innhold vedlegg; 2018. 6. 24.¢  vedlegg til raet nasjonalpark, utredning om kulturminner 2...

Download Innhold vedlegg; 2018. 6. 24.¢  Vedlegg til Raet nasjonalpark, utredning om kulturminner 2 Ordliste

Post on 05-Feb-2021

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Vedlegg til Raet nasjonalpark, utredning om kulturminner

  1

  Innhold vedlegg;

  Innhold vedlegg; ....................................................................................................... 1

  Ordliste .................................................................................................................. 2

  Liste over automatisk fredete kulturminner i Raet nasjonalpark (AUT) ..................................... 3

  Liste automatisk fredete kulturminner under vann ........................................................... 11

  Liste over vedtaksfredete kulturminner i Raet nasjonalpark: ............................................... 12

  Kart over fredete kulturminner på Søm/Hasseltangen........................................................ 13

  Kart over fredete kulturminner på Jerken, Arendal kommune .............................................. 14

  Kart over fredete kulturminner i Tvedestrand kommune .................................................... 15

  Oversikt over fredete kulturminner i Arendal kommune, nord .............................................. 16

  Kart over fredete kulturminner i Arendal kommune, sør ..................................................... 17

  Kart over fredete kulturminner i Grimstad kommune ......................................................... 18

  Bygninger/deler av bygninger innenfor området for Raet nasjonalpark registrert i SEFRAK ........... 19

  Fortøyningsringer og varpepåler ................................................................................. 20

 • Vedlegg til Raet nasjonalpark, utredning om kulturminner

  2

  Ordliste

  Automatisk fredet kulturminne er et kulturminne som er fredet automatisk gjennom kulturminneloven.

  Gjelder alle kulturminner som er fra før 1537, stående bygninger som er fra før 1650, samiske

  kulturminner og skipsfunn som er eldre enn 100 år. Se kulturminneloven på

  lovdata.no for detaljer.

  Fredning, vedtaksfredning Fredning av kulturminner etter kulturminneloven. Kan gjøres

  som automatisk fredning gjennom kulturminneloven, eller som vedtak om enkeltfredning.

  Vern/bevaring Begrep gjerne knyttet til sikring av kulturminneverdier etter plan og

  bygningsloven.

  Arkeologi betyr læren om det gamle. Brukes i dag om det å studere mennesker i fortida, gjennom de

  materielle sporene de etterlot seg. I norsk arkeologi jobbes det mest med kulturminner som er

  automatisk fredet.

  Arkeologisk kulturminne. Se automatisk fredet kulturminne, brukes ofte synonymt.

  Bygningsvern er et overordnet begrep som omfatter beskyttelse, istandsetting og vedlikehold av

  bygninger med antikvarisk verdi. Begrepet omfatter både forvaltning og formidling samt den fysiske

  siden, bygningespleien.

  SEFRAK-registeret er et landsdekkende register over bygninger som er oppført før 1900. Registrert

  mellom 1975-1995. Dekningsgrad, kvalitet og oppfølging varierer. I 1995 ble SEFRAK en del av GAB-

  registeret.

  Askeladden er en database med nasjonalt register over automatisk fredete og vedtaksfredete

  kulturminner. Databasen er tilgjengelig for offentlig forvaltning. Publikumsversjon er tilgjengelig på nett

  og mobil: kulturminnesok.no

  Løse kulturminner er kulturminner som kan flyttes, oftest gjenstander. For eksempel steinøkser og

  husinventar.

  Faste kulturminner er stedbundne, markfaste kulturminner, for eksempel gravhauger og

  fortøyningsringer.

  Kulturlandskap er landskap med (synlige) spor etter menneskers liv og virksomhet. Brukes ofte om

  landskap formet av jordbruket, men kan også gjelde andre bruksformer.

  Kulturmiljø er områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng.

  Kulturminne er alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det

  knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Gjelder så langt det passer også for botaniske,

  zoologiske eller geologiske forekomster som det knytter seg kulturhistoriske verdier til. Kulturhistoriske

  eller arkitektonisk verdier framheves og viktige naturverdier tilknyttet kulturminner kan også vektlegges.

  Kulturarv favner både kulturminner og kulturmiljøer men også immaterielle kulturminner. Språk,

  utøvende kunst, sosiale skikker, tradisjonelle håndverksferdigheter, ritualer, kunnskaper og ferdigheter

  knyttet til naturen er alle eksempler på immateriell kulturarv.

 • Vedlegg til Raet nasjonalpark, utredning om kulturminner

  3

  Liste over automatisk fredete kulturminner i Raet nasjonalpark (AUT)

  LOKID LOKNAVN KOMMUNE ART VERNESTATU BESKRIVELSE GARDS- NAVN

  GNR BNR BRUKSNAVN

  12627 Merdøy Arendal Gravfelt Automatisk fredet

  På vollens øvre del: 1. Rundrøys, klart markert bygd av middelsstor - knyttnevestore steiner. I midtpartiet forsenkning, d ca 1m, dybde 0,3m. Steinene ubetydelig lavgrodd. D 3-3,5m, h 0,5m. 1,4m N for 1.: 2. Rund grop. Mål: 1,4x0,4m. Ca 20m V for 1.: Merdøy 209 20 MERDØ

  32335 Merdøy Arendal Gravfelt Automatisk fredet

  På den høyeste delen av vollen: Rundrøys, klart markert, bygd av rundkamp av sterkt varierende størrelse: blokker - store rundkamp - knyttnevestore rullestein. NØ-N-V-siden som er best bevart, er dekket med knyttnevestore og mindre rullestein; opprinneli Merdøy 209 118 RÆDER

  21551 Hove Arendal Gravfelt Automatisk fredet

  På en ØNØ-VSV-gående strandvoll på S-brinken av morenen og ut mot skogbrynet: 1. Rundrøys, toppet, klart markert. Bygget av knyttnevestore - store rundkamp. Trolig urørt. Bevokst med litt lyng og gamle furuer. D 12m, h i S 1,5m, i N 1m, h i Ø og V 0,5m. Hove 210 1 HOVE

  58469 Hove Arendal Gravfelt Automatisk fredet

  Inntil S-kanten av natursti for blinde, ca 4m SV for S-portstolpe i nettinggjerdet som omgir Hove leir og på S-brinken av morenen: 1. Røys, noe avlang, orientert N-S. Klart markert, unntatt i V der den går nesten i ett med terrenget. Bygd av middelsstor Hove 210 1 HOVE

  31431 Hove leir Arendal Gravfelt Automatisk fredet

  På SØ-brinken av morenens lavere del: 1. Rundrøys, toppet. Klart markert. Bygd av mellomstor rundkamp. I midten krater, d 2,5m, dybde 1,1m. Røysen er tilgrodd med smågraner og småfuruer, ellers ubetydelig lyng og gress. På den vokser også et par nokså hø Hove 210 1 HOVE

  58472 Gjervold Arendal Gravfelt Automatisk fredet

  Rundrøys, nå toppet. Klart markert. Bygd av middelsstore - knyttnevestore og mindre rundkamp. Midtpartiet helt utgravd innen et område d 4m, dybde 0,6m. I bunnen hovedsakelig små rullestein. Ingen bevoksning. D 10m, h 1m. Inntil henholdsvis NV- og SØ-kan Gjervold 215 117

  SPORNES FRIAREAL

  58477 Brekken Arendal Gravfelt Automatisk fredet

  Midt mellom 2 hytter, i rullesteinsområdet og lengst V: 1. Rundrøys. Klart markert og lett synlig. Bygd av små rundkamp. Brattsida. I NV-lige del av midtpartiet en rund grop, d 2,5m, dybde 0,6m. Forøvrig noen små omrotinger. Ingen vegetasjon. D 9m, h 1,4 Brekken 216 23 BREKKEN

  11676 Bjelland Arendal Gravfelt Automatisk fredet

  På høyeste strandvoll på terrassen: 1. Rundrøys. Markert og ses tydelig i skogen. Består av rundete stein og blokker. Profilen er jevnt avflatet. Krater med oval planform og utstrekning N-S, l 4m, br 2m, dybde 0,3m. I S-endengår krateret over i en gravd Bjelland 218 4 BJELLAND

 • Vedlegg til Raet nasjonalpark, utredning om kulturminner

  4

  LOKID LOKNAVN KOMMUNE ART VERNESTATU BESKRIVELSE GARDS- NAVN

  GNR BNR BRUKSNAVN

  58463 Bjelland Arendal Gravfelt Automatisk fredet

  På kanten av terrassen: 1. Rundrøys. Markert, ses tydelig på kort avstand. Bygd av rundete stein og blokker. Profilen er avflatet og preget av et ovalt NV-SØ-gående krater med l 2,5m, br 1,5m, dybde til bunns. Bevokst med gress. D 8m, h 1m. 28m SSØ for Bjelland 218 7 BJELLAND

  61683 His Arendal Gravfelt Automatisk fredet

  På ryggen, midt i et område med mye rullestein: 1. Rundrøys, klart markert og lett synlig. Bygd av rullestein med tvm 0,05-0,35m. S- hellende topparti, avflatet i S. I midtpartiet rund grop, d 3,5m, dybde 1,3m. Ingen bevoksning. D 13m, h fra N 2,5m, h fra His 305 97

  STORE TORUNGEN

  61683 His Arendal Gravfelt Automatisk fredet

  På ryggen, midt i et område med mye rullestein: 1. Rundrøys, klart markert og lett synlig. Bygd av rullestein med tvm 0,05-0,35m. S- hellende topparti, avflatet i S. I midtpartiet rund grop, d 3,5m, dybde 1,3m. Ingen bevoksning. D 13m, h fra N 2,5m, h fra His 305 97

  STORE TORUNGEN

  61683 His Arendal Gravfelt Automatisk fredet

  På ryggen, midt i et område med mye rullestein: 1. Rundrøys, klart markert og lett synlig. Bygd av rullestein med tvm 0,05-0,35m. S- hellende topparti, avflatet i S. I midtpartiet rund grop, d 3,5m, dybde 1,3m. Ingen bevoksning. D 13m, h fra N 2,5m, h fra His 305 97

  STORE TORUNGEN

  2930 Jerkholm en Arendal Gravfelt

  Automatisk fredet

  På kronen av holmens rygg: 1. Rundrøys, klart markert. Bygget av middelsstor - knyttnevestore og mindre rundkamp. I røysens SØ-del 3 groper, d inntil 2,2m, dybde inntil 1m. Kanten gressbevokst. D 12,5m, h 1,5m. 5m SV for 1.: 2. Rundrøys, klart, men noe Nedenes 428 3 NEDENES

  22451 Jerkholm

View more