instrukcja cmd

Download Instrukcja CMD

Post on 14-Sep-2015

7 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Polska wersja instrukcji

TRANSCRIPT

 • 2004 The Codemasters Software Company Limited (Codemasters). Wszelkie prawa zastrzeone. Codemasters jest zastrzeonym znakiem handlowymnalecym do Codemasters.

  Colin McRae Rally 04 i GENIUS AT PLAY s znakami handlowymi nalecymi do Codemasters. Colin McRae i podpis Colin McRae s zastrzeonymiznakami handlowymi nalecymi do Colina McRae i zostay wykorzystane na mocy licencji. Jest to oficjalny produkt posiadajcy licencj Ford Motor Company.Wszelkie znaki handlowe, patenty projektowe i prawa autorskie zostay wykorzystane za pozwoleniem ich waciciela - firmy VOLKSWAGEN AG. Znaki handlowe,patenty projektowe i prawa autorskie wykorzystano za zgod waciciela - firmy AUDI AG. Wszelkie inne prawa autorskie nale do ich prawnych wacicieli i zostay wykorzystane na mocy licencji. Ta gra NIE posiada licencji, ani nie jest w aden sposb zwizana z FIA, ani z adn z powizanych z ni firm.Nieautoryzowane kopiowanie, modyfikowanie, wynajem, wypoyczanie, dystrybucja, odsprzeda, wykorzystanie w salonach gier, przekazywanie za pomoctransmisji telekomunikacyjnych, pokazy publiczne, wykorzystywanie ktregokolwiek ze znakw handlowych, bd praw autorskich zawartych w tym programie.Wydawca: Codemasters. Opracowanie: Codemasters. Ten produkt zawiera oprogramowanie na licencji GameSpy Industries, Inc. 1999-2004 GameSpyIndustries, Inc. Wszelkie prawa zastrzeone.

  rodki ostronoci

  Nie wolno dotyka powierzchni dysku - naley go trzyma za krawdzie. Aby wyczyci dysk, mona goprzetrze mikk szmatk; naley jednak uwaa, by nie zarysowa jego powierzchni. Nie wolnowystawia dysku na dziaanie skrajnych temperatur, bezporednie dziaanie promieni sonecznych aninadmiernej wilgoci. Nigdy nie naley uywa pknitego, ani wypaczonego dysku, bo moe to prowadzi do powanych problemw z dziaaniem programu, a nawet do uszkodzenia napdu.

  Ostrzeenie o epilepsji

  PPrrzzeecczzyyttaajj pprrzzeedd rroozzppoocczzcciieemm ggrryy..

  Niektre osoby naraone na dziaanie migajcego wiata lub pewnych jego naturalnych kombinacji mogdozna ataku epileptycznego lub utraty przytomnoci. Powodem wystpienia tego ataku lub utratyprzytomnoci moe by midzy innymi ogldanie telewizji lub uytkowanie gier komputerowych. Przypadocite mog wystpi rwnie u osb, u ktrych nigdy wczeniej nie stwierdzono epilepsji i ktre nigdy wczeniejnie doznay atakw epileptycznych. Jeli Ty lub ktokolwiek z Twojej rodziny mia kiedykolwiek objawywskazujce na epilepsj (ataki epileptyczne lub nage utraty przytomnoci) i by lub jest wraliwy namigotanie wiata, powinien - przed uruchomieniem gry - zasign porady lekarskiej. Zalecamy rwnie, abyrodzice nadzorowali dzieci bawice si grami komputerowymi. Jeeli stwierdzisz u siebie lub u dzieckawystpowanie nastpujcych objaww: dusznoci, zaburzenia wzroku, skurcze powiek i mini oczu, utratprzytomnoci, zaburzenia bdnika, drgawki lub konwulsje, natychmiast wycz komputer i wezwij lekarza.

  Notka o piractwie

  Kopiowanie komercyjnych gier, takich jak ta, stanowi naruszenie prawa autorskiego i jest przestpstwem.

  Kopiowanie i rozprowadzanie gier moe doprowadzi do wyroku skazujcego na wizienie.

  Skopiowana gra to skradziona wasno.

  Niniejsza gra Codemasters jest chroniona systemem FADE. Jeeli kupisz nielegaln kopi, bdziesz mg.z niej korzysta - ale nie dugo. Z upywem czasu gra bdzie dziaa coraz gorzej.

  Upewnij si, e tobie si to nie przytrafi.

  Kupuj tylko legalne oprogramowanie w autoryzowanych sklepach.

 • spis treci

  instalacja 2sterowanie 3na ekranie 4automatyczny zapis i wczytywanie mistrzostw 4tryb wieloosobowy 5uszkodzenia 7wpisywanie imienia 8wybr samochodu 8strefa serwisowa 9samochd - duch 10punktacja i rankingi 10tryb mistrzostw 11tryb rajdowy 12tryb odcinkw 12opis trasy pilota 13menu opcji 14najlepsze wyniki 15widoki 15zatrzymywanie akcji 15jak gra za porednictwem GameSpy Arcade 16ostrzeenie o piractwie 16podzikowania 17specjalne podzikowania 17colin mcrae 17derek ringer 17pomoc techniczna 18prawa autorskie / warunki gearancji 19ostrzeenie o epilepsji 20

  1

 • instalacjaUmie 1. dysk z gr Colin McRae Rally 04 w napdzie CD i poczekaj kilka sekund. Jeeli funkcja automatycznegoodtwarzania jest wczona, rozpocznie si proces instalacji gry. Jeeli funkcja automatycznego odtwarzania nie jestwczona, przejd do Menu Start, wybierz Uruchom, wpisz D:\Setup (w miejsce D wpisz liter napdu CD w twoim komputerze) i nacinij ENTER.

  Uruchomiony zostanie program instalacyjny naley wykonywa polecenia wywietlane na ekranie. Gra Colin McRaeRally 04 wykorzystuje DirectX 9.0b. Podczas instalacji gry pojawi si opcja zainstalowania sterownikw DirectX.

  Zalecane jest, aby podczas instalacji gry nie dziaay adne inne programy (poza tymi, ktre s konieczne do czeniasi z Internetem).

  2

 • sterowanie

  sterowanie w menuN

  poruszanie si po menu WSEzmiana opcji WEwybr Ranulowanie/wyjcie z menu

  sterowanie w grzeskrt w lewo Wskrt w prawo Egaz Njazda do tyu Shamulec rczny wyszy bieg vniszy bieg bzmiana kamery 1pauza

  3

  Spacja

 • na ekranie

  4

  sygnalizacja pilota: patrz: Opis trasy pilota

  midzyczas: gdy bdziesz si zblia do punktu pomiarowego, wywietlona zostanieinformacja o tym, jaki jest twj czas w odniesieniu do rekordu odcinka. Ujemnewartoci oznaczaj, e jedziesz szybciej; pozytywne, e jedziesz wolniej.

  postp odcinka: wskanik na pasku postpu reprezentuje twj samochd. Gdy bdziesz mijapunkty pomiarowe, paski bd zmienia kolor na czerwony lub zielony, w zalenoci od tego, czy jedziesz szybciej, czy wolniej od najlepszego kierowcyna odcinku.

  obroty silnika: aktualne obroty silnika

  woda / olej: wskanik przegrzewania si silnika (woda) i jego uszkodze (olej)

  sprarka: wskanik uszkodze sprarki

  bieg: aktualne przeoenie skrzyni biegw

  zmiana biegu: kontrolka zapalajca si w chwili, gdy naley zmieni bieg

  peny gaz: kontrolka wskazujca, e osignito maksymalny poziom otwarcia przepustnicy

  automatyczny zapis i wczytywanie mistrzostwWchodzc do trybu Mistrzostw, wybierz plik do zapisu stanu gry.

  Aby rozpocz nowe Mistrzostwa, naley wskaza pusty plik. Gdy chcesz kontynuowa zapisane wczeniejMistrzostwa, wybierz plik, w ktrym zapisany jest ich stan.

  postp odcinka

  czas / midzyczas

  sygnalizacja pilota

  obroty silnika

  bieg / zmiana biegu /peny gaz

  prdko

  woda / olej / sprarka

 • tryb wieloosobowy TRYB MISTRZOSTW (1-2 GRACZY) TRYB ODCINKW (1-4 GRACZY)

  SZYBKI WYCIG (1-4 GRACZY) TRYB RAJDOWY (1-4 GRACZY)

  Podczas wybierania trybu rozgrywki okrelisz liczb graczy, ktrzy bd brali w niej udzia. Podczas rozgrywki w trybiepodzielonego ekranu kady z uczestnikw bdzie potrzebowa do gry wasnego kontrolera; tylko jeden z graczy moekorzysta z klawiatury. Aby przydzieli kademu z kierowcw kontroler, wybierz Opcje > Kontroler (patrz Opcje).

  Najpierw gracz 1 wybiera samochd, wpisuje swoje imi, a nastpnie okrela narodowo. W nastpnej kolejnocirobi to pozostali gracze i dopiero potem mona przej do wyboru odcinka.

  Gracze mog ze sob wsppracowa albo wspzawodniczy. Aby wsppracowa, wszyscy powinni wybraprzed wejciem do rozgrywki ten sam samochd (patrz Wybr samochodu). Obaj kierowcy bd jedzi w barwachtego samego zespou, a zdobyte przez nich punkty bd sumowane w klasyfikacji producentw (patrz Punktacja).

  Aby ze sob wspzawodniczy, gracze wybieraj po prostu samochody rnych producentw - bdzieobowizywa punktacja indywidualna.

  podzielony ekran albo tryb alternatywnyW trybie odcinkw, rajdowym i szybkiego wycigu mona wybra, czy graczebd si ciga na zmian, czy na podzielonym ekranie.

  Podczas Mistrzostw, w ktrych udzia bierze wicej ni jeden zawodnik,zawsze obowizuje tryb alternatywny (kierowcy bd si zmienia).

  tryb wieloosobowy w sieciAby ciga si za porednictwem sieci LAN albo Internetu, wybierz z gwnego menu opcj Sie.

  LANW rajdzie rozgrywanym poprzez sie lokaln (Local Area Network) moe wzi udzia maksymalnie omiu graczy.Kady z nich musi mie zainstalowan gr Colin McRae Rally 04 i poprawnie skonfigurowan sie. Gdy wejdzieszdo trybu rozgrywki wieloosobowej w sieci LAN, to w menu rozgrywek sieciowych wywietlona zostanie lista gier,toczcych si akurat w twojej sieci.

  internetWybierz opcj Internet, aby poczy si z olbrzymi sieci i rywalizowa z entuzjastami sportw rajdowych z caegowiata. Jeli korzystasz z poczenia dial-up, ktre nie jest skonfigurowane tak, aby czy si automatycznie w raziekoniecznoci, musisz wyj z gry, wybra poczenie do Internetu i ponownie uruchomi gr. Inne, szybkie poczeniaz Internetem s aktywne przez cay czas i nie ma koniecznoci rcznego nawizywania poczenia. Aby maksymalniewykorzysta moliwoci jakie daje Colin McRae Rally 04, zalecamy korzystanie z cz szerokopasmowych.

  Gdy wejdziesz do trybu rozgrywki wieloosobowej w Internecie, w menu rozgrywek sieciowych wywietlonazostanie lista toczonych rozgrywek.

  5

 • menu rozgrywek sieciowych

  Gracz

  Aby wpisa imi i wybra narodowo, wybierz z menu rozgrywki sieciowej opcj Gracz.

  Nowa gra (zakadanie rozgrywki w Internecie lub LAN)

  Aby zaoy rozgrywk w sieci lokalnej (LAN) albo w Internecie, wybierz z menu rozgrywek sieciowych opcj Za.W nastpnej kolejnoci naley skonfigurowa ponisze opcje.

  Nazwa Jeli chcesz, zmie nazw sesji.

  Port (Tylko Internet) W razie koniecznoci zdefiniuj numer portu.

  Wymagane haso Okrel czy gracze doczajc do gry bd musieli poda haso.

  Haso Zdefiniuj haso, jeli jest ono wymagane.

  Maksymalna liczba graczy Wybierz maksymaln liczb graczy (1-8).

  Po rozpoczciu sesji dostpne bd ponisze opcje:

  Gra Wybierz kraj/odcinki, po ktrych bdziecie si ciga.

  Samochd Wybierz dla siebie samochd, ktrym bdziesz si ciga w rajdzie.

  Czat Wpisz w odpowiednim polu wiadomo i nacinij ENTER, aby przesa j dowszystkich pozostaych uczestnikw sesji.

  Gotw Wybierz t opcj, gdy bdziesz gotowy d