issn 1312-7012  ÏÅÐÍÈÊ ÃÐÀÍÈÖÈ ÍßÌÀ, ÂÑÈ×ÊÈ ÑÌÅ...

of 12 /12
тел. 076/60 11 00 застраховка „ГО” ул. „Кракра” 61 Застрахователна и презастрахователна компания Tел. 076/68 10 13, 076/68 12 30 Факс 076/68 19 51, 076/68 19 53 ул. „Владайско въстание” 1 2304 Перник www.stomana.bg [email protected]; [email protected] Вестник търси РЕКЛАМЕН АГЕНТ с опит Телефони: 0887 884 095 0888 503 237 „КРАКРА СОФТ” Компютри, принтери, софтуер НОВИ РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА ул. „Кракра” 68 Тел. 64 03 50 0700 100 10 www.cez.bg ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ “ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК” АД Перник 2303, кв. Мошино тел. 076/588 009; факс: 076/588 008 ВРЕМЕТО КАЛЕНДАР ВАЛУТИ Заложна къща”ПИК” НАЙ-ИЗГОДНИ УСЛОВИЯ ул. Кракра бл. 30 до „Мал-Мук” Убедете се в разликата! БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИ ДИРЕКТЕН КУПУВАЧ гр. София, ул. “Сердика” №22 /с/у чешмите на централната баня до Халите/ тел.: 02/99 32 555; 0879 44 13 33 гр. Радомир, ул. “Кирил и Методий” №12 /до казиното на центъра/ тел.: 0777/800 42; 0879 543 222 ставен ад ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ в цяла България плащане веднага НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ гр. Перник, ул. “Търговска”№ 34 купува тел.: 076/67 04 04; 0879 44 13 34  ÏÅÐÍÈÊ ÃÐÀÍÈÖÈ ÍßÌÀ, ÂÑÈ×ÊÈ ÑÌÅ ÅÄÍÎ! Първият брой на вестник “Съперник” излиза на 21 септември 1992 година гр. Перник, ул. “Св. Св. Кирил и Методий”, бл. 2 А, ап. 2, тел. 60 13 72 e-mail: [email protected]; [email protected] www.sapernik.info ISSN 1312-7012 КОМЕНТАР C M Y K Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник” Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник” Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник” Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник” Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник” 1 Евро = 1.955 лв. 1 Долар = 1.433 лв. Понеделник, 4 февруари, 2013 г., бр. 23 /5139/ год. XX Цена: 0,60 лева Преп. Исидор Пелусиотски. Св. мчк Иадор -2° - 9 0 Предимно слънчево Заяви го барон Хенри ван дер Кроон, подкрепиха го гостите на Сурва 2013 По пътя към ЮНЕСКО Перник вече има своя ми- сия- Международният сурвакарски фес- тивал да влезе в списъка на нематериал- ното култулно наследство на ЮНЕСКО. В последните три дни беше направена ре- шителната крачка в тая посока. По всичко личи, че вървим доста бързо по пътя към ЮНЕСКО. Даже препускаме. Поредното фестивално издание беше илюстрация на приказката, че когато сил- но пожелаеш нещо- то се сбъдва. ЮНЕ- СКО вече е на една ръка разстояние, сти- га да не става дума за пиене. А когато става дума за организация на такава крупна международна проява, и черногледците ще признаят, че се спра- вихме перфектно. Кризата бледнее пред желанието, и най- вече- пред умението, да сложим ред в организирания хаос, какъв- то безспорно е извечното сурвакарско лумкане. С материална култура може и да не впе- чатлим света, но в нематериалната сме царе. Остава да не разсъждаваме мате- риалистически, а да останем верни на собствените си традиции. Щото духът надживява материята. Не сме македон- ци, но имаме самочувствието да се про- викнем: “ Е с тоя фестивал в ЮНЕСКО ке влезнеме!” Валентин ВАРАДИНОВ ДНЕС ЧЕТЕТЕ: ЕКИП НА „СЪПЕРНИК” Три дни Перник бе столица на маскарада! Три дни феерия от ко- лорит, багри, звуци, настроение и радост СТР. 3 СТР. 2 СТР. 11 ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÚÒ ÍÀ ÔÅÊà ÄÀÐÈ ÊÎËÅÊÖÈßÒÀ ÑÈ ÄÂÎÉÍÎ Ñ×ÅÒÎÂÎÄÑÒÂÎ Â ÃÐÚÖÊÀ ÔÈÐÌÀ ÂÎËÅÉÁÎËÈÑÒÈÒÅ ÍÈ Ñ ×ÅÒÂÚÐÒÀ ÏÎÁÅÄÀ Виктория СТАНКОВА С грандиозен спек- такъл и великолепно светлинно шоу бе да- дено началото на 22- то издание на Между- народния фестивал на маскарадните игри „Сурва” пред Двореца на културата. Перни- чани и гости на града се потопиха в уникал- на атмосфера, която ги накара да се чувс- тват щастливи и горди, че са част от това събитие. Те се наслаждаваха на неве- царяха в града. Това бе духът на фестивала, който се усещаше осе- Грандиозен спектакъл постави началото на Сурва зателно във всяко кътче в града. С бла- гословии на малките коледари от Обедине- ния детски комплекс започна фестивално- то дефиле първия ден на площад „Кракра”. Официален старт на представянето на гру- пите даде кметът Ро- сица Янакиева, която пожела на всички много веселие и настроение по време на празника. Президентът на ФЕКГ Хенри Ван дер Кроон също приветс- тва перничани и гос- тите на града, като сподели, че е бил сил- но впечатлен от гала - спектакъла „Чудото роятните лазерни ос- ветления, които бяха демонстрирани на сградата на Двореца на културата. Сред гостите бе председателят и чле- новете на Федерация- та на европейските карнавални градове, делегации от чужби- на, народни предста- вители. Кметът на Перник Росица Янакиева поз- драви с добре дошли всички гости на Пер- ник. „Ние държим в ръцете си и носим в душата си едно неоце- нимо богатство - бо- гатството на Сурва. Сурва”, който всички видяха пред Двореца на културата. Той връчи двете купи на журито, с които ФЕКГ ще отличи най- добрата сурвакарска и най-добрата кукер- ска група. Проф. д-р Георг Краев от Нов българ- ски университет председателства жу- рито на тазгодишния Международен фести- вал Сурва 2013. В със- тава на журито вли- зат още: Проф.д-р Ло- занка Пейчева -етно- музиколог, Директор на ИЕФЕМ при БАН; На страница 2 На страница 2

Upload: others

Post on 20-Jul-2020

5 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: ISSN 1312-7012  ÏÅÐÍÈÊ ÃÐÀÍÈÖÈ ÍßÌÀ, ÂÑÈ×ÊÈ ÑÌÅ ÅÄÍÎ!sapernik.info/broeve/04.02.2013/files/full 23.pdf · /с/у чешмите на централната

тел. 076/60 11 00застраховка „ГО”

ул. „Кракра” 61

Застрахователна ипрезастрахователна

компания

Tел. 076/68 10 13, 076/68 12 30Факс 076/68 19 51, 076/68 19 53

ул. „Владайско въстание” 12304 Перник

[email protected]; [email protected]

Вестниктърси

РЕКЛАМЕН АГЕНТс опит

Телефони:0887 884 0950888 503 237

„КРАКРА СОФТ”Компютри, принтери, софтуер

НОВИ

РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКАРЕМОНТ И ПОДДРЪЖКАРЕМОНТ И ПОДДРЪЖКАРЕМОНТ И ПОДДРЪЖКАРЕМОНТ И ПОДДРЪЖКАул. „Кракра” 68 Тел. 64 03 50

0700 100 10www.cez.bg

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ

“ТОПЛОФИКАЦИЯ -ПЕРНИК” АД

Перник 2303, кв. Мошинотел. 076/588 009; факс: 076/588 008

ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

Заложна къща”ПИК”

НАЙ-ИЗГОДНИУСЛОВИЯ

ул. Кракра бл. 30 до „Мал-Мук”

Убедете сев разликата!

БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИ

ДИРЕКТЕН КУПУВАЧ

гр. София, ул. “Сердика” №22/с/у чешмите на централната баня до Халите/

тел.: 02/99 32 555; 0879 44 13 33

гр. Радомир, ул. “Кирил и Методий” №12/до казиното на центъра/

тел.: 0777/800 42; 0879 543 222

ставен ад

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯв цяла България плащане веднага

НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ

гр. Перник, ул. “Търговска”№ 34

купува

тел.: 076/67 04 04; 0879 44 13 34

 ÏÅÐÍÈÊ ÃÐÀÍÈÖÈ ÍßÌÀ, ÂÑÈ×ÊÈ ÑÌÅ ÅÄÍÎ!Първият брой на вестник “Съперник” излиза на 21 септември 1992 година

гр. Перник, ул. “Св. Св. Кирил и Методий”, бл. 2 А, ап. 2, тел. 60 13 72 e-mail: sapernik[email protected]; [email protected] www.sapernik.infoISSN 1312-7012

КОМЕНТАР

C

M

Y

K

Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”

1 Евро = 1.955 лв.1 Долар = 1.433 лв.

Понеделник, 4 февруари, 2013 г., бр. 23 /5139/ год. XXЦена: 0,60 лева

Преп.Исидор

Пелусиотски.Св. мчк Иадор

-2° - 90

Предимнослънчево

Заяви го барон Хенри ван дер Кроон, подкрепиха го гостите на Сурва 2013

По пътя къмЮНЕСКО

Перник вече има своя ми-сия- Международният сурвакарски фес-тивал да влезе в списъка на нематериал-ното култулно наследство на ЮНЕСКО. Впоследните три дни беше направена ре-шителната крачка в тая посока.

По всичко личи, че вървим доста бързопо пътя към ЮНЕСКО. Даже препускаме.Поредното фестивално издание бешеилюстрация на приказката, че когато сил-но пожелаеш нещо- то се сбъдва. ЮНЕ-СКО вече е на една ръка разстояние, сти-га да не става дума за пиене.

А когато става дума за организация натакава крупна международна проява, ичерногледците ще признаят, че се спра-вихме перфектно. Кризата бледнее преджеланието, и най- вече- пред умението, дасложим ред в организирания хаос, какъв-то безспорно е извечното сурвакарсколумкане.

С материална култура може и да не впе-чатлим света, но в нематериалната смецаре. Остава да не разсъждаваме мате-риалистически, а да останем верни насобствените си традиции. Щото духътнадживява материята. Не сме македон-ци, но имаме самочувствието да се про-викнем: “ Е с тоя фестивал в ЮНЕСКО кевлезнеме!”

Валентин ВАРАДИНОВ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:

ЕКИП НА „СЪПЕРНИК”Три дни Перник бе

столица на маскарада!

Три дни феерия от ко-лорит, багри, звуци,настроение и радост

СТР. 3

СТР. 2

СТР. 11

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÚÒ ÍÀ ÔÅÊÃÄÀÐÈ ÊÎËÅÊÖÈßÒÀ ÑÈ

ÄÂÎÉÍÎ Ñ×ÅÒÎÂÎÄÑÒÂΠÃÐÚÖÊÀ ÔÈÐÌÀ

ÂÎËÅÉÁÎËÈÑÒÈÒÅ ÍÈÑ ×ÅÒÂÚÐÒÀ ÏÎÁÅÄÀ

Виктория СТАНКОВАС грандиозен спек-

такъл и великолепносветлинно шоу бе да-дено началото на 22-то издание на Между-

народния фестивална маскарадните игри„Сурва” пред Дворецана културата. Перни-чани и гости на градасе потопиха в уникал-

на атмосфера, коятоги накара да се чувс-тват щастливи игорди, че са част оттова събитие. Те сенаслаждаваха на неве-

царяха в града. Това бедухът на фестивала,който се усещаше осе-

Грандиозен спектакъл постави началото на Сурва

зателно във всякокътче в града. С бла-гословии на малкитеколедари от Обедине-ния детски комплексзапочна фестивално-то дефиле първия денна площад „Кракра”.

Официален старт напредставянето на гру-пите даде кметът Ро-сица Янакиева, коятопожела на всички многовеселие и настроениепо време на празника.

Президентът наФЕКГ Хенри Ван дерКроон също приветс-тва перничани и гос-тите на града, катосподели, че е бил сил-но впечатлен от гала- спектакъла „Чудото

роятните лазерни ос-ветления, които бяхадемонстрирани насградата на Дворецана културата.

Сред гостите бепредседателят и чле-новете на Федерация-та на европейскитекарнавални градове,делегации от чужби-на, народни предста-

вители.Кметът на Перник

Росица Янакиева поз-драви с добре дошливсички гости на Пер-ник. „Ние държим връцете си и носим вдушата си едно неоце-нимо богатство - бо-гатството на Сурва.

Сурва”, който всичкивидяха пред Дворецана културата. Тойвръчи двете купи нажурито, с коитоФЕКГ ще отличи най-добрата сурвакарскаи най-добрата кукер-ска група.

Проф. д-р ГеоргКраев от Нов българ-ски университетпредседателства жу-рито на тазгодишнияМеждународен фести-вал Сурва 2013. В със-тава на журито вли-зат още: Проф.д-р Ло-занка Пейчева -етно-музиколог, Директорна ИЕФЕМ при БАН;

На страница 2

На страница 2

Page 2: ISSN 1312-7012  ÏÅÐÍÈÊ ÃÐÀÍÈÖÈ ÍßÌÀ, ÂÑÈ×ÊÈ ÑÌÅ ÅÄÍÎ!sapernik.info/broeve/04.02.2013/files/full 23.pdf · /с/у чешмите на централната

Областта2 4 февруари 2013 г. Съперник

 Ïåðíèê ãðàíèöè íÿìà, âñè÷êè ñìå åäíî!Заяви го барон Хенри ван дер Кроон, подкрепиха го гостите на Сурва 2013

Проф. Д-р Рачко По-пов - етнолог , ИЕФЕ-М при БАН; Доц. д-рНиколай Ненов - етно-лог, Директор на РИМРусе; Цветана Мано-ва- етнолог, Перник;Ели Темелкова - худож-ник, директор на ХГ-Перник, както и пред-ставители на носи-телите на голяматанаграда от фестива-ла миналата година-Юри Тасев от сурва-карската група на Ба-тановци, Таня Геор-гиева от сурвакарска-та група на Струм-ско, Благоевград иЖивко Иванов от ку-керската група на с.Победа, Ямболско

Дефилето на пър-вия фестивален деноткриха Златнитемечки от Челопеч, Со-фийско.

Кукерският клуб есъздаден през 2008година в село Челопечот двадесет учреди-тели като сдружениес нестопанска цел.

Целите на сдруже-нието са да съхран-ява българската тра-диция и култура, дапопуляризира и ут-върждава обичая “Си-рница” и други народ-ни обичаи. Маскарад-ните костюми са из-работени от обрабо-тени кози и овчи ко-жи или специалноушити по поръчка сидеи от членовете.

След тях минаха ат-рактивни групи отградовете Ивайлов-град, Съединение,Баня, Ямбол, Страл-джа и Кула. Следвахаги и нашенските сур-вакари от селата Ко-паница, Зидарци, Из-вор.

С появата на чуж-дестранните групибе качен още повечеградуса на настрое-нието. Гостите отПалестина станахалюбимци на публика-та.

С появата си Палес-тинците публикатазаигра в ритъма натяхната музика, ръ-копляскяха и ги под-крепяха с викове.Реакцията на публи-ката изкара на сцена-та президента наФЕКГ Хенри ван дерКроон, който благо-дари лично на посла-ника на Палестина, заусилията които е по-ложил ,за да доведе вцентъра на маскарад-ните игри тези мом-чета и момичета.

”Тук в Перник, нямаграници, всички смеедно”, каза още преднажежената публикаКроон.

Голяма атракция занай-малките зрителипредизвикаха маке-донците от Струми-ца. Те демонстрираха„Суматоха в кокошар-ника“.

Имаше и горещошествие предоставе-

но от Сърбия, градЛесковац, който еград на традиция имладост. Място, къ-дето сред несравнимакрасота си дават сре-ща Ориента и Европаи оставят следи в ду-шите и в живота нахората.

Карнавалът на Лес-ковац ни пренесе въвВенеция – сред ангелии демони, любов и ом-раза, надежда и безна-деждност.

Гостите от Чернагора изнесоха еднопрекрасно карнавалнопредставление, напо-добяващо карнавалавъв Венеция.

Най-голямата ат-ракция на площд “К-ракра” бе гостуваща-та дама от Аруба,която позираше и сеснимаше с всички же-лаещи, а те не бяха ни-как малко.

Карибският карна-

15 групи в конкурса за „Невеста и младоженец„

Грандиозен спектакъл постави началото на СурваИскаме да споделим,

искаме да покажем наприятелите - какво еза нас Сурва. 3000 сур-вакари от Перник под-писаха нашата канди-датска листа предЮНЕСКО. Обичаят„Сурва в Пернишко” ечаст от националнотони фолклорно богатс-тво. Затова в днеш-ния ден ,давайки нача-лото на 22-то изданиена фестивала поздрав-явам и благодаря навсички онези хора отПернишко, които запа-зиха, съхраниха и преда-ват традицията наследващите поколе-ния. Три дни Перник еевропейска столица насурвакарските игри.Нека се веселим и пока-жем на света нашияфолклор и богатс-тво”, каза Янакиева.

Перничани и гостина града бяха поздраве-ни и от президента наФЕКГ Барон Хенри вандер Кроон. „Съгражда-

ни мои гордея се с вас.На 22 май бях на конфе-ренция в Македония иполучих съобщение заужасното земетресе-ние в Перник . И в съ-щия момент аз бях зас-трашен от мисълта ,че поредният фести-вал на маскараднитеигри е под заплаха. Товакоето виждам сега оба-че, е че вие сте истин-ски сървайвъри. Виж-дам толкова много хо-ра, които подкрепятфестивала. И сега раз-бирам, защо трябва дасъм горд, че съм поче-тен гражданин на Пер-ник”, каза в словото сиКроон.В специален поз-дравителен адрес отпрезидента на Репуб-лика България РосенПлевнелиев бяха същопоздравени перничании участниците въвфестивала. „Значение-то на маскараднитеигри и интересът къмпразника основателномотивираха местнатавласт да предложивписването му в спи-

съка на световнотонематериално култур-но наследство . Самопреди няколко дни вцентралата на ЮНЕ-СКО имах възможнос-тта да подкрепя тазиинициатива и вярвам,че активната работана всички ангажирани скаузата ще даде резул-тат”, пише в поздра-вителния адрес отпрезидента.

Областният управи-тел на Перник ИвоПетров също поздравиперничани и гости награда. Поздрав към пер-ничани бе отправен вписмо и от министърана културата ВеждиРашидов.По-късно потрадиция кметът наПерник Росица Янакие-ва предаде символичноключа на града в ръце-те на Воеводата нафестивала.

В програмата на ве-черта , чиито сцена-рист и постановчик беКирил Манов взеха уча-стие народната певи-ца Валерия Момчилова,

вал на Аруба е в топ10 на най-добритекарнавали в света.Първият етап на кар-навала в Аруба започ-ва през 1921г. с фол-клорни танци и музи-ка.

През 1934г. в сто-лицата на Аруба сепразнуват сезоннипразници като Хе-лоуин, Коледа, Новагодина и Карнавала.

До 1940г. карнава-лът на Аруба е фор-миран от две групихора – местното насе-ление и англоезични-те афро-карибци, кои-то пристигат в Ару-ба с карибско Калипсо.

Голям интерес съ-будиха обаче и “уче-ниците” от Албания.Тийннейджърите из-несоха един урок напубликата, кактрябва да се под-готвят ученицитеднес в училище. Весе-

лата денс музика, на-кара дори и журитода затанцува.

След чуждестранни-те групи дефилетопродължи с групи отселата – Дъбене, Чер-на Гора, Лесичово, Ту-рия, Друган, Долна Се-кирна, Богданов дол,Чепино, Витановци,Велковци, Елов дол, Се-лищен дол.

Групата от село Лю-лин също вдигна гра-дуса на настроение-то. Тя е основана през1927 година. В сегаш-ния си вид групата есъставена предимноот младежи и деца. Запърви път сурвакар-ската група от селоЛюлин участва в Меж-дународния фестивална маскарадните игрипрез 1970 година.Представят обичая„сватба“.

от страница 1

15 групи от градовете Перник, Кула, Земен иБрезник участват в конкурс за представянена традиционните за маскарадната ни обред-ност персонажи „Невеста и младоженец / ба-ба и деда, дедица”. Сред целите на конкурсае запознаването на публиката с отделни пер-сонажи в маскарадните групи. Участниците сепредставят в традиционни роли и костюми врамките на 5 до 10 минути. Участието ще сежурира с първа, втора и трета награди в чети-ри категории: костюми на невеста и младоже-нец; костюми на баба и деда, дедица; пред-ставяне на персонажите и артистичност.

Журито, което оценява участниците в кон-курса е с председател Иглика Мишкова - ет-нограф в Института по фолклор, Иво Горчев -директор на ОДТ „Боян Дановски” и Сашо Ев-тимов - художник

Конкурсът се провежда от 12,30 до 14,00 ча-са в двата фестивални дни 2 и 3 февруари2013 година на втората фестивална сценапред Двореца на културата в Перник.

Кроон дари колекцията си

Президентът на ФЕКГ Хенри Ван дер Кроонподари на Перник уникалната си колекция отмедали. Тя включва 148 медали, които той еполучил през последните 30 години от раз-лични карнавали в Европа и по света. Колек-цията бе показана във фойето на хотел Стру-ма.

Експозицията включва великолепни об-разци на мелалиерното изкуство. Към меда-лите през последните 10-15 години се прояв-ява голям интерес, тъй като те имат ювелирнастойност като роднина на монетата. В колек-цията има медали с различен размери и фор-ма, послания и слогани- творби на най-добри-те майстори в изработването им от различнидържави от цял свят.

„Реших да подаря на Перник своите меда-ли и отличия като знак на уважение към това,което Перник прави , за да съхрани наследс-твото на сурвакарските игри и фестивалнататрадиция. Наблюдавал съм стотици церемо-нии по откриване на фестивали по света, но то-ва , което видях в Перник може да се види са-мо в Ню Йорк, Берлин и Лондон”- каза Хенриван дер Кроон.

Кметът Росица Янакиева благодари за ока-заната чест на нашия град и подчерта прино-са на президента на ФЕКГ за популяризира-нето на нашия фестивал и неговата световнаизвестност. Тя съобщи, че колекцията наКроон ще постави началото на музей на фес-тивала „Сурва” в Перник.

Тази изложба ще бъде и принос в българ-ското медалиерно изкуство, тъй като това енай-голямата тематична изложба у нас, под-черта Кирил Манов. Той припомни, че края на80-те години в Ковачевци се е провел първиянационален симпозиум по медалиерно изкус-тво. Сред пернишките творци, които изработ-ват ме

Виктория СТАНКОВА

от страница 1 ансамбъл „Чинари” сръководител АсенПавлов, сурвакарскатагрупа от град Бата-новци и солиститеМилчо Георгиев иСтенли, ансамбъл„Граово при РМД - Мо-шино , с ръководителАлександър Нецов и

танцов ансамбъл „Перник” с ръководи-тел Стефан Лолошев.

Празникът завършис огромен огън, околокойто заиграха сурва-карите и мощни илю-минации озариха нощ-та в навечерието на„Сурва 2013".

на страница 12

Page 3: ISSN 1312-7012  ÏÅÐÍÈÊ ÃÐÀÍÈÖÈ ÍßÌÀ, ÂÑÈ×ÊÈ ÑÌÅ ÅÄÍÎ!sapernik.info/broeve/04.02.2013/files/full 23.pdf · /с/у чешмите на централната

Панорама 3Съперник 4 февруари 2013 г.

Äâîéíî ñ÷åòîâîäñòâî â Ñ.Ó.Ï. ÁúëãàðèÿДържавният бюджет „ощипан” с над 3 милиона лева

Любомира ПЕЛОВАПернишки кримина-

листи разкриха круп-на финансова измамав една от най-големи-те пернишки фирми,нанесла щети на дър-жавния размер в осо-бено големи размери –над 3 000 000 лева,съобщиха от пресце-търа на Областнатадирекция на МВР.

След получена и

анализирана инфор-мация за укриване наданъци чрез воденена «двойно счето-водство», кримими-налисти от сектор«Противодействиена икономическатапрестъпност», от-дел «Досъдебнопроизводство» испециализиранитеполицейски сили приОбластната дирек-

ция на МВР в Перникса извършили пре-търсване на офиси-те и производстве-ните помещения нафирмата, собстве-ност на чуждестран-ни граждани. В ходана проведените про-цесуално – следстве-ни действия, пер-нишките полицаи саиззели компютри имножество счето-водни документи,доказващи извърше-ни финансови нару-шения, ощетили дър-жавния бюджет вособено големи раз-мери. Злоупотреби-те са извършвани впродължение наняколко години,съобщиха от поли-цията, но катего-ричмно отказват ин-

формация коя е фир-мата, от каква на-ционалност е, дори вкаква производстве-на сфера е развитадейността й.

В петък следобядизтече информация,че чуждата фирма, на-несла крупната щетана държавния бю-джет е С.У.П. Бълга-рия , по-известна съсстарото си име «Блупойнт». Според нео-фициална информа-ция, собстневиници-те и управитеите нафирмата са с наложе-на възбрана да напус-кат страната. Най-голям дял акции в ши-вашкото дружество,произвеждащо пре-димно бански къос-тюи за износ е Спи-рос ргирос, синът му

Първият официалендокумент между България

и Палестина подписан в ПерникЛюбомира ПЕЛОВА 

Над 400 ученици дефилирахана площад „Кракра”

Над 400 ученици от община Перник взехаучастие в младежкото маскарадно дефиле„Сурвакариада”. Те дефилираха на площад„Кракра”. Различни персонажи, музика итанци бяха част от програмата, която пока-заха младежите от града.

„Много обичаме този фестивал. Винаги гочакаме с нетърпение. Освен това участвамеи в самия празник „Сурва” на 13 срещу 14януари. Този обичай трябва да бъде в сър-цата на всички. Няма по-голям маскараденфестивал от нашия и трябва да се гордеем”,споделиха ученици от дефилето.

След сурвакариадата на ледената пър-залка на площад „Кракра” започна и фести-вала на кънки, който бе съпътстван с многоемоции, усмивки и забава.

Теодорис и дъщеря муМавра. В най-добритегодини на фирмата внея работили над1000 души, сега те сачувствително по-мал-ко. През септември2011 година в склад напредприятието из-бухна пожар, койтоунищожи сериознокоичество готова заизнос продукция. Спо-ред експертите огъ-нят е лумна от късосъединение в електри-ческата инсталация.

Сформираният раз-следващ екип продъл-жава работа си послучая под ръководс-твото и надзора наОкръжна прокурату-ра Перник. Образува-но е досъдебно произ-водство по чл. 255от НК.

9 пенсионерски клуба подредихагозби на „Граовската трапеза”Виктория СТАНКОВА

9 пенсионерскиклуба взеха уча-стие в благотвори-телната „Граов-ската трапеза”,която се организи-ра за първи път врамките на 22-тоиздание на Между-народния фестивална маскараднитеигри „Сурва 2013".Вкусните гозбибяха подредени подколонадата на Об-щинския младежкидом.

Всеки, който опи-та от сготвенитеястия пусна своя-та лепта в спе-циална касичка.Сред посетители-те бяха и замес-тник- кметът Или-нка Никифорова идиректорът на ди-рекция „Образова-ние и култура”

Снежанка Викторо-ва.

„Събраните средс-тва ще бъдат изпол-звани за откриване-то на музей на мас-ката”, каза СнежанкаВикторова. Перникотдавна мечтае затакова нещо. Тради-цията на обичаятрябва да бъде съх-ранена и с атрибу-тите, които го съ-пътстват. По тозиначин той ще бъде

предаден на следва-щите поколения, до-пълни Викторова.

Погачи, баници,тутманици, сладки-ши, постни ястия иястия с месо бяхаподредили женитеот пенсионерскитеклубове - „Здра-вец”, „Железничар”,„Надежда”, „Кал-кас”, „Ален Мак”,„Струма” и „”Тева”,Р. Ангелов” и „Н.Вучков”.

Чуждестранни медииотразяваха фестивалаНад 10 чуждестранни медии отраз-

яваха 22-то издание на Международнияфестивал на маскарадните игри.Средтях са агенциите Ройтерс, Синхуа,япон-ската телевизия NHK и др. Маскарадна-та проява се наблюдаваше и от многочуждестранни студенти-дипломанти.Врамките фестивалните шествия пристиг-наха и ред високопоставени гости идипломати. В съботния ден кметът наПерник Росица Янакиева прие послани-ка на Япония н.пр. Цунехару Такеда,посланика на Индонезия н.пр. БунянСамптомо посланика на САЩ н.пр. Мар-си Рийс , както и първия съветник напосланика на Чехия г-н Томаш Хропак изаместник-посланика на Словакия г-нТомаш Бичан.

Гостите бяха запознати с историята идостиженията на фестивала и си тръг-наха с подаръци - сувенирни кукли,символизиращи Сурва 2013 в Перник.

Виктория СТАНКОВА

Уличен театър и фестивална кънки на площад “Кракра”Виктория СТАНКОВА

Закачки, усмивки имного весело настрое-ние създадоха на пло-щад Кракра младитеактьори от ДЮТ “Му-скетарите”. Маскира-ните момчета и моми-чета направиха ис-тински уличен теа-тър, като накараха ималки и големи дапоискат да се сниматс тях. Мускетаритебяха подготвилиприятна изненада, ка-

то запалиха големичервени фенери-мас-ки, които полетяханад площад Кракра.

Другата атракциябе Фестивалът накънки, който също бечаст от международ-ния маскарад „Сурва2013".

На ледената пързалкав града с грациознидвижения излезе Дание-ла Паскалева от „Айсблейд” – София. Подзвуците на тоталния

хит „ Girl on fire” млада-та кънкьорка открифестивала на лед. Из-живяването бе подси-лено от слънчевотовреме и празничнотонастроение в града.

Веднага след Данина леда излязоха деца-та от СОУ „ПетърБерон” в Перник с мас-ки на лицата и облече-ни в костюми. За доб-рото настроение навсички се погрижианиматор.

Първият официален документ междудържавите Палестина и РепубликаБългария бе подписан в събота в Пер-ник. Това е Меморандум за сътрудни-чество и приятелство община Перник ипалестинския град Джанин. На съби-тието присъстваха кметът на общинаПерник Росица Янакиева, заместниккметовете- Илинка Никифорова и д-рСимеон Василев, посланикът на дър-жавата Палестина- н.г.Ахмед Ал Мад-бух, кметът на град Джанин - УалидАбу Муейс и много гости. Градоначал-никът Росица Янакиева поздрави сдобре дошли гостите от младата дър-жава и заяви: „Този меморандум е из-раз на взаимното желание на дветестрани да установят контакт, който щедаде възможност за сътрудничество вмного сфери. Започваме по традицияс културния обмен. В бъдеще се над-яваме, че той ще се развие и в облас-тта на образованието, а, надявам се, ив областта на икономиката.  Изпол-звам случая да благодаря на н.п. пос-ланика на Палестина в България, за-щото благодарение на него този кон-такт стана възможен и днес сме сви-детели на подписването на меморан-дума”.

Кметът на Джанин Уалид Абу Муейсблагодари за гостоприемството на до-макините. „Тези мигове са много щас-тливи за нас. Днес подписваме доку-мент за побратимяване с община Пер-ник. Това означава, че ще разширимсферата на взаимното опознаванемежду нашите два народа и ще мо-жем в по-голяма степен да се възпол-зваме от опита на двете страни. Товаще помогне на палестинския народ дапредаде посланието на народите посмета, които да ни подкрепят в осъ-ществяването на нашите законни пра-ва, защото ние сме народ влюбен вмира и свободата и се стремим даимаме своето място под слънцето как-то останалите народи по света. Ще серадваме да ви посрещнем в Джанин,за да може не само да има реалноприложение документът, но и да прис-тъпим към практическото му реализи-ране.

Подписите си под меморандума пос-тавиха кметовете на Джанин и Перник.След подписването на документа пос-ланикът на Палестина у нас заяви:”Искам специално да благодаря на г-жа Росица Янакиева за сърдечнияприем както на нашата делегация, та-ка и на групата от Палестина. Вечедве години ние полагаме съвместниусилия, за да може меморандумът дастане факт. С подписването на тозидокумент се надяваме взаимоотноше-нията помежду ни да преминат на дру-га по-висока фаза на развитие. В до-кумента, който подписахме, ако стезабелязали, е записана държаватаПалестина, тъй като благодарение наподкрепата на ООН, през ноемвридържавата Палестина е вече факт. То-ва е първият официално подписан до-кумент между държавата Палестина иРепублика България. Надяваме се то-ва да е хубав знак  за по-нататъшноторазвитие на добрите взаимоотноше-ния както между Джанин и Перник, та-ка и между Палестина и България”.

Page 4: ISSN 1312-7012  ÏÅÐÍÈÊ ÃÐÀÍÈÖÈ ÍßÌÀ, ÂÑÈ×ÊÈ ÑÌÅ ÅÄÍÎ!sapernik.info/broeve/04.02.2013/files/full 23.pdf · /с/у чешмите на централната

Общество4 4 февруари 2013 г. Съперник

Àíòîí Ìèõàéëîâ å øåôúò íà Èíñïåêöèÿòà ïî òðóäàТой е назначен от началото на февруари

Силвия ГРИГОРОВАСъс заповед на из-

пълнителния дирек-тор на „Главна ин-спекция по труда”,от 1 февруари за на-чалник на Дирекция„Инспекция по тру-да” - Софийска об-ласт -отдел Перник, еназначен Антон Ми-хайлов. В петък ди-ректорът на Дирек-

Пускат 220 хиляди годишнивинетки допълнително

Силвия ГРИГОРОВАС 220 хиляди годишни винетки за

леки автомобили ще бъде зареденадистрибуторската мрежа в понедел-ник - 4 февруари. Това информирахаот Агенция „Пътна инфраструктура”.От там поясниха, че поради голямототърсене на този вид винетни стикерище бъдат отпечатани допълнителниколичества. От тях 100 000 броя в по-неделник рано сутринта ще бъдат раз-пределени между дистрибуторите, аостаналите 120 000 броя след обед.От АПИ допълниха, че при констати-рани липси на винетки ще се налагатсанкции на дистрибуторската фирма.

В края на миналата седмица дистри-буторската мрежа бе заредена със 100000 годишни винетни стикера за лекиавтомобили.

Творческа работилница събрамлади таланти от Перник

Красиви и пъстри сурвачки изработи-ха ученици от Перник в рамките на дет-ската творческа работилница „Сурва”в Обединения детски комплекс.Уни-калните творби красят залата на кул-турната институция. В инициативата севключиха възпитаници на школата поприложно изкуство с ръководителТаня Китанова и младежите от Днев-ния център за хора с увреждания.

Талантливите млади майстори бяхапоздравени лично от кмета на общинаПерник Росица Янакиева и нейния за-местник Илинка Никифорова, които по-лучиха като подарък по една пъстроц-ветна сурвачка .

„С тази работилница научихме взаим-но много нови неща, проверихме си изнанията – какво знаем за фестивала иза традицията, за символите на сур-вачката. Всяка година с фестивала де-цата придобиват повече активност,сподели Таня Китанова.

Кметът на Перник Росица Янакиевасподели пред учениците че кандидату-рата ни за обичая „Сурва в Пернишко”е вече част от представителния лист,който ЮНЕСКО предстои да разгледаза включване в списъка за немате-риално културно наследство на чове-чеството.

ция „Инспекция потруда” Софийска об-ласт - Екатерина Асе-нова, представи но-вия началник на отде-ла в Перник на облас-тния управител- ИвоПетров. При пред-ставянето му Екате-рина Асенова подчер-та, че след възста-новяването на дей-ността на отдела и

проведения конкурс,Антон Михайлов епокрил всички крите-рии за заемане надлъжността. Той ероден на 31.10.1970г.в Дупница. Антон Ми-хайлов е магистър поправо от Великотър-новския университе-т и има 16-годишенстаж в системата наМВР като инспектор

и дознател в сектор„Противодействиена престъпността иопазване на общес-твения ред”. От2008 г. до момента еработил като юри-сконсулт в Дирекция„Национален строи-телен контрол” – Со-фия. Притежава опи-т в организацията иуправлението на кон-тролната дейност.

През декември 2012г Изпълнителна аге-нция „Главна инспек-ция по труда” обявиконкурс за четиридлъжности: „Начал-ник на отдел Перник”,„Главен инспектор”,„Старши инспектор”и „Инспектор”. Съсзаповед на ИА”ГИТ”от 11.01.2013г бешепрекратен конкурсътза главен инспектор,по технически причи-ни. Конкурсите за ос-

таналите длъжностиса пред финализиране.Общо обявенитещатни бройки в отде-ла на инспекцията потруда в Перник са 8.Интересът към кон-курса за отдела, спо-ред ИА”ГИТ”, е многоголям. В надпревара-та са участвали над50 кандидати.

Както „Съперник”писа, със заповед наИзпълнителна аге-нция ”Главна инспек-ция по труда” от1.10. 2012г. беше зак-рит отделът в Пер-ник, поради преструк-туриране. От ИА”-ГИТ” информираха, чедо участие в конкур-са са допуснати ибивши служители наотдела в Перник, кои-то бяха съкратенисъс заповед на ИА”ГИТ” през октомвриот 2012г.

Зоя ИВАНОВАОт асоциацията на

медиците работещив спешните центровеса изпратили отворе-но писмо до всичкивисши инстанции,включително прези-дента и и министър-председателя, в кое-то за пореден пътнастояват да се изра-боти и приеме законза спешната медицин-ска помощ.. 28-теЦСМП в страната,заедно с останалитеслужби за спешно реа-гиране, са важна инеотменна част отСистемата за нацио-нална сигурност.Всички останалислужби за спешно реа-гиране имат приетзакон, регламенти-ращ дейността, ста-тута, квалификация-та и защитата им, апри нас нещата се ре-шават с промени наотделни нормативнидокументи и пред-приемане на единичнимерки. През последна-та година изпълни-телната и законода-телната власт у нас

предприеха редицастъпки за решаванена кадровия дефицит,подобряване качес-твото на оказванатамедицинска помощ иовладяване на агре-сията спрямо екипи-те на спешна помощ.Но за съжаление проб-лемите продължават,се казва в писмото.

Липсата на правила,регламентиращи дей-ността ни, превърнаспешната помощ в ме-дицинска помощ въоб-ще. Броят на екипи-те, работещи вЦСМП е предвиден заоказване на спешнапомощ, а в действи-телност освен спеш-ност се изпълняват инеспешни, понякогафалшиви, дори без-смислени повикванияи прегледи. Огром-ният брой неспешнипрегледи е резултатот липсата на прави-ла за приемане и ква-лифициране на спеш-ни повиквания, недос-татъчно развитанеотложна помощ иналичие на огроменброй неосигурени па-

циенти. Проблемътне е в непрекъснаторастящото ни нато-варване, а в това, чеекипите не успяватда покрият истинскиспешните пациенти,като това застраша-ва живота им.

Измененията на На-редбата за придоби-ване на специалноств системата на здра-веопазването се ока-за едно добро пожела-ние, което при изпъл-нението си не пос-тигна желания ефе-кт. Медицинскитеуниверситети, прила-гайки тази наредба,ни отказват зачисл-яване за специализа-ция по чл. 20-и предиприключване на кон-курсите, поради кое-то ограничават пра-вото ни на избор и нипринуждават да се за-числяваме за оста-тъчни бройки в пре-димно платени и неп-ривлекателни спе-циалности. Порадитази причина, а същотака и заради недос-татъчното заплаща-не и нарастващатаагресия спрямо нас,отново има отлив намлади лекари и кадро-вият дефицит средлекарския състав ефакт.

Проблемите в здра-веопазването, натру-пани през 23-годишна-та здравна реформа,ескалират в недоволс-твото на пациенти итехни близки и все по-често сме нападанипреди още да сме прег-ледали пациента, все

точник на стрес,който без психоло-гична помощ води досиндрома на прегар-яне и отключване назаболявания за многоот нас.

За правилното фун-кциониране на Нацио-налната система заспешна медицинскапомощ е наложителнода се създаде и приемезакон за спешната по-мощ, регламентиращдейността, статутани, защитата ни иквалификацията ни.

Спешните центрове искат закон за дейността сипо-често работимпод натиск. В края наминалата година Пар-ламентът прие напърво четене пром-яна в Наказателниякодекс, инкриминира-ща посегателстватанад медици. В очаква-не на окончателнотоприемане, за един ме-сец бяха извършенинови сериозни посега-телства над нашиекипи. Най-фрапан-тните от тях са зап-лаха с оръжие на екипот ЦСМП-Варна на02.01.2013 г., нападе-ние на екип в ФСМП-Дупница на 21.01.2013г. и нападение над еки-п в ЦСМП-Сливен на22.01.2013 г.

Предвид високитерискове и стрес в ра-ботата, работещи-те във всички служ-би за спешно реагира-не с изключение наспешна медицинскапомощ се пенсиони-рат при условиятана първа категориятруд. Естествотона работа в спешна-та помощ и стресътв нея не позволяватпрактикуването й допенсиониране притрета категориятруд. Работещите вдругите служби заспешно реагиранеслед участие в стре-сови акции получа-ват психологическапомощ, а ние сме пре-небрегнати в товаотношение. Повиква-ния, свързани с ма-сов брой пострадалии насилствена смъртна пациенти, са из-

ОИЦ – Перник ще представи индикативните годишни програми наоперативните програми в Брезник

На 05.02.2013 г. (вторник) от 10:00 часа в читалище “Просвещение”в гр. Брезник, Областният информационен център – Перник организи-ра информационна среща на тема: „Представяне на Годишния планза работа на ОИЦ – Перник през 2013 г., Индикативните годишнипрограми за 2013 г. на отделните Оперативни програми, отворенипроцедури за подбор на проекти, споделяне на добри практики инаучени уроци“.

Поканени да вземат участие са представители на бизнеса, непра-вителствени организации, образователни и общински институции играждани.

Областният информационен център – Перник, като част отмрежата на 28-те информационни центрове, е създаден поПроект на Община Перник и финансиран по Договор BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 от Оперативна програма „Техническа помощ”,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за ре-гионално развитие.

За допълнителна информация:Ваня ДавидоваЕксперт „Комуникация, информация и логистика” тел./факс: 076/ 600 777 и 0875/ 13 22 77e-mail: [email protected]

Проект „Изграждане и функциониране на Областен информационен център – Перник”,Договор №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001., финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ОБЛАСТЕН ИНФРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ГР. ПЕРНИКПерник 2300, ул „Кракра” № 15, тел. 076/600 777, e-mail: [email protected]

www.eufunds.bg

Page 5: ISSN 1312-7012  ÏÅÐÍÈÊ ÃÐÀÍÈÖÈ ÍßÌÀ, ÂÑÈ×ÊÈ ÑÌÅ ÅÄÍÎ!sapernik.info/broeve/04.02.2013/files/full 23.pdf · /с/у чешмите на централната

076/60 04 150888/222 6560879/460 763

Рекламно приложение

Понеделник, 4 февруари 2013 г., брой 23 /5139 / година XХ

®Рекламен офис:гр. Перник - 2300

х-л "Струма", ет. 2, ст. 208телефон/факс: 076/60 31 29

ТЕЛ. 076/60 03 01076/60 03 01076/60 03 01076/60 03 01076/60 03 01;;;;; 60 86 86; 60 86 86; 60 86 86; 60 86 86; 60 86 86;

ул. "Кракра"N:15вх. "Б",ет. 2, ап. 3 /над Ловното/

[email protected]

УЛ. ТЪРГОВСКА 13, ЕТ. 2

ÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀ

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ

0898/528 3060898/528 3060898/528 3060898/528 3060898/528 306; ; ; ; ; 0898/640 456;0898/640 456;0898/640 456;0898/640 456;0898/640 456;0878/528 026; 0879/628 6870878/528 026; 0879/628 6870878/528 026; 0879/628 6870878/528 026; 0879/628 6870878/528 026; 0879/628 687

БИЗНЕС ОФЕРТИ:1. Нов магазин, Ид.ц., 24 кв.м - 19 800 евро2. Търговски обект, Изток, топ-място,200 кв.м, + градина 80 кв.м,работещ, напълно оборудван - 250 000 лв.

ГАРСОНИЕРИ:1. Пашов, ет. 3, започнат ремонт, юг - 25 000 лв.2. Изток, ет. 6, ТЕЦ, юг, отлична - 27 500 лв.3. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 25 000 лв.4. Мошино, ет. 7, ТЕЦ, преустроена - 26 500 лв.5. Център, ет. 3, ТЕЦ, тх, юг, таван - 35 800 лв.6. Проучване, ет. 6, ТЕЦ - 26 000 лв.7. Пашов, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 лв.8. Пашов, ет. 3, ТЕЦ, юг, ремонт - 27 500 лв.9. Дараци, ет. 7, ТЕЦ, тер. - 27 000 лв.10. Тева, ет. 4, ет. 2 южни, без ТЕЦ - 21 000 лв.11. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 5, след ремонт- 24 500 лв.

ДВУСТАЙНИ:1. Ид.ц., ет. 6, тх., ТЕЦ, тер., юг - 22 000 евро2. ул. Кракра, ет. 4, тх., ТЕЦ, тер., таван- 28 000 евроул. Кракра, ет. 2, тх., ТЕЦ, таван - 58 000 лв.3. Проучване, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 36 000 лв.4. Проучване, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - по договаряне5. Тв. ливади, ет. 2, тх., пл.,таван, ТЕЦ - 36 000 лв.6. Тв. ливади, ЕПК, ТЕЦ, 2 тер., обзаведен- 43 000 лв.7. Мошино, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер.,преустр., отличен, с обзавеждане - 33 500 лв.8. Мошино, ет. 5, изток/запад, преустр.- 34 800 лв.9. Мошино, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 32 000 лв.10. Тева, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 25 200 лв.11. Тева, ТЕЦ, 2 тер. - 30 000 лв.12. Тева, ет. 3, преустр., саниран - 32 500 лв.13. Пашов, ТЕЦ, тер. - 28 200 лв.14. Пашов, ет. 4, ТЕЦ, тер. - 26 500 лв.15. Ю. Гагарин, ет. 4, 2 тер., ТЕЦ - 38 800 лв.16. Ю. Гагарин, ет. 5, ТЕЦ, тер., вътр. - 23 000 лв.17. Ю. Гагарин, ет. 6, 2 тер.,луксозен, нов блок - 46 000 лв.18. Ю. Гагарин, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер., вътр. - 35 800 лв.19. Изток, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 31 900 лв.20. Изток, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер. - 36 500 лв.21. Могиличе, тх., без ТЕЦ, ет. 2, 3 тер.- 42 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:1. Монте Карло, 80 кв.м, ТЕЦ, тер., отл. блок- 58 000 лв.2. ул. Струма, ет. 5, ТЕЦ, тер., таван - 31 500 евро3. Център, ет. 2, монолит. стр., ТЕЦ - 38 800 евро4. СЦ, ет. 4, ТЕЦ, тер. - 78 800 лв.5. Ид.ц., ет. 1, 96 кв.м, тх., таван - 34 600 евро6. Пашов, ет.6, ТЕЦ, PVC, вътрешен - 41 000 ЛВ.7. Пашов, ет. 3, тх., тец, 2 тер. - 55 000 лв.8. Пашов, ет. 3, вътр., непреходен, лукс- 47 000 лв.9. Мошино, ет. 3, непреходен, ТЕЦ - 43 000 лв.10. Тева, ет. 2, ТЕЦ, непреходен - 33 600 лв.11. Радомир, кв. Тракия, ет. 7/8/ - 20 500 лв.

КЪЩИ ВИЛИ И ПАРЦЕЛИ:1. Къща, над Автогарата, верт. близнак,2 ет., РЗП: 120 кв.м, дв. 160 кв.м - 21 800 лв.2. Къща, над Автогарата, дв. 340 кв.м - 35 000 лв.3. Къща, Драгичево, груб стр., 2 ет.,по 3 стаи, дв. 540 кв.м - 36 000 евро4. Къща, Рударци, 2 ет., таван,дв. 1 033 кв.м - 42 000 евро5. Къща, Кладница сутер., етаж и таван,пл., дв. 400 кв.м - 36 200 евро6. УПИ, с. Кладница, 500 кв.м - 18 800 евро7. УПИ, Кладница, 374 кв.м, равен,слънчев, на асф. /с гараж и wc, 30 кв.м/ - 19 500 евро8. УПИ, 635 кв.м, с. Садовик - 4 900 лв.9. Парцел, кв.Калкас, 500 кв.м,с малка постройка 7 500 лв.10. УПИ 223 кв.м, Драгановец - 11 000 лв.11. УПИ, равно, над Автогарата, 440 кв.м, 474 кв.м; 490 кв.м12. УПИ, 580 кв.м, с. Велковци - 6 500 лв.13. УПИ, 1 200 кв.м, Бучино, ток, вода- 16 евро/кв.м14. Парцел на Е-79 до път. възел Даскалово,2 дка, за обслужващи дейности15. УПИ, 590 кв.м, над Автогарата - 19 800 лв.16. УПИ, четири парцела х 1 дка,един до друг, с. Арзан /брезнишко/ - х 10 лв. кв.м17. ПИ, с. Рударци, 1 800 кв.м - 14 евро/кв.м18. ПИ, с. Люлин, 360 кв.м, ток, вода - 3 800 лв.19. Парцел, кв. Рудничар, 266 кв.м - 4 500 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:1. Етаж от Къща, Драгичево, 80 кв.м,ет. 2, лукс, обзаведен - 200 лв.

Член наНСНИ

иРСНИ

ГАРСОНИЕРИ:1. Гарсониера, Проучване, ет. 6, ТЕЦ - 28 000 лв.2. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, пл., 48 кв.м - 24 000 лв.3. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, пл. 60 кв.м - 27 500 лв.4. Гаросниера, Тв.ливади, ет.1, ч.гред., 59 кв.м, ТЕЦ - 27 000 лв.5. Гараж, Н. Цанов, 20 кв.м, подземен - 8 000 евро

ДВУСТАЙНИ:1. Двустаен, Център, ет. 8 /от 10/, ТЕЦ, тер. - 24 000 евро2. Двустаен, От. Паисий, ет. 2, 2 тер., ТЕЦ, южна - 24 000 евро3. Двустайни, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, тер, юг, 72 кв.м, 66 кв.м - 28 000 евро4. Двустаен, Ид.ц., ул. Търговска, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер., РVС и изолация - 70 000 лв.5. Двустаен, Топ-център, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 30 000 евро6. Двустаен, около Печатницата, ет. 1, 2 тер., ТЕЦ - 48 000 лв.7. Двустаен, на Пазара,, ет.3, 78 км.м, лукс, ТЕЦ, тер. 33 000 евро8. Двустаен, Ид.ц., ет.7/10/, ТЕЦ, тер. 29 000 евро9. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 28 500 лв.10. Двустайни, Пашов, ет. 2, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 17 000 евро, по договаряне11. Двустаен, Мошино, ет. 4/6 нов, 82 кв.м, 2 тер., гараж - 34 000 евро12. Двустаен, Радомир, около Полицията, ет. 7, след ремонт - 32 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:1. Тристаен, ул. Искър, ет. 1, 90 кв.м, ТЕЦ, тер. - 29 000 евро2. Тристаен, Ид.ц., ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., 9 ет. блокове - 37 000 евро3. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, лукс, с обзавеждане, 2 тер., ТЕЦ, 96 кв.м - 52 000 евро4. Тристаен, ул. Кракра, ет. 2, лукс, 2 тер. ТЕЦ - 60 000 евро5. Спешно Тристаен, Тв. ливади, ет. 11, ТЕЦ, 3 тер. - 45 000 лв.6. Тристаен, Пашов, ет. 8 2 тер., РVС, лукс - 47 000 лв.7. Тристаен, Тева, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер. - 37 000 лв.8. Тристаен, Изток, ул. Р. Димитров, ет. 7/8, ТЕЦ, 2 тер. - 36 000 лв.9. Тристаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 7/8, ТЕЦ, 2 тер. - 42 000 лв.10. Тристаен, Изток, НОЕ, ет. 1, 105 кв.м, подх. за живеене и офис, лукс, тер., камина- 31 000 евро11. Тристаен, Изток, Бл.Гебрев, ет.3/4/, 83 кв.м, тец, тер., тх. 50 000 лв.

ЧЕТИРИСТАЙНИ:1. Четиристаен, Топ-център, 210 кв.м, ет. 5, луксозна нова сграда - 850 евро/кв.м2. Мезонет, Център, 140 кв.м, с гараж, лукс, обзаведен с 1/12 част от двор - 110 000 евро3. Четиристаен, Ид.ц., ж.с.к. Колош, ТЕЦ, 2 тер., ет. 5, лукс обзавеждане - 70 000 евро4. Мезонет, ИД.ц., 149 кв.м, с акт 16, ТЕЦ, 3 тер., лукс, ул. Н. Цанов - 89 400 евро

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:1. Къща, при Гаров район, 2 ет., РЗП: 150 кв.м, дв. 160 кв.м - 72 000 лв.2. Къща, 2 ет., Пригаров р-н, за: 56 кв.м, дв: 175 кв.м, ПВЦ, климатик - 60 000 лв.3. Къща над Автогарата, 2 ет., с мазета, ЗП: 76 кв.м, дв. 500 кв.м, гараж - 48 000 евро4. Къща, Драгановец, сут. + 2 ет., ЗП: 72 кв.м, дв. 220 кв.м - 39 000 евро5. Къща, до Полицията, близнак, гредоред, 73 кв.м, дв. 318 кв.м, гараж - 35 000 лв.6. Два броя УПИ, Радина чешма, съседни с обща площ 1 285 кв.м - по 22 лв./кв.м7. Парцел, над Автогарата, 1 171 кв.м, с къща, ЗП: 94 кв.м, 1 ет., делим - 40 000 евро

БИЗНЕС ИМОТИ:1. Заведение, Изток, 68 кв.м, нап. оборудвано, с лятна кухня, 150 кв.м - 75 000 евро2. Магазини, Център, ул. Кракра, 90 кв.м, 100 кв.м - 105 000 лв./без ДДС/, 155 000 лв.3. Магазин, Пашов, 46 кв.м, ТЕЦ, тх. - 30 000 евро4. Магазин, за хр. стоки, 80 кв.м, с кафе, оборудвано, лукс, 120 кв.м, прил. терен 80 кв.м- 250 000 лв.5. Магазин, Изток, РЗП: 70 кв.м, нова сграда - 600 евро/кв.м6. Търговска сграда, на гл. път, РЗП: 390 кв.м, дв. 612 кв.м, 3 ет., РЦ, на гл. път - 125 000 евро7. Пром. сграда, Караманица, ЗП: 391 кв.м, с прилежащ терен 1 342 кв.м - 255 000 лв./с ДДС8. УПИ, Център, 500 кв.м, за жил. стр. /с възможност за закупуване на още 390 кв.м/ - 50 000 евро9. УПИ, Винпром, с лице на ВГМ от 1 563 кв.м, с проект за автосервиз - х 50 евро/кв.м10. УПИ, Изток, на ВГМ, с лице 30 м, 991 кв.м, за обс. дейности - 70 евро/кв.м11. УПИ, Радомир, 3 802 кв.м, за фото-волт. центр., на гл. път Перник-Кюстендил - 20 евро/кв.м

ДАВА ПОД НАЕМ:1. Гарсониера, Тв. ливади, нап. обзаведена - 250 лв.2. Двустаен, Тв. ливади, луксозен, обзаведен, ет. 13, /за студенти/ - 300 лв.3. Двустаен, Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., необзаведен - 200 лв.4. Тристаен, Пашов, ет. 4, напълно обзаведен, добър вид - 350 лв.5. Тристаен, Изток, УТИНОР, лукс, обзаведен - 450 лв.6. Магазин, Ид.ц., 44 кв.м - 660 лв.7. Хале, Стомана, 700 кв.м с кран-12 т, телфер-9 т., за производство или склад - 3 000 лв.

E-mail:[email protected]

АГЕНЦИЯ

18 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

КАЛИ-КОНСУЛТ ЕООДХотел “Струма”, ет. 1, стая 113

дом.: 076/60 51 270898/620 696;0878/620 925

Нова сграда Изток с акт 16 от 2008 г.,

ЛИЗИНГ до 15 г. Собственост върху земята.

Апартамети от 72 кв.м до 100 кв.м

Уникална цена от 390 евро/кв.м

0898/47 12 53; 0878/47 12 53; 076/59 07 07; 02/448 40 60площад "Кракра Пернишки” Бл .14 -Б , офис 9 , партер /до сл . София /

ул. "Търговска" 42, ет. 1стария съд

тел. 076/60 28 94; 076/60 57 67/дом./GSM: 0888/240 895; 0878/39 57 67

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООДАгенцията е създадена през

1994 г.

Агенцията работи и в събота от 9.00 ч. до 15.00 чГАРСОНИЕРИ:

1. Тв. ливади, лукс, ремонт - 33 000 лв.2. Център, ет. 7, ТЕЦ, тер., таван - 34 000 лв.3. Тева, ТЕЦ, тер., ет. 7/н/ - 20 000 лв.4. Мошино, ет. 7 /н/, ТЕЦ - 24 000 лв.5. Изток, Албените, ет. 2, ТЕЦ - 24 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:1. Център, ет. 2, ТЕЦ, 2 тер. - 46 000 лв.2. Център, ет. 5, ТЕЦ, 3 тер., юг, РVС, таван - 29 000 евро3. Тв. ливади, ет. 1., ТЕЦ, тер - 30 000 лв.4. Дараци, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв.5. Пашов ет. 7, 1 тер. ТЕЦ - 30 000 лв.6. Тева, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 30 000 лв.7. Изток, Албените, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 35 000 лв.8. Изток, ТЕЦ, 2 тер., тх., на пазара - 42 000 лв.9. Изток, ет. 1, ТЕЦ - 28 000 лв.10. Проучване, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 38 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:1. Пашов, ТЕЦ, 3 тер., ет. 1 - 34 000 лв.2. Пашов, ет. 4, ТЕЦ, 3 тер. - 40 000 лв.3. Проучване, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер.,мн. добър, ремонт, РVС - 56 000 лв.4. Изток, ет. 1, ТЕЦ, 3 тер., РVС - 40 000 лв.5. Изток, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 38 000 лв.6. Изток, 2 тер., ТЕЦ, лукс, ремонт - 50 000 лв.7. Тева, ет. 1, без ТЕЦ - 28 000 лв.8. Ид.ц., 2,98 кв.м, ТЕЦ, непреходен,с части от магазин - 63 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:1. Център, ТЕЦ, 3 тер., обзаведен - 200 лв.2. Тристаен, Център, ет. 5, обзаведен - 180 лв.

1. Гарсониера, ул. Струма, ет. 4 - 26 000 лв.2. Гарсониера, Пашов, ет. 3, РVС, санирана - 25 000 лв.3. Двустаен, Пашов, ет. 4, юг, 1 тер. - 35 000 лв.4. Тристаен, ул.Вардар, ет.1 /непрех./, таван, мазе - 35 000 евро5. Тристаен, Топ-център, таван, мазе - 55 000 евро6. Тристаен, Център, ет. 3, в района на Пожарната - по договаряне7. Тристаен, Център, 118 кв.м, + подземен гараж - 75 000 евро8. Тристаен, ул. ‘’Епископ Киприян’’, ет. 8 - 56 000 лв.9. Тристаен, Изток, ет. 1, непреходен - 35 000 лв.10. Тристаен, Мошино, непрех., на спирка, ет. 3 - 37 500 лв.11. Спешно Къща, с. Прибой, с лятна кухня, дв. 800 кв.м - 9 500 лв.12. Къща, Габров дол, гараж, етаж, таван, дв. 470 кв.м - 29 000 лв.13. Къща, с. Кошарево, сутерен, етаж и тавански етаж,гараж, пл., дв. 830 кв-.м - 33 000 лв.14. Стара Къща, с. Извор, дв. 870 кв.м - 10 000 лв.15. Къща, над Профилакториума, РЗП: 260 кв.м, дв. 400 кв.м - 63 000 евро16. Вила, с. Ковачевци, РЗП: 150 кв.м, дв. 600 кв.м - 28 000 лв.17. УПИ, 376 кв.м, център, за жил. строителство - 50 000 евро18. Парцел, Център, 380 кв. м - по договаряне19. Парцел, Калкас, 822 кв.м, ток, вода, на път - по договаряне20. Парцел, с. Богданов дол, 1 100 кв.м - 12 000 лв.21. Парцел, с. Конска, 1 000 кв.м, равен, ток, вода - 8 000 лв.22. Парцел, Мещица, 600 кв.м, със стара къща - 16 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:1. Гарсониера, Изток, до ДСК, надпартер, юг, тер. - 160 лв.2. Двустаен, Изток, ет. 6, юг, необзаведен - 180 лв.3. Тристаен, Ид.ц., нап. обз., след ремонт - 400 лв.4. Тристаен, Мошино, нап. обз. - 300 лв. / за работници 350 лв./5. Етаж от къща, Варош, полуобзаведен, след осн. ремонт - 250 лв.6. 5 Офиса в масивна сграда, на Бучински път,удобни за детска градина, зъболекарски кабинет, хоспис7. Офис, до Съда, без ТЕЦ - 150 лв.

КУПУВА:1. Гарсониера, с тераса, ТЕЦ, кв. Изток от 2 до 5 ет.2. Гарсониера, Изток, Проучване, ет. 2, ет. 43. Гарсониера, с тераса, в Центъра4. Двустаен, Тв. ливади, Пашов - до 37 000 лв.5. Двустаен, в Изток /Мошино/, ремонтиран6. Двустаен, тухлен в Центъра7. Голям тристаен в Центъра8. Двустайни и Тристайни, Тева, до ет. 4

1. Едностаен Център 55 м2, тухла, плоча, тераса - 23 700 евро2. Едностаен, ЦГЧ, тх., тер., реновиран - 26 500 евро3. Едностаен Пашов, ет. 7, РVС, преустр. в 2ст. - 13 700 евро4. Едностаен Тева, ет. 4, тер, южен, за ремонт - 10 500 евро5. Едностаен Тева, ет.5, ТЕЦ, преустр, лукс - 15 800 евро6. Едностаен Мошино, ет. 7, преустр, ТЕЦ - 12 700 евро7. Едностаен Мошино, ет. 7, РVС, реновиран - 12 800 евро8. Едностаен Изток, ет. 3, преустр. в 2 ст., РVС - 17 100 евро9. Едностаен Изток, ет. 2,тераса, ТЕЦ, по БДС - 13 300 евро10. Едностаен Изток, ет. 5, ТЕЦ, реновиран - 12 700 евро11. Едностаен Изток, ет. 5, тер., южен, реновиран - 14 300 евро12. Двустаен ЦГЧ, ет. 1, тухла, тер, РVС -26 500 евро13. Двустаен ЦГЧ, ет. 8/10/, тухла, югозапад - 26 600 евро14. Двустаен ЦГЧ, ет. 3, тухла, 3 тер, изцяло юг - 29 000 евро15. Двустаен ЦГЧ, ет. 2, ЕПК, ТЕЦ, двойна тераса - 28 999 евро16. Двустаен, ЦГЧ, ет. 6, тх., за ремонт - 21 500 евро17. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, 62 кв.м, тх., до магазини- 13 200 евро18. Двустаен Тв. ливади, ЕПК, ет. 13/15/, лукс - 22 999 евро19. Двустаен Пашов, ет. 5, ТЕЦ, тер, с обзавеждане - 13 500 евро20. Двустаен Пашов, ет. 6, ТЕЦ, РVС, две тер - 20 999 евро21. Двустаен Мошино, ет. 6, ново стр. до ключ - 21 500 евро22. Двустаен, Ю. Гагарин, ет. 7, реновиран - 26 600 евро23. Двустаен Юр. Гагарин, ет. 8, ТЕЦ, тераса - 11 999 евро24. Двустаен Бл. Гебрев ,ет. 2, тухла, без ТЕЦ - 15 800 евро25. Двустаен Бл. Гебрев, ет. 4, тераса, реновиран - 18 400 евро26. Двустаен Бл. Гебрев, ет. 3, РVС, ЛО, тухла - 17 890 евро27. Двустаен Юр. Гагарин -тип"Утинор", ет. 6, тераса - 23 000 евро28. Двустаен Юр. Гагарин, 78 м2, ЕПК, ет.7, реновиран- 34 000 евро29. Двустаен Юр. Гагарин, ет. 1, удобен за бизнес - 21 500 евро30. Двустаен Юр. Гагарин, ет. 3, РVС, тер, ТЕЦ - 18 500 евро31. Тристаен ЦГЧ, ет. 2, тухла, лукс - 62 000 евро32. Тристаен ЦГЧ, ет. 5, тухла, ТЕЦ, тер - 35 000 евро33. Тристаен ЦГЧ, ет. 3, реновиран, с обзавеждане - 43 500 евро34. Тристаен Мошино, ет. 5, непрех, до СОУ - 20 500 евро35. Тристаен, тип УТИНОР, ет. 3, подобрения - 35 000 евро36. Тристаен -105 м2, ет. 6, тип УТИНОР, ТЕЦ, с екстри- 44 500 евро37. Тристаен Изток, до ОДЗ, непреходен, реновиран - 22 999 евро38. Четиристаен, ЦГЧ, ет. 4, тх., 100 кв.м, до площада - 62 000 евро

А К Ц И Я:Само за два апартамента по избор в нова сграда, жк. Изток- Тристаен 96 м2 - 30 500 евро; Двустаен 73 м2 - 23 300 евро

Мо

ля

зап

лащ

ай

те

, р

ек

лам

ни

те

си

кар

ет

а о

т 0

1.

до

05.0

1.2

013 г

. О

т р

ък

ов

од

ст

во

то

на в

ест

ни

ка!!

!

Page 6: ISSN 1312-7012  ÏÅÐÍÈÊ ÃÐÀÍÈÖÈ ÍßÌÀ, ÂÑÈ×ÊÈ ÑÌÅ ÅÄÍÎ!sapernik.info/broeve/04.02.2013/files/full 23.pdf · /с/у чешмите на централната

Имоти6 4 февруари 2013 г. Съперник

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ 076/60 26 26; 076/60 46 76; 0886/796 902; 0777/80448 www.simeond.imot.bg Ул. "Търговска" 42 eт. 2, ст. 5/стария съд/ ул. "Кирил и Методий" 4 /до сладкарница Виена/

“ИНТЕЛЕКТ” ЕООДÊÂ. ÈÇÒÎÊ, ÓË. “ÁË. ÃÅÁÐÅ” áë. 66; âõ. À; åò.1 /ÁËÎÊÀ Ñ/Ó Ò-ìàðêåò/

www.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

0898/726 803 ; 0898/451 500; 0888/716 538/

Àãåíöèÿ “ÆÎÊÈ”

АПАРТАМЕНТИ:1. Гарсониера, Проучване, ет. 3, обзаведена - 16 000 евро2. Гарсониера, Мошино, ет. 2, юг, тер. - 28 000 лв.3. Гарсониера, Мошино, ет. 5, юг, обзаведена - 26 000 лв.4. Гарсониера, Изток, ет. 4, тх., пл., 55 кв.м, лукс - 24 500 евро5. Двустаен, Ид.ц., ет. 6, тх. - 39 000 лв.6. Двустаен, Проучване, ет. 2, подобр. - 37 000 лв.7. Двустаен, ул. От. Паисий, ет. 3, 2 тер., тх., пл. - 60 000 лв.8. Двустаен, ул. Струма, ет. 5, тх., пл., юг - 32 000 евро9. Двустаен, Пашов, ет. 5, преустр., лукс - 55 000 лв.10. Двустаен, Пашов, ет. 2, юг, преустр., лукс, с гараж - 52 000 лв.11. Двустаен, Тв. ливади, ет. 2, тх., пл. - 33 000 лв.12. Двустаен, Мошино, ет. 8, преустр., лукс - 42 000 лв.13. Двустаен, Мошино, ет. 1, нов, юг, 1 тер., лукс - 40 000 евро14. Двустаен, Изток, ет. 2, тх., РVС - 29 500 лв.15. Тристаен, ул. Кракра, 120 кв.м, ремонт - 65 000 евро16. Тристаен, Пашов, ет. 8, мн. добър - 39 000 лв.17. Тристаен, Изток, ет. 1, непрех. - 32 000 лв.18. Тристаен, Изток, ет. 5 - 48 000 лв.19. Тристаен, Изток, Албените, ет. 4, непрех. - 40 000 лв.20. Тристаен, Изток, ет. 3, непрех., лукс, обз. - 55 000 лв.21. Тристаен, Изток, ет. 3, тх., РVС, зад Кметството - 36 000 лв.22. Тристаен, Албените, ет. 3, непреходен - 43 000 лв.23. Четиристаен, Изток, ет. 3, нов блок - 40 000 евро24. Четиристаен, Изток, до Кметството, 135 кв.м, тх., пл. - 48 000 евро25. Mногостаен, СЦ, ново стр., 138 кв.м, лукс - 66 000 евро26. Магазин, ул. Търговска, 60 кв.м - 180 000 евро27. Магазин, ул. Бл. Гебрев, 56 кв.м - 57 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:1. Двустаен, Изток, ет. 4, обзаведен - 220 лв.2. Магазин, Изток, 100 кв.м, лукс - 1 000 лв.3. Магазин, Ид.ц., 20 кв.м - 400 лв.4. Магазин, ул. Кракра, 80 кв.м - 400 евро5. Магазин, Пашов, 53 кв.м - 350 лв.6. Магазин, Бл. Гебрев, 30 кв.м, лукс - 450 лв.7. Офис, Изток, ет. 2, лукс - 250 лв.

Ул.”Найчо Цанов” № 34, ет.4,

тел. 088/8548 867; 088/8227 490

www.joki.imot.bg

Ул. "П. Каравелов", бл. 2, вх.В, ет. 3, ап.28 /над Качамака/

ДОМ ЗА ВАС 0898/973 235 тел. 076/60 54 43

Кантора за недвижими имоти“ПРЕСТИЖ”

ул. "Петко Каравелов", бл. 20, вх. Б, ап. 29 ; www. prestij_pk.imot.bgтел. 076/60 00 01 088/7215 084, 0889/552 004

Съдействие за жилищни кредитиПРОДАВА:1. Гарсониера, Проучаване, ет. 2, ТЕЦ, тер. - 26 000 лв.2. Гарсониера, Ид.ц., ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв.3. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, тх., пл., 57 кв.м - 25 000 лв.4. Двустаен, ИЦ, ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., юг - 44 000 лв.5. Двустаен, ИЦ, тх., пл., ТЕЦ, ет. 1, ет. 2, тер. - 55 000 лв.6. Двустаен, ИЦ, ет. 2, тх., пл., 2 тер., 64 кв.м, ТЕЦ - 45 000 лв.7. Двустайни, ИЦ, ет. 1, РVС, тх., пл., тер., мазе, таван - 30 000 евро8. Двустаен, ИЦ., 65 кв.м, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 39 000 лв.9. Двустаен, Дараци, ет. 6, ТЕЦ, 2 тер. - 38 000 лв.10. Двустайни, Проучване, ет. 1, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 36 000 лв.; 39 000 лв.11. Двустаен, Пашов, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., след ремонт - 52 000 лв.12. Двустаен, Тева, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 27 500 лв.13. Тристаен, Център, ет. 3, тх., ТЕЦ, 3 тер., таван, мазе - 36 000 евро14. Тристаен, Ид.ц., ЕПК, ТЕЦ, тер. - 55 000 лв.15. Тристаен, ул. Търговска, ет. 2 тер. - 52 000 евро16. Къща, Батановци, 2 ет., тх., гредоред, дв. 900 кв.м - 24 000 лв.17. Къща, Батановци, тх., пл., РЗП: 140 кв.м. дв. 335 кв.м. - 50 000 лв.18. Къща, кв. Клепало, тх., пл., РЗП: 128 кв.м, дв. 450 кв.м - 35 000 евро19. Къща, кв. Клепало РЗП: 144 кв.м., 2 гаража, дв. 470 кв.м. - 64 000 лв.20. Къща, кв. Ралица, РЗП: 432 кв.м, дв. 636 кв.м - 80 000 евро21. Къща, кв. Ралица, 2 ет., РЗП: 164 кв.м, дв. 405 кв.м - 55 000 лв.22. УПИ, Драгичево, 947 кв.м, ъглов, ток, вода - 27 000 евро23. УПИ, Кладница, 932 кв.м, ток, вода, стара къща - 35 500 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:1. Двустаен, Проучване, ч. обзаведен, без ТЕЦ - 170 лв.2. Тристаен, Тева, ет. 3, ТЕЦ, обзаведен - 220 лв.3. Помещение, Ид.ц., ЗП: 240 кв.м - 2 400 лв.

www.domzavas.hit.bg

ПРОДАВА:Ново строителство кв. Изток, Център, ап. от 65 до 145 кв.м, магазини и офисиДВУСТАЕН, СОФИЯ ЦЕНТЪР, БЛИЗО ДО “ОПЪЛЧЕНСКА”,

НОВО СТРОИТЕЛСТВО, АКТ 16, ЕТ. 5 - 48 000 ЕВРО1. Гарсониера, Мошино, ет. 4, 53 кв.м, тх., ТЕЦ - 27 000 лв.2. Гарсониера, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 5,преустр. сменена дограма отлична - 31 000 лв.3. Гарсониера, Изток, ул. Лом, ет. 8, РVС, за ремонт - 22 000 лв.4. Двустаен, Димова махала, ет. 4, южен, ТЕЦ, 3 тер., ПВЦ дограма - 32 000 лв.5. Двустаен, Тева, ет. 6/8/, без ТЕЦ - 24 000 лв.6. Двустаен, Изток, ТЕЦ, 1 тер., ет. 7/8, добър, раб. асансьор - 30 000 лв.7. Двустаен, Изток, тх., пл., ет. 3, PVC, ламинат - 54 000 лв.8. Двустаен, Изток, ет. 4, южно изложение, 1 тер., ТЕЦ, ПВЦ дограма- 32 000 лв.9. Тристаен, Ид.ц., 79 кв.м, ет. 3,РVС дограма, ремонт, преустр., спешно - 26 000 евро10. Тристаен, ул. Вардар, ет. 3, 2 тер., ТЕЦ, тх., пл., таван, мазе - 36 000 евро11. Тристаен, Дараци, ет. 7 от 8, 3 тер. - 43 000 лв.12. Четиристаен, Център, тх., ТЕЦ, ет. 4, 3 тер. - 40 000 евро13. Тристаен, Изток, ет. 3, 93 кв., изток/запад - 43 000 лв.14. Къща, широк център, 2 ет. дв. 200 кв.м., 2 гаража - 50 000 лв.15. Къща, Мошино, сутерен + 2 ет., дв. 700 кв.м. - 75 000 лв.16. Масивна къща, Църква, сут. + 2 ет., дв. 800 кв.м - 92 000 лв.17. Масивна къща, кв. Ралица, сут. + 2 ет., дв. 380 кв.м, самост. - 39 000 евро18. Стара къща, в района на болницата, масивен гараж,УПИ 400 кв.м, отлична локация - 48 000 лв.19. Етаж от Къща кв. Ралица, 80 кв.м, 2 спални, дневнас кухненски бокс, баня, и тоалетна, малък двор - 30 000 евро20. 2- ри етаж от Къща, над Соф. шосе, тх., пл., 97 кв.м, сутеренсъс стая, баня, тоалетна, мазе, гараж, дв. 250 кв.м, ремонт - 58 000 лв.21. Вила, с. Селищен дол, дв. 550 кв.м, ЗП: 45 кв.м, 2 ет.,и тавански стаи, масивна, ток, вода - 18 000 лв.22. Вила, с. Селищан дол, двор 1 дка, 2 ет. - 20 000 евро23. УПИ, 380 кв.м, в района на Болницата - 14 000 евро24. УПИ, 400 кв.м, в района на Болницата, ток, вода - 10 000 евро25. УПИ, 400 кв.м, над Болницата, ток, вода - 13 000 евро26. УПИ, 716 кв.м, Рударци, отлична локация - 35 000 евро27. УПИ, срещу ДЕМО, 1 300 кв.м - 39 евро/кв.м28. УПИ, Мещица, 955 кв.м, равен, добра локация, близо до гл. път- 10 000 евро29. УПИ, 763 кв.м, на ул. Р. Димитров, за жил. строителствои обществено обслужващи дейности - 30 евро/кв.м30. УПИ, 300 кв.м, гр. Перник, кв. Клепало - 22 000 лв.31. УПИ, 38 дка, за складове и промишлени дейностив района на Червена могила - 5 лв./кв.м32. Парцел, Слишовци, 980 кв.м - 6 000 лв.33. Действащо заведение, 200 кв.м, 85 места,Център, оборудвано, след ремонт - 160 000 евро34. Пром. хале, Караманица 400 кв.м., дв. 1 200 кв.м.,термоизолиран панел, л.о. - 250 000 лв. /с ДДС/

КУПУВА:1. Двустаен или Тристаен, в ИЦ, 2,3,4 ет - до 30 000 евро2. Помещение или апартамент в Монте Карлоили в района на Болницата, на 1 ет. /за кабинет - 40 000 лв.3. Луксозен, отремонтиран, Тристаен, непреходен,кв. Изток или Мошино - до 60 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:1. Пром. хале, РЗП: 1 800 кв.м, Н=4м, дв. 3 000 кв.м, рампа - 2 200 евро2. Магазин, Изток, 59 кв.м, на Пазара - 800 лв. /с ДДС/

тел: 076/60 13 42офис:13

Ново строителство:

1. Офис Гарсониера, Ид.ц., ет. 2, юг, 43 кв.м - 40 000 лв.

2. Тристаен, Ид.ц., тец, 173 кв.м, ет. 2, 2 бани, акт 16 - 72 500 евро

3. Тристаен, Мошино, 116 кв.м, ет. 2, акт 16 - 42 000 евро

4. Четиристаен, Изток, 155 кв.м, гараж, луксозно довършен

5. Изток, апартаменти, от 76 до 100 кв.м, с акт 16, лизинг - х 390 евро/кв.м

6. Изток, апартаменти и мезонети от 65 до 183 кв.м, акт 16 - от 290 евро до 360 евро/кв.м

ПРОДАВА:

1. Боксониера, Изток, ет. 1, 24 кв.м, юг - 16 900 лв.

2. Едностаен, Проучване, 46 кв.м, ет. 2, тер. - 26 000 лв.

3. Едностаен, Изток, ет. 6, юг, РVС - 27 500 лв.

4. Гарсониери, Център, ет. 1, ет. 2, РVС, подобр. - 31 000 лв.

5. Гарсониери, Пашов, ет. 3, ет. 5, юг, РVС - 23 000 лв.

6. Гарсониери, Тева, ет. 2, ет. 3, РVС, тер., eт. 5 - 21 000 лв.; 21 500 лв.

7. Гарсониера, Мошино, ет. 5, РVС, юг, подобр. - 26 000 лв.

8. Гарсониера, Изток, юг, РVС, спешно - 18 000 лв.

9. Гарсониера, Изток, ТЕЦ, ет. 5, юг, тер. - 24 000 лв.

10. Двустайни, Ид.ц., 73 кв.м, 76 кв.м, ет. 1, ТЕЦ, юг - 44 000 лв.

11. Двустаен, Ид.ц., ТЕЦ, ет. 2, 64 кв.м, 2 тер. - 45 000 лв.

12. Двустаен, Център, тх., 64 кв.м, юг, тер., ТЕЦ, подобрения - 42 000 лв.

13. Двустаен, Тв. ливади, ет. 2, пл., ТЕЦ, тер., 60 кв.м - 34 000 лв.

14. Двустайни, Пашов, ТЕЦ, тер. - 25 000 лв.; 26 000 лв.

15 Двустаен, Мошино, ТЕЦ, ет. 1, 2 тер., РVС, преустроен - 30 000 лв.

16. Двустаен, Мошино, ТЕЦ, ет. 5, голяма кухня - 31 500 лв.

17. Двустаен, Изток, ТЕЦ, тер., РVС, подобрения - 26 000 лв.

18. Двустаен, Изток, 58 кв.м, среденю южен, тер - 31 000 лв.

19. Двустаен, Албени, лукс, РVС, ет. 7/8/ - 40 000 лв.

20. Тристаен, Ид.ц., тец, 90 кв.м, ул. Кракра - 32 500 евро

21. Тристаен, Ид.ц., ул. Търговска, ет. 2 - 52 000 евро

22. Тристаен, Ид.ц., ТЕЦ, тх., лукс - 37 200 евро

23. Тристаен, Тв. ливади, ет. 2, пл., 90 кв.м - 42 000 лв.

24. Тристаен, Монте Карло, ТЕЦ, 2 тер. - 56 000 лв.

25. Тристайни, Пашов, ТЕЦ, ет. 7/8/, асансьор - 40 000 лв.

26. Тристайни, Тева, ТЕЦ, ет. 2, ет. 4 - 37 000 лв.; 35 500 лв.

27. Тристаен, Тева, лукс, ет. 1, л.о., климатици - 46 000 лв.

28. Тристаен, Изток, ет. 2, тх., пл., до Пазара - 45 000 лв.

29. Тристайни, Албените, ТЕЦ, ет. 3, ет. 4 - 38 500 лв.; 36 500 лв.

30. Тристайни, Изток, ТЕЦ, непреходни - 32 000 лв.; 33 500 лв.

31. Къща, Църква, 2 ет., пл., дв. 900 кв.м - 65 000 лв.

32. Къща, Изток, дв. 700 кв.м, РЗП: 240 кв.м - 34 000 евро

33. Къща, Варош, 2 ет. х 140 кв.м, дв. 420 кв.м, гараж - 75 000 лв.

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

СПЕКТЪРGSM 0898/255 800

Ул. “Търговска” 42, ет. 3, стая 2 /стария съд/

Кантора за недвижми имоти

1. Гарсониери, Ид.ц., без ТЕЦ - 16 000 лв.; 30 000 лв.2. Гарсониера, Ид.ц., ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, за ч.л.- 35 000 лв.3. Гарсониера, кв. Кристал, РVС, отлична - 25 000 лв.4. Гарсониери, Пашов, ет. 7/8/- 19 000 лв.; 26 000 лв.5. Гарсониера, Тева, ет. 3; ет. 4 - 19 000 лв.6. Гарсониера, Тева, ет. 6, РVС, отлична - 22 800 лв.7. Гарсониера, Мошино, ет. 5, РVС, юг, отл. - 25 000 лв.8. Гарсониера, Изток, РVС - 18 000 лв.9. Двустаен, ИЦ, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 38 000 лв.10. Двустаен, Ид.ц., зад х-л Струма- 45 000 лв.11. Двустаен, до Болницата, отличен, ет.2 - 45 000 лв.12. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, ет. 5 - 42 000 лв.13. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, мазе, дв. - 25 000 лв.14. Двустаен, Център, ет. 7/9/, ТЕЦ, тер. - 42 000 лв.15. Двустаен, Дараците, ет.4, вгр.кухня - 49 000 лв.16. Двустаен, Дараците, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 37 000 лв.17. Двустаен, Проучване, ет. 5, ТЕЦ, тер., отл.- 35 000 лв.18. Двустаен, Пашов, ет. 1, ТЕЦ - 28 000 лв.19. Двустаен, Тева, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 24 000 лв.20. Двустаен, Изток, ет. 3; ет. 5 - 30 000 лв.21. Двустаен, Изток, ет. 8; ет. 4 - 28 000 лв.; 35 000 лв.22. Тристаен, ИЦ, ТЕЦ, тер. - 56 000 лв.23. Тристаен, ИЦ, ТЕЦ, тер., отл. - 62 000 евро24. Тристаен, ИЦ, ТЕЦ, тер. за ч.л. - 60 000 лв.25. Тристаен, Тева, ет. 2, ет. 4, ТЕЦ - 33 000 лв.26. Тристаен, Изток, ет. 3; ет. 4 - 41 000 лв.; 57 000 лв.27. Нова къща, до Соф. шосе - 52 000 евро28. Къщи, до Соф.шосе - 40 000 лв., 67 000 лв.

ДАВАМ ПОД НАЕМ:1. Гарсониера, Тв. ливади, обзаведена - 200 лв.2. Двустаен, Проучване, обзаведен - 200 лв.

ПРОДАВА:1. Боксониера, Изток, ет. 1, удобна за офис - 16 000 лв.2. Двустаен, Тв. ливади, без ТЕЦ, РVС, ет. 3 - 25 000 лв.3. Двустаен, Тв. ливади, 58 кв.м, след ремонт - 32 000 лв.4. Етаж от Къща, 110 кв.,суерен 30 кв.м, над Полицията - 65 000 лв.5. Къща, Варош, 2 ет. х 80 кв.м, дв. 300 кв.м - 65 000 лв.6. Къща, с. Ярджиловци, дв. 700 кв.м - 17 000 лв.7. Парцели, с. Борнарево, 1200 кв.м; Червена могила,500 кв.м; с. Долни Раковец, 370 кв.м - изгодно8. Гараж, Ид.ц., тх. - 6 000 лв.

ÀÃÅÍÖÈß "ÅËÈÎÍ"ÀÃÅÍÖÈß "ÅËÈÎÍ"ÀÃÅÍÖÈß "ÅËÈÎÍ"ÀÃÅÍÖÈß "ÅËÈÎÍ"ÀÃÅÍÖÈß "ÅËÈÎÍ"

ПРОДАВА:1. Дворно място, Мошино,450 кв.м, със стара къща

- 26 500 лв.КУПУВА :

1. Къща в Изток, Мошино2. Парцел, Мошино, Изток

3. Гарсониера, Изток, Мошино4. Парцел, в Рударци

Тел. 076/60 19 23; GSM: 0887/938 108; 0894/416 188

Page 7: ISSN 1312-7012  ÏÅÐÍÈÊ ÃÐÀÍÈÖÈ ÍßÌÀ, ÂÑÈ×ÊÈ ÑÌÅ ÅÄÍÎ!sapernik.info/broeve/04.02.2013/files/full 23.pdf · /с/у чешмите на централната

Имоти 7Съперник 4 февруари 2013 г.

Кантора "Каза"

ул. "Търговска" 42, ет. 1стария съд

тел. 076/60 28 94;076/60 57 67/дом./GSM: 0888/240 895 0878/395 767

БРОКЕРСКАКАНТОРА

БРОКЕРСКАКАНТОРА

"ПЕРНИК"тел. 076/60 28 94

дом. тел. 076/60 57 67GSM 088 /8240 895

НИКОЛ

ОБ Банка, пл. Кракра, ет. 5, стая 519

076/60 15 42, 088/8851 333; 089/6860 765 www.imotikaza.imot.bg

0886/149 700

0886/149 701

дом. 076/60 55 83 076/60 58 11

новата сграда на ъгъла на ул. Кракраи ул. Райко Даскалов - ет. 1

НИКОЛЕООД

ÁÎÂÈÍÀтел. 076/60 03 54, 0899/95 60 15

ул.”Кракра” 57/2Б

Агенцията е създадена през 1994 г.

e-mail: [email protected]

"Мила ЕМ" ЕООД

ПРОДАВА:1. ДВУСТАЕН,ЦЕНТЪР, ЕТ. 5,

ТЕЦ, 3 ТЕР., НЕПРЕХ.,ЮГ, РVС, ТАВАН,

НЕПОСЛЕДЕН ЕТАЖ- 30 000 ЕВРО

Нов блок в Изток, между Ю. Гагарин и Бл. Гебрев,

апартаменти от 60 до 130 кв.м, без комисионна за купувача

1. Магазин, Център, 55 кв.м - 50 000 лв.2. Магазин, Изток, нов завършен, лукс, 25 кв.м - 19 000 евро3. Магазин, Изток, 45 кв.м - 35 000 лв.4. 1-ст, СЦ, тх., пл., ТЕЦ, ет. 3, РVС - 27 000 лв.5. 1-ст., Център, тх., пл., ТЕЦ, ет. 2 - 35 000 лв.6. 1-ст-ни., Тева, тер., ет. 4, ет. 2 - 21 000 лв.; 19 600 лв.7. 1-ст-ни., Мошино, ет. 5, юг, отл. - 25 000 лв.8. 1-ст., Изток, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер., напр. баня, юг - 23 900 лв.9. 1-ст-ни, Изток, Ю.Гагарин, ет. 8, ет. 6, ТЕЦ, РVС- 23 000 лв.; 18 000 лв.; 27 000 лв.10. 2-ст., Площада, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 24 000 евро11. 2-ст., СЦ, ет. 6, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 39 000 лв.12. 2-ст-ни, СЦ, тх., ет. 1; 2 и 3, ТЕЦ - 60 000 лв.13. 2-ст., Център, тх., пл., ет. 8/9/, асансьор, тер. - 42 000 лв.14. 2-ст., Център, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., РVС, саниран, преустр. - 42 000 лв.15. 2-ст., Център, ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 44 000 лв.16. 2-ст, Център, до Пазара, ЕПК, ет. 5, юг, тер. - 40 000 лв.17. 2-ст., Пашов, ет. 1, ТЕЦ - 25 000 лв.18. 2-ст., Пашов, ет.2, 3 тер., мн.добър 27 500 лв.19. 2-ст., Тева, eт.3, тип звезда, ТЕЦ, подобрения - 30 000 лв.20. 2-ст., Тева, ет. 8, работещ асансьор, без ТЕЦ - 16 000 лв.

21. 2-ст., Мошино, ет. 7, 2 тер., РVС, асансьор - 33 000 лв.22. 2-ст., Мошино, ТЕЦ, 2 тер., РVС - 31 000 лв.23. 2-ст., Изток, ет. 1, ТЕЦ, тер., до спирка - 32 500 лв.24. 2-ст., Изток, по-нов блок, РVС, асансьор - 29 000 лв.25. 2-ст., Изток, ет. 6, преустр., по-нов, до спирка - 35 500 лв.26. 3-ст., Център, нов блок, ет. 2 - 95 000 лв.27. 3-ст., Център, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер. - 51 000 лв.28. 3-ст., Мошино, ет. 3, непреходен - 37 500 лв.29. 3-ст., Тева, ет. 6, РVС, подобрения - 38 000 лв.30. 3-ст., Изток, ет. 3/4/, тх., пл., ТЕЦ, 72 кв.м, тер. - 45 000 лв.31. 3-ст., Изток, ет.8, раб.асансьор, непреходен 40 000 лв.32. 3-ст. Изток, ет. 6, ет. 7, ТЕЦ, подобрения - 43 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:1. Гарсониера, Изток, тер., ет. 3, ч. обзаведена, УТИНОР - 160 лв.2. Двустаен, Пашов, ет. 2, обзаведен - 190 лв.3. Магазин, Център, партер, витрина, 55 кв.м + 55 кв.м - 300 лв.4. Магазин, Изток, Бл. Гебрав, 60 кв.м - 500 лв.5. Офис, Център, партер, до Съда, нова сграда - 130 лв.6. Офис, Изток, лукс, 31 кв.м, нова сграда, обзаведен, тер. - 250 лв.

1. Гарсониера, Топ-Център, ет. 6, 2 тер., тх., ТЕЦ, /за ч.л./ - 26 000 евро2. Гарсониера, ул. От. Паисий, след ремонт, ет. 1 - 55 000 лв.3. Гарсониера, Проучване, лукс, ет. 3 - 29 900 лв.4. Двустаен, Топ-център, ет- 3, ТЕЦ, 72 кв.м - 29 500 евро5. Двустаен, Център, ет. 2, юг, удобен и за офис - 30 000 евро6. Двустаен, Пашов, ет. 4, ТЕЦ - 26 500 лв.7. Къща, Дивотино, 2 ет., тх., пл., дв. 600 кв.м - 30 000 евро8. Къща, Дивотино, РЗП: 150 кв.м, дв. 400 кв.м - 56 000 лв.9. Къща, Кошарево, ЗП: 60 кв.м,2 ет. + таван, нова, дв. 1 000 кв.м - 30 000 лв.10. Къща, Рударци, ЗП: 60 кв.м, 2 ет., дв. 550 кв.м, лукс - 155 000 евро11. Парцел, Калкас, 700 кв.м, изгодно12. Парцел с. Люлин, 800 кв.м, с два масивни гаража - 20 000 евро13. Парцел, Рудничар, 800 кв.м, със стара къща - 15 000 лв.14. Парцели, Дивотино, 785 кв.м, 1 337 кв.м, 900 кв.м и 830 кв.м - изгодно15. Парцел, с. Негованци, център, 620 кв.м - 7 000 лв.16. Парцел, Драгановец, 380 кв.м, с масивен гараж - 33 000 лв.17. Кафе- клуб, ИЦ, 76 кв.м, СОТ, ТЕЦ, клим., въздухопр. - 45 000 евро

ДАВАМ ПОД НАЕМ:1. Гарсониера, Център, ТЕЦ, обзаведена - 200 лв.2. Двустаен, ул. Кракра, ч. обзаведен, ТЕЦ - 200 лв.3. Двустаен, Пашов, ТЕЦ, обзаведен - 200 лв.4. Магазин, офис, Топ-център, 30 кв.м - по договаряне

0894/615 757; 0878/787 453

сл. 076/59 28 66

1. Боксониера, Изток, ет. 1, юг - 16 700 лв.2. Гарсониера, Мошино, ет. 2, хубав блок - 23 000 лв.3. ГАРСОНИЕРА, МОНТЕ КАРЛО, ТХ., ПЛ., ТЕЦ, ТЕР. - 29 000 ЛВ.4. Гарсониера, Изток, ет. 8, юг - 19 000 лв.5. Двустаен, СЦ, ет. 6, ТЕЦ, тер., тх. - 41 000 лв.6. Двустаен, около Пазара, ет. 4, без ТЕЦ - 40 000 лв.7. Двустаен, Дараци, ет. 5, среден, южен - 37 000 лв.8. Двустаен, Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 28 000 лв.9. Тристаен, Център, ет. 1, 101 кв.м, тав. стая - 16 кв.м, с гараж - 38 000 еврро10. Тристайни, Тева, ет. 3, ет. 5 - 33 000 лв.11. МАГАЗИН, УЛ. “СТРУМА”, 69 КВ. М,ДЕЛИМ НА ДВЕ ЧАСТИ - 49 000 ЛВ.12. Новопострен, самостоятелен, търговски обект,кафе-закуска, 38 кв.м, на топ-място, в кв. Мошино - 50 000 лв

ДАВА ПОД НАЕМ:1. Гарсониера, Мошино, ет. 2, ч. обзаведена - 170 лв.2. Двустаен, Център, лукс, обзаведен - 250 лв.3. Двустаен, Тева, обзаведен, ет. 4 - 200 лв.4. Двустаен, Изток, нап. обзаведен, ет. 5, РVС - 200 лв.5. Двустаен, Изток, нап. обзаведен, отл. - 300 лв.

ул.”Търговска” 42, ет.3 /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;0878/655 822

Кантораза недвижими

имоти

Орел “EООД”

ПРОДАВА:1. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 3, ЕПК, тер., юг - 35 000 лв.2. Гарсониери, Пашов, ет. 3, ет. 7 - 25 000 лв.; 21 000 лв.3. Гарсониери, Тева, ет. 6; ет. 5; ет. 4, с тер.- 19 000 лв.; 20 000 лв.; 21 000 лв.4. Гарсониера, Тева, преустр., в Двустаен, ет. 5, тер., юг - 23 000 лв.5. Гарсониера, Мошино, ет. 4, средна, РVС - 25 000 лв.6. Гарсониера, с. Филиповци, Трънско, ет. 2, след ремонт - 4 000 евро7. Двустайни, Център, ет. 1; ет. 2; ет. 5, отлични - 33 000 лв.; 44 000 лв.; 38 000 лв.8. Двустаен, до Пазара, тух. пл., ет. 2, две голями тер. - 52 000 лв.9. Двустаен, ул. От. Паисий, ет. 4, след осн. рем., РVС, 2 тер. - 49 000 лв.10. Двустаен, Проучване, ет. 5, обз., мн. добър - 40 000 лв.11. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, 2 тер., РVС, лукс обз. и ремонтиран- 40 000 лв.12. Двустайни, Пашов ет. 4, ет. 5, с 3 тер., юг, ЕПК - 37 000 лв.; 36 000 лв.13. Двустаен, Пашов, след ремонт, ТЕЦ, ет. 1 - 28 000 лв.14. Двустайни, Тева, 2 тер., ет. 8, ет. 6 - 15 000 лв.; 26 000 лв.15. Двустаен, Изток, ет. 5, ет. 7, ет. 4 - 29 000 лв.; 28 000 лв.; 35 000 лв.16. Двустайни, Бл. Гебрев, ет. 2; ет. 4, след ремонт - 31 000 лв.; 35 000 лв.17. Тристаен, Център, панел, мн. добър - 40 000 лв.18. Тристаен, Мошино, ЕПК, ет. 5, с екстри, ет. 3 - 40 000 лв.19. Спешно Тристаен, Тева, без ТЕЦ - 28 000 лв.20. Тристаен, Пашов, ет. 4, 3 тер. - 35 000 лв.21. Тристаен, Изток, ет. 8, ет. 4 - 35 000 лв.; 38 000 лв.22. Спешно, Петстаен, луксозен, Топ-център,ново стр., ет. 5, обз., с 3 тер. - 65 000 евро23. Луксозен 2-ри ет., 74 кв.м, кв. Даскалово, сам. два вх. - 49 000 лв.24. Къща, с. Кошарево, център, сутерен + ет., двор 400 кв.м - 6 000 лв.25. Къща, с. Даскалово, сутерен + етаж, двор - 42 000 лв.26. Къща, кв. Клепало, гараж + 2 ет., дв. 300 кв.м - 50 000 лв.27. Къща, с. Извор, Радомирско, дв. 500 кв.м - 20 000 лв.28. Офис, Ид.ц., 16 кв.м, нова админ. сграда, функциониращ офис- 16 000 лв.29. Спешно луксозно оборудван Автосервиз, Мошинои едно етажна къща от 60 кв.м, след ремонт, с дв. 400 кв.м - 85 000 лв.30. УПИ над Болницата, 400 кв.м - 20 000 лв.31. УПИ, кв. Даскалово, 800 кв.м - 30 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:1. Гарсониера, РЦ, след осн. ремонт, обзаведена - 200 лв.2. Гарсониера, Пашов, ет. 2, обзаведена - 150 лв.3. Двустаен, Тв. ливади, нап. обз., луксозен - 330 лв.4. Двустаен, Мошино, ет. 2, нов блок, обз. - 200 лв.5. Двустайни , Изток, ет. 2, ет. 4, ет. 5, ет. 8, нап. обз.- 200 лв.; 220 лв., 200 лв.

КУПУВА:1. Къщи, над Автогарата, Изток и Даскалово - до 70 000 лв.2. Гарсониери, Изток - до 28 000 лв.3. Двустайни Център и Изток на по-нисък етаж

Съдействие за жилищни кредити

ГАРСОНИЕРИ:1. Мошино, ет. 1, ТЕЦ - 25 000 лв.2. Мошино, ет. 2, ТЕЦ - 23 000 лв.3. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 25 000 лв.4. Изток, ет. 7, РVС, изолация, ремонт - 23 000 лв.5. Изток, ет. 1, ТЕЦ, РVС - 26 000 лв.6. Изток, ТЕЦ, алум. дограма - 20 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:1. Изток, ТЕЦ, тер., комун. място - 31 000 лв.2. Изток, ТЕЦ, тер., PVC - 29 800 лв.3. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 38 000 лв.4. Изток, ет. 1, ТЕЦ, тер., РVС, лукс - 48 000 лв.5. Изток, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 34 000 лв.6. Изток, ет. 3, ТЕЦ, тер., РVС, ремонт, тх., пл. - 55 000 лв.7. Изток, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, тер., юг - 45 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:1. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., непреходен, РVС - 47 000 лв.2. Изток, ЕПК, ет. 7, ТЕЦ, тер., 98 кв.м - 65 000 лв.3. Изток, ет. 1, ТЕЦ, тер. - 39 000 лв.4. Изток, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 32 000 лв.5. Мошино, ет. 3 ТЕЦ, тер., непреходен - 41 000 лв.6. Мошино, ет. 4, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 28 000 евро7. Мошино, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., РVС, след ремонт - 45 000 лв.8. Мошино, ет. 1, изолация, тер., ТЕЦ - 39 000 лв.

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:1. Къща, Изток, РЗП: 60 кв.м, дв.400 кв.м - 60 000 лв.2. Къща, Изток, тх., пл., 2 ет., дв. 500 кв.м - 80 000 евро3. УПИ, Мошино, 830 кв.м, равен,на гл. път, подх. за бизнес - 20 000 евро4. УПИ кв. Мошино, 400 кв.м, ток, вода - 20 000 лв.5. УПИ, Мошино, 1 дка - 35 000 лв.6. УПИ, Изток, 660 кв.м - 25 евро/кв.м7. Парцел, Мошино, 800 кв.м - 26 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:1. Гарсониера, Мошино, ет. 2, ТЕЦ - 200 лв.2. Гарсониера, Изток, ет. 4, ТЕЦ, ч. обзаведена - 150 лв.3. Помещение, Изток, 20 кв.м, сан. възел - 250 лв.4. Помещение, Изток, 23 кв.м - 220 лв.5. Магазини, Изток, х 35 кв.м, санитарен възел - 300 лв.

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

1. Кв. Мошино, ул. "Юрий Гагарин" 7076/67 30 55;

0896/751 787

ВИЛИ И КЪЩИ:1. Вила, Рударци, дв. 752 кв.м,РЗП: 240 кв.м, 4 ет. - 125 000 евро2. Къща, Кладница, РЗП: 280 кв.м,дв: 500 кв.м, санирана, PVC, + къща загости с РЗП: 40 кв.м, басейн- 170 000 евро3. Къща, Сладк. коопер., тх.,пл., самост., 2 ет., дв. 300 кв.м- 50 000 лв.4. Къща, с. Сопица, 3 ет., 700 кв.м,нова, завършена - 40 000 лв5. С. Ярджиловци, 3 стаи,дв. 840 кв.м, равен - 22 000 лв.6. Къща, Ковачевци, 3 ет.,РЗП: 270 кв.м, дв. 1 050 кв.м - 60 000 лв.7. Къща, Бобораци, дв. 1 дка, 2 ет. - 25 000 лв.8. Къща, Прибой, нова,2 ет., дв. 400 кв.м - 28 000 лв.9. Вила, Рударци, дв. 595 кв.м,2 ет., гараж - 58 000 евро

СПЕШНО КУПУВА:1. Двустаен, Ид.ц. - до 30 000 евро2. Тристаен, Център - до 40 000 евро3. Двустаен, Изток - до 34 000 лв.4. Боксониера, Център - до 32 000 лв.5. Двустаен, Проучване - до 34 000 лв.

Телефони:076/67 34 03;

Àãåíöèÿ çà íåäâèæèìè èìîòèул. "Благой Гебрев" 38 /срещу Казабланка/

ТОП ОФЕРТИ:1. Гарсониера, Изток, ет. 6, за ремонт - 18 000 лв.2. Двустаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, 1 тер., ет. 4 - 25 000 лв.3. Тристаен, Център, ет. 3, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 38 000 евро4. Две къщи, до Детска градина, дв. 500 кв.м - 25 000 лв.5. Вила, с. Рударци, дв. 530 кв.м, РЗП: 90 кв.м,I-ви ет., хол, кухня, вътр. стълби, II-ри ет., 3 спални+ сан. възел, завършена обитаема,целогодишен достъп - 39 000 евро6. Офис, нова бизнас сграда, до Съда, 40 кв.м- 550 евро/кв.м7. Магазин, 25 кв.м, Р. Димитров, луксозен, витрини,гранитогрес, завършена баня, СОТ,в търговски комплекс, с 7 магазина - 16 000 евро8. Парцел, Изток, 16 дка, възл. място - 1 400 000 евро9. Парцел, Изток, 8 дка - 750 000 евро

КУПУВА:1. Гарсониера, Изток, Мошино2. Двустаен, Изток, Мошино, Пашов3. Тристаен , Изток

0888/689 535

ДАВА ПОД НЕМ:

1. Помещение, 180 кв.м, Изток, “Бл. Гебрев”- 1 800 лв.2. Разработен фризьорски салон,кв. Изток, ул. Благой Гебрев - 240 лв.3. Офис, Изток, ул. Бл. Гебрев,ет. 1 климатик, СОТ - 200 лв.4. Магазин, ул. Бл. Гебрев, ет. 1,СОТ, климатик, WC , 48 кв.м - 420 лв.5. Магазин, ул. Бл. Гебрев, 48 кв.м - 400 лв.

Моля з

аплащ

айт

е, реклам

нит

е с

и к

арет

а о

т 0

1. до 0

5.0

1.2

013 г

. О

т р

ъководст

вот

о н

а в

ест

ника!!!

Page 8: ISSN 1312-7012  ÏÅÐÍÈÊ ÃÐÀÍÈÖÈ ÍßÌÀ, ÂÑÈ×ÊÈ ÑÌÅ ÅÄÍÎ!sapernik.info/broeve/04.02.2013/files/full 23.pdf · /с/у чешмите на централната

Имоти8 4 февруари 2013 г. Съперник

Ул. "Черешово топче" № 2, ет. 2, офис 10 /срещу Пожарната до ЕОДент/

GSM: 088/7938 108;Тел. 076/ 60 19 23; 0894/416 188

ПРОДАВА:1. Гарсониери, Дараците, ет. 7, ТЕЦ, тер., лукс - 30 000 лв.2. Гарсониера, Пашов, ет. 5, ТЕЦ - 25 800 лв.3. Гарсониера, Мошино, ет. 3, ТЕЦ, РVС, преустр. - 24 800 лв.4. Гарсониера, Изток, ет. 7, лукс, преустроена - по договаряне5. Двустаен, Ид.ц., ет. 3, тх., ТЕЦ - 39 800 лв.6. Двустайни, Тв. ливади, тх., ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.; 27 000 лв.7. Двустаен, Могиличе, ет. 1, 73 кв.м, тх. - 32 000 лв.8. Двустайни, Изток, УТИНОР, ТЕЦ, тер., ет. 7, ет. 4 - 49 000 лв.; 42 000 лв.9. Двустайни, Изток, ет. 2; ет. 3, 2 тер., ТЕЦ, преустр. - 36 000 лв.10. Тристайни, Ид.ц., тх., пл., ТЕЦ, ет. 6, тер, таван; ет. 2 - 29 000 евро11. Тристаен, Център, ет. 2, ТЕЦ, тер., подобр. - 36 000 евро12. Тристаен, Център, непрех., ет. 1, ТЕЦ, тер. - 41 000 лв.13. Тристаен, ул. Търговска, ет. 1, 104 кв.м, тх., ТЕЦ - 47 500 евро14. Тристаен, Мошино, ет. 1, ТЕЦ, тер., отличен - 45 000 лв.15. Тристаен, Мошино, ет. 5, РVС, подобрения - 44 800 лв.16. Тристаен, Изток, ет. 3, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 35 000 евро17. Тристаен, Изток, ет. 1, ТЕЦ, тер., непрех. - 38 000 лв.18. Тристаен, Изток, ет. 3, ТЕЦ - 47 000 лв.19. Къща, кв. Църква, ЗП: 70 кв.м, дв. 450 кв.м, 2 ет. - 35 000 евро

20. Къща, Мошино, 1 ет., дв. 440 кв.м - 26 500 лв.21. Къща, над Автогарата, сут. + ет., 2 гаража,РЗП: 140 кв.м, дв. 230 кв.м - 38 000 евро22. Къща, Драгановец, ЗП: 65 кв.м, дв. 300 кв.м - 45 000 лв.23. Къща, кв. Ралица, 2 ет., пл., дв. 560 кв.м - 38 000 евро24. Къща, Кладница, 2 ет., ЗП: 72 кв.м, дв. 800 кв.м - 60 000 евро25. Къща, Соф. шосе, 45 кв.м, дв. 140 кв.м - 26 000 лв.26. Къща над Автогарата, РЗП: 120 кв.м. дв. 280 кв.м. - 41 000 лв.27. ПИ, Мошино, 2 700 кв.м, пром. зона - 30 евро/кв.м28. Парцел, Кладница, 610 кв.м, асф., цел. достъп - 24 000 евро29. Парцели, Рударци, 500 кв.м; 1 330 кв.м; 716 кв.м- 40 евро/кв.м; 35 евро/кв.м30. Парцел, Даскалово, Център, 630 кв.м, ток, вода - по договаряне31. ПИ, Изток, външна магистрала, 2 180 кв.м - по договаряне32. УПИ, ВГМ, 1 200 кв.м; 800 кв.м - 45 евро/кв.м; 35 евро:кв.м33. УПИ, Изток, 2 060 кв.м; 1 700 кв.м - 30 евро/кв.м; 35 евро/кв.м34. УПИ, 600 кв.м; 1 200 кв.м, Мошино, гараж - 30 евро/кв.м

ДАВАМ ПОД НАЕМ:1. Гарсониера, Мошино, ет. 5, частично обзаведена - 110 лв.2. Двустайни, Ид.ц., обзаведен, ет. 7, ет. 1, тх., ТЕЦ - 200 лв.; 230 лв.3. Двустаен, Изток, ет. 7, обзаведен, ТЕЦ - 200 лв.4. Тристаен, Изток, обзаведен, ет. 2 - 300 лв.

Êàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ Тел.:Тел.:Тел.:Тел.:Тел.: 0895/718 709 0895/718 709 0895/718 709 0895/718 709 0895/718 709

088/8215 130, 076/60 13 38088/8215 130, 076/60 13 38088/8215 130, 076/60 13 38088/8215 130, 076/60 13 38088/8215 130, 076/60 13 38

ул. “Н. Цанов” 34, /надул. “Н. Цанов” 34, /надул. “Н. Цанов” 34, /надул. “Н. Цанов” 34, /надул. “Н. Цанов” 34, /надр-т р-т р-т р-т р-т “““““Елит”/, ет.2, офис: 7Елит”/, ет.2, офис: 7Елит”/, ет.2, офис: 7Елит”/, ет.2, офис: 7Елит”/, ет.2, офис: 7

“ЕЛИОН”ЕООД

ПРОДАВА:1. Гарсониера, Изток, Албените, ет. 6, ТЕЦ - 28 000 лв.2. Гарсониера, Изток, УТИНОР, ет. 5, ТЕЦ, тер., юг - 38 000 лв.3. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, УЛ. ОТ. ПАИСИЙ, ТХ., ЕТ. 7, 3 ТЕР., ТЕЦ, ЮГ - 24 000 ЕВРО4. Двустаен, Ид.ц., на супер място, ет. 3, двойна тер., РVС изолация - по договаряне5. Голям Двустаен, Ид.ц., до Общината, 73 кв.м, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, добър блок - 49 000 лв.6. Двустаен, Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.7. Двустаен, Изток, УТИНОР, ет. 6, преустр., обособен в мезонет - по споразумение8. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 6, ТЕЦ, ЮГ, ЛУКС, РЕМОНТ - 30 000 ЛВ.9. Двустаен, Изток, в района на Кметството, тх. ТЕЦ, мазе, таван - 32 500 лв.10. Тристаен, Мошино, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер., лукс ремонт - 53 500 лв.11. ТРИСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 2, НЕПРЕХ., РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЕН, РVС ИЗОЛАЦИЯ - 45 000 ЛВ.12. Тристаен, Изток, ет. 1, ремонтиран, подходящ и за бизнес, обзаведен - 59 000 лв.13. Четиристаен, Изток, тх.., ТЕЦ, тер., 110 кв.м, лукс ремонт - 45 000 евро14. Петстаен, СЦ,, нов блок, ет. 4, ТЕЦ, мн. подобрения, обзаведен - 70 000 евро15. Къща, Стара Тева, 2 ет., тавански ет., съвременно преустр., ремонт, дв. 380кв.м, барбекю - 50 000 евро16. Къща, с. Забел общ Трън, 2 ет., РЗП: 160 кв.м, нова, раздвижена, дв. 848 кв.м - 50 000 лв.17. Къща, Църква, над Кметството, 1 ет., пл., ток, вода, дв. 470 кв.м - 50 000 лв.18. Вила, Дебели лак, нова, ЗП: 90 кв.м, комуникации, дв. 900 кв.м, масивна сграда - 30 000 евро19. Парцел, Варош, 525 кв.м, комуник., готов проект за къща - 39 500 лв.20. Парцели, с. Люлин, от 500 до 1 500 кв.м, добър достъп, равен, комуникации - от 10 до 19 евро/кв.м21. Парцел, Мошино, на 2 ул., 1 000 кв.м, комуникации - 21 евро/кв.м22. Парцел, Тева, 576 кв.м, със започнат нов строеж, съвр. архитектура, РЗП: 150 кв.м - 30 000 лв.23. Земя в местността Войниковец, 1 500 кв.м - 15 000 лв.24. УПИ, Студена, 609 кв.м, ограден, равен, в близост ток и вода - 15 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:1. Помещение, Център, 20 кв.м - 150 лв.2. Офис, Център, ул. Кракра, 35 кв.м, ремонт - 250 лв.

СПЕШНО КУПУВА:1. ГАРСОНИЕРА, ТВ. ЛИВАДИ, МОНТЕ КАРЛО, БЕЗИСТЕНА

2. ГАРСОНИЕРА, ИЗТОК, МОШИНО - ДО 26 000 ЛВ.3. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, МОШИНО - ДО 35 000 ЛВ.

4. ТРИСТАЕН, Ю. ГАГАРИН, УТИНОР ИЛИ БЛОКОВЕТЕ СРЕЩУ ТЯХ5. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, /ОТ УЛ. ОТ. ПАИСИЙ ДО УЛ. СТРУМА/ - ДО 30 000 ЕВРО

[email protected]

ПРОДАВА:1. Гарсониера, Ид.ц., добра, след рем. - 27 000 лв.2. 1-ст., Тв. ливади, ЕПК, тер. - 32 000 лв.3. 1-ст., Тева, ТЕЦ, тер., след ремонт - 22 000 лв.4. 1-ст., Тева, ТЕЦ, тер. - 19 800 лв.5. 2-ст., Ид.ц., ТЕЦ, тер. - 43 000 лв.6. 2-ст., Тв. ливади, ЕПК, добър, 2 тер. - 42 000 лв.7. 2-ст., Тева, ТЕЦ, тер. - 28 000 лв.8. 2-ст., Тева, ет. 2, ТЕЦ, тер., добър - 32 000 лв.9. 2-ст., Изток, ТЕЦ, тер., добър - 28 000 лв.10. 2-ст., Изток, след ремонт, ТЕЦ, тер. - 28 000 лв.11. 2-ст., Ид.ц., ТЕЦ, юг - 32 000 евро12. 2-ст., Тв.ливади, тх., ТЕЦ, пл., отличен - 40 000 лв.13. 3-ст., Ид.ц., ТЕЦ, тер. 30 000 евро14. 3-ст., Ид.ц., ТЕЦ, тер. 62 000 евро

КЪЩИ:1. Къща Протожерица, РЗП: 130 кв.м,гараж, дв. 350 кв.м - 40 000 лв.2. Къща, над Автогарата, РЗП: 60 кв.м,дв. 180 кв.м - 35 00 лв.3. Къща, Драгичево,РЗП: 200 кв.м, дв. 450 кв.м - 50 000 евро4. Къща, Център, ЗП: 70 кв.м, дв. 220 кв.м,след ремонт - 35 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:1. Двустаен, ул. Търговска, обз. - 300 лв.2. Двустаен, Ид.ц., обзаведен - 300 лв.3. Тристаен, Пашов - 300 лв.

АГЕНЦИЯ “АРГО”

тел./факс: 0877/698 384;0898/56 97 84; 0888/820 327

ул. “Кракра” 15, ет.1

ГАРСОНИЕРИ:1. Боксониера, Изток, без ТЕЦ, топла вода - 16 500 лв.2. Пашов, ТЕЦ, ет. 4, 2 тер. - 25 000 лв.3. Красно село, ет. 2 - 23 000 евро4. Център, ет. 2, пл., без ТЕЦ - 30 000 лв.5. Тева, ет. 2, 3, 4 - по договаряне6. Мошино, ет. 1, ТЕЦ,; ет. 7, ТЕЦ, преустр.-23 000лв.; 24 000лв.7. Изток, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер., - 25 000 лв.;8. Радомир, ет. 2 - по договаряне; ет. 7, ет. 8 - 13 200 лв.9. Помещение за бизнес, Център, 13 кв.м - 8 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:1. Център, на Пазара, тх., 2 тер., ет. 5, ТЕЦ - 45 000 лв.2. Центъра, ет. 1, тх., ТЕЦ, 2 тер.,подходящ за кабинет - 27 500 евро3. Центъра, 50 кв.м, ет. 8/9/, тх., ТЕЦ, 2 тер. - 21 000 евро4. Пашов, ет. 8, ТЕЦ, тер., мет. врата,РVС, теракот, ламинат - 29 000 лв.5. Изток, ет. 8, ТЕЦ, по БДС, раб. асансьор - 28 000 лв.6. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот- 28 000 лв.7. Радомир, кв. Тракия ет. 2 - 18 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:1. Център, ул. Вардар, ет. 1, тх., тер., ТЕЦ - 33 000 евро2. Тева, ет. 5, 2 тер., ТЕЦ, много добър - 40 000 лв.3. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв.4. Ид.Ц., 80 кв.м., тх., ТЕЦ, тер. - 56 000 лв.

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:1. Къща, Център, кв. Ралица, долепен близнак, пл- 33 000 евро2. Къща, над Сладкарска кооперация, ЗП: 100 кв.м,сут. + ет., таван, л. о., парцел 500 кв.м - 95 000 евро3. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж - 25 000 лв.4. Къща Дивотино, нова ЗП: 55 кв.м, сут. + 2 ет.,парцел 800 кв.м - 50 000 лв.5. Къща, с. Глоговица, /Трънско/,

ТТТТТелелелелелефони:ефони:ефони:ефони:ефони:60 13 1560 13 1560 13 1560 13 1560 13 15;;;;; 0898/680 417; 0898/680 417; 0898/680 417; 0898/680 417; 0898/680 417;

вечер: вечер: вечер: вечер: вечер: 076/60 52 68076/60 52 68076/60 52 68076/60 52 68076/60 52 68Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА ЗАЗАЗАЗАЗА НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД

Съдейства, за жилищни кредити и купува, Апартаменти, Къщи и ПарцелиЗП: 66 кв.м, дв. 1 дка, нова - 25 000 лв.6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,сут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.м - 120 000 лв.7. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м,гредоред, п: 800 кв.м - 35 000 лв.8. Къща, с. Вискяр, сут. + ет.,тавански етаж, дв. 700 кв.м, л.о. - 50 000 евро9. Къща, кв. Ралица, 2 ет., 2 пл., баня,тоалетна, ЗП: 90 кв.м, парцел 800 кв. м - 50 000 лв.10. Къща, с. Елов дол, ЗП: 70 кв. м, дв. 1 дка - 12 000 лв.11. Парцел, с. Дивотино, хубав,780 кв.м, със стара къща - 18 000 лв.12. Парцел, с. Бобораци, 1 дка - 10 000 лв.13. Байкушева махала, парцел 380 кв.м - 10 000 евро14. Парцели, кв. Клепало, 393 кв.м; - 19 650 лв .15. Парцел, с. Прибой, 650 кв.м, едноетажна къща- 10 000 лв.16. Парцел, Варош, 520 кв.м - 15 000 евро17. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м - 15 000 евро18. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м,равен между къщи - х 50 евро/кв.м19. УПИ, Брезник център, 700 кв.м, стара къща,започнат нов стр - 80 кв.м - 26 000 лв.20. с. Люлин 2,5 дка, дворно място - х 10 лв./кв.м

ДАВА ПОД НАЕМ:1. Гарсониера, Дараци, ч. обзаведена - 140 лв.2. Тристаен, София бул. България, кв. Г. Делчев, обз.- 400 лв.3. Соф. шосе, магазин 80 кв.м, със склад и WC - 230 лв.4. Гараж, масивен, към печатницата - 50 лв.5. Двустаен, Изток срещу Шел, ч. обзаведен - 200 лв.6. Двустаен, Изток, среден, юг, дългосрочно, ч. обз. - 190 лв.7. II-ри етаж от къща, над Болницата, обзаведен - 140 лв.8. Помещение, 34 кв.м. за склад, при Музея - 130 лв.

сл.тел.: 076/60 57 12GSM: 0878/66 38 68;“КРЕДО” ЕООД

КУПУВА АПАРТАМЕНТИ В ЦЕНТЪРА И КВАРТАЛИТЕПРОДАВА:

1. ГАРСОНИЕРА, МОНТЕ КАРЛО,ТХ., ПЛ., ТЕЦ, ТЕР. - 38 000 ЛВ.2. Гарсониера, Изток, ет. 6, южна,отлична, след ремонт, РVС, паркет - 27 300 лв.3. Гарсониера, Тева, ет. 4, ТЕЦ,тер., ламинат, мн. добра - 25 800 лв.4. Едностаен, Изток, 55 кв.м,тераса ЕПК, ТЕЦ, луксозен - 39 600 лв.5. ДВУСТАЕН, СЦ, ТХ., ПЛ., ТЕЦ, ТЕР. - 34 000 ЛВ6. ДВУСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 2, ТХ,ТЕЦ, 74 КВ.М, ЛУКС, ОТРЕМОНТ. - 52 000 ЛВ.7. ТРИСТАЕН, ВАРДАР, ЕТ. 1, ТХ,ТЕЦ, ТЕР., ДВОР - 34 200 ЕВРО8. Тристаен, Изток, ет. 2, осн. ремонт,с хубаво обзавеждане - 53 000 лв.9. ЗАВЕДЕНИЕ /КАФЕ-ЗАКУСКА/, МОШИНО,ТОП-МЯСТО, 60 КВ.М, СОТ, КЛИМАТИК - 48 500 ЕВРО

ул. Търговска, бл. 33 ет. 2

ПРОДАВАМ

ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ,

САМОСТОЯТЕЛНА

ПОСТРОЙКА, 132 КВ.М,

ПОДХОДЯЩА, ЗА

ВСЯКАКЪВ ВИД

ДЕЙНОСТ,

КОМУНИКАТИВНО

МЯСТО,

/БЕЗ ПОСРЕДНИК/

GSM: 0888/53 39 88

Тел: 0894/066 921; 076/591 967ул. Търговска № 33, вх. В, ет. 1

ПРОДАВА:1. Гарсониера, Тева, ет. 7/н/, ТЕЦ, преустр. в Двустаен - 21 500 лв.2. Гарсониера, Тева, ет. 6/н/ - 24 000 лв.3. Двустаен, Ид.ц., ет. 2, 76 кв.м - 60 000 лв.4. Двустаен, Ид.ц., ет. 3, 74 кв.м - 55 000 лв.5. Двустаен, Проучване, ет. 7/н/, 2 тер., ТЕЦ - 39 000 лв.6. Двустаен, Мошино, ет. 1, тх., пл., 76 кв.м, РVС - 36 000 лв.7. Тристаен, Изток, ет. 1, става за офис, дет. градина - 49 500 лв.8. Къща, ул. Търговска, 80 кв.м, дв. 150 кв.м - 66 000 евро9. Парцел, 700 кв.м, с лице на 2 ул., Калкас - 17 евро/кв.м10. УПИ, Център, 2 400 кв.м + ЗП: 1 300 кв.м - 250 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:1. Офис, ул. Търговска, 16 кв.м, първи надпартерен ет. - 100 лв.2. Офиси, ЦГЧ, от 30 до 80 кв.м, комун. място - 6 лв./кв.м3. Гарсониера, Ид.ц., ул. Търговска, нап. обзаведена - 230 лв.4. Гарсониера, Център, нап. обзаведена, ет. 2 - 180 лв.5. Гарсониера, Пашов, лукс, нап. обзаведен, нов блок - 290 лв.6. Гарсониера, Проучване, ч. обзаведен - 150 лв.7. Помещение, Ид. ц. 180 кв.м. партер, става за магазин,игрална зала, банков офис и др. - 1 000 евро

ТУК ЕМЯСТОТО ЗА

ВАШАТАРЕКЛАМА!

Page 9: ISSN 1312-7012  ÏÅÐÍÈÊ ÃÐÀÍÈÖÈ ÍßÌÀ, ÂÑÈ×ÊÈ ÑÌÅ ÅÄÍÎ!sapernik.info/broeve/04.02.2013/files/full 23.pdf · /с/у чешмите на централната

Съперник 9Имоти 4 февруари 2013 г.

Продавам, Двустаен, ул. Св. св. Кирил иМетоди, бл. 16, ТЕЦ, тухла, тераса, юг, 25 000лв. - коментар - тел. 0896/514 920Продавам, къща, кв. Рудничар, 57 кв.м, - 13

000 лв. - тел. 0896/620 327Продавам къща в с. Студена, РЗП: 140 кв.м,

двор: 1 000 кв.м, цена по договаряне – тел.0879/88 20 55УПИ, Димова махала, 1 100 кв.м,

разрешително за строеж, с Н=15 м и РЗП:2200 кв., продажба или обезщетение – тел.0899/19 42 00; 0899/19 42 02

Давам под наем магазин /помещение,офис и др./, кв. Изток, ул. Бл. Гебрев, бл. 18 ибл. 26, на оживено място - тел. 0888/874 595Давам под наем, салон подходящ за

танцови и спортни школи в Ид.ц. - тел. 0886/554 559Давам под наем, помещение, от 32 кв.м, на

ъгъла на ул. Отец Паисий и ул. Ал. Батембергза офис или магазин - тел. 0878/85 74 88Давам под наем, партерно помещение, 90

кв.м, ул. Ю. Гагарин 6, ул. Св. св. Кирил иМетодий 61, 120 кв.м - тел 60 35 74Давам под наем заведение, Изток, топ-

място, РЗП:132 кв.м - тел. 0887/88 40 95; 0888/50 32 37

Фирма “Надежда” търси автомонтьор, сопит и стаж - тел. 0888/323 674Вестник „Съперник” търси РЕКЛАМЕН

АГЕНТ с опит – тел.0887/88 40 95; 0888/50 3237

Давам уроци по английски език от първидо осми клас, събота и неделя - тел. 0897/223244Продавам холна гарнитура /диван, 2

фотьойла, 2 табуретки, изгодно - тел. 0896/788784Продавам пиролизно котле за отопление, 60KW

– тел.0887/88 40 95

имоти

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕНА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦАГАРАНЦИЯ

Представителство за Перник иOбластта ул.”Отец Паисий”№35

GSM 0888/21 85 08

бул. Юрий Гагарин 100А (довинпром) 076/60 85 85

SOS Детски селищаБългария

Нашата банкова сметка:Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913

Aвтокомплекс “Запад”ул.”От.Паисий”

(до бившияикономически

техникум)v автомивка външно ивътрешноv пране на килимиv денонощно охраняемпаркинг

тел.0893/37 20 40

Новооткритавтокозметичен

комплекс и денонощноохраняем паркинг

до старияИкономически

техникумнабира персоналтел.0893/37 20 73;

ГИПСОКАРТОН- Окачени тавани- Преградни стени- Праховобоядисване,на латекс

тел.0878/32 14 34

Д-р Джунковакушер-гинеколог

приема от 14 00 до 18 00 чпрегледи, консултации,цитонамазка, ехография

Кв. Изток, ул. “Минск” 13 Б, ап. 8GSM: 088/8700 258, тел. 7 49 05

ПРОДАВА:2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.подходящ за офис,дет. забавачка и др.

- 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

Сервиз за гумиv Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джантител. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

ДАВА СЕ

ПОД НАЕМ:

тел.0887/88 40 95;

0888/50 32 37кафе /т

оп-място/

17 000 м2 площ!

Над 25 000 артикула!

За вашият ремонт!САМО В ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪРЗА МОДЕРНО СТРОИТЕЛСТВО

“МАЛ-МУК”гр. Перник, ул. “Владайско

въстание”тел: 076/67 22 23;67 22 24

e-mail: [email protected]

разни

работа

наем

НАЦИОНАЛНИЯТСОТ

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА ИИЗГРАЖДАНЕ

НА СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНИ,ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ ИТЕЛЕВИЗИОННИ СИСТЕМИ.

КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА.ОХРАНА СЪС СОТ И ФИЗИЧЕСКА

ОХРАНАТел.: 076/60 48 40; 0888/29 29 62

Мож

е д

а в

идит

е,

ваш

ит

е р

еклам

ни к

арет

а и

на е

лект

ронот

о и

здание,

на в

ест

ника w

ww

.sapern

ik.info

Набирамаргонистиза Чехия

добри условия- тел. 0885/46 21 16;

00420603757589

ДАЙДЖЕСТ

Тонга и Тобаго ни изпреварватпо грамотност

Центърът за демографска политика (ЦДП)състави класация на безумията вобразователната и научната сфера,предназначена специално за новия министърна образованието, науката и младежта.

Класацията визира проблемите отдемографска гледна точка. "Надеждата ни е,че поне в края на мандата на товауправление МОНМ, ръководено от единдоказан български учен и патриот, щеположи необходимите успешни усилия вполза на най-важната за бъдещето наБългария област от социалната практика",казва председателят на ЦДП ИскренВеселинов, цитиран от Дарик.

Под номер едно в класацията е записано:България е първа по неграмотност вЕвропейския съюз (ЕС), споредЕвропейската комисия (ЕК) 41% отучениците ни не са напълно грамотни. За2012 г. по грамотност сме на 53-то място всвета, далеч пред нас по грамотност саКиргизстан, Тринидад и Тобаго,Туркменистан, Тонга.

Според доклад на ЕК по Конвергентнатапрограма за 2012-2015 г., процентът нахората с трудности при четене у нас е най-високият в ЕС. Неграмотните българскиграждани, по данни на ЦДП, вече са между50-60%.

По официални данни 41% от лицата до 16години са неграмотни. Социалнотоминистерство посочва, че близо 70% от хоратабез работа у нас са напълно неграмотни.

Българският език е чужд за голяма част отбългарските ученици. По данни на

Министерството на образованието, науката имладежта (МОНМ) вече над половината отучениците в 1-3 клас нямат за майчин езикбългарския език. Те имат проблеми приусвояването му.

Под номер 2 в класацията е: Интелигентносттана нацията рязко намалява, по IQ ние вече смеслед Монголия, Казахстан. В списъка от 113страни по интелигентност ние сме едва на 47-мо място. У нас отличниците в училище са2,8%, докато във Финландия са 14,5%, т.е.близо пет пъти повече.

Номер три в класацията е: Цели 38% отбългарчетата не завършват започнатото сиобразование, много въобще не са учили.

Тези дни Регионалният инспекторат пообразованието на МОНМ в Русе обяви, че от 29000 ученици само около 20 000 посещаватучилище. По-добра, а някъде много по-драматична, е картината в почти всичкирегиони на България.

Под номер четири от ЦДП отбелязват: У насняма равен старт, равни права и равнивъзможности в образованието. Училището саотказа от възпитателните си функции, се казвав проучването, допълва БГНЕС.

От пета до десета позиция в класацията сазаписани още: Висшето образоване екомерсиализирано в безумна степен, агенти наДС са ректори и министри; В България работииндустрия за фалшиви дипломи, има пазар нанаучни степени и звания; НАОА продължава даоткрива ненужни университети, произвеждамененужни "специалисти"; Съществува доказанакорупция в държавното финансиране на научниизследвания; Създаване на задължениеродителите да предоставят 4-годишни си деца вдетски заведения; Най-бедната и най-неграмотната в ЕС страна постоянно и рязкоувеличава студентските такси.

Разсаддомати, пипер,

пауловния,овошки

гр. Радомир– тел.0888/548 493

Page 10: ISSN 1312-7012  ÏÅÐÍÈÊ ÃÐÀÍÈÖÈ ÍßÌÀ, ÂÑÈ×ÊÈ ÑÌÅ ÅÄÍÎ!sapernik.info/broeve/04.02.2013/files/full 23.pdf · /с/у чешмите на централната

Обяви10 Съперник4 февруари 2013 г.

Мож

е д

а в

идит

е,

ваш

ит

е р

еклам

ни к

арет

а и

на е

лект

ронот

о и

здание,

на в

ест

ника w

ww

.sapern

ik.info

БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1 бТВбТВбТВбТВбТВ05:50"Духът на здравето" /п./06:45"Тази сутрин"09:30"Преди обед" - дневно токшоу11:30"Кухнята на Звездев"12:00bTV Новините - обедна емисия12:30"Шоуто на Слави" /п./13:30"Женско царство" - сериал, еп. 8315:00"Призракът на Елена" - сериал, еп. 816:00"Американска наследница" - сериал17:00bTV Новините17:30"Лице в лице"19:00bTV Новините - централна емисия20:00"Огледален свят " - сериал, еп. 18, 1922:00bTV Новините - късна емисия22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу23:30"По средата" - сериал, с. 2, еп. 2000:00"Дневниците на вампира" - сериал01:00"Бойна звезда "Галактика" - сериал02:00"Преди обед" /п./03:40bTV Новините /п./04:10"По средата" /п./ - сериал, с.2, еп.2004:40"Модерно" /п./

06:00"Господари на ефира"06:30"Здравей, България"09:30"На кафе" - предаване на НТВ11:30"Бон Апети" - предаване на НТВ12:00"Малки жени" - сериен филм13:00Новините на Нова13:30"Млечният път" - сериен филм15:00"Доктор Куин Лечителката"16:00"Часът на Милен Цветков"17:00"Черешката на тортата" - тв шоу18:00"Сделка или не"19:00Новините на Нова20:00"Стани богат" - световно тв шоу22:00"Господари на ефира"22:30"От местопрестъплението: Маями"23:30Новините на Нова23:45"Щети" - сериен филм, 3 сезон00:45"Магнитико" - тв игра02:00"Черешката на тортата" - тв шоу02:45"Долината на слънцето" - сериенфилм03:45Новините на Нова /п/04:00"Доктор Куин Лечителката" -сериен филм /п/

Граждански обяви с безплатен талон изчакват реда си.

ЕДНОКРАТЕН ТАЛОН ЗА БЕЗПЛАТНА ОБЯВА ДО 10 ДУМИ...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ

ВКУСНО И ПОЛЕЗНО!

05:45Днес и утре/п/06:30Денят започва09:00По света и у нас09:10Денят започва с Култура10:00По света и у нас10:10Денят отблизо с Мария12:00По света и у нас12:30Малки истории12:55Апартаментът с Марта Вачкова13:55Сен Тропе - тв филм /228 епизод/15:05Младият Дракула - 14-сериен твфилм /Великобритания, 2006г./, 1 епизод,15:50Частен случай16:00По света и у нас16:10Новини на турски език16:20Ретро следобед: "Ку - ку"17:05Дързост и красота - /3118 епизод/17:30Бързо, лесно, вкусно18:00По света и у нас18:40Зелена светлина18:45Перла в короната - тв филм19:40Лека нощ, деца!: Кученце в джобче20:00По света и у нас20:45Спортни новини21:00История.bg22:00В кадър22:30Икономически новини22:55Зелена светлина23:00Денис и приятели00:00Срещу новините/п/00:45Апартаментът с Марта Вачкова01:30Перла в короната - тв филм02:25По света и у нас /п от 20:00/03:10История.bg/п/04:10Малки истории/п/04:20Денис и приятели

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН

Прекалено сте стремителни. Щенаправите впечатление сприсъствието и поведението си, но

не прекалявайте.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ

Само една дума или жест са всъстояние да ви развалят настроението.Прекалено надълбоко преживявате чуждитегрижи. Едно е да обичате близките си, а съвсемдруго да решавате проблемите им.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ

Нищо чудно, ако днес се наложида участвате навсякъде и във всичко. Постарайтесе да го направите по най-добрия начин, без дазасягате нечии интереси.

РАКРАКРАКРАКРАК

Интересен ден, изпълнен сдребни, но приятни изненади. И тъй катопредставителите на вашия зодиакален знак често севръщат към миналото след време с умиление ще си го

спомняте.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ

Така добре ще се справите сднешната си работа, че даже хора, които иматпретенциите да ви познават ще се удивят.Разчитайте на доброто си настроение.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА

Няма значение какво точно щенаправите, ще бъде забелязано и високо оценено.Радвайте се, че ви хвалят, но не губете реалната сисамооценка.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ

Фантазията виработи на бързи

обороти. Сега е моментът да серазвихрите и да я вложите в нещоприятно.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН

Въздържайте се отспорове и се постарайте

да предотвратите конфликтнитеситуации между близките си днес. Нереагирайте на провокациите им.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ

Ако се събудите с лошонастроение не обричайте целия си ден.Много скоро ще установите, че терзаниятави са били напразни .

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ

Бъдете предпазливи, акодвама от вашите приятели, независимо единот друг пожелаят да ви споделят тайните си.Може да изпаднете в неприятното положение .

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ

Нищо няма да се случи споредпредположенията ви и по-добре. Изненадващопосещение или телефонен разговор ще промениплановете ви, но от това само ще спечелите.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ

Предстои ви тежъкразговор. Помислете дали си

заслужава да защитавате нечии интереси идали той (тя) би направил същото заради вас.

Как да се храним вкусно и полезно през зиматаПрез зимният период се чувстваме съвсем различно. Проблемът не е в

това, че не носим леки, ефирни дрехи, вместо да се навличаме, а някои хорадори завиждат на животните, които спят зимен сън.

Но нещата не са толкова прости.Преди да заспят за цяла зима, животните следват определен хранителен

режим. Хората са склонни често да пренебрегват природнитезакономерности и търсят лесния начин. Предпочитанията в храненето санещата, които можем да си купим да приготвим по-лесно или някойполуфабрикат.

Не зимното време е виновно, че кожата ни изсъхва, косата ни отслабва,натрупваме излишни килограми и здравето ни страда. Трябва да знаем как дасе храним правилно през този сезон, за да се чувстваме добре.

През зимата трябва да поддържаме имунитета си, да имаме добъртоплообмен и да не се обезводняват клетките на организма ни. Имаме нуждаот повече калории, но не бива да допускаме натрупване на излишно тегло.

Променя се обмяната на веществата и изработването на някои хормонисе забавя. Намалява мелатонинът, заради по-малкото светлина, а това влияена настроението ни и то се влошава. Тогава посягаме към нещо сладичко ивкусно, за да се почувстваме по-добре и неусетно повишаваме теглото си.

Правилното хранене не изисква отказване от продукти, като мазнините,защото те ни осигуряват калории и енергия. В този период от годинататрябва да приемаме и животински и растителни мазнини. Дневната дажбатрябва да е не по-малко от 30 грама, като една трета от тях, да саживотински.

Липсата на белтъчини подлага хората на опасност от много инфекции ичести настинки. Белтъчините поддържат тонуса на мускулите ни ипредпазват през целия сезон.

Продуктите, които съдържат много растителни и животинскибелтъчини, са: бобови растения, соя, сирене, яйца, риба и месо. Трябва обачеда имаме мярка, защото излишъците се превръщат в мазнини.

Млечните продукти също съдържат много белтъчини, а се усвояват многолесно от организма и предпазват флората на стомаха, от което зависинашият имунитет, затова трябва задължително да присъстват вхраненето ни. Дневната нужда е между 70 и 100 грама, в зависимост отдвигателната активност, възрастта, пола и теглото.

Витамините са много важни през зимата, защото ни предпазват отболести. Всеки ден трябва да изяждаме по 5 различни зеленчука и плода, катонай-добре е да са сурови. Може да използваме и замразени, защото в тяхвитамините се запазват.

В сушените плодове също се запазват всички витамини и минерали. Трябвада ядем сушени сини сливи, стафиди, круши и ябълки, а ако ги смесим с орехии мед, ще запълним всички нужди на организма от хранителни вещества.

Много витамини можем да си набавим от цитрусовите плодове иликиселото зеле. Достатъчно е да изядем 150 грама, за да си набавим дневнатадажба, която ни е нужна.

0.05 Вечерен обзор0.35 Играчът - Игрален филм2.35 Вечерен обзор3.05 Пианистът - Игрален филм5.30 Белезите на Дракула - Игрален филм7.00 Всичко за боклука - Документален филм7.30 Бел Епок - Игрален филм9.15 Штрак9.30 Полицейски войни , 5-ти епизод – СериАЛ10.15 Гренландия, последните ловци -Документален филм10.50 Нещата от живота11.20 Да срещнеш приказния принц, 62-ри епизод12.05 Черният красавец - Анимационен филм13.00 Пернишки вести

КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ “КРАКРА”

13.15 Бягството на койота - Игр.филм14.50 Маша и Мечокът, 18-ти епизод15.00 Пернишки вести15.15 Шотландски боец - Игрален филм17.10 Почти идеален баща, 12-ти епизод18.00 Нещата от живота … и здравето19.00 Вечерен обзор19.30 Бакуган, 7-ми епизод - Сериенанимационен филм19.50 Полицейски войни, 6-ти епизод - Сериал20.35 Пространства за живеене, 13-ти епизод -21.00 Да срещнеш приказния принц, 63-ти епизод21.45 Вечерен обзор22.10 Штрак22.30 Огнени лисици - Игрален филм

Page 11: ISSN 1312-7012  ÏÅÐÍÈÊ ÃÐÀÍÈÖÈ ÍßÌÀ, ÂÑÈ×ÊÈ ÑÌÅ ÅÄÍÎ!sapernik.info/broeve/04.02.2013/files/full 23.pdf · /с/у чешмите на централната

Съперник Спорт 114 февруари 2013 г.

Адрес на редакцията:гр. Перник

"Св. св. Кирил и Методий"бл. 2 А, ап. 2; тел. 60-13-72

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТГлавен редактор:Любомира ПЕЛОВАЗам. главен редактор:Зоя ИВАНОВАКоментари и анализи:Коментари и анализи:Коментари и анализи:Коментари и анализи:Коментари и анализи:Валентин ВАРАДИНОВ

РЕПОРТЕРСКИ ЕКИПСилвия Григорова, Яне Анестиев,Виктория Станкова

ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКАИванка Василева, СтаниславаЛазарова, Цветелина Чавдарова,

СЧЕТОВОДСТВОРадка Лазова

УПРАВИТЕЛ: инж. ИВАН ПЕТРОВИЗДАТЕЛ: "ПЕТРО-МАКС" ООД

Дежурен редактор:

ОТДЕЛ РЕКЛАМА инж. Ани ПетроваХ-л “Струма”, ет. 2, ст. 208, телефон/факс: 60 31 29

РЕКЛАМНИ БЮРА:

1. Редакция в-к “Съперник”ул.”Св.Св.Кирил и Методий” бл.2 А тел.60 13 722. Кафе-клуб “Антония”нон-стоп кв.Изток ул.”Карл Маркс” 2 А тел. 67 30 833. Агенция “СИМЕОН -Д”ул.”Търговска” 42, ет.2, 60 26 26ISSN 1312-7012

Всеки автор носи отговорностза материала си

Разпространение:Лъчезар Лазаров

Печат:Печатница “Аргус”

Любомира ПЕЛОВА

Âîëåéáîëèñòèòå óäàðèõà „Èíâåñòáàíê Òåòåâåí âîëåé“Четвърта победа за миньорци от началото на сезона

до 8:7 за домакините,после гостите имахалеко предимство ра-венството дойде при18:18, но веднага следтова „Инвестбанк Те-тевен волей“ дръпна с2-3 точки. При 20:23Мирославов и Жечевсе сблъскаха в жела-нието си да посрещ-нат сервис на гости-те и те получиха че-тири геймбола. Ми-ньорци намалиха на22:24, но следващатаатака на волейболис-тите от Тетевен бе-ше сполучлива и сестигна до 22:25 и 1:1гейма.Третата частпо традиция се зипач-но равностойно ивървя така до 10:10.Тогава обаче тради-ционните грешки приизпълнение на сервисот страна на „Миньо-р“ в този мач спряхаи се видя, че тете-венци грешат достасериозно при посре-щане даже и на неосо-бено силен сервис.Виктор Костадиновим направи две точкидиректно от началенудар, а в този геймАдриан Аначков нап-рави цели четири. То-ва доведе до сериознапреднина от 21:14 вкрай на частта. Гос-тите се опитаха дасе върнат в гейма,стигнаха до 20:23 в

Привикват “чуковете”БФС привиква в понеделник 4 клуба от

първа и втора дивизия, за да разбере да-ли ще стартират в пролетния дял на пър-венството. Представителите на „Миньор”,„Спартак” (Пл), „Спартак” (Вн) и „Сливен”ще трябва да декларират писмено каквосмятат да правят, защото до първия кръгостава точно един месец. Най-тежко е по-ложението в „Миньор”, където има пре-димно хипотетични изгледи да се намеринов собственик.В Плевен общината обещада вкара 300 000 лева за издръжката натима, след като президентът му се отказа,като това ще спаси нещата поне до нами-рането на някакво решение.

Във Варна също подновиха тренировки,но бъдещето не е ясно.„Сливен” пък раз-полага единствено с юноши, след като ипоследният по-възрастен се махна от аут-сайдера. След писменото потвърждениена отборите ще бъде направена и програ-мата на първенствата.

Хазуров донесеточката на”Лиерс”

Костадин Хазуров донесе равенството1:1 на своя Лиерс срещу Локерен в мачаот 25-ия кръг на белгийското първенство.Това бе 8-и гол за българския нападателот началото на сезона.Гостите поведоха в17-ата минута чрез Персоонс, който севъзползва от подаване на Мият Марич ивкара за 1:0, а ситуацията за Лиерс станаоще по-лоша в 67-ата минута, когато Иб-рахим Аю получи директен червен картони остави тима си с човек по-малко.В 74-ата минута обаче Хазуров се възползваот асистенция на Бурабия и изравни, атри по-късно Локерен също остана с 10души на терена, след като Мокулу Тембебе пратен под душовете.Лиерс е на 14-апозиция с 20 точки, докато Локерен е 3-ис 44 пункта.

Страницата подготви Яне Анестиев

Бъдещето на единот славните българ-ски клубове, „Ми-ньор”, е сериозно зас-трашено. Ако не сестигне до положител-но развитие, отбо-рът е пред угрозатада фалира и въобщеда не поднови уча-стието си в “А” гру-па. Агенцията твър-ди, че в последнитеняколко дни шефове-те на Миньор (Пер-ник) търсят последнасветлина в тунела.По наша информацияблизки до клуба и по-литици са отправилипредложение към два-ма футболни олигар-си да помогнат в кри-зисния момент. Еди-ният от босовете и вмомента е собстве-ник на клуб в елита.Другият не е обвър-зан със собственост

във футболен отбори именно към него енасочена надежда-та.Според информа-ция на БЛИЦ цялатадрама около Миньор(Перник) е заради раз-деление и напрежениемежду ръководнитефактори в компания-та собственик на клу-ба. Както е известно,“Минна компания” всеоще владее пернишкияклуб, но отказва да гоиздържа. Генерал Йор-дан Димитров същоне може да осигурисредства за Миньор.Последната спаси-телна сламка е свър-зана със склоняванена един от дваматамощни бизнесмени,към които е отправе-на офертата. Ако ите откажат да да-дат макар и минимал-на сума, за да бъде за-

почнат сезонът, Ми-ньор наистина можеда фалира.Другият ва-риант е настоящиятсобственик на клубада бъде заставен даосигури съществува-нето му поне презпролетта. Задълже-нията на “жълто-чер-ните” към “Миннакомпания” са малконад 2 милиона лева.Именно те спиратобщината да влезевъв владение, тя неиска да ги изплати, акомпанията няма на-мерение да ги опрос-ти. В последнитеняколко дни се водятпреговори и със зас-трахователно дру-жество, което можеда помогне в издръж-ката на клуба. Споредгенерал Димитровпреговорите са в нап-реднала фаза.

Предлагат “Миньор” на двама

Пернишките волей-болисти стартирахапролетния дял на пър-венството във Вис-шата лига повече отдобре, след като спе-челиха мача си срещу„Инвестбанк Тетевенволей“ с 3:1. При то-ва без пари, подготв-яйки се единствено

заради любовта сикъм волейбола. За ка-пак и канитанът наотбора ДимитърСтаменов беше кон-тузен, но съотборни-ците му играха със-редоточено и стигна-ха до успеха. Пернича-ни започнаха равнос-тойно първата част

и поведоха на първо-то техническо пре-късване с 8:7.Последвалеко откъсване с13:10, но треньрът нагостите Петър Меч-каров взе техническопрекъсване и то сеоказа доста благоп-риятно за отбора му,който успя да израв-ни за 13:13, че и да по-веде със 17:14. Пос-ледва подем в игратана миньорци и равенс-тво от 20:20. Тогаваслед добри насочващисервиси на разпреде-лителя Виктор Кос-тадинов и добра бло-када се стигна до24:20, за да се затво-ри гейма при 25:21.Втората част същозапочна равностойно

тяхна вреда, но хуба-ва атака на Аначков идиректна точка отсеврис на Костадиновбяха достатъчни , зада спрят опитите имда обърнат резулта-та. Геймът приключипри 25:20.В четвър-тата част миньорцизапочнаха твърдеконцентрирано и ощедо първото техничес-ко прекъсване водехас три точки аванс за8:5. Не помогнаха ни-то смените от стра-на на гостите , нитопрекъсванията, взи-мани от треньора имПетър Мечкаров.Преднината на дома-кините неумолиморастеше – 12:6, 20:10и тук вече за всичкистана ясно,че гости-те няма да стигнат идо точка в този мач,въпреки че се надява-ха на пети гейм, вкойто, както се знае,всичко е възможно.Крайното 25:17 бешевъпрос на време, за дасе стигне до крайно-то 3:1. Мач, доказа-телство за морала ижеланието за игра напернишките волейбо-листи. Остава да севиди ще има ли пер-нишки безнесмен, кой-то пък да има морал,за да им помогне. Захора с възможности,всички знаем, че има.

Уважаеми колеги,ЧЕЗ осъществява амбициозна инвести-

ционна програма за подобряване на услу-гите за своите клиенти. Компанията все-кидневно извършва дейности, свързани сизнасяне или рециклиране на eлектричес-ки табла, ремонт на съоръжения по еле-ктрическите мрежи средно и ниско напре-жение, присъединяване на клиенти, кастре-не, профилактика на трафопостове и други.Успешната реализация на тези мерки нала-га кратковременни прекъсвания на еле-ктрозахранването, както следва:

Пернишка областОбщина БрезникНа 05.02.2013 г. /10.00-12.00 ч/ - гр. Брез-

ник - ул. “Цвета Лумбарова”, ул. “Лазар Лум-баров”, ул. “Богдан Митов”, ул. “Енчо Нико-лов”, ул. “Яне Сандански”, ул. “Иглика”, ул. “Г-еорги Стефанов”, ул. “Нестор Петров”

Община КовачевциНа 06.02.2013 г. /08.45 – 09.30 ч и 11.45 –

12.30 ч/ - с. Калище, с. ЕгълницаОбщина ПерникЗа периода 04.02.-08.02.2013 г. /09.00-

16.00 ч/ - с. Черна гора, с. ЛесковецЗа периода 04.02.-08.02.2013 г. /08.30-

09.30 ч и 16.00-16.30 ч/ - гр. Перник - кв. „Мо-шино” и кв. „Тева”

На 05.02.2013 г. /09.00-14.00 ч/ - гр. Перник -ул. “Димитър Благоев”, ул. “Ат. Накев”, ул.“Иван Шишман”, ул. “Вулкан”

На 05.02.2013 г. /09.00-13.00 ч/ - с. МещицаНа 06.02.2013 г. /09.00-13.00 ч/ - гр. Перник

- пл. “Кракра Пернишки” бл. 1 и 4На 06.02.2013 г. /16.00-16.30 ч/ - гр. Перник

- кв. “Изток”На 07.02.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Драги-

чево – централна частНа 09.02.2013 г. /10.00-14.00 ч/ - гр. Перник

– Банка ОББОбщина РадомирЗа периода 04.02.-08.02.2013 г. /09.30 –

16.30 ч/ - с. Горна Диканя - вилна зона, маха-ла „Гълъбова”, махала „Шипочка”, махала „Чу-петловска”, махала „Йоргова”, махала „Парта-лина”, махала „Клисурата”, махала „Джоргова”

На 05.02.2013 г. /09.00 – 12.00 ч/ - гр. Радо-мир - ул.”Райко Даскалов” от № 63 до № 83,ул.”Райко Даскалов” № 80, бл.8

На 05.02.2013 г. /13.00 – 16.00 ч/ - с. Коша-рите

На 06.02.2013 г. /09.00 – 12.00 ч/ - с. При-бой, с. Беланица, с. Негованци, с. Извор -махала „Мацалево”, “СК-13 ПЪТСТРОЙ” АД -асфалтова база Поцърненци, “ДОБРИЧ МЕЛ”АД - база Поцърненски хан, Напоителни сис-теми - ПС “Беланица”

На 06.02.2013 г. /08.45 – 09.30 ч и 11.45 –12.30 ч/ - с. Кошарите, с. Бобораци, с. По-църненци, с. Ал. Димитров, с. Извор, “М З Т“ АД - цех с. Извор, с. Кленовик, с. Житуша,с. Жедна, с. Касилаг.

На 06.02.2013 г. /08.45 – 09.30 ч и 11.45 –12.30 ч/ - с. Дебели лаг, „Екоел Холидейс“ЕООД - Ваканционно селище и администра-тивна сграда с. Дебели лаг, “ФИНАНС ПРОГ-РЕС” ООД - оранжерии Извор, “НАПОИТЕЛ-НИ СИСТЕМИ” ЕАД, КЛОН ПЕРНИК - язовираИзвор, Базови станции Глобул и Вивател, м-стХладни клисури, с. Углярци, с. Драгомиро-во, с. Байкалско

Община ТрънНа 04.02.2013 г. /09.00-16.30 ч/ - с. Наса-

левциНа 05.02.2013 г. /09.00-16.30 ч/ - с. Забел,

с. ДокьовциНа 06.02.2013 г. /09.00-16.30 ч/ - с. Лешни-

ковциНа 07.02.2013 г. /09.00-16.30 ч/ - с. Джин-

човциРъководството на дружеството поднася

извинения на своите клиенти за създаде-ните неудобства от планираните прекъсва-ния на електрозахранването.

За повече информация, позвънете на де-нонощната телефонна линия 0700 10 010,на цената на един градски разго-вор, от всяка точка на Българияили на сайт: www.cez-rp.bg.

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ

Page 12: ISSN 1312-7012  ÏÅÐÍÈÊ ÃÐÀÍÈÖÈ ÍßÌÀ, ÂÑÈ×ÊÈ ÑÌÅ ÅÄÍÎ!sapernik.info/broeve/04.02.2013/files/full 23.pdf · /с/у чешмите на централната

Тел.: 0888/533 988

ПРОДАВАМ:Êàôå-êëóá, êâ. Èçòîê

АПРОПО

 Ïåðíèê ãðàíèöè íÿìà, âñè÷êè ñìå åäíî!Заяви го барон Хенри ван дер Кроон, подкрепиха го гостите на Сурва 2013

ГВОЗДЕЯТ НА ПРОГРАМАТА НАТАЗГОДИШНИЯ СУРВАКАРСКИ

ФЕСТИВАЛ  беше още в нача-лото. Откриването в петък ве-чер се запомни с уникалносветлинно шоу, каквото сме

гледали само по телевизията.Преди години Жан- Мишел Жар покри не-бостъргачите на Хюстън с лазерна светли-на, от която ти настръхва косата. Ние можеи да си нямаме небостъргачи, но Дворецътна културата се оказа идеалният декор,върху чиято фасада ефектите бяха порази-телни. Такова чудо Перник не помни, освенконцерта на Слави Трифонов след земет-ресението. Авторът на тая творческа идеянаистина трябва да бъде награден. Мнози-на може и да не са разбрали посланиетона светлините, но истинската им стойностсе състоеше в това да осветят душата.Което и стана.

ЯК ТРАНСФЕР НА СУРВАКАРИ СЪЩОЕ ЧАСТ ОТ ТРАДИЦИЯТА НА ФЕСТИВА-ЛА. Вече няколко години поред се наблю-дава нещо, което от кумова срама журитосе прави, че не забелязва, обаче нещатамиришат на неспортсменскор поведение,казано на спортен език. Едни и същи уча-стници преминават заедно с две групи, апонякога и с повече. Даже цели “театрал-ни колективи” играят в няколко трупи пос-ледователно. Така се обяснява и фактът,че сравнително малки села попълват брой-ката си с “купени играчи” от съседите. Сти-га се до парадокса селца от петдесетинадуши да заявяват същата бройка и катоучастници в дефилето. Друг е въпросът, чекато преброиш на площада предварителнообявените участници, ще ги изкараш неповече от две трети от заявените. Такашестте хиляди сурвакари са прекалено оп-тимистична цифра, която прилича на отче-тите за изпълнението на плана при кому-низма. Ако ЮНЕСКО се впечатлява отцифрите - догодина да ги пишат 12 000хиляди. А всеки маскиран да бъде задъл-жен да мине поне три пъти, за да си оправ-дае масрафа по преобличането.

ГЕРБ И МЕГЛЕНА КУНЕВА СЪЩО НА-МАЗАХА ОТ ФЕСТИВАЛА. Направиха сибезплатна предизборна агитация, с коетосякаш завариха неподготвени другитепартии. Жените от ГЕРБ спретнаха тема-тична конференция за традициите, а Куне-ва се разходи из хилядното множество,като не пропусна микрофоните, камерите иавтографите. Който го може - си го може.Фестивалът си е фестивал, ама избориидат. Там фестивалът ще е по-голям.

124 февруари 2013 г.

ред предварителнитеочаквания група от се-ло Ярджиловци.

Групата от перниш-кото село Черна горасе представи с обичая„Сурвакарска сват-ба”. След венчавкатапопът благославя до-ма, свекървата дар-ява младоженците, акумата повежда хоро.

По данни на възрас-тни хора сурвакарска-та група от село Чер-на гора съществуваот дълги години. Уча-стник е в почти всич-ки фестивали на мас-карадните игри, про-веждани в град Пер-ник.

На шестото изда-ние на фестивала вград Перник през 1977година, групата пече-ли бронзов медал замаски. През 1988 годи-на е наградена на тре-то място и получаваиндивидуални награди.През 1996 година пе-чели първата награда.През 2011г. най-мал-кият участник въвфестивала „Сурва“ вПерник печели награ-дата на Президентана Р България. През2012г. групата печелинаградата на кмета наОбщина Перник.

Седемдесет и двамаучастници от групатаучастват в снимкитена филма “Козият рог”през 1971 – ма година.

Изключително ин-тересна е сурвакар-ската група от брез-нишкото село Садо-вик.

По предания на въз-растни хора от село-то, групата на таканаречените “сурович-каре” съществуваоще от времето натурско робство. Ри-туалът се предава изапазва от поколениена поколение още отпрадедите ни и сеспазва и почита доднешните му наслед-ници. Участва ощевъв втория национа-лен фестивал на сур-вакарските и кукер-ските игри през 1967– ма година в градПерник и се класира напърво място.

През 1968 годинасурвакарите отновопечелят първо мястона фестивала в градПерник. През 1974 – магодина печелят първанаграда и златен ме-дал, както и две инди-видуални награди. Гру-пата е поканена даучаства в заснемане-то на филма “Римскимост”. През 1977 – магодина сурвакаритеот село Садовик пе-челят сребърен медал

и индивидуални награ-ди. През 1978 – ма го-дина групата участвав снимането на филма“При източниците начовечността” по по-ръчка на ЮНЕСКО.

През 1980 – ма годи-на получава бронзовмедал на фестивала вград Перник. През1996 – та годинадетската сурвакарскагрупа печели първомясто на фестивала.

Редовен участник евъв МеждународнияФестивал на Маска-радните игри градПерник. През 2011г.печелят златен медалза най-добре израбо-тена маска, а през2012г. – златен медалза цялостно изработ-ване на маски.

Сурвакарската гру-па при Народно чита-лище „Ведрина” в ра-домирското село Ло-бош съществува отнезапомнени времена.

Групата редовноучаства в Междуна-родния фестивал намаскарадните игри вград Перник, „Долина-та на маските” в селоКовачевци, както и вград Земен. През 2010година на ХIХ Между-народен фестивал вПерник, групата пече-ли награда за обуче-ние в традицията. НаХХ – я Международенфестивал групата отсело Лобош е носителна първото място„Награда на публика-та” в sms – гласуване-то и получава наградаот Областния упра-вител – плакет и гра-мота за цялостнопредставяне.

Сурвакарската гру-па от село Чепино съ-ществува повече отдва века. Групатапредстави зимнияобичай „Сурва”.

Групата от радо-мирското село Другансъщо бе сред интерес-ните участници втазгодишния фест.Сурвакарската групана селото се разрас-тва и придобива по-организиран вид през2007 – ма година. Наб-роява 110 – 125 чове-ка. Групата пред-ставя автентичнияобичай “Сурвакарскасватба в Друган”.

През 2012 г. групатапечели златен медал заатрактивна игра повреме на фестивала„Сурва“ в Перник.

Много овации събраи групата за изворенфолклор към читали-ще „Просвета-1909г.“от Батановци, коятое основана през 70-тегодини на миналия

Участниците сапреоблечени като бу-любашия, булка, мла-доженец, свекър, све-кърва, поп, мечка, меч-кар, циганчета. Оста-налите участници сас ликове.

През 2006 г. група-та печели грамота запринос в развитиетона фестивала „Куко-ве“ в гр. Раковски.През 2008г. печелинаграда за маски, кос-тюми и атрактив-ност в гр. Раковски.През 2012г. получа-ват първа награда отконкурса „Мечка имечкар“ в рамките наМеждународния фес-тивал на маскарадни-те игри „Сурва“ вПерник и награда зацялостно представ-яне.

Последните групи впървия ден на дефиле-то бяха от село Бе-ренде и Кошарево.

В неделя първи бяхамаскираните от селоТъжа

Сурвакарската гру-па от кв. Струмско вБлагоевград е средтрадиционните уч-сатници във фести-вала. Тя е носител намного награди и гра-моти. От пернишкияфестивал тя е пече-лила отличие за най-малък участник. Тазигодина сурвакаритеот Струмско пред-ставиха обичая„Сватба и посрещанена гостите от чорба-джията и чорбаджий-

ката”, с характерни-те от бита типажи -поп, попадия, старции бабугери и участие-то на група за автен-тичен фолклор„Струмски славей“.Най-малкият участни-к в групата е на 1 го-дина и половина.

Злите сили гониха и“Старци” – те от Па-вел баня.

До обяд в дефилета-та се включиха десет-ки групи от цялатстрана, кое от кое по–аткрактивно. Многоовации получиха„Златните мечки” отЧелопеч.

По традиция обачеовациите бяха за еднаот най-атрактивни-те групи – тази отРазлог. В града от да-лечното минало биту-ва карнавала „Старче-вата”. На този праз-ник разложани сестремят да дадат не-що от себе си и надругите. През 2011година взе Голяматанаграда за кукерскагрупа от ХХ междуна-роден фестивал Пер-ник – бронзова маска.

Въпреки силниявятър, извил се още всъбота вечерта и дъ-да, който по обяд за-почна да превалява,хилядите перничани игости на града про-дължиха, обяснимо даследят с изключите-лен интерес представ-янето на сурвакаритеот нашия край. Средкоито, за съжалениелипсваше най-голяма-та / 220 човека/ спо-

Пияни шофьори и внощта срещу фестивала

Любомира ПЕЛОВАДве бързи

производс-тва срещупияни шо-фьори обра-зуваха пер-н и ш к и т ек р и м и н а -листи в на-вечерието на фестивала „Сурва 2013”. Вцентъра на областния град е бил спрян запроверка лек автомомил «Сузуки Суифт» спернишка регистрация. Колата е управл-явал 30-годишният нашенец М.М., при кой-то дрегерът отчел 2,28 промила алкохол виздишания въздух. Виновният водач на ав-томобила е дал кръвна проба и е бил за-държан с полицейска заповед за 24 часа.

В Радомир пък 55-годишният местен жи-тел К.Я. е шофирал колата си «ФолксвагенГолф» с 1,98 промира и също се е озавал вареста за денонощие.

век. Има изследванияи записи, че сурвакар-ската дружина, наре-чена още „сурвакаре”или „преличници”, да-тира от 1917г. Сурва-карите благославятза здраве и берекетпрез Новата годи-на.През нощта 13-тисрещу 14-ти януарите ходят по къщите,преоблечени като ци-гани,поляци, поп,мла-доженец,невеста,меч-ка,мечкар и звънчаре.Накичени с кълчища,вълна и звънци, оби-калят къщите и съби-рат дарове. С ориги-налните костюми имаски и пресъздаване-то на сурвакарскияобичай, групата е спе-челила множествонагради от местни имеждународни фести-вали, като последна-та от тях е „Златнамаска” от XXI фести-вал в Перник.

Една от сравнител-но младите сурвакар-ски групи е тази отсело Драгичево. Тя съ-ществува от 2002 го-дина. През 2004,2006,2008, 2009, 2010, 2011и 2012 година уча-ства в Международ-ните фестивали„Сурва” в град Пер-ник, където получаваграмоти, дипломи иплакети.

Сурвакарската гру-па от село Богдановдол е създадена през1963 година. Пред-ставя обичая „Сурва-карска сватба”. Сур-вакарите са облеченис кожи, препасани с ко-лани, на които са на-редени звънци илихлопатари. На глави-те си носят страхо-вити маски. Групатасе е представяла с ус-пех в национални имеждународни фести-вали и е участвалавъв филмите „Та-тул”, „Козият рог” и„Шарен свят”.

След над 40 групи сповече от 3200 уча-стника от цялатастрана вчера сурвака-рите от Дивотиносложиха точка на фес-тивалните дефилета.Групата е създаденапрез 1950 година. Гру-пата представя тра-диционния зимен оби-чай “Сурвакарскасватба. Тя се пред-ставя с голям успех вобщински, регионалнии международни фес-тивали в България ичужбина и е носителна редица награди.

Трите фестивалнидни завършиха сголям концерт и пищ-но лазерно шоу в нощ-ното небе над Перник.

От страница 1