jf - qlkh.humg.edu.vn

of 8 /8
BQ GIAO DUC VA DAO TAO TRUoNG DAI HQC Mo - o1^L cnAr I l9Zlqp-MDC ceNG HoA xA ngt cHU Ncni,q. vIDT NAM DOc l0p - TU do - Henh Phtlc Hd N|i, nsdy Jf thdng 09 ndm 20lB QUYET DINH Vd viQc cho ph6p thqc hiQn b6o c6o hgc thu$t tgi cfc BQ mdn trong hgc k) I nim hqc 2018-2019 HIEU rRttoNG TRLIoNG DAI HQC M6 . DIA CHAr Cdn crl Quy6t dinh sO 70l20l4lQE-TTg ngiry l0ll2l20I4 cria Thri tudng Chinh phri v€ viQc ban hdnh Di€u lQ trudng Dai hqc; Cdn cf Th6ng tu s6 }71I}}91TTLT-BGDDT-BNV ngiry 151412009 cira BQ Gi6o dpc vd Ddo t4o vd Bg NOi vp ve viQc hudng d6n thgc hiQn quy6n tq chri, tU chiu tr6ch nhiQm vd thgc hiQn nhipm vu, tO chric b0 m5y, bi6n cn6 e6i vdi dcrn vi sU nghiQp cdng l4p gi6o dpc vd ddo t4o; C6n cri Chucrng IV Hopt dQng sinh ho4t hgc thuflt cria gi6ng vi6n Quy dinh v€ viQc Quin ly hopt dQng nghiOn criu sinh ho4t hgc thuQt cria c6c gihng vi0n vd c6n b0 khoa hgc tqi cdc bQ m6n, ban hdnh theo Quy6t dinh sO SSOIqO-MDC, ngiry 031712017; Xdt dO nghi ctra 6ng Tru0ng phdng Khoa hgc, C6ng nghQ vd Ho. p t6c qu6c tt5, QUYET D!NH: Di6u 1.. Cho ph6p thpc hiQn 136 b6o c6o hgc thuflt (co danh mgc kdm theo) trong hgc kj, I n6m hgc 2018-2019. Diiiu 2. C6c'.gitngvi6n vd c6n bQ khoa hgc c6 t6n trong Ei€u I cb tr6ch nhiQm thUc hiqn b5o c6o hqc thuflt theo Quy dinh cira Nhd trudng dting vdi nQi dung thpc hiqn vd thdi gian dd dugc ddng kY. Didu 3. C6c dng (bd) Truong phdng Khoa hgc, C6ng nghQ vd Hgp t6c qudc t6, phong Tdi vp, Truong c6c Khoa, BQ m6n, c6c gi6ng vi€n vd c6n bQ khoa hQc c6 tOn t ong Eidu 1 chiu trhchnhiQm thi hdnh quy6t dinhnay.ffifu- Noi nhfn: - Nhu di6u 3; - HUMG eOFFICE; - Luu: HCTH, KHQTroot. PHo Hleu rnUdr'rti , kf. HIEU TRI'6NG flli'ffie ssfi g'ii gfui'tl' Jfnnru

Upload: others

Post on 02-Oct-2021

8 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Jf - qlkh.humg.edu.vn

BQ GIAO DUC VA DAO TAOTRUoNG DAI HQC Mo - o1^L cnAr

I l9Zlqp-MDC

ceNG HoA xA ngt cHU Ncni,q. vIDT NAMDOc l0p - TU do - Henh Phtlc

Hd N|i, nsdy Jf thdng 09 ndm 20lB

QUYET DINHVd viQc cho ph6p thqc hiQn b6o c6o hgc thu$t

tgi cfc BQ mdn trong hgc k) I nim hqc 2018-2019

HIEU rRttoNG TRLIoNG DAI HQC M6 . DIA CHAr

Cdn crl Quy6t dinh sO 70l20l4lQE-TTg ngiry l0ll2l20I4 cria Thri tudng Chinh

phri v€ viQc ban hdnh Di€u lQ trudng Dai hqc;

Cdn cf Th6ng tu s6 }71I}}91TTLT-BGDDT-BNV ngiry 151412009 cira BQ

Gi6o dpc vd Ddo t4o vd Bg NOi vp ve viQc hudng d6n thgc hiQn quy6n tq chri, tU chiu

tr6ch nhiQm vd thgc hiQn nhipm vu, tO chric b0 m5y, bi6n cn6 e6i vdi dcrn vi sU nghiQp

cdng l4p gi6o dpc vd ddo t4o;

C6n cri Chucrng IV Hopt dQng sinh ho4t hgc thuflt cria gi6ng vi6n Quy dinh v€

viQc Quin ly hopt dQng nghiOn criu sinh ho4t hgc thuQt cria c6c gihng vi0n vd c6n b0

khoa hgc tqi cdc bQ m6n, ban hdnh theo Quy6t dinh sO SSOIqO-MDC, ngiry 031712017;

Xdt dO nghi ctra 6ng Tru0ng phdng Khoa hgc, C6ng nghQ vd Ho. p t6c qu6c tt5,

QUYET D!NH:

Di6u 1.. Cho ph6p thpc hiQn 136 b6o c6o hgc thuflt (co danh mgc kdm theo)

trong hgc kj, I n6m hgc 2018-2019.

Diiiu 2. C6c'.gitngvi6n vd c6n bQ khoa hgc c6 t6n trong Ei€u I cb tr6ch nhiQm

thUc hiqn b5o c6o hqc thuflt theo Quy dinh cira Nhd trudng dting vdi nQi dung thpc

hiqn vd thdi gian dd dugc ddng kY.

Didu 3. C6c dng (bd) Truong phdng Khoa hgc, C6ng nghQ vd Hgp t6c qudc t6,

phong Tdi vp, Truong c6c Khoa, BQ m6n, c6c gi6ng vi€n vd c6n bQ khoa hQc c6 tOn

t ong Eidu 1 chiu trhchnhiQm thi hdnh quy6t dinhnay.ffifu-

Noi nhfn:- Nhu di6u 3;- HUMG eOFFICE;- Luu: HCTH, KHQTroot.

PHo Hleu rnUdr'rti ,

kf. HIEU TRI'6NG

flli'ffie

ssfi g'ii gfui'tl' Jfnnru

Page 2: Jf - qlkh.humg.edu.vn

DACH MUC gAO CAO HQC THUATTnu. c FrrEN TRoNG Heg rY r NAvt Hec 20ts-20re(kdm theo Quyet dinh s6.,!4.9.1,. nsay.Jd-iltdng 9 ndm 2018)

TT Hg vir t6nnsuoi b6o c6o

TOn b6o cfo hgc thu$tThli gian b6ocfo du ki6n

KHOA CONG NGHE THONG TINBd m6n Tin hoc co bin

I Ta Quang Chi6u Tim hi€u m6 hinh ddo tao trgc tuyOn 12t20t8

2 Ddo Thi Thu VdnNghi6n cuu phdn m6m Active Presenter d0 x6ydtms bdi ei6ns cho bd m6n Tin hoc co bdn

12l20t8,,J Dang Hiru Nghi Tim hi6u v0 Elearnins 12/2018

4 Vfi Lan PhucmgXdy dpg bdi gi6ng di6n tu cho phdn 3.1,3.2mdn Tin dai cucrng

r2t20r8

5 Ducrng Chi ThiQnt-Ing dgng phdn m6m Presenter xdy dpg bdisi6ne di6n tu

12l20t8

6 Bni Thi Vdn AnhAp dqng Eleaming vdo bdi gi6ng tin d4i cucrng

muc 4.3 vd 5.3t2t20r8

7 Ph4m Erlc H4uNghi0n cfu, x6y dpg chucrng trinh m6 phongthu0t to6n Deap - Sort

12t20r8

8 Vucmg Thi Nhu QuynhXdy dUng bdi giing Elearning bdng ph6n m6mPresenterT

12t20l8

9 Dqng Qudc TrungNghi6n cr?u xdy dpg chucrng trinh m6 ph6ngc6c thao tdc cua B-Tree

12t20t8

Bd m6n Khoa hoc miv tinh10 LO Hdns Anh Xir lV dt li6u lcrn v6i Aoachi Spark 0U20r9

t1 Nguy6n Thiry DucrngMQt sO phucrng ph6p trich chgn dfc tnmg dnhphgc vr,r cho viQc xdy dpg co sd dt liQu tlaohucrns ti6n

0u20r9

t2 NOng ThiOanhC6c md hinh co bin trong ph6n tich vd thi6t k€

hudne d6i tuqne0t/20t9

86 mdn Mans mdv tfnh

t3 D6 Nhu HaiNghidn cuu m6 hinh ung dpng ITIL cho doanhnehi6p

12t20t8

I4 Pham Dinh TAnNghidn cuu bi€u di6n chuy6n dQng khcrp tayrobot trons Matlab

12t20r8

l5 TrAn Thi Thu Thriy Nehidn cuu siao thric BGP 12/20r8

t6 Di6m C6ng HodngLflp trinh giao diQn ngudi dtrng trong Matlabsir duns kV thudt md ph6ns mans

t2t20t8

t7 Ddo Anh Thu Tim hi6u v6 h0 thdne qudn lf hqc tOp LMS 12t20t8

18 Dang Xudn DiQpTim hi€u v6 truyOn s6ng v6 tuy6n trong m6itrudns nu6c

t2t20t8

KHOA DAU KHIBO n6n Khoan Khai th{c

I9 Trucrns Vdn TirUng dpng dung dich khoan polymel ducmg(cation) trons khoan ddu khi

r0l2018

20 Nguy6n Titin HungBipn gi6i g6c ldp d{t rdng mfii khoan hgp kimcims

rU20r8

2T Nguy6n Vdn Thdnh. ! .

^. ^ r I . .1 ' rlLdng dgng mu6i 6ng khai th5c d6u d c6c gi6ng

khai th6c bC Ctiu Long vd biQn ph6p xt? ly 12l20r8

Page 3: Jf - qlkh.humg.edu.vn

TT Hg vir t6nnsucri b6o c6o

TGn b6o crlo hoc thuit Thdi gian b6oc6o du ki6n

86 mdn Dia chit diu khf

22 Bni ThiNgdnDdu v6t sinh hgc (oil biomakers) vd img dgngtrong x6c dfnh ngu6n g6c tu6i, dQ trucrng thanhcria dAu

12l20r8

ZJ Pham Vdn Tudn Nehidn cuu bao thO trong phdn tich bC tram tich 12/20t8B6 mdn Dia v6t If1ALA Ki6u Duy Th6ne T6ng quan ims dung dia vdt lf tdne ndne r0/201825 Phan Thi6n Hucrns [Ine dune dia chdn trong tim ki6m than 02/20r9BO mdn Thi6t bi diu khi vir c6ne trinh

26 TriQu Hing TrulngDinh hucrng ph6t tri6n c6c hu6ng chuy6n m6nctra bQ mdn Thi6t bi dAu khi vi c6ng trinh trongtinh hinh m6i

12t20t8

27 Hoang Anh DfingMQt s6 c6ng nghQ m6i trong ch6 t4o chodngkhoan PDC

0U20r9

28 Nguy6n Thanh Tu6nKhd ndng 6p dgng kh6a ddo t4o T-Bioset criac6c c6ng lf daq khi vdo chucrng trinh ddo t4okV su Thi0t bi ddu khi

10/2018

KHOA <INH TE VA QUAN TRI KINH DOANHB0 mdn Quin tri Doanh nsh pM6

29 Nguy6n Ngqc Kh6nhD4c di6m c6c mO hinh quAn tri thucrng m4idi6n trlr tai Vi6t Nam

12t20t8

30 Edo Anh TudnXdy dpng c6c ki ndng thlrc thdnh thucrng m4idiQn tt cho sinh vi6n chuy6n nganh Quan trlThuong m4i diQn tu

t2l20t8

alJI Nguy6n Thi Hodi Nga

D4c di0m cira ngudi ti6u dirng trong thucrngmai diOn ttr

t2l20r8

3Z D4ng Huy Th6iHodn thiQn phucrng ph6p ph6n tich tinh chdtnhip nhdng cira qu6 trinh sin xudt trong c6c

doanh nehiOp m6tU20r8

aaJJ LO Dinh Chi6u

Khoi nghi0p kinh doanh bdng thucrng m4i diQn

tft trons thoi dai c6ch mans c6ne nshd 4.0t2t20t8

.AJ4f LO Dinh Chi6u

Nhfln diQn chu6i gi6 tri ngdnh thucrng m4i diQn

tt b6n 16 o Vi€t Namt2l20r8

35 Nguy6n Thf HucrngExperiences from Toyota motor Vietnam andfeasiblitv in Vietnam minins manasement

912018

36 Nguy6n ThiHucrngT6c dQng ctra thucrng mpi diQn ttt t6i quAn trllosistics

t2t20r8

JI Nguy6n Dric ThdngVin h6a vd ni6m tin ngudi ti6u dirng trongph6t tri6n thucrns mai diOn ttr tai Vi6t Nam

t2t20r8

38 DOns Thi Bich

Gi6i thieu nQi dung chinh cira mQt s6 Th6ngtu, Nghi dinh li6n quan d6n dp 6n dAu tu imgdgng c6ng nghQ th6ng tin - Kh6 ndng vfln dgngdO vi6t bdi gi6ng QuAn tr! dU an thuong m4idi€n tri

12/20r8

39 Nguy6n Vdn Thu&ngNhfrng crich thric dO xAy drmg thucrng hiQu

di6n tri hi6u oira12t20r8

40 Phan ThiThty LinhC6c phucrng thric thanh to6n diQn tt d ViCtNam hi6n nav 12/20t8

Page 4: Jf - qlkh.humg.edu.vn

TT Hg vir tOnneuiti b6o cdo

TGn b6o c6o hgc thu$tThdi gian bfo

c6o du ki6n

4l Pham Ki6n TrunsMQt sd chi ti6u ddnh gi6 hipu quA cria qu6n trithuons mai di6n tit tt/2018

42 LC Thi Thu HudngGi6i thieu hQ sinh th6i khdi nghiQp d6i m6is6ns tao hiOn nay o ViOt Nam

12/20r8

43 Ld Vdn Chi6nLAp k0 ho4ch kinh doanh cho thucrng m4i diQntir t2t20r8

Bd m6n KO torin doanh nehiGr

44 Pham ThiH6ng HanhTim hi0u chudn mpc k€ to6n qudc tC IAS23(chi phi di vay) e6i ctri6u vdi chu6n mgc ki5

to6n Vi0tNamt2t20t8

45 Nguy6n ThiMinh ThuNghi0n cuu chuAn myc kd toSn qu6c tO s6 41 -N6ng nghiQp. DiAu kiQn 5p dsng COi vOi VlptNam

12/20r8

KHOA KHOA HOC CO BANB0 mdn Co lf thuy6t46 Trdn Einh Scrn Mach RLC c6 dao hdm cdo oh6n s6 12/20r847 Trdn Thi Trdm Md ohons d6ns luc hoc robot co cdu sons sons t2t20r8

48 Nguy6n Huy Thi5Xu hucmg ph6t tri6n cria c5c loai sdng rungtrong c6ng nehi€p khai kho6ne

t2t20r8

49 Bui ThiThriyTinh to6n.dao dQng cta co hQ c6 d4o hdm cApphdn s6 bdne phuone ph6p Laplace

12l20I8

50 Phpm NgQc ChungNghi6n cuu mQt s6 d{c trtmg cua tQp hrit vdimg dung trong co hoc

t2t20t8

51 Dinh Cdng D4tDQng.lqc hgc vd di6u khi6n robot 2 khdu T-Rddn h6i

t2l20t8

B6 m6n H6a hoc

52 C6ng Ti0n DfingNhirng ti6n bQ trong nghiOn criu xrl ly birn d6bdng c6ng nghO polyme v6 co (Advances in redmud treatment by geopolymer technology)

t2/2018

53 He MAnh HtngNghi6n cuu khd ndng hAp thu s6ng diQn tt criamhns Polypyrol pha tap axit oxalic

t2l20r8

Bd m6n Tofn

54 LC Thi Hucrng GiangMQt s6 d4ng to6n ma trQn, dfnh thfc phUc vUki thi Olvmpic sinh vi6n m6n Dai sd

0r/20t9

55 Nguy6n Thu HdngHucrng ddn thr,rc hdnh m6n x6c sudt thdng k€trOn Excel

0U2019

56 Nguy6n fh6 f-amChung minh bdt ddng thric tich phdn sri dgngkhai tri€n Taylor

0U20r9

)/ LO Bich Phuqng Tim hi€u vd Tri tuQ nhAn tao vir hoc m5y 0U20r958 Hodng Neu Hudn Dinh ly Fecma l6n: lich str vd img dung 0U20r9

59 Ph4m Nggc AnhMQt s6 vi dg img dgng hdm nhi6u bi6n trongbdi to6n kinh t0

0t/20t9

60 Nsuydn Thi Kim Son MOt sd bdi torln vd ddy sd vd gi6i han 0U20t96l Nguy6n Thi Lan Huong Hdm Squeezingtr€nmQt s6 mi6n phric ' 0ll20t962 Nsuv6n Trucrns Thanh Bdi to6n 6n dinh hiru han 0u2019

63 Nguy6n Thi HAngPhdn ph6i tr6n nghiQm li6n hqp vd tr0n nghiQmthi€u th6ne tin trons m6t s0 m6 hinh

0U20r9

64 Edo Xudn HrmsUng dgng s6 phric d6 giii bdi torin dpg hinhvd bdi to6n quV tfch

0U2019

Page 5: Jf - qlkh.humg.edu.vn

TT Hg vi t6nnsucri b6o crio

TOn brlo c6o hoc thuit Thdi gian br[oc6o du ki6n

65 Pham Tudn CudnePhuong ph6p guy" n4p to6n hqc chfng minhd6ns thric vd bdt d6ne thrlc

0U2019

66 Nguy6n Minh M6nNghiQm dao dQng cia phucrng trinh vi phdn cdp

1 c6 tr6 bi6n thi€n0l/2019

67 Nsuv6n Vdn Nsoc MQt sd bdi toan ddm 6p dpng ddy truy h6i 0U2019

68 Nguy6n Th! HiCnTinh chAt.cria tflp hrit todn cUc d6i v6i phucmg

trinh khu6ch t6n0U2019

Bd mdn Vet H

69 Vfi 86 DfinsVai trd cria lgc ma s6t trong chuy6n dQng quaycria bdnh xe truydn dQng vd b6nh xe khdngtruyOn dOng

12l20r8

70 Nguy6n ThiDiEu Thu [Ing dUng tir trucrng trong tuydn tri 1,212018

71 Du Thi Xudn Th6oLy thuy6t lugng tir v0 hiQn tugng phdn rd anpha

vd vd dinh lf Geieer-Nutall12t20t8

Bd mdn Neoai nefr

72 Nguy6n Anh HoaHudng d6n thi k! ndng n6i IELTS phdn 2 chitdd "Jobs"

r0t20r8

naIJ Nguy6n Thi CricHudng d6n thi k! ndng n6i IELTS ph6n 2 vO

chtr dC "My favorite photograph" 10/2018

74 TrAn Einh Thu6c Su hoa hcr-p giira chu ngir vd dQng tit r0l20r8

75 Nguy6n H6ng VdnH.o*g d6n k! ndng thi n6i IELTS ph6n 2 chtr

d6 : "Heroism"912018

76 Trinh ThiVenHy*g ddn k! ndng thi n6i IELTS phdn 2 chtd0 "Sports and Exercises"

r1t20l8

1- Nsuv6n Thi Thu Phric MQt s6 thu thuQt hgc tinh tir tr6i nghia tv20r878 Trucrns Thi Thanh Thu{' M-leaming trong day vd hqc ti6ng Anh (phdn I) tU20t879 Neuvdn Thi Th6o Trans tt chi phucvns thric trons ti6ne Anh rU20t8

80 Vfr Thanh TdmHudng d6n thi k! ndng n6i IELTS ph6n 2 v0

chri d0 "Describing people" lt/2018

81 LC Thi Thfy Hi Hu6ng d{n k} ndng n6i ph6.,n 2 trong IELTSv6i chri d6: "Important events"

rU20t8

82 Nguy6n MQng LdnBiQn ph6p ndng cao hiQu qu6 ldm bdi thi nghephan g,+ trong gi6o trinh KET

It/2018

83 Ding Thanh MaiHu6ng d6n k! ndng n6i phdn 2 trong IELTSv6i chu d6 "Clothes"

tU20l8

84 Nguy6n ThiNguyQt AnhPhucrng ph6p hqc tap k6t hqp (BlendedLearnine) trong day vd hoc nsoai nefr (phAn I)

tt/2018

85 Duong Thu;f HucrngDgc hi6u tdi liQu ti0ng Anh chuy6n nganh: kh6khan vd ei6i phdp (ohdn l) rv20t8

86 Cao XuAn Hi6nKy ndng ldm bai tflp chuydn cAu trongTestBook

rt/20t8

KHOA (HOA HQC VA KY THUAT EIA CHATBd mdn Dia chAt cdns trinh

87 Nguy6n Vdn Ph6ngThi0t ke quan trdc hO m6ng sdu, co so ly thuydtvd thuc nehiOm

0r/2019

88 Pham Minh Tudn

Quan tric 6n dlnh hd m6ng sAu bdng thi0t biInclinometer k6t hqp phucrng ph6p trdc dia. Apdpng t4i nhd m6y Samsung, khu cdng nghiOpYOn Phone" Bdc Ninh

0U2019

Page 6: Jf - qlkh.humg.edu.vn

TT Hg vir t6nnsuli b6o c6o

TOn b6o c6o hgc thu$tThdi gian b6o

c6o du ki6n

89 Nhfr viet HaKhio s6t xu th6 img dgng c6ng nghQ m6i tronglinh vuc ECCT-DKT vd ddo tao

0U20r9

90 Nguydn Thi NuLpa chgn phucrng phSp thi nghjem thdm trongphdng hqp ly nhdm danh gi6 chdt luqng vflt liQu

oaD

0Ll20r9

9l Nguy6n Vdn Hing Tdng quan str dirng sgi th6p bd tdng vd khindng img dung o ViQt Nam

0U20r9

KHOA LY LUAN CHINH TRIB6 mdn Phrio luit92 Nsuven LC Ha Giane Vdn dd trich dAn hqp lV t6c phdm rU20r8

93 NguySn Le HA GiangKh6i qudt v0 sg ph6t tri6n cira quy dinh h6nu6c trong ph6p luOt ViQt Nam

rU20r8

KHOA MOBd mdn Sric bijn vdt liOu

94 Neuy6n Nhu Htrng NhiQt dOng hsc trong thi6t bildm l?nh 0U2019

95 Ducvng Dric HungY nghia vd c6ch v4n dgng di0u kiQn bi6n trongkh6o srit c6c bdi to6n co hqc vOt rdn bi6n d4ng

0U2019

96 Pham TuAn LoneNQi IUc trong thanh c6 li6n k6t chiu chuy6n vicu0ns bfc

0U20t9

9l Nguydn Vi6t ThangI-Ing dgng tin hgc trong thi nghiQm n6n bO t6ngctra m6y k6o n6n da ndng Matest

0U2019

98 D6 Ngqc TirNghi6n cuu d0 tin c4y ctra c6ng trinh th6p bdng

th6o0It20r9

Bd mdn Khai thr{c Him ld

99 L0 Ti0n DfinsNghi6n criu co ch6 sQp d6 than n6c trong c6ngnehO khai th6c lo chs thu h6i than n6c

9t20t8

r00 NguySn VAn ThinhHodn thiQn bdi thf nghiQm 6p dgng tr6n so dd

th6ng gi6 t4i phdng thi nghiQm BQ m6n Khaith6c hdm ld

lU20r8

Bd mdn Tuv6n khodner01 Pham Vdn Ludn E6nh ei6 hiOu qu6 hoat dOng nhd miy tuy6n 912018

102 Nhir Thi Kim DunsC6c thi6t bi tuyOn si6u trgng lgc - Nhirng lyachqn m6i dd tuy6n than cdp h4t min

tv20r8

103 Ph4m Thi NhungMQt sd thi0t bi tuydn n6i - trgng lyc tr6n th€

ei6i de img dung vdo tuy6n n6i c6p h4t thdrll20r8

104 Trdn Trung TdiC6ch x6y dgng giin dO E - pH vd ring dpng cian6 trons thirv luvOn

912018

105 Nguy6n Hoang Scrn

Ap dsng .thi0t. bf tuy6n n6i cQt

nghi€ng d0 tuy6n quAng apatit lo4ivd mirn than -0,3mrn mo Vang Danh

d4ng tAm3 Ldo Cai 12t20t8

t06 Trdn Vdn DugcThgc tr4ng phucrng ph6p xu l;f vd thu h6i bpi ldcao hiOn nav

r 0/2018

r07 Neuy€n Neoc Phf Uns dune nd min di6n tu trons khai th6c qudng 12t20t8KHOA MOT TRUONG

Bd m6n Dia sinh thfi vi COne neh0 mdi trulns

108Phgm Kh6nh HuyTrdn Thi Thanh Thuy

T6ng hqp chti t4o vflt li6u xric t6c TiO2lGO vdmQt s6 ktit qui d6nh gi6 ban dAu xir ly mQt sd

ch6t 6 nhi6m trong nu6c thiir0t20l8

Page 7: Jf - qlkh.humg.edu.vn

TT Hg vir t6nnsuoi b6o cfo

TGn b6o c6o hgc thu$tThcri gian b6o

c6o du ki6n

109D6 Cao CudngPham Kh6nh Huv

E6nh gi6,kJth ndng ti6p nhdn nu6c th6i tr0n diaban tinh Phri Thq

r0l20r8

110 TrAn Thi Kim HdNghi0n criu c6c t6c dQng ctra dg 6n khai th6cmo than Khe Sim d6n m6i trudns

ITI2OTS

111 D6 van BinhNghi6n cr?u kh6 ndng sri dgng b6n virng ngu6nnu6c kho6ne Bdn Bon. Vdn Chdn, Ydn B6i

tU20r8

t12Ph4m Khanh HuyD6 Cao Cudng

Gi6i thiQu c6ng nghQ khai th6c nu6c hdmngang, phgc vp khai th6c nu6c vd gi6m bort

c6ng trinh xil ly scr bQ trong xir l;i nu6c m{tphgc vp cdp nu6c sinh ho4t

12l20r8

113 D6 Thi HaiNghi€n criu chAt lugng nu6c s6ng Bdng Giang- Kj,Cung. E0 xudt gini ph6p bdo vQ tdi nguyOnnudc

t2l20r8

Bd m6n KV thuflt mdi trulne

114 Nguy6n Phucrng D6ng

Phdn virng ldnh th6 Ddng Duong l6y vi dp cho

khA ndng ph6t tdn dac bi€t c6c nuclit ph6ng x4trong khi quy€n tir c6c.trrrcmg hqp phrit tan ctia

c5rc tai n4n gii dinh d6i vdi c6c nhd m6y diQn

hat nh6n

10/2018

115 Ddo Truns ThanhNghi6n cfu x6c dinh tai lugng, thanh phdn troxi ctra nhd m6y nhigt diQn Quang Ninh vd ti6mnltnetdi sti dqng ldm vft liQu xdy dpg

t0l20t8

116 Nguy6n ThiHdaNghi6n cr?u, d6nh gi6 cilc tai bi6n m6i truhngli6n quan d6n ho4t dQng khai th6c kho6ng san

vine Oui Hqp - Tucrng Ducrng, Neh0 An10/2018

KHOA TRAC DIA, BAN DO VA QUAN LY DAT DAI86 mdn Tric dia phd thdne vlr Sai sd

tr7 Nguy6n Thi Thu HucrngTri tuQ nh6n t4o vd c5c img dpng trong thgcti6n n6i chung vd trong linh vgc Tric dla Band6

t2t20t8

B0 m6n Tric dia M6

118 Pham Cdng KhAiNghi6n criu giti ph6p ky thu4t quan trdcchuy6n dich bi6n d4ng c6ng trinh theo thcri gianthuc

9t20r8

119 Nguy6n vi6t NghiaUng dpng m6y qu6t laser 3D m4t ddt thdnh lapm6 hinh 3D m6 16 thien

912018

120 Ph4m Thi LdnChi6t xudt thdng.tin dQ 6m ddt tir tu liQu 6nh

Landsat thenh ph6 U6ne Bi, tinh Quang Ninht0t20t8

t2l NguySn Qu6c LongEAnh gi6 dQ chinh x6c thdnh lap bdn d6 khaith6c mo 16 thien bine c6ng neh0 UAV

r0t20r8

r22 LC Thi Thu HdChi€t xudt thdng tin nhiQt bO m4t lcrp phit tr6n6nh v6 tinh Landsat 8 OLI

tv20t8

r23 Pham Vdn ChunsXdy dgng. mO hinh dia co, phdn tich dg b5o

dich chuy6n bi6n d4ng do dnh hucng ptra khaith6c hdm lo

rt/2018

r24 Vucrng Trgng Kha Quy trinh quan trhc sAu bdng thiCt biInclinometer bd m6 16 thi6n

tU20r8

t25 VO Nggc DfingHiQu qui img dr,rng laser trong cdng t6c tric dlam6

rr/2018

Page 8: Jf - qlkh.humg.edu.vn

TT Hg vh t6nneudi b6o c6o

TGn b6o c6o hgc thu$tThoi gian b6o

c6o du ki6n86 mdn Dia chinh

126 Nguydn Thf DungD0 xudt mQt s6 gi6i ph6p th6o g0 vu6ng mdctrong c6ng t6c b6i F"qlg gi6i phong m[t bdngkhi Nhe nu6c thu h6i dat

01/2019

r27 Nguy6n Thi Kim YOnMQt s6 vAn dO vd khai th6c ngudn lgc tdi chinhd6t dai o Vi0t Nam

12/20r8

t28 Pham ThO Huynh KV thudt ra dd thi vir chAm thi trdc nghiOm 0U20t9

Bd m6n Tric tlia cao c6p

t29 Vfi Vdn Tri

MQt sO kdt qui thu nghiQm giao, nhfln, drinh gi6

Bdi tQp d4ng s6 trong giAng day hgc phAn

Thi0n vdn cAu vd dinh vf bdng thi6n vdn (MS:4050205), hoc ki' 2, ndm hqc 2017 -2018.

10/2018

130 LC Thi Thanh TdmGi6i thiQu mQt sO phdn m6m xu l;f s6 liQu

GNSS dans duoc sir dung hiOn nay0U2019

131 Nguy6n Vdn LdmBinh sai m?ng lu6i di thudng trgng lpc.do trycti6p ime dune thuOt toSn binh sai giao cdt

r0l20l8

86 .6" T.-. di-" cdng trinh

r32Nguy6n Viet HeTrdn Ngoc Ddng

Bdn vO ti6u chudn d0 6n dinh m6c khdng chO

co sd trons quan trfc bitin dang c6ng trinht2l20r8

r33 rran vi6t tu6nBdn vd cdng thric d6nh gi6 dQ chinh x6c cua trido k6p ding trong so s6nh d0 chinh x6c clioa cilcphucrng ph6p do trdc dia khdc nhau

t2t20r8

KHOA XAY DUNGB0 mdn Xiy dune cdng trinh ngfim vi M6

134 D[ng Trung ThdnhMQt sO luu y khi.su dgng m6y ddo h6m thic6ng c6ng trinh ngdm trong c6c dtt an khai th6c

m6

r0t20t8

135 E5 Ngqc AnhNghi6n criu d6nh gi6 cdc th6ng sO dnh huongt6i vo h6m Metro tiOt diOn kh6ng tron

12l20r8

136 tran tuan Minh .Nghi6n criu 6nh hucrng cua tinh ch6t phdn lcrp

dat dad6n d0 6n dinh ctra dudng lorU20r8