jen jen jen toto je orginál - ? web viewtexty ve formátu word budou šířeny pomocí...

Download JEN JEN JEN toto je orginál - ? Web viewTexty ve formátu Word budou šířeny pomocí umístění…

Post on 19-Jul-2018

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

JEN JEN JEN toto je orginl

-------------------------------------------------------------------

EKOLOG

Integrovan systm/databze text, program a URL-linek z oblasti

ekologie, resp. nvrh na jednoduchou desetinnou strukturu takovho systmu

S T R U K T U R A

Nvrh tematick desetinn struktury databze - integrovanho systmu

prvotnch (konench) text (IST) a bibliografickch informac

s ekologickou tmatikou. Jde o nvrh tematick struktury, nikoli

databzovho programu a jeho funkc. Je tedy sprvnj nzev

"integrovan systm text", i kdy nkter uivatel si tento systm

me vybudovat v rmci skutenho databzovho programu.

Uloen informac v sytmu EKOLOG v jednoduch textov form bez obrzk zmenuje nroky na pam a zlepuje vyuitelnost uloench informac.

Zkladem tohoto integrovanho systmu tdn ekologickch

informac je pvodn nvrh pro praktick a zrove komplexn

a systmov utven unifikovan desetinn systm tdn pro

snadn ukldn a vyhledvn informac z oblasti ekologie, je

me slouit jako zklad pro meziorganizan i dokonce mezinrodn

sjednosjednocen struktury ukldn ekologickch informac. Protoe nkter dleit podvtve systmu byly vyvedeny formou zstupce jako hlavn vtv, je dnes poet hlavnch vtv vy (14, ale v podstat celho systmu je snaha rozdlit problematiku do pouhch 10 kategori.

IST EKOLOG ve svm rmci rozvj bibliografickou,

dokumentografickou a faktografickou databzi, zpracovv

bibliografie a reere a analytick studie, umouje poskytovat

referenn sluby v rmci danho tmatu.

Vznam systmu:

1) Moci zaadit kad potebn text i soubor dat, potebn

program i databzi do pehlednho systmu se snadnou orientaci pi

vyhledvn. Vyuit a integrace informac z informanch

"hbitov" (knihovny, internet, stohy knih a asopis v

domcnostech). Kad vtev systmu je vybaven vlastnmi registry a

slovnky, kter umouj nalzt potebn informace. Kad

faktografick zznam (prvotn text, konen text) obsahuje odkazy

na pbuzn prvotn texty v rmci databze a na informan zdroje

mimo databzi.

2) Unifikace systmu zvyuje schopnost komunikace mezi rznmi

subjekty. Prakticky okamit je mon zahjit vmnu nejrznjch

informac - "cihel" pouitelnch pro naplnn danch "uflk",

protoe zaaditelnost "cihly" je vlastn ji zkladnm poadavkem

na jej charakteristiku. Dky struktue systmu je mon si

rozdlit prci a povit budovnm a sprvou jednotlivch vtv

nebo specilnch "uflk", informan st spojen, struktury

apod. rzn subjekty.

3) Unifikace systmu vytv tlak na unifikaci pojm, termn,

postup a m funkci metodologickou a kreativn.

4) Jednotn systm s vysokou integrovanost jednotlivch st a

propojenost dslednm systmem odkaz a rejstk pin

synergick efekt takov integrace

5) Udrovn systmu jako celku vytv tlak na efektivn

(optimln) propornost a strukturovanost.

IST EKOLOG je budovn pedevm z text, kter maj vy

"nadasovou", obecnou a prointegran platnost, mn z text, kter

je teba asto aktualizovat. Pi optimlnch i minimlnch vnjch

monostech udrovn a rozvoje IST EKOLOG je teba vdy zachovat

propornost, kter zajist alespo zkladn mru integrity,

potebnou pro minimln model. Uren nrok minimlnho modelu

nelze oddlit bez uren alespo minimlnch parametr ivotnho

prosted, kter je teba zachovat pro trvale uditeln ivot

a homeostzu ivotnho prosted.

6) Prce s integrovanm systmem posiluje celkov pehled,

interdisciplinrn pstup, komplexnost a systmovost pi een

vech otzek v rmci dan problematiky.

7) To, e nejde o klasickou databzi, ale (pednostn) o systm

text, umouje integrovat texty podrobn a rozshl, neomezen

charakteristikami bnch databzovch strnek.

8) Tm, e je databze iroce dostupn a e tak jakkoli

jednotlivec do n me pispvat, me plnit lohu lidov

univerzity a ekologickho "Recepte" nebo technologickho parku a

virtuln ekologick a technologick knihovny. Jednoduchost

obsluhy, kter je dna pouitm obyejnho textovho editoru na

jedn stran postrd vhody klasick databze (zejmna v podob

automatizace rznch funkc), na druh stran in informace iroce

dostupn a snadno pevoditeln do reln podoby (nap. vytitnm -

cel databze me existovat v "paprov podob") a nen podstatn

ovlivnna mon maximln dlka textu.

9) Prce na optimalizaci informanho systmu m souvislost s

odhalovnm struktury poznn, pomh zefektivovat proces poznn

10) Sama struktura databza je uritou pomckou pi komplexnm

een rznch projekt a kol - pomh nalzt chybjc pohledy a

zabrauje jednostrannosti. Pi een strukturnch problm me

slouit jako vzor. Databzi i jej strukturu je teba chpat jako

oteven systm, kter s pomoz sestavovatel doke postupn

odstraovat dl nedostatky, kter se tm stvaj nepodstatnmi.

Systm, kter se "u", dospje dve i pozdji ke "sprvn"

struktue i obsahu. Nezavrhujme jej proto pro jakkoli zejm chyby

11) Metoda vytven tto databze umouje zaadit hotov texty,

ale spe vytv tlak, aby byly z dostupnch informac vytveny

texty nov, pehledn lenn podle jednotlivch aspekt zkoumanho

pedmtu, tak, aby bylo mon do nj rychle a strukturovan

zaleovat stle nov informace a tak je snadno integrovat do

systmu. Tm, e si databze vytv "vlastn" texty je dna

monost, aby autorsk prva nebyla brzdou en informac, jak tomu

dosud mnohdy bylo. Jde tedy jednak o to, abychom si uvdomili, e

"plnnm" informac do dan struktury je naruena integrita nutn

pro uznn autorstv celistvho textu, jednak se tmto informuje

pizpvatel, e se, pokud vdom pispv do databze, dobrovoln

vzdv autorskch prv nebo tato zsada je podmnkou irokho

vyuit databze.

Struktura uvn:

Struktura uvn integrovanho systmu text v jeho zkladn

(teststodvojkov) verzi je hvzdicov. Veker zmny a pzpvky

do databze mus jt pes realizan centrum, kter zhotovuje nov

verze databze a informace z nich (resp. celou databzi) poskytuje

zptn uivatelm. Uivatel me inovovat pouze ty sti databze,

jejich inovaci nebude poadovat po realizanm centru, resp. kter

bude mt uloeny paraleln.

Struktura systmu:

Nadstruktura: Integrovan systm text EKOLOG je zaazen do

supersystmu text ARCHA (SST ARCHA), kter vedle Ekologa obsahuje

tak IST RECEPT (recept pro dm a zahradu), IST ARCHEUS

(alternativn medicna) IST TECHNOLOGIE (virtuln technologick

park). Jednotliv IST jsou vak voleny a realizovny tak, aby

nemusely bt pi sv funkci propojeny a jsou tedy relativn

samostan.

S jednotlivmy IST mohou souviset skuten databze a rzn

automatizovan nstroje a prosted, kter mohou bt vytveny,

zskvny, archivovny a uvny paraleln s IST.

Infrastrukturu systmu tvo oddly - vtve:

00 OBECN ekologick souvislosti, o ekologii obecn, ekologick vdy; legislativa; HELP

o systmu EKOLOG (O:),

01 AKCE (A:),

02 KOMUNIKACE (K:),

03 LOKALITY (L:),

04 MATERILY (M:),

05 PEDMT (dlen dle pedmtu ochrany) (P:),

06 ZEN a vpoetn technika (R:),

07 SUBJEKTY (S:),

08 TECHNOLOGIE (T:),

09 VDA (vetn ekologickch vd), (zstupce zloky z hlavn vtve OVECN souvislosti) (V:)

10 EDUKACE (vchova, vuka a ekologie) (E:),

11 EKOLINKY (SLOZKA INTERNETOVE VERZE; zstupce stejnojmenn sloky 002

z hlavn vtve SUBJEKTY)

12 HELP - o systmu/struktue EKOLOG, smysl databze EKOLOG,

vvoj projektu (vyveden zstupce ze sloky HELP v hlavn OBECN vtvi

1202 vod k projektu a struktura systmu/databze (soubor, kter prv te) (H:)

13 UIVATEL - pomocn vtev di uivatele, slouc specifickm nrokm

konkrtnho uivatele systmu/databze EKOLOG (zstupce sloky z vtv SUBJEKTY) (U:)

14 PROGRAMOV (computerov) podpora, automaticke casti systemu EKOLOG, podprn programy (toton s podvtv/podslokou ACS vtve/sloky VPOETN TECHNIKA hlavn vtve ZEN) (C:)

Pi vytven odkaz meme nzvy hlavnch vtv zkracovat na

prvn psmeno, nap. "viz - P:botanika/houby/hib.txt", kde "P"

zna "pedmt" (dlen dle pedmtu ochrany) - jednu z hlavnch

vtv databze. (Zkratky viz pedchoz odstavec.)

Prvn hlavn vtev AKCE je na ni rovni rozdlena podle zem

organiztora/zem konn. Teprve v dan podvtvi nalezneme abecedn

seazen seznam nzv akc s popisem. V help-souboru na