inicijalizacija projekata i planiranje - studija · pdf fileizgradnja okruženjaza upravljanje...

Click here to load reader

Post on 14-Sep-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Inicijalizacija projekata i planiranje - Studija izvodljivosti

  Prof. dr Pere Tumbas

  Prof. dr Predrag Matkovid

 • Studija izvodljivosti projekta

   Studija izvodljivosti

   Operaciona izvodljivost;

   Politička – kulturna izvodljivost;

   Tehnička izvodljivost;

   Ekonomska opravdanost;

 • Studija izvodljivosti projekta

   Studija izvodljivosti

   Ekonomska opravdanost – troškovi razvoja sistema i troškovi funkcionisanja i održavanja sistema;

   Ekonomska opravdanost – merljivi i nemerljivi efekti;

 • Studija izvodljivosti projekta

   Studija izvodljivosti

   Tehnike analize ekonomske opravdanosti;  Povratna analiza,

   Analiza prihoda od investicija i

   Neto sadašnja vrednost.

 • Studija izvodljivosti projekta

   Studija izvodljivosti

   Osnovne varijante ishoda studije izvodljivosti;  Ne raditi ništa, ostaviti postojedi sistem,

   Modifikovati postojedi sistem u tačkama gde se pokazao kao loš,

   Kupiti aplikaciju koja podržava ključne probleme u organizaciji i

   Projektovati i izgraditi integralni sistem.

 • Upravljanje projektima

   Upravljanje projektima

   Pojam – naučno zasnovan i praksom potvrđen koncept kojim se uz odgovarajude metode organizacije, planiranja i kontrole, vrši usklađivanje potrebnih resursa i aktivnosti, da bi se odabrani projekat razvoja informacionog sistema realizovao na najefikasniji način.

 • Upravljanje projektima

   Upravljanje projektima

   Koncepti  Definisanje i korišdenje odgovarajude,

  najpogodnije organizacije za upravljanje realizacijom projekta,

   Neophodnost formiranja i korišdenja informacionog sistema i

   Upotreba tehnika mrežnog planiranja i gantograma u planiranju, realizaciji i kontroli.

 • Upravljanje projektima

   Upravljanje projektima

   Organizacija i rukovođenje

   Opšti principi organizacije  Princip hijerarhije – piramidalna struktura

  organizacije i rukovođenja projektom,

   Princip individualnosti - nezavisna inicijativa pojedinaca u izvršenju projektnih zadataka, usmeravanju posla i delimično donošenju odluka.

 • Upravljanje projektima

   Upravljanje projektima

   Organizacija i rukovođenje

   Opšti principi organizacije  Princip otvorenosti – intenzivna saradnja

  učesnika na projektu sa naglašenom inventivnošdu, stabilnošdu, odnosno usklađenim individualnim i kolektivnim interesima, putem dogovaranja i diskusije.

   Princip usmerenosti – upudivanje učesnika na zajedničku viziju sa kolektivnim ciljevima projekta, ustaljenim metodama i tehnologijom rada.

 • Upravljanje projektima

   Upravljanje projektima

   Organizacija i rukovođenje

   Organizovanje projektnog tima

   Rukovođenje projektog tima

 • Upravljanje projektima

   Upravljanje projektima

   Organizacija i rukovođenje

   Organizacija upravljanja projektima  Funkcionalna organizacija

   Projektna organizacija

   Matrična organizacija

 • Upravljanje projektima

   Upravljanje projektima

   Organizacija i rukovođenje

   Proces upravljanja projektima  Inicijalizacija projekta,

   Planiranje projekta,

   Realizacija projekta,

   Završetak projekta.

 • Upravljanje projektima

   Upravljanje projektima

   Proces upravljanja projektima

   Inicijalizacija projekta

   Izgradnja (utvrđivanje) inicijalnog projektnog tima.

   Izgradnja odnosa sa kupcima.

   Izgradnja inicijalnog plana projekta.

   Izgradnja upravljačkih procedura.

   Izgradnja okruženja za upravljanje projektom i radne knjige projekta (workbook).

 • Upravljanje projektima

   Upravljanje projektima

   Proces upravljanja projektima

   Planiranje projekta

   Opis područja projekta, alternativa i izvodljivosti.

   Strukturiranje projekta na zadatke kojima se može upravljati.

   Procena resursa i kreiranje plana resursa.

   Razvoj preliminarnog rasporeda (programa).

   Razvoj plana komunikacija.

   Utvrđivanje standarda i procedura na projektu.

 • Upravljanje projektima

   Upravljanje projektima

   Proces upravljanja projektima

   Planiranje projekta

   Identifikovanje i procena rizika.

   Kreiranje preliminarnog budžeta.

   Razvoj izveštaja o poslovima.

   Postavljanje osnovnog plana projekta.

 • Upravljanje projektima

   Upravljanje projektima

   Proces upravljanja projektima

   Realizacija projekta

   Izvršenje osnovnog plana projekta.

   Monitoring napredovanja projekta u odnosu na osnovni plan.

   Upravljanje promenama osnovnog plana projekta.

   Održavanje radne knjige projekta.

   Komuniciranje u vezi statusa projekta.

 • Upravljanje projektima

   Upravljanje projektima

   Proces upravljanja projektima

   Završetak projekta

   Zatvaranje projekta.

   Sprovođenje postprojektne analize (recenzije).

   Zatvaranje ugovora sa kupcem.

   Analiza rizika.

   Planiranje.

   Pradenje i kontrola.

 • Hvala na pažnji!

View more