ishrana biljaka

Author: ivan-jovanovic

Post on 02-Mar-2016

312 views

Category:

Documents


14 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Abiotski faktori, ishrana biljaka

  simptomi nedostatka i

  suvika hraniva

  Dr Marko INJAC

 • Govor biljakaOsnova zdravlja biljaka je fizioloka ravnotea ili homeostasisAKO DODJE DO POREMEAJA RAVNOTEE BILJKE VAM TO kau od ega boluju, promenom boje lia, suenjem vrhova, manjim rastom, gorkim pegama na plodovima itd. Da bi razumeli govor biljaka, nekoliko osnovnih znanja treba prepoznati:A. ODNOSI IZMEDJU HRANIVA I RASPOLOIVOSTB. S I M P T O M I N E D O S T A T A HRANIVA C. SIMPTOMI SUVIKA HRANIVA D. UTICAJ ABIOTSKIH FAKTORA NA USVAJANJE HRANIVA OD STRANE BILJAKA

 • INFORMACIJE O ODNOSIMA IZMEDJU HRANIVA I pH zemljita

  Zemljita sa neutralnom reakcijom su pogodina za usvajanje hraniva korenom biljakaZemljita sa blagom kiselom reakcijom pH 5.5-6.5 su pogodna za voarstvo. Trite u Vojvodini namee korienje i drugih zemljita.Jako kisela zemljita ispod pH 5.0 zahtevaju kalcifikaciju (Srbija). Bolje reenje je Dolomit zbog odnosa Mg i Ca.Blago alkalna zemljta kao to su Fruka Gora, Subotikohorgoka peara omoguuju gajenje vinove loze, nekih vrsta voa i povra.

 • ANALIZA ZEMLJITA KAO OSNOV RAZUMEVANJA GOVORA BILJAKA

  Odnos hraniva u zemljitu je kompetativan i utie medjusobno na usvajanje od biljakaOsim kompeticije u zemljitu postoji i metabolika kompeticija pa je potrebno uzeti, u nekim sluajevima, analize sastava lista i ploda.Na osnovu sadraja hraniva mogu se predvideti mnogi simptomi poremeaja hraniva u biljci.Osnovni nedostatak analiza zemljita izvedenih kod nas, je to nisu praena pragovima tolerancije hraniva i preporukama za njihovo otklanjanje.

 • Zemljite je bogato N (viak), P ima 16 x vie, K ima 2,5 puta vie. Zemljite je alkalno i na paprici se mogu oekivati simpomi nedostatka metala jer se veu za Fosfor. Pragovi optimuma: P:15-18, K:18-20

 • Zemljite ima visok sadraj Fe, nizak Mn, srednji Zn i visok Cu a srednji B. U daljem korienju yemljita koristiti samo umerene koliine urea i AN-a. Pragovi optimuma: Cu:0.9-1.5, Fe:12-24, Mn:15-29, Zn:3 -5.B:1.0

 • Zemljte je zasoljeno a odnos izmedju Ca i Mg je ispod normalog. EC provodljivost jaka. Sadraj Ca i Mg su visoki

 • Simptomi nedostatka i vika (toksinosti)hraniva Da bi se razumeo govor biljaka mora se prepoznati uloge i znaaj pojedinih hraniva kao to su:A) POKRETLJIVOST Pokretni su azot, kalijum, fosfor i magnezijum. Ako biljke trebaju ove elemente za rast a nemaju u zemlji povlae ih is starijeg lia i SIMPTOMI SU REDOVNO NA STARIJEM LIUB) STRUKTURALNOSTIStrukturani su azot, kalciijum. fosfor, magnezijum, gvodje ,bor,fosfor itdC) KOMPETICIJA MEDJU HRANIVIMA U BILJCI

 • AzotAzot je deo proteina i promoter rasta biljaka. Biljke ga usvajaju u nitratnoj NO3 i amonijanoj NH4 formi.20 amino kiselina su prekursori polipeptinih lanaca koji su sastavni deo proteina.Veina enzima su proteinske prirode a nukleinske kiseline imaju N ukljuen u strukturu. Azot je pokretan i strukturalni je deo molekula hlorofila i njegov nedostatak se ispoljava simptomima hloroze (uenja) na starijem liuPreventiva i leenje: Primena azotnih hraniva (Urea, An, kod alkalnih zemljita) ili kod povra dodavanjem bora ili fosfora za to bolje razvie korena

 • Presadjen rasad slabog korena uti jer povlai azot iz donjeg lia da bi razvio se koren i vrni deo. Ovo se prevazilazi u fazi rasada zalivanjem Wuxal Ascofolom i Wuxal Top P, bor i fosfor.

 • Fosfor Fosfor biljke usvajaju u jednoj od dve forme: kao jon monovalentni fosfat H2PO4 ili kao jon dvovalentnog fosfata HPO42+.Azot znatno utie na usvajanje fosforaFosfor je STRUKTURALNI deo komponenata za ivot biljaka, posebno za KONVERZU ENERGIJE.Promoter je RASTA KORENA i SAZREVANJA. Deo je osnovne strukture elijske membrane i nukleinskih kiselina (genetiki kod)POKRETAN JE U BILJCI ali je nepokretan u zemlji.Nedostatak P se ispoljava crvenilom u poetku vegetije (crvenilo kukuruza) ili u jesen (ozima ita) a posebno je osetjivo povre poreklom iz toplijih klimata(krastavac, paprika, paradajz, lubenice, dinje itd).Leenje: Primena folijarnih hraniva na bazi fosfora (Wuxal Top P i dr.)

 • Crvenilo kukuruza kod Iowa tipa (poreklom iz toplijih klimata) Ovo je genetska reakcija osetljivosti na hladnou ali se koristi jer je ibriding linija za FAO grupu ranog sazrevanja

 • SIMPTOMI nedostatka fosfora u prolee kod povra poreklom sa juga i kod kukuruza. Kod ozime penice, jema u jesen kada nasupe hladniji period. Ovo crvenilo je reverziblno.Paradajz

 • Crvenilo kukuruza kao poremeaj razvicem fitoplazme u sprovodnim sudovima. Razlikuje se od simptoma izazvanim P jer se javlja u avgustu ili kada je toplo.

 • Kalijum Kalijum je znaajan u fiziologiji biljaka. Poveava OSMOTSKI PRITISAK I REGULIE VODU I OTVARANJE STOMA.Ukljuen je u usvajanju vode iz zemlje, utie na transport vode i asimilata na vee razdaljine u biljkama preko ksilema i floema. POKRETAN je pa se simptomi pojavljuju nekroze ivica donjih listova. Nedostatak kalijuma se pojavljuje obino kod naglog rasta plodova ili nalivanja bobica grodja, naglog rasta plodova paprike, paradajza pa se redovno koristi neposredno posle cvetanja. Ne sme se dodati vea koliina jer je K antagonista sa Mg i Ca .

 • Sadnice voa u prolee su osetljive na nie temperature je ne mogu da usvoje hraniva a posebno vodu pa se pojavljuju simptomi nedostatka K

 • Zelene kragne simptom nedostatka kalijuma kod plodova paradajza

 • Grozdovi sa i bez tretmana kalijumom. Kalijum utie na oplodjenje, nalivanje (veliinu) i ujednaenost grozdova, plodova paprike itd

 • MagneziumMagnezium je centralni atom u hlorofilu koji odredjuje zeoenu boju i znaajan je za fotosintezu. MOBILAN I STRUKTURALNI ELEMENATPomae sintezu eera, ulja i masti.Nedostatak se javlja na donjem (starijem) liu.Nalazi se u antagonistikim odnosima sa Ca i K kao i zajedno Ca+K. Simptomi: Die Back ili suenje donjeg dela grozdova kod vinove loze( zajedno sa Ca)Javlja se redovno kod paradajza posebno kod hidroponika.Kod vinove loze, Die Back se javlja u poetku rasta bobica ili plodova paradajza izaziv zelene kragneSimptomi su slini ishrani T. urticae ali koji se javljaju od sprovodnog suda i na celoj biljci kao to je to sluaj na paprici i soji svake godine.

 • Simptomi nedostatka Mg: uenje donjeg lia

  Simptomi nedostatka Mg:uenje donjeg lia

 • Nedostatak magnezijuma na paradajzu

 • Suenje soje u toku jula i avgusta zbog sue ili jo bolje razvia T.urtice i T.atlanticus kao posledica fiziolokog poremeaja jer zbog sue biljke nisu mogle nadoknaditi vodu

 • KalcijumKalcijum je STRUKTURNI ELEMEANN I utie na fizioloku stabilnost biljnog tkiva, deomu rast elija. Ca se pojavljuje kao Ca-pektat, komponenta svih elijskih zidova.Utie na propustljivost elijske membrane.Igra znaajnu ulogu u mitoznom delenju elija.Ca se iz zemlje usvaja korenom i transpiracijom preko ksilema dospeva do vrnog lia. Ali, u plodove se transportuju preko floema odnosno samo u malim koliinama pa se najvei problemi nedostatka uglavnom javljaju i izraavaju u obliku simptoma na plodovima.

 • Trulenje vrhova plodova

 • Blossom end rot ili propadanja vrhova povra.U nekim reonima sa manje Ca u zemlji na deponijama mogu se nai na tone ovakvih plodova.

 • Sumptom nedostatka Ca na Cherry paradajzu,Najvei problem pri gajenju jer 80% plodova propada ima ove simptome.

 • Blossom end rot ili propadanje vrha ploda lubenice zbog nedostatka Ca

 • Gorke pegebitter pit- nedostatak Ca na plodovima

 • Die back ili suenje donjeg dela grozda zbog nedostatka Mg i Ca to dovodi do prstenovanja .

 • Ca homeostasis, travni tetanus i insekticid Coragen*

 • B o rBor promivie formiranje proteina I odravnje meristemnog tkiva (embriona).Bor je STRUKTURALNI elemeant i uestuje u izgradnji elijskog zida,regulie transport ugljenih hidrata.Poveava digestiju eera kod eerne repe.BOR JE NEPOKRETANPoveava oplodnju pa se bor koristi pred cvetanje. Dikotiletone biljke trebaju vie 3-4 puta vie bora od monokotila.U kiselim zemljitima Srbije moe doi do ispiranja BU reakcijama zemljita slian je P . Razvija koren a u vinju je toksian.

 • Folijarnom premenom bora I fosfora u fazi 4-10 listova kukuruza razvija se intezivno koren,spreava se sua. Ova osobina B i P se koristi u povrtarstvu pri proizvodnji rasada

 • Primenom bora I fosfora razvija se koren a time ubrzava zrenje,smanjuje se vlaga u semenu. Strobilurini odlau zrenje i poveavaju vlagu to se koristi mnogo u povrtarstvu /krastavac/ i cvearstvu posebno kod rua. Hranivima se mogu smanjiti uticaj stresni uslovi kao to je sua, moe upravljati sa berbom penice i bolje rasporediti kombajne.

 • Nedostatak bora

 • Nedostatak bora

  trulo srce korena repe

 • Simptomi nedostatika bora Kokoska i pilici Nekoliko bobica normalne veliine i oplodjene a ostale bobice neoplodjene,sitnije i iste veliine

 • Gvodje Gvodje je STRUKTURLNI ELEMENATEnzimnog sistema hlorofila.Gvodje je ukljueno u sintezu azota, u fotosintezu i transport elektrona. Gvodje je NEPOKRETNO pa se simptomi pojavljuju na vrnom delu u obliku utice. Na listovima su samo nervi zeleni. Obino se radi o sindromima nedostatka metala jer u viku Fosfor vee metale. Nije otrovan u viku a nedostatak se redovno javlja na karbonantnim zemljitia (alkalnim) ali i na hladnom i vlanom zemljitu.

 • Nedostatak gvoana paprici

 • uenje lastara slino Eutipi ali latice su due od lastara kao simptom nedostatka Fe

 • Simptomi akutnog nedostatka Fe na jabuci (Fruka Gora)

 • Akutni nedostatak Fe i simptomi hloroze bresaka

 • HroninI nedostatak metala,

  U prvom redu Fe,Zn,Cu i Mn. Nadjeno 820 mg P mg/100 g /zemlje (Ritopek) koji vee metale to izaziva nedostatak ,simptome utice

 • ManganMangan je vaan u fotosintezi odnosno za Hilovu reakciju cepanja molekule vode .Mangn je STRUKTURALNI elemenat kod nekih metaloproteina.NEPOKRETAN je u biljci.Simptomi su na vrnom delu bijaka i prepoznaju se po uenju vrnog lia ali deo oko nerava je deblje zelene boje.Generalno uloga u fotosintezi je u procesu starenja pa Mn indirektno utie na smanjenje pojave lisnih vaiju i grinja .Ako se esto koristi Mn (mankozeb), toksian je na kori to se esto vidi na kruci gajenoj na F. Gori.

 • Nedostatak mangana na spanau sorte Dolfin (Peinci)

 • Nedostatak Mn na vrnom liu paprike (Vojka)

 • Zink Je metalna komponenta brojnih sistema enzima sa fiziolokom ulogom.Ima uticaj na formiranje sineze RNA i promociju proteina.Zn je deo auksina (hormona rasta) pa primenom Antracola (Zn ditiokarbam) na nekim biljkama kao to je vinova loza povoljno utie i na rast.Zn se koristi i u veterini i humanoj medicini u vidu masti za zaraivanje rana pa se u zatiti bilja koristi posle grada za zaraianje oteennjaSimptomi se javljaju na mladjem liu kao cinkopatija (sitnolisnost, vetiine metle ) ali i na starijem liu.U nedostatku Zn ( slabiji porast) dolazi do rehuljavosti bobica,suenje vrhova crnog luka itdNeke biljke dobro podnose Zink kao vinova loza.Toksian je pa se Wuxal Zink ne koristi u vreme vegetacije.

 • SimptomVetiine metle na jabuci u Subotici i suenje vrhova crnog luka (Slanci)

 • Rehuljavost grozdova kao nedostatak Zn

  (Zn je centralni atom hormonu rasta)

 • BakarBakar je ukljuen u hlorofil biljaka i u neke sinteze enzima. Moe se zamenii sa druigim metalima.Bakar je STRUKTURALN jer uestvuje u gradji elijskh zidova ili na odrvenjavanje .To se posebno odnosi na vinovu lozu pa se bakar koristi za dva poslednja prskanja.NEPOKREAN je u biljkama pa se simptomi uglavnom javljaju na vrnim delovimaU Vojvodini najee se koristi kod ita zajedno sa ostalim metalnim komponentama.U zatiti bilja koristi se uglavnom na biljkama koje dobro podnose bakar kao to su vinova loza,povre idr.Toksian je posebno za cvetove ali i za ostale delove biljaka

 • Nedostatak Bakra na ovsu

 • Toksinost hranivaZa razliku od simptoma nedostatka, simptome vika hraniva je tee prepoznati jer reakcije biljaka su manje specifine. Toksinost hraniva je esta ili znatno vie prisutna i tetnija nego nedostatak hraniva.Toksinost hraniva kod biljaka se tee odklanja ili u veini sluajeva se ne moe odkloniti jer se radi o nekrozama.Nekontrolisano poveanje koliina hraniva iznad tolerantnih su posledice komercijalnih preporuka . U ratarstvu i voarstvu prekomernu primenu zemljite moe donekle da amortizuje ali u zatovorenom prostoru kod povra vie od 90% zemljita dolazi do zasoljavanja kao posledica suvika hraniva.

 • Toksinost azota. ovek eli vee prinose a ne zna da su najvei prinosi u ravnotei hraniva

 • Toksinost azota dovodi u 80% sluajeva do zelenog uvenua povra

 • Toksinost azota

 • Toksinost azota i kao posledica prekomernog zalivanja

 • Toksinost azota I kalcijuma: nekroza vrhova salate (tip burn)

 • Toksinost bora na rasadu paprike. Izmedju nedostatka, optimuma i suvika su male razlike

 • Oteenje plodova nektarina od grada.U program redovno koristiti kalcijum ako dodje do oteenja Antracolom

 • Ravnotea hraniva daje maksimalne prinose.Dodavati hraniva ee ali u minimlanim koliinama.Libigov zakon minimuma