jakosc w budownictwie - oknotest pl · osoby uczestniczq_ce w badaniach: ~ inz. daniel kuna, ~ lie....

of 25 /25
jakosc w budownictwie ln stytut Te c hniki Budowlanej ZESP6t. LABORATORI6W BADAWCZYCH akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji certyfikat akredytacji nrAB023 ZAKt.AD KONSTRUKCJII ELEMENT6W BUDOWLANYCH LABORATORIUM KONSTRUKCJII ELEMENTOW BUDOWLANYCH PIUlll CUll UM AB023 Strona 1/25 Niniejszy raport zawiera, opr6cz wynik6w badafl objfltych zakresem akredytacji, takte wyniki badafl niekredytowanych. Badania nieakredytowane zostaly oznaczone .,poza zakresem akredytacji" RAPORT z BADAN NR LK00-06062/15/ROSNK Klient: OKNOTEST.PL Adres klienta: os. Przemysfawa 14b lok 8, 61 -064 Poznan lnformacje dotyczc:tce obiektu badan Obiekt badan: Data przyjQcia obiektu badan: Nr protokofu przyjQcia obiektu bad an: · ia obiektu badan: Drzwi tarasowe unoszono-przesuwne, [HST] z profili PVC, barwionych w masie, foliowanych dwustronnie foliq_ renolit w kolorze ciemnoszarym 10.08.2015 LK00-06062/15/ROSN K PZ ZLB 18 lnformacje dotyczc:tce badan Data rozpoczQcia badan: 10.08.2015 Data zakonczenia badan: 02.12.201 5 lnne informacje dotyczc:tce badan: Metoda Badania: Badania akredytowane PN-EN 1026: 2001 Okna i drzwi- Przepuszczalnosc powietrza - Metoda badania. PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi- Wodoszczelnosc- Metoda badania. PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi- Odpornosc na obciq_zenie wiatrem- Met oda badania. PN-EN 14351-1+A1 : 2010 pkt. 4.8 ,Okna i drzwi. Norma wyrobu, wfasciwosci eksploatacyjne. 1: Okna i drzwi bez wfasciwosci dotyczq_cych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci". PN-EN 12046-1:2005 Okna i drzwi. SHy operacyjne. Metoda badania. Badania nieakredytowane Metoda wfasna- Wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda wresna - Badania termiczne. Osoby uczestniczq_ce w badaniach: inz. Daniel Kuna, lie. Piotr Niedbalski. LABORATORIUM KONSTRUKCJII ELEMENTOW BUDOWLANYCH Warszawa I ul. Ksawer6w 21 I tel. 22 56 64 260 I fax 22 56 64118 I e-mail: [email protected] lnstytut Techniki Budowlanej 00-611 Warszawa 1 ul. Filtrowa 1 1 tel. 22 825 04 71 1 fax 22 825 52 86 1 Dyrektor tel. 22 825 28 85 122 825 13 03 1 fax 22 825 77 30 1 02-656 Warszawa 1 ul. Ksawer6w 21 1 tel. 22 843 14 71 1 f ax 22 843 29 31 1 KRS: 00001587851 Regon: 000063650 1NIP: 525 000 93 58 1 PKO SA ONVarszawa 1ul. Nowogrodzka 11 1 00-513 Warszawa 1 nr konta 77124059181111000049134568 1www.itb.pll [email protected]

Upload: others

Post on 24-Sep-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: jakosc w budownictwie - Oknotest pl · Osoby uczestniczq_ce w badaniach: ~ inz. Daniel Kuna, ~ lie. Piotr Niedbalski. LABORATORIUM KONSTRUKCJII ELEMENTOW BUDOWLANYCH Warszawa I ul

jakosc w budownictwie

lnstytut Techniki Budowlanej ZESP6t. LABORATORI6W BADAWCZYCH akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji certyfikat akredytacji nrAB023

ZAKt.AD KONSTRUKCJII ELEMENT6W BUDOWLANYCH

LABORATORIUM KONSTRUKCJII ELEMENTOW BUDOWLANYCH

PC~ PIUlll CUll UM ~ITTAtJI

AB023

Strona 1/25

Niniejszy raport zawiera, opr6cz wynik6w badafl objfltych zakresem akredytacji, takte wyniki badafl niekredytowanych. Badania nieakredytowane zostaly oznaczone .,poza zakresem akredytacji"

RAPORT z BADAN NR LK00-06062/15/ROSNK

Klient: OKNOTEST.PL

Adres klienta: os. Przemysfawa 14b lok 8, 61 -064 Poznan

lnformacje dotyczc:tce obiektu badan

Obiekt badan:

Data przyjQcia obiektu badan:

Nr protokofu przyjQcia obiektu bad an:

· ia obiektu badan:

Drzwi tarasowe unoszono-przesuwne, [HST] z profili PVC, barwionych w masie, foliowanych dwustronnie foliq_ renolit w kolorze ciemnoszarym

10.08.2015

LK00-06062/15/ROSN K

PZ ZLB 18

lnformacje dotyczc:tce badan

Data rozpoczQcia badan: 10.08.2015

Data zakonczenia badan: 02.12.201 5

lnne informacje dotyczc:tce badan:

Metoda Badania:

Badania akredytowane

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi- Przepuszczalnosc powietrza - Metoda badania.

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi- Wodoszczelnosc- Metoda badania.

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi- Odpornosc na obciq_zenie wiatrem- Metoda badania.

PN-EN 14351-1+A1 :2010 pkt. 4.8 , Okna i drzwi. Norma wyrobu , wfasciwosci eksploatacyjne. Cz~sc 1: Okna i drzwi zewn~trzne bez wfasciwosci dotyczq_cych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci".

PN-EN 12046-1:2005 Okna i drzwi. SHy operacyjne. Metoda badania.

Badania nieakredytowane

Metoda wfasna- Wielokrotne otwieranie i zamykanie.

Metoda wresna - Badania termiczne.

Osoby uczestniczq_ce w badaniach:

~ inz. Daniel Kuna,

~ lie. Piotr Niedbalski. LABORATORIUM KONSTRUKCJII ELEMENTOW BUDOWLANYCH Warszawa I ul. Ksawer6w 21 I tel. 22 56 64 260 I fax 22 56 64118 I e-mail: [email protected] lnstytut Techniki Budowlanej 00-611 Warszawa 1 ul. Filtrowa 1 1 tel. 22 825 04 71 1 fax 22 825 52 86 1 Dyrektor tel. 22 825 28 85 1 22 825 13 03 1 fax 22 825 77 30 1 02-656 Warszawa 1 ul. Ksawer6w 21 1 tel. 22 843 14 71 1 fax 22 843 29 31 1 KRS: 00001587851 Regon: 000063650 1 NIP: 525 000 93 58 1 PKO SA ONVarszawa 1 ul. Nowogrodzka 11 1 00-513 Warszawa 1 nr konta 77124059181111000049134568 1 www.itb.pll [email protected]

Page 2: jakosc w budownictwie - Oknotest pl · Osoby uczestniczq_ce w badaniach: ~ inz. Daniel Kuna, ~ lie. Piotr Niedbalski. LABORATORIUM KONSTRUKCJII ELEMENTOW BUDOWLANYCH Warszawa I ul

LABORATORIUM LK RAPORT Z BADAN NR LK00-06062/141R05NK Strona 2 I 25

1. Zakres badan Celem badan byto okreslenie odpornosci stolarki z PVC o duzych gabarytach i w ciemnym kolorze folii, poddanej nagrzewaniu powierzchni z jednoczesnym wielokrotnym otwieraniem i zamykaniem na zachowanie wfasciwosci wodoszczelnosci, przepuszczalnosci powietrza i sH operacyjnych. Badanie polegato na poddaniu pr6bki nagrzewaniu promiennikami do uzyskania na jej powierzchni temperatury ok 50°C, nast~pnie ok 75°C tj do temperatur odzwierciedlajq_cych nagrzewanie stoneczne. Poza nagrzewaniem pr6bki poddano cyklom badawczym wielokrotnego otwierania i zamykania, co symulowafo uzytkowanie w eksploatacji. Punkty kontrolne pomiaru temperatur, rozmieszczone na catej powierzchni drzwi - ram oscieznicy i skrzydfa oraz na szybach zamieszczono na rysunku nr 3 i fot nr 6. Wst~pnie okreslono wtasciwosci pr6bki w zakresie wodoszczelnosci, przepuszczalnosci powietrza i sit operacyjnych. W trakcie kolejnych badan, po obydwu nagrzewaniach jak tez po kolejnych cyklach otwierania i zamykania, wfasciwosci pr6bki w zakresie wodoszczelnosci, przepuszczalnosci powietrza i sit operacyjnych byty weryfikowane. Kolejnosc badan [punkt 3 raportu]:

~ Pierwsza seria badar'l- badania poczq_tkowe:

o przepuszczalnosc powietrza przed badaniem obciq_zeniem wiatrem, o wodoszczelnosc przed badaniem obciq_zeniem wiatrem, o sity operacyjne przed badaniem obciq_zeniem wiatrem, o badanie obciq_zenia wiatrem, [bez uderzenia bezpieczer'lstwa], o przepuszczalnosc powietrza po badaniu obciq_zeniem wiatrem, o wodoszczelnosc po badaniu obciq_zeniem wiatrem,

o sity operacyjne po badaniu obciq_ieniem wiatrem, o cykle otwierania i zamykania - 1500 cykli.

~ Druga seria badar'l- badania po 1500 cykli otwierania I zamykania: o przepuszczalnosc powietrza, o wodoszczelnosc,

o sHy operacyjne, o nagrzew 50°C.

~ Trzecia seria badar'l - badania po nagrzewie +50°C: o przepuszczalnosc powietrza, o wodoszczelnosc, o sity operacyjne,

o cykle otwierania i zamykania- 1500 cykli, (razem z punktem 3. 1. - 3000 cykli].

~ Czwarta seria badar'l - badania po 3000 cykli otwierania I zamykania:

o przepuszczalnosc powietrza, o wodoszczelnosc, o sHy operacyjne, o nagrzew 75°C,

~ Piq_ta seria badar'l - badania po nagrzewie 75°C: o przepuszczalnosc powietrza,

o wodoszczelnosc, o sity operacyjne, o cykle otwierania i zamykania- 2000 cykli, [razem z punktem 3.1. i 3.5. - 5000 cykli].]

~ Sz6sta seria badar'l - badania po 5000 cykli otwierania I zamykania: o przepuszczalnosc powietrza,

o wodoszczelnosc, o sity operacyjne, o badanie obciq_zenia wiatrem (badanie bezpieczer'lstwa].

~ Wyniki badar'l ugi~c stupka pod wplywem nagrzewania.

Page 3: jakosc w budownictwie - Oknotest pl · Osoby uczestniczq_ce w badaniach: ~ inz. Daniel Kuna, ~ lie. Piotr Niedbalski. LABORATORIUM KONSTRUKCJII ELEMENTOW BUDOWLANYCH Warszawa I ul

LABORATORIUM LK RAPORT Z BADAN NR LK00-06062/1 5/R05NK Strona 3 I 25

2. Materiaty do badan (identyfikacja pr6bki) lnformacje dot. pr6bki do badan na podstawie deklaracji Zleceniodawcy:

Producent pr6bki: VERTEX Sp. z o.o., Rokitki , ul. Skarszewska 13, 83-110 Tczew.

Miejsce wykonania: VERTEX Sp. z o.o., Rokitki , ul. Skarszewska 13, 83-110 Tczew.

Liczba pr6bek: 1 szt

Okreslenie pr6bki:

» Drzwi tarasowe unoszono-przesuwne, [HST]

» wymiary S x H = 4000 x 2400 mm,

» system- VETREX. SLIDE 82 obustronny kolor ciemnoszary.

Data zmontowania: sierpien 2015.

Opis i widok pr6bki

» Widok drzwi - tot. 1. » Przekroje drzwi - rys. 1 a~c.

» Karta dokumentacyjna drzwi - karta nr 1.

Fot 1. Widok pr6bki przygotowanej do badari

Page 4: jakosc w budownictwie - Oknotest pl · Osoby uczestniczq_ce w badaniach: ~ inz. Daniel Kuna, ~ lie. Piotr Niedbalski. LABORATORIUM KONSTRUKCJII ELEMENTOW BUDOWLANYCH Warszawa I ul

LABORATORIUM LK RAPORT Z BADAN NR LK00-06062/15/R05NK Strona 4 I 25

0 !.()

10 -

...,. 0 ..-

194

~~grn : ~~·QF,SIJ

Dd r

J~~ I

c:

~ u 11l~,

,. \ o ~ ~ .•.

~ g <>

7

!: ~ D ~ ... ~

i "'w $• - r----- ~

~~

~~ .-:::iB -1t!i =~01 ~l ·m:! ~:ram 0 ~=,, en

nr. I

194

Cll (.£) ,..

0 0 ~

Rys. 1 a - przekr6j poziomy A-A

4000 I

I - - - -t -- I A

I r~>

p;;;u///;;;;;w~#E ?=! r=;>

·- W6zek

~ Rolka rygluj£!ca

Page 5: jakosc w budownictwie - Oknotest pl · Osoby uczestniczq_ce w badaniach: ~ inz. Daniel Kuna, ~ lie. Piotr Niedbalski. LABORATORIUM KONSTRUKCJII ELEMENTOW BUDOWLANYCH Warszawa I ul

LABORATORIUM LK RAPORT Z BADAN NR LK00-06062/1 5/R05NK Strona 5 /25

~

0

"" U"l

N

l.'l (£) .... ,,_

..,. 0 ....

!0 N

1--

!0 N

19d

Ull:::J] 1m: '-Ltlil_~o-~ llro •l!lU• itTif ?~ Krc~~e

~- o.~ j~ ll - '

""" ~ i '•

1131)!.1 .... .. ... ... I~ o ~ "' tg ' ... ~ ~ v

r:::,.. .. ~ o ~ ;>;

~

:::::: 1U1Zi1

- ~

; im - ~

*8 I =

~j ~· ~ ~\1]1 . ~

~ IUili!'.O..~ n.!l llJo

~[][!J [E]] J

-- - !.-::: h ~~ n.l: ~8<!

14 '180 194

10 cO

~

0 0

~

B' I 4000

I

lip I I

- W6zek

Q Rolka ryglujqca

Rys. 1 b - przekr6j pionowy B-B przez cz~sc ruchomc:t- skrzydlo przesuwne

.I

I ~

I !

I

Page 6: jakosc w budownictwie - Oknotest pl · Osoby uczestniczq_ce w badaniach: ~ inz. Daniel Kuna, ~ lie. Piotr Niedbalski. LABORATORIUM KONSTRUKCJII ELEMENTOW BUDOWLANYCH Warszawa I ul

LABORATORIUM LK RAPORT Z BADAN NR LK00-06062/15/ROSNK

194

0 0

~ I r~

- llv6zek

Strona 6 I 25

I

I I I I I I I

~ Rolka ryglujqca

194

Rys. 1 c - przekr6j pionowy C-C przez cz~sc staiq_

Page 7: jakosc w budownictwie - Oknotest pl · Osoby uczestniczq_ce w badaniach: ~ inz. Daniel Kuna, ~ lie. Piotr Niedbalski. LABORATORIUM KONSTRUKCJII ELEMENTOW BUDOWLANYCH Warszawa I ul

LABORATORIUM LK RAPORT Z BADAN NR LK00-06062/15/R05NK Strona 7 I 25

Profile - konstrukcja drzwi

)> 1 05341 - profil PVC oscieznicy - boki i g6ra,

)> 114047- profil PVC oscieznicy- d6t,

)> 115041 - profil usztywnien oscieznic - boki i g6ra,

)> 113025 - profil usztywnien oscieznic - d6~.

)> 105344 - profil PVC listew prowadnicowych skrzydJa zewn~trznego do oscieznic,

)> 105345 - profil PVC listew prowadnicowych skrzydta wewn~trznego do oscieznic,

)> 104238 - profil aluminiowe maskujqce do oscieznic - dolej i g6rnej,

)> 105335 - profil PVC listew przymykowych z uszczelkct do osciei:nic,

)> 105336 - profil PVC listew maskujqcych,

)> 10967 4 - profil PVC listew os~aniajqcych,

)> 106353- profil PVC uszczelniajqcy,

)> 106341 - profil PVC tq_czq_cy,

)> 1 05342 - profil PVC skrzydta,

)> 113051 - profil usztywnien skrzydet,

)> 105343- profil ; PVC maskujqcy,

)> 105334- profil PVC listwy maskujq_cej,

)> 107242 - profil PVC listwy przyszybowej,

)> 109616- profil PVC zespalajq_cy,

)> 106354 - uszczelki przylgowe,

)> 112254 - uszczelki przyszybowe.

Page 8: jakosc w budownictwie - Oknotest pl · Osoby uczestniczq_ce w badaniach: ~ inz. Daniel Kuna, ~ lie. Piotr Niedbalski. LABORATORIUM KONSTRUKCJII ELEMENTOW BUDOWLANYCH Warszawa I ul

LABORATORIUM LK RAPORT Z BADAN NR LK00-06062/ 15/R05NK Strona 8 I 25

3. Metody i wyniki badan 3.1. Pierwsza seria badan - badania poczC\tkowe 3.1.1. Przepuszczalnosc powietrza - przed badaniem obciq_zeniem wiatrem Badanie wg PN-EN 1026:2001 [1 0.08.2015]. Wyniki badania- tablica nr 1 a.

Badan ie przepuszczalnosci powietrza Tablica nr 1a

pow. 9,6 m2 I dt linii stykowej 14,7 m I temp. 29 °C I wilg. wzgl. 46 % cisnienie 994 hPa

parcie

Przepfyw powietrza Wartosc przeD/YWu przy cisnieniu, Pa

50 100 150 200 250 300 450

calkowitv m3/h 2 ,2 4,1 5,8 11 ,9 17,1 20,2 27,3 do dlugosci linii styk. m3/hm 0,15 0,28 0,39 0,81 1,1 6 1,37 1,86 do powierzchni m3/hm2 0,23 0,43 0,60 1,24 1,78 2 ,10 2,84

wsp. inf. powietrza, a m3/(mhdaPa)213 0,05 0,06 0,06 0,11 0,14 0,14 0,15 przepuszczalnosc odniesienia* m3/hm 0,24 0,28 0,30 0,51 0,63 0,66 0,68

ssanie

Przepfyw powietrza Wartosc przeplywu przy cisnieniu, Pa

50 100 150 200 250 300 450

calkowity m3/h 0,3 0,0 0,5 0,0 0,4 0,0 1,5 do dlugosci linii styk. m3/hm 0,02 0,00 0,03 0,00 0,03 0,00 0,10 do powierzchni m3/hm2 0,03 0,00 0,05 0,00 0,04 0,00 0,16 wsp. inf. powietrza, a m3/(mhdaPa)213 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01

_Qrzepuszczalnosc odniesienia* m3/hm 0,03 0,00 0,03 0,00 0,01 0,00 0,04

wartosci srednie

Przepfyw powietrza Wartost przeplywu przy cisnieniu, Pa

50 100 150 200 250 300 450

calkowity m3/h 1,3 2,1 3,2 6,0 8,8 10,1 14,4 do dlugosci linii stvk. m3/hm 0,09 0,14 0,21 0,40 0,60 0,69 0,98 do powierzchni m3/hm2 0,13 0,21 0,33 0,62 0,91 1,05 1,50 wsp. inf. powietrza, a m3/(mhdaPa)213 0,09 -

· przepuszczalnosc odniesienia* m3/hm 0,13 0,14 0,16 0,25 0,32 0,33 0,36

* - wartosci wprowadzone na zyczenie zleceniodawcv

Klasyfikacjaw odniesieniu do linii stykowej Klasyfikacjaw odniesien1u do powierzchni 100

!--- - 1..,..-:;:: 10 E - 'E 10

:S L-- ~- ~---

.<::

~ E ~ - 1 ~ 0. (1)

~ ,... 0.1

0.01

10 100 _ ___ _ C::c..:i~nienie [Pa]

Wymaganie

O tmax < 0,75 m"/hm przy 600 Pa

O pmax < 3,0 m"/hm" przy 600 Pa

zgodnie z pkt. 4.6 normy PN-EN 12207:2001

~--~---;;;-.§.

~ f--

0. ~ 1 Q.

0.1

1000 10

Norma

PN-EN 12207:2001

PN-EN 12207:2001

PN-EN 12207:2001

--J....- t..,..j..

l.,.ooo"

1,.

1000 100

Cisnienie [P~a]~----

Wynik

Otmax = 0,35 mJ/(hm) (klasa 4)

O pmax = 0,53 mJ/(hm£) (klasa 4)

klasa 4

Q 1max - maksymalna srednia wartosc przeplywu powietrza w odniesieniu do dlugosci linii stykowej i 100 Pa Q pmax - maksymalna srednia wartosc przeplywu powietrza w odniesieniu do powierzchni i 100 Pa

600

33,0 2 ,24 3,44

0,15 0,68

600 0,5

0,03 0,05 0,00 0,01

600

16,8 1,14 1,74 -

0,35

Page 9: jakosc w budownictwie - Oknotest pl · Osoby uczestniczq_ce w badaniach: ~ inz. Daniel Kuna, ~ lie. Piotr Niedbalski. LABORATORIUM KONSTRUKCJII ELEMENTOW BUDOWLANYCH Warszawa I ul

LABORATORIUM LK RAPORT Z BADAN NR LK00-06062/15/ROSNK Strona 9 I 25

3.1 .2. Wodoszczelnosc - przed badaniem obciq_zeniem wiatrem Badanie wg PN-EN 1027:2001 , metoda 1A. [1 0.08.2015]. Wyniki badania- tablica nr 1 b.

Wyniki badania wodoszczelnosci I Tablica nr 1 b Cisnienie, Czas badania, Uwagi

Pa min i obserwacje I 0 15 brak przecieku

50 5 brak przecieku

100 5 brak przecieku il I

I

150 5 brak przecieku F 200 5 brak przecieku

250 5 brak przecieku 300 5 przecieki w 1 min -~ ....

-·-- ---450 Miejsce przeciek6w wody

600 --- --Wymaganie Norma

brak przecieku PN-EN 12208:2001

3.1.3. Sily operacyjne - przed badaniem obciq_zeniem wiatrem Badanie wg PN-EN 12046-1:2005. Badanie [10.08.2015].

Wynik

klasa GA

i i

i

!I II

Ruch skrzyd~ przy otwieraniu i zamykaniu by~ ptynny, bez zahamowan i zaczepiania skrzyde~ o inne elementy drzwi. Wyniki badania - tablica nr 1 d.

Wyniki badania sit operacyjnych [N] Tablica nr 1c

Wyz~bienie [N] Zaz~bienie [N] Otwieranie [N]

1 48,0 1 48,0 1

2 49,0 2 49,0 2

sr. 48,5 sr. 48,5 sr.

Niepewnosc pomiar6w +/- 1%. Rami~ sity 10 em

3.1. 4. Odpornosc na obciq_zenie wiatrem Badanie wg PN-EN 12211 :2001. Obciq_i:enia statyczne r6wnomiernie roz~ozone

Badanie [10.08.2015]. Widok badanych drzwi- fot 3. W .k. b d . bl" 1 d R k ' h 2 ~nl I a ama- ta 1ce nr ozm1eszczen1e pun tow pom1arowyc - rys.

16,0

15,0

15,5

Wyniki badania odpornosci na obciq_zenie wiatrem I Tablica nr 1 d

parcie

Cisnienie, Pa 400 800 0

Punkt 1 1,0 2,9 0,5 Punkt 2 5,2 10,1 1,2 Punkt 3 1,2 2,5 0,8 Ugi~cie , mm 4,1 7,4 --Strzatka ugi~cia 556 308 --

ssanie

Cisnienie, Pa 400 800 0

Punkt 1 1,0 2,7 0,6 Punkt 2 5,2 10,1 1,5 Punkt 3 1,1 2,5 0,9 Ugi~cie, mm 4,15 7,50 ---Strzatka ug_i~cia 549 304 ---

Wymaganie Norma Wynik

f s U300 PN-EN 12210:2001 800 (klasa C2)

Page 10: jakosc w budownictwie - Oknotest pl · Osoby uczestniczq_ce w badaniach: ~ inz. Daniel Kuna, ~ lie. Piotr Niedbalski. LABORATORIUM KONSTRUKCJII ELEMENTOW BUDOWLANYCH Warszawa I ul

LABORATORIUM LK RAPORT Z BADAN NR LK00-06062/15/R05NK Strona 1 0 I 25

3

2

1

Rys2. Punkty pomiaru przemieszczen

Fot. 3. Widok badanych drzwi

3.1.5. Przepuszczalnosc powietrza- po badaniu obciq_zeniem wiatrem Badanie wg PN-EN 1026:2001 [1 0.08.2015]. Wyniki badania- tablica nr 1 e.

Badanie przepuszczalnosci powietrza Tablica nr 1e

pow. 9,6 m2 I dt. linii stykowej 14,7 m I temp. 29 °C I wilg. wzgl. 0 % cisnienie 994 hPa

parcie

Przeptyw powietrza Wartosc przeplywu przy cisnieniu, Pa

50 100 150 200 250 300 450

catkowitv m3/h 2,5 4,4 6,8 12,3 17,8 22,2 29,5 do dtugosci linii styk. m3/hm 0,17 0,30 0,46 0,84 1,21 1,51 2,01 do _p_owierzchni m3/hm2 0,26 0,46 0,71 1,28 1,85 2 ,31 3,07

wsp. inf. powietrza, a m3/(mhdaPa)213 0,06 0,06 0,08 0,11 0,14 0,16 0,16 _przepuszczalnosc odniesienia* m3/hm 0,27 0,30 0,35 0,53 0,66 0,73 0,74

ssanie

Przeptyw powietrza Wartosc przeptywu przy cisnieniu, Pa

50 100 150 200 250 300 450 catkowity m3/h 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,6 1,1 do dtugosci linii styk. m3/hm 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,07 do powierzchni m3/hm2 0,01 0,02 0,03 0,03 0,04 0,06 0 ,11 wsp. inf. powietrza, a m3/(mhdaPa)213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 przepuszczalnosc odniesienia* m3/hm 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,03

wartosci srednie

Przeptyw powietrza 50

catkowitv m3/h 1,3 do dlugosci linii styk. m3/hm 0,09 do powierzchni m3/hm2 0,14 wsp. inf. powietrza, a m3/{mhdaPa)213

przepuszczalnosc odniesienia* m3/hm 0,14 * - wartosci wprowadzone na iyczenie z leceniodawcy

0,1

0,01

Klasyfikacjawodniesieniu do linii stykowej

-

10

v

100 Cisnienie [~a]

---:~--"

1000

Wartosc przeptywu przy cisnieniu, Pa 100 150 200 250 300 2,3 3,6 6,3 9,1 11,4

0,16 0,24 0,43 0,62 0,78 0,24 0,37 0,66 0,95 1119

0,10 0,16 0,18 0,27 0,34 0,37

Klasyfikacjawodniesieniu do powierzchni 100

~

-

0,1

10

l----" f.-" .....

--!---"

"" 100 Cisnienie [Pa]

- - --- -

~ ...

450 15,3 1,04 1,59 -

0,38

1000

600 35,0 2,38 3,65

0,16 0,72

600 1,6

0,11 0,17 0,01 0,03

600

18,3 1,24 1,91 -

0,38

Page 11: jakosc w budownictwie - Oknotest pl · Osoby uczestniczq_ce w badaniach: ~ inz. Daniel Kuna, ~ lie. Piotr Niedbalski. LABORATORIUM KONSTRUKCJII ELEMENTOW BUDOWLANYCH Warszawa I ul

LABORATORIUM LK RAPORT Z BADAN NR LK00-06062/15/R05NK Strona 11 I 25

Wymaganie Norma Wynik 0 1max < 0,75 m~/hm PN-EN 12207:2001 01max = 0,38 m~/(hm)

przy 600 Pa (klasa 4) Opmax < 3,0 m~/hm:.!

PN-EN 12207:2001 O pmax = 0,58 m~/(hm:.!)

przy 600 Pa (klasa 4) zgodnie z pkt. 4.6 normy PN-EN PN-EN 12207:2001 klasa 4

12207:2001 Ormax - maksymalna srednia wartosc przeplywu powietrza w odniesieniu do dlugosci linii stykowej i 100 Pa Oomax - maksymalna srednia wartosc przep!ywu powietrza w odniesieniu do powierzchni i 100 Pa

3.1.6. Wodoszczelnosc- po badaniu obciq_zeniem wiatrem Badanie wg PN-EN 1027:2001, metoda 1A. [10.08.2015]. Wyniki badania- tablica nr 1f.

Wyniki badania wodoszczelnosci I Tablica nr 1f Cisnienie, Czas badania, Uwagi

Pa min i obserwacje !

0 15 brak przecieku . I 50 5 brak przecieku !

I 100 5 brak przecieku l F I 150 5 brak przecieku

. I

200 5 brak przecieku i

250 5 brak przecieku '

300 5 przecieki w 1 min J ... -- ---450

Miejsce przeciek6w wody 600 --- ---

Wymaganie Norma

brak przecieku PN-EN 12208:2001

3.1.7. Sity operacyjne- po badaniu obciq_zeniem wiatrem Badanie wg PN-EN 12046-1:2005. Badanie [10.08.2015].

Wynik

klasa 6A

Ruch skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny, bez zahamowar'l i zaczepiania skrzydet o inne elementy drzwi. Wyniki badania- tablica nr 1g.

Wyniki badania sif operacyjnych (N] Tablica nr 1 g

Wyz~bienie [N] Zaz~bienie [N] Otwieranie [N]

1 48,0 1 48,0 1 16,0

2 50,0 2 50,0 2 12,0

sr. 49,0 sr. 49,0 sr. 14,0

Niepewnosc pomiar6w +/- 1%. Rami~ sify 10 em

3.1.8. Cykle otwierania i zamykania - badanie poza zakresem akredytacji Badanie wykonano wedlug metody wtasnej . Wyniki badania - tablica nr 1 h.

Zasada badania:

);;> wykonano 1500 cykli rozwierania i zamykania skrzydta,

);;> za kazdym razem ryglowano okucie,

);;> co setny cykl sprawdzano stan okuc.

Uszkodzer'l drzwi, okuc, utraty funkcjonalnosci nie stwierdzono.

Wyniki badania otwierania/zamykania skrzydla I Tablica nr 1 h

Liczba cykli Uwagi i obserwacje

500 bez uszkodzer'l

1000 bez uszkodzer'l

1500 bez uszkodzer'l

Page 12: jakosc w budownictwie - Oknotest pl · Osoby uczestniczq_ce w badaniach: ~ inz. Daniel Kuna, ~ lie. Piotr Niedbalski. LABORATORIUM KONSTRUKCJII ELEMENTOW BUDOWLANYCH Warszawa I ul

LABORATORIUM LK RAPORT Z BADAN NR LK00-06062/15/ROSNK Strona 12 I 25

3.2. Druga seria badan - badania po cyklach otwierania I zamykania [1500 cykli] 3.2.1. Przepuszczalnos6 powietrza Badanie wg PN-EN 1026:2001 [11 .09.2015].

Wyniki badania - tablica nr 2a.

Badanie przepuszczalnosci powietrza Tablica nr 2a

pow. 9,6 m2 I dt. linii stykowej 14,7 m I temp. 25 °C 1 wilg. wzgl. 41 % cisnienie 990 hPa

parcie

Przep/yw powietrza Wartosc przeplywu przy cisnieniu. Pa

50 100 150 200 250 300 450 catkowity m3/h 2 ,1 3,9 5,6 11,6 17,0 19,3 27,0 do dtugosci linii styk. m3/hm 0,14 0,27 0,38 0,79 1,16 1,31 1,84 do powierzchni m3/hm2 0,22 0,41 0,58 1,21 1,77 2,01 2,81

WSQ. inf. powietrza, a m3/(_mhdaPa)213 0,05 0,06 0,06 0,11 0,14 0,14 0,15 przepuszczalnosc odniesienia* m3/hm 0,23 0,27 0,29 0,50 0,63 0,63 0,67

ssanie

Przep/yw powietrza Wartosc przeplywu przy cisnieniu, Pa

50 100 150 200 250 300 450 catkowity m3/h 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,9 1,7 do dtugosci linii styk. m3/hm 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,06 0,12 do powierzchni m3/hm

2 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06 0,09 0,18 wsp. inf. powietrza, a m3/(mhdaPa)213 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 przepuszczalnosc odniesienia* m3/hm 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 0,04

wartosci srednie

Przep/yw powietrza Wartosc _Q_rze~u Q_rz_y cisnieniu, Pa

50 100 150 200 250 300 450 catkowity m3/h 1,2 2,2 3,1 6,1 8,8 10,1 14,4 do dtugosci linii styk. m3/hm 0,08 0,15 0,21 0,41 0,60 0,69 0,98 do powierzchni m3/hm2 0,13 0,22 0,32 0,63 0,92 1,05 1,49 wsp. inf. powietrza, a m3/(mhdaPa)213 0,09 -przepuszczalnosc odniesienia* m3/hm 0,13 0,15 0,16 0,26 0,32 0,33 0,36 * - wartosci wprowadzone na zyczenie zleceniodawcy

Klasyfikacja w odniesieniu do linii stykowej Klasyfikacja w odniesieniu do powierzchni

~ -- --....... -f I I

100

N' E 10

s::. ~

r- I .J-.----r 11 II ;;:: .s ~

-r-0,1

0,01

10

Wymaganie

~ -100

Cisnienie [Pa]

Qlmax < 0,75 m"/hm przy 600 Pa

Opmax < 3,0 m"/hm" przy 600 Pa

zgodnie z pkt. 4.6 normy PN-EN 12207:2001

.-a. ~ 1 a.

'

0,1

1000 10

--Norma

PN-EN 12207:2001

PN-EN 12207:2001

PN-EN 12207:2001

.....

..... ......

I_..... ...........

~

....... ,. 100

Cisniene [Pa]

Wynik

l..o"' .., ...

Qlmax = 0,34 m"/(hm) (klasa 4)

Opmax = 0,53 m"/(hm") (klasa 4)

klasa 4

0 1111ax- maksymalna srednia wartosc przeplywu powietrza w odniesieniu do dlugosci linii stykowej i 100 Pa ~max - maksymalna srednia wartosc przeplywu _l)_owietrza w odniesieniu do powierzchni i 100 Pa

600 31,5 2,14 3,28 0,14 0,65

600 1,9

0,13 0,20 0,01 0,04

600 16,7 1,14 1,74 -

0,34

1000

-

Page 13: jakosc w budownictwie - Oknotest pl · Osoby uczestniczq_ce w badaniach: ~ inz. Daniel Kuna, ~ lie. Piotr Niedbalski. LABORATORIUM KONSTRUKCJII ELEMENTOW BUDOWLANYCH Warszawa I ul

LABORATORIUM LK RAPORT Z BADAN NR LK00-06062/15/R05NK Strona 13 I 25

3.2.2. Wodoszczelnosc

Badanie wg PN-EN 1027:2001 , metoda 1A. [11 .09.2015].

Wyniki badania - tablica nr 2b.

Wyniki badania wodoszczelnosci Cisnienie, Czas badania, Uwagi

I Tablica nr 2b

Pa min i obserwacje : .. !

0 15 brak przecieku 50 5 brak przecieku 100 5 brak przecieku i I ,

F 150 5 brak przecieku i . '

200 5 brak przecieku :

250 5 brak przecieku ' ' I przecieki w 1 min j '' .

300 5 ... 450 -- ---600 --- --- Miejsca przeciek6w wody

Wymaganie Norma Wynik

brak przecieku PN-EN 12208:2001 klasa GA

3.2.3. SHy operacyjne

Badanie wg PN-EN 12046-1 :2005. [11.09.2015].

Ruch skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny, bez zahamowan i zaczepiania skrzydet o inne elementy drzwi. Wyniki badania - tablica nr 2c.

Wyniki badania siJ operacyjnych [N]

Wyz~bienie [N] Zaz~bienie [N]

1 9,0 1 50,0 1

2 50,0 2 51 ,0 2

sr. 29,5 sr. 50,5 sr.

Niepewnosc pomiar6w +/- 1%. Rami~ siJy 10 em

3.2.4. Cykle nagrzewania - badanie poza zakresem akredytacji Badanie wykonano wedtug metody wtasnej:

Tablica nr 2c

Otwieranie [N]

12,5

13,0

12,8

)> przeprowadzono pi~c osmiogodzinnych cykli nagrzewania do temperatury pr6bki +50°C. ,

)> 1 cykl - 4 godz. nagrzewania, schtodzenie, 4 godz. nagrzewania,

)> rozmieszczenie punkt6w kontrolnych pomiaru temperatur ilustruje rys nr 3 i tot nr 6.

Wynik badania - uszkodzen drzwi, okuc, utraty funkcjonalnosci nie stwierdzono.

Fat. 4. badanie drzwi nagrzewem

Fat. 5. Urzq_dzenie do nagrzewu - promiennik z lampami

Page 14: jakosc w budownictwie - Oknotest pl · Osoby uczestniczq_ce w badaniach: ~ inz. Daniel Kuna, ~ lie. Piotr Niedbalski. LABORATORIUM KONSTRUKCJII ELEMENTOW BUDOWLANYCH Warszawa I ul

lABORATORIUM LK RAPORT Z BADAN NR LK00-06062/15/R05NK Strona 14/25

...__ _______ 4000

gorna rama skrzydta state go

bok ramy skrzydta state go

szyba

• ram a

dolna rama skrzydfa stale go

gorna rama oscie:inicy

bok stupek ramy

szyba e skrzydfa

siUIIek~

Rozmieszczenie termo1)ar kontroli tem1)eratur na drzwiach

Fot. 6 badanie nagrzewem i rysunek nr 3 punkty kontrolne pomiaru temperatur

Fot 7a-b - Kontrola temperatur nagrzewu

Fot 8c, 8d, 8e - przyk~ad rozmieszczen ia czujnik6w kontroli pomiaru temperatur

Page 15: jakosc w budownictwie - Oknotest pl · Osoby uczestniczq_ce w badaniach: ~ inz. Daniel Kuna, ~ lie. Piotr Niedbalski. LABORATORIUM KONSTRUKCJII ELEMENTOW BUDOWLANYCH Warszawa I ul

LABORATORIUM LK RAPORT Z BADAN NR LK00-06062/15/ROSNK Strona 15 I 25

3.3. Trzecia seria badan - badania po nagrzewie 50°C 3.3.1. Przepuszczalnosc powietrza Badanie wg PN-EN 1026:2001 [11.09.2015].

Wyniki badania - tablica nr 3a.

Badanie przepuszczalnosci powietrza Tablica nr 3a

pow. 9,6 m2 I dt linii stykowej 14,7 m I temp. 20 °C I wilg. wzgl. 45 % cisnienie 1011 hPa

parcie

Przeplyw powietrza Wartosc ~rze~u p~ cisnieniu, Pa

50 100 150 200 250 300 450 catkowity m3/h 2,3 4,0 5,8 12,0 17,5 19,9 28,6 do dlugosci linii styk. m3/hm 0,16 0,27 0,39 0,82 1 ' 19 1,35 1,95 do powierzchni m3/hm2 0,24 0,42 0,60 1,25 1,82 2,07 2,98 wsp. inf. powietrza, a m3/(mhdaPa)213 0,05 0,06 0,06 0,11 0,14 0,14 0,15 przepuszczalnosc odniesienia* m3/hm 0,25 0,27 0,30 0,51 0,65 0,65 0,71

ssanie

Przeplyw powietrza Wartosc przeplywu przy cisnieniu, Pa

50 100 150 200 250 300 450 calkowity m3/h 0,6 0,9 1,2 2,0 2,6 3,6 5,0 do dtugosci linii styk. m3/hm 0,04 0,06 0,08 0,14 0,18 0,24 0,34 do powierzchni m3/hm2 0,06 0,09 0,13 0,21 0,27 0,38 0,52 wsp. inf. powietrza, a m3/(mhdaPa)213 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 przepuszczalnosc odniesienia* m3/hm 0,06 0,06 0,06 0,09 0,10 0,12 0,12

wartosci srednie

Przeplyw powietrza Wartosc przeplywu przy cisnieniu, Pa

50 100 150 200 250 300 450 calkowity m3/h 1,5 2,5 3,5 7,0 10,1 11,8 16,8 do drugosci linii styk. m3/hm 0,10 0,17 0,24 0,48 0,68 0,80 1,14 do powierzchni m3/hm2 0,15 0,26 0,36 0,73 1,05 1,22 1,75 wsp. inf. powietrza, a m3/(mhdaPa)213 0,09 -przepuszczalnos6 odniesienia* m3/hm 0,16 0,17 0,18 0,30 0,37 0,38 0,42 * - wartosci wprowadzone na zyczenie zleceniodawcy

Klasyfikacja w odniesieniu do linii slykowej KlasyfikaCja w odniesrenru do powierzchnr 100

...- 1-- -'E 10 .c

__.,.. ---,.......

1-- ~ ... i ~ 0. ~ 1 -- ,.-"' --0 ,1 a.

.., ,.... I I

II II 0,01

~

0,1

10 100 Cisnienie [Pa]

100J 10 100 Cisnienie [Pa]

Wymaganie Norma Wynik Qlmax < 0,75 m;j/hm

PN-EN 12207:2001 0 1max = 0,43 m.,/(hm)

przy 600 Pa (klasa 4) Opmax < 3,0 m;:s/hmL

PN-EN 12207:2001 O pmax = 0,65 m.,/(hm"')

przy 600 Pa (klasa 4) zgodnie z pkt. 4.6 normy PN-EN

PN-EN 12207:2001 klasa 4 12207:2001

Ormax- maksymalna srednia wartosc przeplywu powietrza w odniesieniu do dlugosci linii stykowej i 100 Pa Opmax - maksymalna srednia wartosc przeplywu powietrza w odniesieniu do powierzchni i 100 Pa

600 33,6 2,29 3,50 0,15 0,69

600 7,7

0,52 0,80 0,03 0,16

600 20,7 1,40 2,15

-0,16

IOOJ

Page 16: jakosc w budownictwie - Oknotest pl · Osoby uczestniczq_ce w badaniach: ~ inz. Daniel Kuna, ~ lie. Piotr Niedbalski. LABORATORIUM KONSTRUKCJII ELEMENTOW BUDOWLANYCH Warszawa I ul

LABORATORIUM LK RAPORT Z BADAN NR LK00-06062/15/R05NK

3.3.2. Wodoszczelnosc

Badanie wg PN-EN 1027:2001, metoda 1A. [19.10.2015].

Wyniki badania - tablica nr 3b.

Strona 16 I 25

Wyniki badania wodoszczelnosci I Tablica nr 3b

Cisnienie, Czas badania, Uwagi ' Pa min i obserwacje I · '

0 15 brak przecieku I

50 5 brak przecieku !

100 5 brak przecieku !' I

F 150 5 brak przecieku 200 5 brak przecieku 250 5 brak przecieku

' ' przecieki w 1 min J I

300 5 ... ... 450 --- ---600 ...... -- Miejsca przeciek6w wody

Wymaganie Norma Wynik

brak przecieku PN-EN 12208:2001 klasa 6A

3.3.3. Sity operacyjne

Badanie wg PN-EN 12046-1 :2005. [19.1 0.2015]. Ruch skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny, bez zahamowan i zaczepiania skrzydet o inne elementy drzwi.

w "k" b d t bl" 3 rym 1 a ama- a 1ca nr c.

Wyniki badania sit operacyjnych [N] Tablica nr 3c

Wyz~bienie [N] Zaz~bienie [N] Otwieranie [N]

1 I 49,0 1 1,0 1

2 I

50,0 2 52,0 2

sr. I 49,5 sr. 26,5 sr.

Niepewnosc pomiar6w +/- 1%. Rami~ sily 10 em

3.3.4. Cykle otwierania i zamykania - badanie poza zakresem akredytacji Druga seria cykli otwierania I zamykania.

Badanie wykonano wedtug metody wtasnej. Wyniki badania - tablica nr 3d.

Zasada badania:

)> wykonano 1500 cykli rozwierania i zamykania skrzydta,

)> za kazdym razem ryglowano okucie,

)> co setny cykl sprawdzano stan okuc.

Uszkodzen drzwi, okuc, utraty funkcjonalnosci nie stwierdzono.

12,9

13,0

13,0

Wyniki badania otwierania/zamykania skrzyd~a I Tablica nr 3d

Liczba cykli Uwagi i obserwacje

500 [2000] bez uszkodzen

1000 [2500] bez uszkodzen

1500 [3000] bez uszkodzen

Page 17: jakosc w budownictwie - Oknotest pl · Osoby uczestniczq_ce w badaniach: ~ inz. Daniel Kuna, ~ lie. Piotr Niedbalski. LABORATORIUM KONSTRUKCJII ELEMENTOW BUDOWLANYCH Warszawa I ul

lABORATORIUM LK RAPORT Z BADAN NR LK00-06062/15/R05NK Strona 17 I 25

3.4. Czwarta seria badan - badania po cyklach otwierania I zamykania [3000 cykli] 3.4.1 . Przepuszczalnosc powietrza Badanie wg PN-EN 1026:2001 [30.1 0.2015

Wyniki badania - tablica nr 4a.

Badanie przepuszczalnosci powietrza Tablica nr 4a

pow. 9,6 m2 I dt linii stykowej 14,7 m I temp. 20 °C I wilg. wzgl. 38 % cisnienie 1014 hPa

parcie

Przeptyw powietrza Wartosc prz~u _przy cisnieniu, Pa

50 100 150 200 250 300 450 catkowity m3/h 2,4 4,2 5,9 12,1 17,8 20,2 29,0 do dtugosci linii styk. m3/hm 0,16 0,29 0,40 0,82 1,21 1,37 1,97 do _powierzchni m3/hm2 0,25 0,44 0,61 1,26 1,85 2,10 3,02

wsp. inf. powietrza, a m3/(mhdaPa)

213 0,06 0,06 0,07 0,11 0,14 0,14 0, 16 _Q_rzeJ:>uszczalnosc odniesienia* m3/hm 0,26 0,29 0,31 0,52 0,66 0,66 0,72

ssanie

Przeptyw powietrza Wartosc przeptywu przy cisnieniu, Pa

50 100 150 200 250 300 450 catkowi!Y_ m3/h 0,7 1,0 1,3 2,2 2,9 3,5 4,9 do dtugosci linii styk. m3/hm 0,05 0,07 0,09 0, 15 0,20 0,24 0,33 do powierzchni m3/hm2 0,07 0,10 0,14 0,23 0,30 0,36 0,51 wsp_. inf. powietrza, a m3/(mhdaPa)213 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 przepuszczalnosc odniesienia* m3/hm 0,08 0,07 0,07 0,09 0,11 0,11 0,12

wartosci srednie

Przeptyw powietrza Wartosc przeptywu przy cisnieniu, Pa

50 100 150 200 250 300 450 catkowitv m3/h 1,6 2,6 3,6 7,2 10,4 11,9 17,0 do dtugosci linii styk. m3/hm 0,11 0,18 0,24 0,49 0,70 0,81 1 '15 do powierzchni m3/hm2 0,16 0,27 0,38 0,74 1,08 1,23 1,77 wsp. inf. powietrza, a m3[(mhdaPal213 0,10 -Q_rzeQuszczalnosc odniesienia* m3/hm 0,17 0,18 0,19 0,31 0,38 0,39 0,42 * - wartosci wprowadzone na zyczenie zleceniodawcy

Klasyfikacjaw odniesieniu do linii slykowej KlasytlkaC)aw odniesieniu do povv•erzchnl 100 100

' ....... ...- v _...- ....... .....

-,-!...- v .......

t.."' ....... """ ~

tlr ....... r-

I -- """ 0,1 ~ 0,1

10 100 Cisnienie [Pa]

1000 10 100 Cisnienie (Pa]

Wymaganie Norma Wynik 01max < 0,75 m~/hm

PN-EN 12207:2001 01max = 0,43 m, /(hm)

przy 600 Pa (klasa 4) Opmax < 3,0 m,/hm~

PN-EN 12207:2001 O pmax = 0,65 m,/(hm")

przy 600 Pa (klasa 4) zgodnie z pkt. 4.6 normy PN-EN

PN-EN 12207:2001 klasa 4 12207:2001

O tmax - maksymalna srednia wartosc przep/ywu powietrza w odniesieniu do dlugosci linii stykowej i 100 Pa O pmax- maksymalna srednia wartosc przep/ywu powietrza w odniesieniu do powierzchni i 100 Pa

600 33,9 2,31 3,53 0,15 0,70

600 7,5

0,51 0,78 0,03 0,15

600 20,7 1,41 2, 16 -

0,43

1000

Page 18: jakosc w budownictwie - Oknotest pl · Osoby uczestniczq_ce w badaniach: ~ inz. Daniel Kuna, ~ lie. Piotr Niedbalski. LABORATORIUM KONSTRUKCJII ELEMENTOW BUDOWLANYCH Warszawa I ul

LABORATORIUM LK RAPORT Z BADAN NR LK00-06062/15/R05NK Strona 18 I 25

3.4.2. Wodoszczelnosc

Badanie wg PN-EN 1027:2001 , metoda 1A. [30.1 0.2015].

Wyniki badania - tablica nr 4b.

Wyniki badania wodoszczelnosci Cisnienie, Czas badania, Uwagi

Pa min i obserwacje

0 15 brak przecieku 50 5 brak przecieku 100 5 brak przecieku 150 5 brak przecieku 200 5 brak przecieku 250 5 brak przecieku 300 5 przecieki w 1 min ~ 450 --- --

I Tablica nr4b

I

' ,,

F :

I I

i

600 Miejsce przeciek6w wody --- --

Wymaganie Norma Wynik

brak przecieku PN-EN 12208:2001 klasa 6A

3.4.3. Sity operacyjne

Badanie wg PN-EN 12046-1 :2005. [30.10.2015].

Ruch skrzyde~ przy otwieraniu i zamykaniu by~ p~ynny , bez zahamowan i zaczepiania skrzyde~ · 1 t d · w ·k· b d · t br 4 o ~nne e ementy rzw1. tym 1 a ama- a 1ca nr c.

Wyniki badania s~ operacyjnych [N]

Wyz~bienie [N] Zaz~bienie [N]

1 56,0 1 28,0 1

2 57,0 2 29,0 2

sr. 56,5 sr. 28,5 sr. N iepewnosc pomiar6w +/- 1%. Rami~ sily 10 em

3.4.4. Cykle nagrzewania - badanie poza zakresem akredytacji Badanie wykonano wed~ug metody w~asnej:

Tablica nr 4c

Otwieranie [N]

26,0

25,0

25,5

~ przeprowadzono pi~6 osmiogodzinnych cykli nagrzewania do temperatury pr6bki +75°C. ,

~ 1 cykl - 4 godz. nagrzewania, schtodzenie, 4 godz. nagrzewania,

~ punkty pomiarowe ilustruje fot nr 5,

Wynik badania- uszkodzeri drzwi, oku6, utraty funkcjonalnosci nie stwierdzono.

4000

• goma rama gorna rama skrzydla oscieinicy stale go

szyba 4 slupek bok

• ramy ll szyba e skrzydla

I~ bok ramy

slupekU

skrzydla ram a stale go

4

dolna rama skrzydla ~roie

stale go rzydla dolna rama szyha skrzydla - -

Rozmieszczenie termopar kontroli tem11eratur na drzwlach Rysunek nr 4 Punkty kontrolne temperatur

Page 19: jakosc w budownictwie - Oknotest pl · Osoby uczestniczq_ce w badaniach: ~ inz. Daniel Kuna, ~ lie. Piotr Niedbalski. LABORATORIUM KONSTRUKCJII ELEMENTOW BUDOWLANYCH Warszawa I ul

LABORATORIUM LK RAPORT Z BADAN NR LK00-06062/15/ROSNK Strona 19 I 25

3.5. Pictta seria badan - badania po nagrzewie 75°C 3.5.1 . Przepuszczalnosc powietrza Badanie wg PN-EN 1026:2001 [09.11.2015].

Wyniki badania - tablica nr Sa.

Badanie przepuszczalnosci powietrza Tablica nr Sa

pow. 9,6 m2 I dt linii stykowej 14,7 m I temp. 20 °C I wilg. wzgl. 45 % cisnienie 1011 hPa

parcie

Przep/yw powietrza Wartosc przeplywu przy cisnieniu, Pa

50 100 150 200 250 300 450 catkowity m3/h 2,2 4,0 5,4 11,4 16,9 19,5 28,0 do dtugosci linii styk. m~lhm 0,15 0,27 0,37 0,78 1,15 1,33 1,90 do _Qowierzchni m3/hm2 0,23 0,42 0,56 1,19 1,76 2,03 2,92

wsp. inf. powietrza, a m3/(_mhdaPal 13 0,05 0,06 0,06 0,11 0,13 0,14 0,15 _przepuszczalnosc odniesienia* m3/hm 0,24 0,27 0,28 0,49 0,62 0,64 0,70

ssanie

Przeplyw powietrza Wartosc przeplywu przy cisnieniu, Pa

50 100 150 200 250 300 450 calkowity m3/h 0,6 0,9 1,0 1,5 2,2 3,0 4,4 do dtugosci linii styk. m3/hm 0,04 0,06 0,07 0,10 0,15 0,20 0,30 do powierzchni m3/hm2 0,06 0,09 0,10 0,16 0,23 0,31 0,46 wsp. inf. powietrza, a m3/(mhdaPa)213 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 przepuszczalnosc odniesienia* m3/hm 0,06 0,06 0,05 0,06 0,08 0,10 0,11

wartosci srednie

Przep/yw powietrza Wartosc przep/ywu przy cisnieniu, Pa

50 100 150 200 250 300 450 catkowity m3/h 1,4 2,5 3,2 6,5 9,6 11 ,3 16,2 do dtugosci linii styk. m3/hm 0,1 0 0,17 0,22 0,44 0,65 0,77 1,10 do powierzchni m3/hm2 0,15 0,26 0,33 0,67 0,99 1,17 1,69 wsp. inf. powietrza, a m3/(mhdaPa)213 0,09 -przepuszczalnosc odniesienia* m3/hm 0,15 0,17 0,17 0,28 0,35 0,37 0,40 * - wartosci wprowadzone na zyczenie zleceniodawcy

Klasyfikacja w odniesieniu do linii stykowej Klasyfikacja w odniesien•u do powierzchn• 100 100

:::::: E

10 ~ v ...--

~

.............. ~ 1---'

~ E. ;: >. - ,..

........ r-- 1M 0. Q)

t! ...-

.........-: ~~ ~ ~~ .,..... _,

Q.

-........ -- 0.1 0,1

10 100

Cisnienie [Pa]

1000 10 100

Cisnienie (Pa] -

Wymaganie Norma Wynik O rmax < 0, 75 m~/hm

PN-EN 12207:2001 Ormax = 0,39 m~/(hm)

przy 600 Pa (klasa 4) Opmax < 3,0 m~/hm;t

PN-EN 12207:2001 Opmax = 0,60 m~/(hm;t)

przy 600 Pa (klasa 4) zgodnie z pkt. 4.6 normy PN-EN

PN-EN 12207:2001 klasa 4 12207:2001

O~max - maksymalna srednia wartosc przep1ywu powietrza w odniesieniu do dlugosci linii stykowej i 100 Pa Qpmax - maksymalna srednia wartosc przep1ywu powietrza w odniesieniu do powierzchni i 100 Pa

600 31,2 2,12 3,25 0,14 0,64

600 6,9

0,47 0,72 0,03 0,14

600 19,1 1,30 1,98 -

0,39

1000

Page 20: jakosc w budownictwie - Oknotest pl · Osoby uczestniczq_ce w badaniach: ~ inz. Daniel Kuna, ~ lie. Piotr Niedbalski. LABORATORIUM KONSTRUKCJII ELEMENTOW BUDOWLANYCH Warszawa I ul

LABORATORIUM LK RAPORT Z BADAN NR LK00-06062/15/R05NK Strona 20 I 25

3.5.2. Wodoszczelnosc

Badanie wg PN-EN 1027:2001, metoda 1A. [09.11.2015].

Wyniki badania - tablica nr 5b.

Wyniki badania wodoszczelnosci Cisnienie, Czas badania, Uwagi

Pa min i obserwacje 0 15 brak przecieku

50 5 brak przecieku

100 5 brak przecieku

150 5 brak przecieku

200 5 brak przecieku

250 5 przecieki w 1 min.

300 5 --- • 450 --- --

1 Tablica nr 5b

I '

!

:i : ! F I I

I

... 600 --- -- Miejsca przeciek6w wody

Wymaganie Norma Wynik

brak przecieku PN-EN 12208:2001 klasa SA

3.5.3. Sity operacyjne

Badaniewg PN-EN 12046-1:2005. [09.11.2015].

Ruch skrzyde{ przy otwieraniu i zamykaniu by~ ptynny, bez zahamowan i zaczepiania skrzyde~ o inne elementy drzwi. Wyniki badania - tablica nr 5c.

Wyniki badania sit operacyjnych [N] Tablica nr 5c

Wyz~bienie [N] Zaz~bienie [N] Otwiera nie [N]

1 66,0 1 29,5 1 30,0

2 64,0 2 29,0 2 30,0

sr. 65,0 sr. 29,3 sr. 30,0 Niepewnosc pomiar6w +/- 1%. Rami~ sily 10 em

3.5.4. Cykle otwierania i zamykania - badanie poza zakresem akredytacji Trzecia seria cykli otwierania I zamykania.

Badanie wykonano wedtug metody wtasnej.

Wyniki badania - tablica nr 5d.

Zasada badania:

);;> wykonano 2000 cykli rozwierania i zamykania skrzydta,

);;> za kazdym razem ryglowano okucie,

);;> co setny cykl sprawdzano stan okuc.

Uszkodzen drzwi, okuc, utraty funkcjonalnosci nie stwierdzono.

Wyniki badania otwierania/zamykania skrzyd~a I Tablica nr 5d

Liczba cykli Uwagi i obserwacje

700 [3700] bez uszkodzer'l

700 [4400] bez uszkodzer'l

600 [5000) bez uszkodzer'i

Page 21: jakosc w budownictwie - Oknotest pl · Osoby uczestniczq_ce w badaniach: ~ inz. Daniel Kuna, ~ lie. Piotr Niedbalski. LABORATORIUM KONSTRUKCJII ELEMENTOW BUDOWLANYCH Warszawa I ul

LABORATORIUM LK RAPORT Z BADAN NR LK00-06062/15/R05NK Strona 21 I 25

3.6. Sz6sta seria badan - badania po cyklach otwierania I zamykania [5000 cykli] 3.6.1. Przepuszczalnos6 powietrza Badanie wg PN-EN 1026:2001 [02.12.2015].

Wyniki badania - tablica nr 6a.

Badanie przepuszczalnosci powietrza Tablica nr 6a

pow. 9,6 m2 I dt. linii stykowej 14,7 m I temp. 29 °C I wilg. wzgl. 0 % cisnienie 994 hPa

parcie

Przeptyw powietrza Wartosc orzeolvwu orzv cisnieniu, Pa

50 100 150 200 250 300 450

catkowity m3/h 0,9 8,4 9,2 12,7 14,6 15,8 18,3 do dtugosci linii styk. m31hm 0,06 0,57 0,63 0,86 0,99 1,07 1,24 do powierzchni m31hrrli 0,09 0,88 0,96 1,32 1,52 1,65 1,91

wsp. inf. powietrza, a m3/(mhdaPa)213 0,02 0,12 0,10 0,12 0,12 0,11 0,10 1 przepuszczalnosc odniesienia* m3/hm 0,10 0,57 0,48 0,54 0,54 0,52 0,46

ssanie

Przeptyw powietrza Wartosc przePiYWu przy cisnieniu, Pa

50 100 150 200 250 300 450 catkowity m3/h 0,4 0,6 2,1 2,8 2,9 2,3 2,1 do dtugosci linii styk. m3/hm 0,03 0,04 0,14 0,19 0,20 0,16 0,14 do powierzchni m3/hm2 0,04 0,06 0,22 0,29 0,30 0,24 0,22 wsp. inf. powietrza, a m3/(mhdaPa)213 0,01 0,01 0,02 0,03 0,02 0,02 0,01 prz~uszczalnosc odniesienia* m

3/hm 0,04 0,04 0,11 0,12 0,11 0,08 0,05

wartosci srednie

Przeptyw powietrza Wartosc przeDtYWu przy cisnieniu, Pa

50 catkowi!Y m3/h 0,7 do dtugosci linii stvk. m3/hm 0,04 do powierzchni m3/hm2 0,07 wsp. inf. powietrza, a m3/(mhdaPa)213

_przepuszczalnosc odniesienia* m3/hm 0,07 * - wartosci wprowadzone na zyczenie zleceniodawcy

100

::::: 10 E .s:: ~ .s ~ a. Q)

~ a_

0.1

Klasyfikacjaw odniesieniu do linii stykowej

1---- -..

a.-~ v ~

.-

100 4,5 0,31 0,47

0,31

100

-;;:;:: 10 E

.s::

1 ~ g. ~

a_ 0.1

O.D1

150 200 250 300 450 5,7 7,8 8,8 9,1 10,2 0,38 0,53 0,60 0,62 0,69 0,59 0,81 0,91 0,94 1,06

0,10 -0,29 0,33 0,32 0,30 0,25

Klasyt1kacja w odniesieniu do powierzchni

--- 1.-1---

1---

-~

O.D1 10 100

Cisnienie [Pa)

1000 10 100

Clsnienie [Pa]

Wymaganie Norma Wynik

O,max < 0, 75 m"'/hm PN-EN 12207:2001

01max = 0,29 m"/(hm) przy 600 Pa (klasa 4)

Opmax < 3,0 m3/hm:l PN-EN 12207:2001

Opmax = 0,44 m-;,/(hm£) przy 600 Pa (klasa 4)

zgodnie z pkt. 4.6 normy PN-EN PN-EN 12207:2001 klasa 4

12207:2001 01max - maksymalna srednia wartosc przeplywu powietrza w odniesieniu do dlugosci linii stykowej i 100 Pa Oomax - maksymalna srednia wartosc przeplywu powietrza w odniesieniu do powierzchni i 100 Pa

600 24,9 1,69 2,59 0,11 0,51

600 3,3

0,22 0,34 0,01 0,07

600 14,1 0,96 1,47 -

0,29

1000

Page 22: jakosc w budownictwie - Oknotest pl · Osoby uczestniczq_ce w badaniach: ~ inz. Daniel Kuna, ~ lie. Piotr Niedbalski. LABORATORIUM KONSTRUKCJII ELEMENTOW BUDOWLANYCH Warszawa I ul

LABORATORIUM LK RAPORT Z BADAN NR LK00-06062/15/R05NK Strona 22 I 25

3.6.2. Wodoszczetnosc

Badaniewg PN-EN 1027:2001 , metoda 1A. [02.12.2015].

Wyniki badania - tablica nr 6b.

Wyniki badania wodoszczelnosci Cisnienie, Czas badania, Uwagi

Pa min i obserwacj_e 0 15 brak przecieku 50 5 brak przecieku 100 5 brak przecieku 150 5 brak przecieku 200 5 brak przecieku 250 5 przecieki w 1 min. 300 5 • --450 -- -·--600 --- --

Wymaganie Norma

brak przecieku PN-EN 12208:2001

3.6.3. SHy operacyjne

Badanie wg PN-EN 12046-1 :2005. [02.12.2015].

I Tablica nr 6b

!,1 i

I

II \ F I

II I

~ I

• Miejsca przeciek6w wody

Wynik

klasa SA

Ruch skrzyd~ przy otwieraniu i zamykaniu by~ p~ynny, bez zahamowari i zaczepiania skrzydet o inne elementy drzwi. Wyniki badania - tablica nr 6c.

Wyniki badania sit operacyjnych [N] Tablica nr 6c

Wyz~bienie [N] Zaz~bienie [N] Otwieranie [N]

1 70,8 1 29,5 1 30,1

2 75,5 2 30,6 2 30,5

sr. 73,2 sr. 30,1 sr. 30,3 Niepewnosc pomiar6w +/- 1%. Rami~ sily 10 em

3.6. 4 . Odpornosc na obciq_zenie wiatrem

Badanie wg PN-EN 12211 :2001. Obcictzenia statyczne r6wnomiernie roztozone.

Obciazenia cyklicznie zmienne

llosc cykli: 50

Wartosc cisnienia - parcie: 400 Pa, ssanie: 400 Pa.

Wynik badania: bez uszkodzeri.

Obciazenie "bezpieczeristwa"

Wartosc cisnienia - parcie: 1200 Pa, ssanie: 1200 Pa.

Wynik badania: bez uszkodzeri.

Page 23: jakosc w budownictwie - Oknotest pl · Osoby uczestniczq_ce w badaniach: ~ inz. Daniel Kuna, ~ lie. Piotr Niedbalski. LABORATORIUM KONSTRUKCJII ELEMENTOW BUDOWLANYCH Warszawa I ul

LABORATORIUM LK RAPORT Z BADAN NR LK00-06062/15/R05NK

3.7. Badanie ugif1c slupka pod wplywem nagrzewania Badanie wykonano wedtug metody wtasnej

Metoda badania:

Strona 23 I 25

};;> pomiary ugi~cia stupka [elementu najbardziej narazonego na odksztatcenia] skrzydta przesuwnego wykonywano dwa razy dziennie,

};;> przed wtq_czeniem nagrzewu i przed wytq_czeniem nagrzewu [pod koniec dnia badania],

};;> punkt pomiaru ilustruje fot nr 6,

};;> pomiar6w dokonywano za pomocq_ taty z zegarowym czujnikiem pomiarowym.

Wyniki badania i wyniki obserwacji zamieszczono w tablicy nr 7.

Wyniki badania ug i~c slupka Tablica nr 7

Ugi~cia przed Ugi~cia przed Data wtq_czeniem wytq_czeniem Uwagii

pomiaru nagrzewu ~~odz. 800 + 8 1

nagrzewu [~odz. 15°0

+ 16 °1 obserwacje

nagrzewanie do temperatury +50°C

25.09 0,05 1,50 bez uszkodzen

01 .10 0,06 2,04 bez uszkodzen

02.10 0,08 1,03 bez uszkodzen

03.10 0,14 1,84 bez uszkodzen

04.10 0,09 0,93 bez uszkodzen

06.10 0,08 0,99 bez uszkodzen

07.10 0,30 0,92 bez uszkodzen

nagrzewanie do temperatury +50°C

10.11 1,67 2,80 bez uszkodzen

12.11 0,66 0,71 bez uszkodzen

13.1 1 1,47 2,01 bez uszkodzen

16.11 1,66 2,00 bez uszkodzen

17.11 1,84 2,56 bez uszkodzen

18.11 1,69 1,01 bez uszkodzen

19.11 1,63 1,54 bez uszkodzen

4000

I~ i u

Rysunek nr 5 Punkt pomiaru ugi~c stupka

Page 24: jakosc w budownictwie - Oknotest pl · Osoby uczestniczq_ce w badaniach: ~ inz. Daniel Kuna, ~ lie. Piotr Niedbalski. LABORATORIUM KONSTRUKCJII ELEMENTOW BUDOWLANYCH Warszawa I ul

LABORATORIUM LK RAPORT Z BADAN NR LK00-06062/15/R05NK Strona 24 I 25

4. Zgodnosc z wymaganiami W wyniku przeprowadzonych wynik6w badan ustalono zgodnosc z wymaganiami badanych drzwi. Zestawienie uzyskanych wynik6w zamieszczono w tablicy nr 8.

Zgodnosc z wymaganiami badanych drzwi Tablica 8

Wlasciwosc Wynik badania Dokument odniesienia

Pierwsza seria badari

przepuszczalnosc powietrza przed bad. obciq_zeniem wiatrem klasa 4 PN-EN 12207:2001

wodoszczelnosc przed badaniem obciq_teniem wiatrem klasa 6A PN-EN 12208:2001

sHy operacyjne przed badaniem obciq_zeniem wiatrem klasa 1 PN-EN 13115:2002

badanie obciq_zenia wiatrem, [bez uderzenia bezpieczer'lstwa] klasa C2 PN-EN 12210:2001

przepuszczalnosc powietrza po badaniu obciq_zeniem wiatrem klasa 4 PN-EN 12207:2001

wodoszczelnosc po badaniu obciq_zeniem wiatrem klasa 6A PN-EN 12208:2001

sHy operacyjne po badaniu obciq_zeniem wiatrem klasa 1 PN-EN 13115:2002

cykle otwierania i zamykania - 1500 cykli bez uszkodzen -

Druga seria badari - po 1500 cykli otwierania i zamykania

przepuszczalnosc powietrza klasa 4 PN-EN 12207:2001

wodoszczelnosc klasa 6A PN-EN 12208:2001

sily operacyjne klasa 1 PN-EN 13115:2002

nagrzew +50°C bez uszkodzen -Trzecia seria badari - badania po nagrzewie +50°C

przepuszczalnosc powietrza klasa 4 PN-EN 12207:2001

wodoszczelnosc klasa 6A PN-EN 12208:2001

sily operacyjne klasa 1 PN-EN 13115:2002

cykle otwierania i zamykania- 1500 cykli bez uszkodzen -Czwarta seria badan - badania po 1500 [f"'.cznie 3000) cykli otwierania I zamykania

przepuszczalnosc powietrza, klasa 4 PN-EN 12207:2001

wodoszczelnosc, klasa 6A PN-EN 12208:2001

sHy operacyjne, klasa 1 PN-EN 13115:2002

nagrzew 75°C, bez uszkodzen -Pi"'.ta seria badan - badania po nagrzewie 75°C

przepuszczalnosc powietrza klasa 4 PN-EN 12207:2001

wodoszczelnosc klasa 6A PN-EN 12208:2001

sily operacyjne klasa 1 PN-EN 13115:2002

cykle otwierania i zamykania- 2000 cykli bez uszkodzeri -

Sz6sta seria badari - badania po 2000 [f"'.cznie 5000) cykli otwierania I zamykania

przepuszczalnosc powietrza klasa 4 PN-EN 12207:2001

wodoszczelnosc klasa 5A PN-EN 12208:2001

sHy operacyjne klasa 1 PN-EN 13115:2002

badanie obciq_i:enia wiatrem [badanie bezpieczer'lstwa] klasa C2 PN-EN 12210:2001

Page 25: jakosc w budownictwie - Oknotest pl · Osoby uczestniczq_ce w badaniach: ~ inz. Daniel Kuna, ~ lie. Piotr Niedbalski. LABORATORIUM KONSTRUKCJII ELEMENTOW BUDOWLANYCH Warszawa I ul

LABORATORIUM LK RAPORT Z BADAN NR LK00-06062/15/R05NK Strona 25 I 25

Odpowiedzialny za badanie Osoba autoryzujctca raport

mgr ini. Jerzy Plonski dr ini. Oleksij Kopylow

w{D~·&cr / ........ (.7J· ..... o ........ . v· . ·:---~ ... . . .. .......... r. ............... .... 'y···· IJ~(·

Warszawa, dnia .. t..J,.O/.,. .. ?..Pf6

Laboratorium Badawcze oswiadcza, ie wyniki badania odnoszct si~ wylctcznie do badanego obiektu. Bez pisemnej zgody Laboratorium Badawczego Raport nie moie bye powielany inaczej, jak tylko w calosci.

Raport z badail nie zast~puje dokument6w wymaganych przy wprowadzaniu do obrotu i udost~pnianiu

wyrob6w budowlanych.