mensen schrikken met verkeersonveilig ge-drag tot gevolg. Deze vorming zal intern ver-der worden doorgekoppeld en op termijn leiden tot geïntegreerde oefeningen. Op vraag van de scholen werd terug 10 uren verkeerseducatie gegeven over opgedreven bromfietsen, weekendongevallen, werking

van de verkeerspolitie. De fietsbehendigheid, het fietsexamen, na een korte theoretische uitleg, is ondertus-sen in iedere gemeente gekend en geïmple-menteerd. In totaal werden hieraan 564 uren gespendeerd. Het is een laatste belangrijke stap in het lager onderwijs om hen fietsbe-wust en klaar te maken voor de stap naar de ‗grote school‘. In dat kader werd er ook deelgenomen aan een open dag in de lagere school van Gullegem. Op het schoolfeest was verkeersveiligheid een belangrijk the-ma. We stonden in voor een demo en uitleg over de ‗dode hoek‘. Bij een levensechte vrachtwagen werden de kinderen, ouders en grootouders geconfronteerd met het dodehoek-vlak, het nut van goed (fluo)zichtbaar zijn en een juiste opstelplaats met uw fiets.

Page 59: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

59

Deelname Opendeurdagen en beurzen - Job Info In het jaar 2010 bedroeg de capaciteit voor deelname 82 mensuren, dit is een verdubbe-ling tegenover 2009. Er werd deelgenomen aan volgende activi-teiten:

Sidin Beurs te Roeselare ( deze beurs is

een jobbeurs voor 18-jarige afgestudeer-den)

Wieltjesfeesten te Menen

Jobbeurs VTI te Menen

Opendeurdag Brandweer Menen

Voorlichtingsdag politiewerk Sint Lucas Menen

Er werd bovendien aan een 12tal personen die zich ten burele hebben aangeboden uit-leg gegeven over de ingangsproeven bij de politie.

Persbabbel/persberichten In 2010 werd 2 maal een persbabbel georga-

niseerd waarbij toelichting werd gemaakt over:

Het criminaliteitsbeeld binnen de politie-zone

Geplande en uitgevoerde acties in het

kader van de actieplannen

Preventieve tips Inzake punctuele acties wordt telkens een persbericht verspreid.

Rondleidingen en schoolbezoeken In 2010 kreeg de politiezone van een aantal scholen een aanvraag om ofwel een bezoek te brengen aan de politie ofwel om een poli-tieagent op bezoek te krijgen in hun school. De scholen die op bezoek kwamen in het politiegebouw kreeg een rondleiding en een uitleg betreffende de dagdagelijkse taken van een politieambtenaar en de gebruikte middelen (voertuigen, cellen, radio‘s, adem-analysetoestel, flitsvoertuig, …) De operationele groep kreeg het bezoek van 2 kleuterklasjes (telkens een 20 tal kleuters) en van klassen uit het tweede beroepsvoor-bereidend leerjaar (een 30 tal leerlingen van 14 à 15 jaar) Onze politiezone is eveneens medewerker op de Roefeldag, georganiseerd door de ge-meente Wevelgem. Roefel vond plaats op zaterdag 26 juni 2010. De kinderen van het lager onderwijs (6 jaar tot 12 jaar) kunnen die dag deelnemen aan het leven van de volwassenen. Dit is niet al-leen kijken en luisteren, maar ook zelf actief meedoen. Het bezoek aan het politiebureel ging door in de Post Menen op het Vander Mersch-plein. Maximum mochten er 40 kinderen komen. Ieder jaar opnieuw zijn alle plaatsen ingenomen. De leeftijd van de kinderen vari-eert tussen de 6 en 12 jaar, met een grotere groep van 8-9 jarigen. De kinderen zijn ver-gezeld van 4 begeleiders. De kinderen worden in 2 groepjes verdeeld. Op het programma stond:

Rondleiding in het gebouw (vooral de cel-

len bleken heel interessant voor de kin-deren)

De verschillende uniformstukken (kepie,

Page 60: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

60

matrak, handboeien, helmen, revolver) werden voorgesteld en de kinderen kre-gen de mogelijkheid om deze te passen.

Het zelf nemen van vingerafdrukken

Bekijken en instappen van de verschil-lende voertuigen en moto‘s met het aan-wezige materiaal.

Rond 11.15 Hr werd het bezoek afgerond en kregen de kinderen als aandenken aan de politie een stylo, snoepje en een sleutelhan-ger.

Website Politiezone De Website van de Politiezone wordt regel-matig aangepast met nieuwe artikels en aan-kondigingen zowel wat betreft verkeersac-ties, alcoholcontroles of preventieve maat-regelen.

Interne milieuzorg Papier wordt zoveel mogelijk apart opge-haald voor recyclage. Vertrouwelijke docu-menten worden versnipperd. Alle papier wordt gedeponeerd in containers en opge-haald door een gespecialiseerde firma. Lege laser– en fotocopieusetoners worden opge-haald door een firma die zorgt voor milieu-vriendelijke recyclage. Op regelmatige basis wordt afgedankt mate-riaal en afval gevoerd naar het container-park. Volgende energiebezuinigende maatregelen zijn werden in 2010 verder gezet:

De uitgelogde PC‘s die niet uitgescha-

keld zijn worden op drie vaste tijdstippen automatisch uitgeschakeld.

Enkele servers werden gevirtualiseerd

(meerdere servers op 1 fysieke server)

Processen-verbaal worden digitaal gear-chiveerd zodat er minder papierverbruik is. In 2011 zal eveneens digitale archive-ring voorzien worden voor alle andere administratie.

Page 61: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

61

Bestuur en financiers

Begripsomschrijving

Toelichting In dit resultaatgebied wordt een onder-scheid gemaakt tussen twee soorten maat-staven:

Financiële maatstaven

(begrotingsresultaat)

Operationele maatstaven (operationele resultaten)

Financiële resultaat Het eigenlijke financiële resultaat valt af te leiden uit de jaarrekening. In 2010 werd de jaarrekening 2009 opge-maakt en goedgekeurd door de politieraad op 24-06-2010. Zo bedroeg het algemeen begrotingsresul-taat voor 2009 in de gewone dienst 764.578,29 €. De buitengewone dient werd afgesloten met een negatief begrotingsre-sultaat van 298.448,76 €. Wat betreft de begroting 2010 werd in de politieraad van 21-10-2009 de begrotingswij-ziging 1 goedgekeurd. Hierin werden volgende bedragen vastge-steld : Gewone ontvangsten: 13.416.650 € Gewone uitgaven: 13.401.061 € Buitengewone ontvangsten 626.970 € Buitengewone uitgaven 622.549 € Het geraamd begrotingsresultaat voor 2010 bedroeg in de gewone dienst 15.589 € en in buitengewone dienst 4.391 €

Operationele resultaat

Algemene capaciteitsbesteding Tot eind 2007 werd gebruik gemaakt van door het federale niveau aangeleverde en ondersteunende toepassingen voor het comptabiliseren van de dienstprestaties. Vanaf 01-01-2008 werd er gebruik gemaakt van een privéprogramma, Ortec-Harmony om de dienstprestaties bij te houden. Sedert 01-01-2010 werd er gebruik gemaakt van het op federaal niveau aangeleverde programma GALOP. De registratie gebeurt op basis van vooraf bepaalde activiteits-types. Voor 2010 bedroeg de theoretisch beschik-bare capaciteit:

VVOOROOR HETHET OPERATIONEELOPERATIONEEL KADERKADER

218.272 manuren.

Commentaar:Commentaar:

143,6 voltijdse equivalenten (=144 perso-neelsleden) (situatie 31-12-2010) x 1.520 manuren/jaar/lid (zijnde een federale norm exclusief weekend en feestdagen, verlofda-gen, gemiddelde rustdagen, medische vrij-stellingen).

VOORVOOR HETHET CALOGCALOG--KADERKADER

40.432 manuren.

Commentaar:Commentaar:

26,6 voltijds equivalenten (= 27 perso-neelsleden) (situatie 31-12-2010) x 1.520 manuren/jaar/lid (incluis opleiding).

TOTALETOTALE THEORETISCHETHEORETISCHE BESCHIKBAREBESCHIKBARE CA-CA-

PACITEITPACITEIT

258.704 manuren.

De mate waarin de organisatie in staat is haar financiële en operatione-le doelstellingen te realiseren.

Page 62: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

62

Nettocapaciteit In 2010 bedroeg de netto gepresteerde ca-paciteit 270.805 manuren.

Commentaar:Commentaar:

De netto gepresteerde capaciteit bekomt men door de verloven en de medische onbe-schikbaarheden in mindering te brengen van de brutocapaciteit. Dit geeft volgend resultaat : Bruto gepresteerde capaciteit : 351.636 - Verloven: 62.193 - Medische onbeschikbaarheden: 18.638 resultaat 270.805 Dit betekent dat per personeelslid in 2010 gemiddeld 1.574 manuren gepresteerd wer-den (exclusief verloven en medische onbe-schikbaarheden). Dit betekent eveneens dat de personeelsle-den op jaarbasis gemiddeld 54 uren meer gepresteerd hebben dan de gemiddelde the-oretische beschikbare capaciteit. In tegenstelling tot de voorbije jaren werden vanaf 2010 de prestaties gecomptabiliseerd op basis van de voorziene basisfunctionali-teiten enerzijds, en op basis van de sturende en ondersteunende processen anderzijds. Dit heeft een aantal verschuivingen tot ge-volg. Het globale resultaat blijft vergelijk-baar met vorige jaren.

Deze uren werden als volgt gecomptabili-seerd:

Onthaal 24.799

Interventiedienst 74.907

Lokale opsporingen 44.694

Wijkwerking 21.564

Slachtofferbejegening 1.356

Openbare Orde 19.006

Verkeer 29.461

Strategie en Beleid 15.421

Personeelsbeheer 23.543

Logistiek 15.174

Onbeschikbaar 80.831

Niet gepreciseerde dienst 880

TOTAAL 351.636

Page 63: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

63

De basisfunctionaliteiten

AlgemeenAlgemeen Krachtens het KB van 17 september 2001 ―KB tot vaststelling van de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie tenein-de een gelijkwaardige minimale dienstverle-ning aan de bevolking te verzekeren‖, het KB van 16 oktober 2009 ―wijziging aan het KB van 17 september 2001‖ en de ter zake geldende ministeriële omzendbrief PLP 10 ―MB inzake de organisatie- en werkingsnor-men van de lokale politie met het oog op het waarborgen van een minimale gelijkwaardi-ge dienstverlening aan de bevolking‖, wor-den voor de korpsen van lokale politie 7 basisfunctionaliteiten weerhouden:

Interventie

Onthaal (inclusief wijkonthaal)

Wijkwerking

Lokale opsporingen en onderzoek

Slachtofferbejegening

Openbare orde

Verkeer

InterventieInterventie

CapaciteitsbestedingCapaciteitsbesteding

In de politiezone is er een continue be-zetting van drie interventieploegen. De dispatching wordt bijgestaan door een interventiecoördinator

Tijdens de week is er een dagploeg voor-

zien van 08.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 17.00 die vooral ingezet wordt voor vol-gende taken:

Uitvoeren van uitstelbare interven-ties, d.w.z. waar geen dringende politietussenkomst nodig is, doch waarbij het toch aangewezen is dat er vaststellingen ter plaatse uitge-voerd worden, die niet aan de wijk-agent kunnen toevertrouwd worden

Uitzettingen en uitleveringen;

Inzage dossiers in de gevangenis;

Bijstand aan de interventieploegen;

Bijstand gerechtsdeurwaarders;

Overbrengingen(illegalen, minderja-rigen,…);

Voorleidingen;

Afwezigheidstoezicht

Uitvoeren laattijdige aangiften

Capaciteit op jaarbasis

Analyse van de interventiesAnalyse van de interventies

Aantal interventies In 2010 werden er 6.564 interventies geregi-streerd. Een daling met 12,4 % t.o.v. 2009 en tevens het laagste aantal interventies dat werd geregistreerd sedert 2003. Het gemid-deld aantal interventies per jaar bedraagt 7.315.

Spreiding in de tijd Evolutie op maandbasis

Gepland Gepresteerd

Interventie 54.800 61.788 (*)

Dispatching/ meldkamer

8.808 8.816

Iveco 4.344 4.309

Totaal 67.952 74.907

(*) Deze uren zijn inclusief de dossierafhan-deling voorvloeiende uit interventies

Page 64: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

64

Met uitzondering van de maanden juli en de-cember werden voor 2010 in alle maanden het laagst aantal interventies opgetekend over de voorbije zes jaren. Volgens de dag van de week

De procentuele verdeling van het aantal in-terventies naar dag laat de laatste vijf jaar een stijging zien op vrijdag. Op zaterdag zien we een daling over de laatste jaren. Eerder opvallend is de relatief betekenisvol-le terugval van het aandeel interventies op zondagen. Volgens shift

Opvallend is dat er een verrassende ver-schuiving waar te nemen is . Waar in 2009 de volgorde van drukste shifts nog vrijdag laat , zondag laat en vervolgens de nacht van zaterdag op zondag was zien we heden dat de zondag laat heden algemeen niet drukker blijkt dan een doorsnee late week-shift.

Volgens grondgebied Het grootste aandeel interventies blijft plaatsvinden op het grondgebied van Menen.

De laatste drie jaren zien we een kleine ver-schuiving naar het grondgebied Wevelgem, wat in mindere mate het geval is naar Ledegem.

Volgens aard van de interventies Er zijn slechts lichte verschuivingen t.o.v. 2009. Het aandeel persoonsgebonden inter-venties daalde met circa 3%) terwijl het aan-deel goederen, milieu en alarmmeldingen 1% steeg.

Wat verkeer betreft zien we een daling met circa 3% wat het aandeel vlotheid betreft tegenover een stijging met 2% voor het aan-deel inbreuken en 1% voor veiligheid. Het aandeel interventies m.b.t. verkeerson-gevallen, zowel stoffelijk als met gewonden blijft stabiel.

Page 65: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

65

De interventies wat goederen betreft tonen een stijging voor het aandeel diefstallen met circa 4%. (Het aandeel beschadigingen -vernielingen laat een daling van 3% zien.

Bij de persoongerelateerde interventies zien we een spectaculaire stijging van het aandeel ‗probleemsituatie geschillen‘ met 26% t.o.v. 2009. De sterkste daling met 13 % is voor het aandeel ‗noodsituatie persoon‘ gevolgd met 8% voor ‘noodsituatie Personen-Wapens/geweld).

Wat milieu betreft zien we nagenoeg geen verschuiving. Het overgrote deel van de tus-senkomsten hier blijft, zoals te verwachten, geluidoverlast.

Aanrij– en interventietijden Aanrijtijden De gemiddelde aanrijtijd (tijd tussen verwitti-ging en ploeg ter plaatse) in 2010 werd bij steekproef bepaald op 9 min 43 sec. Via sta-tistische analyse kunnen we met 99% zeker-heid stellen dat het werkelijk gemiddelde tus-sen 9 min 27 sec en 10 min ligt. Een significante daling ten opzichte van 2009.

Interventietijden Het gemiddelde van de totale interventietijd (tijd tussen verwittiging en einde interventie) bedraagt bij steekproef 45 min 48 seconden Statistische analyse wijst uit dat met 99% ze-kerheid kan gesteld worden dat het werkelijk gemiddelde zich ergens moet situeren tussen 44 min 48 sec en 46 min 48 sec. Dit berekend gemiddelde ligt 54 seconden hoger dan 2009. Doch statistisch is er geen significante daling en mogen we dus aanne-men dat er geen verandering is in interventie-tijd in vergelijking met vorig jaar.

Page 66: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

66

OnthaalOnthaal

CapaciteitsbestedingCapaciteitsbesteding

In de politiezone wordt de onthaalfunctie als volgt georganiseerd:

Zonaal onthaal: 24/24 uur te Menen, Vla-mingenstraat

Lokaal onthaal:op weekdagen overdag te

Wevelgem (+ 1e zaterdag van de maand ‗s morgens) en Ledegem.

Een bijstand onthaal overdag op het zo-

nale 24 Hr contactpunt.

Een wijkonthaal in alle wijkdiensten Gepresteerde capaciteit op jaarbasis: 24.799 mensuren (inclusief wijkonthaal)

Analyse van de werklastAnalyse van de werklast

Aantal meldingen Deze grafiek geeft het aantal meldingen ont-haal weer voor feiten dewelke plaats vonden op het grondgebied van de zone. Het aantal meldingen daalde met circa 7% t.o.v. 2009. Wat betreft de meldingen bij het onthaal van feiten die zich buiten de zone afspeelden zien we een stijging met circa 7%.

Een overzicht van de meldingen op maand-basis geeft het aantal meldingen weer die zowel betrekking hebben op feiten binnen als op feiten buiten de zone.

Opvallend is de steeds weerkerende drukke maand juli.

Verdeling naar grondgebied In vergelijking met 2009 zien we een daling van 6% voor het aandeel Wevelgem en een stijging van 3% voor feiten op grondgebied Menen en Ledegem.

Zonaal onthaal 11.722

Lokaal onthaal 6.207

Bijstand onthaal 2.979

Wijkonthaal 3.891

Totaal 24.799

Page 67: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

67

Verdeling aard van de meldingen Het leeuwenaandeel wordt ingenomen door het segment goederen. Binnen dit segment heeft meer dan 50% van de meldingen be-trekking op aangifte verlies documenten of goederen.

WijkwerkingWijkwerking

CapaciteitsbestedingCapaciteitsbesteding

In de politiezone zijn er 19 betrekkingen voor wijkinspecteur voorzien en ook inge-vuld, waarmee voldaan wordt aan de mini-male norm (1 wijkagent per 4000 inwoners). Voor de wijken van Menen komt in de loop van 2011 zelf versterking van 1 wijkinspec-teur, en dit na grondige analyse in 2010. Gepresteerde capaciteit: 21.564 mensuren. Hierbij zijn wijkonthaal en bepaalde andere taken (cfr. schooltoezicht) niet meegere-kend vermits deze thuishoren in een andere

functionaliteit.

Analyse van de werklastAnalyse van de werklast

De taken van de wijkinspecteurs zijn zeer divers:

Wijkonthaal in de 3 hoofdgemeenten tij-dens de weekdagen, in de deelgemeen-ten op bepaalde dagen.

Administratieve verslaggeving aan over-heden (college van burgemeester en schepenen, Procureur, technische dienst, ...)

Adviezen (Bewijs goed gedrag en zeden,

…)

Basispolitiezorg (dieren, Hercosi, on-kruid, technopreventief advies, lokale interventies, …)

Bevolkingsregister (adresveranderingen, ambtshalve inschrijvingen en schrappin-gen, inlichtingsbulletin vreemdelingen, inschrijving vreemdelingen, inschrijving Belgen, samenwoonstverslag, vervallen identiteitskaarten, …)

Controletaken (bouwwerken, horecafi-ches, nazicht voertuigen, …)

Gerechtelijke stukken

(deurwaardersexploten, ontzettingen, teruggave rijbewijzen, …)

Gerechtelijke verslaggeving (PV‘s, kant-

schriften, …)

Inlichtingen

Opdrachten andere besturen en diensten (deurwaarders, gemeentebestuur, …)

Ordediensten

Toezicht (markten, schoolgaande jeugd,

Taken Wevelgem Ledegem Menen Totaal

Administratieve verslaggeving 63 87 239 389

Adviezen 5 6 14 25

Basispolitiezorg 366 143 790 1.299

Bevolkingsregister 1.532 409 3.601 5.542

Controletaken 2 82 10 94

Gerechtelijke stukken 406 153 747 1.306

Gerechtelijke verslaggeving 1.413 655 2.251 4.319

Inlichtingen 13 1 114 128

Opdrachten andere besturen en diensten 104 16 299 419

Naturalisatieverzoeken 8 1 26 35

Nationaliteitskeuze 13 9 26 48

Totaal 3.925 1.562 8.117 13.604

Page 68: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

68

…)

Bijwonen vergaderingen

Naturalisatieverzoeken en nationaliteits-keuze

Sedert September 2010 worden de wijkin-specteurs per gemeente periodiek samen-geroepen. Voor de Wijk Wevelgem, Gulle-gem en Moorsele gebeurde dit 2 maal . Voor Menen, Lauwe, Rekkem en Ledegem gebeurde dit eveneens 2 maal. Tijdens deze vergaderingen worden wijkge-relateerde problemen besproken. In 2010 werd bijzondere aandacht besteed aan de ―inschrijving‖ in het bevolkingsregister, het probleem van de franse nummerplaten langs de grens en de technopreventieve adviezen.

Lokale opsporingen en onder-Lokale opsporingen en onder-

zoekzoek

CapaciteitsbestedingCapaciteitsbesteding

Deze functie wordt in hoofdzaak ingevuld door de lokale recherche (02 OK - 03 MK - 06 BK vaste kern en 01 MK - 02 BK afgedeeld vanuit de operationele groep). Daarnaast worden er evenwel ook gerechte-lijke taken uitgevoerd door andere leden van het korps (geregistreerd als onderzoek en kantschriften).

Gepresteerde capaciteit in 2010 aan onder-zoeken en kantschriften: 15.197 mensuren. (12.371 mensuren gepresteerd door perso-neelsleden van de recherche en 2.826 mens- uren door andere personeelsleden). Hierbij worden de uren besteed aan schrijf-werk (redactie PV) afzonderlijk gecomptabi-liseerd: 18.254 mensuren voor het volledige korps.

Anlayse van de werklastAnlayse van de werklast

Algemeen In 2010 werden door de politiezone 12.737 PV’s opgesteld in de gerechtelijke sfeer, d.w.z. niet-verkeer, waarvan 6.997 aanvankelijke en 5.740 navolgende. Dit is een daling van 6,1 % t.o.v. 2009. Er werden 9.224 kantschriften (opdrachten van parket of onderzoeksrechter , interne kant-schriften en KS van andere Politiezones) behandeld, evenveel als in 2009.

Ambtshalve Politioneel Onderzoek (APO)

In 2010 waren er in totaal 2.126 APO-dossiers (een daling van 4,9 % t.o.v. 2009)

Deze APO-dossiers kan men in 3 groepen onderverdelen:

APO-gerechtelijk: 1.253 dossiers (- 12 % t.o.v. 2009)

APO VKO: 434 dossiers

(-idem als in 2009

APO VI (Verkeersinbreuk) en PWA (proces-verbaal van waarschuwing) : 439 dossiers

(+14,1 % t.o.v. 2009)

Activiteiten van de lokale recherche

Processen-verbaal Voor het jaar 2010 werden er in totaal 2.020 gerechtelijke processen-verbaal opgesteld door de recherche, waarvan 300 aanvanke-lijke en 1.720 navolgende. Dit betekent een daling met 16¨% t.o.v. 2009. Men kan deze onderverdelen in verschillen-de categorieën

Er werden 308 PV‘s (een stijging met 4,5 % t.o.v. 2009), waarvan 24 aanvankelijke en 284 navolgende opgesteld waarin minderja-rigen betrokken waren gelinkt aan drugs-

Categorie Aantal

Brandstichting, opzettelijke ontploffingen 42

Diefstal 340

Drugs 669

Financiële onderzoeken 65

Feiten tegen personen (o.a. slagen en ver-wondingen, moord, bedreigingen, …)

125

Verdwijning / ontvoering 12

Zedenfeiten -audiovisueel verhoor –jarigen -polygraaftesten

319 49

4

Heling / namaakgoederen 52

Vreemdelingen -onwettig verblijf / mensenhandel -schijnhuwelijken: 26 onderzoeken

19 34

Oplichting 38

Hormonen 43

Schriftvervalsing 28

Computer / internetfraude 6

Verdachte handelingen 6

Georganiseerde criminaliteit 74

Valsmunterij 13

Overige processen-verbaal kunnen ondergebracht wor-den onder PV‘s van inlichtingen, nemen van speeksel– en/of DNA stalen, VOV‘s, kansspelen, kieswet, vandalisme, ...

Page 69: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

69

delicten, verdwijningen, diefstallen, zeden-feiten of feiten tegen personen. Er werden eveneens 405 PV‘s (daling van 5,1 % t.o.v. 2009), waarvan 41 aanvankelijke en 364 navolgende opgesteld waarin vreem-delingen betrokken waren, maar deze wer-den ook gelinkt aan drugsdelicten, diefstal-len, feiten tegen personen, … In 2010 werden er 94 arrestaties en aanhou-dingen verricht. (een stijging met 34% t.o.v. 2009). Er werden 82 huiszoekingen uitgevoerd.

Rogatoire opdrachten

Er werden in 2010 geen rogatoire opdrach-ten uitgevoerd.

Confrontaties en fotovoorleggingen In 2010 werden in het kader van gerechtelij-ke onderzoek 19 confrontaties en 31 foto-voorleggingen uitgevoerd.

Tapmaatregelen In opdracht van de onderzoeksrechter van Kortrijk werden 2 opdrachten met telefoon-tap uitgevoerd en dit in kader van drugs.

Inbeslagnames

Drugs

Hasj: 139 gr

Heroïne: 1,6 gr + doosje restanten

Speed: 1,2 gr

Weed/marihuana: 745 gr + restanten

Joints: 2

Cocaïne: 1406,8 gr

Drugs—toebehoren

Precisieweegschalen: 9

Crusher: 2

Pakje sigaretteblaadjes: 1

Aluminium folie: 3 rollen

Metalen sigarendoosje:1

Kleine plastiekzakjes: 28

Aansteker: 1

Doosfilters: 4

Inbeslagnames n.a.v. « teelt drugs »

Aantreffen kleine weedplantage te Menen (7 weedplanten)

Aantreffen materiaal voor kweken

van cannabis te Menen (o.a. 2 filters met flexibel, ventilator en lamp)

Onwettig vervaardigen van verdo-

vende middelen te Gullegem (167 weedplanten)

Verkoop en teelt van drugs te Wevel-

gem (2.351 gr weed, 89 weedplan-ten, afzuiginstallatie, filter, lamp ven-tilatoren, kweektent)

Page 70: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

70

Kleinschalige teelt van drugs te Me-nen (9 weedplanten, 2 canabisplan-ten, ventilator, lamp TL lampen)

Wapens

Zakmes: 2

Alarmpistool ―Kimar‖ 9 mm

44 Blanke patronen Umarex 9mm

8 blanke patronen Flash Defence 9mm

10 peperpatronen Umarex 9mm

Inbrekersmateriaal (koevoet, schroeven-

draaiers, bivakmutsen, …): 10

Voertuigen:

Personenwagen: 7 (waarvan 1 werd

teruggegeven daar het een huurwa-gen betrof)

Fiets: 1

Bromfiets: 3

Pocketbike: 1

GSM + toebehoren

GSM: 66

Sim-kaarten: 20

GSM-lader: 1

Pakketten voor GSM: 4

Multimedia

PC: 2

PC Tower: 2

Laptop: 3

Netbook PC + oplader: 1

Videoregistratiesysteem: 1

MP3 speler: 1

Transformator: 1

Externe harde schijf: 6

Adapter telematica: 1

Digibox: 1

Bluetooth GPS receiver:1

Magneetstriplezer met registratiemo-dule: 1

USB stick: 3

CD Rom: 23

DVD: 59

Documenten

Rijbewijs Rusland: 1

Franse identiteitskaart: 2

Kopie Franse identiteitskaart: 1

Andere documenten (facturen, agen-da, …): 37

Geld: 12.040,4 €

Vals geld: 960 €

Bankkaart: 2

Chequeboek: 2:

Medicamenten / medische goederen

Spuit: 1

Flesje contramal: 2

Doosje pillen Dolzam: 2

Doosje pillen Loramet: 1

Ampule omnadren: 15

Allerlei (flacons, tape, dozen, zakdoek,

…) 61 In 2010 werden 5 dossiers behandeld m.b.t. namaakgoederen

Dossier ―Smal Prices‖:

Tijdens een controle i.s.m. de economi-sche inspectie werden 5.184 goederen in beslag genomen (merkkledij, merkschoe-nen, parfums, horloges, …)

Dossier ―1001 Style‖: Er werden 278 stukken merkkledij in be-slaggenomen.

Dossier ―Casual Fashion‖: Er werden 229 stukken merkkledij in be-slaggenomen.

Dossier ―Authentic Jeans‖: Er werden 133 namaakkledingstukken in beslaggenomen.

Overmaking gegevens i.v.m. audiovisueel verhoor / polygraaf / Tap / RCCU

AVV (Audio Visueel Verhoor)

DVD: 77

Polygraaf

DVD: 10

Grafieken polygraaftest: 20

Tapmateriaal

CD roms met relevante gesprekken:

11

DVD: 5

Page 71: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

71

Gegevens RCCU

CD Rom: 1

DVD: 2 Overmaking DNA/SAS/Bloedstaal: 19 Toezicht Lagoa / Emotion In 2010 werd eveneens toezicht uitgevoerd in de Lagoa/Emotion. Voor 1 mei werden 3 toezichten uitgevoerd in de nog toenmalige ―Lagoa‖ goed voor 24 mensuren. Bij de heropening onder de naam ―Emotion‖ op 1 mei 2010 en de inauguratie op 29-30 mei 2011 werd nog 2 maal toezicht uitgevoerd goed voor 37 mensuren. Vervolgens werden geen specifieke contro-les meer uitgevoerd maar werden de contro-les opgenomen in de reguliere toezichten ―uitgaansmilieu‖ en dit als gevolg van het nieuwe concept van de dancing dat zorgde voor een tanend aantal bezoekers alsook voor een totaal ander publiek. Er werd gedu-rende 6 weekends toezicht uitgaansmilieu uitgevoerd. Er worden eveneens sporadisch controles uitgevoerd t.h.v. de afrit E17 ter onder-schepping van buitenlandse drugskoeriers.

Toezicht fuiven en andere manifestaties Er werd 07 maal toezicht gehouden op fui-ven en activiteiten( zoals Zomer, Schippers-weekend, Bouwfuif, Yellow Panther Party, Kerstbal, Galabal, ...) met gemiddeld 2 man per avond, goed voor 94 manuren. De recherche leverde eveneens steun met een ploeg tijdens verschillende gerechtelij-ke acties zoals Widca (Lokale actie gericht op woninginbraken), Pack (Arrondissementele gerechtelijke actie ge-richt op rondtrekkende dadergroepen) en Korbeef (controle veetransporten inzake hormonen), goed voor 158 manuren. Op 05 maart werd er meegewerkt aan een controleactie kansspelen in het arrondisse-ment Kortrijk in samenwerking met de West-vlaamse Politieschool goed voor 16,5 men-suren. Op 23 januari greep een controleactie drugs plaats in de herberg ‗t Gedacht‘ te Moorsele waar 4 leden van de recherche aan mee-werkten goed voor 16,5 mensuren.

Page 72: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

72

Audiovisuele verhoren van minderjarigen In totaal werden 127 processen-verbaal op-gemaakt m.b.t. audiovisuele verhoren waar-van 79 gaande over de voorbereiding en het effectief verhoor en 48 kostenstaten. De zedenfeiten nemen het leeuwenaandeel voor hun rekening nl. 116 PV‘s (70 voorbe-reiding en verhoor en 46 kostenstaten). Het aantal effectieve uitgevoerde verhoren door onze 2 gespecialiseerde inspecteurs van de recherche bedraagt 42 (31 minderja-rigen als slachtoffer en 11 minderjarigen als verdachte). Economische en financiële criminaliteit Er werden reactieve onderzoeken terzake uitgevoerd en 65 PV‘s opgesteld. Fenomeen mensenhandel / illegale immigratie Controles van de bars/clubs: In 2010 werden 131 controles uitgevoerd waarvan 16 in samenwerking met de dien-sten van de Sociale Inspectie – Cel MEHRI en de AOIF (Administratie van de Onderne-mings– en Inkomensfiscaliteit). Er werd door onze diensten 1 aanvankelijk proces-verbaal opgesteld inzake illegaal verblijf en het ge-bruik van een valse identiteitskaart. Naar aanleiding van deze vaststellingen werd be-trokken persoon overgebracht naar een ge-sloten centrum van de Dienst Vreemdelin-genzaken. Er werden door onze diensten geen andere gerechtelijke inbreuken vast-gesteld bij de controle zelf. De Sociale in-spectie en de AOIF hebben verschillende inbreuken op de sociale en fiscale wetge-ving vastgesteld. Onze diensten hebben 4 navolgende onderzoeken uitgevoerd inzake inbreuken op de sociale wetgeving naar aanleiding van de controles op vraag van het Parket (via kantschrift). Er werden op vraag van het Parket Kortrijk 10 aanvankelijke processen-verbaal opge-steld inzake het houden van een huis van ontucht. Controles Chinese restaurants: Er werden door onze diensten 6 controles uitgevoerd op de 9 Chinese restaurants, waarvan 3 controles i.s.m. de Sociale in-spectie, het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) en de AOIF (Administratie van de Onderne-

mings– en Inkomensfiscaliteit). Er werden door onze diensten geen gerechtelijke in-breuken vastgesteld. De externe controle-diensten hebben verschillende inbreuken vastgesteld op de materie waarvoor ze be-voegd zijn. Controles pittarestaurants / pizzeria‘s Er werden 9 controles uitgevoerd op de 12 pitta‘s/pizzeria‘s waarvan 5 i.s.m. de Sociale inspectie, het FAVV en de AOIF. Er werden door onze diensten geen gerechtelijke in-breuken vastgesteld. De externe diensten hebben verschillende inbreuken vastgesteld op de materie waarvoor ze bevoegd zijn. Controles andere horecazaken Er werden 9 controles uitgevoerd i.s.m. de Sociale Inspectie, het FAVV en de AOIF van andere horecazaken waaronder 1 Japans, 1 Marokkaans en 1 Tunesisch restaurant. Er werd door onze diensten geen gerechtelijke inbreuken vastgesteld. De Sociale Inspectie en de AOIF hebben verschillende inbreuken vastgesteld op de materie waarvoor ze be-voegd zijn. Controle nachtwinkels Er werden 9 controles uitgevoerd op de 10 nachtwinkels waarvan 6 i.s.m. de Sociale inspectie en de AOIF. Er werd door onze diensten 1 proces-verbaal opgesteld inzake illegaal verblijf en 1 proces-verbaal inzake mensensmokkel. De externe diensten heb-ben verschillende inbreuken vastgesteld op de materie waarvoor ze bevoegd zijn. Controle telefoonwinkels/internetcafés Er werden door onze diensten 2 controles uitgevoerd op de 2 telefoonwinkels/internetcafés. Er werden geen gerechtelijke inbreuken vastgesteld. Controle dagwinkels Er werden 6 controles uitgevoerd van dag-winkels. Er werd door onze diensten geen gerechtelijke inbreuken vastgesteld. Onderzoeken schijnhuwelijken Er werden in totaal 26 onderzoeken gevoerd inzake schijnhuwelijken op vraag van het Parket (kantschriften huwelijksaanvragen in België en buitenlandse huwelijken). Er wer-

Page 73: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

73

den in totaal 34 PV‘s opgesteld. Vaststellingen onwettig verblijf Er werden door onze diensten 2 aanvankelij-ke PV‘s opgesteld inzake illegaal verblijf n.a.v. een kantschrift. Onderzoeken buitenlandse rijbewijzen in het kader van een omwisseling Op vraag van de gemeentebesturen van Me-nen, Wevelgem en Ledegem werden er 57 buitenlandse rijbewijzen aan een echtheids-onderzoek onderworpen via het CBDV in Brussel. Er werden geen aanvankelijke PV‘s opgesteld inzake een vals rijbewijs. Er is in 4 gevallen geen omwisseling gebeurd omdat het rijbewijs en/of de aanvrager niet beant-woordde aan de vigerende richtlijnen. Andere uitgevoerde onderzoeken Er dient op vraag van de parketmagistraat mensenhandel inzake de COL 01/2007 jaar-lijks een lijst opgesteld te worden van de be-drijfsactiviteiten van vreemdelingen (uitgezonderd bars). Hiertoe wordt er een bezoek gebracht aan de ondernemingen die gerund worden door een vreemdeling - een verslag met de gegevens van de bedrijven wordt overgemaakt aan het Parket. Er werden 6 navolgende processen-verbaal naar aanleiding van vragen van het Parket Kortrijk inzake de verwerving van de Belgi-sche nationaliteit—verzoeken tot homologa-tie opgesteld. Er werden in het kader van mensenhandel (uitbuiting van vreemde werknemers—bijdragen tot de binnenkomst, doorreis of verblijf van vreemdelingen - nazicht uitba-ting bars, …) enkele losstaande onderzoe-ken uitgevoerd met het oog op het inwinnen van info.

SlachtofferbejegeningSlachtofferbejegening Deze functie wordt verzekerd binnen de Afdeling Politiezorg van het Korps, door volgende diensten:

Het Politioneel Slachtofferzorg Team

De Sociale Dienst

De Wijkdienst

De Cel Preventiewerking

Het Politioneel Slachtofferzorg Team Het Politioneel Slachtofferzorg Team (PST)(PST)

Algemeen De dagelijkse coördinatie van het Politioneel Slachtofferzorg Team is in handen van de maatschappelijk assistent slachtofferzorg Christophe Van Cleven. De maatschappelijk assistent slachtoffer-zorg heeft als voornaamste taken:

coördinatie van het PST

individuele slachtofferopvang;

psychosociale crisisinterventies en per-manentie tijdens de kantooruren;

herbezoeken van slachtoffers;

actualisatie van de sociale kaart;

slechtnieuwsmeldingen;

begeleiding in het kader van het mens-

waardig afscheid nemen;

brugfunctie tussen de politiezone en de welzijnssector;

interne vorming en sensibilisering inzake

politionele slachtofferzorg en nood– en interventieplanning;

deelname aan overlegstructuren; psychosociale hulpverlening in het kader van rampenhulpverlening en coördinatie van het Psycho Sociaal Hulpverlenings-netwerk Grensleie (PSH);

Het PST treedt zowel op tijdens als na de kantooruren ter ondersteuning van de inter-ventieploegen bij ernstig slachtofferschap. Het team telde bij het afsluiten van het werk-jaar 2010 tien leden. De maatschappelijk assistent of het teamlid met permanentie kan door de dispatching ter plaatse geroepen worden om bijstand te verlenen aan de interventieploeg(en). De structuur, de samenstelling en de wer-king van het PST staat beschreven in een permanente nota. Eind 2010 werden de

Page 74: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

74

interventiemodaliteiten van het PST herbe-keken op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren. Om de gestructureerde aanpak, de kwaliteit van de dienstverlening en de interventiesnelheid van het team te optimaliseren, werden er drie interventieni-veaus uitgewerkt:

Niveau 1 Het teamlid PST van permanentie wordt door de zonale dispatching ‗ONMIDDELLIJK‘ ter plaatse geroepen om de interventieploegen te ondersteunen bij :

VKO of critical incident met dodelijke afloop of onmiddellijk levensgevaar

Zware (woning-)brand of ontploffing

met eventuele nood aan crisisopvang

moord, zelfdoding

slechtnieuwsmelding aan familiele-den en/of nabestaanden wonende binnen de grenzen van de PZ Grens-leie na VKO of critical incident

zware diefstal, inbraak of geweldple-

ging met rechtstreekse confrontatie dader(s)

alarmering via nood- of interventie-

plan in functie van opschaling PSH

Niveau 2

Het teamlid PST van permanentie wordt door de zonale dispatching na overleg in da-lende volgorde met de teamcoördinator dis-patching, de interventiecoördinator of de OGP in interventieploeg ‗ASAP verwittigd‘ bij:

poging zelfdoding zonder opname in

ziekenhuis of psychiatrische instel-ling met eventuele nood aan crisis-gesprek

ernstige (intrafamiliale) geweldple-ging met eventuele nood aan crisis-opvang

crisisopvang via regionaal crisisnet-werk Kortrijk (RCK)

Op basis van de beschikbare informatie en in overleg met de oproeper wordt er beslist om al dan niet ter plaatse te komen.

Niveau 3

Het teamlid PST van permanentie ‗KAN‘ worden teruggeroepen door de zonale dispatching na overleg in dalende volgorde

met de teamcoördinator dispatching, de in-terventiecoördinator of de OGP in interven-tieploeg voor alle andere feiten of incidenten op verzoek van een interventieploeg nadat de situatie ter plaatse werd ingeschat.

Voor iedere terugroeping en opschaling van het PST wordt de OBP informatief ingelicht door de zonale dispatching. Het terugroepen van extra teamleden ge-beurt door de zonale dispatching op verzoek van het teamlid PST van permanentie op ba-sis van onderstaand schematisch opscha-lingsprincipe ontwikkelt in functie van inter-venties bij grootschalige incidenten.

Het Politioneel slachtofferzorg team in 2010 Tijdens de kantooruren kan men beroep doen op de maatschappelijk assistent met als hoofdopdracht ‗politionele slachtofferzorg‘. Bij afwezigheid van de maatschappelijk assistent slachtofferzorg kan er steeds beroep gedaan worden op één of op beide hoofdinspecteurs met speciali-satie politieassistent. Naast de tussenkomsten die vallen onder de ruime noemer slachtofferzorg, wordt er vaak gewerkt in dossiers met als kernpro-bleem familiale of relationele moeilijkheden. Het zijn vaak dossiers die geen politionele / gerechtelijke oplossing behoeven doch eer-der een sociale aanpak vergen. De lokale politiezone Grensleie was ook in 2010 partner in het project Intrafamiliaal ge-weld. Bij iedere tussenkomst door de inter-ventieploegen inzake Intrafamiliaal geweld, werden plegers en slachtoffers bevraagd of ze wensten in te gaan op het hulpaanbod van CAW Stimulans in het kader van dit pro-ject. De maatschappelijk assistenten van de politiezone stonden in voor de doorverwij-zingen naar CAW Stimulans. Na de kantooruren, tijdens weekends en op feestdagen wordt er beroep gedaan op de

Page 75: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

75

permanentie van het PST voor het brengen van slechtnieuwsmeldingen na zelfdoding, ongeval of natuurlijk overlijden en voor op-vang van slachtoffers tijdens crisissituaties zoals woningbrand, familiale of relationele moeilijkheden met nood aan crisisopvang, crisisgesprek bij poging of neiging zelfdo-ding, … Gedurende 2010 waren 129 tussenkomsten voor het PST-team voor een totaal van 370 mensuren.

Psycho Sociaal Hulpverleningsnetwerk regio Grensleie

Het PSH Grensleie is een samenwerkings-verband tussen de lokale politiezone en regi-onale overheids- of welzijnsdiensten. In to-taal zijn er een vijftiental diensten of organi-saties betrokken bij dit project zoals de OCMW‘s van Menen, Wevelgem en Lede-gem, het Centrum Algemeen Welzijnswerk Menen, het Heilig Hartziekenhuis site Me-nen, de vzw Eigen Woonst, het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Mandel & Leie, … Er kan beroep gedaan worden op het PSH Grensleie bij grootschalige incidenten of noodsituaties voor de psychosociale opvang en de registratie van slachtoffers tijdens de crisisfase. Het PSH Grensleie is operationeel sedert 1 januari 2005. In 2010 werd er beroep gedaan op het PSH Grensleie naar aanleiding van een incident in het Psychiatrisch Centrum Onze-Lievevrouw van Vrede te Menen. De inzet van het PSH bleef beperkt tot het registre-ren van de betrokkenen. Gezien het specifie-ke karakter van de instelling werd de psy-chosociale opvang na overleg met de direc-tie overgelaten aan het interne personeel. Het PSH Grensleie is een belangrijke part-ner inzake de verdere ontwikkeling van de registratie en de psychosociale opvang van betrokkenen binnen de nood- en interventie-planning en dit zowel op lokaal, provinciaal en federaal niveau.

Deelname aan overlegstructuren In 2009 nam de maatschappelijk assistent slachtofferzorg in functie van coördinator PSH hoofdzakelijk deel aan de vergaderin-gen van de veiligheidscellen van Menen, We-

velgem en Ledegem in het kader van de nood- en interventieplanning alsook aan di-verse werkgroepen die ontstaan zijn uit deze veiligheidscellen.

De Sociale DienstDe Sociale Dienst

Deze dienst wordt waargenomen door de 2 politieassistenten van het korps, respectie-velijk gehuisvest in Menen en Wevelgem. In 2010 werden 81 aanvankelijke processen verbaal opgesteld (31 PV‘s te Menen en 50 PV‘s te Wevelgem). Er werden 117 navolgende PV‘s opgesteld waarvan 66 te Menen en 51 te Wevelgem. Er werden 273 kantschriften (dit is een stij-ging met 25% t.o.v. 2009) uitgevoerd waar-van 153 te Menen en 120 te Wevelgem. De meeste processen-verbaal hebben be-trekking op:

Niet betalen onderhoudsgeld

Weigering bezoekrecht

Inbreuken betreffende de bewaring van

het kind

Weigering persoonlijk contact

Verhoren minderjarige en leefmilieu

Onderzoek aanvraag adoptie

Intrafamiliaal geweld

Onderzoek inzake inenting Polio

Kinderverwaarlozing

Tussenkomsten sociale dienst 2010

Slechtnieuwsmeldingen n.a.v. zelfmoord, ongeval, natuurlijk overlijden

Opvang na zelfmoord, overlijden, brand,

verdwijning, diefstal of homejacking

Familiale problemen—bemiddeling

Echtscheidingsproblemen—bemiddeling en advies

Drank– en drugsproblemen - bemidde-

ling en doorverwijzing

Psychische opvang

Spijbelen

Inlichtingen juridische/administratieve

vragen (zowel telefonisch als ten burele)

Financiële problemen

Psychiatrische problematiek

Belaging—stalking

Doorverwijzen naar andere sociale dien-sten

Vergaderen met collega‘s uit het werk-

veld.

Page 76: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

76

Openbare OrdeOpenbare Orde

AlgemeenAlgemeen

Deze functie heeft betrekking op:

De openbare rust

Het beheer van lokale gebeurtenis-sen (adviezen, opstellen politieveror-deningen, …)

Lokale ordediensten

Bovenlokale opdrachten van orde-handhaving

De openbare veiligheid

Ondermeer d.m.v. controle-acties en

het sensibiliseren en informeren van de bevolking

De openbare gezondheid

Via een handhavingsbeleid inzake

het leefmilieu

De openbare rustDe openbare rust

De dienst Evenementen binnen de afdeling Openbare Orde en Verkeer staat in voor het beheer van de lokale gebeurtenissen. Dit beheer omvat o.a.:

Het verstrekken van adviezen aan de lo-kale overheden

Het opstellen van politieverordeningen

Het treffen van begeleidende maatrege-

len (toezicht, ordedienst, …) In 2010 werden 618 adviezen m.b.t. lokale gebeurtenissen verstrekt, wat een daling van 2,2 % betekent t.o.v. 2009. Deze adviezen waren als volgt verdeeld:

N.a.v. lokale gebeurtenissen en manifesta-ties werden 4.032 mensuren gepresteerd . Deze uren werden als volgt gepresteerd:

Er werden 49 adviezen afwijking op het slui-tingsuur afgeleverd in 2010, wat een daling met 20 % betekent t.o.v. 2009.

Overlastpatrouille

Tijdens het weekend en t.g.v. feestdagen wordt een overlastpatrouille voorzien die specifiek georiënteerd wordt naar het uit-gaansleven en naar plaatsen waar fuiven plaatsvinden. In 2010 werden er 62 overlastpatrouilles uit-gevoerd voor een totaal van 963 uren. Hier-bij kreeg de zone 64 maal versterking van-wege de cavalerie van de Federale Politie, goed voor ca 320 uren effectieve patrouille verdeeld over het ganse grondgebied van de zone.

Bovenlokale opdrachten van ordehand-having

In 2010 bedroeg de kredietlijn 3.776 uren conform de Ministeriële richtlijn MFO 2 be-treffende het personeel capaciteitsbeheer en het verlenen van versterking door de lo-kale politie bij opdrachten van bestuurlijke politie (MFO2). Dit betekent dat in 2010 er door ons korps theoretisch 3.776 uren moesten voorzien worden voor dergelijke opdrachten. De werkelijke gepresteerde capaciteit in 2010 bedroeg ongeveer 1.816 uren evenveel als in 2009. Aard van de ordediensten

Sportmanifestaties (nationale en internationale voetbalcompetitie, wielerwedstrijd, rally, paarden-koers

44

Culturele manifestaties (muziekfestivals)

3

Beleur 3

Totaal 50

Menen 245

Wevelgem 249

Ledegem 116

Afgelaste of ongunstige adviezen 8

Totaal 618

Menen 797

Lauwe 256

Rekkem 201

Wevelgem 1300

Moorsele 218

Gullegem 583

Ledegem 409

Rollegem Kapelle 65

Sint-Eloois-Winkel 203

Totaal 4.032

Page 77: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

77

De openbare veiligheidDe openbare veiligheid

Politionele acties

Ter voorkoming van criminaliteit en met het oog op het afschrikken van potentiële da-ders van strafbare feiten, worden regelma-tig politionele controleacties georganiseerd. In 2010 vonden er 13 van dergelijke acties plaats:

5 Packacties (arrondissementeel)

4 WIDCA acties (Woninginbraken Door

Controle Aanpakken)

3 Rap en Rein acties (controle afval– en mesttransporten)

1 Korbeef actie (actie gericht op hormo-

nencontrole)

Er werden gedurende deze gerechtelijke acties 1.170 mensuren gepresteerd:

Pack-acties: 492 mensuren

WIDCA-acties: 456 mensuren

Lokale gerechtelijke acties: 546

mensuren

Binationale patrouilles In 2010 werden 21 binationale patrouilles georganiseerd voor een totaal van 280 mensuren. 11 patrouilles werden te voet uitgevoerd dicht bij de grens (Barakken - Halluin) op beide grondgebieden.

De andere 10 patrouilles gebeurden ge-

mengd en steeds gelijktijdig op beide grond-gebieden:. 2 Franse collega‘s met 1 Belgi-sche collega in Frankrijk en 2 Belgische col-lega‘s met een Franse collega op Belgisch grondgebied.

Toezicht In het kader van de openbare veiligheid wer-den eveneens volgende toezichten gehou-den:

Afwezigheidstoezicht (99 mensuren)

Fietspatrouilles (81 mensuren)

Toezicht markten (121 mensuren)

Toezicht speelpleinen (247 mensuren)

Toezicht veemarkt (221 mensuren)

De openbare gezondheidDe openbare gezondheid

Het betreft activiteiten die in verband staan met de bescherming van het leefmilieu. Voor het jaar 2010 werden de volgende onder-werpen weerhouden wat de tussenkomsten en navolgende onderzoeken betreft, zowel ambtshalve als op klacht:

Geluidshinder

Inbreuken op de bescherming van de op-pervlaktewateren

Inbreuken op het milieuvergunningde-

creet en vlaremwetgeving

Afvalstoffendecreet

Inbreuken op het decreet van steden-

bouw

Page 78: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

78

Inleiding Dat de politiediensten een volwaardig aan-deel hebben in de handhaving van de wetge-ving op het leefmilieu en ruimtelijke orde-ning blijkt uit de wetgeving zelf. In bijna alle wetgeving omtrent deze materie worden de officieren van gerechtelijke politie bevoegd verklaard voor de opsporingen en de vast-stellingen van de inbreuken op deze wetge-vingen. In bepaalde gevallen worden, op uit-drukkelijke wijze, deze politieambtenaren de bijzondere bevoegdheden van de bijzondere ambtenaren (milieuambtenaren, milieu-inspectie,…) toegewezen. Deze hebben be-trekking op controle, toezicht en taken van bestuurlijke politie. Dit betekent dat de wet-gever de wil had om de reguliere politiedien-sten bij de handhaving te betrekken. De milieudienst binnen de politiezone Grens-leie omvat de materies milieu, ruimtelijke ordening, huisvesting en dierenwelzijn. Deze dienst voert vooral navolgend onderzoek aan de vaststellingen van gespecialiseerde inspectiediensten, onderzoek in de meldin-gen van vermoedelijke bouwinbreuken en het toezicht op milieu- en hygiënewetgevin-gen uit. Tevens biedt deze dienst bijstand aan andere interne diensten inzake deze ge-specialiseerde materie. De milieudienst van de politiezone kon in het jaar 2010 beschikken over vier medewer-kers die deze bevoegdheden uitoefenden, één vaste en drie deeltijdse medewerkers.

Geluidshinder Geluidshinder heeft de laatste jaren steeds meer aandacht gekregen door de toename van geluid in onze samenleving. Aan deze problematiek zijn er twee aspecten verbon-den : het hinderaspect en het gezondheids-aspect. Hinderlijk wordt een geluid pas als we dit geluid niet wensen te horen. Het optreden van de politie naar aanleiding van inbreuken op de wetgeving op de ge-luidshinder gebeurd overeenkomstig hun algemene opsporings- en vaststellingsbe-voegdheden. De toezichtsbevoegdheden voorzien in de Wet van 18/07/1973 op de ge-luidshinder, het decreet van 28/06/1985 op de milieuvergunning en Vlarem I zijn derhal-ve niet van toepassing op de politie. Deze zijn enkel geldig voor de toezichtshouders voorzien in het decreet 21/12/2007 betref-fende het algemeen milieubeleid.

In het totaal werden er in de zone 613 mel-dingen van lawaai-geluidshinder gemeld. In vergelijking met vorig jaar zijn er 90 meldin-gen minder. Wij kunnen dit verklaren door het beter opvolgen van de horeca-zaken, wederkerige particuliere problemen en een beter beheer van de evenementenopvolging. Een middel hiertoe is de overlastploeg die iedere zaterdagnacht wordt uitgevoerd. De-ze ploeg wordt samengesteld met minimaal één medewerkers van de milieudienst. Te-vens wordt door de milieudienst pro-actief gewerkt door bij dreigende geluidsproble-men advies te verlenen of maatregelen op te leggen. Er werden 55 geluidsniveaumetingen ver-richt door de milieucel nopens de toepas-sing van het K.B. van 24/02/1977 (elektronisch versterkte muziek op openba-re en private plaatsen) of in toepassing van de sectorale voorwaarden opgenomen in de Vlarem-wetgeving. Er werden in totaal 37 aanvankelijke proces-sen-verbaal opgesteld wegens inbreuken op het K.B. 24/02/1977 (elektronisch versterkte muziek). Deze vaststellingen resulteerden in navolgende onderzoeken die vervat zijn in 32 navolgende processen-verbaal. Hieron-der een opsplitsing per gemeente.

Bij deze processen-verbaal zijn de proces-sen-verbaal inzake nachtlawaai niet opgeno-

Aanvankelijke PV

Navolgende PV

Menen 24 19

Wevelgem 13 13

Ledegem 0 0

Totaal 37 32

Page 79: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

79

men. Deze vallen onder de noemer ‗kleine vormen van overlast‘ en zijn strafbaar ge-steld met politiestraffen. Alle ‗kleine vormen van overlast‘ kunnen tevens gesanctioneerd worden via het gemeentelijk administratief sanctierecht.

Bescherming van de oppervlaktewate-ren Een belangrijke toezichtstaak voor de lokale handhaver is het opsporen van oorzaken van waterverontreiniging. Deze oorzaken zijn niet noodzakelijk beperkt tot overschrij-dingen van de (vergunde) lozingsnormen. Sluiklozing, het dumpen van vast of vloei-baar afval en mest, of zelf aansluitingen op het verkeerde riool (bij gescheiden rioolstel-sels) kunnen een belangrijke oorzaak zijn van oppervlaktewaterverontreiniging. Bij vaststellingen in deze materie wijzen wij op de multidisciplinaire aanpak in samen-werking met brandweer, OVAM en de mest-bank. De lokale politie heeft hier vooral een eerstelijns opdracht in. Er werden in totaal 9 aanvankelijke en 2 na-volgende processen-verbaal opgesteld.

In totaal waren er in de zone 13 meldingen ter zake ( Menen 7, Wevelgem 6, Ledegem 0)

Inbreuken op het milieuvergunningsde-creet en vlaremwetgeving Het milieuvergunningsdecreet en de uitvoe-ringsbesluiten (Vlarem 1 en 2, Vlarebo, Vlarea) zijn vooral van toepassing op de in-gedeelde inrichtingen (milieuvergunningen). De lokale toezichtshouders zijn ambtshalve bevoegd voor de handhaving bij klasse 2 en 3 bedrijven. De bevoegdheid voor de hand-having van de klasse 1 bedrijven ligt bij de milieu-inspectie. Tevens zijn in de Vlarem wetgeving regels

opgenomen die ook gelden voor niet-ingedeelde inrichtingen (particulieren). Sedert de invoeging van het handhavingsde-creet heeft de wetgever de invalshoek dat de strafrechtelijke aanpak om het niet nale-ven van de milieuwetgeving aan te pakken, niet altijd de meest aangewezen manier is. Vanuit deze invalshoek wordt een onder-scheidt gemaakt tussen milieu-inbreuken en milieumisdrijven. De milieu-inbreuken wor-den niet meer strafrechtelijk gesanctioneerd maar kunnen via een bestuurlijke sanctie (maatregel of geldboete) worden bestraft. Dit met de bedoeling de milieuschade of ver-storing te herstellen. In deze materie werden in totaal 108 proces-sen-verbaal opgesteld, onderverdeeld in:

Alle aanvankelijke processen-verbaal heb-ben daarbij nog een administratieve behan-deling en afhandeling dit bij de bevoegdhe-den toegekend aan lokale toezichthouders.

Daarbij werden er nog 56 administratieve onderzoeken opgestart of verder behandeld naar aanleiding van nieuwe en vroegere vaststellingen of controles. Hierbij werd geen rekening gehouden met de speciale acties zoals ‗Rap en Rein‘ en Demolition.

Inbreuken op het afvalstoffendecreet en sluikstorten In onze huidige maatschappij is afval een groot probleem. Dit probleem kan niet lokaal aangepakt worden maar behoeft een boven-lokale aanpak. Tijdens het jaar 2010 werd het project ‗Augias‘ door de Federale politie dienst leefmilieu voorgesteld aan de lokale politiezones. De politiezone Grensleie ver-bindt zich ertoe mee te werken aan dit pro-ject. In dit project wordt minimaal één con-trole op afvaltransporten uitgevoerd. Deze

Aanvankelijke PV

Navolgende PV

Menen 7 2

Wevelgem 1 0

Ledegem 1 0

Totaal 9 2

Aanvankelijke PV

Navolgende PV

Menen 30 30

Wevelgem 15 23

Ledegem 5 5

Totaal 50 58

Page 80: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

80

actie wordt door het CSD te Kortrijk (federale politie) georganiseerd en kreeg de naam ‗Rap en Rein‘. In deze materie werden er in totaal 15 pro-cessen-verbaal opgesteld, zonder rekening te houden met de administratieve afhande-ling van meldingen van sluikstorten die via gemeentelijk administratief sanctierecht be-straft kunnen worden : Omtrent sluikstorten werden 114 meldingen bij onze diensten geregistreerd. Deze wor-den via bestuurlijke weg afgehandeld.

Inbreuken op het decreet van ruimtelijke ordening en stedenbouw Het belang van de inzet van de gerechtelijke en bestuurlijke instanties bij de handhaving inzake ruimtelijke ordening, die steeds min-der als een specialisatie wordt beschouwd en hoe langer hoe meer tot de algemene po-litietaak gaat behoren, staat buiten kijf. Onze diensten registreerden 53 meldingen

omtrent mogelijke bouwinbreuken. Er werden in totaal 90 processen-verbaal opgesteld. In 2009 werden 110 processen-verbaal opgesteld. De reden van de daling in aantal processen-verbaal is dat er meer in aanvankelijke processen-verbaal werd ge-werkt.

Dit heeft geresulteerd in 12 bevelen tot stil-legging van werken of stakingen strijdig ge-bruik. Deze bevelen werden iedere maal bekrach-tigd door de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur te Brugge. Dit impliceert dat na de staking van de wer-ken er toezicht op deze staking dient uitge-voerd te worden.

Naar aanleiding van de processen -verbaal opgesteld door de wooninspectie werden de navolgende onderzoeken aan onze diensten toevertrouwd. In totaal werden 6 onderzoe-ken uitgevoerd. Tevens werden 5 onderzoeken gestart die betrekking hebben op de openbare gezond-

Aanvankelijke PV

Navolgende PV

Menen 7 2

Wevelgem 5 1

Ledegem 0 0

Totaal 12 3

Aanvankelijke PV

Navolgende PV

Menen 19 28

Wevelgem 15 23

Ledegem 1 4

Totaal 35 45

0

50

100

150

200

250

Ge l ui dshi nde r Oppe r v l a k t e wa t e r e n M i l i e uwe t ge v i ng a f v a l st of f e n

, sl ui k st or t e n ,

v e r br a ndi ng

Rui mt e l i j k e Or de ni ng wooni npe c t i e Tot a a l

Menen

Wevelgem

Ledegem

Totaal

Page 81: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

81

Menen 63

Wevelgem 44

Ledegem 29

Andere 6

heid en reinheid. Deze resulteerden in 4 aan-vankelijke processen-verbaal, 9 navolgende processen verbaal en 8 verslagen aan de bestuurlijke overheid.

Werking van de milieucel De milieudienst van de politiezone Grensleie neemt deel aan het provinciaal netwerk leef-milieu die geleid wordt door het Parket van de Procureur des Konings te Kortrijk sectie ‗bijzondere wetgevingen, milieu, steden-bouw en woonkwaliteitsnormen‘. In dit netwerk worden richtlijnen en werkwij-zen besproken. Tevens wordt feedback over behandelde dossiers gegeven. Naar aanleiding van deze feedback kunnen wij volgende samenvatting geven. (enkel de opmerkelijke dossiers worden hier weerge-ven. De hoogste geldboete per vonnis van de rechtbank van eerste aanleg betreft 151.000 Euro. Dit is eveneens de hoogst opgelegde geldboete in het arrondissement Kortrijk. De hoogste minnelijke schikking (gemiddeld 400 Euro) betreft 66.000 Euro. Dit is tevens de hoogste minnelijke schikking opgelegd in het arrondissement Kortrijk. De hoogste alternatieve bestuurlijke geld-boete (gemiddeld 539 Euro) betreft 3700 Euro. Dit is tevens de hoogste bestuurlijke geldboete in het Vlaamse gewest. Er werden 8 alternatieve bestuurlijke boetes opgelegd in het Vlaamse gewest, waarvan 5 onderzoeken door de politiezone Grensleie betreffen.

VerkeerVerkeer

AlgemeenAlgemeen

Sedert het verschijnen van het KB dd 16 ok-tober 2010 tot wijziging van het KB van 17-9-2001 tot vaststelling van de organisatie– en werkingsnormen van de lokale politie tenein-de een gelijkwaardige minimale dienstverle-ning aan de bevolking te verzekeren, werd een 7e basisfunctionaliteit nl. ―Verkeer‖ ge-creëerd, waarbij de norm 8% is van de totale werkcapaciteit De functie ―verkeer‖ behelst het uitvoeren van de volgende taken: In de schoot van het politiekorps worden diverse activiteiten uitgevoerd m.b.t. de ver-keersveiligheid:

Verstrekken van adviezen aan diverse

instanties

Deelname aan vergaderingen ter zake

Verkeersacties in het domein van

Snelheid

Alcohol en drugs in het verkeer

Goederenvervoer

Gebruik van beschermingsmiddelen

(o.a. fietscontroles, …)

Hinderlijk en gevaarlijk parkeren

Schooltoezicht

Vaststellen van verkeersongevallen

Verkeersregeling

Globaal werden in het raam van de lokale politiezorg aan het aspect verkeer 29.461 mensuren besteed (10,9 % van de totale werkcapaciteit) Een vergelijk met 2009 is niet mogelijk ver-mits de activiteiten pas vanaf 2010 gegroe-peerd worden volgens de omzendbrief PLP 10.

AdviezenAdviezen

Door de Cel Verkeer en mobiliteit werden 179 adviezen inzake verkeerssituaties ver-strekt, wat een stijging van 14,5 % betekent t.o.v. 2009:

Menen: 116

Wevelgem: 45

Ledegem: 18

Tevens werden 259 adviezen afgeleverd in-zake machtiging tot het uitvoeren van wer-ken of 9,6 % meer dan in 2009.

Menen: 119

Wevelgem: 102

Ledegem: 46 Er waren 1054 aanvragen tot het plaatsen van stellingen, hoogtewerkers, parkeerver-bodsborden gedurende 2010 wat een stij-ging betekent van 10,5 % t.o.v. 2009:

Menen: 617

Wevelgem: 332

Ledegem: 88

Er waren eveneens 573 aanvragen tot het plaatsen van containers in onze politiezone wat een daling betekent van 4,3% t.o.v. 2009.

Page 82: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

82

VergaderingenVergaderingen

Door de Cel verkeer en mobiliteit (1 commis-saris, 1 hoofdinspecteur en 1 inspecteur) werd deelgenomen aan 142 vergaderingen met een totaal van 419 mensuren m.b.t. ver-keersveiligheid of openbare werken.

Fietscontroles schooljaar 2009Fietscontroles schooljaar 2009--20102010

In het kader van fietscontroles gebeurden repressieve en preventieve fietscontroles. Repressieve fietscontroles zijn controles die gebeuren langs de openbare weg. In 2010 werden hiervoor 118 mensuren ge-presteerd en waren 131 fietsen niet in orde (meest voorkomende fout bleek de fietsver-lichting niet in orde).

De preventieve controle gebeurt in de scho-len. In het basisonderwijs werden de fietsen gecontroleerd van de leerlingen van het 4e, 5e en 6e leerjaar, in het secundair onderwijs van alle jaren. Er werden in 2010 1889 fiet-sen preventief gecontroleerd waarvan 538 fietsen niet in orde waren of 28,5%. Dit is een daling met 7 % t.o.v. 2009. De meest voorkomende fout bleek opnieuw een niet werkende fietsverlichting.

De controle gebeurde in 6 scholen basison-derwijs en 7 scholen secundair onderwijs.

Verkeerstoezicht ScholenVerkeerstoezicht Scholen

Er gebeurde voor 1813 mensuren toezicht aan de scholen voornamelijk door de wijk-agenten.

VerkeersklassenVerkeersklassen

In 2010 werden 117 jongerenprocessen-verbaal opgesteld. De meest voorkomende overtreding was het niet werken van de fietsverlichting (90% van de inbreuken) In 2010 werden 14 sessies verkeersklassen georganiseerd waaraan 290 jongeren deel-namen. Dit is een verdriedubbeling tegen-over 2009. Er werden voor de verkeersklas-sen 81 mensuren gepresteerd.

VerkeerseducatieVerkeerseducatie

In het kader van verkeerseducatie werd door de dienst verkeershandhaving (motards en agenten van politie) les gege-ven in de scholen betreffende de verkeers-materie (bromfietsen, fietsen, verkeersre-glement, ..). In 2010 werden hieraan 564 mensuren gepresteerd.

VerkeersactiesVerkeersacties

Algemeen In 2010 werden 3.224 mensuren besteed aan algemeen verkeerstoezicht met inbegrip van toezicht op het parkeren (vooral in de Barakken).

Page 83: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

83

Snelheid Er waren 281 bemande snelheidscontroles uitgevoerd in 2010. Er gebeurden zowel snelheidscontroles met of zonder onder-schepping.

In het kader van bromfietscontroles werden 557 mensuren gepresteerd.

Alcohol In 2010 gebeurden 21 alcoholcontroles goed voor 1.320 mensuren. Er werden 4.929 ademtesten uitgevoerd met als resultaat:

Safe 4.507 controles

Alarm 102 controles

Positief 320 controles

Weigering 6 controles

Zwaar vervoer

In het kader van zwaar vervoer werden in 2010 24 acties gehouden goed voor 655 mensuren. In het kader van toezicht parke-ren +7,5 ton werden 113 mensuren gepres-teerd. Er werden 171 PV‘s opgesteld en 408 Onmiddellijke inningen (waarvan 195 met snelheidsovertreding) uitgeschreven

Drugs in het verkeer In 2010 werden 6 acties gehouden in het kader van drugs in het verkeer goed voor 217 mensuren. Aan deze grootschalige acties werd tevens ruime persaandacht geschonken door zowel de audiovisuele als geschreven pers. Bij de-ze selectieve verkeerscontroles werden be-stuurders in de omgeving van uitgangscen-tra in Menen uit het verkeer ‗geplukt‘ door motorrijders en in de eenheid gecontroleerd op rijden onder invloed van alcohol en speci-fiek drugs. Hierbij werd vastgesteld dat het procentueel aandeel van de gecontroleerde chauffeurs dat onder invloed reed van zowel alcohol als drugs nog (te) groot is (tot 30 procent) en deze controles dus nodig blijven. Het is bij-

Snelheidsctl met interceptie 1.139 manHr

118 controleuren

Snelheid zonder interceptie 359 manHr

298 controleuren

Onbemande controle 900 controleuren

Gecontroleerde voertuigen Bemand: 130.772

Onbemand: 187.917

+ 49% Totaal: 318.689

overtreders 20.224 (6,3%)

PV‘s en OI‘s snelheid 16.156

Zware overtredingen 3.904 (1,2%)

Lichte overtredingen 16.320

Page 84: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

84

gevolg als blijvend speerpunt in ons zonaal veiligheidsplan ingeschreven. Sensibilisatieacties - ook aan de Franse zijde van de nabijgelegen grens - werden aangekaart met andere politiële en bestuur-lijke overheden.

Beschermingsmiddelen In 2010 werden 557 mensuren gepresteerd in het kader van beveiligingsmiddelen (gordel, helmdracht, …) Er werden 1.101 onmiddellijke inningen uit-geschreven vooral in kader van het niet dra-gen van de gordel en helm.

Toezicht Barakken Wekelijks tijdens het weekend en op feest-dagen werd toezicht gehouden in de Barak-ken vooral op het verkeerd parkeren door Franse voertuigen. In dit kader werden in 2010 1.357 mensuren gepresteerd.

Onmiddellijke inningenOnmiddellijke inningen

In 2010 werden 18.984 onmiddellijke innin-gen uitgeschreven voor verkeersovertredin-gen. Dit is een stijging met 9 % t.o.v 2009.

Processen verbaal verkeerProcessen verbaal verkeer

In 2010 werden 8.350 processen-verbaal inzake verkeer opgesteld wat een daling met 15,6 % betekend t.o.v. 2009

Andere lokale functionaliteiten

Toezicht op de wapenwetgevingToezicht op de wapenwetgeving Er werden in 2010 1.358 vuurwapens gecon-troleerd. Inzake wapens werden een 116-tal proces-

Aanvankelij-ke PV‘s

Navol-gende PV‘s

Totaal

Verkeersongeval 1.149 642 1.791

Verkeersinbreuk 2.031 2.031 4.062

Snelheid 500 950 1.450

Waarschuwing 941 106 1047

Totaal 4.621 3.729 8.350

Page 85: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

85

sen-verbaal opgesteld en bijkomend nog een 6-tal processen-verbaal ingevolge con-trole van feestvuurwerk. In het bijzonder werd in het kader van wa-penonderzoek een ―heterdaad‖ huiszoeking succesvol uitgevoerd. Tevens werden nog volgende dossiers be-handeld:

Intrekking wapenvergunning 8

Afstand van wapens 16 De dienst wapens registreerde in 2010 108 wapens onderverdeeld in volgende catego-rieën

Inzet patrouillehondenInzet patrouillehonden

In 2010 werden 590 mensuren gepresteerd waarbij een patrouillehond werd ingezet. De patrouillehonden worden ingezet bij ver-schillende grote evenementen zoals Grens-rock te Menen, het Kerstbal te Wevelgem den het Herderkesbal te Sint-Eloois-Winkel en andere grote fuiven. Ook tijdens de regu-liere patrouilles aan het station en het cen-trum van Menen wordt er toezicht gehouden met de hond. De hycap hondenpatrouilles gebeuren voor-al bij grote betogingen en voetbalwedstrij-den buiten de eigen zone.

Federale Opdrachten

Bovenlokale opdrachten van or-Bovenlokale opdrachten van or-

dehandhavingdehandhaving Zie Openbare Orde—Openbare Rust

UitzettingenUitzettingen Het betreft opdrachten uitgaande van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), die be-

2007 2008 2009 2010

Vergunningsplichtige wapens

701 239 108 93

Europese vuurwapenpas 11 10 11 11

Verzamelaars 10 6 2 4

Sportschutterslicentie 4 90 75 NVT

Jachtverloven 70 72 67 NVT

2009 2010

Toezicht hondenpatrouille 224 184

Hycap hondenpatrouille 90 277

Hycap training hond 127 129

Totaal 441 590

0

50

100

jan feb mar apr mei juni juli aug sept okt nov dec

Uitzettingen

Van Frankrijk naar België

Van België naar Frankrijk

Totaal

Page 86: Inhoudstafel - Politie · 2018. 4. 17. · (cfr. HRM, economaat, ICT, …) Bij de Back-Office: groeperen van de ondersteunende processen versus de sturende processen. Het formaliseren

JAARVERSLAG 2010

86

trekking hebben op het verwijderen van vreemdelingen of de overname ervan aan de grens met Frankrijk.

De totaal gepresteerde capaciteit aan uitzet-tingen in 2010 bedroeg 559 mensuren.

UitleveringenUitleveringen Het betreft de overdracht van personen tus-sen de gerechtelijke overheden van België en Frankrijk, in het raam van lopende onder-zoeken of van strafuitvoering. Er werden 32 gerechtelijke uitleveringen uitgevoerd in 2010.

In 15 gevallen diende de gedetineerde van een gevangenis naar de Franse grens te worden overgebracht of omgekeerd van de grens naar een gevangenis. In de andere gevallen werd door onze mede-werkers bijstand geleverd aan een andere politiedienst om de uitlevering vlot te laten verlopen. De totaal gepresteerde capaciteit aan uitle-veringen in 2010 bedroeg 92 mensuren

Inzage dossierInzage dossier Krachtens de wet op de voorlopige hechte-nis heeft een gedetineerde in voorlopige hechtenis recht op inzage in zijn dossier. Binnen het gerechtelijk arrondissement Kortrijk is er een beurtrol onder alle politie-zones.

In 2010 werd in totaal 23 maal inzage dos-sier uitgevoerd wat een gepresteerde capa-citeit van 220 mensuren met zich mee-bracht.

Overbrengingen en voorleidin-Overbrengingen en voorleidin-

gengen Overbrengingen betreffen prestaties naar aanleiding van gerechtelijke dossiers waar-bij personen moeten overgebracht worden naar een gevangenis of gesloten instelling. Het betreft minderjarigen of illegalen. In to-taal werden 56 personen overgebracht waaronder 10 minderjarigen. Gepresteerde capaciteit: 210 mensuren. Dit is een vermeerdering met 33% t.o.v. 2009. Voorleidingen betreffen prestaties waarbij personen moeten voorgeleid worden voor de behandelende magistraat. Gepresteerde capaciteit: 24 mensuren. Dit is een forse daling t.o.v. 2009 (72 mens-uren).

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Manuren 1615 1969 2056 1977 789 559

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Van Frankrijk naar België

803 799 915 1313 671 377

Van België naar Frankrijk

259 366 343 282 254 187

Totaal 1062 1165 1258 1595 925 564

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Van Frankrijk naar België

27 27 14 27 13 18

Van België naar Frankrijk

12 10 9 11 14 14

Totaal 41 37 23 38 27 32