intelektualna sloboda i knjiŽnice

of 49 /49
Aleksandra Horvat Katedra za bibliotekarstvo Filozofski fakultet u Zagrebu INTELEKTUALNA SLOBODA I KNJIŽNICE

Upload: fuller

Post on 14-Jan-2016

65 views

Category:

Documents


4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Aleksandra Horvat Katedra za bibliotekarstvo Filozofski fakultet u Zagrebu. INTELEKTUALNA SLOBODA I KNJIŽNICE. Sadržaj. intelektualna sloboda kao ljudsko pravo intelektualna sloboda i knjižnice IFLA i intelektualna sloboda Vijeće Europe izgradnja zbirki - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: INTELEKTUALNA SLOBODA I KNJIŽNICE

Aleksandra Horvat Katedra za bibliotekarstvo Filozofski fakultet u Zagrebu

INTELEKTUALNA SLOBODA I KNJIŽNICE

Page 2: INTELEKTUALNA SLOBODA I KNJIŽNICE

Sadržaj

intelektualna sloboda kao ljudsko pravo intelektualna sloboda i knjižnice IFLA i intelektualna sloboda Vijeće Europe izgradnja zbirki slobodan pristup el. izvorima akademske knjižnice zaštita privatnosti

Page 3: INTELEKTUALNA SLOBODA I KNJIŽNICE

Intelektualna sloboda

sloboda mišljenja sloboda govora sloboda promicanja ideja i uvjerenja

Page 4: INTELEKTUALNA SLOBODA I KNJIŽNICE

Razvitak ideje o pravu pojedinca na slobodno mišljenje i govor

Magna charta libertatum, 1215. Ivan bez zemlje priznaje plemstvu određena

prava ograničava se kraljev apsolutizam

Page 5: INTELEKTUALNA SLOBODA I KNJIŽNICE

Habeas corpus act, 15. st.

istoimeni zakon u Engleskoj, 1679. građani su zaštićeni od samovoljnog

lišavanja slobode i držanja u zatvoru bez sudske presude

Page 6: INTELEKTUALNA SLOBODA I KNJIŽNICE

Povelja prava, 1689.

osigurava slobodu govora i rasprave u engleskom Parlamentu

Page 7: INTELEKTUALNA SLOBODA I KNJIŽNICE

Narodna skupština Francuske

Deklaracija o pravima čovjeka i građana, 1789.

Page 8: INTELEKTUALNA SLOBODA I KNJIŽNICE

Deklaracija o pravima čovjeka i građana

Čl.11: Slobodno priopćivanje misli i mišljenja jedno je od najdragocjenijih prava čovjeka; svaki građanin može govoriti, pisati i tiskati slobodno osim ako te slobode ne zloupotrebljava u slučajevima utvrđenim zakonom.

Page 9: INTELEKTUALNA SLOBODA I KNJIŽNICE

Opća deklaracija UN-a o ljudskim pravima, 1948.

Čl. 19: Svatko ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja. To pravo uključuje pravo na slobodu mišljenja, bez tuđega ometanja, te pravo traženja, primanja i prenošenja obavijesti, bilo kojim sredstvima i bez obzira na granice.

Page 10: INTELEKTUALNA SLOBODA I KNJIŽNICE

Europska konvencija o ljudskim pravima i temeljnim slobodama

potpisale su je države članice Vijeća Europe 1950

stupila na snagu 1953.

Page 11: INTELEKTUALNA SLOBODA I KNJIŽNICE

Europska konvencija o ljudskim pravima i temeljnim slobodama

Čl. 10: Svatko ima pravo na slobodu izražavanja. To pravo obuhvaća slobodu mišljenja, te primanja i širenja informacija i ideja bez miješanja javne vlasti i bez obzira na granice.

Page 12: INTELEKTUALNA SLOBODA I KNJIŽNICE

Europska konvencija o ljudskim pravima i temeljnim slobodama

Čl. 10: Korištenje tih sloboda sadrži obveze i odgovornosti, pa se stoga može podvrgnuti određenim formalnostima, uvjetima, ograničenjima ili kaznama utvrđenima zakonom (….)

Page 13: INTELEKTUALNA SLOBODA I KNJIŽNICE

Europska konvencija o ljudskim pravima i temeljnim slobodama

Čl. 10: (….) radi zaštite nacionalne sigurnosti, teritorijalne cjelovitosti ili javne sigurnosti, sprečavanja nereda ili zločina, zaštite zdravlja ili morala, te ugleda ili prava drugih, sprečavanja otkrivanja informacija primljenih u povjerenju, te očuvanja autoriteta i nepristranosti sudske vlasti.

Page 14: INTELEKTUALNA SLOBODA I KNJIŽNICE

Međunarodne konvencije i nacionalni zakonski propisi

ratifikacijom međunarodnih ugovora pojedine se zemlje obavezuju na poštivanje njihovih odredbi i usklađivanje svojih zakonskih propisa s međunarodnim odredbama.

Page 15: INTELEKTUALNA SLOBODA I KNJIŽNICE

Zašto se intelektualna sloboda veže uz knjižnice?

Suvremeni dokumenti o knjižnicama knjižničarski posao vežu uz osiguranje intelektualne slobode za korisnike

Page 16: INTELEKTUALNA SLOBODA I KNJIŽNICE

Međunarodni dokumenti o knjižnicama

UNESCO-ov Manifest za narodne knjižnice (1994)

UNESCO-ov Manifest za školske knjižnice (1999)

European Parliament. Report on the Role of Libraries in the Modern World (1998)

Page 17: INTELEKTUALNA SLOBODA I KNJIŽNICE

Međunarodni dokumenti o knjižnicama

Vijeće Europe/EBLIDA. Smjernice za knjižnično zakonodavstvo i politiku (2000)

Kopenhaška deklaracija o narodnim knjižnicama i Informacijskom društvu (1999)

IFLA/FAIFE. Knjižnice i intelektualna sloboda (1999)

Page 18: INTELEKTUALNA SLOBODA I KNJIŽNICE

UNESCO-ov Manifest za narodne knjižnice

knjižnica je mjesno informacijsko središte koje svojim korisnicima omogućuje neposredan pristup svim vrstama znanja i informacija

knjižnične se službe zasnivaju na jednakosti pristupa svima, bez obzira na dob, rasu, spol, vjeru, nacionalnost, jezik ili društveni položaj

Page 19: INTELEKTUALNA SLOBODA I KNJIŽNICE

UNESCO-ov Manifest za narodne knjižnice

zbirke i službe ne smiju biti izložene bilo kakvom obliku ideološke, političke ili vjerske cenzure niti trgovačkim pritiscima

Page 20: INTELEKTUALNA SLOBODA I KNJIŽNICE

Report on the Role of Libraries in the Modern World

stvaranje aktivnog građanstva spremnog da odlučuje o svim pitanjima važnima za svoju zajednicu

Page 21: INTELEKTUALNA SLOBODA I KNJIŽNICE

IFLA/FAIFE. Knjižnice i intelektualna sloboda

IFLA podržava, brani i promiče intelektualnu slobodu u skladu s Općom deklaracijom UN-a o ljudskim pravima

svi ljudi imaju temeljno pravo pristupa svim oblicima znanja, stvaralačkog mišljenja i intelektualne aktivnosti, kao i javnog izražavanja svojih pogleda

Page 22: INTELEKTUALNA SLOBODA I KNJIŽNICE

IFLA/FAIFE. Knjižnice i intelektualna sloboda

pravo na znanje i sloboda izražavanja dva su oblika istoga načela. Pravo na znanje zahtijeva slobodu mišljenja i savjesti; sloboda mišljenja i sloboda izražavanja preduvjet su za slobodan pristup informacijama

Page 23: INTELEKTUALNA SLOBODA I KNJIŽNICE

IFLA/FAIFE. Knjižnice i intelektualna sloboda

zauzimanje za intelektualnu slobodu osnovna je odgovornost knjižničarske i informacijske struke

knjižnice financirane iz javnih izvora podupirat će načela intelektualne slobode

Page 24: INTELEKTUALNA SLOBODA I KNJIŽNICE

IFLA

Opća konferencija u Parizu, 1989. Skupština izražava privrženost čl. 19. Opće

deklaracije UN-a utvrđuje se način na koji IFLA može djelovati

Page 25: INTELEKTUALNA SLOBODA I KNJIŽNICE

IFLA

Opća konferencija u Istanbulu, 1995. usvojena rezolucija o važnosti slobodnog

pristupa informacijama i slobodi izražavanja inicirano osnivanje ad hoc komisije za slobodan

pristup informacijama i slobodu izražavanja (CAIFE)

Page 26: INTELEKTUALNA SLOBODA I KNJIŽNICE

IFLA

Opća konferencija u Kopenhagenu, 1997. usvojen izvještaj CAIFE-a izvještaj se poziva na međunarodne dokumente

koji jamče zaštitu ljudskih prava knjižnice moraju pružati slobodan i neograničen

pristup znanju, idejama, kulturi i informacijama vlasti svake zemlje moraju izraditi i usvojiti

zakonske propise koji će knjižnicama omogućiti da obavljaju namijenjenu im zadaću

Page 27: INTELEKTUALNA SLOBODA I KNJIŽNICE

IFLA

Opća konferencija u Kopenhagenu, 1997. rezolucijom osnovana stalna komisija za

slobodan pristup informacijama i slobodu izražavanja (FAIFE)

osnovan ured za FAIFE

Page 28: INTELEKTUALNA SLOBODA I KNJIŽNICE

IFLA

Opća skupština u Bostonu, 2001. Svjetski izvještaj o knjižnicama i intelektualnoj

slobodi prikaz stanja u 46 zemalja najava Manifesta o Internetu koji će sadržavati

načela slobodnog pristupa digitalnim informacijama

Page 29: INTELEKTUALNA SLOBODA I KNJIŽNICE

Vijeće Europe/EBLIDA

Smjernice za knjižnično zakonodavstvo i politiku u Europi slobodan pristup informacijama mjesto knjižnica u nacionalnoj knjižnoj i

informacijskoj politici knjižnice i industrija znanja zaštita knjižnične baštine

Page 30: INTELEKTUALNA SLOBODA I KNJIŽNICE

Slobodan pristup informacijama

knjižnice se osnivaju za dobrobit svojih korisničkih zajednica, da promiču njihova prava na pristup informacijama i idejama

službe i usluge moraju biti dostupne građanima bez obzira na rasnu, nacionalnu, vjersku i kulturnu pripadnost, politička uvjerenja, fizičke nedostatke ili poteškoće pri učenju, spol ili spolno usmjerenje

Page 31: INTELEKTUALNA SLOBODA I KNJIŽNICE

Slobodan pristup informacijama

osnovna informacijska građa, pomagala i službe, financirani iz javnih sredstava trebaju biti besplatni za korisnika i podjednako dostupni svim članovima korisničke zajednice bez obzira na njihovu platežnu moć

Page 32: INTELEKTUALNA SLOBODA I KNJIŽNICE

Slobodan pristup informacijama

onemogućavanje pristupa građi ili mreži treba se temeljiti isključivo na važećim zakonima

knjižnice trebaju prikupljati građu i osigurati pristup izvorima na temelju kakvoće i relevantnosti za potrebe korisničke zajednice

Page 33: INTELEKTUALNA SLOBODA I KNJIŽNICE

Slobodan pristup informacijama

sadržajem, jezikom i oblikom zbirke i izvori trebaju voditi računa o raznolikosti zajednica kojima služe

knjižnice se trebaju pobrinuti za najvišu razinu i kakvoću intelektualnog i fizičkog pristupa građi i izvorima

Page 34: INTELEKTUALNA SLOBODA I KNJIŽNICE

Slobodan pristup informacijama

knjižnice moraju biti prikladno smještene, pristupačne svima i opremljene tako da mogu služiti i potrebama osoba oštećenog vida ili sluha te osobama s drugim oštećenjima

Page 35: INTELEKTUALNA SLOBODA I KNJIŽNICE

Načela izgradnje zbirke

izgradnja knjižnične zbirke treba se temeljiti na neovisnoj stručnoj procjeni knjižničara, bez političkog, sektaškog, tržišnog ili kakvog drugog utjecaja, uz savjetovanje s predstavnicima korisnika, skupinama u zajednici te obrazovnim, informacijskim i kulturnim ustanovama.

Page 36: INTELEKTUALNA SLOBODA I KNJIŽNICE

Načela izgradnje zbirke

politiku izgradnje zbirke treba neprestano preispitivati da bi mogla valjano odražavati promjene u potrebama i mogućnostima. Izgradnja zbirke treba biti transparentan proces, a politika na kojoj se ona temelji treba biti javna.

Page 37: INTELEKTUALNA SLOBODA I KNJIŽNICE

Načela izgradnje zbirke

knjižnice trebaju biti dio sustava u zemlji, surađivati u nabavi i uspostaviti usku suradnju s drugim kulturnim, obrazovnim i informacijskim ustanovama

Page 38: INTELEKTUALNA SLOBODA I KNJIŽNICE

Načela izgradnje zbirke

knjižnice trebaju omogućiti pristup građi koja nije dio knjižnične zbirke putem međuknjižnične posudbe u zemlji i inozemstvu ili sustavom dostave dokumenata, uključujući uporabu elektroničkih informacijskih službi i umreženih informacija

Page 39: INTELEKTUALNA SLOBODA I KNJIŽNICE

Načela pristupa elektroničkim mrežama

korisnicima treba osigurati pristup elektroničkim informacijskim izvorima

za korisnike treba ustanoviti mjesta javnog pristupa s odgovarajućom podrškom i podukom, koja će im omogućiti samostalno korištenje umreženih informacija

Page 40: INTELEKTUALNA SLOBODA I KNJIŽNICE

Načela pristupa elektroničkim mrežama

knjižnice trebaju izbjegavati svjesno dopuštanje pristupa građi koja je protuzakonita u zemlji

knjižnice trebaju jasno oblikovati politiku korištenja Interneta

knjižnice moraju poštovati korisnička prava, što uključuje pravo na povjerljivost i privatnost

Page 41: INTELEKTUALNA SLOBODA I KNJIŽNICE

Akademske knjižnice

moraju osigurati slobodan pristup informacijama za znanstvenike i nastavnike

slobodan pristup informacijama integralan je dio procesa znanstvene komunikacije

Page 42: INTELEKTUALNA SLOBODA I KNJIŽNICE

Akademska sloboda

sloboda znanstvenog, umjetničkog i tehnološkog istraživanja i stvaralaštva

istraživanje i stvaralaštvo podrazumijevaju slobodan pristup radovima drugih

pristup radovima drugih preduvjet je za vlastito istraživanje, stvaranje i objavljivanje

Page 43: INTELEKTUALNA SLOBODA I KNJIŽNICE

Akademska zajednica

Robert Merton. Sociologija znanosti, 1973. teza o etosu znanosti kao o skupu normi, uvjerenja i

vrijednosti koji obvezuju znanstvenika suglasje unutar znanstvene zajednice o temeljnim

postavkama, pojmovima i metodama neke discipline suglasje se očituje u organizaciji nastave, u slaganju

o tome koji su sadržaji relevantni i moraju biti uključeni u nastavu, u ocjenjivanju znanstvenoga rada itd.

Page 44: INTELEKTUALNA SLOBODA I KNJIŽNICE

Akademski knjižničar

najbolji pregled nad izvorima informacija u području

izbor baza podataka i osiguranje povoljnih uvjeta korištenja

za slobodan pristup informacijama nije dovoljan jedan primjerak naslova

smjernice nabavne politike

Page 45: INTELEKTUALNA SLOBODA I KNJIŽNICE

Smjernice nabavne politike

olakšavaju knjižničaru odabir i nabavu olakšavaju rješavanje prijepornih slučajeva

Page 46: INTELEKTUALNA SLOBODA I KNJIŽNICE

Zaštita privatnosti

zajamčena međunarodnim i nacionalnim zakonskim propisima Europska konvencija o ljudskim pravima i

temeljnim slobodama, 1950. ustavna kategorija profesionalna tajna

Page 47: INTELEKTUALNA SLOBODA I KNJIŽNICE

Pravo na privatnost i pravo na slobodan pristup informacijama

javnost ima pravo saznati pojedinosti o radu poduzeća, državnih tijela i javnih ustanova

javnost nema pravo uvida u osobne podatke (zdravstvene kartone, školske izvještaje, bankovne račune, glasačke listiće, porezne prijave itd.)

Page 48: INTELEKTUALNA SLOBODA I KNJIŽNICE

IFLA. KNJIŽNICE I INTELEKTUALNA SLOBODA

Korisnici knjižnica imaju pravo na privatnost i anonimnost.

Page 49: INTELEKTUALNA SLOBODA I KNJIŽNICE

Zaštita privatnosti

knjižničar ne smije otkriti kod koga je posuđena knjiga

knjižničar ne smije otkriti što tko čita (osim uz sudski nalog)

knjižničar ne smije otkriti koje je informacije korisnik tražio

zapise o posudbi treba uništiti nakon određenog vremena