jabatan pendaftar registry memorandumregistry.usm.my/pendaftar/upload/pekeliling/pekeliling kptm -...

of 4 /4
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA JABATAN PENDAFTAR REGISTRY MEMORANDUM Kepada: Tarikh: 7 Julai 2009 Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Akademik & Antarabangsa) Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal & Pembangunan Pelajar) Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi) Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri & Masyarakat) Semua Dekan/Pengarah/Penyelaras/Ketua Jabatan Pusat Pengajian/Pusat/lnstitut/Unit/Jabatan Kampus Induk/Kampus Kejuruteraan/Kampus Kesihatan Assalamualaikum Wrt. Wbt. & Salam Sejahtera Y. Bhg. Tan Sri/Dato Serl/Datuk/Dato'zpatin/Tuan/Puan, PEKELlLlNG MENGENAI LAWATAN RASMI KE LUAR NEGARA OLEH NAIB CANSELOR/T1MBALAN NAIB CANSELOR/DEKAN/PENGARAH Dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPTM) telah mengedarkan pekeliling yang menyatakan bahawa bagi sebarang lawatan rasmi ke luar negara oleh Naib Canselor/Timbalan Naib Canselor/Dekan/Pengarah dan sebagainya, Y. Bhg. Tan Srl/Dato' Serif Datuk/Dato'/Datin/Tuan/Puan hendaklah membuat kunjungan hormat kepada TYT Duta/Pesuruhjaya Tinggi/Pejabat Kedutaan Malaysia di negara yang dilawati. 3. Bersama-sama ini dilampirkan surat pekeliling dari KPTM [No. Ruj.: KPT(KSU)07/20/02] bertarikh 22 Jun 2009 untuk rujukan Y. Bhg. Tan Sri/Dato' Seri/ Datuk/Dato'/Datin/Tuan/Puan. Sekian. Terima kasih. Wassalamu'alaikum & Salam Hormat. "BERKHIDMAT UNTUK NEGARA" 'Memastikan Kelestarian Hari Esok' Saya yang menjalankan tugas, C:::::=~i--=- L"tS"SAFINA ISMAIL Penolong Pendaftar s.k. Pendaftar AAllsi - Pekefiling KPTM - Lawatan Ke Luor Negara 1 11800 USM, Pulau Pinang, Malaysia Tel: 604-6533888 Fax: 604-658 1718; Website: www.usm.my

Author: phunglien

Post on 11-Aug-2019

262 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: JABATAN PENDAFTAR REGISTRY MEMORANDUMregistry.usm.my/pendaftar/upload/pekeliling/pekeliling kptm - lawatan... · UNIVERSITI SAINS MALAYSIA JABATAN PENDAFTAR REGISTRY MEMORANDUM Kepada:

UNIVERSITI SAINS MALAYSIAJABATAN PENDAFTARREGISTRYMEMORANDUM

Kepada: Tarikh: 7 Julai 2009

Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Akademik & Antarabangsa)

Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal & Pembangunan Pelajar)

Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)

Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri & Masyarakat)

Semua Dekan/Pengarah/Penyelaras/Ketua JabatanPusat Pengajian/Pusat/lnstitut/Unit/JabatanKampus Induk/Kampus Kejuruteraan/Kampus Kesihatan

Assalamualaikum Wrt. Wbt. & Salam Sejahtera

Y. Bhg. Tan Sri/Dato Serl/Datuk/Dato'zpatin/Tuan/Puan,

PEKELlLlNG MENGENAI LAWATAN RASMI KE LUAR NEGARA OLEH NAIBCANSELOR/T1MBALAN NAIB CANSELOR/DEKAN/PENGARAH

Dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPTM) telahmengedarkan pekeliling yang menyatakan bahawa bagi sebarang lawatan rasmi ke luar negaraoleh Naib Canselor/Timbalan Naib Canselor/Dekan/Pengarah dan sebagainya, Y. Bhg. TanSrl/Dato' Serif Datuk/Dato'/Datin/Tuan/Puan hendaklah membuat kunjungan hormat kepadaTYT Duta/Pesuruhjaya Tinggi/Pejabat Kedutaan Malaysia di negara yang dilawati.

3. Bersama-sama ini dilampirkan surat pekeliling dari KPTM [No. Ruj.: KPT(KSU)07/20/02]bertarikh 22 Jun 2009 untuk rujukan Y. Bhg. Tan Sri/Dato' Seri/ Datuk/Dato'/Datin/Tuan/Puan.

Sekian. Terima kasih. Wassalamu'alaikum & Salam Hormat.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"'Memastikan Kelestarian Hari Esok'

Saya yang menjalankan tugas,C:::::=~i--=-L"tS"SAFINAISMAILPenolong Pendaftars.k. PendaftarAAllsi - Pekefiling KPTM - Lawatan Ke Luor Negara

1

11800 USM, Pulau Pinang, MalaysiaTel: 604-6533888 Fax: 604-658 1718; Website: www.usm.my

Page 2: JABATAN PENDAFTAR REGISTRY MEMORANDUMregistry.usm.my/pendaftar/upload/pekeliling/pekeliling kptm - lawatan... · UNIVERSITI SAINS MALAYSIA JABATAN PENDAFTAR REGISTRY MEMORANDUM Kepada:

ta/oa 2009 12:35 FAX +603 28980489 PEJ ESU-EPT 141OOl/OOG

Ruja.:kan Kami : KPT(KSU)07/20/02 .Tarikh 22 Jun, 2009

PEKELILING MENGENAI LAWATAN RASMI KE LUARNEGARA OLEHNAIB CANSELORlTIMBALAN NAIe CANSELORIDEKAN/PENOARAH

Dengan segala hormatnya saya mftNjuk kepada perkara tersebut di atas.

2. Berhubung dengan 12W&tan iaSliii ke luar negara oleh NaibCanselorlTimbalan Naib (;ailselorlOekanl?engarah dan sebagainyaadalah dimlnm SI-'r~Y~ Y.Bhg. Tan Srt/Dato

~ SerilDatuklDato'/DatinrTuan/Puan memeuat kunJungan hormat kepadaTYT Duta/P.esuruhjaya Tir.ggiJP~jabl'lt Kedutaan Malaysia di negara yangdilawatJ.

3. Tujuan kunJungan normat Inl a~~lah untuk memaklumkan kepadeopejabat kedutaan mengenai tujuan Jawstan tersebut dl samping memberipenerangan mengenal perkembansan sektor pengajian tinggi negara.Makluman dan penerangan in! akan dapat membantu serta meningkatkankerjasama di antara Kementcrfan Pengajian Tinggi/Unlversiti denganPejabat Kedutaan Malaysia IU:l,r r.eg~r~ da!am per1<ara berkaitanpengantarabangsaan pengajian tloggi neg;:ara. Usaha ini adatah sslarasdengan matlamat untuk menjadikan Mal~y$ja sebagai hub kecemerlaosanpengajian tinggi serantau.

4. 01 samplng ItU, kunjungan normat Inl Juga akan dapat membantuplhak unlversiti mendClipatkan pandar'lgon mengenai kemaJuan sektorpengajian tinggi di negara yang dilawati oan mendapat bantuan dalam apajua perkara yang berkaitan dengan hubungan kerjasama di antaraunfverslti berkaitan dl luar negara.

@ft{f/)LA,~~ ~.

fzsz.~ 'V 'r=: f-u· J- .~ ~~

~NA~'1f1AHP _pe~.aftarReF. TAN SR,'D:'<TO' o;zo F.l1 AElDU"~

Un~ oljlSMl'llapl{)

Unlversiti Sains Malaysia

~013SNII3/N-r3d

Page 3: JABATAN PENDAFTAR REGISTRY MEMORANDUMregistry.usm.my/pendaftar/upload/pekeliling/pekeliling kptm - lawatan... · UNIVERSITI SAINS MALAYSIA JABATAN PENDAFTAR REGISTRY MEMORANDUM Kepada:

23/08 2009 12~3! FAX +803 28980489 PEJ ESU-KPT141 002/1)05

, .

5. Di alas ke~asama dan sok~mgan Y,Bhg. Tan SrilDatoSerilOatuklDato'/DatinITuanlPuan b~rlkzn dalam menJayakanpekeUlfngInididahulul dengan ucapan terima kaslh,

Sakisn

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARAu

Saya yang menu rut perintah

(DA KEFLI A. HASSAN)KETUA SETIAUSAHAKEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI

2

gOO/GOO IfI tl013SHV3/H-r3d

Page 4: JABATAN PENDAFTAR REGISTRY MEMORANDUMregistry.usm.my/pendaftar/upload/pekeliling/pekeliling kptm - lawatan... · UNIVERSITI SAINS MALAYSIA JABATAN PENDAFTAR REGISTRY MEMORANDUM Kepada:

23/08 2009 12:38 FAX +803 28980489 PEJ ESU-EPT IaJ004/005

900/1100~

SENARAIEDARANNaib CanselorUniversiti MalayaLembah Pantai50603 KUALA LUMPUR

Naib CanselorUniversiti Sains Malaysia11800 MindenPULAU PINANG

Naib CanselorUniversiti Kebangsaan Malaysia43600 BangiSELANGOR

Naib CanselorUniversiti Putra Malaysia43400 SerdangSELANGOR

Naib CanselorUniversiti Teknologi Malaysia81310 SkudaiJOHOR

Naib CanselorUnlversiti Teknologi MARA40450 Shah AlamSELANGOR

RektorUniversiti Islam Antarabanqsa MalaysiaP.O.Sox 1050728 KUALA LUMPUR

Naib CanselorUniversiti Utara MalaysiaSintok0(3010 ChanglunKEDAH

l:I013SN'rJ::J/N-r3d LOP9999 X'rJ~ 0L:SL 6000 90/80