jarosław palasek - lotniskowce typu "yorktown" cz. 1 - okręty wojenne 23 numer specjalny

Download Jarosław Palasek - Lotniskowce typu

Post on 07-Sep-2015

39 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

pierwsza część monografii amerykańskich lotniskowców typu "Yorktown" / first part of the monograph of American "Yorktown" class fleet carriers

TRANSCRIPT

 • LO

  TN

  ISK

  OW

  CE T

  YPU

  YO

  RK

  TO

  WN

  v

  ol. I

  JA

  RO

  SA

  W P

  ALA

  SEK

  numer spec j a l ny

  Jarosaw PalasekJarosaw Palasek

  Lotniskowce typuLotniskowce typu

  YorktownYorktown

  23w w w. o k r e t y w o j e n n e . p l

  ISBN 978-83-61069-04-1

  Cena 39,00 z

  vol. I

  Ente

  rpri

  se p

  omi

  dzy

  czer

  wce

  m 1

  944,

  a s

  tycz

  niem

  194

  5 r.

  pom

  alow

  any

  kolo

  ram

  i Ms.

  33

  wg

  sche

  mat

  u 4A

  b (o

  prac

  owan

  y sp

  ecja

  lnie

  dla

  tego

  okrt

  u). Z

  asto

  sow

  ane

  kolo

  ry d

  la p

  owie

  rzch

  ni p

  iono

  wyc

  h to

  : biao

  szar

  y (P

  ale

  Gra

  y 5-

  P), j

  asno

  szar

  y (H

  aze

  Gra

  y 5-

  H) i

  sza

  roni

  ebie

  ski (

  Nav

  y Bl

  ue 5

  -N),

  za

  dla

  pok

  adw

  gra

  nato

  wos

  zary

  (Dec

  k Bl

  ue 2

  0-B)

  . Num

  ery

  6

  na p

  oka

  dzie

  cza

  rne

  (Dul

  l Bla

  ck B

  K), l

  inie

  biae

  .

 • York

  tow

  n w

  193

  9-40

  rok

  u w

  sta

  ndar

  dow

  ym p

  rzed

  woj

  enny

  m m

  alow

  aniu

  . Pow

  ierz

  chni

  e bo

  czne

  w k

  olor

  ze ja

  snos

  zary

  m (S

  tand

  ard

  Nav

  y G

  rey

  #5)

  , pok

  ady

  sta

  low

  e ci

  emno

  szar

  e (D

  eck

  Gre

  y #

  20),

  drew

  nian

  e po

  kryc

  ie

  pok

  adu

  lotn

  icze

  go w

  kol

  orze

  nat

  ural

  nym

  , na

  pok

  adzi

  e w

  ymal

  owan

  e oz

  nacz

  enia

  ua

  twia

  jce

  ope

  row

  anie

  sam

  olot

  om w

  kol

  orze

  tym

  (Ins

  igni

  a Ye

  llow

  ), na

  kom

  inie

  cza

  rna

  liter

  a Y

  .

  Hor

  net w

  okr

  esie

  raj

  du n

  a To

  kio.

  Sch

  emat

  12

  Gra

  ded

  Syst

  em

  splo

  tch

  zoo

  ny z

  kol

  orw

  : cie

  mno

  bk

  itneg

  o (S

  ea B

  lue

  5-S)

  , sza

  rego

  (Oce

  an G

  rey

  5-O

  ) i ja

  snos

  zare

  go (H

  aze

  Gra

  y 5-

  H).

  Wsz

  ystk

  ie p

  oka

  dy

  w k

  olor

  ze g

  rana

  tow

  osza

  rym

  (Dec

  k Bl

  ue 2

  0-B)

  . No

  pok

  adzi

  e, p

  raw

  dopo

  dobn

  ie ju

  w

  trak

  cie

  mis

  ji, w

  ymal

  owan

  o dw

  ie b

  iae

  (?) l

  inie

  majc

  e u

  atw

  i s

  tart

  bom

  bow

  com

  B-2

  5.

 • Tarnowskie Gry 2008

  Jarosaw Palasek

  Lotniskowce typu

  Yorktownvol. I

 • 2OKRTY WOJENNE numer specjalny 23

  Drodzy Czytelnicy

  Zacz si 2008 rok, ktry pragniemy powita prawdziwym hitem, za jaki uwaamy niniejsz monografi powicon amerykaskim lotniskow-com typu Yorktown. Ze wzgldu na du ilo zawartego wniej mate-riau zmuszony byem podzieli j na dwie czci. Stao si tak, pomimo tego i jestem przeciwnikiem dzielenia ksiek na czci. Jednak wtym wy-padku zabieg ten sta si koniecznoci, gdy opisanie genezy powstania, konstrukcji czy suby okrtw, na ktrych spoczywa cay impet floty ja-poskiej wpierwszym okresie wojny na Pacyfiku, wymaga szerokiego ido-gbnego opisu.

  ycz miej lektury.Jarosaw Malinowski

  Okadka: Enterprise w czasie manewrw w maju 1940 roku u wybrzey Hawajw. Nad nim samoloty torpedowe Douglas TBD-1 Devastator z lotniskowca Yorktown Mal. Seweryn Fleischer

  Enterprise, na pocztku 1941 roku. Fot. zbiory Jarosaw Malinowski

  Lotniskowce typu

  YorktownJarosaw Palasek

  Redaktor serii: Jarosaw MalinowskiRysunki: Waldemar KaczmarczykPlansze kolorowe: Waldemar KaczmarczykOpracowanie graficzne: Jarosaw MalinowskiSkad, druk i oprawa: Drukpol, Tarnowskie Gry

  rda fotografii/Photo credit:Arthur D. Baker IIISeweryn FleischerShizuo FukuiLeo van GinderenJarosaw MalinowskiWilliam MorganCentralne Archiwum WojskoweU.S. Naval Historical CenterU.S. Navy

  ISBN 978-83-61069-04-1ISSN 1231-014X

  Copyright Wydawnictwo Okrty Wojenne 2008Wszelkie prawa zastrzeone. adna cz tej ksiki nie moe by kopiowana w adnej formie, ani adnymi metodami mechanicznymi ani elektronicznymi, cznie z wykorzystaniem systemw przechowywania i odtwarzania informacji bez pisemnej zgody waciciela praw autorskich.All right reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, includiong photocopying, recording or any information storage and retreival system without written from copyright owner.

  Niniejsza monografia zawiera jedn rozkadwk z 2 planami okrtw w skali 1:400.Stanowi ona jej integraln cz i nie moe by sprzedawana oddzielnie.

  WydawcaWydawnictwo Okrty Wojenne

  Krzywoustego 16, 42-605 Tarnowskie Grytel. (032) 384-48-61

  e-mail: okrety@ka.home.pl, www.okretywojenne.plING Bank lski 94 1050 1386 1000 0002 0086 6507

  Uwaga!

  Polecamy monografie !

  Polecamy magazyn Okrty Wojenne !

 • 3Pocztki amerykaskiego lotnictwa pokadowego

  Dynamiczny rozwj lotnictwa mor-skiego zacz si wraz zrozpoczciem pierwszej wojny wiatowej. Wtedy to wskadach flot gwnych potg mor-skich wiata zaczy pojawia si okr-ty zdolne doprzenoszenia samolotw. Przez dugi czas rnice parametrw technicznych pomidzy maszynami l-dowymi i morskimi nie byy wiel-kie. Tedrugie rniy si odpierwszych gwnie wyposaeniem wpywaki. Ju wlatach 1910-1911 miay jednak miej-sce pierwsze starty ildowania samo-lotw zpodwoziem koowym napoka-dach okrtw wojennych. Pierwszym lotnikiem whistorii, ktry wznis si wpowietrze zpokadu okrtu by Euge-ne Ely, ktry wdniu 14listopada 1910 roku, wystartowa zplatformy zamonto-wanej nadziobie, stojcego nakotwicy wcieninie Hampton Roads ameryka-skiego krownika rozpoznawczego Bir-mingham (CL-2). Nieco ponad dwa mie-sice pniej, wdniu 18stycznia 1911 roku, Ely wyldowa naplatformie stoj-cego nakotwicy wporcie San Francisco krownika pancernego Pennsylvania (ACR-4). Wlatach 1914-1915 powszech-nie stosowan taktyk morskich opera-

  cji lotniczych byo prowadzenie dzia-a zwykorzystaniem wodnosamolotw. Jej procedura wymagaa zatrzymywa-nia maszyn jednostek pywajcych oraz opuszczania wodnosamolotw napo-wierzchni wody, z ktrej startowa-y inaktrej ldoway. Bya ona jednak wznacznym stopniu uzaleniona odwa-runkw pogodowych. Delikatne, opo-krytej brezentem drewnianej konstruk-cji maszyny, wymagay bowiem niemal gadkiej powierzchni morza dziaanie w innych warunkach byo problema-tyczne iczsto prowadzio douszkodze samolotw. Dodatkowo, taki sposb pro-wadzenia startw ildowania mg by niebezpieczny zewzgldu nazagroenie atakami okrtw podwodnych.

  Czciowym rozwizaniem tych prob-lemw byo stosowanie ramp startowych wyposaonych wprymitywne aerofini-szery (dziki czemu mogy operowa znich samoloty opodwoziu koowym), albo katapult dla wodnosamolotw. Pierwsze zurzdze wspomagajcych start skonstruowano w Washington Navy Yard w1912 roku. Wlatach 1916-1917 takie niewygodne katapulty osta-ej bieni zamontowano narufach kr-ownikw pancernych: Huntington (eks-West Virginia, ACR-5), Seattle (eks-

  Washington, ACR-11), North Carolina (ACR-12) iMontana (ACR-13). Startuj-ce znich wodnosamoloty byy wykorzy-stywane zdoskonaym skutkiem przede wszystkim dowspomagania dziaa roz-poznawczych ikierowania ogniem arty-lerii wasnych jednostek. Dlatego te, zaj-mujca si okrelaniem charakterystyk okrtw, bdca zespoem starszych ofi-cerw floty amerykaskiej Rada Gw-na, uwzgldnia pokadowe lotnictwo rozpoznawcze ju wewstpnym projek-cie krownikw typu Omaha.

  Przystpienie Wielkiej Brytanii dopro-jektowania nowej klasy okrtw lotni-czych wyposaonych wstae pokady startowe nacaej dugoci spowodowa-o, eobserwujcy poczynania Brytyj-czykw Amerykanie, pod koniec Iwoj-ny wiatowej rwnie zainteresowali si lotniskowcami. Wsppraca pomi-dzy obydwoma Marynarkami nasilia si zwaszcza poprzystpieniu Stanw Zjednoczonych do wojny w kwietniu 1917 roku. Wraz z brytyjsk Grand Fleet sub penili bowiem liczni ofi-cerowie amerykascy, ktrzy obserwu-jc bezporednio operacje brytyjskiego lotnictwa pokadowego, stali si gor-cymi jego zwolennikami. Dziaania wo-jenne wwarunkach Morza Pnocnego

  Yorktown wdniu 21lipca 1937roku podczas prb morskich uwybrzey Rockland wstanie Maine. Lotniskowiec nosi wwczas malowanie wkolorze jasnoszarym, charakterystycznym dla okrtw amerykaskiej marynarki wojennej koca lat trzydziestych ubiegego wieku. Fot. zbiory Arthur D. Baker III

  Geneza iprojektowanie

 • 4pokazay przy tym przewag samolo-tw opodwoziu koowym startujcych zplatform lotniczych nad wodnosamo-lotami startujcymi zkatapult ilduj-cymi napowierzchni wody. Tepierwsze byy bowiem wstanie dziaa wznacz-nie gorszych warunkach pogodowych. Pod koniec 1917 roku doBiura Budw iRemontw Marynarki Stanw Zjed-noczonych, ktre zajmowao si projek-towaniem amerykaskich okrtw wo-jennych, zosta oddelegowany brytyjski konstruktor Stanley V. Goodall1. Przeka-za on Amerykanom brytyjskie dowiad-czenia wojenne, cznie z analizami uszkodze okrtw wBitwie Jutlandz-kiej oraz przedstawi swoje wasne prze-