iup 2012-2013

of 49 /49
1 sarrera introducción 2 20 01 12 2 2 20 01 13 3 K K a a t t a a l l i i n n E E r r a a u u s s o o I I k k a a s s t t e e t t x x e e a a r r e e n n U U r r t t e e k k o o P P l l a a n n a a P P l l a a n n A A n n u u a a l l d d e e C C e e n n t t r r o o

Author: jose-carlos-calzada-puerta

Post on 05-Aug-2015

3.934 views

Category:

Documents


4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1sarrera introduccin

Katalin Erauso Ikastetxearen Urteko PlanaPlan Anual de Centro

2012 2013

Aurkibidea ndice1. Sarrera eta justifikazioa introduccin y justificacin 2. Helburu orokorrak eta jardueren planifikazioa objetivos generales y planificacin de actividades 3. Irakaskuntza-jardueren programa programa de actividades docentes 3.1. Ohiko irakaskuntza-jarduerak actividades docentes ordinarias 3.1.1. Antolaketa eta funtzionamenduaren aspektuak aspectos de organizacin y funcionamiento. 3.1.2. Esperientziak, programak eta proiektuak experiencias, programas y proyectos 3.1.3. Prestakuntza eta garapen profesionala formacin y desarrollo profesional 3.2. Irakaskuntza-jarduera osarrien programa programa de actividades complementarias 4. Eskolaz kanpoko jardueren programa programa de actividades extraescolares 5. Eskolako zerbitzuak servicios escolares 6. Ekonomia-kudeaketarako plana plan de gestin econmica 7. Hezkuntza-komunitateari informazioa helarazteko plana plan de informacin a la comunidad escolar 8. IUPren garapenaren eta ikastetxearen funtzionamenduaren jarraipena. seguimiento del desarrollo del plan anual y del funcionamiento del centro 9. Eranskinak anexos 9.1. OOGren onartze-agiria acta de aprobacin del OMR 9.2. Ikastetxearen plan espezifikoak: planes especficos del centro: 2011ko Ebaluazio Diagnosia Evaluacin de Diagnstico 2011 Ikastetxe txostena Informe de Centro Hobekuntzarako partehartze plana Plan de intervencin para la mejora Bizikidetzako Behatokiaren osaketa Constitucin del Observatorio de la Convivencia 2 5

11 23 25 27

30 31 32 33 35 36

2

1Helburuen aukeraketarako oinarri era arrazoiak Explicacin de las razones que justifican la eleccin de los objetivos

1. Sarrera introduccin

Zuzendaritza Taldea eta Pedagogi Batzordeak banakako memoriei buruzko azterketa egin ondoren, badira hainbat aspektu kontuan hartu beharrekoak Ikastetxeko Urteko Plan hau egiterako orduan. Tras analizar las memorias individuales y las reflexiones que el Equipo Directivo junto con la Comisin Pedaggica hacen de las mismas, constatamos que hay aspectos de la vida escolar, que tienen gran influencia para la elaboracin del Plan Anual de Centro. Kontuan hartu behar da aurten gure Ikastetxean eman diren behin betiko irakasleen aldaketak. Lehen Hezkuntzara bat etorri da eta Ingelerako plazara beste bat, aurrekoak erretiroa hartu baitu. Behin betikoen artean, badira bi irakasle lanaldi murrizketa dutenak. Horietako batek, arratsaldero Zuzendaritzari laguntza ematen dio. Uno de esos aspectos es la organizacin interna del Centro. A Educacin Primaria ha venido una nueva profesora definitiva y otra al Departamento de Ingls, ya que la anterior titular se jubila en estas fechas. Disponemos de dos profesores que estn en reduccin horaria de jornada, de las cuales una, a las tardes, realiza apoyos a Direccin. Tutoritzei dagokienez, Lehenengo Zikloan etorriberria den irakaslea eta Eginkizun Zerbitzuetan dagoen beste irakasle bat dago. Bigarren Zikloa berriz, talde bakarrak osatzen du, hemezortzi ikasle baino ez baitira. Hirugarren Zikloan beste bi irakasle definitibo ditugu tutoritzen karguan. Kontuan hartu behar dugu HPBko ikasle kopuru handia. Kontsultoraz gain, bi PTE dira, plazadunak lanaldi erdia baino ez baitu egiten, eta hiru hezitzaile. Logopedak gure ikastetxera hiru ordutarako etortzen da. En relacin a las tutoras de Educacin Primaria hay que decir que las tutoras de Primer Ciclo estn tutorizadas por la persona definitiva que ha venido al Centro y por la profesora en Comisin de Servicios que el curso pasado tutoriz la clase de 1. En el Segundo Ciclo la Administracin nos ha juntado los dos grupos en uno, ya que tan solo contamos con 18 alumnos. En el Tercer Ciclo, continan dos profesores definitivos en el centro como tutores de 5 y 6. Las tutoras han quedado bien repartidas y con unos referentes de peso para el alumnado. Es de tener en cuenta la numerosa demanda de n.e.e.s; disponemos de una Consultora, 2 PTEs (a media jornada cada una), tres EAEs y una ALE que viene tres horas a la semana. Antolakuntza ona bada gauzak asko errazten dira. Bai iaz bai aurten kurtsoko lehenengo egunean irakasleei karpeta bana banatu zitzaien. Bertan antolakuntzarako dokumentoak, zerrendak, daude, laguntza hadia ematen baitu. Aldi berean dokumentu guzti hauek digitalizaturik daude denon eskura, Ikastetxeko INTRANETean. Honek errezten du edozein tokitik eta ekipotik eskuragarri izatea. Una buena organizacin puede ayudar a paliar mltiples inconvenientes. Ciertas medidas prcticas que tomamos a principio de este curso y del anterior, tales como la entrega de carpetas que contienen diversos documentos organizativos, son, sin duda, de gran ayuda para situar a los profesores recin llegados en su nuevo Centro de trabajo; al tiempo que tiles para darles a conocer los documentos y las caractersticas de la vida escolar de cada da: proyectos educativos, normas de organizacin y convivencia, memorias del curso anterior, actividades a organizar. Carpetas estas que, sin duda, son tambin tiles para el profesorado de plantilla, como herramientas para organizar su labor y tambin para llevarnos a analizar y mejorar nuestro trabajo cotidiano.Toda esta documentacin tambin se encuentra en la INTRANET que tenemos en marcha, lo cual facilita el acceso a la documentacin desde cualquier lugar y equipo.

Erabakiak hartzean eragina izan duten aspektu edota faktoreak Aspectos y/o situaciones que han determinado la toma de decisionesGaur egun maiz ikasleak kanpotik etortzen zaizkigu, bai atzerritik bai beste erkidegoetatik, askotan kurtsoa hasita dagoelarik. Hauek Ikastetxeko Proiektura egokitu behar dira errealitate berri batera. Hau dela eta, gure ikastetxea integratzaile eta multikulturala izateko lan egiten dugu. Honetan beharrezkoa dugu Hezkuntza Sailaren inplikazioa, lan hau ahalik eta hobekien egin ahal izateko. Hizkuntz Indartze Proiektua eramaten dugu eta garrantzi handia ematen zaio gurean. Dadas las actuales tendencias migratorias, recibimos cada da a ms alumnos procedentes del extranjero y de otras autonomas y que, cada vez ms, van llegando a lo largo del curso escolar. Alumnos que tienen que integrarse en nuestro Proyecto de Centro. Este, por su parte tiene que adaptarse tambin a la nueva realidad, reestructurndose, adaptndose y trabajando para hacer posible una escuela integradora y multicultural. Dura tarea para la que la colaboracin del Departamento de Educacin parece indispensable. El nmero de alumnado procedente de otros paises nos hace plantearnos la necesidad de un refuerzo lingstico.

sarrera introduccin

3 Aurreko ikasturtean eskolako komunitate osoari galdetu eta gero, bi aldaketa planteatu ziren antolakuntza eta funtzionamendurako: Ordutegi aldaketa eta progresiboki D Hizkuntz Eredua sartzea beheko mailetatik hasita. Bi hauek onartu ziren eta gaur egun martxan daude ikasleen emaitzetan etekin hobeak lortu ahal izateko. El curso anterior, previa consulta a toda la comunidad escolar, se plantearon dos cambios importantes en la organizacin y funcionamiento de la escuela. Cambio del horario escolar e introduccin del modelo D en las aulas de dos y tres aos. Las dos cuestiones fueron aceptadas y ratificadas por la comunidad escolar y durante este curso 2012-2013 se llevarn a la prctica. Gure Ikastetxeak bi eraikin eduki arren, gune fisiko falta zaigu, hain beharrezkoa duguna askotan talde malguak egin behar baititugu. La escuela, a pesar de contar en la actualidad con dos edificios fsicos; uno situado en Catalina de Erauso, Infantil y 1 ciclo de Primaria, y el otro en Salaberria 14, no dispone de demasiados espacios para poder realizar desdobles de refuerzo. Por tanto vamos reestructurando el espacio -escaso- del que disponemos para poder hacer frente a la nueva situacin habilitando diferente huecos para poder atender a los grupos flexibles que se van a ir formando a lo largo del curso. No slo para el aprendizaje del euskera, sino tambin de otras materias, en las que en muchas ocasiones los recin llegados tienen un retraso escolar considerable. Ikasturte honetan Mediateka asko hobetu da. Aurreko urtean Udalak emandako dirulaguntzarekin, oso aldaketa ona eman egin zaio. Udalak emandako dirulaguntzari esker Mediateka osatu da eta oso aldaketa ona egin du. Erreformak aurreko ikasturtean erabilpena asko murriztu zuen baina oso egokitzapen ona egin da honen ondoren, espazioaren erabilpen hobea eduki ahal izateko. Aurreko ikasturtearen bukaeran OOGri kontsultatu ondoren eta gehiengo osoz aprobatu eta gero, aurten Mediateka bi arratsaldetan irekitzea espero dugu. Ordutegia 16:30etatik 17:30etara izango da, horrela bai Haur bai Lehen Hezkuntzako ikasleek probetsu hobea egingo diote sortutako espazio berri honi. La situacin de la Biblioteca Escolar ha mejorado ostensiblemente. Vamos teniendo muebles ms adecuados proporcionados por el Ayuntamiento. La dotacin de libros es cada vez mejor, ya que, tanto el Ayuntamiento, como el Departamento de Educacin nos han concedido subvenciones para la compra de libros. El Centro, a su vez, tambin ha destinado un crdito para tal fin. Por otra parte, el bibliotecario, la ha organizado convenientemente, la formacin que el Dpto. le proporciona es la adecuada. El curso anterior se nos concedi la Mediateca, lo que conllev reformas y nuevas adaptaciones del espacio. Este curso tambin hemos recibido a varios autores de libros infantiles, y se han hecho sesiones en horario de comedor atendiendo as a los alumnos, con gran aprovechamiento para los mismos. Despus de consultarlo al Consejo Escolar al final del curso pasado y aprobarse por mayora absoluta, durante este curso esperamos ofrecer a todos los alumnos del centro, tanto de Educacin Infantil como de Primaria la posibilidad de acceder a la Biblioteca en horario no lectivo, de 16:30 a 17:30, dos tardes a la semana. Katalin Erauso Ikastetxea Amara Berriko auzoan kokatzen da. Kiroletarako instalakuntzarik ez daukagunez, Peafloria DBHIko instalazioak erabiltzen ditugu. Areto Nagusia ere erabili izaten dugu gure ikastetxean horren beharra daukagunean. Eraikin hau, urte honen hasieran bota egin zuten eraikin berria eraikitzeko. Obrak abiadura bizian ari dira egiten, baina bukatzen ez duten bitartean, Usandizaga eraikinera joan behar dugu, hainbat semaforo gurutzatuz haraino iristeko. El Centro Catalina Erauso est situado en el corazn del cntrico barrio de Amara y por carecer de instalaciones deportivas nos veamos obligados a utilizar las instalaciones del cercano IES Peaflorida, para las clases de educacin fsica, y otra serie de actividades, tales como conciertos o reuniones, actividades extraescolares. Desgraciadamente el IES Peaflorida ha sido derribado para construir en ese solar un nuevo instituto. Eso ha hecho que nuestros alumnos ya no puedan acudir al mismo en el horario lectivo para impartir Educacin Fsica en las horas libres que dispona el Instituto y tampoco podamos ofrecer en el mismo una serie de actividades extraescolares que se impartan bsicamente al medioda y alguna a partir de las cinco de la tarde. La Educacin Fsica pasa ahora a impartirse en el IES Usandizaga, teniendo para ello que cruzar tres semforos y otros dos pasos cebra cada vez que llevamos al alumnado al instituto, y algunas actividades extraescolares las hemos repartido entre ambos edificios. Alguna otra actividad se ha tenido que suspender por no poder disponer de un local mnimamente dotado. Aurreko ikasturteetan legez, gure helburu nagusia euskeraren erabilpena da, bai gela barruan bai kanpoan. Ekintza osagarrietan ere, euskera izaten da komunikatzeko hizkuntza eta beti lehentasuna ematen zaio hizkuntza honetan egiten diren ekintza guztiei. Urtez urte, Ikastetxeko Urteko Planaren helburua da hobetzeko tresna praktiko bat izatea, egunerokoan lagungarria gertatuko zaiguna. Como suele ser habitual estos ltimos cursos, es un objetivo prioritario de Centro, trabajar la comunicacin en euskara, dentro y fuera del aula. As, en las salidas escolares, bien sean estas culturales o recreativas se priorizan aquellas en las que la lengua de comunicacin sea el euskara. Se promover, as mismo, el refuerzo educativo para esta rea. Ao tras ao, nuestros esfuerzos van encaminados a mejorar la labor que llevamos a cabo cada da. El Plan Anual de Centro que a continuacin se expone debe de ser un instrumento prctico de mejora.

1sarrera introduccin

4

Egiteko prozedura eta lan-metodologia Proceso de elaboracin y metodologa utilizadaUrteko Plana egiteko prozedura pauso ezberdinak ditu. Hasieran, aurreko ikasturteko memorien irakurketa egin. Jarraian, eta bertan azaldu denaren arabera (beharrak eta hobekuntzak), gehi aurtengo kurtsorako planifikatzen diren ekintzak eta Hezkuntza Komunitatean antolatzen denarekin batera, prozedura osatzen da. Metodologia aktiboa, gogoetatsu eta globalizatzailea erabiliko dugu, detektatutako beharren arabera.

1sarrera introduccin

La elaboracin del Plan Anual consta de diferentes fases. En principio supone una reflexin previa tras la lectura de las memorias del curso anterior. A continuacin en funcin de lo reflejado en las mismas (deteccin de necesidades y mejoras), unido a la planificacin del curso actual en cuanto a actividades (escolares, extraescolares, de formacin), as como a la organizacin de los diferentes estamentos que conforman la comunidad escolar, se va completando dicho proceso. La metodologa utilizada para la elaboracin del Plan Anual es activa, reflexiva, globalizadora y acorde a las necesidades detectadas.

Hezkuntza-komunitatearen ekarpenak Participacin y aportacin de datos de la comunidad bai Klaustroa claustro Batzorde pedagogikoa Comisin Pedaggica Zikloetako taldeak Equipos de ciclo Mailetako taldeak Equipos de nivel Departamentuak Departamentos didcticos Proiektuen proyectos arduradunak Responsables de x x x x x xZuzendaritza Taldearen bitartez datoen jasoketa Aportacin de datos al equipo directivo Pedagogi Batzordearen bitartez datoen jasoketa Aportacin de datos a travs de las reuniones pedaggicas

ez

zer-nola qu-cmoTutoritzen bitartez datoen jasoketa. Aportacin de datos a travs de las tutorias Zikloen bitartez datoen jasoketa. Aportacin de datos y recogida de lo aportado por los ciclos Irakasleen bitartez datoen jasoketa. Aportacin de datos a travs de las profesores

Zikloetako koordinatzaileak Coordinadores/as ciclos Ikasleriaren ordezkariak Delegados/as del alumnado Familien ordezkariak Respresentantes familias Admin. eta Zerbitzuen langileria Personal Adm. Serv. Zuzendaritza taldea El equipo directivo Entrepresak-erakundeak Empresasinstituciones Beste batzuk Otros (identificar quines)

x x x x

Funtzionamendu hobekuntzarako datoen jasoketa Aportacin de datos para la mejora del funcionamiento

x

Jasoketa, azterketa eta IUParen osaketa Recogida, analisis y elaboracin del PAC

x x

5

2.1 Helburu orokorrak objetivos generales1Helburuaren formulazioa Hiru Hizkuntzen ahozko eta idatzitako ulermenen eta adierazmena indartu. Matematika arloa indartu. IKT-ko gaitasuna bultzatea eta garatu. Ikastetxeko dinamikan familien eta ikasleriaren parte hartzea areagotu. Promozio eta ebaluatzeko irizpideak zehazten jarraitu

iturburuak x hezkuntza proiektuaplan estrategikoa zuzendaritza proiektua

x curriculum proiektua x AJA

Kontuan hartu diren iturburuen aspektu zehatzen identifikazioa eta

x hobekuntza plana x urteko memoria x emaitza akademikoak x ikasleriaren proposamenak

deskribapena etaosaturik dagoenez aspektu honi heldu behar diogu eraginda diren ikastetxearen esparruak gehiagoz Jangela zerbitzuaren funtzionamendua hobetu euskararen erabilpena bermatu ahal izateko.

Gure eskola eredu bieleduna denez eta ikaslegoa gero eta etorkin

x familien proposamenakadm. eta zerb. proposam. beste barne agente batzuk hezkuntza administrazioa kanpoko agenteak beste batzuk

Diagnostika-ren emaitzak kontuan hartu ditugu hainbat arlo indartzeko Familiekiko harremana hobetuz eskolako dinamika indartzen da. Eskolaren funtzionamendurako dauden dokumentu batzuk berrikusi eta eguneratu behar ditugulako.

helburu orokorrak objetivos generales

2. Helburu orokorrak eta jardueren planifikazioa objetivos generales y planificacin de actividades

2

6

fuentes Formulacin del objetivo Fortalecer la comprensin-expresin escrita y oral de las tres lenguas. Reforzar los conocimientos en la competencia matemtica Ampliar y favorecer los conocimientos en la competencia digital Aumentar la participacin de las familias y el alumnado en la dinmica escolar. Continuar con la revisin de los criterios de promocin y evaluacin.

2

x proyecto educativo (PEC)lneas del plan estratgico proyecto de direccin

2helburu orokorrak objetivos generales

x proyecto curricular (PCC) x reglam. organiz. (ROF) x plan de mejora x memoria anual x resultados acadmicos x propuestas alumnado x propuestas familiaspropuestas adm. y serv

Identificacin y descripcin de los aspectos concretos de las fuentes que se han tenido en cuenta y mbitos del centro al que afecta

Dado a que nuestro alumnado pertenece a un modelo lingistico bilinge y habiendo alumnado de tarda incorporacion, vemos necesario fortalecer el uso del euskera, para una buena adquisicin del idioma por parte de todo el alumnado. Teniendo en cuenta los resultados de la evaluacin diagnostica debemos reforzar distintos mbitos educativos. Basandonos en una buena relacin con las familias, la dinmica escolar tambin se ve fortalecida. Debemos revisar y actualizar documentos que sirven para el funcionamiento escolar.

otros agentes internos administracin educativa agentes externos otros

7

2.2. Jardueren planifikazioa planificacin de las actividadesHelburua Objetivo 1HIRU HIZKUNTZEN AHOZKO ETA IDATZITAKO ULERMENEN ETA ADIERAZMENA INDARTZEA. FORTALECER LA COMPRENSIN-EXPRESIN ESCRITA Y ORAL DE LAS TRES LENGUAS.

jarduerak actividades Hiru Hizkuntzeetan ozenki irakurtzea Leer en voz alta a los [email protected] en las tres lenguas

arduraduna-agenteak responsable y agentesIrakasleak Liburutegiko arduradunak Profesorado Encargada de biblioteca.

denboralizazioa temporalizacinAstean hiru egun 1015 minutu, gutxienez. Kurtsoan zehar Tres veces por semana. 10-15

baliabideak recursosIkastetxeko materiala Liburutegiko materiala Irakasle eta ikasleek ekartzen duten materiala. Del Centro y de la biblioteca, el aportado por los alumnos o el profesorado Liburutegiko materiala Material de la Biblioteca

ebaluazioa: adierazleak eta datak evaluacin: indicadores y fechasIrakurketa bukatu ondoren erabilitako materialaren erregistroa Registro de los materiales utilizados tras las lecturas

Curso escolar Ernest Lluch-eko liburutegira bisita egitea Visita a la Biblioteca Municipal de Ernest Lluch Irakurketa egin ondoren irakurritakoari buruzko komentarioak, 2. eta 3. zikloko ikasleekin Lectura y comentario posterior en la clase de los libros ledos (tanto en la biblioteca de aula como de la Municipal, por los [email protected] de 2 y 3 ciclo Ingeleseko liburutegiko liburuak erabiltzea irakurtzeko bai ekolan bai kanpoan. Uso de la Biblioteca del aula de Ingls para prestar libros y leerlos dentro y fuera del aula Tutore eta irakasle laguntzaileak Tutores y profesorado de apoyo Ikasleak eta irakasleak Hiru hiruhilabean Behin Una vez al trimestre Irakurketaren maiztasunaren arabera Dependiendo de la frecuencia de las lecturas Kurtsoan zehar Curso escolar

Ekintza bakoitzarena egingo da hau bukatutakoan Registro de cada una de las actividades Ikasleek elkarrekin baloratuko dute irakurritako liburua gustoka izan denentz eta zergatia (irakasleen laguntzarekin) El alumnado valorara conjuntamente el libro leido y el por qu (con ayuda del profesorado) Ikasleen datu jasoketa, irakurritakoari konputoa eginez Registro de los los libros ledos

Liburuak

Alumnos y profesores

Libros Liburutegiko materiala Material escolar

Ingeleseko irakaslea Profesorado de ingls

helburu orokorrak objetivos generalesKATALIN ERAUSO HLHI

2

8

Helburua Objetivo 2MATEMATIKA ARLOA INDARTZEA. REFORZAR LOS CONOCIMIENTOS EN COMPETENCIA MATEMTICA.

jarduerak actividades Talde elkareragileetan matematika lantzea. Trabajar en grupos interactivos la competencia matemtica.

arduraduna-agenteak responsable y agentesIrakasleak Laguntza irakasleak Profesores Profesores de apoyo

denboralizazioa temporalizacinHamabostean behin Cada quince das

baliabideak recursosIkastetxeko materiala Irakasleek ekartzen duten materiala. Material del centro y propio del profesorado

ebaluazioa: adierazleak eta datak evaluacin: indicadores y fechasSaioko ebaluazioa. Berdinen arteko errespeto, laguntza eta jarrerak Evaluacin de la sesin. Respeto entre iguales, ayudas y actitudes. Eguneroko ebaluazioa. Jarrerak

Matematika jolas manipulatiboekin lantzea. Trabajar con juegos manipulativos la competencia matemtica

Tutore eta irakasle laguntzaileak Profesores Profesores de apoyo

Hamobostean behin

Eskolako materiala

Cada quince das

Material del centro

Evaluacin continua. Actitudes.

helburu orokorrak objetivos generalesKATALIN ERAUSO HLHI

2

9

Helburua Objetivo 3IKT GAITASUNA BULTZATEA ETA GARATZEA. AMPLIAR Y FAVORECER LOS CONOCIMIENTOS EN LA COMPETENCIA DIGITAL

jarduerak actividades Haur Hezkuntzako ikasleek gelako ordenagailua eta tabletak erabiltzea lantxo batzuk egiteko andereoaren laguntzaz. El Alumnado de Educacin Infantil utiliza el ordenador de aula y las tablets para realizar trabajos concretos con la supervisin de las profesoras Lehen Hezkuntzako 1., 2., ets 3. zikloko ikasleak eremu eta gaitasun ezberdinetako ekintzak egitea.

arduraduna-agenteak responsable y agentesIrakasleak eta laguntzako irakasleak Profesores y profesores de apoyo

denboralizazioa temporalizacinAstean behin

baliabideak recursosIkastetxeko materiala

ebaluazioa: adierazleak eta datak evaluacin: indicadores y fechasLanaren balorazioa, ikasleen partaidetza eta elkarrekin izandako laguntza Valoracin de los trabajos, participacin del alumnado y de la ayuda dada entre iguales. Lanaren balorazioa, ikasleen partaidetza eta elkarrekin izandako laguntza

Una vez a la semana

Material escolar

Tutore eta irakasle laguntzaileak

Hamabostean behin

Gelako errekurtsoak. Pantaila digitalak eta ordenagailuak

1, 2 y 3 ciclo de Educacin Primaria realizarn actividades de diferentes mbitos y competencias.

Profesores y profesores de apoyo

Una vez cada quince das

Recursos del aula Pantalla digital y ordenadores

Valoracin de los trabajos, participacin del alumnado y de la ayuda dada entre iguales.

helburu orokorrak objetivos generalesKATALIN ERAUSO HLHI

2

10

Helburua Objetivo 4IKASTETXEKO DINAMIKAN FAMILIEN ETA IKASLERIAREN PARTE HARTZEA AREAGOTU AUMENTAR LA PARTICIPACIN DEL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS EN LA DINAMICA ESCOLAR

jarduerak actividades Familiak gonbidatzea parte hartzera Eskola eta G.E.-k antolatzen dituzten jaialdi eta ekintzeetan Invitar a las familias a participar en la organizacin y disfrute de las distintas actividades festivas. Hitzaldiak eta tailerrak antolatzea familiak parte hartzeko. Organizar talleres y conferencias destinadas a la participacin de las familias

arduraduna-agenteak responsable y agentesIrakasleak Guraso Elkartea Profesores A.M.P.A.

denboralizazioa temporalizacinEskolako jaialdietan

baliabideak recursosIkastetxea

ebaluazioa: adierazleak eta datak evaluacin: indicadores y fechasParte hartzen duten jendearen kopurua zenbatzea eta kontuan hartzea Participacin de la gente

Fiestas del Centro

Centro

Zuzendaritza eta A.M.P.A.

Ekintzeen arabera

Eskolako gelak

Parte hartzen duten jendearen kopurua zenbatzea eta kontutan artesa.

Helburua Objetivo 5PROMOZIO ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK ZEHAZTEN JARRAITU REVISAR LOS CRITERIOS DE PROMOCIN Y EVALUACIN

jarduerak actividades Zikloko bileretan ebaluatzeko eta promozionatzeko kriterioak errebisatu eta adostatzea. Revisar y acordar los criterios de promocin y evaluacin

arduraduna-agenteak responsable y agentesIrakasleak Profesorado

denboralizazioa temporalizacinZikloko bileretan Reuniones de ciclo

baliabideak recursosEskolakoak Ebaluatzeko araudia Legislacin sobre evaluacin

ebaluazioa: adierazleak eta datak evaluacin: indicadores y fechasKurtso bukaeran adostatutakoak aplikatuz. Aplicacin en la evaluacin de fin de curso

helburu orokorrak objetivos generalesKATALIN ERAUSO HLHI

2

11

3. Irakaskuntza-jardueren programa Programa de actividades docentes 3.1 Ohiko irakaskuntza-jarduerak Actividades docentes ordinarias 3.1.1. Ikastetxearen funtzionamendu atalak [DAE] aspectos de funcionamiento general del centroEskola egutegia eta ordutegia Calendario escolar y horario general del centro [imprimir desde la aplicacin]

3irakaskuntza-jardueren programa programa de actividades docentesKATALIN ERAUSO HLHI

12

HAUR HEZKUNTZA

3irakaskuntza-jardueren programa programa de actividades docentesOSTEGUNA OSTIRALA

ASTELEHENA09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-11:30

ASTEARTEA

ASTEAZKENA

E

R

R

E

K

R

E

O

A

11:30-12:30

E14:30-15:30

G

U

E

R

D

I

A

15:30-16:00 16:00-16:30

E

R

R

E

K

R

E

O

A

LEHEN HEZKUNTZA ASTELEHENA09:0010:00

ASTEARTEA

ASTEAZKENA

OSTEGUNA

OSTIRALA

10:0011:0 11:0011:30 11:3012.30

E

R

R

E

K

R

E

O

A

E14.3015:30

G

U

E

R

D

I

A

15.3016.30

KATALIN ERAUSO HLHI

13

3EBALUAZIO BILERAK REUNIONES DE EVALUACIN 1. 2. 3. Ebaluazioa: Azaroaren 26tik Azaroaren 30era Del 26 al 30 de Noviembre Ebaluazioa: Martxoaren 4tik Martxoaren 8ra Del 4 al 8 de Marzo Ebaluazioa: Ekainaren 3tik Ekainaren 7ra Del 3 al 7 de Junio

BOLETINEN BANAKETA REPARTO DE BOLETINES 1. 2. 3. Ebaluazioa: Abenduaren 20an Ebaluazioa: Martxoaren 22an Ebaluazioa: Ekainaren 20an 20 de Diciembre 22 de Marzo 20 de Junio

Irakasleriaren eginbeharren esleipenerako irizpideak Criterios de asignacin de tareas del profesorado Irakaslegoari eginbehar ezberdinak banatu behar zaizkionean, norberaren perfila kontuan hartu egin da.

A la hora de repartir las diferentes tareas a realizar por el profesorado se ha tenido en cuenta el perfil personal de cada uno de los componentes del claustro.

Tutoretzen banaketarako irizpideak Criterios de distribucin de tutoras Tutoretzak banatzeko halako irizpide jarraitu dira: Los criterios para la distribucin de tutoras han sido los siguientes: Irakasle berdina jarraitzea zikloa osatzen den bitartean La permanencia de un profesor/ra en el mismo grupo de [email protected] hasta finalizar el ciclo. Tutorea izango dena ahalik eta ordu gehien pasatzea ikasle taldearekin La permanencia del mayor tiempo posible del tutor dentro del aula que le corresponde como tutora. Erkidegoko bi hizkuntzak menperatzea El dominio de las dos lenguas oficiales de la C.A.V. Haur Hezkuntza Educacin Infantil: 2 3 4 5 urte urte urte urte aos: aos: aos: aos: Josune Mayora e Izaskun Berasaluce Ainhoa Kaperotxipi Estibaliz Mozo y Saioa Olaizola Maite Ochoa

*Laguntzak Apoyos: Maite Herce, Jaione Crespo Lehen Hezkuntza 1. maila curso: 2. maila curso: 3.4. maila curso: 5. maila curso: 6. maila curso: Educacin Primara: Maite Sanchez Amagoia Zurutuza Nita Salgado Jose Miguel Amenabar Xabier Etxebarri

Hauez gain beste espezialista batzuk baditugu: Adems de las tutoras contamos con las especialidades de: Hezkun Berezia Educacin Especial: Mila Pagola y Saioa Ziarsolo Ingelera Ingls: Arantza Calvo eta Josune Etxebeste

KATALIN ERAUSO HLHI

irakaskuntza-jardueren programa programa de actividades docentes

Ebaluazioen egutegia Calendario de evaluaciones

14 Musika Msica: Erlijioa Religin: Jangela Comedor: Liburutegia Biblioteca: Kontsultora eta Kulturartekotasuna Consultora e Interculturalidad: Ikasle etorri berria Alumnado Inmigrante: Heziketa Fisikoa Educacin Fsica: Mara Fernndez y Daniel Larre Alvaro Behobide Arantza Calvo Tina Gamero. Arantza Egurzegi Nita Salgado y Lourdes Beaumont Josemi Amenabar

3irakaskuntza-jardueren programa programa de actividades docentes

Jarduera esklusibo saioen antolaketa [haur eta lehen hezkuntzan] eta ikastexean ezohiko arreta emateko saioen antolaketa [beste mailatan] Organizacin de sesiones de dedicacin exclusiva [infantil y primaria] y organizacin de sesiones de permanencia no habitual en el centro [otros niveles] Eguneroko ordutegian ordu erdi gehiago betetzen dugunez, Ikasturte honetarako esklusiba saioak era honetara banatu ditugu: Con el cambio de horario los alumnos reciben media hora ms lectiva. Por esta razn las exclusivas las hemos organizado de la siguiente manera ESKLUSIBEN SAIOAKASTELEHENA LUNES12:3013:30 KLAUSTROA ZIKLO BILERAK CLAUSTROS REUNIONES DE CICLO

HORAS DE EXCLUSIVAASTEAZKENA MIRCOLES OSTEGUNA JUEVESGURASO BILERAK FORMAKUNTZA REUNIONES CON PADRES FORMACIN

ASTEARTEA MARTESLAN PERTSONALA TRABAJO PERSONAL

OSTIRALA VIERNES

Ikasleak taldekatzeko irizpideak Criterios de agrupacin del alumnado

Bi urteko bi gela izatean, umeen taldekatzea jaioteguna eta sexuaren arabera egiten da. Gainontzeko taldeetan, mailako talde bakarra dugunez, taldekatze irizpidea jaioteguna da. En el aula de 2 aos al contar con dos unidades, los grupos se han elaborado teniendo en cuenta el sexo y la fecha de nacimiento. En el resto de los niveles que se imparten en nuestro centro el criterio de agrupacin es la fecha de nacimiento ya que solo se cuenta con un grupo de nivel.

Hezkuntza errefortzua eta laguntza antolatzeko irizpideak Criterios de organizacin del apoyo y del refuerzo educativo

HPB SAILEKO ANTOLAKUNTZA ETA ORIENTAZIOA ORGANIZACION Y ORIENTACION DEL DEPARTAMENTO DE NEE 2012-2013 Ikasturte honetan, HPB Sailean bi irakasle daude: Kontsultora eta PTa. Honez gain, beste irakasle batzuk ere hezkuntza laguntzak ematen dituzte. Aurten, Hezkuntzan Laguntzeko hiru Espezialista daude. En este curso 2012-2013 el Departamento cuenta con dos profesoras: Profesora Consultora y Profesora de Pedagoga Teraputica, adems de ellas, otros profesores del centro realizarn diversas tareas de apoyo educativo. As mismo, se cuenta con la presencia de tres Especialistas de Apoyo Educativo.

KATALIN ERAUSO HLHI

15 HPB Saileko orientazioa Orientacin del Departamento de N. E. E. Sail honek, tutorearen kolaborazioarekin, gai hauek jorratzen ditu: Este Departamento atendiende, con la colaboracin directa del tutor, aspectos relacionados en temas tales como: Informazio jasoketa eta azterketa La recogida de informacin y el anlisis junto al tutor de la misma. Ebaluazioa La evaluacin. Hobekuntzarako bideak bilatu La bsqueda de soluciones de mejora. Norbanakoari Egokitutako Curriculumean eta Programazio orokorrak egiten parte hartzea La colaboracin en la realizacin de Adaptaciones Curriculares y Programaciones conjuntas. Aurreko ikasturteetan laguntza jaso duten ikasleen jarraipena, errepikatzaileak, El seguimiento a alumnos que hayan recibido apoyo en cursos anteriores, repetidores,... Errekurtsoak sortu bai Ikastetxean bai kanpoan erabiltzeko Aportacin de recursos materiales tanto para dentro como fuera del Centro.

3irakaskuntza-jardueren programa programa de actividades docentes

Ikasturte honetan Sail honek landuko dituen helburu orokor eta espezifikoak Objetivo general del Departamento y especficos a trabajar este curso. Helburu orokorra Objetivo general Tratamendu integratzailea, dibertsitatea eta ezberdintasunak onartuz eta beharra dagoen tokietan konpentsatzen. El objetivo general es el de aportar un tratamiento integrador, aceptando la diversidad, asumiendo la diferencia y compensando donde fuera necesario. Helburu espezifikoak Objetivos especficos Eskaeraren arabera, helburu hauek lortu beharko dira: Si se tienen en cuenta las demandas, es deseable alcanzar los objetivos especficos siguientes: a) Tutore eta gainontzeko profetsionalekin kolaboratu diagnosi goiztiarra eta eskuhartze eraginkorra lortu ahal izateko. Colaborar con el tutor y dems profesionales en el diagnstico precoz e intervencin en pos de la eficacia de esta. b) HPBko ikasleentzako sistematizatutako testuinguruaren ebaluazioa eta elkarreragilea tutoreari laguntzea egiten. Aurrerapenak ezagutu, egiten den lana egokia ote den zehazteko eta beharra badago, egokitzapenak egiteko. Ayudar al tutor en la Evaluacin sistematizada, interactiva, contextualizada de los alumnos con NEE. Conocer sus progresos, la validez e idoneidad de la intervencin dada y la adecuacin de la misma. c) Prebentziozko parte-hartzea egitea, beharra ekiditzeko. Tender hacia una intervencin preventiva ms que remedial. d) HPBko ikaslegoaren hezkuntza prozesuan familiaren kolaborazioa bultzatu Potenciar la colaboracin de los padres-familia- en el proceso educativo del alumno de NEE sobre todo en los tratamientos de conductas disruptivas. Konklusioa Conclusin: 1. Maila baxuetako ikaslegoari lehentasuna emango zaio Se seguir poniendo especial cuidado en atender a alumnos de los primeros niveles. 2. Desegituratutako familietan, bien parte-hartzea komeni du Es deseable la participacin de la madre y del padre, ms si cabe en familias desestructuradas, en el proceso educativo del alumno para llegar a consensos tanto en las actuaciones planificadas para la intervencin as como el conocimiento de los logros. 3. Ikasleak ere prozezuaren partehartzaileak izatea areagotuko da Tambin se potenciar que los mismos alumnos sean partcipes del proceso.

KATALIN ERAUSO HLHI

16 Jarraipena duten ikasleak Alumnos con seguimiento: Kanpoko interbentzioak jasotzera bideratututako ikasleei hain zuzen, jarraipena egiten zaie: Los alumnos a los que se les realiza un seguimiento, son alumnos que han sido derivados hacia intervenciones externas: . . . . BERRITZEGUNE OSAKIDETZA: psiquiatra infantil. GIZARTE ZERBITZUAK SERVICIOS SOCIALES TRATAMENTU PRIBATUAK TRATAMIENTOS PRIVADOS.

3irakaskuntza-jardueren programa programa de actividades docentes

Parte-hartze hauek hainbat aspektu zuzentzeko egiten dira: Dichas intervenciones son dirigidas a reconducir aspectos: . . . . jarrerazkoak emozionalak gizartekoak logopedikoak conductuales emocionales sociales logopdicos.

KANPOTIK EDOTA BESTE ERKIDEGOETATIK ETORRITAKO IKASLEAK ALUMNOS PROCEDENTES DEL EXTRANJERO Y DE OTRAS COMUNIDADES. Kanpotik etorritako ikasleak, gure Proiektu Curricularra kontuan hartzera behartzen gaitu hainbat puntu kontuan hartuz eta gure ikasleek eskatzen duten banakako arreta emanez. La llegada a nuestro centro de alumnos procedentes del extranjero y de otras autonomas, y teniendo en cuenta el principio de integracin, nos obliga a releer nuestro Proyecto Curricular y a hacer frente a la atencin individualizada que demandan estos nuevos alumnos. Egoera berri honek Proiektu Curricularrean banakako ezberdintasun hauek kontuan edukitzea eskatzen du: Esta nueva situacin, requiere que nuestro Proyecto Curricular tenga en cuenta las diferencias individuales originadas por: Kultura (bizitza ulertzeko modu ezberdinetako ikasleak datozkigu) La cultura (los alumnos matriculados provienen de diferentes culturas, es decir, distintas formas de entender la vida). Oinarrizko ikasketak (Hezkuntz Sistema ezberdinetakoak direnez, alde handiak egon daitezke) Los aprendizajes bsicos (los alumnos pueden presentar fuertes diferencias cognitivas an procediendo del mismo Sistema Educativo). Lan ohiturak Hbitos de trabajo. Elkarbizitza eta trebetasun sozialak Habilidades sociales y para la convivencia.

-

Hau dela eta, Ikastetxean antolakuntza eta curricular mailetan neurriak hartu egin behar dira, ikaslego osoari kalitatezko hezkuntza eman ahal izateko. As pues, es preciso tomar medidas tanto a nivel organizativo como curricular, que hagan viable una educacin de calidad para todos nuestros alumnos. Zuzendaritza Taldea, Kontsultorea, tutoreak eta HIPI irakasleari esker talde malguak antolatzen dira bai gela barruan bai kanpoan, hau lortu nahian: Como fruto de la colaboracin entre la Direccin, Consultora, tutores y Profesora de Refuerzo Lingstico se han organizado los diferentes grupos de apoyo, tanto dentro como fuera del aula ordinaria, partiendo de las siguientes premisas: Aniztasun kulturalaren errespetotik hezi Educar desde el respeto a la diversidad cultural. Hezkuntz praktikatik hezi hezkuntz estilo eta maila konginitibo ezberdinetara egokituz, ikasleengan gaitasun kontzeptual, prozedurazko eta jarrerazkoak sortuz. Educar desde una prctica educativa con capacidad de adaptacin a los diferentes estilos de aprendizaje y niveles cognitivos, as como la potencialidad conceptual, procedimental, actitudinal de los alumnos. Ikasleengan integrazio sozio-afektiboa bultzatu, pertsonal eta kultural autokontzeptua kontuan hartuz. Indartze positiboak eman habilidade pertsonaletan eta baita hizkuntzazkoetan ere. Educar potenciando de forma exquisita la integracin socio-afectiva de los alumnos, atendiendo a su autoconcepto personal y cultural. Haciendo referencias positivas de las habilidades personales y de las lingsticas propias.

KATALIN ERAUSO HLHI

17

Ikastetxean integrazioa errazteko hartutako neurriak: Medidas planteadas al objeto de facilitar la integracin de los alumnos en el Centro: Familiarekin Con la familia

3irakaskuntza-jardueren programa programa de actividades docentes

Hasieran eta kurtsoan zehar, xehe honetarako: A travs entrevistas personales al inicio y a lo largo de la escolarizacin en el centro, al objeto de: Familia, pertsonalak eta ikaslearen hezkuntza historialaren datuak hartu. Recoger datos personales y familiares pertinentes y la informacin sobre el historial escolar del alumno-a. Ikastetxearen funtzionamenduari buruzko informazioa eman: Informar sobre el funcionamiento del centro:

Datu orokorraz gain, egutegia, ordutegiak, bizikidetzako arauak, dirulaguntzen informazioa, Aspektu hauek integrazioa errezten dute eta informazio zuzena emango zaie: Aparte de aspectos ms generales como pueden ser calendario y horarios, normas de convivencia, tipos de ayudas econmicas, etc... ofrecidas a todos los alumnos del centro y que facilitan dicha integracin, se informar especficamente a las familias sobre l: a) Harrera prozesua Proceso de acogida b) Hasierako ebaluazioa Periodo de evaluacin inicial c) Gelako adskripzioa eta irizpideak Adscripcin al aula y criterios para ello d) Laguntza motak, errefortzuak Los tipos de apoyo y aulas, refuerzos... e) Hezkuntz Sistemari buruzko informaizioa eman Dar a conocer las posibilidades y funcionamiento del Sistema Educativo. Ikaslearekin Con el alumno-a A travs de medidas curriculares y organizativas

Neurri curricularrak eta antolakuntzazkoak

Euskera edo erderaren indartze lana egiteko espazio eta denborak sortu. Disear espacios, tiemposcoincidencia de horarios para formar los grupos- y profesorado en los que se vaya a llevar a cabo el tratamiento intensivo del Euskara (inicialmente oral) y del Castellano en caso necesario. La lengua, prioritaria y esencial para la integracin. Si bien se puede tomar como criterio bsico para adscribir a un alumno-a a un determinado curso la edad cronolgica y los conocimientos escolares, consensuar y fijar criterios que partiendo de este bsico facilite la integracin del alumnado. Erreferentziazko irakaslearekin lotu ikaslea: tutorea, laguntzailea, Vincular al alumno con profesores de referencia: tutor, apoyo,... Maila altuetan ikasleei jakin arazi zer helburu lortu behar dituen, ebaluazioari garrantzia emanez, beraien ikaste prozesuaren laguntza izateko. En los ltimos cursos dar a conocer a los alumnos los objetivos educativos de su ciclo y/o curso y los aprendizajes bsicos que debe conseguir. Tambin, hacerles partcipes del valor de la evaluacin como ayuda en el aprendizaje. En el centro educativo

Ikastetxean

Ikasle berriaren harrera Ikastetxearen ardura da. Geroxeago ardura curricularra tutore, ikasle arduradun, taldea, La acogida del nuevo alumno no debiera ser responsabilidad en solitario del profesor tutor adscrito, sino del centro. Luego, siguiendo con medidas curriculares y organizativas habr que disear esos primeros das: ayuda del profesor-tutelador, alumno-responsable, clase de acogida,... Komunikazio konpetentziak era intentsiboan landu. Taldean ahalik eta arlo gehienetan parte hartu, erreferentzizko balorea ez galtzeko. Trabajar de forma intensiva las habilidades comunicativas tanto en Euskara como en castellano. Participar en el grupo-clase en el mayor nmero posible de reas del currculo para que el grupo-clase no pierda el valor de referencia. Metodologi ezberdinak sartu ikaslea konpetentea den aspektuetan parte hartu ahal izateko. Plantear metodologas que contribuyan a hacer una enseanza ms adaptativa, tanto en el aula ordinaria como en la de apoyo, en la que pueda participar y aportar el nuevo alumno en aspectos en los que es competente. a. Ipuin klasikoetatik estruktura linguistikak jorratu Utilizar materiales didcticos en los que se utilice el soporte visual: videos, murales, imgenes, rtulos, indicadores de los nombres de las cosas, esquemas,... En particular

KATALIN ERAUSO HLHI

18 para trabajar el Euskara oral se ha pensado utilizar los cuentos clsicos -conocidos por los alumnos de distintos idiomas- que servirn para abordar las distintas estructuras lingsticas determinadas y posteriormente generalizarlas a distintos contextos. Egindako lan guztiekin txosten bat sortu, metatutako lana baloratuz Se ir creando un dossier con los materiales didcticos y actividades que se utilicen, comentndolos y valorndolos.

b.

3irakaskuntza-jardueren programa programa de actividades docentes

Amankomuneko guneen antolaketarako eta baneketarako irizpideak Criterios de organizacin y distribucin de los espacios comunes

Patioen erabilera

Uso de patios

Bi eraikin ditugunez, hauxe da banaketa: Al contar con dos edificios y que cada uno de ellos tenga su propio patio, la distribucin es la siguiente;

Edificio de Katalin Erauso Eraikina Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntzako 1. Ziklorako da. El recreo se distribuye entre Educacin Infantil y 1 ciclo de EP.

Edificio de Salaberria Eraikina El 2 y 3 ciclo de EP comparten el espacio del patio a la misma hora.

Jangelako erabilera Uso de comedor

Edificio de Katalin Erauso El comedor se distribuye entre Educacin Infantil y 1 ciclo de EP. Comen en dos turnos.

Edificio de Salaberria El 2 y 3 ciclo de EP comparten el comedor en un solo turno.

Mediatekaren erabilera

Uso de la Mediateca

HH eta LHko talde guztiek badute astean behin ordubeteko saioa. Aunten eta OOGaren erabakiz Mediateka astean bi arratsaldetan 16:30etatik 17:30etara irekiko da . Todos los grupos del centro tanto de EI como EP, cuentan dentro del horario lectivo con una sesin de Biblioteca a la semana. Por acuerdo del OMR en el curso pasado, se va a abrir la Biblioteca dos tardes a la semana en horario de 16:30 a 17:30.

KATALIN ERAUSO HLHI

19

Irakasleria eta tutoretzen banaketaIZEN ABIZEBAK NOMBRE Y APELLIDOS MARIA FERNANDEZ IRISARRI

Profesorado y distribucin de tutorasMAILA-ETAPA-TALDEA NIVEL-ETAPA-GRUPO KARGUA CARGO Zuzendaria Directora Ikasketa burua Jefa de Estudios Idazkaria Secretaria LH 5 Tutorea Tutor HIPI Refuerzo lingstico Tutorea Tutora Laguntza HH Apoyo EI Kontsultorea Consultora LH6 LH4,LH5,LH6 Tutorea Tutor Musika MusikaLiburutegiko arduraduna Responsable de Biblioteca

ORDU GUTXI REDUC. HOR

ZIKLO/DEPARTAMENTUA CICLO-DEPARTAMENTO

FAMILIEI ARRETARAKO ORDUTEG HORARIO ATENCIN FAMILIAS 9:00 13:00 y martes, jueves 9:00 13:00 y de 14:30 16:30, lunes y mircoles 9:00 13:00 martes y jueves 9:00 13:00 y de 14:30 16:30 lunes y viernes. 12:00 - 13:00 todos los das 14:30 16:30 jueves 12:30 - 13:30: ostegunetan jueves 12:30 - 13:30: ostegunetan jueves 12:30 - 13:30: ostegunetan jueves

MAITE HERCE ARRATIBEL

JOSE CARLOS CALZADA PUERTA

Amenabar Alargunsoro. Josemi Beaumont Uranga, Lourdes Berasaluce Pizarro, Izaskun Crespo Emerit, Miren Jaione Egurcegui, Lorza, Arantza Etxebarri Barbarin, Xabi Fernandez Irisarri, Maria Gamero Adame, Tina Mayora Aldanondo, Josune Zurutuza Landeira, Amagoia Herce Arratibel, Maite

LH3, LH4, LH5, LH6, HH2 HH2B HH2,HH4, HH5

1/3

12:30 - 13:30: ostegunetan jueves 12:30 13:30: ostegunetan jueves 12:30 13:30 ostegunetan jueves 12:30 13:30 ostegunetan jueves 12:30 13:30 ostegunetan jueves

HH2A LH2 HH2

Tutorea Tutora Tutorea Tutora Laguntza HH Apoyo EI

1/2

12:30 13:30 ostegunetan jueves 12:30 13:30 ostegunetan jueves 12:30 13:30 ostegunetan jueves

irakaskuntza-jardueren programa programa de actividades

3

20

Kaperotxipi, Peagarikano Ainhoa Mozo Puelles, Estitxu Olascoaga Mendicute, Maite Calvo Echechiquia, Arantza Otxoa Guevara, Maite Pagola Ituarte, Mila Larre Muoz, Daniel Salgado Ledo, Benita Behobide Peralta, Alvaro Etxebeste Mendate, Josune Snchez Astiazaran, Maite Ziarsolo Askasibar, Saioa Goi Bengoetxea, Amaia Olaizola Urien, Saioa HH4

HH3 HH4 LH1,LH2,LH3,HH4,HH5,HH3

Tutorea Tutora Tutorea Tutora Jangela arduraduna Responsable comedor Ingelera Ingls Tutorea Tutora PTE

12:30 13:30 ostegunetan jueves 12:30 13:30 ostegunetan jueves 12:30 13:30 ostegunetan jueves 12:30 13:30 ostegunetan jueves 12:30 13:30 ostegunetan jueves 12:30 13:30 ostegunetan jueves 12:30 13:30 ostegunetan jueves 12:30 13:30 ostegunetan jueves

HH5

HH2, HH4, HH5, LH1, LH2, LH3 LH3/LH4HH3,HH4,HH5,LH1,LH2,LH3,LH4,LH5,LH6

Musika Musika Tutorea Tutora

LH3, LH4, LH5, LH6 LH1

Ingelera Ingls Tutorea Tutora PTE Logopeda Laguntza HH Apoyo EI 1/2 3 ordu hora 1/3

12:30 13:30 ostegunetan jueves 12:30 13:30 ostegunetan jueves 12:30 13:30 ostegunetan jueves 16:00 - 16:30: ostiralean viernes 12:30 13:30 ostegunetan jueves

irakaskuntza-jardueren programa programa de actividades

3

21

OOG-ren partaideak [titularrak] Composicin del OMR [titulares] TALDEA / GRUPO IZEN ABIZENAK / NOMBRE Y APELLIDOS Aldalur, Ana M Amenabar Alargunsoro, Jose Miguel Barcena, M Jose Beaumont Uranga, Lourdes Calvo Etxetxikia, Arantza Calzada Puerta, Jose Carlos De Carlos, Xabier De las Moras, Laureano Egurcegui Lorza, Arantza Etxebarri Barbarin, Xabi Fernandez Irisarri, Maria Goenaga, M Eugenia Gonzalez, Miguel Goy, Jose Luis Guinea, Nerea Herce Arratibel, Maite Hernndez Martn, Misericordia irak / profes. ikas / alumn guras / fam adm-zerbitz udal / ayto FESTAK BATZORDEA / COMISIN FIESTAS

x x x x x x x x x x x x x x x x x x

BIZIKIDETZA IRAUNKORRA CONVIVENCIA, PERMANENTE

PEDAGOGIKOA, IRAUNKORRA PERMANENTE

PEDAGOGIKOA EKONOMIKA PEDAGOGIKOA ,EKONOMIKA, FESTAK, IRAUNKORRA BIZIKIDETZA EKONOMIKA

BIZIKIDETZA, IRAUNKORRA, FESTAK CONVIVENCIA, FIESTAS EKONOMIKA PEDAGOGIKOA, BIZIKIDETZA , CONVIVENCIA

irakaskuntza-jardueren programa programa de actividades

3

22

Kaperotxipi Peagarikano, Ainhoa Lpez Iriondo, Elena Martinez, Jaime Mias Torres, Elena Mozo Puelles, Estibalitz Ortega, Ana M Otxoa Guevara, Maite Pagola Ituarte, Mila Perez, Elena Salgado Ledo, Nita

x x x x x x x x x xFESTAK FIESTAS FESTAK, TESTU LIBURUAK FIESTAS LIBROS DE TEXTO

PEDAGOGIKOA, PEDAGGICA PEDAGOGIKOA , BIZIKIDETZA PEDAGGICA , CONVIVENCIA

OOG-ren partaideak [ordezkoak] Composicin del OMR [suplentes] IZEN ABIZENAK / NOMBRE Y APELLIDOSEtxebeste , Josune Berasaluce, Izaskun Gamero, Tina Snchez, Maite Crespo, Jaione Mosquera, Manuel Larre, Daniel Mayora, Josune

TALDEA / GRUPOirak / profes. ikas / alumn guras / fam adm-zerbitz udal / ayto

BATZORDEA / COMISIN

x x x x x x x x

TESTU LIBURUAK LIBROS DE TEXTO

FESTAK

FIESTAS

irakaskuntza-jardueren programa programa de actividades

3

23

3.1.2. Esperientziak, programak eta proiektuak experiencias, programas y proyectosEsperientziak, programa edota berrikuntzak ikastetxean Experiencias, programas y/o proyectos que se desarrollan en el centro: Izenburua edo gaia Ttulo o tema AGENDA 21 Oharrak ObservacionesIkastetxearen iraunkortasunerako eta kalitaterako hezkuntza-programa bat da. Komunitatearen partaidetzan oinarritzen da, eta udalerriko garapen iraunkorrean esku hartu eta laguntzen du. Ingurumen-hezkuntza programa bat denez, ingurumen-arazoen konponbidean parte hartzeko ezaguera, gaitasuna, jarrera, motibazioa eta konpromisoa garatzea da haren xede nagusia.

La escuela en su papel de creadora e impulsora de valores debe actuar, en cierta forma, como contrapeso a otra serie de valores menos convenientes tales como el hedonismo y el desarrollismo salvaje que, desgraciadamente, vemos que se imponen en la sociedad actual con ms frecuencia de lo deseable. Tratando que esto ltimo sea visto bajo un punto de vista crtico por nuestros alumnos, creemos, que proyectos como el de Agenda 21 pueden en gran medida ayudar a la instauracin de valores de sensibilizacin hacia el entorno y su conservacin, al mismo tiempo que conseguir, como efecto colateral, el fomentar otros valores no menos importantes como solidaridad, cooperacin y respeto a los dems. Esta sensibilizacin hacia la problemtica medioambiental, ha estado desde siempre presente en nuestros planes y proyectos de centro ocupando un lugar destacado entre las denominadas materias transversales. Adems de esto, la participacin de nuestro centro en diversos tipos de campaas de temtica medioambiental organizadas por las instituciones pblicas a lo largo de los ltimos aos.

Izenburua edo gaia Ttulo o tema BERTSOLARITZA Oharrak ObservacionesBertsolaritza euskal kulturaren zati bat delarik, bertsolaritza proiektua, estrategia-plan sendo bat da eskola-curriculumaren barruan modu orokortuan kultura-adierazpena aberasteko erabiltzen dena hizkuntzaren bitartez. Proyecto destinado a impulsar y desarrollar el uso del euskera a travs de una formacin ldica. Conocer las posibilidades del uso de la lengua.

Izenburua edo gaia Ttulo o tema KULTURARTEKOTASUNA Oharrak ObservacionesBeste kulturetatik etorritako ikaslego berriari Ikastetxean integrazioa errazteko asmoz, proiektu honek estrategiak sortzen ditu. Proyecto destinado a impulsar y desarrollar diferentes medidas de actuacin ante la llegada de alumnado de otras culturas y para facilitar la integracin en el Centro.

INTERCULTURALIDAD

24

Izenburua edo gaia Ttulo o tema BIZIKIDETZA CONVIVENCIA Oharrak ObservacionesProiektu honek elkarbizitza bultzatu eta garatzeko balio du, baita eskola komunitate osoari errespetoan bizitzeko. Proyecto destinado a impulsar y desarrollar la convivencia y el respeto entre toda la Comunidad Escolar.

Izenburua edo gaia Ttulo o tema HIPI PRL

Oharrak ObservacionesHIPI proiektuak, ikasle etorkinen integrazioa bideratzen du. Era berean, berdintasunaren eta aniztasunaren errespetuan oinarritutako heziketa indartzen du. Ikasle etorkinei hizkuntza eta komunikazio gaitasunak euskeraz eskuratzeko bideak ematen zaizkie irakaskuntza prozesua garatzeko. Ikaslea ikasgelatik ateratzen da eta HIPI irakaslearekin egiten du lan. Proyecto destinado a facilitar la incorporacin del alumnado recin llegado a nuestro sistema Educativo logrando que se integre en el entorno escolar y social en el menor tiempo y en las mejores condiciones posibles. Tambin se pretende dotar de atencin especfica a este alumnado apoyando la adquisicin de competencias lingsticas y comunicativas en euskera y desarrollando el proceso de enseanza/ prendizaje mediante los oportunos ajustes curriculares.

Izenburua edo gaia Ttulo o tema HMH PROIEKTUA - PROYECTO MET - TRILINGISMO Oharrak ObservacionesProiektu honek baditu xede ezberdinak: irakaskuntza kalitatea hobetzea, europar ikuspegia indartzea eta hizkuntzen ikasketan laguntzea. Se trata de introducir el ingls como lengua vehicular para la adquisicin de contenidos en materias que no sean el estudio de la lengua propiamente dicha. Con este proyecto, los alumnos estudian la asignatura de Sociales en ingls y tambien reciben las horas de plstica en el mismo idioma. Un profesor del centro es el coordinador del proyecto y dentro de su horario lectivo, acude a cursillos y reuniones especificas dnde se le prepara para llevar adelante dicho proyecto. La escuela recibe una ayuda econmica por ponerlo en prctica y sta se utiliza exclusivamente para dotacin de material en ingls. En el curso actual 2012-2013, los alumnos de 5 de Primaria reciben dentro de su horario de estudios, 3 sesiones de la asignatura de ingls como lengua, 1 sesin de Naturaleza en ingls y 1 sesin de Plstica tambien en ingls.

25

3.1.3. Prestakuntza eta garapen profesionala formacin y desarrollo profesional

Ikastetxearen prestakuntza proiektu edota ekintzak [deialdi ezberdinen barruan] Actividades o proyectos de formacin del centro ligados a convocatorias gaiak eta egutegia / temas de formacin y calendarioPremia: "Arbela digitala eta Google tresnen erabilpena" Agenda 21: Elikadura Jasangarria Kurtsoan zehar Durante el curso Kurtsoan zehar Durante el curso

Ikastetxearen beste prestakuntza proiektu edota ekintzak Otras actividades o proyectos de formacin del centro gaiak eta egutegia / temas de formacin y calendario"Kulturartekotasuna" "HMH mintegia" "HIPI mintegia" "IKT mintegia" "Bikoteka irakurtzen" "HHko programazio eta ebaluazio item-en elaborazioa" Aholkularien mintegia: Aniztasunaren trataera Hilabetean behin Una vez al mes Hilabetean behin Una vez al mes Hilabetean behin Una vez al mes Hamabostean behin Cada 15 das Hilabetean behin Una vez al mes Astean behin Una vez a la semana Hilabetean behin Una vez al mes

Irakasleriaren ikastetxez kanpoko prestakuntza ekintzak lan-ordutegian Actividades formativas del profesorado fuera del centro en horario lectivo irakaslea profesor/aJosune Etxebeste Alvaro Behobide

ekintza-gaia actividad-temaHMH mintegia Teologia (1. kurtsoko irakasgai bat)

tokia lugarLasarteko berritzegunean Religioso Zientzien Institutoa Pio XII (Seminario) Donostiako berritzegunean Lasarteko Berr. Bilboko berritzegunean Donostiako Berritzegunean

egutegia/ordutegia fechas/horarioHilabetean bitan Dos veces al mes Astelehenetan Asteartetan Martes y jueves Hamabostean behin Cada 15 das Kurtsoan zehar Durante el curso Zazpi saio kurtsoan zehar 7 sesiones/curso Hilabetean behin Una vez al mes

Jose Carlos Calzada

"IKT mintegia"

Web orria Arantza Egurcegi "Kulturartekotasuna"

Aholkularien mintegia Aniztasunaren trataera

26 Benita Salgado Maria Fernandez HIPI mintegia Zuzendaritza funtzioa: Dimensioak lantzen Zuzendaritzaren antolakuntza eta funtzionamendua Donostiako berritzegunean Berritzegunean Hilabetean behin Ostegunak Jueves: Irailak 27 Septiembre, Azaroak 15 Noviembre, Urtarrilak 24 Enero, Otsailak 21 Febrero, Martxoak 21 Marzo, Apirilak 25 Abril, Maiatzak 23 Mayo ORDUTEGIA Horario: 9:00-11:00 Ostegunak Jueves: Irailak 27 Septiembre, Azaroak 15 Noviembre, Urtarrilak 24 Enero, Otsailak 21 Febrero, Martxoak 21 Marzo, Apirilak 25 Abril, Maiatzak 23 Mayo ORDUTEGIA Horario: 11:30-13:30 Kurtsoan zehar Web orria Maite Herce EA 21 proiektua Lasarteko Berritz. CEIDA Hilabetean behin Una vez al mes

HH-LH Zuzendariak: Egunerokoari erantzunez

Berritzegunean

Ikastetxearen formakutza planarekin lotutako lan-ordutegitik kanpoko prestakuntza ekintzak Otras actividades formativas fuera del horario lectivo y relacionadas con el plan de formacin del centro irakaslea profesor/aMaria Fernandez Irisarri

ekintza-gaia actividad-temaRezikletak: Recursos para la Educacin Musical

tokia lugarGaratu. Donostian

egutegia/ordutegia fechas/horarioastelehen, astearte eta ostegunean 17:30-19:30 13-01-28/ 13-01-30 astelehen, astearte eta azkenetan 17:00-18:00 13-01-15 / 13-02-04 13-02-05 / 13-02-11

Maite Otxoa

Arantza Egurcegui Arantza Calvo

Arreta goiztiarra Adoptutako haurrak eskola inklusiban Ingelesa ikastaroaTALK ENGLISH (GIPUZKOA)

Garatu Donostian Cebanc

Azarotik Maiatza arte: 17:30-19:002012-05-11/2012-11-29 2012-12-03/2012-12-10 17:30-20:00

N A Z A R ET ZENTROA

27

3.2. Irakaskuntza-jarduera osagarrien programa programa de actividades complementariasHAUR HEZKUNTZAjarduera actividad Itsasoafilma eta tailerrak helburuak objetivos euskera bultzatzea natura zaintzea Udazkeneko ezaugarriak betetzea Natura zaintzea eta gozatzea Euskera bultzatzea Liburuekin gozatzea Euskera bultzatzea Eskolako ohituretan parte hartzea Euskera indartzea Natura Zaintzea Natura gozatzea Euskal ohiturak ezagutzea eta gozatzea Antzerki lanekin gozatzea Euskara bultzatzea Liburuekin gozatzea Euskera bultzatzea Musika maitatzea Txangoa disfrutatzea eta harremanak indartzea antolatzailea organizacin Akuarium tutoreak Kristina enea Fundazioa Tutoreak Liburutegia tutoreak Eskola A.M.P.A. Eskola Eskola Eskola Eskola eta Azterkosta Programa Liburutegia irakasleak Irakasleak Tutoreak eta laguntzaileak Irakasleak Irakasleak eta monitoreak Liburutegiko arduraduna eta irakasleak Irakasleak Musikaria Irakasleak eta laguntzaileak arduraduna responsable Tutores Monitores Tutoreak Laguntzaileak eta monitoreak jasotzaileak receptores Haur Hezkuntza 4, 5 urteko ikasleak 3,4,5 urteko ikasleak Haur Hezkuntza Haur Hezkuntza 4, 5 urteko umeak Haur Hezkuntza Haur Hezkuntza Haur Hezkuntza 3,4eta 5 urteko ikasleak Haur Hezkuntza Ekaina Eskola Abenduak 21 Abenduak 2 Apirilak 18 Otsailak 8 Urtarrilak 29 Apirila Eskola Azterkosta programa Eskola A.M.P.A. non - noiz lugar-das-horario Eskola Azaroak 14 Azaroak 16 finanziazioa financiacin Eskola/A.M.P.A.

Marrubitxo, Txingu, Txanogorritxohiria Ernest Llunch liburutegira joatea Gabonetako kantak eta Santo Tomas eguna Euskara Eguna Zabalegi baserri eskola Ihauteriak TxotxongiloakItsasminez Liburu eguna

Eskola

Pionojolea Kurtso bukaerako irteera

Eskola Eskola

irakaskuntza-jardueren programa programa de actividades

3

28

jarduera actividad Txotxongiloak kontsumo

helburuak objetivos Kontsumo ohitura onak bultzatzea

LEHEN HEZKUNTZA antolatzailea arduraduna organizacin responsable Eskola Irakasleak

jasotzaileak receptores 1.. 2. eta 3. zikloko ikasleak 1., 2. eta 3. zikloko ikasleak 1., 2. eta 3. zikloko ikasleak 1., 2. eta 3. zikloko ikasleak 5. eta 6.maila

non - noiz lugar-dashorario Azaroak 23 15:00 Usandizaga institutoan Eskolan

finanziazioa financiacin Eskola

Kontsumo tailerrak

Kontsumo ohitura onak bultzatzea Eskolako ohituretan parte hartzea Iran ibiltzeko hainbat arau ezagutzea Bestearekiko errespetoa Euskara bultzatzea

Kontsumobide

Irakasleak eta monitoreak irakasleak

Kontsumobide

Kurtsoan zeharAbenduak 21 A.M.P.A.

Gabonetako kantak eta Santo Tomas eguna Bide Hezkuntza

Eskola A.M.P.A. Udaletxea

Udaletxeko poliziak eta irakasleak Tutores 5,6/Aitor Mendiluze Irakasleak eta monitoreak Irakasleak Tutoreak

Urtarrilak

Udaletxea

Bertsolaritza

Bertsozale elkartea Eskola eta Azterkosta Programa Eskola Udaletxea

TxotxongiloakItsasminez Akuariumera joatea Piszinara joatea

Antzerki lanekin gozatzea Euskara bultzatzea Natura zaintzea eta gozatzea Kirola bultzatzea eta indartzea

1. eta 2. maila 2. eta 3. zikloko ikasleak 1,2 ciclo

Hamabostean behin/Cada 15 das Ikastetxean Urtarrilak 29 Urriak 9 Martxoa 2013/ Maiatza 2013 Udaletxeko piszinak Otsailak 2013/ Eskola Otsailak 8

Eskola Euskara Patronatoa Eskola Azterkosta programa Eskola

Udaletxea

Kaldereroak Ihauteriak

Eskolako ohituretan parte hartzea Euskal ohiturak ezagutzea eta gozatzea

Eskola Eskola

Tutoreak eta Musikako irakaslea Irakasleak

1., 2. eta 3. zikloko ikasleak 1., 2. eta 3. zikloko ikasleak

Eskola Eskola

irakaskuntza-jardueren programa programa de actividades

3

29

Santa Ageda kantak Cine y derechos humanos

Eskolako ohituretan parte hartzea Bizikidetza

Eskola Udaletxea

Irakasleak Irakasleak

3. zikloko ikasleak 1., 2. eta 3. zikloko ikasleak 2. eta 3. zikloko ikasleak 1. eta 2. mailako ikasleak 1. eta 2. mailako ikasleak 1. eta 2. mailako ikasleak 1. eta 2. mailako ikasleak 5. mailako ikasleak

Otsailak Bigarren hiruhilekoak Teatro Victoria Eugenia Abenduak 14

Eskola Eskola Udaletxea

Ose Kontzertu Didaktikoa

Musika klasikoa eta kontzertuak zuzenean ikustea Musika maitatzea

Miramon egoitzan Eskola

Musika irakasleak Irakasleak Musikaria Tutoreak Laguntzaileak eta monitoreak Tutoreak Laguntzaileak eta monitoreak Irakasleak Irakasleak eta laguntzaileak Baratzeko monitoreak Irakasleak eta laguntzaileak Aralare ko monitoreak Liburutegiko arduraduna eta irakasleak irakasleak

Eskola Udaletxea Eskola

Pionojolea

Natura Zentzu Handiz

Txio-txioka

Ogigintza - Gaztagintza Baratze barnetegia

Aralar Parkea Barnetegia

Liburu eguna

Udazkeneko ezaugarriak betetzea Natura zaintzea eta gozatzea Euskera bultzatzea Udaberriko ezaugarriak betetzea Natura zaintzea eta gozatzea Euskera bultzatzea Natura zaintzea Naturaz gozatzea Kontsumo ohitura onak Elkarrekin harremanak indartzea Euskara bultzatzea Naturaz gozatzea eta errespetatzea Elkarrekin harremanak indartzea Euskara bultzatzea Naturaz gozatzea eta errespetatzea Liburuekin gozatzea

Kristina enea Fundazioa Tutoreak Kristina enea Fundazioa Tutoreak Irakasleak Ezkio- Itxaso barnetegia Irakasleak eta Baratze barnetegia Aralar parkeko barnetegia irakasleak Eskola

Urriak 30

Eskola

Martxoak 15

Eskola

Abenduak 11 Otsailak 7-8 Eskola A.M.P.A.

6. mailako ikasleak

Maiatzak 9-10

Eskola A.M.P.A.

1.2. eta 3. zikloko ikasleak Eskola osoa

Otsaila

Kurtso bukaerako jaia (Dantza edo abesti baten prestakuntza)

Musika eta dantzaz gozatzea Besteekiko harremanak indartzea

Eskola A.M.P.A.

Kurtso bukaeran

Colegio/ A.M.P.A.

irakaskuntza-jardueren programa programa de actividades

3

30

4. Eskolaz kanpoko jardueren programa programa de actividades extraescolaresjarduera actividad Haurrak beti jolasean helburuak objetivos Jolasaren bitartez euskeraren erabilpena bultzatzea Impulsar el uso del euskera a travs de actividades ldicas antolatzailea organizacin Udala Ayuntamiento arduraduna responsable Monitoreak Monitores jasotzaileak receptores HHko eta LHko 1.zikloko ikasleak Alumnos de E.I. y 1 ciclo de Primaria A.M.P.A. Monitores E. Infantil y 1 ciclo de Primaria non - noiz lugar-das-horario Ikastetxea Colegio Lunes, miercoles y viernes/ 12:30-13:30 y 13:30-14:30 Colegio Mircoles y viernes 12:30-13:30 13:30 -14:30 finanziazioa financiacin Ayuntamiento

Gimnasia Rtmica

Sena artistikoa eta mugimenduen koordinazioa garatzea Desarrollar el sentido artstico y la coordinacin de movimientos

A.M.P.A.

Abesbatza

Sena musikala eta musikaren gustua bultzatzea Fomentar el sentido musical y el gusto por la msica Desarrollar nociones de esta actividad

A.M.P.A.

Monitores

2,3, 4,5 y 6

Colegio Viernes 13:30-14:30

A.M.P.A.

Karate

A.M.P.A.

Monitores

2,3, 4,5 y 6

Colegio Viernes 13:30-14:30

A.M.P.A.

eskolaz kanpoko jardueren programa programa de actividades extraescolares

IUP-PAC

4

31

5. Eskolako zerbitzuak servicios escolares

zerbitzua servicio

helburuak objetivos

antolatzailea organizacin

arduraduna responsable

jasotzaileak receptoresNahi duten guztiek

non - noiz lugar-das-horarioEgunero Todos los das: de 12:30 a 14:30 horas K. E.ko jangela Salaberriako jangela Martutene, Egia, Loiola, Erriberretan A las 9:00 y 16:30 horas Ikastorduetan eta eskolaz kanpoko orduetan. Bi arratsaldez Horario lectivo y extraescolar Espacio de ubicacin propia

finanziazioa financiacin

JANTOKIA COMEDOR

Jatordutan ohitura onak hartzea Aprender buenos hbitos a la hora de comer

Ikastetxea Colegio

Irakasle bat Un profesor

Alumnos que as lo demanden

Kudeaketa zuzena Gestin directa

Ikastetxetik 2 Km baino urrutiago bizi direnentzako zerbitzua GARRAIOA TRANSPORTE Ofrecer un medio de transporte a los alumnos que viven a ms de 2 km del centro escolar Proporcionar un continuo apoyo programa de enseanza y aprendizaje al Ikastetxea Colegio Ikastetxea Colegio

Gobierno Vasco

Beharra duten guztiek Alumnos que as lo requieran

Eusko Jaurlaritza Gobierno Vasco

Afianzar la biblioteca como recurso cultural y dinamizador del centro LIBURUTEGIA BIBLIOTECA Fomentar el habito de lectura

Irakasle arduraduna Profesor responsable

Alumnos, profesores y la comunidad educativa

Ikastetxea Financiado por el propio centro Udalaren laguntzaren bat jasotzen da Recibe alguna subvencin de la administracin local

Mejorar la autonomia de los usuarios

eskolako zerbitzuak servicios escolares

IUP-PAC

5

32

Finantza baliabideen banaketaren irizpideak Criterios de distribucin de los recursos financieros. Ikastetxearen beharrak asetzea Atender a las necesidades del centro

Ekonomia-kudeaketaren arduraduna/k Responsable/s de la gestin econmica Zuzendaritza Taldea Equipo Directivo

Sarrera iturriak Fuentes de ingreso Administrazioa eta gurasoen aportazio txikia Delegacin Educacin Pequea cuota de los padres/madres

Sarreren aurrikuspena Ingresos previstos Hezkuntza Sailak urtean zehar egiten duen aportazioa La aportacin anual de la Delegacin Educativa

Kontrol sistemak, gastuen justifikazioa eta erregistroa Sistemas de control, registro y justificacin de gastos Ikastetxeentzako gestio ekonomikorako dagoen gida Siguiendo las instrucciones de la gua de gestin econmica de centros docentes Jarraipena, bilera kopurua, datak Seguimiento, nmero de reuniones, fechas Kurtsoan zehar, Batzorde Ekonomikoarekin. Bilerak beharraren arabera egiten dira. Hiruhilabetean behin gutxigorabehera. Bai klaustroari bai OOGari informatzen zaio. Datak zehaztu gabe. A lo largo del curso, mediante la comisin econmica. Las reuniones se realizan en funcin del proceso. Se informa al claustro y al O.M.R. Las fechas se deciden durante el curso

Egin behar diren txostenak, edukina, nori informatu... Informes que se han de elaborar. contenido, a quin informar... Kudeaketa gida markatzen duen bezala, Ekaina eta Abenduko dokumentazioa. Bertan kurtsoan zehar emandako datu ekonomikoak ematen dira. Delegaritzari, klaustroari eta OOGari informatzen zaio. Documentacin de Junio y Diciembre segn marca la gua de gestin. Contenido de los datos econmicos manejados a lo largo del curso. Se informa a la Delegacin de educacin en el claustro y en el O.M.R.

KATALIN ERAUSO HLHI

ekonomia-kudeaketarako plana plan de gestin econmica

6. Ekonomia-kudeaketarako plana plan de gestin econmica

6

IUP-PAC

33

7. Hezkuntza-komunitateari informazio plana plan de informacin a la comunidad educativaHezkuntza-komunitateari informazioa helarazteko bideak: bilerak, elkarrizketak, bisitak, informeak, aldizkariak, web gunea, posta elektronikoa

Canales de informacin a la comunidad educativa: reuniones, entrevistas, visitas, informes, revistas, pgina web, correo electrnico

BARRUKO INFORMAZIOA INFORMACIN INTERNA: Eskema honetan gure ikastetxean informazioa nola helarazten den isladatzen da El esquema que aparece a continuacin refleja de forma esquemtica la forma habitual en la que se transmite la informacin dentro de nuestro centro escolar. Comisin Pedaggica Pedagogi Batzordea

Reuniones de coordinacin de ciclo Ziklo koordinazio bilerak

Tutores Tutoreak

ALUMNOS IKASLEAK

Claustro Klaustroa Honetaz aparte, familiek ostegunetan 12:30etatik 13:30etara badute aukera behar dituzten kontsultak egiteko. Adems de todo esto dentro del horario del profesorado hay una hora asignada (jueves de 12:30 a 13:30 horas) en la que este se encuentra a disposicin de los padres con el fin de que estos puedan realizar las consultas que crean oportunas.

AMPADireccinOMR GEZUZENDARITZAOOG KANPOKO INFORMAZIOA INFORMACIN EXTERNA: Kurtso hasieran familientzako bilerak antolatzen dira, mailaka. Bilera horretan kurtsoari buruzko informazioa emango zaie. Hiruhilabetearen bukaeran LHn familiei informe idatzi bat emango zaie. Horrez gain kurtsoan zehar gutxienez bitan, tutorearekin elkartuko dira. HHn kurtso bukaeran informe idatzia eta elkarrizketa ere egingo zaie. Beharrezkoa denean, familiei eskutitzak bidaliko zaizkie klaustro edo OOGk hartutako erabakiak jakin arazteko. Beharra dagoenean telefonoa ere erabiliko da. A principio de curso y con el fin de que los padres puedan conocer a tutores y dems profesores, se organiza una reunin que podr ser bien por nivel o por ciclo. En la citada reunin se dar una informacin generalizada sobre lo que se pretenda sea el nuevo curso. Trimestralmente en el caso de los alumnos de Primaria y a la finalizacin del curso en el caso de los alumnos de Educacin Infantil, se har llegar a los padres un informe escrito y personalizado sobre cada uno de los alumnos. En Primaria, la elaboracin de este informe se complementar con una entrevista personal del tutor con los padres de cada alumno, esta entrevista se simultanear con la entrega del primero y ltimo informe del curso presente. Siempre que as se precise, se enviarn cartas a las familias con aspectos relativos a la marcha del centro o a las decisiones del Claustro o del O.M.R. que sean de inters general. As mismo, y siempre que la urgencia del caso lo requiera, se har uso del telfono

IUP-PAC

KATALIN ERAUSO HLHI

34 ADMINISTRAZIOA ADMINISTRACIN: Kanpokoei arreta ematea eta administrazio funtzioa Zuzendaritzako bulegoan kokatzen da. Orokorrean egunero irikita egoten da. Ordutegia 09:00etatik 13:00etara eta 14:30etatik 16:30etara izaten da. Arretan Zuzendaritzako Taldekideren bat beti egoten da. Modu berdinean, Guraso Elkarteak ere bere bulegoa badu Salaberriako eraikinean eta bertatik beren eginbeharrak kudeatzen dituzte. La funcin administrativa y de atencin al pblico en general est centralizada en el despacho de la direccin, este despacho est abierto todos los das laborables de 9:00 a 13:00 horas por las maanas y de 14:30 a 16:30 horas por las tardes, en su atencin se turnan los integrantes del Equipo Directivo, contando espordicamente con la colaboracin de algn otro miembro del claustro de profesores. As mismo, la A.M.P.A. tambin dispone de su propia oficina en el edificio Salaberria, desde el cual, se gestionan las labores que a esta asociacin competen.

IUPa ezagutu arazteko eta aprobatzeko estrategiak Estrategias para facilitar el conocimiento y aprobacin del pac arduradunak agentes Tutoreak eta geletako ordezkariak Tutores y delegados de clase Koordinatzail eak eta Zuzendaritza Taldea Coordinadores y Equipo directivo Tutoreak eta G.E.ko arduradunak Tutores y responsables del A.M.P.A. Zuzendaritza Taldea Equipo directivo Zuzendaritza Taldea ADMINISTRAZIOA administracin Equipo directivo Zuzendaritza Taldea eta instituzioko arduradunak Equipo directivo y responsables de las instituciones deboralizazioa temporaliz. estrategia, baliabide eta bideak estrategias, recursos, canales

Kurtso hasiera Comienzo de curso

IKASLERIA alumnado

Tutoretza orduetan eta web orrialdean A travs de las sesiones de tutora Pagina web

Kurtso hasiera

Koordinazio-klaustro bilereetan eta web orrialdean Reuniones de coordinacin y claustros Pagina web Guraso bilereetan, zirkularretan eta web orrialdean

IRAKASLERIA profesorado

Comienzo de curso

FAMILIAK familias

Kurtso hasiera Comienzo de curso Kurtso hasiera Reuniones del OMR Pagina web Comienzo de curso Ikuskaritzatik eta jakinarazpenak Web orria A travs de la inspeccin y comunicados Pagina web Jakinarazpenak Web orria Mediante comunicados Pagina web Reuniones y circulares a las familias. Pagina web OOG bilereetan eta web orrialdean

OOG-OMR

Kurtso hasiera Comienzo de curso Kurtso hasiera

BESTE ERAKUNDE instituciones

Comienzo de curso

IUP-PAC

KATALIN ERAUSO HLHI

35

8. IUPren garapenaren eta ikastetxearen funtzionamenduaren jarraipena seguimiento del desarrollo del PAC y del funcionamiento del centroUrteko planaren garapenaren jarraipenaren planifikazioa Planificacin del seguimiento del desarrollo del plan anualarduraduna responsable 1. HELBURUA Hiru Hizkuntzen ahozko eta idatzitako ulermenen eta adierazmena indartzea. Fortalecer la comprensin-expresin escrita y oral de las tres lenguas. 2. HELBURUA Matematika arloa indartzea. Reforzar los conocimientos en la competencia matemtica 3. HELBURUA IKT-ko gaitasuna bultzatea eta garatzea. Ampliar y favorecer los conocimientos en la competencia digital 4. HELBURUA Ikastetxeko dinamikan familien eta ikasleriaren parte hartzea areagotu. Aumentar la participacin de las familias y el alumnado en la dinmica escolar. 5. HELBURUA Promozio eta ebaluatzeko irizpideak errebisatu Revisar los criterios de promocin y evaluacin jarraipen datak fechas de seguimiento tresnak eta behar den informazioa instrumentos e informacin necesaria informaz. deboluzioaren data fecha devolucin informacin oharrak observaciones

klaustroari

OMR-OOG-ri

Zuzendaritza Taldea Equipo Directivo

Kurtsoan zehar Durante el curso

Euskeraren eralbilpena nabarmenagoa izatea Aumento del uso del euskera

Kurtso bukaera Final de curso

Kurtso bukaera Durante el curso

Zuzendaritza Taldea Equipo Directivo

Kurtsoan zehar Durante el curso

Kurtso bukaera Final de curso

Kurtso bukaera Durante el curso

Zuzendaritza Taldea Equipo Directivo

Kurtsoan zehar Durante el curso

Web orria, oharrak, jaiak, Eskolako komunitatearen parte hartzea

Kurtso bukaera Final de curso

Kurtso bukaera Durante el curso

Zuzendaritza Taldea Guraso Elkartea Equipo Directivo AMPA Zuzendaritza Taldea Equipo Directivo

Kurtsoan zehar Durante el curso

Eskolako martxa ona denaren adierazlea Dinamikan aritzea eta parte hartzea Indicador de la buena marcha de la escuela. Entrar en la dinmica y tomar parte

Kurtso bukaera Final de curso

Kurtso bukaera Durante el curso

Kurtsoan zehar Durante el curso

Hasitako lana bukatzea Finalizar el trabajo comenzado

Kurtso bukaera Final de curso

Kurtso bukaera Durante el curso

IUP-PAC

8

IUPren garapenaren eta eta ikastetxearen funtzionamenduaren jarraipena seguimiento del desarrollo del PAC y del funcionamiento del centro

Eranskinakanexos

9.1 OOGren onartze-agiriaActa de aprobacin del OMR

2012ko Azaroaren

22an arratsaldeko 16:45etan Katalin Erausoko OOG deialdi arruntaz bildu da eta 2012-2013

ikasturterako Ikastetxearen Urteko Plana aprobatu egin du.

ZUZENDARIA MARIA FERNANDEZ IRISARRI

9.2 Ebaluazio Diagnostikoko Ikastetxeko txostena eta Hobekuntza Plana Informae de Evaluaciacin de Diagnstico y Plan de Mejora

EVALUACIN DE DIAGNSTICO 2011DOCUMENTOS PARA LA INTERVENCIN EN LA MEJORA A PARTIR DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIN DE DIAGNSTICO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA C.A.P.V.

I. INFORME DE CENTRO II. PLAN DE INTERVENCIN PARA LA MEJORA

CENTRO: CEIP CATALINA DE ERAUSO HLHI LOCALIDAD: DONOSTIA CURSO: 2011

CDIGO: 811

D.- PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE LOS INFORMES DE RESULTADOS DEL ALUMNADO A LAS FAMILIASLos informes de resultados del alumnado remitidos por el ISEI-IVEI han sido repartidos a las familias utilizando el siguiente procedimiento: Se han repartido en un sobre cerrado a los alumnos. Con dos das de antelacin se remiti una carta a las familias, en la que se les comunicaba la fecha en que iban a llevar el informe.

En la fecha que se indica a continuacin: 18 de enero de 2012

Sello y firma del director/a Fecha

MARIA FERNANDEZ IRISARRI 2012-01-25

I. INFORME DE CENTROCENTRO: CEIP CATALINA DE ERAUSO HLHI LOCALIDAD: DONOSTIA CURSO: 2011 1.- ANLISIS DE LOS RESULTADOS Se realizar una valoracin razonada de los resultados en las diferentes competencias evaluadas en base a los siguientes criterios, entre otros: ISEC del centro Diferencias entre las competencias evaluadas y sus dimensiones Diferencias entre los grupos Diferencias con otros centros del mismo ISEC Diferencias con otros centros en el mismo estrato Diferencias con los resultados esperados/esperables CDIGO: 811

Con relacin al ISEC del Centro que es de un nivel Medio Bajo, los resultados globales analizados sitan al grupo en un nivel medio alto. En competencia lingstica en euskera est por encima de su ISEC. En competencia lingstica en castellano est por encima de lo que le corresonde a su ISEC. En competencia matemtica, hay una mejora con respecto al ISEC. En competencia lingstica en ingls los resultados obtenidos se encuentran destacadamente por encima de lo que correspondera a su ISEC. Respecto a la comparacin de los resultados con centros del mismo modelo lingstico (B en nuestro caso) y red educativa, los resultados en general se encuentran por encima de la media establecida. En competencia lingstica en euskera est muy por encima de la media del modelo B de la red pblica. En competencia lingstica en castellano est por encima de la media. En competencia matemtica est tambin por encima de la media. En competencia lingstica en ingls est muy por encima de la media del modelo B de la red pblica.

Valoracin especfica de los resultados obtenidos en cada una de las Competencias bsicas evaluadas: Para esta valoracin puede resultar de gran ayuda la reflexin del centro sobre la descripcin de los tres niveles de competencia -y de las dimensiones correspondientes- que concreta el informe del ISEI-IVEI. a) Competencia en comunicacin lingstica en euskara: a. El resultado de esta competencia sita al alumnado en el nivel medio alto. Teniendo en cuenta que la mayora de los alumnos evaluados no tiene como primera lengua el euskera, podemos decir que en general los resultados son satisfactorios. b. En el nivel de comprensin escrita se observa una leve mejora con respecto a la comprensin oral, pero la diferencia no es notable, encontrndose ambas cercanas al nivel avanzado. c. Respecto al nivel de comprensin oral, observamos unos resultados menos

homogneos que en las dos dimensiones anteriores, pero los resultados tambin son bastante favorables situndose en el nivel medio y en un tercio de los alumnos acercndose al nivel avanzado.

b) Competencia en comunicacin lingstica en castellano: En esta competencia todos los alumnos se sitan dentro del nivel medio alto, siendo los resultados bastante homogneos. Los resultados de la comprensin oral se sitan en el nivel medio tendiendo al nivel medio alto. La comprensin escrita se sita en un nivel medio alto y un tercio del alumnado tiende al nivel avanzado. En cuanto a la expresin escrita, el alumnado se sita en el nivel medio alto, un tercio de los resultados roza el nivel avanzado.

c) Competencia matemtica: Los resultados generales sitan al grupo dentro del nivel medio alto, con unos resultados bastante homogneos. En general el nivel es aceptable, ya que todo el alumnado se encuentra dentro de la mitad superior del nivel medio, no habiendo ningn alumno por debajo de este punto. En cuanto a los resultados por dimensiones, la media se sita ligeramente por debajo de la media obtenida en Euskadi. Las dimensiones de Cantidad y Espacio-forma se encuentran ligeramente por encima de la media de la Comunidad. La dimensin de Cambios, Relaciones, est justo sobre la media.

d)

Competencia en lengua extranjera: Los resultados obtenidos en esta competencia han sido muy satisfactorios. Todos los alumnos se sitan en el nivel medio alto, siendo los resultados obtenidos bastante homogneos. En cuanto al anlisis por dimensiones, se aprecian diferencias. La expresin escrita obtiene mejores resultados que la compresin oral y escrita, habiendo un pequeo porcentaje que se sita en el nivel avanzado. La comprensin escrita se sita en un nivel medio alto, por delante de la comprensin oral. De las tres dimensiones evaluadas la comprensin oral es la que presenta unos resultados menos satisfactorios, aunque todo el alumnado se sita en el nivel medio tendiendo hacia el nivel avanzado.

Qu conclusiones se pueden obtener de la comparacin de los resultados entre la evaluacin de diagnstico de este curso y de los anteriores? Los resultados obtenidos en el curso 2010-2011 con respecto a la competencia de Comunicacin lingstica de Euskera muestran una diferencia significativa de mejora con respecto a los dos cursos anteriores. Comparando los datos que muestra la grfica el resultado del Centro se encuentra por

encima de la media que ha obtenido el B pblico y la media de Euskadi. Los resultados obtenidos en el curso 2010-2011 con respecto a la competencia de Comunicacin lingstica de Castellano no varan de forma significativa, pero si se constata una mejora, siendo los resultados obtenidos ms homogneos que los cursos pasados. Los resultados obtenidos en el curso 2010-2011 con respecto a la competencia Matemtica no varan con respecto a los cursos anteriores, pero los resultados son ms homogneos, situndose en la media de Euskadi y por encima de la B pblica.

2.- DIAGNSTICO DE LA SITUACIN: FORTALEZAS Y DEBILIDADES Desde el anlisis de los resultados globales de las diferentes competencias evaluadas, y desde la comparacin con los resultados del pasado curso, Qu puntos fuertes identificara para su mantenimiento? Uso de las nuevas tecnologas. Ratios alumno profesor por aula no alto, que nos sirve para dar una enseanza ms individualizada y personalizada (teniendo en cuentas las necesidades propias de cada nio). Diversidad cultural de las aulas que ayuda a entender y a asumir mejor la pluralidad de la sociedad. Material didctico atrayente para el alumnado. Buena coordinacin entre el profesorado del Ciclo.

Qu puntos dbiles identificara para su mejora? Mayor coordinacin entre las dos etapas de las que cuenta el Centro. Inestabilidad de la plantilla de Educacin Primaria, que dificulta el seguimiento ao tras ao de los distintos grupos.

3.- SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA DEL PLAN DE INTERVENCIN PARA LA MEJORA DEL CURSO 2010-2011 Qu acciones del Plan de Intervencin para la Mejora del curso 2010/11 se mantienen? Cules decaen? Por qu? (Incidir en aquellas reas o aspectos en los que el centro tiene capacidad de intervencin).

Se mantienen estas acciones de mejora del curso 2010-2011 En relacin a la Competencia en comunicacin lingstica en euskera, mejorar la comprensin oral, diseando actividades y aplicando actuaciones

en esta rea concreta. En relacin a la competencia Matemtica mejorar el clculo utilizando las nuevas tecnologas en todos los niveles educativos en el rea de las Matemticas. En relacin a la Competencia en comunicacin lingstica en Castellano, mejorar la expresin y comprensin escrita, diseando actividades y aplicando actuaciones en esta rea concreta. Mantenemos todas las propuestas de mejora del curso anterior.

4. PREVISIN INICIAL DE NUEVAS ACCIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA Qu acciones de mejora nuevas se incorporan para el presente curso? Priorizarlas en el siguiente cuadro:

Accin de Mejora 1: Reforzar la comprensin oral y escrita en la competencia de la comunicacin lingstica en Ingls, haciendo uso de las nuevas tecnologas. Accin de Mejora 2: En el rea de la Competencia Matemtica fomento de la resolucin de problemas, haciendo uso de experiencias reales para aplicar la matemtica a la vida cotidiana.

El presente Informe de Centro ha sido/ser presentado al Claustro con fecha O.M.R. / C.E. con fecha 25-01-2012 Sello y firma del director/a Fecha

16-01-2012 y al

MARIA FERNANDEZ IRISARRI 25-01-2012

II. PLAN DE INTERVENCIN PARA LA MEJORACENTRO: LOCALIDAD: CURSO: CEIP CATALINA DE ERAUSO HLHI DONOSTIA 2011-2012 CDIGO: 012186

1. SELECCIN Y PRIORIZACIN DE LAS ACCIONES DE MEJORA

ACCIN DE MEJORA (1)(*)

COMPETENCIA BSICA (2) con la que est relacionada

MBITO (3) Ambito curricular y metodolgico Ambito organizativo

PRIORIDAD (4)

Accin de Mejora 1: Reforzar la Competencia de comunicacin comprensin oral y escrita en la lingstica en ingls. competencia de la comunicacin Competencia digital lingstica en Ingls, haciendo uso de las nuevas tecnologas. Accin de Mejora 2: En el rea de la Competencia Matemtica fomento de Competencia matemtica la resolucin de problemas, haciendo uso de experiencias reales para aplicar la matemtica a la vida cotidiana.

Accin de desarrollo a medio y largo plazo

Ambito curricular y metodolgico Ambito organizativo

Accin de desarrollo a medio y largo plazo

PLANIFICACIN DE LAS ACCIONES DE MEJORATareas o actividades (5) Realizar el Planing de trabajo y reuniones de esta Accin de Mejora Analizar las actividades que se realizan en el aula para trabajar la comprensin oral. Objetivo a conseguir (6) Responsables de la tarea (7) Responsable: Equipo Directivo Comisin Pedaggica Responsable: Coordinadores de Ciclo. Participantes: Profesores de Lengua Inglesa y tutores. Responsable: Equipo directivo Participantes: Profesores de ingls Responsable: Coordinadores de Ciclo. Participantes: Profesores de Lengua Inglesa Responsable y Participantes: Profesores de Lengua Inglesa Responsable: Equipo Directivo Comisin Pedaggica Tiempos (8) Evaluacin (10) Recursos (9) Plantilla de Planing Segundo trimestre: 2011-2012 Indicadores de seguimiento Acta de Reuniones de Comisin Pedaggica Indicadores de logro Ver Planing

ACCIN

Disear y poner en prctica actividades para mejorar la comprensin oral y escrita de la asignatura de ingls

Segundo y tercer trimestre: 20112012. Curso 2012-2013.

Libro de texto Unidades didcticas Plantilla de recogida de reuniones

Actas de las reuniones

1.

Realizar sesiones de formacin y reflexin sobre la adquisicin oral en ingls. Disear actividades de comprensin oral en ingls.

Curso 2012-13 Bibliografia Materiales de apoyo Asesoria del berritzegune 2 trimestre curso 2011-12 Libros de texto Otros materiales Actas de las reuniones

Actas de las reuniones

Programacin de las actividades dentro del currculo

2

Poner en practica las actividades de comprensin oral en ingls. Realizar el Planing de trabajo y reuniones de esta Accin de Mejora

2 trimestre curso 2011-12

Actividades diseadas. Audios Plantilla de Planing Acta de Reuniones de Comisin Pedaggica

Cuaderno del profesor

Segundo trimestre: 2011-2012

El planing est hecho

Revisar las actividades que se realizan en el aula para trabajar la resolucin de problemas. Realizar sesiones de formacin y reflexin sobre la resolucin de problemas y su aplicacin a la vida cotidiana en la escuela. Disear actividades de resolucin de problemas.

Fomentar la resolucin de problemas, haciendo uso de experiencias reales para aplicar la matemtica a la vida cotidiana.

Responsable: Coordinadores de Ciclo. Participantes: Profesores de Matemticas y tutores. Responsable: Equipo directivo Participantes: Profesores de Matemticas

Segundo y tercer trimestre: 20112012. Curso 2012-2013.

Libro de texto Unidades didcticas Plantilla de recogida de reuniones

Actas de las reuniones

Listado de actividades recogidas en un documento

Curso 2012-13 Bibliografia Materiales de apoyo Asesoria del berritzegune

Actas de las reuniones

Poner en practica las actividades diseadas de resolucin de problemas

Responsable: Coordinadores de Ciclo. Participantes: Profesores de Matemticas Responsable y Participantes: Profesores de Matemticas

2 trimestre curso 2011-12

Libros de texto Otros materiales

Actas de las reuniones

Programacin de las actividades dentro del currculo

2 trimestre curso 2011-12

Actividades diseadas.

Cuaderno del profesor

El presente Plan de intervencin para la mejora ha sido incluido en el Plan Anual de Centro aprobado por el Claustro con fecha presentado al O.M.R. / C.E. con fecha 22-11-2011

15-11-2011 y

Sello y firma del director/a Fecha

MARIA FERNANDEZ IRISARRI 2012-01-25

SNTESIS DE LA CONSTITUCIN-PRESENTACIN DEL OBSERVATORIO DE LA CONVIVENCIA (O.C.) CENTRO:CATALINA DE ERAUSO HLHI FECHA: 2012-11-6 1. COMPONENTES del Observatorio de Convivencia Nombre y apellidos Estamento Cargo-funcin, aula, departamento Directora Jefe de Estudios Responsable del Comedor Padre Madre

MARIA FERNANDEZ IRISARRI M TERESA HERCE ARRATIBEL ARANTZA CALVO JOSE LUIS GOY M JOSE BARCENA PRIMEROS ACUERDOS del OC

Direccin Direccin Profesorado Familia Familia

2. Respecto a las FUNCIONES. Consideramos bsicas y prioritarias las siguientes: Impulsar la puesta en marcha del plan de convivencia y su seguimiento y evaluacin. 3. Definicin de convivencia Lograr un clima en el que los conflict