jaciments arqueolÒgics al maresme · jaciments arqueolÒgics al maresme yacimientos arqueolÓgicos...

of 36 /36
JACIMENTS ARQUEOLÒGICS AL MARESME YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EN EL MARESME ARCHAEOLOGICAL SITES IN MARESME SITES ARCHÉOLOGIQUES DANS LE MARESME

Author: others

Post on 23-Jul-2020

8 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: JACIMENTS ARQUEOLÒGICS AL MARESME · jaciments arqueolÒgics al maresme yacimientos arqueolÓgicos en el maresme archaeological sites in maresme sites archÉologiques dans le maresme

JACIMENTS ARQUEOLÒGICSAL MARESME

YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EN EL MARESMEARCHAEOLOGICAL SITES IN MARESME

SITES ARCHÉOLOGIQUES DANS LE MARESME

Page 2: JACIMENTS ARQUEOLÒGICS AL MARESME · jaciments arqueolÒgics al maresme yacimientos arqueolÓgicos en el maresme archaeological sites in maresme sites archÉologiques dans le maresme

2

Cultura iberoromana al Maresme

Cultura iberoromana en el Maresme

Ibero-roman Culture in Maresme

Culture Ibéro-romaine dans le Maresme

Llegenda / Leyenda / Legend / Légende

Jaciments arqueològics / Yacimientos arqueológicos / Archaeological Sites / Sites archéologiques

Parc arqueològic Cella Vinaria , Teià

Cal Ros de les Cabres, el Masnou

L’antiguitat. Exposició Àmbit 2 del Museu Municipal de Nàutica

del Masnou, el Masnou

Poblat ibèric La Cadira del Bisbe, Premià de Dalt

Can Ferrerons, Premià de Mar

Forns romans de la Fornaca, Vilassar de Dalt

Ca l’Arnau, Cabrera de Mar

Can Benet, Cabrera de Mar

Can Modolell, Cabrera de Mar

Càntirs de la cultura ibèrica procedents de Cabrera de Mar,

exposició permanent del Museu del Càntir d’Argentona,

Argentona

Vil·la romana dels Caputxins, Mataró

Ciutat romana d’Iluro, Mataró

Vil·la romana de Torre Llauder, Mataró

Arenys de Mar, una història, exposició permanent del Museu

d’Arenys de Mar, Arenys de Mar

Oficines de Turisme / Oficinas de Turismo / Tourist Offices /

Offices de Tourisme

Mapa del Maresme / Maresme Map / Carte de Maresme

3

4

5

6

7

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

29

30

32

34

35

ÍNDEX / ÍNDICE / INDEX / INDEX

Page 3: JACIMENTS ARQUEOLÒGICS AL MARESME · jaciments arqueolÒgics al maresme yacimientos arqueolÓgicos en el maresme archaeological sites in maresme sites archÉologiques dans le maresme

3

CULTURA IBEROROMANA AL MARESME

El Maresme representa una part important de la Laietània, territori delimitat pel riu Llobregat alsud i la Tordera al nord. Aquesta comarca conjuntament amb el Barcelonès, el Vallès Orientali l’Occidental i el Baix Llobregat defineix aquest espai en l’època iberoromana. La seva capital,Ilturo,va ser l’assentament iber més important entre els segles VI i I aC., per la seva situacióestratègica davant del mar i per la facilitat de comunicació amb el seu entorn immediat. Ubicadaa les faldes del turó de Burriac al municipi de Cabrera de Mar controlava visualment bona partdel territori. Altres punts estratègics eren els oppida, petits poblats ibers emmurallats situats a dalt de turons, com els de la Cadira del Bisbe a Premià de Dalt, la Torre dels Encantats a Arenys de Mar o el Turó d’en Boscà a Badalona, així com el santuari ibèric de la Cova de les Encantades a Cabrera de Mar. A partir de la romanització del territori al segle II aC., va prendre importància la construcció devies de comunicació que permetien millorar la mobilitat, com la Via Augusta que connectava lacosta o la probable via romana de Parpers a Argentona, que s’endinsava cap al Vallès Oriental.

Tant ibers com romans eren bons agricultors, cultivaven cereals, sobretot l’ordi i el blat, que eren conservats en sitges. Als Forns romans de la Fornaca, a Vilassar de Dalt, es produïen material de construcció i dolia que eren utilitzades per a l’emmagatzematge. L’elaboració de vins al territori laietà era molt important. A la Cella vinaria de Vallmora, a Teià, es produïen vins que eren enviats en àmfores a les tropes romanes distribuïdes per tot Europa, des del port del Masnou. Els vins laietans, i sobretot els maresmencs, eren molt preuats a Roma i a tot l’imperi. Tanmateix hi ha vestigis de producció de vi a Can Ferrerons a Premià de Mar, entre els segles V i VI dC, i d’àmfores a Ca l’Arnau a Cabrera de Mar, molt abans. La Laietània comptava amb vil·les romanes distribuïdes per tot el territori del Maresme: Can Sentromà a Tiana, Cal Ros de les Cabres al Masnou, la Rajoleria Robert a Vilassar de Mar, la vil·la dels Caputxins i Torre Llauder a Mataró, o a Pineda de Mar, on hi havia a més un llarg aqüeducte a prop de Can Cua. Amb els anys, la ciutat romana d’Iluro, l’actual Mataró -capital del Maresme-, prenguéimportància,i amb el fort impuls realitzat pels romans la costa va esdevenir un punt estratègic,on el comerç va ser un factor clau de desenvolupament de l’economia, la política i la cultura dels seus habitants. I no ens podem oblidar de Baetulo i de Barcino, les actuals Badalona i Barcelona,a tocar del Maresme, que també van ser ciutats importants del territori laietà.

El Maresme us ofereix una interessant oferta de patrimoni iber i romà que pot ser visitada duranttot l’any: museus, jaciments arqueològics, visites guiades... No us la deixeu perdre, segur que ussorprendrà!

Page 4: JACIMENTS ARQUEOLÒGICS AL MARESME · jaciments arqueolÒgics al maresme yacimientos arqueolÓgicos en el maresme archaeological sites in maresme sites archÉologiques dans le maresme

4

CULTURA IBEROROMANA EN EL MARESME

El Maresme representa una parte importante de la Layetana, territorio delimitado por el río Llobregat al sur y la Tordera al norte. Esta comarca conjuntamente con el Barcelonès, el Vallès Oriental y el Occidental, y el Baix Llobregat definen este espacio en la época ibero romana. Su capital, Ilturo, fue el asentamiento íbero más importante entre los siglos VI y I a.C., por su situación estratégica delante del mar y por la facilidad de comunicación con su entorno inmediato. Ubicada en las faldas del cerro de Burriac en el municipio de Cabrera de Mar controlaba visualmente buena parte del territorio.

Otros puntos estratégicos eran los oppida, pequeños poblados íberos amurallados situados en la cima de los cerros, como los de la Cadira del Bisbe en Premià de Dalt, la Torre dels Encantats en Arenys de Mar o el cerro d’en Boscà en Badalona, así como el santuario íbero de la Cueva de les Encantades en Cabrera de Mar.

A partir de la romanización del territorio en el siglo II aC., cogió importancia la construcción de vías de comunicación que permitían mejorar la movilidad, como la Via Augusta que conectaba la costa o la probable vía romana de Parpers en Argentona, que se adentraba hacia el Vallès Oriental.

Tanto íberos como romanos eran buenos agricultores, cultivaban cereales, sobretodo cebada y trigo, que eran conservados en recipientes llamados silos. En los Hornos romanos de la Fornaca, en Vilassar de Dalt, se producía material de construcción y dolia que eran utilizadas para el almacenamiento. La elaboración de vinos en el territorio layetano era muy importante. En la Cella vinaria de Vallmora, en Teià, se producían vinos que eran enviados en ánforas en las tropas romanas distribuidas por toda Europa, desde el puerto del Masnou. Los vinos layetanos, y sobre todo los maresmencos, eran muy apreciados en Roma y en todo el imperio. Así mismo, existen vestigios de producción de vino en Can Ferrerons en Premià de Mar, entre los siglos V y VI dC, y de ánforas en Ca l’Arnau de Cabrera de Mar, mucho antes.

La Layetana contaba con villas romanas distribuidas por todo el territorio del Maresme: Can Sentromà en Tiana, Cal Ros de les Cabres en el Masnou, la Rajoleria Robert en Vilassar de Mar, la villa de los Caputxins y Torre Llauder en Mataró, o en Pineda de Mar, donde había además un largo acueducto cerca de Can Cua.

Con los años, la ciudad romana de Iluro, la actual Mataró -capital del Maresme-, tomó importancia, y con el fuerte impulso realizado por los romanos la costa se convirtió en un punto estratégico, donde el comercio fue un factor clave de desarrollo de la economía, la política y la cultura de sus habitantes. Y no nos podemos olvidar de Baetulo y de Barcino, actuales Badalona y Barcelona, a tocar del Maresme, que también fueron ciudades importantes del territorio layetano.

El Maresme os ofrece una interesante oferta de patrimonio íbero y romano que puede ser visitada durante todo el año: museos, yacimientos arqueológicos, visitas guiadas... No os la perdáis, ¡seguro que os sorprenderá!

Page 5: JACIMENTS ARQUEOLÒGICS AL MARESME · jaciments arqueolÒgics al maresme yacimientos arqueolÓgicos en el maresme archaeological sites in maresme sites archÉologiques dans le maresme

5

IBERO-ROMAN CULTURE IN MARESME

Maresme represents an important part of Laietània, territory delimited by the rivers Llobregat to the south and Tordera to the north. This region together with Barcelonès, Vallès Oriental, Vallès Occidental and Baix Llobregat define this area in the Ibero-Roman era. Its capital, Ilturo, was the most important Iberian settlement between the 6th and 1st centuries BC, owing to its strategic location on the seacoast and the ease of communication with its immediate surroundings. Located at the foot of Burriac Mountain in the town of Cabrera de Mar, it visually controlled much of the territory.

Other strategic points were the oppida, small walled Iberian villages located on hilltops, such as Cadira del Bisbe in Premià de Dalt, Torre dels Encantats in Arenys de Mar or Turó d’en Boscà in Badalona, as well as the Iberian sanctuary Cova de les Encantades in Cabrera de Mar.

With the Romanization of the territory in the 2nd century BC, the construction of communication routes to improve mobility took on importance. Examples include the Via Augusta that connected the coast or the probable Via Romana de Parpers (Roman road) in Argentona, which crossed into Vallès Oriental.

Both Romans and Iberians were good farmers; they cultivated cereals, mainly wheat and barley, which were stored in silos. In the Forns Romans de la Fornaca (Roman kilns), in Vilassar de Dalt, dolia were produced that were used for the storage. Winemaking in the territory of Laietània was very important. The Cella Vinaria de Vallmora, in Teià, produced wines that were shipped in amphorae from the port of El Masnou to Roman troops deployed throughout Europe. Laietanian wines, particularly those from Maresme, were prized in Rome and throughout the empire. Similarly, there are vestiges of wine production at Can Ferrerons in Premià de Mar, between the 5th and the 6th centuries AD, and of amphorae at Ca l’Arnau in Cabrera de Mar, earlier.

Laietània had Roman villas distributed throughout the Maresme region: Can Sentromà in Tiana, Cal Ros de les Cabres in El Masnou, Rajoleria Robert in Vilassar de Mar, the vil·la dels Caputxins and Torre Llauder in Mataró, or in Pineda de Mar, where there was also a long aqueduct near Can Cua.

Over the years, the Roman city of Iluro, present day Mataró -capital of Maresme- gained importance, and with the impetus of the Romans the coast became a strategic point, where trade was a key factor in the economic, political and cultural development of its inhabitants. And let us not forget Baetulo and Barcino, present day Badalona and Barcelona, bordering on Maresme, which were also major cities in Laietània.

The Maresme offers an interesting selection of Iberian and Roman heritage that can be visited throughout the year: museums, archaeological sites, guided visits... Don’t miss it, you’re sure to be surprised!

Page 6: JACIMENTS ARQUEOLÒGICS AL MARESME · jaciments arqueolÒgics al maresme yacimientos arqueolÓgicos en el maresme archaeological sites in maresme sites archÉologiques dans le maresme

6

CULTURE IBÉRO-ROMAINE DANS LE MARESME

Le Maresme correspond en grande partie à ce qu’était la Laietània, un territoire délimité par le fleuve Llobregat au sud et le Tordera au nord. Le territoire était en effet constitué à l’époque ibéro-romaine par cette région ainsi que par le Barcelonès, le Vallès Oriental, le Vallès Occidental et le Baix Llobregat. La capitale Ilturo fut d’ailleurs la cité ibérique la plus importante entre le VIe siècle et le Ier siècle av. J.-C. en raison de sa position stratégique face à la mer et de la facilité de communication avec les environs. De là, sur la commune de Cabrera de Mar, située sur les versants de la colline de Burriac, on pouvait contrôler visuellement une bonne partie du territoire.

Les oppida, de petits villages ibériques fortifiés situées au sommet des collines, étaient eux aussi des emplacements stratégiques, notamment la Cadira del Bisbe à Premià de Dalt, la Torre dels Encantats à Arenys de Mar ou le Turó d’en Boscà à Badalona, ainsi que le sanctuaire ibérique de la Cova de les Encantades à Cabrera de Mar.

À partir de la romanisation du territoire au 2eme siècle av. J.-C. la construction de voies de communication devint primordiale pour améliorer la mobilité, et de grands chantiers virent le jour, notamment la Via Augusta qui rejoignait la côte ou la très probable Voie Romaine de Parpers à Argentona, ralliant le Vallès Oriental.

Les ibères et les romains étaient des agriculteurs chevronnés, qui cultivaient des céréales, principalement l’orge et le blé qu’ils stockaient dans des « sitges ». Dans les Fours romains de la Fornaca à Vilassar de Dalt, on produisait matériaux de construction et dolia utilisées pour stocker. L’élaboration de vin sur le territoire laietà était très importante. La Cella Vinaria de Vallmora à Teia produisait les vins qu’on expédiait -dans des amphores- du port d’El Masnou aux troupes romaines réparties sur toute l’Europe. Les vins laietans, notamment ceux du Maresme étaient en effet alors très prisés à Rome et dans tout l’empire. On a d’autre part retrouvé des vestiges de production de vin à Can Ferrerons à Premia de Mar, entre le Ve siècle et le VIe ap. J.-C, et d’amphores à Ca l’Arnau à Cabrera de Mar, bien avant.

La Laietània était constituée de villas romaines réparties sur tout le territoire du Maresme : Can Sentromà à Tiana, Cal Ros de les Cabres à Masnou, les carreaux de faïence Robert à Vilassar de Mar, la villa des Caputxins et la Torre Llauder à Mataró, ou encore à Pineda de Mar, où il y a avait par ailleurs un long aqueduc à proximité de Can Cua.

Au fil des ans, la ville romaine d’Iluro, actuellement Mataró -capitale du Maresme- prit de l’essor et grâce aux efforts déployés par les romains, la côte devint un point stratégique. Le commerce maritime fut en effet un facteur clé pour le développement de l’économie, la politique et la culture des habitants. Et n’oublions pas Baetulo et Barcino, aujourd’hui respectivement Badalona et Barcelone, des villes situées tout près du Maresme et qui étaient alors également des villes importantes du territoire laietà.

Le Maresme vous propose de découvrir son vaste patrimoine ibérique et romain, qui peut être visité toute l’année : des musées, des sites archéologiques, des visites guidées... Un rendez-vous à ne pas manquer, qui vaut vraiment le détour !

Page 7: JACIMENTS ARQUEOLÒGICS AL MARESME · jaciments arqueolÒgics al maresme yacimientos arqueolÓgicos en el maresme archaeological sites in maresme sites archÉologiques dans le maresme

7

LLEGENDA / LEYENDA / LEGEND / LÉGENDE

Accessible per a usuaris de cadira de rodes Accesible para usuarios de sillas de ruedasWheelchair accessibleAccessible aux personnes en fauteuil roulant

Llenguatge braille(només en el mòdul per a cecs però no a la resta del museu) Lenguaje braille(solo en el módulo para ciegos pero no en el resto del museo) Braille(only in the module for blind and visually impaired persons but not in the rest of the museum)

Braille(uniquement dans le module pour personnes aveugles, pas dans le reste du musée)

WC adaptats WC adaptadosAdapted toiletsWC adaptés

Aparcament reservat discapacitats Estacionamiento reservado discapacitadosReserved parking for disabled personsStationnement réservé aux personnes handicapées

Accessible per a cecs o deficients visuals Accesible para ciegos o deficientes visuales Accessible to blind or visually impaired persons Accessible aux personnes aveugles ou malvoyantes

Accessible per a sords o hipoacústicsAccesible para sordos o hipo-acústicosAccessible to hearing impaired personsAccessible aux personnes sourdes ou malentendantes

IdiomesIdiomasLanguagesLangues

Preu normal d’entradaPrecio normal de entradaNormal ticket priceNormale prix d’entrée

Preu reduïtPrecio reducidoReduced pricePrix réduit

Entrada gratuïtaEntrada gratuitaFree admissionEntrée gratuite

Es fan visites guiadesSe hacen visitas guiadasGuided tours are madeDes visites guidées sont faites

Horaris d’oberturaHorarios de aperturaOpening hoursHeures d’ouverture

Horaris de tancament i vacancesHorarios de cierre y vacacionesClosing hours and holidaysHeures de fermeture et jours fériés

Accés lliureAcceso libreFree accessAccès libre

Visible des de l’exteriorVisible desde el exteriorVisible from the outsideVisible de l’extérieur

Es fan visites guiades gratuïtesSe hacen visitas guiadas gratuitasFree guided tours are madeDes visites guidées sont gratuites

Page 8: JACIMENTS ARQUEOLÒGICS AL MARESME · jaciments arqueolÒgics al maresme yacimientos arqueolÓgicos en el maresme archaeological sites in maresme sites archÉologiques dans le maresme

8

C/ Ernest Lluch, 41TeiàTel. 93 555 99 [email protected]://parcarqueologiccellavinaria.blogspot.com.eswww.facebook.com/cellavinariadeteia

TEIÀ

Espai museïtzatEspacio musealizado On-site museum areaEspace musée

PARC ARQUEOLÒGIC CELLA VINARIA

1 i 6 de gener, 25 i 26 de desembre1 y 6 de enero, 25 y 26 de diciembreJanuary 1 & 6, December 25 & 26Le 1er et le 6 janvier ainsi que les 25 et 26 décembre

Entrada senzilla 3,5 € / Visita guiada + tast d’un vi 5,5 €Entrada sencilla 3,5 € / Visita guiada + cata de un vino 5,5 €Standard admission 3.5 € / Guided visit + wine tasting 5.5 €Entrée seule 3,5 € / Visite guidée + dégustation d’un vin 5,5 €

Entrada senzilla reduïda 2,5 € / Visita guiada + tast d’un vi (preu reduït) 3,85 € Entrada sencilla reducida 2,5 € / Visita guiada + cata de un vino (precio reducido) 3,85 € Reduced admission 2.5 € / Guided visit + wine tasting (reduced price) 3.85 € Entrée seule (tarif réduit) 2,5 € / Visite guidée + dégustation d’un vin (tarif réduit) 3,85 €

Menors de 7 anys, professors acompanyants de grups i guies de turisme de Catalunya Menores de 7 años, profesores acompañantes de grupos y guías de turismo de CatalunyaChildren under 7, teachers accompanying school groups and tour guides of Catalonia Pour les enfants de moins de 7 ans, les enseignants accompagnant des groupes et les guides touristiques de Catalogne.

Idiomes de les visites: català i castellà. Cal fer reserva prèvia.Idiomas de las visitas: catalán y castellano. Necesaria reserva previa.Languages of visits: Catalan and Spanish. Prior reservation required.Langues des visites : catalan et espagnol. Réservation préalable indispensable.

[email protected] / Tel. 93 555 99 77

Dissabtes de 10 a 18 h i diumenges de 10 a 14 h. De dimarts a divendres, visites guiades concertades per a grups

Sábados de 10 a 18 h y domingos de 10 a 14 h. De martes a viernes, visitas guiadas concertadas para grupos

Saturdays from 10 am to 6 pm and Sundays from 10 am to 2 pm. Tuesday to Friday, guided visits for groups by appointment

Le samedi de 10 à 18 h et le dimanche de 10 à 14 h. Du mardi au vendredi, des visites guidées peuvent être organisées sur réservation pour des groupes.

Page 9: JACIMENTS ARQUEOLÒGICS AL MARESME · jaciments arqueolÒgics al maresme yacimientos arqueolÓgicos en el maresme archaeological sites in maresme sites archÉologiques dans le maresme

9

La Cella Vinaria de Teià és el parc arqueològic visitable més gran dedicat a la producció de vi en època romana. Recorrent tot l’establiment i observant les majors premses romanes reconstruïdes d’Europa, es mostra al visitant la cultura i l’elaboració del vi dels avantpassats de la zona. El discurs del parc és l’enoturisme arqueològic, ja que la visita acaba amb la degustació d’un vi DO Alella, i explicant els productes actuals des de la seva continuïtat històrica, costums, tècniques i cultura. Al petit espai museïtzat es presenta el tema de l’explotació vitivinícola en època romana i la seva cultura del vi, desenvolupada al llarg de la visita guiada en els 3.400 m² que ocupa el parc arqueològic del celler romà de Vallmora.

La Cella Vinaria de Teià es el parque arqueológico visitable más grande dedicado a la producción de vino en época romana. Recorriendo todo el establecimiento y observando las mayores prensas romanas reconstruidas de Europa, se muestra al visitante la cultura y la elaboración del vino de los antepasados de la zona. El discurso del parque es el enoturismo arqueológico, ya que la visita acaba con la degustación de un vino DO Alella, y explicando los productos actuales desde su continuidad histórica, costumbres, técnicas y cultura. En el pequeño espacio musealizado se presenta el tema de la explotación vitivinícola en época romana y su cultura del vino, desarrollada a lo largo de la visita guiada en los 3.400 m² que ocupa el parque arqueológico de la bodega romana de Vallmora.

The Cella Vinaria of Teià is the largest visitable archaeological park dedicated to the production of wine in Roman times. By touring the site and viewing the largest reconstructed Roman wine presses in Europe, visitors are shown the culture and winemaking of the region’s ancestors. The discourse of the park is archeological wine tourism, as the tour ends with the tasting of a DO Alella wine and an explanation of current products from the perspective of historical continuity, customs, techniques and culture. The small museum space presents the subject of winemaking and wine culture in Roman times, developed throughout the guided visit in the 3,400 m² space occupied by the Vallmora Roman winery archeological park.

La « Cella Vinaria » de Teià est le plus grand parc archéologique consacré à la production de vin à l’époque romaine pouvant actuellement être visité. La visite du cellier et l’observation des plus grands pressoirs romains reconstruits d’Europe permet aux visiteurs de découvrir la culture et l’élaboration du vin des ancêtres de la région. Le parc souhaite promouvoir l’œnotourisme archéologique, et la visite s’achève donc par la dégustation d’un vin DO Alella (équivalant à une AOC) et une présentation des produits actuels tenant compte de la continuité historique, des coutumes, des techniques et de la culture. Le petit musée évoque l’exploitation vitivinicole à l’époque romaine et la culture du vin, expliquée au fur et à mesure de la visite guidée des 3400 m² du parc archéologique du cellier romain de Vallmora.

Latitud / Latitude: 41.4888512737562 (41º 29’ 19.86” N)Longitud / Longitude: 2.310812883189328 (2º 18’ 38.93” E)

Coordenades / CoordenadasCoordinates / CoordonnéesGPSServeis adaptats

Servicios adaptados Adapted servicesServices adaptés

Page 10: JACIMENTS ARQUEOLÒGICS AL MARESME · jaciments arqueolÒgics al maresme yacimientos arqueolÓgicos en el maresme archaeological sites in maresme sites archÉologiques dans le maresme

10

EL MASNOU

Espai no museïtzatEspacio no musealizado Not On-site museum areaEspace pas musée

CAL ROS DE LES CABRES

De pagament. Idiomes: acordat prèviament, en català, castellà, anglès.Cal reserva prèvia.

De pago. Idiomas: acordado previamente, en catalán, castellano, inglés.Necesaria reserva previa.

Admission charge. Languages: by prior agreement, in Catalan, Spanish and English.Prior reservation required.

Payant. Langues : sur réservation en catalan, espagnol et anglaisRéservation préalable indispensable.

Museu Municipal de Nàutica del MasnouC/ de Josep Pujadas Truch, 1ATel. 93 557 18 [email protected]

C/ de Jaume I, 119El MasnouTel. 93 557 18 [email protected]

© Ibai Acevedo

© Josep Puig

Page 11: JACIMENTS ARQUEOLÒGICS AL MARESME · jaciments arqueolÒgics al maresme yacimientos arqueolÓgicos en el maresme archaeological sites in maresme sites archÉologiques dans le maresme

11

Cal Ros és una vil·la d’època romana que funcionava com un centre productor de vi i ceràmica entre els segles II aC i V dC. Fou descoberta l’any 1899 pel propietari de la finca, Thomas Morrison, que va trobar un mosaic policrom. Les intervencions arqueològiques han estat esporàdiques i desiguals, però han permès documentar la zona residencial, així com la part rústica, destinada a tallers i magatzematge de les tasques agrícoles. Les àmfores fetes a Cal Ros s’utilitzaven per envasar el famós vi de la Laietània i transportar-lo per mar a la resta de l’Imperi romà.

Cal Ros es una villa de época romana que funcionaba como un centro productor de vino y cerámica entre los siglos II a.C. y V d.C. Fue descubierta el año 1899 por el propietario de la finca, Thomas Morrison, que encontró un mosaico policromo. Las intervenciones arqueológicas han sido esporádicas y desiguales, pero han permitido documentar la zona residencial, así como la parte rústica, destinada a talleres y almacenaje de las tareas agrícolas. Las ánforas hechas en Cal Ros se utilizaban para envasar el famoso vino de la Layetana y transportarlo por mar al resto del Imperio romano.

Cal Ros is a Roman villa which functioned as a center for the production of wine and pottery between the 2nd century BC and the 5th century AD. It was discovered in 1899 by the owner of the property, Thomas Morrison, who found a polychrome mosaic. The archeological excavations have been sporadic and uneven, but have enabled us to document the residential area, as well as the rural part devoted to agricultural workshops and storage. Amphorae made at Cal Ros were used to hold Laietània’s famous wine and transport it by sea to the rest of the Roman Empire.

Cal Ros est une villa datant de l’époque romaine qui faisait office de centre de production de vin et de poterie entre le IIe siècle av. J.-C. et le Ve ap. J.-C. Elle fut découverte en 1899 par le propriétaire du terrain, Thomas Morrison, qui y trouva une mosaïque polychrome. Les fouilles ont été sporadiques et inégales, mais ont cependant permis de situer l’espace de vie ainsi qu’une zone plus modeste d’ateliers et d’entrepôts pour les travaux de la ferme. Les amphores confectionnées à Cal Ros étaient emplies du célèbre vin de Laietània puis transportées par la mer vers le reste de l’Empire romain..

41,482180 / 2,324793

Coordenades / CoordenadasCoordinates / CoordonnéesGPS

Serveis adaptatsServicios adaptados Adapted servicesServices adaptés

Page 12: JACIMENTS ARQUEOLÒGICS AL MARESME · jaciments arqueolÒgics al maresme yacimientos arqueolÓgicos en el maresme archaeological sites in maresme sites archÉologiques dans le maresme

12

EL MASNOU

Espai museïtzatEspacio musealizado On-site museum areaEspace musée

L’ANTIGUITAT Exposició Àmbit 2 del MUSEU MUNICIPAL DE NÀUTICA DEL MASNOU

1, 5 i 6 de gener, Divendres Sant, 1 de maig, segona Pasqua, 29 de juny (Sant Pere), 24, 25, 26 i 31 de desembre i el mes d’agost.

1, 5 y 6 de enero, Viernes Santo, 1 de mayo, segunda Pascua, 29 de junio (Sant Pere), 24, 25, 26 y 31 de diciembre y el mes de agosto.

January 1, 5 & 6, Good Friday, May 1, Pentecost, June 29 (St. Peter), December 24, 25, 26 & 31 and the month of August.

Le 1er, les 5 et 6 janvier, le Vendredi Saint, le 1er mai, la Pentecôte, le 29 juin (Sant Pere), les 24, 25, 26 et 31 décembre et le mois d’août.

Dijous i divendres de 17 a 20 h. Dissabte d’11 a 14 h.Jueves y viernes de 17 a 20 h. Sábados de 11 a 14 h.Thursday and Friday from 5 to 8 pm. Saturday from 11 am to 2 pm.Le jeudi et le vendredi de 17 à 20 h. Le samedi de 11 à 14 h.

C/ de Josep Pujadas Truch, 1 AEl MasnouTel. 93 557 18 [email protected]/museu

De pagament. Idiomes: acordat prèviament, en català, castellà, anglès.Cal reserva prèvia.

De pago. Idiomas: acordado previamente, en catalán, castellano, inglés.Necesaria reserva previa.

Admission charge. Languages: by prior agreement, in Catalan, Spanish and English.Prior reservation required.

Payant. Langues : sur réservation en catalan, espagnol et anglaisRéservation préalable indispensable.

Museu Municipal de Nàutica del MasnouC/ de Josep Pujadas Truch, 1ATel. 93 557 18 [email protected]

© Raquel Piernas

Page 13: JACIMENTS ARQUEOLÒGICS AL MARESME · jaciments arqueolÒgics al maresme yacimientos arqueolÓgicos en el maresme archaeological sites in maresme sites archÉologiques dans le maresme

13

El Museu conserva una col·lecció important de peces arqueològiques des del neolític i especialment de l’època romana, fruit de les excavacions realitzades a diferents indrets del municipi. Destaquen les troballes fetes a la vil·la romana de Cal Ros de les Cabres, que va funcionar com un centre productor de vi i ceràmica entre els segles II aC i V dC, i que demostren èpoques de cert luxe i enriquiment. Al Museu Municipal del Nàutica del Masnou es pot contemplar el segell de bronze, amb la inscripció Publi Valeri Euryali, que dóna nom al primer masnoví conegut.

El Museo conserva una colección importante de piezas arqueológicas desde el neolítico y especialmente de la época romana, fruto de las excavaciones realizadas en diferentes lugares del municipio. Destacan los hallazgos hechos en la villa romana de Cal Ros de les Cabres, que funcionó como un centro productor de vino y cerámica entre los siglos II a.C. y V d.C., y que demuestran épocas de cierto lujo y enriquecimiento. En el Museo Municipal de la Náutica del Masnou se puede contemplar el sello de bronce, con la inscripción Publi Valeri Euryali, que da nombre al primer masnovino conocido.

The Museum boasts an important collection of archeological pieces from Neolithic times and especially from the Roman era, fruit of excavations carried out in different parts of the municipality. Of note are the finds made at the Roman villa Cal Ros de les Cabres, which functioned as a wine and pottery producing center between the 2nd century BC and the 5th century AD, and which demonstrate times of luxury and wealth. In the Municipal Nautical Museum of Masnou we can contemplate the bronze stamp, with the inscription Publi Valeri Euryali, which names the first known resident of Masnou.

Le musée possède une importante collection de pièces archéologiques, certaines remontant au néolithique mais la plupart datant de l’époque romaine et issues des fouilles menées à différents endroits de la ville. On remarque notamment les découvertes faites dans la villa romaine de Cal Ros de les Cabres, qui faisait office de centre de production de vin et de poterie entre le IIe siècle av. J.-C. et le Ve ap. J.-C. Certains objets témoignent d’époques de richesse et d’un certain luxe. Au Musée Municipal des Sports Nautiques d’El Masnou, on peut contempler le sceau en bronze comportant l’inscription Publi Valeri Euryali, ayant donné son nom au premier habitant connu d’El Masnou.

41,482798 / 2,315669

Coordenades / CoordenadasCoordinates / CoordonnéesGPS

Serveis adaptatsServicios adaptados Adapted servicesServices adaptés

Page 14: JACIMENTS ARQUEOLÒGICS AL MARESME · jaciments arqueolÒgics al maresme yacimientos arqueolÓgicos en el maresme archaeological sites in maresme sites archÉologiques dans le maresme

14

PREMIÀ DE DALT

Espai museïtzatEspacio musealizado On-site museum areaEspace musée

POBLAT IBÈRIC LA CADIRA DEL BISBE

Visites gratuïtes. Consulteu la programació.Idiomes: català i castellà. No cal reserva prèvia.

Visitas gratuitas. Consultad la programación.Idiomas: catalán y castellano. No es necesaria reserva previa.

Free visits. Consult programming.Languages: Catalan and Spanish. No reservation required.

Visites gratuites. Consultez la programmation. Langues : catalan et espagnol. Réservation préalable non indispensable.

[email protected] / Tel. 93 007 77 96

Premià de DaltTel. 93 693 15 [email protected]

Page 15: JACIMENTS ARQUEOLÒGICS AL MARESME · jaciments arqueolÒgics al maresme yacimientos arqueolÓgicos en el maresme archaeological sites in maresme sites archÉologiques dans le maresme

15

UTM (ED50):X: 444838; Y: 45957362.337865E; 41.509513N

Coordenades / CoordenadasCoordinates / CoordonnéesGPS

El poblat ibèric de la Cadira del Bisbe s’eleva uns 267 m sobre el nivell del mar i té una superfície de quasi 30.000 m². Està datat des de la meitat del segle VI fins a mitjan del segle I aC. Es va construir en el vessant sud del turó, amb una intenció estratègica de control del territori: la vall de Premià i el pas que uneix la plana i la serra de Sant Mateu, via de pas cap al Vallès. Es coneixen en profunditat dos sectors: la zona superior d’un carrer i tres cases, i la torre. Per conèixer el poblat en profunditat es recomana la visita del Museu de Premià de Dalt, riera de Sant Pere, 88 (Can Figueres). Tel. 93 693 15 74

El poblado ibérico de la Cadira del Bisbe se eleva unos 267 m sobre el nivel del mar y tiene una superficie de casi 30.000 m². Está datado desde la mitad del siglo VI hasta mediados del siglo I a.C. Se construyó en el vertiente sur del cerro, con una intención estratégica de control del territorio: el valle de Premià y el paso que une la llanura y la sierra de Sant Mateu, vía de paso hacia el Vallès. Se conocen en profundidad dos sectores: la zona superior de una calle y tres casas, y la torre. Para conocer el poblado en profundidad se recomienda visitar el Museo de Premià de Dalt, en la Riera de Sant Pere, 88 (Can Figueres). Tel. 93 693 15 74

The Iberian village Cadira del Bisbe is situated 267 m above sea level and has an area of nearly 30,000m². Dating from the middle of the 6th century BC until the middle of the 1st century BC, it was built on the south slope of the hill, with the strategic intent of control of the territory: the valley of Premià and the pass that connects the plain and mountains of San Mateo, passageway to the Vallès. Two sectors are known in depth: the upper part of a street and three houses, and a tower. To gain in-depth knowledge of the village we recommend visiting the Museum of Premià de Dalt, Riera de Sant Pere, 88 (Can Figueres). Tel. 93 693 15 74.

Le village ibérique « La Cadira del Bisbe » est situé environ 267 mètres au-dessus du niveau de la mer et occupe une superficie de près de 30.000m². On calcule qu’il a été construit entre le milieu du VIe siècle et le milieu du Ier siècle av. J.-C. Il fut bâti sur le versant sud de la colline, avec un clair objectif stratégique de contrôle du territoire : la vallée de Premià et la voie de passage reliant les plaines et les montagnes de Sant Mateu, en direction du Vallès. On en connaît surtout deux zones : le haut d’une rue et trois maisons, ainsi que la tour. Pour en savoir plus sur le village, il est recommandé de visiter le Musée de Premià de Dalt, riera de Sant Pere, 88 (Can Figueres). Tél. 93 693 15 74.

Serveis adaptatsServicios adaptados Adapted servicesServices adaptés

Page 16: JACIMENTS ARQUEOLÒGICS AL MARESME · jaciments arqueolÒgics al maresme yacimientos arqueolÓgicos en el maresme archaeological sites in maresme sites archÉologiques dans le maresme

16

PREMIÀ DE MAR

Espai museïtzatEspacio musealizado On-site museum areaEspace musée

CAN FERRERONS

Visites concertades. Preu a determinar. Idiomes: català i castellà. Cal fer reserva prèvia al Museu de l’Estampació

Visitas concertadas. Precio a determinar. Idiomas: catalán y castellano. Necesaria reserva previa en el Museo de la Estampación

Visits by appointment. Price to be determined. Languages: Catalan and Spanish. Prior reservation required at the Museu de l’Estampació (Textile Printing Museum)

Visites sur réservation. Prix à confirmer. Langues : catalan et espagnol. Réservation préalable indispensable au Musée de l’Impression Textile

C/ Enric Granados, 115Premià de MarTel. Museu de l’Estampació: 93 752 91 97/ 627 288 [email protected]

Page 17: JACIMENTS ARQUEOLÒGICS AL MARESME · jaciments arqueolÒgics al maresme yacimientos arqueolÓgicos en el maresme archaeological sites in maresme sites archÉologiques dans le maresme

17

E(X):446817.7m - N(Y):4594049.7m UTM 31N / ETRS89, o bé E(X):446912.7m - N(Y):4594253.1m UTM 31N / ED50

Coordenades / CoordenadasCoordinates / CoordonnéesGPS

Can Ferrerons és l’únic edifici romà de planta octogonal que actualment es coneix a Catalunya. Es troba en un excel·lent estat de conservació, amb parets de 2,5 m d’alçada. Ocupa 710 m² i va ser construït durant la tardoantiguitat. Presenta tres fases d’ocupació, que inclouen una sala de banys (balneum) i sales de rebre. En una segona fase l’edifici es va destinar a lloc productiu, amb premses (torcularia), celler (cella vinaria), i altres elements. Una vegada abandonat (segle VI dC), es va construir una petita necròpolis.Al Museu de l’Estampació es pot visitar una petita exposició sobre l’arqueologia premianenca, que acull les restes evidenciades a Premià des del neolític fins a la baixa romanitat.

Can Ferrerons es el único edificio romano de planta octogonal que actualmente se conoce en Catalunya. Se encuentra en un excelente estado de conservación, con paredes de 2,5 m de altura. Ocupa 710 m² y fue construido durante la tardo-antigüedad. Presenta tres fases de ocupación, que incluyen una sala de baños (balneum) y salas de recepción. En una segunda fase el edificio se destinó a lugar productivo, con prensas (torcularia), bodega (cella vinaria), y otros elementos. Una vez abandonado (siglo VI d.C.), se construyó una pequeña necrópolis.En el Museo de la Estampación se puede visitar una pequeña exposición sobre la arqueología premianenca, que acoge los restos evidenciados en Premià desde el neolítico hasta la baja romanización.

Can Ferrerons is the only Roman octagonal plan building currently known in Catalonia. It is in excellent condition, with walls 2.5 m high. It occupies 710 m² and was built in late antiquity. The structure presents three phases of occupation, which include a bath (balneum) and receiving rooms. During a second phase the building was used as a place of production, with presses (torcularia), winery (cella vinaria), and other elements. Once abandoned (6th century AD), a small necropolis was constructed.In the Textile Printing Museum you can visit a small exhibit on Premià’s archeology, which houses the remains unearthed in Premià dating from the Neolithic era until the Late Roman period.

Can Ferrerons est actuellement le seul bâtiment romain octogonal connu en Catalogne. Il est dans un excellent état de conservation, avec des murs de 2,5 m de hauteur. Il occupe 710 m² et fut construit dans l’Antiquité tardive. On perçoit trois phases d’occupation des lieux, comprenant une salle de bains (balneum) et des salles de réception. Lors d’une deuxième phase, le bâtiment fit office de lieu de production, avec des pressoirs (torcularia), un cellier (cella vinaria) et d’autres éléments. Après l’abandon des lieux (VIe siècle ap. J.-C.) une petite nécropole fut construite.Au Musée de l’Imprimerie Textile, on peut visiter une petite exposition sur l’archéologie à Premià, qui abrite les vestiges y ayant été découverts du néolithique à l’époque romaine tardive.

Serveis adaptatsServicios adaptados Adapted servicesServices adaptés

Page 18: JACIMENTS ARQUEOLÒGICS AL MARESME · jaciments arqueolÒgics al maresme yacimientos arqueolÓgicos en el maresme archaeological sites in maresme sites archÉologiques dans le maresme

18

VILASSAR DE DALT

Espai museïtzatEspacio musealizado On-site museum areaEspace musée

FORNS ROMANS DE LA FORNACA

C/ Eduard Calvet i Pintó, s/nVilassar de DaltTel. 93 750 74 [email protected]

Visites guiades concertades. De pagament. Tant amb l’entrada als Forns, com amb la Ruta Vilassar Singular.Idiomes: català, castellà, anglès i francès. Cal fer reserva prèvia.

Visitas guiadas concertadas. De pago. Tanto con la entrada a los Hornos, como con la Ruta Vilassar Singular.Idiomas: catalán, castellano, inglés y francés. Necesaria reserva previa.

Guided visits by appointment. Admission charge. Both for entry to the ovens and the Vilassar Singular route.Languages: Catalan, Spanish, English and French. Prior reservation required.

Visites guidées sur réservation. Payant. Aussi bien avec l’entrée aux fours que celle de l’itinéraire « Vilassar Singular ».Langues : catalan, espagnol, anglais et français. Réservation préalable indispensable.

Tel. 93 750 74 88 / [email protected]

© Gonzalo Sanguinetti

Page 19: JACIMENTS ARQUEOLÒGICS AL MARESME · jaciments arqueolÒgics al maresme yacimientos arqueolÓgicos en el maresme archaeological sites in maresme sites archÉologiques dans le maresme

19

Els Forns romans de la Fornaca és un dels jaciments d’època romana més ben conservats de Catalunya. El recinte arqueològic està format per una terrisseria amb tres forns circulars, dos de doble cambra (combustió i cocció) i un d’una única cambra. Destinats a la producció de material de construcció i grans recipients per emmagatzemar líquids (dolies), són un exemple d’una indústria local desenvolupada durant els segles I i II dC. que dóna resposta a la necessitat constructiva en una àrea amb un gran nombre de vil·les romanes documentades.

Los hornos romanos de la Fornaca es uno de los yacimientos de época romana mejor conservados de Catalunya. El recinto arqueológico está formado por una alfarería con tres hornos circulares, dos de doble cámara (combustión y cocción) y uno de una única cámara. Destinados a la producción de material de construcción y grandes recipientes para almacenar líquidos (dolies), son un ejemplo de una industria local desarrollada durante los siglos I y II d.C. que da respuesta a la necesidad constructiva en una área con un gran número de villas romanas documentadas.

La Fornaca Roman ovens is one of the best preserved archeological sites from Roman times in Catalonia. The archaeological site is formed by a pottery with three circular kilns, two of them dual-chamber (combustion and firing) and one consisting of a single chamber. Designed for the production of building materials and large vessels for storing liquids (dolium), they are an example of a local industry that operated during the 1st and 2nd centuries AD and that responded to the construction needs of an area with a great number of documented Roman villas.

Les fours romains de la Fornaca sont l’un des sites datant de l’époque romaine les mieux conservés de Catalogne. Le site archéologique est constitué d’une poterie comportant trois fours circulaires, deux fours à double foyer (combustion et cuisson) et un autre d’un seul foyer. Ces fours destinés à la production de matériaux de construction et de grands récipients pour le stockage de liquides (des cuves dites « dolies »), témoignent d’une industrie locale prospère au cours des Ier et IIe siècles ap. J.-C. répondant aux besoins de construire dans une zone comptant un grand nombre de villas romaines répertoriées.

41.516013,2.368082

Coordenades / CoordenadasCoordinates / CoordonnéesGPS

© Gonzalo Sanguinetti

Serveis adaptatsServicios adaptados Adapted servicesServices adaptés

Page 20: JACIMENTS ARQUEOLÒGICS AL MARESME · jaciments arqueolÒgics al maresme yacimientos arqueolÓgicos en el maresme archaeological sites in maresme sites archÉologiques dans le maresme

20

CABRERA DE MAR

Espai museïtzatEspacio musealizado On-site museum areaEspace musée

CA L’ARNAU

Visites guiades. Consulteu per a més informació i reserves.Idiomes: català, castellà, anglès o francès.

Visitas guiadas. Consulte para más información y reservas.Idiomas: catalán, castellano, inglés o francés.

Guided tours. Ask for more information and reservations.Languages: Catalan, Spanish, English or French.

Visites guidées. Consultez pour plus d’informations et réservations.Langues: Catalan, espagnol, anglais ou français.

www.gaudeixcabrera.cat

La Riera, 35Cabrera de MarTel. Oficina de turisme: 674 011 [email protected]

Page 21: JACIMENTS ARQUEOLÒGICS AL MARESME · jaciments arqueolÒgics al maresme yacimientos arqueolÓgicos en el maresme archaeological sites in maresme sites archÉologiques dans le maresme

21

Les restes arqueològiques situades a la riera de Cabrera corresponen a dos jaciments d’època republicana superposats: una part d’una zona residencial amb domus de gran format i de tipologia clarament itàlica, magatzems, forns, tallers i, sobretot, les termes públiques d’Ilturo i, al damunt, un centre terrissaire de fabricació d’àmfores per a vi, presidit per un forn de planta rectangular.

Los restos arqueológicos situados en la riera de Cabrera corresponden a dos yacimientos de época republicana superpuestos: una parte de una zona residencial con domus de gran formato y de tipología claramente itálica, almacenes, hornos, talleres y, sobretodo, las termas públicas de Ilturo y, justo encima, un centro de alfarería de fabricación de ánforas para el vino, presidido por un horno de planta rectangular.

The archeological remains located in the Riera de Cabrera (arroyo) correspond to two overlapping Republican era sites: part of a residential area with a large domus, clearly of Italic typology, warehouses, ovens, workshops and, particularly, the public baths of Ilturo and, above, a pottery devoted to the manufacture of amphorae for wine, dominated by a rectangular kiln.

Les vestiges archéologiques situés à la riera de Cabrera correspondent à deux sites de l’ère républicaine superposés : une partie d’un quartier résidentiel avec un domus de grand format et clairement italique, des entrepôts, des fours, des ateliers, et surtout les bains publics d’Ilturo et au-dessus, un atelier de poterie fabricant des amphores pour le vin, présidé d’un four rectangulaire.

Serveis adaptatsServicios adaptados Adapted servicesServices adaptés 41.5268, 2.3916

Coordenades / CoordenadasCoordinates / CoordonnéesGPS

Page 22: JACIMENTS ARQUEOLÒGICS AL MARESME · jaciments arqueolÒgics al maresme yacimientos arqueolÓgicos en el maresme archaeological sites in maresme sites archÉologiques dans le maresme

22

CABRERA DE MAR

Espai museïtzatEspacio musealizado On-site museum areaEspace musée

CAN BENET

Visites guiades. Consulteu per a més informació i reserves.Idiomes: català, castellà, anglès o francès.

Visitas guiadas. Consulte para más información y reservas.Idiomas: catalán, castellano, inglés o francés.

Guided tours. Ask for more information and reservations.Languages: Catalan, Spanish, English or French.

Visites guidées. Consultez pour plus d’informations et réservations.Langues: Catalan, espagnol, anglais ou français.

www.gaudeixcabrera.cat

Avinguda de la zona esportiva, s/nCabrera de MarTel. Oficina de turisme: 674 011 [email protected]

Page 23: JACIMENTS ARQUEOLÒGICS AL MARESME · jaciments arqueolÒgics al maresme yacimientos arqueolÓgicos en el maresme archaeological sites in maresme sites archÉologiques dans le maresme

23

Les obres de reforma de la zona esportiva municipal van treure a la llum les restes d’una casa senyorial de grans dimensions d’època romana republicana, pavimentada amb mosaics sobre una base de picadís de ceràmica. Els motius decoratius estan fets amb tessel·les de color blanc i negre. Ateses les dimensions de les habitacions, podem pensar que es tractaria de la residència d’un personatge molt important de la població, d’origen itàlic i que possiblement desenvolupava funcions polítiques i administratives per a la República Romana en el territori. La cronologia del conjunt es correspon a la documentada a la resta de sectors excavats de l’antiga Ilturo entre el 140-120 aC i el 90-80 aC

Las obras de reforma de la zona deportiva municipal sacaron a la luz los restos de una casa señorial de grandes dimensiones de época romana republicana, pavimentada con mosaicos sobre una base de picadís de cerámica. Los motivos decorativos están hechos con teselas de color blanco y negro. Teniendo en cuenta las dimensiones de las habitaciones, podemos pensar que se trataría de la residencia de un personaje muy importante de la población, de origen itálico y que posiblemente desarrollaba funciones políticas y administrativas para la República Romana en el territorio. La cronología del conjunto se corresponde a la documentada en el resto de sectores excavados de la antigua Ilturo, entre el 140-120 a.C. y el 90-80 a.C.

The renovation of the municipal sports area uncovered the remains of a large manor house dating from the Roman Republican era, paved with mosaics on a base of crushed pottery. The decorative motifs are made with white and black tesserae. Given the dimensions of the rooms, we can conclude that this was the residence of a very important person, of Italic origin and who possibly carried out political and administrative functions for the Roman Republic in the territory. The chronology of the site corresponds to what has been documented in other excavated sectors of ancient Ilturo, between 140-120 BC and 90-80 BC.

Les travaux de rénovation des terrains de sports municipaux ont mis en lumière les vestiges d’une immense demeure seigneuriale datant de l’époque romaine républicaine, au sol fait de mosaïques posées sur de la terre battue. Les motifs décoratifs étaient faits de mosaïques en noir et blanc. Compte tenu des dimensions des pièces, nous pensons qu’il devait s’agir de la résidence d’un personnage très important de la commune, d’origine italique, et qui devait probablement occuper des fonctions politiques et administratives pour le compte de la République Romaine sur le territoire. La chronologie de la composition coïncide avec celles qui ont été répertoriées dans les autres secteurs fouillés de l’ancienne Ilturo entre 140-120 av. J.-C. et 90-80 av. J.-C.

41.5268, 2.3916

Coordenades / CoordenadasCoordinates / CoordonnéesGPS

Page 24: JACIMENTS ARQUEOLÒGICS AL MARESME · jaciments arqueolÒgics al maresme yacimientos arqueolÓgicos en el maresme archaeological sites in maresme sites archÉologiques dans le maresme

24

CABRERA DE MAR

Espai museïtzatEspacio musealizado On-site museum areaEspace musée

CAN MODOLELL

Camí de Can Segarra, 26-30Cabrera de MarTel. Oficina de turisme: 674 011 [email protected]

Visites guiades. Consulteu per a més informació i reserves.Idiomes: català, castellà, anglès o francès.

Visitas guiadas. Consulte para más información y reservas.Idiomas: catalán, castellano, inglés o francés.

Guided tours. Ask for more information and reservations.Languages: Catalan, Spanish, English or French.

Visites guidées. Consultez pour plus d’informations et réservations.Langues: Catalan, espagnol, anglais ou français.

www.gaudeixcabrera.cat

El primer diumenge de cada mes de 10.30h a 13.30 h. El primer domingo de cada mes de 10.30h a 13.30 h.Only the first Sunday of every month from 10:30 am to 1:30 pm. Le premier dimanche de chaque mois de 10 h 30 à 13 h 30.

Page 25: JACIMENTS ARQUEOLÒGICS AL MARESME · jaciments arqueolÒgics al maresme yacimientos arqueolÓgicos en el maresme archaeological sites in maresme sites archÉologiques dans le maresme

25

A Can Modolell, l’antic can Lledó, molt a la vora del mas, tocant al camí, hi ha el jaciment on s’han descobert vestigis que van des de l’època ibèrica fins a la baixa edat mitjana. Les restes més rellevants del conjunt són, però, les estructures del que podria haver estat un temple pagà dedicat al déu persa Mitra. Precisament, la datació dins la segona meitat del segle I dC d’una de les àrules (altar) dedicades a Kautes dóna la datació més antiga per a un testimoni de culte mitraic dins de la península Ibèrica.

En Can Modolell, antiguo can Lledó, muy cerca del mas, tocando al camino, se encuentra el yacimiento donde se han descubierto vestigios que van desde la época íbera hasta la baja edad media. Los restos más relevantes del conjunto son, aun así, las estructuras de lo que podría haber sido un templo pagano dedicado al dios persa Mitra. Precisamente, la datación dentro la segunda mitad del siglo I d.C. de una de las arulas (altar) dedicadas a Kautes; da la datación más antigua para un testimonio de culto mitraico dentro de la península Ibérica.

At Can Modolell, the former Can Lledó, very close to the farmhouse and next to the road, lies the archeological site where vestiges have been discovered that date from the Iberian era through the Late Middle Ages. The most important remains of the site are, however, the structures that may have been a pagan temple dedicated to the Persian god Mithras. Precisely, the dating within the second half of the 1st century AD of one of the altars dedicated to Kauto provides the oldest dated testimony to the Mithraic cult on the Iberian Peninsula.

À Can Modolell, anciennement Can Lledó, tout près du mas et du chemin, se trouve le site où ont été découverts les vestiges remontant de l’époque ibérique au Moyen Âge tardif. Les vestiges les plus importants de la composition sont cependant les structures de ce qui aurait pu être un temple païen en l’honneur du dieu persan Mithra. Remontant précisément de la seconde moitié du Ier siècle ap. J.-C., l’un des autels consacrés à Cautes est le plus ancien témoignage d’un culte à Mithra sur la péninsule ibérique.

41.5300, 2.3913

Coordenades / CoordenadasCoordinates / CoordonnéesGPS

Page 26: JACIMENTS ARQUEOLÒGICS AL MARESME · jaciments arqueolÒgics al maresme yacimientos arqueolÓgicos en el maresme archaeological sites in maresme sites archÉologiques dans le maresme

26

ARGENTONA

Espai museïtzatEspacio musealizado On-site museum areaEspace musée

Plaça de l’Església, 9ArgentonaTel. 93 797 21 [email protected]

3 € 1,5 €

Entrada gratuïta l’últim diumenge de mes. Grups de 10 o més jubilats o pensionistes.

Entrada gratuita último domingo de mes. Grupos de 10 o más jubilados o pensionistas.

Free admission last Sunday of the month groups of 10 or more retired persons or pensioners.

Entrée gratuite le dernier dimanche de chaque mois. Groupes de 10 personnes ou plus, retraités ou personnes touchant une pension.

De dimarts a divendres de 10 a 14 h i de 16 a 20 h / Dissabtes d’11 a 14 h i de 17 a 20 h / Diumenges i festius d’11 a 14 h.

De martes a viernes de 10 a 14 h y de 16 a 20 h / Sábados de 11 a 14 h y de 17 a 20 h / Domingos y festivos de 11 a 14 h.

Tuesday to Friday 10 am to 2 pm and 4 to 8 pm / Saturday 11 am to 2 pm and 5 to 8 pm / Sunday and holidays 11 am to 2 pm.

Du mardi au vendredi de 10 h à 14 h et de 16 h à 20 h / Le samedi de 11 h à 14 h et de 17 h à 20 h / Le dimanche et les jours fériés de 11 h à 14 h.

Dilluns tancat, 1 i 6 de gener, 24 de juny, 25 i 26 de desembre.Lunes cerrado, 1 y 6 de enero, 24 de junio, 25 y 26 de diciembre.Closed Monday, January 1 & 6, June 24, December 25 & 26.Fermé le lundi, le 1er et le 6 janvier, le 24 juin ainsi que les 25 et 26 décembre.

Visites guiades concertades. De pagament. Prèvia reserva. En català, castellà i francès.

Visitas guiadas concertadas. De pago. Previa reserva. En catalán, castellano y francés.

Guided visits by appointment. Admission charge. By prior reservation. In Catalan, Spanish and French.

Visites guidées sur réservation. Payant. Sur réservation. En catalan, en espagnol et en français.

Museu del Càntir d’ArgentonaTel. 93 797 21 52 [email protected]

CÀNTIRS DE LA CULTURA IBÈRICA PROCEDENTS DE CABRERA DE MAR Exposició permanent del MUSEU DEL CÀNTIR D’ARGENTONA

Page 27: JACIMENTS ARQUEOLÒGICS AL MARESME · jaciments arqueolÒgics al maresme yacimientos arqueolÓgicos en el maresme archaeological sites in maresme sites archÉologiques dans le maresme

27

El Museu del Càntir d’Argentona conserva i difon una important col·lecció de més de 4.000 atuells per a l’aigua, la gran majoria càntirs de terrissa tradicional, que mostren un recorregut de quasi tres mil anys de creació de la humanitat, des de l’edat de bronze fins a l’art contemporani, amb diversos exemplars de Pablo Picasso.Els dos càntirs askos de la cultura ibèrica de Cabrera de Mar són dels segles III i II aC. Es tracta de càntirs d’un sol broc en terrissa negra, trobats en tombes excavades, com a ofrenes als difunts.

El Museo del Botijo de Argentona conserva y difunde una importante colección de más de 4.000 vasijas para el agua, la gran mayoría cántaros de cerámica tradicional, que muestran un recorrido de casi tres mil años de creación de la humanidad, desde la edad de bronce hasta el arte contemporáneo, con varios ejemplares de Pablo Picasso.Los dos botijos askos de la cultura íbera de Cabrera de Mar son de los siglos III y II a.C. Se trata de botijos de un solo caño de cerámica negra, encontrados en tumbas excavadas, como ofrendas a los difuntos.

The Museu del Càntir d’Argentona (Argentona Water Jug Museum) preserves and disseminates an important collection of more than 4,000 vessels for water, the vast majority of them being traditional pottery jugs, which trace a course of nearly three thousand years of human creation, from the Bronze Age to contemporary art. The collection includes various jugs made by Pablo Picasso.The two Askos (pottery vessels) from the Iberian culture of Cabrera de Mar date from the 3rd and 2nd centuries BC. These are single-spouted jugs made of black pottery, found in excavated tombs, and which were placed there as offerings to the dead.

Le Musée de la Cruche d’Argentona conserve et diffuse une importante collection de plus de 4000 pots d’eau, la plupart des cruches en poterie traditionnelle, parcourant près de trois mille ans depuis la création de l’humanité, de l’âge de bronze à l’art contemporain, avec différents exemplaires de Pablo Picasso.Les deux cruches askos de la culture ibérique de Cabrera de Mar proviennent des IIIe et IIe siècles av. J.-C. Il s’agit de cruches avec un seul bec en poterie noire, retrouvées dans les tombes où elles avaient été déposées en signe d’offrande aux morts.

41°33’14.8”N 2°24’01.5”E

Coordenades / CoordenadasCoordinates / CoordonnéesGPS

Serveis adaptatsServicios adaptados Adapted servicesServices adaptés

Page 28: JACIMENTS ARQUEOLÒGICS AL MARESME · jaciments arqueolÒgics al maresme yacimientos arqueolÓgicos en el maresme archaeological sites in maresme sites archÉologiques dans le maresme

28

MATARÓ

Espai museïtzatEspacio musealizado On-site museum areaEspace musée

VIL·LA ROMANA DELS CAPUTXINSEntre els carrers:Entre las calles:Between the streets :Entre les rues:

Ciutat de Tàrrega / El Salvador (barri Rocafonda)MataróTel. 93 758 23 61 [email protected]

Les restes que es poden visitar corresponen a les instal·lacions artesanals i industrials - pars fructuaria - d’una vil·la romana, en ús entre els segles I i VI dC, situada a prop de la ciutat d’Iluro. En destaca un forn terrissaire per coure grans atuells d’emmagatzematge - dolia - i material de construcció. Del forn se’n conserva la graella, la cambra de combustió, el corredor d’accés per a la càrrega de llenya - praefurnium - i part de la cambra de cocció.

Los restos que se pueden visitar corresponden a las instalaciones artesanales e industriales - pars fructuaria - de una villa romana, en uso entre los siglos I y VI d.C., situada cerca de la ciudad de Iluro. Destaca un horno para cocer grandes vasijas de almacenamiento - dolia - y material de construcción. Del horno se conserva la parrilla, la cámara de combustión, el corredor de acceso para la carga de madera - praefurnium - y parte de la cámara de cocción.

The visitable remains correspond to the artisanal and industrial facilities - pars fructuaria - of a Roman villa, in use between the 1st and 6th centuries AD, located near the city of Iluro. Of particular note is a large pottery kiln for firing large storage recipients - dolium - and building materials. We can observe the grille, the combustion chamber, the access corridor for loading firewood - praefurnium - and part of the baking chamber.

Les vestiges pouvant être visités correspondent aux équipements artisanaux et industriels - pars fructuaria - d’une villa romaine située près de la ville d’Iluro, typique des Ier et VIe siècles ap. J.-C. On remarque notamment un four à poterie pour la cuisson de grands récipients de stockage tels que les cuves (dites « dolies ») ainsi que des matériaux de construction. Du four proprement dit, il ne reste plus que le gril, le foyer de combustion, le passage d’accès pour le bois - praefurnium - et une partie du foyer de cuisson.

MATARÓ

Page 29: JACIMENTS ARQUEOLÒGICS AL MARESME · jaciments arqueolÒgics al maresme yacimientos arqueolÓgicos en el maresme archaeological sites in maresme sites archÉologiques dans le maresme

29

MATARÓ

Espai museïtzatEspacio musealizado On-site museum areaEspace musée

CIUTAT ROMANA D’ILURODiferents indrets de la ciutat:Diferentes lugares de la ciudad:Diferents indrets de la ciutat:Différents endroits dans la ville:

> Celler romà / Bodega romana / Roman wine cellar / Cellier romain(baixada de Sant Simó, 13); > Banys públics / Baños públics / Public baths / Bains publics - balnea - (Pl. de can Xammar)> Muralla / Muralla / Wall / Muraille(C/ d’en Palau, 22)> Conducte d’aigües / Conducto de aguas / Water conduit / canalisations d’eaux (C/ d’en Xammar, 2).Tel. 93 758 23 61 [email protected]

El jaciment arqueològic de l’antiga ciutat romana d’Iluro es conserva en el subsòl del nucli històric de la ciutat de Mataró. La ciutat, fundada cap al 80-70 aC, tenia unes 10 ha d’extensió i una estructura urbana regular, amb carrers - cardines i decumani - que delimitaven illes quadrangulars de 35 m de costat. S’han localitzat restes d’espais i d’edificis públics -muralla, banys, mercat- així com habitatges humils i luxoses mansions - domus -.

El yacimiento arqueológico de la antigua ciudad romana de Iluro se conserva en el subsuelo del núcleo histórico de la ciudad de Mataró. La ciudad, fundada hacia el 80-70 a.C., tenía unas 10 ha de extensión y una estructura urbana regular, con calles - cardines y decumani - que delimitaban islas cuadrangulares de 35 m de lado. Se han localizado restos de espacios y de edificios públicos -muralla, baños, mercado- así como viviendas humildes y lujosas mansiones - domus -.

The archaeological site of the ancient Roman city of Iluro is preserved in the subsoil of the historical center of the city of Mataró. The city, founded around 80-70 BC, occupied an area of 10 hectares and had a regular urban structure, with streets - cardines and decumani - that delimited quadrangular islands 35 m per side. Remains of public spaces and buildings have been found -wall, baths and market -as well as both humble dwellings and luxurious mansions - domus -

Le sous-sol du centre historique de la ville de Mataró abrite le site archéologique de l’ancienne cité romaine d’Iluro. La ville, fondée vers 80-70 av. J.-C., s’étendait sur 10 ha et présentait une structure urbaine régulière, avec des rues - cardines et decumani - délimitant des îlots urbains rectangulaires de 35 m de long. On a retrouvé des vestiges d’espaces et de bâtiments publics -muraille, bains, marché- ainsi que de modestes chaumières et de luxueuses demeures - domus -.

Page 30: JACIMENTS ARQUEOLÒGICS AL MARESME · jaciments arqueolÒgics al maresme yacimientos arqueolÓgicos en el maresme archaeological sites in maresme sites archÉologiques dans le maresme

30

MATARÓ

Espai museïtzatEspacio musealizado On-site museum areaEspace musée

VIL·LA ROMANA DE TORRE LLAUDER

Av. de Lluís Companys, s/nMataróTel. 93 758 24 [email protected]

Cada dissabte del 15 de juny al 15 de setembre a les 19 h, i del 16 de setembre 14 de juny a les 12 h.Idiomes de les visites: català. Visites concertades per a grups: castellà, anglès i francès. Cal reserva prèvia: només per a grups concertats fora de l’horari habitual.

Cada sábado del 15 de junio al 15 de septiembre a las 19 h, y del 16 de septiembre al 14 de junio a las 12 h.Idiomas de las visitas: catalán. Visitas concertadas para grupos: castellano, inglés y francés. Necesaria reserva previa: solo para grupos concertados fuera del horario habitual.

From June 15 to September 15 at 7 pm and from September 16 to June 14 at 12 noon.Languages of visits: Catalan. Visits for groups by appointment: Spanish, English and French. Prior reservation required: only for groups by appointment outside normal hours.

Tous les samedis du 15 juin au 15 septembre à 19h, et du 16 septembre au 14 juin à midi.Langues des visites : Catalan. Visites pour groupes sur réservation : espagnol, anglais et français. Réservation préalable indispensable : uniquement pour des groupes sur réservation en dehors des heures habituelles d’ouverture au public.

Tel. 93 741 29 30

© Ramon Manent

Page 31: JACIMENTS ARQUEOLÒGICS AL MARESME · jaciments arqueolÒgics al maresme yacimientos arqueolÓgicos en el maresme archaeological sites in maresme sites archÉologiques dans le maresme

31

En època de l’emperador August, en aquest indret situat a escassa distància de la ciutat d’Iluro i de la Via Augusta, es desenvolupà un important centre de producció vitivinícola, que poc més tard es transformà en una vil·la romana que disposava d’una luxosa residència dels propietaris, amb estances decorades profusament amb pintures murals i pavimentades amb mosaics. La vil·la perdurà, amb diferents usos i transformacions, fins al final de la romanitat.

En época del emperador Augusto, en este lugar situado a escasa distancia de la ciudad de Iluro y de la Via Augusta, se desarrolló un importante centro de producción vitivinícola, que poco más tarde se transformó en una villa romana que disponía de una lujosa residencia de los propietarios, con estancias decoradas profusamente con pinturas murales y pavimentadas con mosaicos. La villa perdurará, con diferentes usos y transformaciones, hasta el final de la romanización.

During the reign of Emperor Augustus, on this site located a short distance from the city of Iluro and the Via Augusta, an important wine producing center developed, which a short time later would be transformed into a Roman villa that had a luxurious residence for the owners, whose rooms were lavishly decorated with painted murals and paved with mosaics. The villa endured, with different uses and transformations, until the end of the Roman world.

Sous le règne de l’empereur Auguste, en ces lieux situés à deux pas de la ville d’Iluro et de la Voie Augusta, se trouvait un important centre de production vitivinicole, qui deviendrait quelques temps plus tard une villa romaine, soit une luxueuse résidence pour ses propriétaires, avec des pièces aux murs richement décorés et aux sols en mosaïque. Malgré différentes utilisations et transformations, la villa survécut jusqu’à la fin de l’époque romaine.

© Ramon Manent

Page 32: JACIMENTS ARQUEOLÒGICS AL MARESME · jaciments arqueolÒgics al maresme yacimientos arqueolÓgicos en el maresme archaeological sites in maresme sites archÉologiques dans le maresme

32

ARENYS DE MAR

Espai museïtzatEspacio musealizado On-site museum areaEspace musée

C/ Església, 43Arenys de MarTel. 93 792 44 [email protected]://museu.arenysdemar.cat

ARENYS DE MAR, UNA HISTÒRIA Exposició permanent del MUSEU D’ARENYS DE MAR

Entrada gratuïta per a membres de l’Associació de Museòlegs de Catalunya, aturats, docents degudament acreditats, escolars acompanyats pel tutor i menors de 12 anys, i primer diumenge de mes.

Entrada gratuita para miembros de la Asociación de Museólogos de Cataluña, parados, docentes debidamente acreditados, escolares acompañados por tutor y menores de 12 años y primer domingo de mes.

Free admission for members of the Catalan Museum Professionals Association, unemployed persons and accredited teachers, school children under 12 accompanied by teachers, and first Sunday of the month.

Entrée gratuite pour les membres de l’Association de Muséologues de Catalogne, les chômeurs, les enseignants avec leur pass, les scolaires accompagnés de leur professeur et les moins de 12 ans, ainsi que le premier dimanche de chaque mois.

3,10 €. Entrada normal. L’entrada permet la visita al Museu Marés de la Punta i al Museu Mollfulleda de Mineralogia.

3,10 €. Entrada normal. La entrada permite la visita al Museo Marés de la Punta y al Museo Mollfulleda de Mineralogia.

3,10 €. Normal admission. Admission includes a visit to the Marés Lace Museum and the Mollfulleda Museum of Mineralogy.

3,10 €. Entrée normale. L’entrée donne accès au Musée Marès de la Punta (consacré à la dentelle) et au Musée Mollfulleda de Minéralogie.

De dimarts a dissabte de 10 a 13 h i de 16 a 18 h. Diumenges i festius d’11 a 13 h.De martes a sábado de 10 a 13 h y de 16 a 18 h. Domingos y festivos de 11 a 13 hTuesday to Saturday from 10 am to 1 pm and from 4 to 6 pm. Sunday and holidays from 11 am to 1 pm.Du mardi au samedi de 10 à 13 h et de 16 à 18 h. Le dimanche et les jours fériés de 11 à 13 h.

Podeu concertar una visita comentada per als vostres grups.Puede concertar una visita comentada para grupos. You can arrange a guided tour for your group.Vous pouvez organiser une visite guidée pour votre groupe.

Tel. 93 792 44 44 / [email protected]

1,60 €

© Ajuntament d’Arenys de Mar

Page 33: JACIMENTS ARQUEOLÒGICS AL MARESME · jaciments arqueolÒgics al maresme yacimientos arqueolÓgicos en el maresme archaeological sites in maresme sites archÉologiques dans le maresme

33

El Museu d’Arenys de Mar, dins la seva secció Museu Marès de la Punta, ofereix al visitant una sala de l’exposició permanent dedicada a la història d’Arenys de Mar. En aquest espai destaca la secció dedicada a les troballes del jaciment ibèric de la Torre dels Encantats amb restes arqueològiques del segle V aC fins a la romanització. Al seu costat també trobem les restes de la vil·la romana de Valldemaria.

El Museo de Arenys de Mar, dentro de la sección Museo Marès de la Punta, ofrece al visitante una sala de la exposición permanente dedicada a la historia de Arenys de Mar. En este espacio destaca la sección dedicada a los hallazgos del yacimiento íbero de la Torre dels Encantats con restos arqueológicos del siglo V a.C. hasta la romanización. Al lado también encontramos los restos de la villa romana de Valldemaria.

The Museum of Arenys de Mar, in the Marès Lace Museum section, offers visitors a permanent exhibition hall devoted to the history of Arenys de Mar. This space features a section dedicated to findings from the Iberian site Torre dels Encantats with archaeological remains from the 5th century BC to the Romanization. Alongside, we also find the remains of the Valldemaria Roman villa.

Le Musée d’Arenys de Mar, au sein de sa section Musée Marès de la Punta (consacré à la dentelle) permet à ses visiteurs de découvrir une salle d’exposition permanente consacrée à l’histoire d’Arenys de Mar. Dans cet espace, on remarque notamment la section consacrée aux découvertes faites sur le site ibérique de la Torre dels Encantats, des pièces archéologiques provenant du Ve siècle av. J.-C. à l’époque romaine. À proximité se trouvent également les vestiges de la villa romaine de Valldemaria.

1 i 6 de gener, Divendres Sant, 9 de juliol, 16 d’agost, 24, 25, 26 i 31 de desembre. 1 y 6 de enero; Viernes Santo; 9 de julio; 16 de agosto; 24, 25, 26 y 31 de diciembre. January 1 & 6, Good Friday, July 9, August 16, December 24, 25, 26 & 31. Le 1er et le 6 janvier ; le Vendredi Saint ; le 9 juillet ; le 16 août ; les 24, 25, 26 et 31 décembre

© David Castañeda

Serveis adaptatsServicios adaptados Adapted servicesServices adaptés

Page 34: JACIMENTS ARQUEOLÒGICS AL MARESME · jaciments arqueolÒgics al maresme yacimientos arqueolÓgicos en el maresme archaeological sites in maresme sites archÉologiques dans le maresme

34

OFICINES DE TURISME / OFICINAS DE TURISMOTOURIST OFFICES / OFFICES DE TOURISME

Consorci de Promoció Turística Costa del MaresmePlaça Miquel Biada, 1 08301 MataróTel. 93 741 11 61 - Fax. 93 757 21 12A/e: costadebarcelonamaresme@ccmaresme.catwww.costadebarcelonamaresme.cat Oficina de Turisme d’Arenys de MarRiera Bisbe Pol, 8 Tel. 93 795 70 39 - 93 795 99 19Fax. 93 795 73 61A/e: [email protected] www.visitarenys.com

Punt d’Informació Turística de Cabrera de MarPlaça de la Fàbrica (davant de l’Ajuntament)08349 Cabrera de MarTel. 674 01 14 50 A/e: [email protected]

Oficina de Turisme del MasnouPasseig Prat de la Riba, 1608320 El MasnouTel. 93 557 18 34A/e: [email protected] www.elmasnou.cat

Oficina de Turisme de MataróLa Riera, 48 08301 MataróTel. 93 758 26 98 - Fax. 93 758 21 36A/e: [email protected]

Centre d’Acollida al Turista (CAT) de TeiàErnest Lluch, 41 08329 TeiàTel. 93 555 99 77 Autopista C-32, sortida 86GPS: N 41º 29.383’ E 002º 18.694’ A/e: [email protected]

Page 35: JACIMENTS ARQUEOLÒGICS AL MARESME · jaciments arqueolÒgics al maresme yacimientos arqueolÓgicos en el maresme archaeological sites in maresme sites archÉologiques dans le maresme

35

EL MARESMECATALUNYA

Parc arqueològic Cella Vinaria

Cal Ros de les Cabres

Vil·la romana dels Caputxins

Forns romans de la Fornaca

Poblat ibèric La Cadira del Bisbe

L’antiguitat.Exposició, Àmbit 2 del Museu Municipal de Nàutica del Masnou

Arenys de Mar, una històriaExposició permanent del Museu d’Arenys de Mar

Ciutat romana d’Iluro

Vil·la romana Torre Llauder

Can Ferrerons

Ca L’Arnau

Can Benet

Can Modolell

Càntirs de la cultura ibèrica procedents de Cabrera de MarExposició permanent del Museu del Càntir d’Argentona

Page 36: JACIMENTS ARQUEOLÒGICS AL MARESME · jaciments arqueolÒgics al maresme yacimientos arqueolÓgicos en el maresme archaeological sites in maresme sites archÉologiques dans le maresme

DL-B 14745-2015

@CostaBcnMaresmeCosta de Barcelona - Maresme #costadebcnmaresme

Amb la col·laboració dels Ajuntaments i Museus de:Teià / El Masnou / Premià de Dalt / Premià de Mar /

Vilassar de Dalt / Cabrera de Mar / Argentona / Mataró / Arenys de Mar

Edita:

Amb el suport de:

www.costadebarcelonamaresme.catTel. 93 741 11 61Consorci de Promoció Turística Costa del MaresmePlaça Miquel Biada, 108301 MataróBarcelona

JACIMENTS ARQUEOLÒGICSAL MARESME

YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EN EL MARESMEARCHAEOLOGICAL SITES IN MARESME

SITES ARCHÉOLOGIQUES DANS LE MARESME