innovasjon ous - strategisk verkt¸y?

Download Innovasjon OUS - strategisk verkt¸y?

Post on 05-Dec-2014

550 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • 1. Innovasjon: Nytt,nyttigognyttiggjort LederinnovasjonsseksjonenKariJ.Kvrner Mai2013
 • 2. Idpoliklinikken Innovasjon er i tiden! Helsedirektoratetsdefinererinnovasjon: Ennyellerforbedretvare, tjeneste,produksjonsprosess, ellerorganisasjonsform somertattibruki helsesektoren
 • 3. Vitrengeren strategiskkunnskapsplattform sliksomviharp andreprioriterte forsknings oginnovasjonsomrder, somenergi. HelseOmsorg 21
 • 4. Idpoliklinikken VerktyforinnovasjoniOUS Kommersiell innovasjon Ikkekommersiell Innovasjon Idpoliklinikken fraforskning tilforretning Idpoliklinikken dinid girverdi! Idpoliklinikken samordnerinnovasjoninterntiOslouniversitetssykehus ogsamarbeidermednringsliv,samhandlingsaktrerog vrigesamarbeidspartnereihelsetjenesten. Dinid girverdi
 • 5. Idpoliklinikken Hvordanjobbervi? Status:2012 700ideer/DOFIer (300 Dofier tilInven2,400ideertilIdpoliklinikken) 147patentsknader(nyeogviderefringer),53lisensavtaler og1selskapsetablering
 • 6. Idpoliklinikken Inven2 fraforskningtilforretning Testforhjertesykdom Testforhjertesykdom en vellykketlisenssomgir betydeligemidlertilbake forskning. ProBNPeretpeptidsom produseresihjertet. Dr.Med.ChristianHall dokumenterte sammenhengenmellom peptidetoghjertesviktog utvikletenmetodefor mle proBNPmenshanforsket vedUllevlSykehus. ProfessorHallkontaktet Inven2(tidligere Medinnova) for f vurdertde kommersiellemulighetene. Etterenpositivevaluering blemetodenpatentert,og Medinnova inngikken lisensavtalemed F.HoffmannLaRocheLtdp vegneavsykehusetog professorHall. ProBNPtestenerlansert globaltogmetoden anvendesidagimerenn 120land. Inntektenefralisensavtalen harresultertimangetitalls millionertilforskning.Inntektenefralisensavtalenhar resultertimangetitallsmillionertil forskning.
 • 7. Idpoliklinikken Inven2 fraforskningtilforretning Tidligdiagnostikkav tykktarmskreft Tykk ogendetarmskreft (tarmkreft)erdennestmest vanligeogddelige kreftsykdomiEuropa.Ofte frpasienterfrstdiagnosen nrkreftcelleneharspredd seg.Fjerningavforstadierog tidligoppdagelseavkreftvil bidratilatflereblirkurert. ProfessorRagnhildA. Lothe oghennesforskningsgruppe hariflererarbeidetfor finnebedremterfortidlig diagnostisering,oghar sammenmedInven2 patentertetpanelav biomarkrer velegnetfor oppdagekreftitidligstadium. Ifebruar2012bledet signertlisensavtalemellom Inven2 OUSogOxford GeneTechnology basertp biomarkrer oppdagetav Lothe ogkolleger. Dettebioteknologiselskapet skalutvikleenblodbasert testfortidligdeteksjonav tarmkreft. Foto:RolfI. Skotheim,Ragnhild Lothe ogArildNesbakken
 • 8. Idpoliklinikken Inven2 fraforskningtilforretning Gjennombruddinnen epigenetiske forskningsverkty5hMC Profesor Arne Klungland forskerp mekanismerfor genreparasjon ogregulering. Enavdemestaktive forskningsomrdeneinnenfor genregulering er epigenetisk regulering,deriblantgjennom kjemiskmodifikasjonav genene,somerkjent bidra tilkreftutviklingog differensiering. Ennyligidentifiseringavden biologiskerollentilden modifiserteDNAbasen 5Hydroxymetylcytosin har utlstetstortbehovfor forskningsverktyfor pvisemodifikasjonen,og skilledenfraenannennrt beslektetform.Gruppentil professor Klungland har funnetopp3separate metoderfordeteksjonav dennemodifisertebasen, medulikeegenskaperog anvendelsesomrder. Denfrsteoppfinnelsenble lisensiertavInven2til Zymo Researchijuli2012,oget produktvarp markedet alleredeiseptember2012. Detoandreoppfinnelsene erunderaktiv kommersialisering.
 • 9. Idpoliklinikken Idpoliklinikken dini d girverdi! MOBILSRBEHANDLING UTFORDRING: Hvilkentjeneste behandlingvedpoliklinikk ellermobilsrbehandling erdenbesteforpasient, ansatt,sykehusogsamfunn? LSNINGSFORSLAG: Flyttespesialistbehandlingen frasykehusetoguttil pasienten.Detetablereset ambulerende srteam som rykkerutvedhenvisningtil sykehjem. NSKETRESULTAT: Godinformasjonsflyt mellomspesialisteneog pleierne,ogbedre oppflgingavpasientene. SAMARBEID: Oslouniversitetssykehusog sykehjemsetaten,Oslo kommune Kost/nytteevalueringerutfrt avIdpoliklinikken: Resultatoganbefaling: Storpasientnytte God kunnskapsoverfrig (ansattnytte) Samfunnsmessiggevinst OUSfrnettotapprpasient meddagensinsentiverfor poliklinikker Synliggjring:Brosjyreog digitalhistoriefortelling Prosjektetavsluttetdesember 2012. Idpoliklinikken Pasientnytte Ansattnytte Samfunnsnytte Verdivurdering konomiskverdi Pasientnytte Ansattenytte Samfunnsnytte Nringsliv
 • 10. Idpoliklinikken Idpoliklinikken dini d girverdi! Hvispasientenfikkbestemme utredningogbehandlingvedmistankeombrystkreft UTFORDRING: Brystkrefterenavde vanligstekreftformer, samtidigsomdeflestesom finnerenkulibrystet,ikke harkreft. Pasientgruppenerblant demsomopplevermtet medhelsevesenetsom vanskeligst, ogsomliderunderventetid ogusikkerhet. FINANSIERING: Oslouniversitetssykehuser tildeltDesignPilot2012 midlertilprosjektet. NSKETRESULTAT: reduserepasientensventetid med75 %,ogredusere pasientensusikkerhet med>50%. Detblirbenyttettjenestedesign forgjennomfringprosjektet. Prosjektetstarterjanuar2013 ogskalvreferdigilpetav hsten2013. Idpoliklinikkens bidrag: Verdivurdering Synliggjring Idpoliklinikken Pasientnytte Ansattnytte Samfunnsnytte
 • 11. Idpoliklinikken Idpoliklinikken dini d girverdi! iTide interaktivtksystem UTFORDRING: Hvorlengem duventehvis duernr23? Sykehusetharmangeulike prvetakingssystemer. Hvordanforbedreallerede etablerteksystemertilett fellesgeneriskogskalerbart ksystem? ANSVARLIG: Avdelingformedisinsk biokjemi FINANSIERING: innovasjonsmidler fraHelseSrst. Lsningenblespesifisertog testetgjennomsimuleringved hjelpavtjenestedesignere,oger n underprogrammering. NSKETRESULTAT: Duskalvitehvorlengedum ventenrduernr23 Interaktivtksystem Lettere forflyttebemanning dithvorpresseter IDPOLIKLINIKKENSBIDRAG: Sknadominnovasjonsmidler Ansatttjenestedesignbyr Syngliggjring avprosjektet med bl.adigitale historiefortellinger ogpresentasjon Idpoliklinikken Pasientnytte Ansattnytte Samfunnsnytte
 • 12. Idpoliklinikken Idpoliklinikken dini d girverdi! 1 2 3 servr fleksibelmatservering Oslouniversitetssykehus bestrav4sykehusmed ulikekjkken.Hvordan forbedrekvalitetog fleksibilitetp varmmatserverigved sykehuset? AvdelingslederVidar Arnesenoghans medarbeiderevget tenke nytt! IDPOLIKLINIKKENS BIDRAG: Historiefortellingogmte omkonseptetkanutvidesog eventuelttilbysansatteeller prrendeiautomat. HovedkjkkenetvedUllevl sykehusharinnfrtetnytt matkonseptsomdekaller123 servr!Ferdigetallerkenretter blirprodusertvedhoved kjkkenet.Deretterblir tallerkenretteneleverttil avdelingeneskjleskaphvoren matvertvarmeroppden nskedematrettennr pasientenselvnsker spise. RESULTAT: Mindresvinnogoverproduksjon ogbedrekvalitetp varmmaten! Oppgraderingav avd kjkken krevesforgjennomfring. SpredningtilRADogRIKS. Idpoliklinikken Pasientnytte Ansattnytte Samfunnsnytte
 • 13. Sykehusetsinnovasjonskonkurranseapril2013 Apper gjrbehandlingsverktyogkunnskaplettere tilgjengelig(betalaktamantibiotika, metanolforgiftning) Visualiseringavinformasjongjrdetletteremedny praksis Id:Hjelpemiddeltilfarmakokinetikk assistertstyringav antibiotikabehandling: Applikasjonforsmarttelefonellernettbrett Vinnere: ElinHelsetogGaut Gadeholt,AkuttklinikkenogKDI
 • 14. Hvagjrandre?
 • 15. NHSbrukerinnovasjonsomstrategiskverkty Ml 1. Forbedrebehandlingsresultater (nyemedikamenter,IKT,medisinskteknologi) 2. ktkvalitet,pasientserviceogproduktivitet 3. konomiskvekst Idpoliklinikken The challengeboth for the NHSandfor itsindustry partnersisto pursueinnovationsthatgenuinelyadd valuebut not cost. This puts a premiumon gamechanginginnovations thatchangepatientpathways and traditional delivery systems,and thatareimplemented ina way that strips outtheprocessesthatno longer add value. Utnyttepotensialetfor nytt,nyttigog nyttiggjortgjennom pasienterogansatte
 • 16. Fraeksemplertilstrategi Idpoliklinikken DEMENS: Memoryasse