ishrana - Čoz

of 21 /21
PISMENA PRIPREMA ZA ČAS Tema: Anoreksija, bulimija i gojaznost (Obrada) Tarik HASANIĆ, dipl. pedagog – psiholog

Author: samid-kurtalic

Post on 31-Dec-2015

189 views

Category:

Documents


10 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PISMENA PRIPREMA ZA AS Tema: Anoreksija, bulimija i gojaznost

  (Obrada)

  Tarik HASANI,

  dipl. pedagog psiholog

 • Priprema za OZ

  kola: Osnovna kola Maglaj Maglaj

  Datum: 8. 11. 2011.

  Razred i odjeljenje: VIII-c

  Nastavni predmet: Odjeljenska zajednica

  Nastavna jedinica: Anoreksija, bulimija, gojaznost

  Tip asa: Obrada novog nastavnog gradiva

  Oblici rada: frontalni, individualni, grupni rad, rad u parovima

  Nastavne metode: usmenog izlaganja, metoda razgovora, metoda ilustracije i demonstracije

  Nastavna sredstva i pomagala: udbenik, laptop, projektor, tabla, slike, video klip

  Zadaci asa:

  1. Obrazovni: shvatiti pojam i osnovne karakterisitke anoreksije, bulimije i gojaznosti,

  proiriti dosadanja znanja o znaaju zdrave prehrane, uoiti i prepoznati razlike i

  slinosti izmeu anoreksije i bulimije.

  2. Funkcionalni: sposobnost prihvatanja vlastitog tjelesnog selfa, razvoj intelektualnih,

  voljnih sposobnosti kao i sposobnosti za analizu, identifikaciju, kao i sposobnost uvianja

  slinosti i razlika izmeu pojava.

  3. Odgojni: razvoj i stvaranje pozitivne socio-emocionalne atmosfere u razredu, poticanje

  aktivnog sluanja, razvoj interesa, karakternih crta, istrajnosti, potenog i korektnog

  odnosa kako prema drugima tako i prema samom sebi.

  Literatura:

  1. Davison G. C. i Neale J. M. (2002). Psihologija abnormalnog doivljavanja i ponaanja.

  Jatrebarsko: Naklada Slap

  2. Sue D., Sue DW., Sue S. (2003). Understading abnormal beahavior (6th ed). New York:

  Houghton Mifflin Company

  3. Vidanovi J., Kolar D. (2003). Mentalna higijena. Beograd: Linea (Sremica)

  4. http://hr.wikipedia.org/

  5. http://intermezzo.ba/

 • Artikulacija asa Uvodni dio:

  Diskusija da li razmiljate o hrani koju jedete? Da li je to zdrava hrana? Koliko esto

  vam se desi da uzimate onu hranu za koju ste uli da i nije zdrava?

  Hoe li nam neko rei ta je juer jeo, odnosno koju je hranu konzumirao?

  Da li znate neke poremeaje, odnosno probleme koji se mogu pojaviti ukoliko je naa

  ishrna neadekvatna, loa, ukoliko jedemo previe hrane, ili pak ukoliko odbijamo da uzimamo

  hranu?

  Cilj asa upoznati uenike sa osnovnim karakteristikama, simptomima, tjelesnim i

  emotivnim karakteristikama osoba sa anoreksijom, bulimijom i gojaznou, kroz saradnju i

  interakciju sa uenicima.

  Glavni dio:

  Anoreksija definicija, osnove karakteristike, simptomi, slike anoreksinih osoba

  (prezentacija, slajdovi, slike, razgovor sa uenicima diskusija).

  Manoreksija anoreksija kod mukaraca kroz primjer manekena Deremi Gilicera

  (slajdovi, slike razgovor sa uenicima - diskusija).

  Bulimija osnovne karakterisitke, razlika izmeu anoreksije i bulimije, znakovi koji

  ukazuju na bulimiju (slajdovi, slike, razgovor sa uenicima diskusija).

  Gojaznost / pretilost definicija, osnovne karakterisitke, posljedice od gojaznosti

  (slajdovi, slike).

  Grupni rad podjela uenika u etiri grupe (1. grupa vanost zdrave prehrane; 2. grupa

  uzroci poremeaja ishrane /kako da ne doe do anoreksije, bulimije ili gojaznosti/; 3. grupa

  igrokaz /dramatizacija/; 4. grupa naini lijeenja / pomoi).

  Zavrni dio:

  Evaulacija asa (evaluativni listovi rad u paru).

  Video klip (ukoliko osten vremena)

  Ukazivanje na vanost pravilne prehrane (citat Hipokrata).

  Pohvala svim uenicima, posebno najaktivnijim.

 • UVODNI DIO:

  Priprema prostorne i odgojno-obrazovne klime za rad (evidentiranje asa, predstavljanje,

  formiranje grupa uenika, molba za saradnju i aktivno uestvovanje u radu).

  Psiholoka priprema uenika

  Da bismo adekvatno funkcionirali, odravali se u ivotu, potrebno je da unosimo hranu u

  na organizam. Automobili koriste gorivo kako bi se pokrenuli, a ljudi hranu. Kada smo gladni,

  onda smo uznemireni, ljutiti, teko mislimo, a jo tee radimo jer nam nedostaje energije.

  Sigurno vam vai roditelji govore kako morate jesti da biste bolje uili. Zar ne? Meutim, esto

  unosimo hranu koja i nije ba najzdravija. U tom trenutku najvanije nam je da zadovoljimo

  glad, ne razmiljajui o nekim drugim posljedicama.

  Diskusija da li razmiljate o hrani koju jedete? Da li je to zdrava hrana? Koliko esto

  vam se desi da uzimate onu hranu za koju ste uli da i nije zdrava? (Sasluamo uenike)

  Dakle, prema hrani se odnosimo razliito. Neko voli zdravu hranu, odnosno hranu sa

  puno povra, voa, prirodnih sokova i sl. Dok drugi uivaju i u onoj hrani za koju smo uli da je

  nezdrava, odnosno hrani koja moe tetno utjecati na na organizam.

  Hoe li nam neko rei ta je juer jeo, odnosno koju je hranu konzumirao? (Sasluamo

  uenike).

  Kao to smo ve rekli, ponekad jedemo i onu hranu za koju znamo da je nezdrava. Naa

  ishrana treba da se sastoji od to vie povra, voa, prirodnih sokova, koji e nam dati snagu.

  Ukoliko ne vodimo rauna o naoj ishrani mogu se pojaviti razliiti problemi. Pa tako, postoje i

  razliiti poremeaji ishrane. Da li znate neke poremeaje, odnosno probleme koji se mogu

  pojaviti ukoliko je naa ishrana neadekvatna, loa, ukoliko jedemo previe hrane, ili pak ukoliko

  odbijamo da uzimamo hranu?

  Pa, moemo li zakljuiti o emu emo danas govoriti? (Sasluamo uenike)

  Dakle, danas emo govoriti o poremeajima ishrane, odnosno o anoreksiji, bulimiji i

  gojaznosti/pretilosti.

  Cilj asa upoznati uenike sa osnovnim karakteristikama, simptomima, tjelesnim i

  emotivnim karakteristikama osoba sa anoreksijom, bulimijom i gojaznou, kroz saradnju i

  interakciju sa uenicima.

 • GLAVNI DIO:

  Nakon ukazivanja uenicima o vanosti zdrave prehrane, upuujem uenike na mogue

  probleme i poremeaje koji se mogu pojaviti ukoliko imamo iskrivljeni sliku o vlastitom selfu.

  Kroz razgovor, uenike pitam da li poznaju neke bolesti ili poremeaje koju se mogu pojaviti kao

  rezultat neadekvatne ishrane, odnosno da li poznaju neke poremeaje ishrane. Nakon dobijenih

  odgovora, ukazujem uenicima na tri najzastupljenija i najaktualnija poremeaja ishrane. A to su:

  anoreksija, bulimija i gojaznost ili pretilost.

 • Anoreksija, bulimija i gojaznost

  /Naslov piem na tabli/

  Poinjem sa prezentacijom osnovnog (glavnog) sadraja, uz pomo prezentacije

  (slajdovi) i slika u okviru istog. Izlaganjem zapoinjem definicijom i karakteristikama

  anoreksije.

  Anoreksija je karakterizirana odbijanjem da se odri normalna tjelesna teina za svoje

  godine i visinu, intenzivan strah od debljanja koji ne prestaje bez obzira na gubitak teine,

  distorzijom tjelesnog imida i kod djevojica gubitkom menstrualnog ciklusa koji traje barem tri

  mjeseca. Osoba sa ovom dijagnozom se bukvalno predaje samoizgladnjavanju.

 • ta moemo zakljuiti na osnovu ove slike? Kao to vidi na ovoj slici, anoreksina osoba

  ima iskrivljen tjelesni self konept, tj. nema realnu percepciju svoga tijela. Takve osobe, iako

  izgledaju premravo, doivljavaju se kao debele osobe. Iako su jako mrave, one govore:

  Postajem sve deblja i deblja. Sada posluajte kakvo miljenje je imala jedna

  osmanestogodinjakinja kada su joj prijatelji ukazali da je premrava:

  Jedna osamnaestogodinja djevojka koja pati od anoreksije je povraala oko deset puta dnevno,

  koristila laksative i vjebala oko 4 sata dnevno. Pa ipak, kada su joj prijatelji govorili da izgleda

  bolesno i da treba da jede, ona je njihove komentare opsivala kao rezultat ljubomore i zlobe.

  Kada govorimo o anoreksiji, moemo razlikovati dvije kategorije pacijenata:

  1. Restriktivni tip (od ukupnog broja onih koji su hospitalizirani, 53% gube teinu kroz

  gladovanje);

  2. Prejedanje / povraanja (ostatak njih se peridino prejeda kako bi kasnije povraali).

  Sada emo pogledati fotografiju anoreksine osobe kako mi imali to jasniju sliku o

  ovom problemu:

 • Simptomi:

  - znatan gubitak na teini,

  - strah od debljanja, ak i u omravljelom stanju,

  - pretjerano dranje dijeta i vjebanje,

  - iskrivljena slika o tijelu,

  - abnormalna zaokupljenost hranom, poput zbrajanja kalorija ili opsjednutog prouavanja

  namirnica,

  - zatvor,

  - suha, ukasta koa,

  - rast dlaka na licu i tijelu; gubitak dijela kose,

  - prestanak menstruacije,

  - potiskivanje spolne elje,

  - hladne ruke i stopala na uobiajenoj sobnoj temperaturi,

  - hronina nesanica; neobjanjiv rast ili pad energije.

 • U dosadanjem izlaganja, primjetili smo da u veini sluajeva kada govorimo o

  anoreksiji, prvo na to pomiljamo jeste da se radi o enskim osobama. Iako se anoreksija

  najee javlja kod ena, taj problem moe se pojaviti i kod mukraca. Kada govorimo o

  anoreksiji kod mukaraca, koristit emo naziv manoreksija.

  ta moete primjetiti na ovoj slici? Od miiavog mukarca ovaj poznati maneken

  pretvorio se u kostura. Sa anoreksijom se poeo boriti od 12 godine. Iako je kasnije uvidio

  pogubnost svoje bolesti, nije bilo povratka. Njegova kilaa pala je na svega 30 kg i umro je od

  posljedica bolesti u 38. godini ivota.

 • Razgovor sa uenicima o ovim slikama ta vide, ko su ove osobe, kako izgledaju i sl.?

  Kao to smo na poetku naveli osim anoreksije, kao poremeaja ishrane, postoje jos dva

  njazastupljenija poremeaja iskrane. A to su bulimija i gojaznost / pretilost. Sada emo neto vie

  rei o bulimiji.

  Bulimija (gr. bous vol, govedo; limos glad; gladan da bi i vola mogao pojesti) je

  poremeaj vezan uz hranjenje koji je, kao i anoreksija nervoza, psiholokog porijekla, a moe

  imati strane tjelesne posljedice. Dok se anoreksiari jednostavno izgladnjuju, bulimiari se

  iste povraanjem koje su sami izazvali.

 • Bulimija je mnogo uestalija nego anoreksija. Osobe koje pate od bulimije koriste

  razliite metode, ukljuujui gladovanje, povraanje, dijetalne pilule, leksative i fiziku aktivnost

  u kombinaciji sa prejedanjem. Povraanje je najpopularnija metoda meu pacijentima (oko 75%

  pacijenata koristi povraanje).

  Na osnovu ovog izlaganja, moete li uoiti najveu slinost i razliku izmeu anoreksije i

  bulimije. Nakon odgovora uenika, ukazujemo da je najvea razlika u tome da se anoreksine

  osobe bukvalano izgladnjuju, dok se osobe sa bulimijom prejedaju, a nakon toga prisilno

  izbacuju hranu iz svog organizma. A njavee slinost ogleda se u tome da i jedini i drugi tee

  ekstremnom mravom tijelu.

  Osim anoreksiji i bulimiji, u poremeaje ishrane ubrajamo i gojaznost/pretilost.

  Gojaznost ili pretilost (latinski obesites) je hronino stanje u kojem se u ljudskom ili

  tijelu nekog drugog sisavca mast taloi u koliinama koje negativno utjeu na zdravlje.

 • Gojaznost se kod ovjeka rjee uzrokovana metabolikog poremeaja, a ee nainom

  ivota. Svako poveanje 10% vie od idealne teine smatra se gojaznou. esta je u svakoj

  dobi. U pubertetu je podjednaka meu spolovima, a poslije njega ea u ena nego u mukaraca.

 • ta moemo primjetiti na ovoj slici? (diskusija) Kao to vidimo, kako je ovjek

  napredovao, tako se sve vie borio sa problemom gojaznosti. U nastavku emo vidjeti kakve sve

  posljedicu mogu biti ukoliko osoba ne vodi rauna o svojoj ishrani, odnosno ukoliko doe do

  gojaznosti/pretilosti.

  Nakon izlaganja osnovnog sadraja, uenike dijelim u etiri grupe, koje dobijaju razliite

  zadatke.

  Prva grupa dobija veliki papir na kojem su nalijepljene slike zdrave i nezdrave hrane.

  Sa jedne strane nalaze se slike hamburgera, pomfrita, slatkia i gaziranih sokova, a sa druge

  strane slike povra, salate, voa i prirodnih sokova. Zadatak uenika je kau koju hranu vie

  konzumiraju i zato. Osim toga, pored tih slika treba da navedu prednosti/nedostatke jedne

  skupine prehrane, odnosno da ukau na vanost zdrave hrane.

  Druga grupa dobija vei papir na kojem e pisati o uzrocima poremeaja ishrane /kako

  da ne doe do anoreksije, bulimije ili gojaznosti/.

  Trea grupa ima zadatak da osmisli scenarij za igrokaz/dramatizaciju (uz pomo

  pedagoga/psihologa) koji govori o anoreginoj/buliminoj osobi. Cilj igrokaza jeste da

  anoreksina/bulimina osba spozna svoje loe stanje i da pone traiti pomo.

 • etvrta grupa na veem papiru pisat e o moguim nainima lijeenja i pomoi

  osobama koje ispoljavaju odreene vidiove poremeaja ishrane. Nakon toga, svoj pano e

  zalijepiti na tablu i prezntirati itavom razredu.

  ZAVRNI DIO:

  Ukratko analiziramo dananju lekciju. Uenici u paru popunjvaju evaluativni list (ukoliko

  ostane vremena). Ili usmeno izlae evaluaciju nastavnog sata. Ukoliko ostane vremena pogledat

  emo video klip: Moj ivot s 'anom'. Ovdje se anoreksija spominje kao ana i govori ukratko o

  ivotu jedne osobe koja ivi sa tom opakom boleu.

  Nakon to predaju evaluativne listove, zahvaljujem se uenicima na saradnji i

  pohvaljujem sve uenike, naroito najaktivnije. Zavravamo rad Hipokratovim citatom:

  Sve to putem hrane unosimo u organizam gradi nas i mijenja, a o tome ta smo

  unijeli ovisi naa snaga, nae zdravlje i na ivot.

 • PRILOZI

  - Slike zdravih i nezdravih namirnica, koje uenici koriste u grupnom radu:

 • - Kartice sa pitanjima za grupni oblik rada

  I GRUPA:

  Zadatak:

  Na osnovnu slika navesti koju hranu ee konzumirate i zato?

  Koje su prednosti jedne vrste hrane u odnosu na drugu?

  Koja je vanost zdrave prehrane?

  II GRUPA:

  Zadatak:

  Uzroci poremeaja ishrane

  ta da radimo kako ne bi dolo do anoreksije, bulimije i gojaznosti?

 • III GRUPA:

  Zadatak: Osmisliti scenarij za igrokaz/dramatizaciju koji ukazuju na probleme anoreksine/bulimine osobe

  IV GRUPA:

  Zadatak: Naini lijeenja Kako pomoi osobama koje imaju problema sa anoreksijom, bulimijom ili gojaznou?

 • Evaluativni list

  Kliknulo mi je, dalo mi je razumijevanje norvo razmatranje...

  Jo mi treba...

  Nedovoljno jasno... Bilo je korisno...