john dewey ve demokratik egitim john dewey and democratic education

Upload: gercekh

Post on 08-Apr-2018

258 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 8/7/2019 John Dewey Ve Demokratik Egitim John Dewey and Democratic Education

  1/90

  T.C.ATATRK NVERSTES

  SOSYAL BLMLER ENSTTS

  FELSEFE ANABLM DALI

  Kemal BAKIR

  JOHN DEWEY VE DEMOKRATK ETM

  YKSEK LSANS TEZ

  TEZ YNETCSDo. Dr. Nevzat CAN

  ERZURUM 2007

 • 8/7/2019 John Dewey Ve Demokratik Egitim John Dewey and Democratic Education

  2/90

 • 8/7/2019 John Dewey Ve Demokratik Egitim John Dewey and Democratic Education

  3/90

  I

  NDEKLER

  Sayfa No

  ZET...III

  ABSTRACTIV

  TABLOLAR VE EKLLER DZN.V

  NSZ....VI

  GR.....1

  BRNC BLM1. JOHN DEWEY.............7

  1.1 John Dewey Kimdir? ......7

  1.2 John Dewey ve Pragmatizm....8

  1.2.1 Pragmatizm nedir?............................................................................8

  1.3 John Deweyin Felsefesi....11

  1.3.1 Felsefenin anlam ve felsefi yntem...12

  1.3.2 Geleneksel ve modern felsefenin eletirisi.....151.3.3 Felsefenin yeniden inas....19

  1.4 John Dewey ve Eitim...22

  KNC BLM

  2. DEMOKRATK ETM...25

  2.1 Demokrasi Nedir?..........................................................................................26

  2.2 John Dewey ve Demokrasi272.3 Demokrasi ve Eitim.32

  2.3.1 Demokratik toplum ve demokratik eitim......35

  2.4 Demokratik Eitim Kuramlar...... 42

  2.4.1 lerlemecilik (Progressivism)..43

  2.4.2 Yeniden Kurmaclk (Reconstructions)..47

  2.4.3 Yaplandrmaclk (Constructivism)...50

 • 8/7/2019 John Dewey Ve Demokratik Egitim John Dewey and Democratic Education

  4/90

  II

  2.5 Demokratik Eitim Modeli57

  2.5.1 renci merkezli eitim ....57

  2.5.1.1 Aktif renme......64

  2.5.1.2 Yanstc dnme ve Yaratc problem zme...67

  SONU...73

  KAYNAKA..77

  ZGEM.81

 • 8/7/2019 John Dewey Ve Demokratik Egitim John Dewey and Democratic Education

  5/90

  III

  ZET

  YKSEK LSANS TEZ

  JOHN DEWEY VE DEMOKRATK ETM

  Kemal BAKIR

  Danman: Do. Dr. Nevzat CAN

  2007-Sayfa: 81+7

  Jri: Do. Dr. Nevzat CAN

  Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM

  Yrd. Do. Dr. Abamslim AKDEMR

  John Dewey 19 ve 20. yzyln nemli filozof ve eitimcilerindendir. Onun

  felsefesi ve eitim dncesi, yaad lke olan Amerika Birleik Devletlerinin eitim

  dncesini ekillendirmek ve Amerikan dncesinde bir aydnlanma meydana

  getirmeyi amalar. Bu sebeple Dewey, sosyal dzene uygun, bireyin ve toplumsalln

  gzetildii bir eitim modeli gelitirmeye urar dolaysyla bilimsel, sosyal ve siyasal

  gelimelere uygun bir teori olduunu dnd demokratik eitim teorisini ortaya

  atar.

  Demokratik eitim aslnda Deweyin dorudan isimlendirdii bir kavram

  olmamakla birlikte, demokrasinin, onun felsefesinin ve eitim dncesinin neredeyse

  tamamn kapsayan bir dnce olmas bakmndan bu ekilde bir nitelendirme

  yaplmtr. Deweyin eitim felsefesinin kuramsal boyutunu oluturan ilerlemecilik,

  yeniden kurmaclk ve yaplandrmaclk akmlar tamamen demokratik ilkeler ile ortaya

  konmutur.

  Ayrca bu kuramlar dorultusunda ortaya koyduu renci merkezli eitimanlay ve onun kapsamnda eitimin yntem ve ieriini belirleyen ilevselci psikoloji

  ile desteklenen aktif renme yaklam ve yaratc problem zme yntemi de doal

  olarak Onun demokrasi dncesi dorultusunda ekillenmitir. Bu almada, ana

  hatlaryla John Deweyin felsefesi ve demokratik eitim anlay eletirel bir biimde

  ele alnacaktr.

  Anahtar Kelimeler: John Dewey, Demokratik Eitim

 • 8/7/2019 John Dewey Ve Demokratik Egitim John Dewey and Democratic Education

  6/90

  IV

  ABSTRACT

  MASTER THESIS

  JOHN DEWEY AND DEMOCRATIC EDUCATION

  Kemal BAKIR

  Supervisor: Associate Prof. Dr. Nevzat CAN

  2007-Pages: 81+7

  Jury: Associate Prof. Dr. Nevzat CAN

  Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM

  Assistant. Prof. Dr. Abamslim AKDEMR

  John Dewey is one of the important philosophers and educationalists of the 19

  th

  and 20th centuries. His philosophy and educational thought aim to shape his countrys,

  USA, educational thought and to bring about an enlightenment in American thought.

  Therefore, he tried to develop an educational model which is in accordance with the

  social system and in which the individual and the socialization are considered. Hence,

  he put forward the democratic education theory which he thought to be in accordance

  with the scientific, social and politic improvements.

  Democratic education, in reality, is not a term he directly coined but it was

  called as democratic education in that democracy comprises almost the whole part of

  this philosophy and educational thought. Progressivism, reconstructions, and

  constructivism, which comprise the theoretical dimension of Deweys educational

  philosophy, are presented thoroughly with democratic principles.

  Active learning approach and creative problem solving method which were

  supported by functionalist psychology determining the method and the contents of the

  education, and student-centered education which he put forward in accordance of these

  theories are naturally shaped according to his democracy thought. This study will

  critically investigate John Deweys philosophy and his thought of democratic education.

  Key Words: John Dewey, Democratic Education

 • 8/7/2019 John Dewey Ve Demokratik Egitim John Dewey and Democratic Education

  7/90

  V

  TABLOLAR VE EKLLER DZN

  Tablo1 lerlemeci eitimin, eitim eleri asndan ematik grn..46

  Tablo2 Yeniden Kurmacln eitim eleri asndan ematik grn..49

  Tablo3 Yaplandrmacln eitim eleri asndan ematik grn.....56

  Tablo4 renci merkezli eitim ile geleneksel eitimin karlatrlmas58

  ekil1 Deweyin okul- toplum etkileimini gsterir sembolik diyagram..60

  ekil2 Okulun geniletilmi biimi...62

  ekil3 Deweyin okul modelinin baka bir blm.....63

  ekil4 Deweyin renme yaklamn gsterir model.66

  Tablo5 Yanstc dnmenin anlamlandrlmas.69

  Tablo6 Deweyin yaratc sorun zme modeli....71

 • 8/7/2019 John Dewey Ve Demokratik Egitim John Dewey and Democratic Education

  8/90

  VI

  NSZ

  Eitim, insann insanca yaamasnn olmazsa olmaz bir koulu durumundadr.

  nk eitim, insann hem bedensel hem de ruhsal ynden deiimi ve geliiminde

  nemli, hatta en nemli ilevi stlenmitir. Eitim araclyladr ki insan, bireysel

  yaamdan toplumsal, ulusal ve uluslararas ilikilere kadar her alanda kendine zg bir

  dnya kurarken; tekiyle olan ilikilerini de dzene sokmutur. nsanlarn eitilmesi

  iin gerekli olan ara-gere ve yntemler, zaman ve mekna gre bir takm

  deiikliklere uram olsa bile, eitilmesi gereken insan doasnda temelde-zde bir

  deiiklik olduunu sylemek zordur.

  nsanlk tarihinde, deiik dnemlerde birbirinden farkl dnceler araclyla

  insanlar eitiliyor olsalar da; sz konusu dncelerden bazlar, insanlararas ilikiler

  de her zaman var olmutur ve bundan sonra da var olmaya devam edecektir. Bu

  dnceler yzyllar boyu harmanlanarak bugne kadar gelmitir. Fakat eitim

  konusundaki bu dnceler zerinde tam ve kesin bir gr birliine varlamamtr ve

  hibir zaman da tek bir gr tm dnyada ortak bir kabul grmemitir.

  nsanlk tarihinde pek ok dnce ve teori birbiriyle atma halinde seyrini

  srdrrken, 17. yzyldan bugne meydana gelen modernite ve sonras dnce

  hareketleri insanln geliim seyrini bir anda, var olandan ok daha farkl bir yne, hzl

  bir biimde etkilemitir. Bu, insanln grm olduu en byk deiim ve dnm

  hareketidir. Bu erevede, insan faaliyetlerinde ok nemli bir yere sahip, nde gelen

  toplumsal kurumlardan olan eitim de bu hareketten nasibini alm ve modern dnyada

  aydnlanmann bir parolas olarak kendine ayrcalkl bir yer edinmitir. Amerikal John

  Dewey de 19. yzyln son eyrei ile 20. yzyln ilk yars arasnda tm felsefesini

  eitimin hizmetine sunarak, eitim ve eitim felsefesi zerine dnceleriyle, zellikleonun eitim felsefesinin ana temasn oluturan demokratik eitim dncesiyle bu

  oluumun bayraktarln yapmtr.

  Deweyin ortaya att ve onun felsefesiyle btnleen en belirgin ve nemli

  dnce demokratik eitim teorisidir. Demokratik eitim bal bana bir eitim teorisi

  olmakla birlikte, Dewey, yaklak bir asrlk mrn, tm felsefeyi ykp yeniden ina

  ederek kendi lkesinin geleceini salayacan dnd bu teoriyi gelitirmek ve

 • 8/7/2019 John Dewey Ve Demokratik Egitim John Dewey and Democratic Education

  9/90

  VII

  temellendirmek iin harcam, kitap, makale, rapor ve bildiri olmak zere birok

  alma yapmtr.

  Bu aratrmada, gnmz eitim anlaynda olduka etkili olan John Dewey ve

  Demokratik Eitim dncesi ana balklaryla ele alnarak etkileri aklanmaya

  allacaktr. almada, eser, gr ve nerileriyle yardmn esirgemeyen hocam ve

  danmanm Do. Dr. Nevzat CANa ve her zaman bana destek veren aileme teekkr

  ederim.

  Erzurum2007 Kemal BAKIR

 • 8/7/2019 John Dewey Ve Demokratik Egitim John Dewey and Democratic Education

  10/90

  1

  GR

  nsanlk ilkel topluluktan uygar bir toplum olma, insan da kendini bilme ve

  doaya egemen olma yolunda tarihin her aamasnda eitli problemlerle kar karyagelmitir. Problem, insann onu fark etmesiyle ve insanla birlikte var olan, yaamn her

  annda ve alannda mevcut, yaama ve var olma mcadelesinde onun doasn kuatan

  bir fenomendir. Bilinmeyeni ortaya karmak, bilmek, ona hkmetmek ve onu

  kullanarak bir sonrakini ele alp zmek, sonra bir bakas ve daha sonra bir bakas

  Ondan bamsz gibi ortaya kan ile arasndaki iliki ve onun bir bakasyla balants

  eklinde uzayp giden problemler yumadr insan yaam. Bunlar, hayat normal akn

  srdrrken gndelik yaamn iinden belirir, bazlar ise meraktan dolay zellikleseilmi problemlerdir.

  Var olma mcadelesinde doaya teslim olmamak, eldeki ile yetinmemek ve en

  nemlisi de bilme istei ve bu dorultuda beliren problemler insan dnmeye,

  aratrmaya ve incelemeye sevk etmi, bu abalar onun leme kar bilinlenmesini ve

  bir vaziyet almasn salamtr. Ayrca insanlarn bir arada yaama gereksinimi

  topluluk halinde yaam zorunlu klm, topluluktan toplum olma yolunda nemli

  mesafe kat ettirmitir. Toplum bilinci ile uygarlk yolundaki bu abalar, ierisinde insangibi ok nemli ve spesifik bir faktr barndran topluma, nasl yn verilecei ve onun

  yapta olan bireylerin nasl yetitirilecei ise yine bir sorun olarak insanln karsna

  kmaktadr.

  Her toplum kendi bugnn ve geleceini planlamak, yeni nesillere kltrlerini

  ve bilgi birikimlerini aktarmak ve onlar genel amata insanla; zelde ise,

  toplumlarna ve kendilerine faydal birer birey olarak yetitirmek istek ve ihtiyac

  ierisindedir. Bunun gerekletirilmesi de ancak bata eitim olmak zere eitli sosyalkurumlar oluturulmasyla mmkn olduundan, uygar toplumlar ncelikle eitimim

  kurumsallamas yolunda okullar kurmulardr.1 Fakat i bu kadarla da kalmaz, bunun

  ileyiini dzenlemek ayrca bir problem alan olarak belirir. Eitimin mahiyetini

  belirlemek zere, eitim nedir?, amac nedir?, neyi kapsamaldr?, ierii ne olmaldr?

  ve nasl bir eitim yaplmaldr? eklindeki soru ve sorunlara karlk ileri srlen

  fikirler ve bu dorultuda yaplan tartmalar ise eitime felsefi bir boyut kazandrr. Bu

  1 Fatma Var,Eitim Bilimine Giri, stanbul, Alkm Yay, 1998, s. 7.

 • 8/7/2019 John Dewey Ve Demokratik Egitim John Dewey and Democratic Education

  11/90

  2

  boyutta eitimi biimlendiren ve ona yn veren dnceler, bir felsefe disiplini olan

  eitim felsefesinin konu alan ierisindedir. Uygarln balangcndan bu yana, btn

  felsefe disiplinlerinde olduu gibi, eitim felsefesinde de tam bir uzlama sz konusu

  deildir. Fakat eitli dnemlerde farkl toplumlarda, toplum yaps ve an anlayna

  gre deiik eitim anlaylar kabul grm ve dierleriyle birlikte yeni araylar

  devam etmi, zamana paralel olarak da basknlklar deimitir.

  Aslnda ortaadan bugne dek insanlk tarihindeki pek ok dnce yeni ortaya

  km deil, felsefi refleksiyonu vurgular biimde, gemiin, zellikle de antik Yunan

  dncesinin zamana gre yeniden yorumlanmas biimindedir ya da kkenleri oraya

  kadar uzanr. nsana ait bir problem olarak eitim dncesi de ayn ekilde bir seyir

  ierisindedir. lkadan beri sre gelen spritalist- materyalist kartl bugn de belki

  biimi deimi olmakla birlikte mevcudiyetini korumaktadr. Demokritosun maddi

  ontolojisine karlk Platonik idealizm ve Aristotelesin realizmi ve de buna bal olarak

  ortaya kan epistemolojik realizm ve idealizm bu tr atmalarn belki de felsefi

  anlamda ilk rnekleridir. Bu tr ikili kartlklar eitimi de yine ontolojik materyalizm-

  spritualizm ve idealizm- realizm dolaysyla epistemolojik rasyonalizm-emprizm gibi

  farkl dncelerin yorumu ile kar karya getirmitir.

  dealizm, Platonla gndeme gelmitir. Platon idealar ve grnler dnyas

  olmak zere iki ayr dnya kabul etmitir. Platona gre gereklik idealar alemindedir,

  bizim iinde yaadmz ve gerek zannettiimiz her ey aslnda idealar aleminin bir

  yansmasdr ve ona ait bilgilerin doruluu da gerei ile uyuma lsne baldr. Bu

  sebeple bizim gzlemlediimiz dnya grnler alemidir. Bilgi de, akl yoluyla elde

  edilebilen idealar aleminin bilgisiyle snrldr. Bu balamda idealizm mutlak olarak

  belirledii ideal deerlerin genel geer, evrensel olduunu ve eitimde de bunlara

  arlk verilmesi gerektiini savunur. Platona gre, Eitim hem bireyin hem de

  devletin yapsn dzeltecek en yetkin yntemdir.2 Bir yntem ya da ara olarak

  eitimde, bilginin kayna akl olmas sebebiyle insann doutan getirdii apriori bilgi

  ve bir takm yetilerin farkna vararak bunlar kullanmas ve gereklie ilikin tasarmlar

  ortaya koymasn salayacak yntemler kullanlmaldr. Ayrca, her birey ruhuna

  2 Cemil Gzey, Felsefe ve EitimFelsefelogos, Say:10, 2002/2, s. 7.

 • 8/7/2019 John Dewey Ve Demokratik Egitim John Dewey and Democratic Education

  12/90

  3

  egemen olan yetenek dorultusunda eitilmelidir.3 eriini ideal, evrensel deerlerin

  oluturduu eitimin temel amac da bunu salamaktr.

  dealizme kar tepki olarak da Aristotelesin realizmi gelir. Aristoteles, hocas

  Platonun iki dnya grne kar karak, gzlemlenebilir ve yzleilen dnyann

  gerekliin bizzat kendisi olduunu, bunun dnda herhangi bir ideal dnyann mevcut

  olmadn ileri srer. Realizm tek gereklik olarak doay grr; deney ve gzleme

  dayal bilgiyi temele alr. Kkleri Aristotelese dayanan realizm bir anlamda sistemli

  bilimsel dncenin ilk rnei olmakla birlikte daha sonra epistemolojik ve metodolojik

  adan deiik biimlerde ele alnmtr.

  Bu balamda realizm, eitimi bir bilim olarak ele alma eiliminde olup,

  ieriinin ve yntemlerinin tamamen bilimsel olmas gerektiini savunur. Bilimsel

  olarak ispatlanm bir eyin grecelii sz konusu deildir. Bu balamda, eitim de bir

  bilim olduu iin, eitimin amalar ve bu amalar dorultusunda organize edilecek

  yaantlarnda da bilimsel bir yaklamla belirlenmesi, dzenlenmesi gerekir. Realizmde

  de, idealizmde olduu gibi bir evrensellik sz konusudur, fakat realizm evrensel olan

  birebir somut gerekliin kendisiyle snrlamas ve belirlemesi bakmndan farkllk

  gsterir. Bir dzene duyulan ihtiya, toplumsallk iin olduu kadar birey ve onu ele

  alan her ey iin gereklidir. Bu erevede insann kendini gerekletirme srecinin en

  temel dinamii olan eitimin ise zellikle bir sistematie ihtiyac vardr.

  dealizm ve realizm insana ait tm problemlerde olduu gibi eitim zerine ileri

  srlen dncelere de ontolojik zemin ve metodolojik tutum olutururken, hmanizm,

  natralizm ve dier eitim felsefesi akmlar da bu dorultuda temellenmi, eitimin

  amalar ve ileyii noktasnda yol gsterici olmutur. Fakat yine de bunlarn hepsi

  eitim iin birer temel olma durumundadr. Bu vesile ile sz konusu akmlar daha sonra

  ortaya kacak olan eitim akmlarna ya ksmen ya da tamamen dayanak

  oluturmaktadr.

  Bu erevede, Antik Yunan dncesini yanstan hmanizm, sofistik rlativite

  ile insan merkeze alp, btn deikenlerin ona gre ekillendiini iddia ederek insan

  sevgisi ve ycelii gibi temel kavramlar etrafnda yaplanm, insanln ortaya koyduu

  eserlerinin gerekliin bizzat kendisine tekabl eden ideal deerler olduunu ve bunun

  3A. g. e., s. 7.

 • 8/7/2019 John Dewey Ve Demokratik Egitim John Dewey and Democratic Education

  13/90

  4

  da en nihai ama olduunu savunur. Hmanizm, eitim tarihinde ilka Yunan

  dncesinde ekillenmi olmakla birlikte, Rnesans kltrnde ve ileride ele alnaca

  zere, Rnesans sonras 19 ve 20. yy dncesinde, eitimin, insann doaya ynelii ve

  kendini gerekletirmesi eklinde ele alnmasnda etkili olmutur. Hmanist gelenek

  ierisinde, klasik hmanizmden farkl olarak, realizmin etkisinin ar bast Francis

  Baconun bilimsel hmanizmi de insan bilimsel adan ele alma gibi bir oluuma zemin

  hazrlam ve bu 20. yzylda John Dewey tarafndan tekrar gndeme getirilerek felsefe

  ve eitim problemlerine uygulanmtr.4 Ayrca Baconun bilginin ve bilimin birey ve

  toplum hayat iin nemi zerinde durarak bunun sosyal problemlere uygulanmas

  ynndeki dncesi aydnlanma ve Dewey zerinde nemli bir etki brakmtr.

  Eitimde etkili ve de nemli olan bir baka dnce de natralizmdir ki, nemini

  etkisinin byklnden alr. Natralizm daha pozitivist bir izgide gzlemlenebilir

  olgular zerinden hareket eder ve ontolojik manada insan doann ayrlmaz bir paras

  olarak grr. Bu sebeple eitimde beeri bilimlerin suni bir kandrmaca olduunu iddia

  ederek doa bilimlerini esas alr. nde gelen temsilcisi Fransz filozof Jean Jacques

  Rousseaudur. Rousseaunun eitim zerine dnceleri, zellikle de eitimde zgrlk

  dncesi onun sosyal felsefesi ile de paralellik gsterir dolaysyla daha sonraki eitim

  ve toplum felsefelerini, bilhassa Deweyi olduka etkilemitir.5 O, insanlarn doal

  halde iken zgr ve ahlki anlamda iyi olduklarn fakat doadan kopula ahlki

  bozulmann ve zgrln kaybolmaya baladn belirtir. Bu nedenle insanlar

  zgrlklerinin gvenceye alnmas ve de doal olana yaknlklarnn salanmas iin

  ynetim ve idare haklarn szleme ile devlete devrederler. Devlet, toplumun eitim,

  zgrlk, eitli siyasal ve sosyal haklarn korumakla sorumludur. Rousseaunun bu

  dnceleri ayn zamanda Fransz htilalinin ve Aydnlanmann tohumlar da

  saylabilir.

  Aydnlanma ile birlikte deimeye ve gelimeye balayan toplumsal ve siyasi

  dnceler, sanayi devrimi ile daha hzl ve farkl bir deiim seyri ierisine girmitir.

  Sanayi devriminin sonucu yaam biimi ve ekonomik dengeler deimi, eski sosyal

  snflar yerine eitli yeni modern sosyal snflar ortaya kmtr. Ayrca bilimsel

  gelimeler sonucu sanayileen toplumun ihtiyalarn karlamak amacyla yaplan,

  4 Frank Thilly,Felsefe Tarihi kitap bir, ev. brahim ener, stanbul, Sistem Yay, 1995, s. 308.

  5 Hseyin Bal,John Deweyin Eitim Felsefesi, stanbul, Kor Yay, 1991, s. 23.

 • 8/7/2019 John Dewey Ve Demokratik Egitim John Dewey and Democratic Education

  14/90

  5

  corafi keiflerin de nemli rol oynad smrgecilik ve kolonicilik faaliyetleri, yeni

  toplumlarn olumasna yol am, bu toplumlarn bamszlk giriimleri de yeni

  dnce oluumlaryla desteklenerek yeni kltrlerin domasna yol amtr.

  Toplumun tm kurumlar gibi eitim de bu dnce ve teorilerden zerine den pay

  alm, zellikle de bir siyasal teori olarak sahneye kan liberalizmi temsilen, zgrlk

  ve demokrasi dncesi eitimi dorudan etkilemitir.

  19. ve 20. yzylda toplumlar zgr, demokratik, bilgi toplumu olma yolunda

  nemli admlar atm ve bunu da eitimle gerekletirmeye almlardr. Bir bilim

  felsefesi olarak ortaya kan pozitivizm 19. yzylda ve 20. yzyln ilk yarsnda

  ektisini kuvvetle hissettirmi, doa bilimlerine ait problemlerin yan sra bilgi ve bilimin

  sosyal boyutuna binaen toplumsal problemlere de bu erevede zm aranmasna,

  sosyal bilim dncesinin domasna yol amtr. Bu oluum, bilgi ve bilim asndan

  faydac ve indirgemeci bir yaklam temele almtr.6 Toplumsal bir kurum olarak

  eitimin de bu erevede ele alnmas kanlmaz olduundan, eitim felsefesinde yeni

  bir r alm, eitimde eski, geleneksel dnceler yerine, bilgi toplumunun bir

  gerei olarak pozitivist, zgrlk ve demokrasi temelli dnceler benimsenmitir.

  Bilgi toplumunda bilginin deeri, pragmatist filozoflar, zellikle de sosyal

  problemler zerine younlaarak bunlarn zmn eitimde gren John Dewey

  tarafndan faydayla llme yoluna gidilmitir. Dewey, bilginin sosyolojik boyutundan

  hmanist bir tutumla bireysel boyutuna inerek, onu tekrar felsefi bir anlamda ele alp

  bireyler zerinden toplum geneline ulamak ve evrensel bir karakter kazandrmak gibi

  bir amala bilgiyi srekli deien ve gelien dnyada ilerlemenin bir arac olarak

  grmtr (Progressivism). lerlemecilik olarak bilinen bu dnceye gre, uygarln

  gelecei bilimsel dnme alkanlnn yaygnlamasna baldr. Bunun devam

  niteliinde ise deien dnyada eskiyen deerlerin yerine yenisinin konulmas gerektii

  gr ortaya kmtr (Reconstructions). Bu da yine Deweyin nderlik ettii bir

  dncedir. zellikle eitimde uygulama alan bulan bu pragmatist dnceler, bata

  Amerika olmak zere tm dnyada olduka etkilidir.

  Bilimsel ve ekonomik stnl yakalama arzusu, uluslar daha iyi bir eitim

  sistemi oluturma yolunda araylara itmitir. Bu araylar bilimsel ve ekonomik alanda

  6 Yksel zden,Eitimde Yeni Deerler, Ankara, Pagem A Yay, 2005, s. 58.

 • 8/7/2019 John Dewey Ve Demokratik Egitim John Dewey and Democratic Education

  15/90

  6

  stn olan uluslarn bilim ve eitim anlaylarna doru ynelmitir. Genellikle son iki

  yz yln baskn bilim anlay pozitivizm ve bunun faydac yorumu revata

  olduundan, aralarnda Trkiyenin de bulunduu pek ok ulus yukarda bahsi geen

  pragmatist dncenin eitim anlayn benimseyerek uygulamaya koymutur.7 Bilgi

  toplumunun nndeki en byk engel olarak grlen gelenekselliin bilimsel olmad

  kanaati, bilimsel bir toplum arzusu ile gelime-ilerlemenin tek yolunun bilim olduu

  dncesini dourmu ve bilimsel stnl salama yolunda pozitivizm olduka kabul

  grmtr. Pozitivizmden etkilen Trk dnce adamlar bunu eitim sistemi iine

  yerletirmeye zel bir aba sarf etmitir. Hatta Cumhuriyetin kurulmasndan sonra,

  pozitivizmin eylemsel ve faydac biimini simgeleyen pragmatizmin nde gelen

  temsilcilerinden olan Amerikal filozof ve pedagog John Dewey Trkiyeye davetedilmi, Trk eitim sistemi zerinde tetkik ve incelemelerde bulunmu ve bir tavsiye

  raporu hazrlamtr. Pragmatizmin nderleri olan William James ve zellikle de John

  Deweyin dnceleri Mehmet Emin Eriirgil ve Avni Baman araclyla Trk fikir

  hayatnda ve Trk eitim sisteminde de olduka etkili olmutur.8 Pragmatik eitim

  felsefesi pek ok lkede olduu gibi, Trkiyede de bugn bile etkili bir dnce olarak

  varln srdrmektedir.

  Eitim, bilim ve felsefe toplumu biimlendiren ve ona yn veren nemli

  etkendir, tm bunlar tasarlayan ise felsefedir. Toplumu biimlendiren eitimdir, bunun

  ieriini bilim oluturur, bu ikisinin ve zellikle eitimin mahiyetini de felsefe belirler.

  Bunu konu alan disiplin ise eitim felsefesidir. Bu nedenle btn toplumlar eitim

  felsefesine iddetle ihtiya duyar. Tm bunlar da gsteriyor ki, felsefesiz bir eitim

  ilevini yerine getiremez.

  7 Sabri Bykdvenci,Eitim Felsefesine Giri, Ankara, Siyasal Kitabevi, 2001, s. vii.

  8 Hilmi Ziya lken, Trkiyede ada Dnce Tarihi, stanbul, lken Yay, 1999, s. 427.

 • 8/7/2019 John Dewey Ve Demokratik Egitim John Dewey and Democratic Education

  16/90

  7

  BRNC BLM

  1. JOHN DEWEY1.1. John Dewey Kimdir?

  John Dewey, Charles Darwinin Trlerin Kayna (The Origin of Species) adl

  ok ses getiren kitabn yaymlad yl olan 1859da* ABD, Bulington, Vermontda

  dodu.9 1879da Vermont niversitesinden mezun oldu. 1884de John Hopkins

  niversitesinden doktora derecesini ald. Michigan niversitesinde balad akademik

  kariyerini 1894de Chicago niversitesinde felsefe, psikoloji ve pedagoji blmleri

  bakan olarak devam ettirdi. 1905 ten emekli olduu 1930 ylna kadar Columbia

  niversitesinde dersler verdi, almalarda bulundu.10

  Bu srada ok ynl bir filozof veeitimci olarak deiik lkelerde gezi ve incelemelerde bulundu. 19191921 yllar aras

  Japonya ve inde konferanslar verdi. 1928 de Sovyetler Birliinin okullarn ve eitim

  sistemini inceledi. 1924te Atatrkn daveti zerine Trkiye seyahatine kt. Trk

  eitim sistemi zerinde tetkik ve incelemelerde bulunarak bir tavsiye raporu hazrlad.11

  Dewey 1952 ylnda ABDde ld.

  Dewey, nde gelen Amerikan filozoflarndan biri, hatta bir iddiaya gre en

  bydr. Deweyin bir Amerikan filozofu olmas corafi olgu biiminde mensubuolduu ve yaad lkeye binaen basit bir ifade olmaktan ok Onun felsefesinde

  Amerikalln belirgin bir ayrmla etkin olmasdr. 19. yzyl Amerikan

  demokrasisinin filozofu olarak da grlen Dewey12 felsefi dncelerini ylesine

  baarl bir biimde yaatt ki, bu dnceler Amerikan halknn yol gstericisi ve

  vicdan oldu. Bu etki ile bir kuak iin, Dewey fikir beyan ettii mddete

  aydnlatlmadk bir konu olmadn sylemek bile abartsz sayld.13

  * lgin bir tesadftr ki Dewey btn felsefesini Darwinin bu kitapta ileri srd teoriler zerine temellendirmi,her frsatta vurgu yapm ve hatta Darvinin Felsefedeki Etkisi (The Influence of Darwin on Philosophy) konulubir ders vermi, bu ders metni daha sonra ayn balk altnda yaynlanmtr. Bkz. John Dewey, The Influence ofDarwin on Philosophy,New York: Henry Holt and Company, 1910.

  9 Gerald L. Gutek,Eitime Felsefi ve deolojik Yaklamlar, ev. Nesrin Kale, Ankara, topya Yay, 2001, s. 93.

  10 John R. Shook,Amerikan Pragmatizminin ncleri, ev. Celal Trer, stanbul, niversite Kitabevi, 2003, s.109.

  11 Jay Martin, The Education of John Dewey, New York, Columbia Universty Press, 2002, s. 337.

  12 Robert Horwitz, John Dewey History of Political Philosophyinde, Edit: Leo Strauss & Joseph Cropsey,Chicago, The Universty of Chicago Press, 1987, s. 851.

  13 Robert B. Talisse, On Dewey The Reconstruction of Philosophy, New York, Wadsworth, 2000, s. 1.

 • 8/7/2019 John Dewey Ve Demokratik Egitim John Dewey and Democratic Education

  17/90

  8

  Bir toplum filozofu olarak Dewey, yaad lkenin, Amerikann sosyal

  meseleleri ile youn olarak ilgilendi. zellikle eitim, demokrasi, zgrlk gibi

  konularda etkili grler ne srd. Bu dnceleri onu dnya apnda bir ne

  kavuturdu. Onun ncelikli amac Amerikan dncesinde bir aydnlanma meydana

  getirmekti. Dewey ok geni bir yelpazede, sosyal psikoloji, ahlk, eitim, siyaset,

  mantk, epistemoloji, din, doa gibi pek ok alanla ilgili grler belirtmitir.14 John

  Dewey ok ynl bir filozof, ayn zamanda ok etkili dncelere sahip bir eitim

  reformcusudur. Dewey, tm felsefenin eitim felsefesi olarak grlebileceini ifade

  eder. Zaten Onun felsefesinin byk bir ksm eitim felsefesidir, geriye kalan ksm

  ise bunun temellendirilmesidir. O, ABDnin eitim sistemini yeniden yaplandran ve

  pragmatizm olarak anlan Amerikan dncesini eitime uygulayan en nl Amerikandnrdr.

  1.2 John Dewey ve Pragmatizm

  Btn grlerinde pragmatik dnceye sadk kalan ve bu dncenin

  nclerinden olan William Jamesten olduka etkilenen Dewey, psikolojisini ve eitim

  anlayn da bu ynde gelitirmitir. Kukusuz Deweyin felsefesine damgasn vurandnce pragmatizmdir. Onun dnyaca tannmasn salayan da, ileriki blmlerde

  daha ayrntl bir biimde ele alnaca zere, eitimle ilgili dnceleridir. imdi John

  Deweyin dnce sistemini daha iyi anlamak asndan Onun yetitii dnce

  geleneine, ayn dncenin ortak temsilciliini yapt ve karlkl etkileimde

  bulunduu filozoflara ksaca deinmek ve Onun felsefesini bu erevede

  deerlendirmek yararl olacaktr.

  1.2.1 Pragmatizm nedir?

  Pragmatizm 19.yy sonu ve 20.yy balarnda ngiltere ve Amerikada ortaya

  kan ve daha sonra Amerikann milli felsefesi haline gelen bir felsefe akmdr.

  18.yzyln ikinci yarsnda ngilterede ahlk ve siyaset felsefesine ilikin argmanlarla

  yararclk adyla ortaya kan ve ilk izleri Jeremy Benthamda grlen sonra John Stuart

  14 Frederick Mayer, Yirminci Asrda Felsefe, ev. Vahap Mutal, stanbul, Dergh Yay, 1992, s. 82.

 • 8/7/2019 John Dewey Ve Demokratik Egitim John Dewey and Democratic Education

  18/90

  9

  Mill tarafndan biimlendirilen bu dnce akm15 daha sonra eitli dnmlerle

  Amerikada pragmatizm ad altnda gelime alan bulmutur. Millin felsefesi yararclk,

  utilitarizm (utilitarianism) olarak, Amerikan dncesi ise pragmatizm olarak bilinir.

  Yalnz her ikisi de fayday temele almalar bakmndan faydaclk ya da yararclk

  olarak nitelendirilir. Pragmatizmin dnyaca tannmasn salayan Amerikal filozof

  William James, Pragmatizm adl eserini, Zihnin pragmatik akln ilk kez

  kendisinden rendiim ve bugn hayatta olsayd onu liderimiz olarak dnmekten

  zevk duyduum John Stuart Millin ansna eklinde bir ifadeyle Mille ithaf etmitir.16

  Millin dncesi (utilitarianism), hazc ahlk anlayyla bireyin mutluluunun yan

  sra toplumun mutluluunu da gzeten, empirik temelli, eylemlerin faydal klnmas ve

  haz vermesi prensibine dayanr ve daha ok ahlk ve siyaset felsefesinde kendinigsterir. Pragmatizm (faydaclk), utilitarizmden (yararclk) belirgin izler tamasna

  ramen yine de farkl bir kulvarda boy gsterir.

  Faydaclk olarak bilinen pragmatizm, etimolojik olarak pratikten tremi, ie,

  eyleme dnk, uygulanmas amalanm olan dnceyi karlayan pragmatikin

  dnsel biimini vurgular ve felsefede ilk kez Charles. S Peirce tarafndan

  kullanlmtr17 Amerikan pragmatizmin kurucusu Peirce, pragmatik terimini, deneysel

  sonular belirtmek amacyla Kanttan aldn syler. Yalnz Peircen bir pratik

  karakterden bahsetmesi, salt szl tartmalardan saknmak bir tarafa, sadece bir lt

  hatrlatmak iindir.18 Ki bu lt pratik faydadr ve pragmatizm daha nce var olan

  dncelerden de faydalanarak kendini bu lte gre yaplandrr. William Jamesn da

  belirttii gibi; pragmatizm yepyeni bir ey deildir, pek ok ynden eski felsefi

  yntemlerin izini tar. rnein, sadece tikellere bavurma bakmndan nominalizmle,

  pratik bak asyla utilitarizmle, ve sylemsel zmlemelere ve metafiziksel

  soyutlamalara kar kmakla da pozitivizmle bir uyuma ierisindedir. talyan pragmatisti Giovanni Papini yapt analojide pragmatizmi btn odalarn ortasnda

  bulunan ve onlar birbirine balayan bir otel koridoruna benzetir. Tpk bu koridor gibi

  pragmatizm de btn teorilerin tam merkezinde yer alr. Her bir teori bir ekilde

  15 Ahmet Cevizci,Paradigma Felsefe Szl, stanbul, Paradigma yay, 2005, s. 1746.

  16 William James,Pragmatism and four essays from The Meaning of Truth , New York, Meridian Books, 1959, s. 11.

  17 William James,Faydaclk, ev. Tufan Gbekin, Ankara, Yeryz Yay, 2003, s.28

  18 John Dewey,Essays in Experimental Logic, New York, Dover Publications, Inc, 1916, s. 330.

 • 8/7/2019 John Dewey Ve Demokratik Egitim John Dewey and Democratic Education

  19/90

  10

  pragmatizme alr, o da bunlarn kendine dnk ynn ele alr, fakat hepsi de

  birbirinden farkl olmasna ramen kendi alanlarna gitmek iin bu koridordan gemek

  zorundadrlar. Bu balamda pragmatizm elde edilmi bir takm sonular deil, sonulara

  ulamada bir yntem olarak aratrmac bir tutum sergilemektir.19

  Felsefi temelleri Antik Yunanda presokratik dneme kadar uzanan pragmatizm,

  insan temele alarak, sofistlerin kukuculua ve dogmatizme kar karak ileri

  srdkleri, insan her eyin lsdr prensibini benimsemi hmanist karakterli bir

  dncedir.20 Ayrca pragmatizm, ontolojik anlamda Herakleitosun her ey akar,

  insan da iine alan her ey, sreklilik arz eden bir oluum halindedir ve bu olu

  ierisinde srekli deiime urar21 eklindeki grleri ile badar niteliktedir. Bu

  erevede pragmatizme gre, deimeye bal insan eylemlerini kendine faydal klmak

  amacyla eylemin amacnn ve verdii faydann lsnn sorgulanmas esastr.

  Hakikat aray diye bir ey yoktur, her trl dnme etkinlii salt problem zme ile

  ilgili bir konudur, inanlar ise eylem alkanlklarna tekabl eder, yoksa gereklie

  ilikin tasarmlar deildir.22 Pragmatist epistemolojide bilginin doruluu ve deeri

  verdii faydayla llr. Pragmatizm doruluu ve gereklii tek tarafl olarak sadece

  eylemlerin sonularyla deerlendirir ve onlar yalnzca fayda asndan irdeler. nemli

  olan sorunun zmne katkda bulunmaktr. Bilgi sorun zc bir aratr, eylem

  bilgiye de, dnceye de prensip olarak stnlkldr.23 Pragmatizmin balca

  temsilcileri, Amerikan filozoflar; Charles. S Peirce, William James ve John Deweydir.

  Amerikan pragmatizmi Mill ile sistematikleen ngiliz utilitarizminden farkl olarak,

  daha somut bir biimde gndelik yaamn iinde fayday esas alr ancak buradaki fayda

  prensibi, aslen eyleme dnk kolayl ifade etme asndan ie yararll betimler.

  Pragmatizmin nemli isimlerinden biri de bu almann konusu olan ve ileride

  daha kapsaml bir ekilde ele alnacak olan John Deweydir. Peirce, James ve Dewey

  lsnden ayr olarak pragmatizmin modern temsilcileri arasnda George Herbert

  Mead, Clarence Irving Levis, Richard Rorty gibi isimler gelir. zellikle Rorty,

  19 James,Faydaclk, s. 31.

  20 Necmettin Tozlu,Eitim Felsefesi, stanbul, MEB Yay, 1997, s. 57.

  21 Walther Kranz,Antik Felsefe, ev. Suad Y. Baydur, stanbul, Sosyal Yay, 1994, s. 58.

  22 John Dewey,Demokrasi ve Eitim, ev. Tahsin Ylmaz, zmir, Ege niv Edebiyat Fak Yay, 1996, s. 376.

  23 James,Faydaclk, s. 33.

 • 8/7/2019 John Dewey Ve Demokratik Egitim John Dewey and Democratic Education

  20/90

  11

  Deweyin dncelerini yeniden ele alm ve onun sosyal felsefesi zerine pe ok

  inceleme ve almalar yapmtr.

  1.3 John Deweyin Felsefesi

  John Dewey, C.S. Peirce ve William Jamesin dncelerini sentezlemi ve

  pragmatizmi, mantksal ve ahlki bir analiz teorisi olarak gelitirmitir.24 Dewey,

  Charles Darwinin biyolojik evrim ve doann olu teorisinden ylesine etkilenmitir ki,

  sanki gerei yeni kefetmi gibi drt elle sarlm ve btn dncelerini bu teori

  zerine temellendirmeye almtr. Darwinin evrim teorisi, ilk olarak, canl trlerinin

  tek tek yaratlmadklarn, aksine hepsinin bir ya da birka ilkel atadan uzun bir evrimsonucu trediklerini ve bugn hayatta kalan her tr, neslinin devamn deimeden

  srdremeyeceini savunur. Evrim bir bakalama ve deime srecidir, var olma

  mcadelesinde, srekli deime halindeki doal, evresel artlara gre yenilenebilen

  trler ancak kendilerini gelecee aktarabilir. Bu mcadelede en uygun olann hayatta

  kalmas biiminde devam eder ve bu evrimle kazanlm bir yetenektir.25 Evrim teorisi,

  ontolojik anlamda imdiye dek ne srlen dncelerin pek ouyla atk

  durumdadr. Buna bal olarak da zerlerine temellendirilen dier dnceler ile de biratma sz konusudur. Bu teorinin kabul edilmesi dier dncelerin temelinden tula

  ekmek gibi, onlarn yklp bu temel zerine yeniden inasn gerektirir. Bu nedenle

  Dewey geleneksel olan ne varsa pek ounu reddetmi ya da onlar evrimselcilie

  uyarlayarak felsefede yeniden yaplandrma yoluna gitmitir.26 Onun birok alanda

  fazlaca eser vermesinin sebebi de budur.

  Dewey, Hegelci bir mantkla geleneksel epistemolojik sje-obje ilikisine kar

  karak byle bir dalizmi reddetmi, evrimselcilie bal olarak, insan biyolojik

  evrimin bir rn ve dolaysyla da, organik bir btn eklinde srekli bir oluum

  ierisinde olan doann bir paras olarak dnmtr. Ona gre, evrim kuramnn

  felsefi anlam, basit organik yaamdan insana dein uzanan birbirine balantl organik

  yaama geiin srekli olmasnda yatmaktadr.27 Fakat Dewey, Hegelin geist

  24 A. Kadir en,Bilgi Teorisi, Bursa, Asa Yay, 2001, s. 240.

  25 Bal, a. g. e., s. 16.

  26 Talisse, a. g. e., s. 32.

  27 Dewey,Demokrasi ve Eitim, s. 373.

 • 8/7/2019 John Dewey Ve Demokratik Egitim John Dewey and Democratic Education

  21/90

  12

  dncesinden etkilenerek ie balasa da daha sonra bunu yadsmtr. Dewey Hegelin

  geist dncesinin yeni tuhaf bir mantk, kesinlik ve tanr anlay ortaya koyduunu,

  bylece rasyonalizme vardn belirtir ve geleneksel metafizik kapsamnda eletirir.28

  Fakat Deweyde, Hegelin monist (teki) dncesinin, deime ve gelimeye dayal

  diyalektik tarih felsefesinin etkisi, devam etmi ve bunu eklen benimseyip evrimselci

  bir manta brndrp doallatrarak29 Kantn transandantal felsefesi ile

  harmanlam ve ngiliz empirist geleneini de eletirerek bunda bir yeniden

  yaplandrma yoluna gitmi, srarla deneyselcilii savunmutur.

  Deweyin felsefesi, eylemleri deneyimle e tutmas ve bilmeyi deneyime

  dayandrmas bakmndan experimantalizm (deneyselcilik), pragmatist dnce

  izgisinde, pratik olarak, dnce ve eylemleri gerek yaamdaki sonularyla lmesi bakmndan eylemsel faydaclk, bunlar aralar olarak belirlemesi bakmndan da

  enstrmantalizm ya da arasalclk, olarak bilinir.

  1.3.1 Felsefenin anlam ve felsefi yntem

  Dewey, felsefenin anlamn ve yntemini belirlerken ie geleneksellii

  eletirerek balar. Deweye gre geleneksellik felsefeyi ylesine kuatmtr ki, bunu

  felsefenin tanmnda dahi grebiliriz. Tanmlarn ou, kusursuzluk, phesiz gereklik

  gibi kavramlarla karlanr. Klasik terminoloji bizi geleneksel metafizie srkler.30

  Dewey, zellikle Yunanca bilgelik sevgisi (philo-sophia) olarak yaplan felsefe tanm

  zerine younlar ve onu eletirir.

  Dewey, bu bilgelik sevgisinin (felsefenin) iyiye adanmlkta hayatn idamesi

  iin bir anlam tadn ifade eder. Bu konu bilmeye ilikin yanyla yaant durumunda

  byk oranda baka ynlere doru kayar. Pratik olarak ise bunlarn anlamlandrlmas

  ve en iyi ekilde dnlp ayrtrlmasnn bir meselesidir. nsan metafiziksel ya da

  tamamen bilimsel, deersiz ve sabitlenmi olmaktan ok doal olarak felsefiktir. Sayg

  ve hrmet belirtir bir nitelendirme ve atfedilen kutsiyet ile bilgelik olarak adlandrlan

  meseleye ngr ile yaklalmas insann doal olarak bilgiyi, iyiye ulama ktden

  kanma noktasnda sadece onun baar-baarszlk ilikisi uruna el stnde tutmasna

  28 John Dewey,Experience and Nature, London, George Allen & Unwin, Ltd, 1929, s. 50.

  29 Richard Rorty,Felsefe ve Doann Aynas, ev. Funda Gnsoy Kaya, stanbul, Paradigma Yay, 2006, s. 11.

  30 Dewey, a. g. e., s. 51.

 • 8/7/2019 John Dewey Ve Demokratik Egitim John Dewey and Democratic Education

  22/90

  13

  yol amtr. Bu insann yapsal bir zelliidir. Bunun ideal bir hakikat olarak salk

  verilmesi insana hibir ey kazandrmaz, ayn ekilde, insann kendini izahnda ekici

  ve honutluk verici olan ya da yaln gereklik iin saf hakikati kendine zg ilikide

  akla mal etmesi de ona hibir ey kazandrmaz. lk yol dogmay zendirir ikincisi de

  miti ifade eder. Bu balamda bilgi sevgisi, bu sevgi uruna adanm ahlki bir

  idealdir.31 Gerekliin ahlki idealler ile karakterize edilmesi, onun doal btnle ve

  bilime aykr bir biimde metafiziin alan iinde ele alnmasna yol aar. Nitekim yle

  de olmutur, geleneksel gl alkanlklar insan ve doasn btnlnden ayr olarak

  ele alnm ve metafizie ynelmitir. Ahlk teorileri her frsatta metafiziksel

  blnml krklemitir.32 Dewey bu noktada pozitivist tavrn glendirerek

  konuya, Kantn saf pratik akln diyaektiinde yapt, saf pratik aklla saf teorik aklnalann, baka bir deyile felsefe ve bilimin alann ayrma abasn andrr mahiyette,

  fakat yine de akl teorik ve pratik olarak ayrmasn ve bir idealin varln ve bunun

  doann kendisinden farkl bir yerde zne numen ilikisi erevesinde ele alnmasn

  yadsyarak farkl bir bak as ile yaklar.33 Ona gre felsefe bir bilim olmamakla ve

  de felsefenin bilim d boyutlar da mevcut olmakla birlikte34 felsefe insann doal bir

  zelliidir fakat bu bir ideale deil pozitif anlamda bilime dolaysyla da doaya yneli

  olmaldr. Bu yneli insana onu dolaysyla da kendini bilme yoluyla zgrlnkazandrr.

  Dewey, felsefenin insani bir nitelik olarak btnl bilme istei olduu ve

  kendi bana bir bilim olmas bir yana onun bilimsel bilgi ile ayrld noktasnda Kant

  ile hemfikir olmasna ramen Kantn btnl metafiziksel ve ahlki bir ideal olarak

  belirlemesi ve ona ynelmesini tpk Platon ve Aristoteleste olduu gibi bir

  blnmle ve doann dnda baka bir gereklie ima olarak grr ve bu ynyle

  eletirir.

  35

  Dewey, felsefe ya da bilgelik sevgisi olarak izah edilen eyin doaya ait birey olduunu ve bu erevede ele alnmas gerektiini ifade eder. Ona gre, bilgelik,

  dnyevi olann, yani insann idaresine bal olmasna ramen insan, onu gerek artlarn

  31A. g. e., s. 51.

  32 John Dewey, Human Nature and Conduct: An Introduction to Social Psychology, New York, Modern Library,1922, s. 43.

  33A. g. e., s. 44.

  34 Rorty,Felsefe ve Doann Aynas, s. 236.

  35 Dewey,Experience and Nature, s. 56.

 • 8/7/2019 John Dewey Ve Demokratik Egitim John Dewey and Democratic Education

  23/90

  14

  anlalarak hayat aknn dzenlenmesinden ziyade dogma ve klt vastasyla onun

  lmsz ve snrszla ilikisi zerinde durmutur.36 Hlbuki kendisi de doayla bir

  btndr ve onun dnda herhangi bir gereklik sz konusu deildir. Bilgelik, bu

  erevede insann kendisine yneliidir. Bilimsellik de bu anlamda olumlanr. Deweyin

  felsefi yntemi de bu erevede ekillenir.

  insan doasyla bir btndr ve her ey bu btnlk ierisinde ele alnmaldr

  parolas ile yola kan John Deweyin, dncelerine ontolojik ve epistemolojik bir

  temel oluturma abalar onu yeni bir metafizik arayna itmi ve geleneksel metafizii

  reddedip, aslnda Ona gre metafizik olmayan fakat yine de metafiziin yerini almas

  sebebiyle felsefi adan metafizik saylabilecek evrimselci doal bir metafizik

  (natralistik metafizik ya da deneysel natralizm) kurmaya uramtr. Bu balamda,Dewey ie felsefi metodunu belirlemekle balar.

  Ona gre, tek yntem, modern bilimin bak asyla zerinde zgrce karara

  varlan deneysel natralizmdir. Bu metot takip edildiinde, ilk nce geleneksel olarak el

  stnde tutulan pek ok deer, dnce ve yarglarn doayla tutarszlklarn ortaya

  kararak onlar rtr ve yok eder. Fakat asl amac yok etmek deildir. Deweyin

  deyimiyle, deneysel natralizm taneyi samandan ayran bir yelpazedir. Saman ok

  deerli saylmasna ramen yalnzca saman gider tane kalr.37

  Doaya sadk kalan birdeneysel yntem ona aykr hibir eyi korumaz, o ne bir sigorta aygtdr ne de

  mekanik bir antiseptik. Fakat yeni bir dnyann aknl karsnda yeni ideal ve

  deerleri yaratmak iin canllk ve cesaret ile fikirlerin olumasna olanak salar.38 Bu

  sebeple natralistik deneyselcilik insann zgrlk yolunda kendini ve dolaysyla da

  doay anlamasnda en iyi ve doru yntemdir ve bu modern bilimin yntemidir. Fakat,

  geleneksel felsefede bu yntemin tam bir kabul grmemesi Dewey tarafndan esefle

  karlanr.

  36A. g. e., s. 55.

  37A. g. e., s. iii.

  38A. g. e., s. iii.

 • 8/7/2019 John Dewey Ve Demokratik Egitim John Dewey and Democratic Education

  24/90

  15

  1.3.2 Geleneksel ve modern felsefenin eletirisi

  Deweyin bak asyla, evrim teorisi gerein ta kendisine iaret etmitir. Buna

  ait bir felsefi temelin oluturulmas da bir yeniden ina giriimiyle irdelenmedik,

  aydnlatlmadk hi bir nokta kalmamas gibi bir endieyi beraberinde getirir. Bu

  sebeple Dewey balangtan 20. yzyln ilk yarsna kadar tm felsefe tarihini gzden

  geirmi, kayda deer bulduu noktalarda karm ve eletirilerde bulunmutur. Burada

  konu btnl asndan ana hatlaryla belli ballar ele alnacaktr.

  Dewey geleneksel felsefe eletirilerini ilkadan ve zellikle de Yunan

  dncesinden balatr ve deneysel yntemin benimsenmemesinin sebebini toplumsal

  inan, deer yarglar ve ahlki alkanlklarn baskn gelmesine balar. Ona gre,

  Yunanistanda yaratc tasavvur genellikle sanat ya da zanaat biimde ortaya km, ne

  zaman bir hareketlenme iinde olsa hemen bir ekilde, mutlak, phe edilemez olarak

  sabitlenmi inan ve alkanlklar ile badatrlarak onlarn glgesi altnda gerek

  anlamndan sapm ve tutsak olarak var olmutur. nk sosyal snflarn ve kleliin

  var olduu siyasal yaplanma zgrlk yolundaki bu dnceleri kendi ileyiine bir

  tehdit olarak grm ve msaade etmemitir. Bu tahakkme ramen Atinallar gzlem,

  aratrma ve akl yrtme zgrl ve olaan st mantksal muhakeme gc

  kazanmlar fakat deneysel yntemin genel ve sistematik ilevini ertelemi, gz ard

  etmilerdir. Zaten yaratc dnce mteebbisleri de genelde sosyal snf olarak sadece

  kleliin bir stnde olan zanaatkr ve ii snfndand. Bunlarn gerek bilgi ve

  yntem anlaylar da saygnlk ve otorite eksikliinden dolay sanatsallktan yoksun ve

  yavand.39 Bu da pek kayda deer bir mahiyette deildir.

  Bunlara ramen, bu mutlakyeti Yunan dncesi ierisinde nadir de olsa umut

  verici gelimeler de yok deildir. Deweye gre, filizlenmeye balayan sofistik dnce

  biimi bunun en gzel rneidir. Fakat sofistlerin phecilii geleneksel mutlakyetiYunan dncesi ile att iin Platon ve Aristoteles tarafndan eletirilmi ve

  dlanm, bu da sofistlerin kt bir ne sahip olmalarna, toplum tarafndan inanlara

  ters dnceler ileri srdkleri gerekesiyle sulu saylmalarna yol amtr. Toplumun

  bu nefreti, pheciliin ilk izlerini grebileceimiz Sokratesin de sofistler ile ayn

  dnceleri paylat iddiasyla ldrlmesine sebep olmutur.40

  39 John Dewey,Reconstruction in Philosophy, New York, Mentor Books, 1953, s. 36.

  40A. g. e., s. 37.

 • 8/7/2019 John Dewey Ve Demokratik Egitim John Dewey and Democratic Education

  25/90

  16

  Her trl dalizme kar olan Dewey, bu konudaki eletirilerini Platon zerine

  younlatrr ve Onun iki dnya grn (grnler dnyas - idealar dnyas)

  blnmle ve dolaysyla da epistemolojik dalizme vard iin kabul edilemez

  olarak nitelendirir. Deweye gre Platonun grnler dnyas diye nitelendirdii yer

  bizim sradan deneyimlerle yzletiimiz deime ve bozulmann dnyasdr. Bu dnya,

  biz tecrbe edeli beri srekli bir deiim halindedir, bu deiim ierisinde yeni olan bir

  eyin bilgisine sahip olmak imknszdr. Bu nedenle byle bir dnya hatalarla dolu,

  anlalmazdr. Platon da bizzat bunun farknda olmakla birlikte, ayrca adalet ahlk gibi

  deerlerin de bu dnyada mkemmel olarak bulunmasnn olanaksz olduunu

  dndnden dolay grnler (glgeler) dnyasna karlk her trl mkemmellii

  ve gereklii barndrdn iddia ettii idealar dnyasn ileri srer. 41Deweye gre, Platonik dnce asndan bilgi, tmel bilgi eklinde bilimsel bir

  karaktere brndrld iin deerini yitirmitir. nk bilimin ilgilendii deiimler

  dnyas metafiziksel bir ekilde ayrlm, onun bilinme biimi kendine zg inan,

  tutum ve yntemlerle aklanm ve felsefi refleksiyon epistemolojik olarak

  aalanmtr.42 Dncenin kendi zerine kvrlmas, dnmesi anlamnda refleksiyon,

  dncenin deeri ve geerliliinin snand, belirsizlik, phe, ok seeneklilik,

  aratrma, hipotez, varsaymsal deneme ya da deney gibi kesin bir sonuca varmametkenlerin oluturduu durumlarda ortaya kar ve dalistik metafizik iin olduu kadar

  idealist ontoloji iin de hayati derecede nem tar. Fakat naturalistik metafizik,

  refleksiyonu, bizzat kendisi olarak doada meydana gelen olaylar zerine younlamak

  ve onlara bir anlam vermek maksadyla ele alr ve bu ynyle snrlar. 43 Baka bir

  deyile natralistik metafizik, refleksiyonun bilimsel bilgi anlayyla badaan ynn

  benimsemitir. Deweyin burada srarla zerinde durduu nokta Pltoncu idealizmin

  felsefi bilgiyi tmelin yani idealarn bilgisi olarak bilimsel bilgi biiminde dnmesi vevarlk ve bilgi anlamnda bir ayrma gitmesidir.

  Deweye gre, bu ayrmlar felsefeyi aralarnda farkl varlk trlerini barndran

  metafiziksel dalizme srkler. Ayrca Platonun felsefesinde grnler dnyas ve

  idealar dnyas arasnda zde metafiziksel bir kartlk vardr. Bu da fakl bilgi trleri

  41 Talisse, a. g. e., s. 25-26.

  42A. g. e., s. 26.

  43 Dewey,Experience and Nature, s. 68.

 • 8/7/2019 John Dewey Ve Demokratik Egitim John Dewey and Democratic Education

  26/90

  17

  arasndaki kartl yani epistemolojik dalizmi krkler. Bu erevede, Dewey

  Aristotelesin Platona ynelttii eletirileri de destekler. Deweye gre, gereklik ve

  esas ideal bizzat bir btn olarak doann kendisidir ve gerek bilimsel yntem olan

  deneyim yoluyla aratrlr.44 Fakat Platonun, duyusal deneyim maddi nesnelerin

  yanltc dnyas ile balant eklinde olduu iin gerekliin bilgisini ortaya koyamaz,

  ancak akln kendine has yetileri doru bilginin gerek nesneleri olan idealar

  kavrayabilir eklindeki dncesinin, deneyimi ve dolaysyla da bilimi, idealar

  dnyasndan daha aada kalan grnler dnyasna indirgediini ve bylelikle

  aaladn, bunu da geleneksel Yunan inanlarn muhafaza etmek iin yaptn ileri

  srer. Dewey Platonik dalist ve rasyonel dncenin felsefe tarihi ierisinde inan ve

  alkanlklara bal olarak farkl biimlerde, Aristoteleste Form-Madde, St.Augustinusta Tanr-Yaratma, Descartesda Ruh-Beden, Kantta Numen-Fenomen

  eklinde geleneksel olarak devam ettiini belirtir.45 Bunu kayg verici olarak

  nitelendirir.

  Hatta iin bir baka kt yan, dier sistematik filozoflar; Plotinus, Marcuse

  Aurelyus, St. Thomas Aquinas, Spinoza ve Hegel bile bilgi anlamnda rasyonalist bir

  tavr taknarak bu inan ve alkanlklar koruma ve onlara uygun dnceler gelitirme

  yoluna gitmilerdir.46

  Bunun sebebi de, antik Yunan dncesinde inanlara vetoplumsal alkanlklara ters dmeme, ortaada byk ounlukla modern dncede

  ise ksmen Hristiyan teolojisine uygunluk endiesi ile aklanabilir. Dewey

  rasyonalizm, dalizm, deimeye kapallk ve geleneksel metafiziin kaynaklan

  sebebinin zellikle bilimsel, deneysel bilgiden yoksunlua bal olarak ortaya kan,

  inanlara dayal bir tr endie ve korku olduunu iddia eder47 ve geleneksel metafizik

  eletirilerini srdrr.

  Dewey dnce tarihi ierisindeki metafiziksel blnmln ve her trdalizmin zellikle Platondan kaynaklandn dnr ve bu tr ayrmlarn her naslsa

  sadece spritualist felsefeye dayanan filozoflarla snrl kalmadn ileri srer. Buna

  kant olarak Demokritosu gsterir ve Onun maddeci bir filozof olmasna ramen

  44 Dewey,Reconstruction in Philosophy, s. 95.

  45 Talisse, a. g. e., s. 26.

  46 Dewey,Reconstruction in Philosophy, s. 96.

  47A. g. e., s. 109.

 • 8/7/2019 John Dewey Ve Demokratik Egitim John Dewey and Democratic Education

  27/90

  18

  Platonun idea fikrini ondan aldn belirtir. Aslnda Demokritosun ideas Platonun

  ideasndan radikal bir biimde farkllk gstermesine, yani maddeye dayal bir karakter

  tamasna ramen, bitmi, oluumunu tamamlam, sarslmaz mutlak gereklii iaret

  eden bir ileve sahiptir. Deweye gre bu iki filozof da sarslmazlk, mutlakyet iin ok

  fazla gayret gsterdi ve nihayetinde byle bir sistem kurdu. Demokritosun geleneksel

  ya da sradan deneyimde arke tipi (ilk sebep) olarak gsterdii, salam blnemez

  atomlar, Platonun olaanst akna tekabl eder. Empirik izlenim ve nermelerin

  ortaya koyduu ey Onun idealar aleminin tamamlayc kopyas olmakla birlikte,

  Platonik idealar teorisinin, tek bana bamsz halde var olan betimleyen modern

  matematiksel yaplar teorisine de karlk gelir.48

  Deweye gre her ne zaman ve her nerede bir deime sz konusu olsa bunakar yetersiz, eksik bir ilgi ile bir istikrarszlk ya da tamamyla bir ilgisizlik beliriyor.

  nk deime, kusurlu, sonlu, var olusuzluk gibi kavramlarn gndeme gelmesini

  salar. Bu ise, tamamen gerekliin deimezliine ilikin yerleik kanlara bal olarak

  mkemmel mutlakyet peinde olanlar hayli rahatsz edicidir. lgisizliin sebebi de bu

  olsa gerek.49 Dewey, Dnce tarihi ierisinde nadiren de olsa yalnzca Heraklitos ve

  Lao Tzunun aka deime zerine younlap, deimenin doasn az ok

  aklamaya girierek naturalistik metafiziin ekillenmesi yolunda fikir beyan ettiinibelirtir.50 Bu deime prensibi ile tamamlanm evrimselci btnlk, Deweyin

  naturalistik metafiziinin temel dayanak noktas, yeniden yaplandrmann en temel

  ltdr. Bu adan, Dewey iin doann parolas deimedir ve bu da kuramsal olarak

  Heraklitos ve Lao Tzu ile belirginleen ve Darwinin evrim teorisi ile somutlaan bir

  fenomendir.

  Deweye gre, modern felsefe geleneini Descartes, Locke ve Kant a balayan

  eyin insansal eylemlerin sonulardan nce apriori bir prensibe dayandrlabilecekakln aikr olarak mevcudiyetidir51 ki, deneysel natralizm asndan bunun kabul

  hibir ekilde mmkn deildir. Bilen bilinen ilikisi ierisinde bu ikilinin her biri

  doadan bamsz, kendi bana, birbirinden ayr deildir. Hepsini kapsayan ve hepsinin

  48 Dewey,Experience and Nature, s. 57.

  49 Dewey,Reconstruction in Philosophy, s. 96.

  50 Dewey,Experience and Nature, s. 48.

  51 Rorty,Felsefe ve Doann Aynas, s. 15.

 • 8/7/2019 John Dewey Ve Demokratik Egitim John Dewey and Democratic Education

  28/90

  19

  bir paras olduu organik bir btn halindeki doada, znenin kendine ait bir paray,

  dolaysyla da kendini bilmesi sz konusudur ki bu da apriori bir nclle deil

  deneyimsel aktivitenin sonucuyla mmkndr.

  1.3.3 Felsefenin yeniden inas

  zerine basa basa belirtmekte yarar vardr ki, Deweyin felsefede yola k

  noktas, Helgelin tarihsel diyalektiktii ve monist geist dncesidir, fakat daha

  sonra bunu yadsm olmakla birlikte etkisinden kurtulamam ve bu ynde gelitirdii

  dncelerini Darwinci evrimselcilik ile temellendirmitir. Evrimselcilik ise geleneksel

  felsefe ve metafizik ile byk lde uyumazlk ierisinde olduundan, zerine

  temellendirilecek dnceleri bambaka bir eksene sokarak felsefenin yeniden inasn

  gerekli klar. Bu nedenle Deweyin dncesinin ana karakteri felsefenin yeniden inas

  (reconstruction) biimindedir. Geleneksel felsefenin amac somut gereklii bulmak

  iin felsefi bir metafizik kurmaktr. Fakat Dewey doal genetik oluumun (evrim

  teorisi) her tr metafizie ve metafiziksel blnmeye keskin bir biimde son verdiini

  dnr52 ve bunu insan dncesinde bir devrim sayar. Ona gre, alar boyu

  insanlar, eitli bulular gerekletirmitir. Fakat sadece 20. Yzyl yaratma sreci

  nin kefine ayrlmtr.53 Ona gre, bu genetik biyolojik yntem 19. yzyln son

  eyreinde ortaya kan, muhtemelen en byk bilimsel bulutur ki, bunun ana

  dncesi de, kendini gerekletiren bir oluumun gereklik olarak alglanmasnn

  yegne yolu bu olu srecini ele almak ve gelime biimindeki evreleri

  gzlemlemektir.54 Bu sebeple Dewey, geleneksel dnceye kar kp, felsefede

  yeniden yaplandrma yoluna gitmi, insann doann ayrlmaz bir paras olmas

  dncesini temele alarak, kuramlarnn temeline organikliin metafiziini

  yerletirir.55 Gerekliin de pek ok farkl etkene (araca) bal olduunu ve bu

  etkenlere gre deitiini ileri srerek, bu deiim, gereklii ve onun bilgisini bir tr

  pragmatik rlativiteye balar.

  52 Dewey,Experience and Nature, s. 58.

  53 Nuray Sungur, Yaratc Dnce, stanbul, Evrim Yay, 1997, s. 83.

  54 Dewey,Demokrasi ve Eitim, s. 241.

  55 Bertrand Russell,Bat Felsefesi Tarihi 3, ev. Muammer Sencer, stanbul, Say Yay, 1997, s. 192.

 • 8/7/2019 John Dewey Ve Demokratik Egitim John Dewey and Democratic Education

  29/90

  20

  Deweye gre, varlk ve onun gereklii deimeye bal olarak

  ekillendiinden ya da insan tarafndan baka trl alglanma biimi olmadndan,

  somut gereklik elde edilemez, bu nedenle de en iyisi somut kltrde yerleik deerlere

  gre gereklie ne anlam verildiini bulmaktr. Bu da, amalar ierisinde barndran

  aralarla, baka bir deyile, bir btnlk ierisinde deneyime dayal insan eylemlerinin

  sonularyla mmkndr. Gerekliin bilgisi, yalnzca gncel olaylarn gelecek

  sonularyla elde edilebilir56, bu da pragmatik doruluktur, fakat deimeye bal olarak

  yine de phe edilemez deildir. Dewey, deneyimin biyoloji vastasyla dnceye ciddi

  bir biimde katkda bulunduunu varsayar ve o gnk biyoloji biliminin bu gerei

  ortaya koyamadn iddia eder.57 Deweyin bilgi gr bir anlamda bilimsel bilgiyi

  niteler.

  Deneyim bilmenin ana unsurudur, bilme bir tr eylemde bulunmaktr. Ontolojik

  anlamda insan doann bir paras olmas sebebiyle, bilgisi sje-obje ilikisi

  erevesinde deil deneyim yoluyla eylem olarak kendinde ortaya kar.58 Birey

  (organizma) bu ekilde deneyimlerle doal ve sosyal evreye uyum salar, zaten insann

  esas amac da budur.59 Bilgi, alkanlklarn tesinde deimeye bal olarak ortaya

  kan doru kurgu ya da teorilerden mteekkildir, bu kurgu ya da teoriler, amacn bilgi

  ya da bir problemin zm olduu, bir problemin zmne ynelik birer aratrlar.

  Baka bir anlatmla bilgi, bir eyin mevcut duruma uygulanabilirliini belirleyen

  ilikilerin kavranmasdr.60 Dewey, modern bilim dncesinin kurucusu olarak

  grd Francis Baconun tmdengelim mantn benimser. nk insan doasyla bir

  btndr, nce btn sonra detaylar ortaya kar. Bu balamda bilgi doaya egemen

  olmada bir g, bilim de bunu salayacak yegne etkendir.61 Deweyin bilime bak

  onun bilgi gr dorultusunda ekillenir. Bilgi problem zc bir ara ise bilim de

  bunu salayacak bir yntem izlemelidir. Bu da problem zme mant ve aratrma ileyaplanm bir yntemdir ve kesinlikle deneye dayaldr. Ki zaten Onun deneyselcilii

  56 Dewey,Demokrasi ve Eitim, s. 378.

  57 John Dewey, The Need for a Recovery of Philosophy , The Development of American Philosophy, iinde, WalterG. Muelder and Laurence Sears, Cambridge, Houghton Mifflin Company, 1940, s. 377.

  58 Dewey,Reconstruction in Philosophy, s. 106.

  59A. g. e., s. 83.

  60 Dewey,Demokrasi ve Eitim, s. 376.

  61 Mayer, a. g. e., s. 85.

 • 8/7/2019 John Dewey Ve Demokratik Egitim John Dewey and Democratic Education

  30/90

  21

  (experimentalism) bilgiyi ve de bu yndeki iddialar eylemler vastasyla daha sonra

  denenecek olan eyle ilgili neriler olarak grr.62 Bu balamda karmak bilim

  sistemlerinin kayna akl deil, balangta zayf titrek bir biimde ani olarak ortaya

  kan, istenilen bir eyi ele alma, onu harekete geirme, ele geirme, ayr eyleri

  birletirme, birleik eyleri blme, konuma ve dinleme gibi tamamen doal insani

  drtlerdir. Bilimsel yntem, bunlarn aratrma, gelitirime ve test etme gibi eylemsel

  srelerinin genel geer bir karakter tamas biiminde organizesidir ve bunlarn

  sonularna bal olarak daha sonra ortaya kar. Rasyonalite ise en son ortaya kan bir

  tavrdr.63 Yoksa bilgi ve yntem mantksal ve matematiksel yarglara dayandrlm ya

  da onlarn sonucu olumu bir ey deildir.

  Russelln ifadesiyle, Deweyin ilgileri matematiksel olmaktan ok biyolojik

  olduundan O dnceyi evrimsel bir oluum eklinde ele alr. 64 Bu sebeple Onun

  gereklie bak izafidir. Onun iin esas olan doruluk ya da bilgi deil, organizmann

  evresiyle arasndaki karlkl ilikide meydana gelen bir oluum, baka bir deyile,

  dnyay daha organik duruma getirme abasnn genel oluumu olan aratrmadr.65

  Geekliin ve buna ait doruluun anlam aratrma ile belirlenir. Dewey bu noktada

  Peircen bilimsel aratrma mantn esas alr. Aratrma eylemle btnlemi,

  deneyimle tamamlanan bir oluumdur.

  Bu balamda Dewey, Aristotelesin erekselciliinden olabildiince uzak

  durmu ve Darwinin Felsefedeki Etkisi (The Influence of Darwin in Philosophy)

  konulu dersinde Darvinin en byk etkisinin geleneksel erekselcilii reddetmesi

  olduunu ileri srer.66 Fakat yine de evrimselciliin etkisi ile insann sosyal bir hayvan

  olduu ve tek bana yaamn imknsz olduu dncesinde Aristoteles ile

  hemfikirdir.67 Bu erevede O, felsefesinde pragmatik dnceye bal olarak,

  geleneksel radikal grlere kar kp, birbiriyle atan dnceler arasnda bir kprvazifesi grerek sentezleme yoluna gitmitir. Evrimselcilie bal olarak deiimi gz

  62 Richard Rorty, Yntem, Sosyal Bilim ve Sosyal Umut Hermeneutik ve Hmaniter Disiplinleriinde, Der & ev.Hsamettin Arslan, stanbul, Paradigma Yay, 2002, s. 382.

  63 Dewey,Human Nature and Conduct: An Introduction to Social Psychology, s. 196.

  64 Russell, a. g. e., s. 188.

  65A. g. e., s. 193.

  66 John Dewey, "The Influence of Darwin on Philosophy", in The Influence of Darwin on Philosophy and OtherEssays.New York: Henry Holt and Company, 1910, s. 18.

  67 Mayer, a. g. e., s. 91.

 • 8/7/2019 John Dewey Ve Demokratik Egitim John Dewey and Democratic Education

  31/90

  22

  nnde bulundurup srekli gelimeyi hedefleyen, aposteriori bilgi biimini kabul edip

  pozitif deerleri n planda tutan Dewey, her trl kat kuralcla ve mutlakyetilie

  kar olup, bilimin, demokrasinin, bireysel hak ve zgrlklerin, oulcu katlmn

  nemle zerinde durulduu bir siyasal teori olan liberalizmi savunmutur.68 Fakat

  Dewey, ileride daha detayl olarak ele alnaca zere, zgrl farkl bir bak as

  ele alarak liberalizmi de yeniden yaplandrma yoluna gitmitir.

  1.4John Dewey ve Eitim1880li yllarda Amerikan nfusundaki art halk eitiminin ulusal bir konu

  olarak gndeme gelmesine yol at ve bu konu zerine gr bildiren eitim

  reformcular isimlerini duyurmaya baladlar. 19. yy da romantizmin duygusal etkisi

  altndaki Amerikan toplumunda ocukluk a idealize edilmeye baland. Bu da,

  toplumun ilgisini erken eitime ve doal olarak eitim aratrmalarna rehberlik eden,

  henz yeni oluum aamasnda olan psikoloji bilimine yneltti. stelik endstri ve bilgi

  devrimleri, halk okullarn, st dzeyde ekonomik hareketlilik ve baar elde etme

  yolunda tm vatandalar eitmek iin gittike daha da zorunlu hale getirmekteydi.

  Parasz bir lise eitimi ise ilkokul ve ortaokula nazaran nadir grlen bir gelimeydi. Bu

  artlar, araylar ve zorunluluklar ierisindeki Amerikan toplumu, nasl bir lise eitimi?

  ortaokul ne retmeli? temel ve yerel mfredat program nasl olmal? gibi soru ve

  sorunlarla kar karya gelmitir. Kolejler liselerden etkilenmiti fakat onlar daha ok

  belirli bir alana ya da meslee ynelik olduklarndan semeli derslere doru bir ak ve

  hareketlenme ierisindeydiler. Ayrca lise eklinde mfredat programlar geniletilmiti.

  lkokul mfredat da benzer ekilde deitirildi. Amerikan toplumu bu dzeydeki

  eitimin (ilk, orta, lise) demokratik mi yoksa geleneksel Avrupa eitimi gibi mi olup

  olmad konusunda emin deildi.69 te tam bu noktada eitim teorisyenleri devreye

  girmitir. Bunlarn ierisinde en nde gelenlerden biri de John Deweydir. O

  dnceleri ile eitimde umut verici yeni bir sayfa aarak ulusal dikkati bu noktaya

  ekmeyi baarmtr.

  68 Matthew Festentein,Pragmatism and Political Theory, Cambridge, Polity Press, 1997, s. 18-19.

  69 Martin, a. g. e., s. 99-100.

 • 8/7/2019 John Dewey Ve Demokratik Egitim John Dewey and Democratic Education

  32/90

  23

  Deweyin eitim zerine aratrmalar onu psikolojiye yneltti ve Amerikada

  ilk psikoloji ders kitabn yazd. Psikolojide ilevselcilik ekolnn kurulmasnda ve

  tannmasnda etkin bir rol ald. Bu ekol ve genel olarak psikolojiyi eitim ve felsefe

  problemlerine uyarlamaya alt.70 levselcilik zihnin unsurlarndan ziyade zihin nedir

  ve zihinsel etkinliin ilevleri nelerdir? gibi sorular zerine younlaan, Amerikal

  pragmatist dnr William Jamesin nderlik ettii bir psikoloji ekoldr. Jamesten

  olduka etkilenen Dewey ilevselcilii okul psikolojisine uyarlayarak, eitim sistemi

  ierisinde renci ihtiyalarnn en iyi ekilde nasl karlanaca hususunda bir teori

  gelitirdi.71 Deweye gre psikoloji biliminin temel sav, sinir sisteminin btn

  ilevlerinin uyum yeteneine sahip olduudur. Bu dorultuda, organizma seicidir,

  eylemleri kendi amalarna, ihtiyalarna gre sonulanr ki bu, kendinigerekletirmedir. Ama, maddi bir varlk olarak biyolojik organizmann bizzat

  kendisinde teleolojik olarak mevcuttur ve bu ynyle onun tinsel amalar

  evrimselcilikle ahenkli bir btnlk oluturur. Fakat btnlk bir filozof olarak

  Deweyin Hegelci yaklam, daha sonra kendi sistemi iin skntlar dourduundan, O,

  bunu kendi sistemine uyarlama yoluna gitmi ve Hegelin tinsel, rasyonel, ideal

  metafiziini andrdn dnd ruh ve kendini gerekletirme kavramlar yerine

  deneyim ve zeka, aratrma ve byme kavramlarn kullanmay tercih etmitir.72

  O, bilin zerine yaplan almalarn atomistik bir yaklam sergilediini ve bunun da

  bir yapaylk olduunu dnr.73 Yapayln da insan realiteden kopararak kendini

  gerekletirmesine engel tekil ettiinden, Dewey bu noktada daha ok biyo-psikolojik

  yne younlar.

  Deweye gre dnme ve renme gibi psikolojik sreler yaama uyum

  salamada nemli bir yer tutar. Dnme, insan yaamnda birincil derecede ihtiyalar

  karlamak iin bir aratr. Dnmek bir anlamda yaamn n kouludur, bu yoldaverilen abalarn sonucu da bilgidir. Yaamak iin verilen mcadelede bilgi bir g,

  silah, yaama uyum salamada bir aratr. Yaamak renmektir, bu sebeple renme

  70 Duane P. Schultz &Sydney Ellen Schultz, Modern Psikoloji Tarihi, ev. Yasemin Aslay, stanbul, Kakns Yay,2002, s. 245.

  71 Robert S. Feldman,Elements of Psychology, New York, McGraw-Hill, Inc, 1992, s. 13.

  72 Celal Trer, Amerikada FelsefeFelsefe Ansiklopedisi Cilt 1 iinde, Editr: Ahmet Cevizci, stanbul, Etik Yay,2003, s. 313.

  73 Ludy T. Benjamin, Jr, A History of Psychology: Original Sources and Contemporary Research, New York,

  McGraw-Hill, inc., 1988, s. 321.

 • 8/7/2019 John Dewey Ve Demokratik Egitim John Dewey and Democratic Education

  33/90

  24

  psikolojinin nemli konularndan birisidir. Bununla birlikte Dewey okulda yapay bir

  renme ortamndan, sadece renmeye odaklanm bir retmenden ve renciden

  ziyade renci merkezli, doal bir renme ortamna sahip bir eitimi savunmutur.74

  nk eitim hayata hazrlk safhas deil bizzat gerek yaamn kendisidir, bu

  balamda bireylerin renme srelerini kapsayan okul yaam tpk gerek yaamda

  olduu gibi ayn kaideler zerine temellenmelidir. renme nemlidir fakat yapay deil

  yaparak yaayarak olmaldr.75 renci iin faydal olan, yaamna olumlu etki yapan,

  onun hayat karsnda ayakta durabilmesini salayan da bu tr yaantlardr.

  Dewey, eitimde yaanty ve buna bal deneyimleri bilginin tek kayna olarak

  dnr ve srarla zerinde durduu deneysel bilgiyi bilimsel bilgi ile karakterize eder.

  Deneyim, demokrasi de dahil olmak zere her trl bilginin kaynadr ve eitimin de

  demokrasiyle bir anlam bulmas bakmndan empirik demokrasi ve empirik eitimi

  savunur. Bunun baka bir ifadesi de Deweyin pek ok eserinde, zellikle de

  Demokrasi ve Eitim adl kitabnda kapsaml bir ekilde izah etmeye alt

  demokratik eitim dir. Bu balamda, Dewey iin eitim demek demokrasi,

  demokratik eitim demektir ve btn felsefenin gayesi de eitim yoluyla demokrasiye

  ulamak, demokratiklemektir. Evrimselcilikle beslenen Deweyin pragmatik felsefesi,

  sosyal ve siyasal alanda yeniden kurulumu salamann tek yolunu demokraside grr.

  Demokrasiyi salayacak tek ara da eitimdir. Bu nedenle bilimsel, zgr bir toplum

  olmann yolu eitimden geer.

  Felsefeyi yeniden ina giriimiyle lkesinin milli felsefesi olan pragmatizmi

  temellendirmeye alan Dewey, ayn dnceyi paylaan dier Amerikan filozoflarnn

  dncelerini sentezleyerek pragmatizmi daha anlaml ve ilevsel klmay amalar ve bu

  dnce dorultusunda eitim zerine odaklar. Daha ok felsefi argmanla

  temellendirdii pragmatizmi, ada yaamn gerei olarak grd demokrasi ile

  bezendirerek onun eitime yansm boyutu olarak demokratik eitim dncesini

  savunur.

  74 Duane P. Schultz & Sydney Ellen Schultz, a. g. e., s. 247.

  75 Dewey,Demokrasi ve Eitim, s. 158.

 • 8/7/2019 John Dewey Ve Demokratik Egitim John Dewey and Democratic Education

  34/90

  25

  KNC BLM

  2. DEMOKRATK ETM

  Demokratik eitim, demokrasi ve eitim gibi iki kavramn birbirini

  nitelendirmesi ile meydana gelen bir sylemdir. Bu, iki adan ele alnabilir ki,

  bunlardan ilki, demokrasi eitimi eklindedir ve zgrlk, eitlik vb demokratik

  ilkelerin eitim vastasyla bireylere retilmesi ve benimsetilmesi eklindedir. kinci

  olarak da, eitimin ynteminde, ieriinde ve programnda demokrasinin ilkelerinin

  uygulanmas biiminde, eitimin demokratik olmasn, yani demokratik eitimi

  vurgular. lkinde demokrasinin eitime konu olmas, ikincide ise demokrasinin eitime

  yansmas sz konusudur ki, demokratik eitim bunlarn her ikisini de kapsar.1

  Demokratik eitim, demokrasiyle ve zellikle de Deweyci demokrasi ile

  gndeme gelen siyasal ve sosyal bir kavram olmann yan sra, bilginin insan

  hayatndaki yerini ve nemini vurgulayan epistemolojik bir kavramdr. Bu kavramsal

  ereve iinde Dewey iin demokrasi ve demokratik eitim dncesi, bilimsel

  toplumun yaplandrlma srecidir. Bu sreci daha anlaml klmak iin demokrasi ve

  eitimin kavramsal analizine deinmek yerinde olacaktr.

  Deweyin felsefesinin byk bir ksm eitimle ilgilidir, zaten ona gre, btnfelsefe eitim felsefesi saylabilir. nk O, yeniden ina etmeyi dnd tm

  felsefeyi eitim araclyla salayabileceine inanyordu. Dewey, mr boyunca

  dilinden hi drmedii demokrasiyi, eitimle e anlamda gryordu. O, Demokrasi

  ve Eitim adl kitabnda felsefesini ve eitim anlayn ana hatlaryla ortaya koyar. Bu

  sebeple felsefenin yeniden ina giriimi, aslnda deime prensibi ile ekillenmi doal

  metafiziin mihenk ta olan demokrasinin temellendirme giriimi olarak grlebilir.

  Aslnda Demokrasi ve Eitim bal altnda Deweyin ortaya koymak istedii ey,

  bir anlamda kendisinin btn felsefesini temsil eden demokrasi dncesi ile

  yaplandrlm bir eitim anlaydr. Baka bir deyile felsefe ve eitimdir. Bu

  balamda demokrasi felsefeyi, eitimde onun pratik ynn vurgular.

  Dewey, eitimle uraan herkesin mutlaka bir ekilde karlat bir isim,

  eitimle btnlemi ve ad daima eitim ve demokrasi ile anlan bir filozof olarak

  1 smail Doan, Toplum ve Eitim sorunlar zerine Felsefi ve Sosyolojik Tahliller, Ankara, Pagem A Yay, 2004, s.

  178.

 • 8/7/2019 John Dewey Ve Demokratik Egitim John Dewey and Democratic Education

  35/90

  26

  eitim ve felsefe tarihindeki yerini almtr. Bekli de tm felsefe tarihinde eitim

  zerine Dewey kadar younlam baka bir filozof yoktur. Eitim literatrnde

  demokratik eitim dncesi en ok Deweyle belirginleir ve demokratik eitim

  denildiinde ilk akla gelen odur. Bu anlamda Dewey, Amerikan demokrasisinin filozofu

  ve Amerikan eitiminin nde gelen mimarlarndandr.

  2.1 Demokrasi Nedir?

  Demokrasi bir kavram olarak ele alnacak olursa, antik Yunancada halk

  anlamna gelen demos ile g, iktidar anlamna gelen kratos szcklerinin

  terkibinden meydana gelmi, halk ynetimi, halk iktidar anlamna gelen bir

  szcktr.2 Fakat yine de, dnce tarihi ierisinde btn kavram ve doktrinlerin tanm

  noktasnda genelin zerinde tam uzlama salad bir kabul bulunmamaktadr.

  Rlativite ve kltrel farkllklar tanmlamalar zerinde uzlamay g klmaktadr.

  Bununla birlikte gnderme yaplacak ve zerinde dnlecek bir eylerin sorunsal

  olarak mevcudiyeti ve buna binaen aklama biiminde bir tanm, kendi ierisindeki

  farkllklara ramen, zorunlu klmaktadr. Szcklere yklenen anlamlar tanmlarn

  farkl ve birden ok olmasn salar. Fakat tanmlanan eyin nelii ve tanmlanmak

  zere var olan bir ey olmas bakmndan felsefece bir eydir ve de var olmas

  bakmndan bir aklamasnn olmasn gerektirir.

  Bu balamda demokrasi de kendisinin olu sorununa binaen bir problemi anlatr

  niteliktedir. Demokrasinin kavramsal olarak ortaya koyduu problem, siyaset felsefesi

  tarafndan ele alnan devlet ynetim teorileri kapsamnda, nasl bir ynetim? ya da kim

  ynetmeli? sorularna cevaben, halkn kendisi hakkndaki karar, ancak kendisinin

  verecei ve kendi kendini temsilciler araclyla ynetmesi gerektii tezine dayal,

  zgrlk, eitlik gibi kavramlar ile yaplanm bir ynetim teorisi, baka bir deyile;

  egemenliin vatandalarn birine ya da bir kana deil tmne ait olan politik

  rejimdir.3

  Burada uzun uzadya demokrasinin nelii ve nasll zerinde durulmaktan

  ziyade en genel anlamyla, bizzat kendisi hakknda konuyla alakal olarak bir fikir

  2A. g. e., s. 173.

  3 Necati ner, Demokrasinin Epistemolojik Dayana Felsefe Dnyas, Say:27, Ankara, 1998, s. 2.

 • 8/7/2019 John Dewey Ve Demokratik Egitim John Dewey and Democratic Education

  36/90

  27

  edinme amacyla ele alnacaktr. nk onun deiik ekilde tanmlanmalar ve ele

  aln biimleri apayr bir inceleme alandr. Szck anlamna gre demokrasi, halk

  iktidar, iktidarn halka ait olmas demektir.4 Bu anlama binaen bir tanmlama

  yaplabilse de mutlak bir ekilde zerinde uzlalm bir tanm yapmak olduka zordur.

  Demokrasi tanmlarnn gereklik deeri nedir? Bu soruya sadece siyaset felsefesi

  snrlar iinde kalnarak cevap verilemez. nk bu sorunun cevab ayn zamanda

  epistemolojik bir sorun olan doruluk sorununu ilgilendirmektedir.5 te ele alnan

  konu iin can alc nokta da burasdr.

  2.2 John Dewey ve Demokrasi

  John Dewey uzun uralar sonucu evrimselci ontoloji ve epistemolojiyle

  yaplandrlm doal bir metafizii temele alarak onu pozitivist bir biime sokmu, bu

  dayanak noktas ile demokrasiyi gerekliin arasal karakteri olarak belirleyerek insan

  eylemlerinin pratik sonular biiminde, onun doasnn bir gereklilii ve de siyasal

  anlamda da sk skya bal kalnmas gerekli bir ynetim biimi olarak grmtr.

  Dewey demokrasiyi eitlik ile anlamlandrma yoluna gider. Descartes bir yaklamla

  akl her bir bireyin topluma bir fayda salayabilmesine olanak tanyan genel bir nitelik

  olduunu temele alarak demokrasiyi inancn bir paras olarak grr. Fakat O,

  Descartes gibi akl hakikatin kayna olarak deil, zeki bir varlk olan insann, dili

  kullanma, dolayl olarak da gcn yan sra iknay kullanma yetenei biiminde doal

  bir yetisi olarak ele alr. Nasl ki yaamn biyolojik evrimin olgularndan bamsz bir

  doas yoksa insanln da tarihin olaylarndan bamsz bir doas veya yaps yoktur.

  Akl, temelci bir hakikat kayna olarak alglanmadan alkoymak, ahlksal ve siyasal bir

  dil ve onunla btnlemi toplumsal pratikler btnn rasyonaliteye dayandrmay

  imknsz klar.6 Bu sebeple de Deweyin demokrasi dncesi temellendirilme

  endiesinden uzak evrimsel empirik bir oluum olarak ortaya kar.

  Bu erevede bilgi dtan bir izleyicinin edinebilecei bir ey deil, doal ve

  toplumsal alanda eylemlere aktif bir ekilde itirak eden katlmcnn kazanmdr,

  4 Nevzat Can, Siyaset Felsefesi Problemleri, Ankara, Elis Yay, 2005, s. 248.

  5A. g. e., s. 244245.

  6 Richard Rorty, dealletirmeler, Temeller ve Toplumsal Pratikler Demokrasi Ve Farkllkiinde, Edit: Seyla

  Benhabib, ev. Zeynep Grata, Cem Grsel, stanbul, Demokrasi Kitapl, 1999, s. 473.

 • 8/7/2019 John Dewey Ve Demokratik Egitim John Dewey and Democratic Education

  37/90

  28

  bilginin gerek objesi, yn verilen eylemin sonularndadr. Bu erevede bilginin

  kaynan belirleyen lt herhangi bir metafiziksel kavray deil, eylemlerin

  sonularn elde etmede bir yntemdir ki bu da bizzat demokrasidir.7 Bu yntem

  (demokrasi) birbiriyle uyumayan dnceleri ve onlarn savlarnn fark edilip

  tartlabilmesine olanak salar. Bu imkn dhilinde, demokrasi birbiriyle atan

  dncelerin her birini ayr ayr savunduundan ok daha kapsaml bir biimde genel

  iin faydal olann belirlenmesine ynelik tartmalar da mmkn klar.8 nk

  Deweye gre demokrasi, eitliin yan sra zgrlk ile de bir anlam kazanr. Eer

  insanlar eit olma adna zgrlkten yoksun braklrsa bu demokrasi deil dogmatik

  totaliter bir tutum olur. Zira demokrasi hem eitlii hem de zgrl gzetmelidir.

  Deweyin demokrasi dncesi, onun arasalclna bal olarak zgrlk iletalanr. Eer bir ey insan zgrlkten alkoyup bir mutlaa balyorsa bu insan

  doasna aykr bir durumdur. nk gereklik ve doruluk da arasal olarak grelidir,

  zgrlk deiim ierisinde ona ayak uydurmaktr. Bu sebeple Dewey, dogmatik bir

  gre bal olduunu ve bireyi siyasi bir zmrenin klesi haline getirdiini dnd

  faizm, komnizm gibi mutlak otoriter siyasal dncelere iddetle kar karak,9

  zgrlk bir teori olarak liberalizmi savunmutur.

  Liberalizm, tm insanlarn doutan eit ve zgr olduu tezine dayal doalhukuk doktrinine ve John Lockeun yaama, zgrlk, mlkiyet, vb bakasna

  devredilemez ve vazgeilemez bireysel haklar iine alan doal haklar retisine

  dayanr.10 Fakat Deweyin liberalizm yorumu klasik liberalizmden baz noktalarda

  ayrlr. Deweye gre, Lockeun liberalizminin gze arpan taraf, sosyal ilikilerin

  siyasal organizasyonunda bireylerin birincil olarak sahip olduu haklar koruyacak

  kurumsal yapnn oluturulmas ynndeki dncesidir. Bu haklar; yaama, zgrlk

  ve mutluluk hakk olarak bir yzyl sonra Amerikan bamszlk bildirgesindesunulmutur.11 Lockeu liberalizmin temelinde zgrle ve bireye ait kayglar

  vardr, zaten bunlar da olmazsa liberalizm asla bir teori olamaz. Fakat zgrlk pratik

  7 John Dewey. The Quest for Certainty: A Study of the Relation of Knowledge and Action , New York, Minton, Balchand Co., 1929, Also in: The Later Works, Volume 4, with an introduction by Steven Toulmin.Carbondale:Southern Illinois University Press, s. 157.

  8 John Dewey,Liberalism and Social Action, New York, Prometheus Books, 1991, s. 81.

  9 Mayer, a. g. e., s. 95.

  10 Nevzat Can, zgr Birey Snrl Devlet, Ankara, Hece Yay, 2005, s. 14.

  11 Dewey,Liberalism and Social Action, s. 15.

 • 8/7/2019 John Dewey Ve Demokratik Egitim John Dewey and Democratic Education

  38/90

  29

  anlamndan ok farkl bir ekilde verilmitir ve sonuta siyasi anlam ekonomik

  etkinliin ardnda ikincil planda kalmtr, erken dnem akl kavramna radikal bir

  biimde yeni bir anlam ve nem verilerek retim ve ticaret kanunlar doal kanunlarla

  ilikilendirilme yoluna gidilmitir.12 Dewey, liberallerin bu doal haklar ierisinde

  zellikle mlkiyet hakk zerinde younlamasn eletirir ve bunu byk bir hata

  olarak grr. Ona gre, bireylere doalm gibi sahiplendirilen ekonomik haklar ve bu

  erevede dzenlenen kanunlar, dierleri ile karlatrldnda doallktan yoksun ve

  inciticidir olduu ortaya kmaktadr.13 Dewey daha ok zgrlk zerine younlar ve

  onu anlamlandrma abasna girer. Zaten filozoflarn bir sorunu ele alp derinliine

  tartmalarnn nedeni, ounlukla, pratik alana ilikin ortaya koyacaklar zm ve

  nerilerine bir temel hazrlama amac tamaktadr. zgrlk de pratik bir sorundur,nk insann topluma, tarihe ve doaya kar vermi olduu mcadele, zgrlk

  alannn geniletilmesinin bir gereidir.14 Bu nedenle ve de, bizzat kendi felsefesinin

  karakteristiine binaen Dewey, zgrln pratik anlam zerinde durur.

  Dewey de Locke gibi zgrl, ele geirildiinde her eyin stnde tutulan bir

  hak olarak ele alr. Fakat Dewey zgrln ya da zgrlk dncesinin menei

  noktasnda Lockedan farkl dnr. Locke, zgrl ve dier vazgeilemez haklarn

  kaynan rasyonaliteye yakn bir doallkla aklarken, Dewey bunu eylemselempirik sonulara dayandrr. Ona gre, bir arada yaayan insanlarn zgrl

  kltrn bir iyap sorunudur. zgrlk mevcut kltre gre bir anlam ve ekil alr.

  Yani zgrlk, kendisinden ne anlaldna bal olarak, mevcut kltrel elere gre

  bir anlama sokulabilir.15 Deweyin hassasiyetle zerinde durduu nokta zgrln ne

  ekilde olduudur. Ona gre, zgrlk klasik biimi ile savunulduu gibi negatif deil,

  birey ve toplumun faydasna bal olarak yaplanan bu nedenle de deiken bir

  zgrlktr. Bu, fayda gibi deiken bir unsuru gz nnde bulundurmas ve bunu bireysel srelerle ele almas bakmndan pozitif zgrle doru bir eilim

  gstermesine ramen yine de belirli bir kalba sokulur cinsten deildir.16 Deweyin

  zrlk anlayndaki balayc unsur olan fayda, pozitif zgrlk anlaynda

  12A. g. e., s. 18.

  13 John Dewey, The Public and its Problems, Chicago, Swallow Press, 1954 s. 95.

  14 Can, Siyaset Felsefesi Problemleri, s. 219.

  15 John Dewey, zgrlk ve Kltr, ev. Vedat Gnyol, stanbul, Remzi Kitabevi, 1987, s. 26.

  16 Dewey, The Public and its Problems, s. 86.

 • 8/7/2019 John Dewey Ve Demokratik Egitim John Dewey and Democratic Education

  39/90

 • 8/7/2019 John Dewey Ve Demokratik Egitim John Dewey and Democratic Education

  40/90

 • 8/7/2019 John Dewey Ve Demokratik Egitim John Dewey and Democratic Education

  41/90

  32

  zgrl gelitirecek messeseler kurmaldr.23 Bu messeselerin en ban da ise

  eitim gelmektedir.

  2.3 Demokrasi ve Eitim

  Deweyin mr boyunca dilinden drmedii demokrasi dncesi, yine onun

  felsefesinin neredeyse tamamn oluturan eitim dncesi ile tam bir btnlk

  ierisindedir. Ona gre demokrasi modern bilimin ortaya koyduu bilimsel bir

  gerektir, felsefeyi ve yaam tamamen saran da budur. Onun felsefesinin nihai amac

  da tm dertlere deva bulacak mutlak bir sistem kurmak deil srekli deiim ierisinde

  olduuna inand artlarn dourduu problemlere, var olandan hareketle onlar

  irdeleyip yeniden kurarak deimeye ak, gncel izafi zmler ortaya koyacak bir

  yntem gelitirmektir. Bu balamda ad ve zm alan her ne olursa olsun insan

  zeksnn ortaya koyduu ve koyabilecei yegne bilimsel yntem demokrasidir.

  Demokrasi deimeye ak olmaktr. Bu balamda demokrasi eitim ile btnlemi bir

  dncedir.

  Deweye gre, Demokrasinin eitime nem verdii, bilinen bir olgudur. Bunun

  yzeysel aklamas, genel seim hakkna dayanan bir hkmetin, onu seenler ve ona

  uyanlar eitilmedike baarl olamayacadr.24 Demokratik ynetim dardan

  mdahalelere kapal olduu iin genel kabule ve ortak ilgiye dayal bir dzeni merkeze

  alr. Bu dzenin salaycs ise eitimdir. Bu genel tanmlama zerinden daha derine

  inildiinde grlecektir ki, demokrasi bir hkmet biiminden daha fazla ve daha

  kapsaml bir eydir. Demokrasi sadece siyasal ynetim biimi ya da ilkesi deil hayatn

  her aamasnda insanlarn eitli ortak ve bireysel ilgi ve faaliyetlerinde onlarn varln

  ve zgrln salayacak bir tutumdur.25 Bu balamda siyasal organizasyon da dahil

  olmak zere her tr insan etkinliinde demokrasi dncesi belirir. Bunu toplum

  geneline yaygnlatrmak eitimin bir ilevi olmann yan sra, eitimin de ilevini tam

  olarak yerine getirebilmesi iin hem kendisinin hem de ait olduu toplumun demokratik

  bir sisteme iddetle ihtiyac vardr. Demokrasinin benimsenmesinin eitim dzeyi ile

  olan oransal ilikisi, bunlarn birbirine bamll ve karlkl etkileimlerini daha

  23 Dewey,Liberalism and Social Action, s. 61-62.

  24 Dewey,Demokrasi ve Eitim, s. 96.

  25A. g. e., s. 97.

 • 8/7/2019 John Dewey Ve Demokratik Egitim John Dewey and Democratic Education

  42/90

 • 8/7/2019 John Dewey Ve Demokratik Egitim John Dewey and Democratic Education

  43/90

  34

  toplumun btn kurumlar eit gce sahip olmal ve kendisi de bir sosyal kurum olan

  eitimle ibirlii halinde, toplumun btnln ve amalarn gerekletirmek iin

  egdm ierisinde hareket etmelidirler.30 Toplumsal kurumlarn g dengesini

  salayacak, bilinebilen en iyi ynetim biimi demokrasidir. Eer bir sosyal kurum

  dierlerine oranla, daha fazla gce sahip olursa bu, g dengesini bozar ve onlar

  tahakkm altna alarak kendi istekleri dorultusunda onlara yn verir. Bu da o toplumda

  eitimin ilevini tam olarak yerine getirmesini engeller.31 Bylece demokrasi zedelenir,

  toplum zgrln yitirebilir. Demokraside hedef, bireyin gemiten gelecee,

  konumunu, yeterliliklerini, haklarn bilmesi, aydnlanmas ve kendini

  gerekletirmesidir. O halde demokratik devlet, vatandalarnn doal haklarn

  gzeterek onlar bireysel ve toplumsal zgrlklerini gerekletirecek ekilde eitmekleykmldr.32

  Demokratik bir eitim ortam, salt siyasal adan deil insan hayatnn btn

  alanlarnda bireylere zgr dnme imkn salar. Bu imkan dahilinde her tr ders ii

  ve d etkinliklerin tasarlanmas ve dzenlenmesi yine demokratik ilkelere uygun

  olarak yaplr. En nemlisi demokratik dnme alkanl kazandrlr ve bu sayede

  temel ilgi ve becerilerin geliimi salanr ki bu da hayat boyu devam eden ve hayatn

  bizzat kendisi olan bir sre olarak eitimin temel karakteristiini ekillendirir.Demokratik eitimde okullar, farkl etnik kkene, dine ve ekonomik gelir

  dzeyine sahip bireyler arasnda herhangi bir ayrm gzetmeksizin frsat ve imkn

  eitlii ilkesine dayal bir yapya sahip olmaldr. Bu farkllklarn ortadan kaldrlmas

  ve gerek anlamda zgrln salanmas ancak bu sayede gerekleebilir. Bu nedenle

  frsat ve imkn eitlii eitimin vazgeilmez ilkesidir.33 Okul farkl sosyal snflara

  mensup bireylere zgr bir ortamda, ortak ilgi alanlar gelitirerek, kiisel yeteneklerin

  nn amal ve bunlarn bamszlamasn salamaldr. Bu, bireylere yetenekleriniherhangi bir endieden uzak bamsz bir ekilde ortaya koyabilecek giriimci bir ruh ve

  zgven kazandrr. Birey bu kazanmlarla, hayatn bizzat kendisi olmas bakmndan

  okulda ve de yaamn tm alanlarnda her tr yaantya, sosyal eyleme aktif bir ekilde

  30 brahim Ethem Baaran,Eitime Giri, Ankara, 1996, s. 40.

  31 Baaran a. g. e., s. 41.

  32 Dewey,Demokrasi ve Eitim, s. 97.

  33 John S. Brubacher, Modern Philosophies of Education, New York, McGraw-Hill Book Comp, 1962, s. 345.

 • 8/7/2019 John Dewey Ve Demokratik Egitim John Dewey and Democratic Education

  44/90

  35

  katlarak deimeye ve dolaysyla da toplumsal btnle uyum salar. Eer eitim

  byle bir ortamdan yoksunsa, bireyler eylemler arasndaki ilikileri kavramakta glk

  eker ve bir anlam veremeyerek deimeye katlmda pasif kalr ve toplumsal

  atmalarla birlikte bir bunalm ortam meydana gelir.34

  Bu ortamda ilerleme ve gelimenin n tkanr, bireyler zgrln yitirir,

  toplumda huzursuzluk ve dzensizlik ba gsterir. Bu da hem toplum iin hem de

  demokrasi iin hi istenmeyecek bir durumdur. Bu yzden, bir toplum bugnn ve

  geleceini yaplandrrken demokratik bir eitim dncesine ve sistemine sahip

  olmaldr. Sonu olarak, Deweyin pragmatizmi, insana faydal eylemleri temele alarak

  bireyin zgrlne giden yolda eitimi gerek yaamn kendisi olmas bakmndan bir

  ara olarak ele almtr. Bu balamda, eitim demokrasinin ilkelerinin benimsenmesinive yaamn ierisinde bir yer bulmasn salar. Deweye gre, demokrasi bir erdemdir,

  eitim bu erdeme ulama srecidir. Erdem ocua bir takm deerleri alayarak deil,

  iyi huyluluk, nesnellik, hayal gc, yeni deneyimlere ak olma ve bu deneyimler

  nda dncelerini deitirebilme cesareti tevik edilerek retilebilir.35

  Demokratik eitimin gerei de budur.

  Dewey btn felsefesinde olduu gibi eitimde de bireyci bir anlaya sahiptir

  fakat toplumu da asla gz ard etmez, bireyi toplumsal bir varlk olarak ele alr ve ancaktoplumun iinde bir anlam kazanacan dnr. Yoksa kat bireyselci bir tutum

  anarizme kadar varan dzensizlii krkler. Bu ise ne demokrasi ne de herhangi bir

  dzenlilik dncesi iin olumlu bir karakter tar. Eitim ki, demokratik teamllerle

  birey ve toplum arasndaki dengeyi salayacak ve daha st dzeyde bir dzenlilie

  doru ilerlemeyi gerekletirecek bir aratr.

  2.3.1 Demokratik toplum ve demokratik eitim

  Deweyin demokrasi dncesi, sosyal felsefesi ile bir btnlk arz eder. Onun

  ortaya koyduu demokratik eitim dncesi, deneysel eitim ve toplum gibi

  bilimsellik ile karakterize ettii, demokratik toplum dzenleri ile dorudan

  ilikilidir.36 Dewey, eitimin hem sosyal dzen iin hem de gelime iin ok nemli bir

  34 Dewey,Demokrasi ve Eitim, s. 97.

  35 Gzey, a. g. e, s. 8.

  36 Gutek, a. g. e., s. 112.

 • 8/7/2019 John Dewey Ve Demokratik Egitim John Dewey and Democratic Education

  45/90

  36

  ara olduuna, doa ve sosyal bilimlerin eitimin gelimesinde ok nemli rol

  oynadn dnr.37 Ona gre, bu yolda ihtiya duyulan ve hedeflenen biricik ey,

  bilimsel aratrmaclardan oluan gruplar ve demokratik politik kurumlar ile yaplanm

  toplumdur.38 Deweyin demokratik idealler dorultusunda gelitirdii yeni eitim

  anlay toplumsall ve toplumsal organizasyon fikrini temele alr. Ona gre, Gerek

  toplum hayat, doal bir toplumsalla dayanr. Fakat toplum hayat kendini, bir

  sreklilik iinde btnyle spontane bir biimde organize etmez. Bu ekilde bir

  organizasyon gelecee dnk dnce ve planlamay zorunlu klar.39 Bu noktada

  eitime ve eitimciye grev der. Eitimci, sosyal organizasyonu salayacak eitim

  faaliyetlerini ve eitsel ierii salar.

  Dewey, eitimi toplumun bir ilevi olarak grr, bu anlamda eitim bir sosyaleylemdir, demokratik toplumun eylemi de demokratik olmak durumundadr ki, yle

  olmad takdirde yine bunun dzeltilmesi