inovačné kontinuálne vzdelávanie: „prierezová téma enviromentálna výchova a vzdelávanie

Click here to load reader

Post on 21-Mar-2016

66 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Inovačné kontinuálne vzdelávanie: „Prierezová téma Enviromentálna výchova a vzdelávanie v materskej škole, základnej škole a sterdnej škole s využitím metódy participatívneho enviromentálneho menežmentu.“. Názov EVP: „PUTOVANIE KVAPKY“ - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Inovan kontinulne vzdelvanie: Prierezov tma Enviromentlna vchova a vzdelvanie v materskej kole, zkladnej kole a sterdnej kole s vyuitm metdy participatvneho enviromentlneho menementu. Nzov EVP: PUTOVANIE KVAPKY /vodn kvapka ako sprievodca svetom vody/

  Meno : Tatiana Pavlacovkola : Matersk kola Pchov, Nosice 221

 • Cie : Rozvja a prehlbova poznatky o vode, pozitvny vzah k nej. /kolobeh vody, vznam vody pre ivot, zneisovanie, ochrana vody, ivot pri vode a vo vode/

  asov rozsah : 1 tde Vekov skupina : 3 6 rokov

  Oakvan vstupy : Vedie : - kde njdeme vodu - nao potrebujeme vodu - ako chrni vodu pred zneistenm - ako vodou etri, ak je dleit pre ivot Pozna : - zkladn informcie o kolobehu vody v prrode - pozna a pomenova ivochy ijce pri vode a vo vode.

  innosti : vtvarn prce, pokusy, rozhovor, pobyt vonku, telovchovn innosti, prca s odpadovm materilom, prca s pracovnmi listami, samotn aktivity.Pomcky: odpadov, vtvarn materil ,telovchovn nradie a ninie, mikroskopy, voda, prac. listy, cd

 • DE PRV/aktivita v spoluprci s ekocentrom/SPADLA KVAPKA Z OBLAKOV

 • vodn vklad k aktivitesamostatn prca det

 • PUTOVANIE KVAPKY DE DRUH AKO KVAPKA CESTOVALA/psanie obrzkovho prbehu/

 • prca s interaktvnou tabuou v RNA programe vytvoren obrzok

 • Obrzkov prbehKvapky do prbehu

 • DE TRETKOLOBEH VODY/cvienie s pomckami v triede/

 • cvienie vonku

 • DE TVRT O PINAVEJ KVAPKE /hodnotenie prrodnho prostredia, pokusy/

 • VODA PRE ZEM

  prprava pomcok

 • plastysaponty oleje pokusy

 • DE PIATY VODA AKO POMOCNK A KAMART/riaden rozhovor, opakovanie/

 • VODU ETRM

 • VODA POMHA

 • AKO VYUVAME VODU.....

 • VODA PRE RADOS

 • PRACOVN LISTY K AKTIVITM

 • PARTICIPCIA ekocentrum KRTKO priama aktivita pedagogick zamestnanci prprava a prevedenie aktivt nepedagogick zamestnanci pomoc pri prprave deti pomoc starch det mladm deom

  ZDROJE A LITERATRA: ttny vzdelvac program- kolsk vzdelvac program Praktick ekovchova pre matersk koly /Daphne/ Filipove alie dobrodrustv /Jaques a Jean Breuil/ Pracovn zoity : Lesn klka /Nomi/ Pote s nami do lesa /Maquita/ - Zsobnk uiteky /riekanky, pesniky, aktivity.../Internet /webov strnky Zelen kola, Daphne, Zvedav slnieka, metodick portl rvp.cz

 • Tatiana Pavlacov

  VODA SPIEVA KVAPI, KVAPI,PA NA ZEM VODN KVAPKY.U JE POTOK PLN VODY, ABKY, RYBKYMAJ HODY.PIJE SMDN ZEMIKA , MOKR SLZY Z NEBKA.

  AKUJEM ZA POZORNOS

  Deti vystrihuj, lepia, vyrbaj ivochy ijce vo vode. /plon a priestorov vytvranie/*V druhej asti aktivity deti na dvore dotvraj brehy jazierka, ktor si pripravili v triede, z prrodnn /trva, kvietky, konriky, kra.../ pri nepriaznivom poas vyuijeme prezentciu Kvaki kvak /ivot vo vode a pri vode/*Motivan prezentcia*Po motivanej prezentcii deti kreslia v RNA programe na interaktvnej tabuli putovanie kvapky. /prca s interaktvnou tabuou/*Kad diea vytvor vtvarnmi a pracovnmi technikami as textu, tie potom spojme a vytvorme cel obrzkov prbeh, ktor deti pretaj.*Deti cviia, najskr jednotlivo, potom v prde za sebou /kvapka m vea prekok na svojej ceste/*Obmena cvienia vonku, na dvore s vyuitm prc det a drobnho telocvinho ninia.*Motivcia : prbeh z knihy Filipove alie dobrodrustv /Ako sa Modr starenka skoro otrvila/ - tanie s porozumenm*pomcky /sapont , olej, odpadov materil, mikroskop, voda, zemegua.../. Deti zan pokusom o je vo vode a nekod jej /piesok, kamienky, hlina/*al pokus - zneisovanie vody /plasty, saponty, oleje.../*Pozorovanie pod mikroskopom /voda z vodovodu, zneisten, s kamienkami a pieskom/*Opakovanie a upevnenie nadobudnutch vedomost.*Rozhovor o tom ako vodu etrme.*Voda ako pomocnk pri poiari, vrobe elektrickej energie*Rozhovor o vyuit vody.**Sbor pracovnch listov, ktor je mon vyui pri jednotlivch aktivitch*Deti sa nauia na zver riekanku o vode.*