january 2010 gujarat darshan

Download January 2010 Gujarat Darshan

Post on 17-Nov-2014

120 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

2010 Gujarat Darshan.

TRANSCRIPT

E-mail :- subhash@gujaratdarshan.net

VOL.5 NO.1 JANUARY 2010, SERIL ISSUE NO. 44, EDITOR & OWNER SUBHASH UPADHYAYA 331, Charles Street, Iseline, N.J. 08830. USA. Phone : 732-218-7359 Fax : 732-428-5548.

Website :- gujaratdarshan.net

Kite Fastival in Gujarat (India)The International Kite Festival is always held at Ahmedabad on January 14, to coincide with the festival of Uttarayan or Makar Sankranti. The people of Gujarat celebrate Uttarayan with a lot of enthusiasm. It is also a celebration to mark the end of winter.

yLkw{rfkNews kktkek sue Akufhe Lkkrk fkku kMkk-yu-o yktMkwLke {nutf Lwykhe {rnLkkLkwt hkr kkko kekk yLkw yLku Wku News yLkw [kh-Mkkh nwt, k{u yLku ykku Gujarat Darshan khkrsk kxu rr Mksofku ykMkwfw{kh hr ku fzfek Mkwkk Wkkk Mk{e e yzkzkLkt yku Gujarat Darshan Mkwk ELkk{kh kwshkk oLk r kxu(e) {nkukE kurhke kwshkk oLk kwshkk oLk 4 6 10 12 16 18 20 22 28 32 36 44 48 49 50

Call :- 732-791-6097, 732-218-7359e-mail :- gujaratdarshan@yahoo.com

trzk {qk, ytz k xueVkuLk zehuxhe [kuheLkk {tk Vuhk [kh

kk t. 1 (1) (1)

Lwykhe, 2010

kw s hkk o L k

Mktkkfe{fhMkktk yuxu kLk kqLkku rMk. huf yk rMku LkkLkwt {kuxwt kq kLk fhkk nku Au. WkhkLkku knukh {nkk fuxkfkku khk{kt kkukkLkk {khu kLk knku[e kk Au. ku{k e kktk hrMkk k Mk. kktk [kkk fhkk fkku kktk kfzk {kt k yLkuhku ykLkt {kkk nku Au. uhze kkuh kufk Lkk k {V kku kkLke kE kwshkk{kt { Au. (k Mkktfe-[efe kku he s !) kwshkk oLk ykk MkkiLke Mkkku yLkwkuLkwt ykkLkkLk fhk yLku {kkooLkLke Lke rkrks khV ykk k kLkkLke hkwt Au. kkko{kt k{kuLku kukt Mkkhk-LkhMkk yLkwku y{kuLku e {kufk sku. uhkke yLku {kkoof yLkwku kt[fkuLku {kkoof kLke hnu ku nukwke Mk{S u kLk{kt Lkkt ekof nuX kwshkk oLk{kt rMk fh{kt yku ku{ sku khtkw k[fku khVke yk ytku sYhe kek Lk {kk yk rkk nk kqhkk rMk fhkLkwt {wke hku Au. Wkhktk Lkk ko{kt kwshkk oLk ykkLkkt SLk{kt kkkh kku Lku Mkk Stk hkk {kxu yuf Lkku rkk ykkkt ytf ke Y fhu Au. fe Lkne qk ekof nuX ykkLkkt SLk{kt kkkh MktkkuLku kwshkk oLkLkkt kkLku ytrfk fheLku fk{e Mktkhwt kLkkk Mknkke kLkk Lke Au. k[f r{kku / MLkuneyku ykkLkkt SLkLkkt kkkh tMktkku Vkuxkukk^Mk {uxh Mkkku {kufe ykkku. yk rkk Y fhk kkALkku W{k nukwt Mk{ks MkukLkku Au. MktkLku fk{e heku kkkh kLkkk k kLk / ux rkuhu Mk{kSf / k{f fkkuo{kt ykku Au. k{ku k yk kfLkku k uku. kLk / ux e khk xMx Lkk Lkk{ uk {kufku. k{kuyu {kufu hf{ {kLkrMkfkrkkk kkfkuLkkt rfkMkfko{kt kkhk{kt yku. ykku SLkLku Mkkkof fhkkt yk fk{ rkk{kt Mknkke kLke SLk Mkkkof kLkkeyu. kwshkk oLkLkku rk k[f ko yu s y{khwt keXk Au. ykkLkkt {kkoof Mkw[Lkku ykfko Au. ykk MkkiLkkt Mkkk MknfkhLke ykukk Mkkku.... khk yLku kMk fheLku U.S.A. ke kx kkk {krMkfku Mk{k[kh kkku khu{ nku Au. Mkk{kL k[fkuLku Lksh{kt hkeLku MkkrnLku kehMkwt uEyu. y{khku Wu kkLk Mkkku hMk kzu kuwt Mkkrn kehMkkLkku Au. U.S.A. fuLkuzk{kt Mkkk rr rkku{kt rLkkk ufkuLku k[fkuLke hMk Yr[Lku kLk{kt hke kku {kufkLkku yk{tk ykkeyu Aeyu. k{khk kku kwshkk oLkLkk kk-nkhLkk MkhLkk{u {kufku. MkhLkk{wt ytk{kt {wfu Au. ku yLku ktwhMk f]rkykuLku ykfkhku. kku MnMkkkhu, Mkwk ykhku{kt fkkLke yuf kkSyu #[Lke skAkuze e {kufk rLktke. Mkwkk Wkkk {krf yLku Mktkkf kwshkk oLk 331 Charles Street, Iselin, N.J.08830, U.S.A.

Owner & Editor Subhash Upadhyaya Vice President Rushikesh Upadhyaya Ph :732-593-7124 Sales Director Devarshi Upadhyaya Ph : 732-318-0343 Honoray Assistant Editors Mayur Patel Ph:630-202-0152 Reema R.Desai Esq, Kailas Upadhyaya Rima M. Shah Honory Advisers Ankim M.Shah Esq.Harshil Pandya Advertising Department New Jersey:Subhash Upadhyaya, Ph:732-218-7359 FAX:732-428- 5548 Email : Subhash@gujaratdarshan.net Website : www.gujaratdarshan.net Newyork : Krupal Shukala,Ph:908-307-7877 Cell:732-766-9811 , FAX:908-325-0033 Email :kshukla@live.com Chicago:Mayur Patel, Cell:630-202-0152 Email:myurbhaipatel@sbcglobal.net Honory Public Relation Officer Unnati Upadhyaya , Krishna Pandya Honory Proof Reader Vashram Sindhrukiya Laser Type-Setting Shri Sharda Trust, Prantiya Gandhinagar, Gujarat, India GUJARAT DARSHAN INC., 331,Charles Street , Iselin , N.J.08830, U.S.A. Ph:732-218-7359 , Cell:732-766-9811 email : subhash@gujaratdarshan.net website : www.gujaratdarshan.net

kk t. 2 (2) (2)

Lwykhe, 2010

kw s hkk o L k

y} hH

Late Mrs. Gian Kaur}. } U {} Jas (Jassi Sweet, Iselin, N.J) U } } x U U } 27 2009 U Sx J x y} hH U | U U | U y} U H U : H U QU U J } U U UUH U y } U| |H Ux J U U ~ } U x S} J U } U H }xU x J } U y} U } U J | U x x

I.C.S wrLkLk ykkuSk rMk{Mk kkxeoLkwt kuLk{wLk ykkusLkkksukh{kt, rzMkuBkh 12 2009 Lke rLkkhLke hkrkyu Indian Cultre Socicty of New Jersey (Union) MktMkk khk rMk{Mk kkxeoLkwt kuLk{wLk ykkusLk nkk hku su{kt 600 ke w kufkuyu WkMkk hneLku I.C.S wLkeLkLkkt fkoLku rkhkwt nkwt. MkkrLkf yLku Tristate Lkk nkhLkkt yk yk MktMkkykuLkkt rkrLkrykuLke nkshe {kk I.C.S wrLkLkLke rMk{Mk kkxeoLke MkVkkLke Mkkke kqhke nke. MktMkkLkk Mkkkf-{w e su.ke.kxu nkLkkt {w e yrLk kxu, Wk{w - hksu kxu, f{u kn, Mkuuxhe yhfkfk yLku fku kkk Lk[e kktzwhtk uhu kkk yL fr{xe {uBkhkuLkkt Mkwkursk kLkk yLku Mkk kLku eu rMk{Mk kkxeoLku [kh [kt kke kkt nkkt. LkkLkk {kuxk qfktykuLku MkktkkkuLkkt nkku LkkkkLke ux ykkk{kt yke nke. khu {kuxe {hLke kykuLku k I.C.S khVke LkkkkLke ux ykkk{kt yke nke. rMk{Mk kkxeo{kt ykkWke hSMxzo fhku k{k{ {nu{kLkkuLku Reserved Seating Mkk fhe nke. Mk{k kkxeoLkkt {w MkkuLMkhku - Mktek kxu (Mercury staffing) Kenny Desai, rkwkkE kxu (P.I) yLku hku ykkxo kuuMk khk ykkf Mknkuk {Yk kLku nkku. kuo nkzu Mfkuhek {kxu k 4000 zkuh nkurkh rkkeoykuLku kwhMfkh Yku ykkeLku kuMkkrnk fhk{kt ykMkkLku I.C.S MktMkk nt{uk hnu Au. ykku ko hr{kLk {kk 500 zkuhLkwt kLk ykkeLku k koLkkt yk yk fko{ku sukfu WLkkw kefLkef, Lkhkrk, rMk{Mk kkxeo, rke rzLkh, Lkkxf{kt WkMkk hnuk {kxu Complimentary kkMk ykkeLku ku{Lkk MknkukLku rkhkk{kt yku Au. {w - yrLk kxu Lku Mkkkf e su.ke.kxu yLku I.C.S fr{xe {uBkhkuLke ykeLku {kk yuf MktMkk, kfu kktkeMk suxe khke MktMkkLkkt rkrLkeyku yufe yksu Mef]ke ykku Au. ku {kk Wkhkuk rMk{Mk kkxeoLke WkMkke kwhkfhe ykku Au. h kLke {kVf ykxk {kuxk ykkusLk{kt [oLku nku[e kLku {kxu fe zku Raffale Lkwt k ykkusLk nkk hkwt nkwt su{kt ktkk rsukkykuLku MktMkkLkk {w e yrLk kxu su.ke. fuLke uMkkE zku.LkeLk Bnukk yLku yL f{exe {uBkhkuLke WkMkke{kt ELkk{e zkuLke ux Mkkukkku yuLkkk fhe nke. {kk {kuxe Wt{hLke kyku {kxu rMk{Mk kkxeoLkwt ykkusLk Mke{ek Lk hkkk, LkkLkk qfkyku, nkEMfqLkkt khke rkkyku k qks ykLktrk kLkeLku zkLMk, kkxeo{kt Lkk[e, q{u ku nukwMkh ne BwefLke Mkkku Ee kkuk zkLMk, BwefLku k kkL ykwt nkwt. suke fheLku LkkLkk qfktykuke {ktzeLku {kuxe {hLkkt zeku k Christmas Lkkt nukhu{kt khkku kLke [qkt nkkt. 2010Lke Mkk{kt I.C.S Lkkt 25 ko kqo kkkt nkukke, hskstkeLke kLkkh WseLke nuhkk MktMkkLkkt Mkkkf e su.ke.kxu khk fhk{kt yke nke. I.C.S wrLkLk nu kAeLkkt fko{kuLke w {krnke www.icsofnj.org Wk Au. WkMkk Mk{k Bnu{kLkk hkrkLkkt Mkkzkkkh kku Albert Palace {ktke Aqxk kzk khu Mk{k rMk{Mk kkxeoLkkt ykkusLk

kk t. 4 (4) (4)

Lwykhe, 2010

kw s hkk o L k

S

T OU

PATELS PBhavesh Patel, LUTCFNURERA VEGETAAgent Licenced

The ORTH IN H & N Company DIA you Keep

IN

839 Newark Avenue, Life, Health, Employee Benefits, Disability Income Insurance, Jersey City, N.J. 07306 Estate Conservation Planning, Retirement Plans, Annuities, Long Term Care Insurance MEAL PACKAGE CATERING SERVICES 120 Broadway, FL 37, New York, NY 10271 PRICE PEOPLE Bus : 212-261-0230 Cell : 646-942-7663 10 Days Meal 10 $39.99 bpatel@ft.newyorklife.com $50 $98 20 20 Days Meal $145 30 $69.99 $190 40 $240 50 One Month Meal $360 75 $79.99 $450 100 $850 200 2 VEG DISH, RICE, $1200 300

FOOD Co. New Youk Life InsuranceFACTORY

TEL. : 201-876-9786

3 CHAPATI, ACHAAR

ITEMS WHICH INCLUDES1 Appetizer, 2 Veg Curry, Daal, Rice, Puri (3 Per Person), Cutney, 11 Dessert

WE ALSO DELIVER ON MONTHLY MEAL

WE COMPROMISE WITH OUR PRICES, BUT WE DONT COMPROMISE QUALITY & QUANTITY

kk t. 5 (5) (5)

kw s hkk o L k

ykfk u L ku ykk hMkkkw t nku fu kkkLkk ykLkkkuk fkwt nku, kku k{u nue Mkkhu Lkefe kzu. ykMku ykMku kkkt {kt z sku Mko k MkqLkfkh kku nu. k fkuLkk xkifk ee ukLke { yku. fkuLkku knuku xkifku Mkktku khu h{kt ftMkkh kLkkzku. Lku Mknw Mkkku {eLku kwLkku k{ xkifku Mkkt kLke Wse fhu . kkeku ykku Lku kekku kku. kkkk skLkwt Lku Vqku Mkk{u uELku M{k fhe ukLkwt. yu kkke kku nke s. fkuLku Mktkke nke yu kku fk[ yuLku s k Lkrn nku. nku k hku. yufe yufe kuXe nke. Mkk{u Lke nke Lku kue kksw yktkkkrzwt nkwt. yktkk Wkh fkuku nke. fkuku xnwfke nkeLku yufe yufe s kkke nke. yuLkwt Lkk{ kkh{kMke. kkh{kMkeLkk Vq sue s nke yu. yuLke Mkk{u swyku yuxu kkh{kMkeLkwt Vq Mkkthu. VqLke {nufke {Lk hkE . k{khe ykMkkkMk Vq q{k {ktzu. Vqku {nufk {ktzu. yktku ykk kktrkkt QzkQz fhu.... yu khtkh ynet yku Au. yn kuMku Au. yufe yufe kuMku Au. Lku kk Au. yn ykeLku yu ftXLke rMkkkhe Akuze u Au. Mkkts Zu Au. Lku kAe yu Qte kE Au. kAe Lke Mkk{u swyu Au. kAe yktkkkrzk Mkk{u swyu Au Lku kAe kk{ e kkAe u Au. AukzuLkwt h Au. h knw {kuxwt Lkke. knw LkkLkwt k Lkke Akkt ku {Lkwt. ykte {k Au, kkk Lkke k[kLk{kt s {]w kkBku Au. {kLke yu xufkfze Au. Mkkhu yu yuLkk nkk kfzu Au. kuhu Au Lku {trhu E Au. yuLkk nkk{kt Mkk ykku Au. Lku kAe uh yku Au. uh ykeLku {kLke ykk kkLkLkk kkhLkwt oLk fhu Au. {k kqAu : kkLku kLkku {wkx knukuo nkku ? {kuhkALkku yuLkk nkk{kt ktMke nke ? nk, {k ! kuxe, kU fkrk eLkwt Yk kku owt, k hkrfk hkeLkk kkhLke kku kk fh. e yu hkkLkw YkLkwt oLk fhk kke . knw Mkh Akufhe Mkh yLku MkhMk. Vq{ktke kLkke nku yue. Lkk{ k yuLkwt kkh{kMke. yuf rMkLke kk Au.

5ktrkk sue Akufhe

- khkrsk kxu

ke{ktke. {k{eLkku Mkkku. {k kku hkS hkS kE kE. Auf {wtkEke ykku nkku. kt yuLke ykurVMk nke. ykurVMkLkku ku kkuMk nkku. ykurVMk yuLkk Ekhk kh [kke nke. ru Mkkku k yuLkk Mktkfkuo nkk. kkh{kMke kku yuLku uE hnuke. yktku Vkze VkzeLku Lku...yuLke yktkuke ytE kku neh. kkk hu kkk ! yke yktku ? sfze hku yue ? zqke skLkwt {Lk kk yue ? yu yktkuLkk Qtzk{kt khkLkwt {Lk kk. kkh{kMke n