judeŢul alba consiliul local al comunei jidvei …

12
ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIDVEI HOTĂRÂREA NR. 2 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013 Consiliul local al comunei Jidvei intrunit in şedinţa extraordinara din data de 14.01.2013 Având in vedere: - Proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013 initiat de către dl. TRIF ALIN, primar; - Expunerea de motive intocmita de către dl. TRIF ALIN, primar privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013; - Raportul de specialitate intocmit de către serviciul financiar-contabil din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013; - Ai*t. 44 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările si completările ulterioare; - raportul de avizare al Comisiei nr. 1- comisia pentru administraţie publică, juridică si de disciplina, relaţii cu publicul, drepturile omului, munca si protectie sociala, protectia copilului, minoritatii si relaţii internaţionale; - raportul de avizare al Comisiei nr. 2- comisia pentru protectia mediului, invatamant, sanatate, cultura, culte, sport; - raportul de avizare al Comisiei nr. 3- comisia pentru activitati economico-fmanciare, agricultura, amenajarea teritoriului si urbanism; - HG nr. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile acestora, aferente anului 2013, - Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările si completările ulterioare ; - punctul 290 alin 2 din Normele metodologice de aplicare a codului fiscal, modificate de HG 1579/2007, - OG din 09.13.2013 pentru reglementatea unor masuri financiar fiscale in domeniul impozitelor si taxelor locale publicata in MO partea I nr. 18 din 09.01.2013; - art. 27, art. 36 alin. (2) lit. „b” si alin. (4) lit. „c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata; - tinand seama de necesitatile de creştere a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2013,

Upload: others

Post on 20-Oct-2021

10 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: JUDEŢUL ALBA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIDVEI …

ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIDVEI

HOTĂRÂREA NR. 2 privind

stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013

Consiliul local al comunei Jidvei intrunit in şedinţa extraordinara din data de 14.01.2013

Având in vedere:- Proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale

pentru anul 2013 initiat de către dl. TRIF ALIN, primar;- Expunerea de motive intocmita de către dl. TRIF ALIN, primar privind

stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013;- Raportul de specialitate intocmit de către serviciul financiar-contabil din

cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013;

- Ai*t. 44 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

- raportul de avizare al Comisiei nr. 1- comisia pentru administraţie publică, juridică si de disciplina, relaţii cu publicul, drepturile omului, munca si protectie sociala, protectia copilului, minoritatii si relaţii internaţionale;

- raportul de avizare al Comisiei nr. 2- comisia pentru protectia mediului, invatamant, sanatate, cultura, culte, sport;

- raportul de avizare al Comisiei nr. 3- comisia pentru activitati economico-fmanciare, agricultura, amenajarea teritoriului si urbanism;

- HG nr. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile acestora, aferente anului 2013,

- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările si completările ulterioare ;

- punctul 290 alin 2 din Normele metodologice de aplicare a codului fiscal, modificate de HG 1579/2007,

- OG din 09.13.2013 pentru reglementatea unor masuri financiar fiscale in domeniul impozitelor si taxelor locale publicata in MO partea I nr. 18 din 09.01.2013;

- art. 27, art. 36 alin. (2) lit. „b” si alin. (4) lit. „c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata;

- tinand seama de necesitatile de creştere a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2013,

Page 2: JUDEŢUL ALBA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIDVEI …

Tn temeiul art. 45-(l) si art. 115-(1), litera b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

Adopta prezenta:

H O T A R A R E

Art.l. Se aproba impozitele si taxele locale aplicabile in anul fiscal 2013 conform anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare ;

Art.2. Se acorda o bonificaţie de 10 % pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, impozitul pe teren, taxa auto datorate pentru intregul an de către persoanele fizice pana la data de 31 martie 2013.

Art.3. Se aproba anularea creanţelor fiscale aflate in sold la data de 31.12.2012 mai mici de 10 lei, inclusiv.

Art.4.Se revoca HCL Jidvei nr. 65/29.11.2012 ca nelegala.

Hotararea se va comunica, către:- Institutia Prefectului - judeţul Alba;- Serviciului financiar-contabil;- Primar;

Jidvei la 14.01.2013

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA FĂGET AN VASIKE

CONTRASEMNEAZA SECRETARUL COMUNEI JIDVEI JIGMOND GEORGETA MARIA

Page 3: JUDEŢUL ALBA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIDVEI …

Anexa nr. 1cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013 I. Codul fiscal - Titlul IX - Impozite şi taxe locale__________________

C A P IT O L U L II Im pozitu l şi ta x a pe clăd iri

V a lo rile im p o zab ilepe m etru p ă tra t de su p ra fa ţă c o n s tru ită d esfă şu ra tă la c lăd iri, în cazu l p e rso a n e lo r fiz ice A rt. 251 alin . (3)

T ipu l c lăd irii V alo a rea im p o zab ilă - le i/m -

C u in sta la ţii de apă , can a liza re , e lec tr icc şi în c ă lz irc (co n d iţii cu m u la tiv e)

F ără in sta la ţii de apă, can a liza re , e lec tr icc sau în că lz ire

A. C lăd ire cu cad re d in beton a rm a t sau cu p ere ţi ex te rio ri d in că răm id ă a rsă ori d in o rice a lte m a te ria le rezu lta te în u rm a unu i tra tam en t te rm ic ş i/sau ch im ic

935 555

T ipu l c lăd irii V a lo a re a im p o zab ilă - le i/m 2 -

C u in sta la ţii d e apă, canalizare , e lec tr ice şi în c ă lz ire (co n d iţii c u m u la tiv e )

F ără in sta la ţii d e apă, can a liza re , e lec tr ice sau în că lz ire

B. C lăd ire cu pere ţii ex te rio ri d in lem n, d in p ia tră na tu ra lă , d in că răm id ă nearsă , d in vălă tu c i sau d in o rice a lte m ate ria le n esu p u se unu i tra tam en t te rm ic ş i/sau ch im ic

254 159

C. C lăd ire -an ex ă cu cad re d in b e to n a rm at ori cu pereţi ex te rio ri d in că răm id ă a rsă sau d in o rice a lte m a te ria le rezu lta te în u rm a unui tra tam en t te rm ic ş i/sau ch im ic

159 143

D. C lă d ire -a n e x ă cu pere ţii ex te rio ri d in lem n, d in p ia tră n a tu ra lă , d in că răm id ă nearsă , d in v ă lă tu c i ori d in o rice a lte m a te ria le n e su p u se unu i tra tam en t te rm ic şi/sau ch im ic

95 63

E. In cazu l co n tr ib u ab ilu lu i ca re d e ţin e la aceeaşi ad resă încăp eri am p lasa te la su b so l, d em iso l şi/sau la m an sard ă , u tiliza te ca lo cu in ţă , în o rica re d in tre tip u rile de c lăd iri p rev ăzu te la lit. A -D

7 5 % d in su m a care s-a r ap lica c lăd irii

75% d in sum a care s-a r ap lica c lăd irii

F. In cazu l co n tr ib u ab ilu lu i care d e ţin e la aceeaşi ad resă în căp eri am p lasa te la subso l, la d em iso l şi/sau la m ansardă , u tiliza te în a lte sc o p u ri d ecâ t ccl dc locu in ţă , în o rica re d in tre tip u rile dc c lăd iri p rev ăzu te la lit. A -D

5 0 % d in su m a ca re s-a r ap lica c lăd irii

5 0 % d in su m a ca re s-a r ap lica c lăd irii

C A P IT O L U L III Im p o zitu l şi ta x a pe teren

lm p o z itu l/T ax < A rt. 25 8 alin .

a pe te ren u rile am p lasa te în in trav ilan - T e ren u ri cu co n s tru c ţii [2)

Z o n a încad ru llocalită ţii

N iv e lu rile im p o z itu lu i/tax e i, pe ranguri de lo ca lită ţi - le i/h a -

0 I II III IV V

A 10353 8597 7553 6545 889 711

B 8597 6 499 5269 4447 711 534

Page 4: JUDEŢUL ALBA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIDVEI …

c 6499 4447 3335 2113 534 355

D 4447 2113 1763 1230 348 178

Im p o z itu l/T ax a pe te ren u rile am p lasa te în in trav ilano rice a ltă ca teg o rie de fo lo s in ţă d ecâ t c ea de te ren u ri cu co n stru c ţii - A ri. 258 alin . (4) le i/ha -

Nr.crt.

Z on aC a te g o ria de fo lo sin ţă

A B C D

1. Teren arabil 28 21 19 15

2. P ăşune 21 19 15 13

3. F ânea ţă 21 19 15 13

4. V ie 46 35 28 19

5. L ivadă 53 46 35 28

6. P ădure sau alt te ren cu v eg e ta ţie fo res tie ră 28 21 19 15

7. T eren cu ape 15 13 8 X8. D rum uri şi căi fera te X X X X9. Teren n ep ro d u c tiv X X X X

Im p o z itu l/T ax a pe te ren u rile am p lasa te în ex trav ilan A rt. 258 alin . (6) - le i/h a -

N r.crt.

Z o n aC a te g o ria de fo lo sin ţă

A B C D

1. T eren cu con stru c ţii 31 28 26 22

2. T eren arab il 50 48 45 42

3. P ăşu n e 28 26 22 20

4. F ân ea ţă 28 26 22 20

5. V ie p e rod . a lta d ecâ t c e a p rev ăzu tă la nr. crt. 5.1 55 53 50 48

5.1. V ie până la in tra rea pe rod X X X X6. L ivadă pe rod , a lta d ecâ t cea p rev ăzu tă la nr. crt. 6.1 56 53 50 48

6.1. L ivadă p ân ă la in tra rea pe rod X X X X7. P ădure sau alt te ren cu v eg e ta ţie fo res tie ră , cu ex cep ţia celu i

p rev ăzu t la nr. crt. 7.116 14 12 8

7.1. P ădure în v ârstă de p ân ă la 20 d e an i şi p ăd u re cu ro l dc p ro tcc ţic X X X X

8. T eren cu apă, a ltu l d e c â t ce l cu am en ajă ri p isc ico le 6 5 2 18.1. Teren cu am enajări p isc ico le 34 31 28 26

9. D rum uri şi căi fera te X X X X

10. T eren n ep ro d u c tiv X X X X

C A P IT O L U L IVIm pozitu l pe m ijlo ace le de tra n sp o rt A rt. 263 alin . (2 )1 )

Nr.crt.

M ijlo ace de tran sp o rt cu trac ţiu n e m ecan ică

I. V eh icu le în m a tricu la te ( le i/2 0 0 om3 sau f rac ţiu n e d in accasta)

1. M otore te , sc u te re , m o to c ic le te şi a u to tu rism e cu cap ac ita te a c ilin d rică de p ân ă la 1.600 cm 3, inc lusiv

8

2. A u to tu rism e cu cap ac ita te a c ilin d rică în tre 1.601 cm 3 şi 2 .0 0 0 cm 3 in c lu siv 18

3. A u to tu rism e cu cap ac ita te a c ilin d rică în tre 2 .001 cm 3 şi 2 .6 0 0 cm 3 inclusiv 72

4. A u to tu rism e cu cap ac ita te a c ilin d rică în tre 2.601 cm 3 şi 3 .0 0 0 cm 3 inclusiv 144

Page 5: JUDEŢUL ALBA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIDVEI …

5. A u to tu rism e cu cap ac ita te a c ilin d rică de peste 3 .001 cm 3 290

6. A u to b u ze , au to ca re , m icro b u ze 24

7. A lte v eh icu le cu trac ţiu n e m ecan ică cu m asa to ta lă m a x im ă au to riza tă de p ân ă la 12 to n e , inc lusiv 30

8. T ractoare în m a tric u la te 18

II. V e h icu le în reg istra te

I. V eh icu le cu cap ac ita te c ilin d rică : le i/200 cm 3

1.1. V eh icu le în reg is tra te cu c ap ac ita te c ilin d rică < 4 .8 0 0 cm 3 2-4

1.2. V eh icu le în reg is tra te cu c ap ac ita te c ilin d ric ă > 4 .8 0 0 cm 3 4-6

2. V eh icu le Iară cap ac ita te c ilin d rică ev id en ţia tă 50 -1 5 0 lei/an

1) V alo rile su n t cclc p rev ăzu te la art. 263 a lin . (2 ) d in L eg ea nr. 571 /2 0 0 3 p riv in d C o d u l fisca l, cu m o d ifică rile a d u se prin L egea nr. 2 0 9 /2 0 1 2 p riv in d ap ro b a rea O rd o n an ţe i G u v ern u lu i nr. 30/2011 p en tru m o d ifica rea şi co m p le ta re a L eg ii nr. 571 /2 0 0 3 p riv in d C o d u l fiscal, p recum şi p en tru reg lem en ta re a u n o r m ăsu ri f in an c ia r-f isca le , şi nu au fost in d ex a te , d e o a rece de la d a ta adop tă rii lo r au trecu t m ai pu ţin de 3 ani.A rt. 263 alin . (4 )2 )A u to v eh icu le de tran sp o rt m arfă cu m asa to ta lă m ax im ă au to riza tă e g a lă sau m ai m are d e 12 to n e Im p o zitu l (le i/an )

N u m ăru l de axe şi g reu ta tea b ru tă în c ă rc a tă m ax im ă ad m isă A x(e) m o to r (o are ) cu sis tem dc su sp en s ie p n eu m atică sau ech iv a len te le recu n o sc u te

A ltes is tem e desu sp en siepen truaxelem o to are

I. d o u ă axe

1. M asa de cel pu ţin 12 tone , d a r m ai m ică d e 13 to n e 0 133

2. M asa de ccl pu ţin 13 to n e , d a r m ai m ică de 14 tone 133 367

3. M asa de cel p u ţin 14 tone , d a r m ai m ică de 15 to n e 367 517

4. M asa de cel p u ţin 15 to n e , d a r m ai m ică de 18 to n e 517 1169

5. M asa dc cel p u ţin 18 to n e 517 1169

II. 3 axe

1. M asa de cel pu ţin 15 to n e , d a r m ai m ică de 17 to n e 133 231

2. M asa de cel pu ţin 17 tone . d a r m ai m ică dc 19 tone 231 474

3. M asa de ccl pu ţin 19 tone , d a r m ai m ică de 21 tone 474 615

4. M asa de cel pu ţin 21 tone , d a r m ai m ică de 23 to n e 615 947

5. M asa de cel pu ţin 23 tone , d a r m ai m ică de 25 tone 947 1472

6. M asa de ccl pu ţin 25 tone , d a r m ai m ică de 26 tone 947 1472

7. M asa de ccl pu ţin 26 to n e 947 1472

III. 4 axe

1. M asa d e cel p u ţin 23 ton e , dar m ai m ică de 25 tone 615 623

2. M asa de cel pu ţin 25 tone , d a r m ai m ică de 27 to n e 623 973

3. M asa de cel p u ţin 27 ton e , d a r m ai m ică de 29 tone 973 1545

4. M asa de ccl pu ţin 29 tone , d ar m ai m ică de 31 to n e 1545 2291

5. M asa de cel p u ţin 31 tone, d ar m ai m ică d e 32 tone 1545 2291

6. M asa de cel pu ţin 32 to n e 1545 2291

Page 6: JUDEŢUL ALBA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIDVEI …

A rt. 263 alin . (5 )3)C o m b in a ţii de au to v eh icu le (au to v eh icu le a rticu la te sau tren u ri ru tie re ) de tran sp o rt m arfa cu m asa to ta lă m ax im ă au to riza tă eg a lă sau m ai m are de 12 tone

N u m ăru l de axe şi g reu ta tea b ru tă în c ă rc a tă m ax im ă ad m isă Im po zitu l (le i/an)

A x(e) m o to r (oare ) cu sistem de su sp en sie p n eu m atică sau ech iv a len te le recu n o sc u te

A ltesis tem e desu sp en siepen truaxelem otoare

I. 2+1 axe

1. M asa de cel p u ţin 12 tone , d a r m ai m ică d e 14 tone 0 0

2. M asa de cel p u ţin 14 tone , d a r m ai m ică de 16 to n e 0 0

3. M asa de cel pu ţin 16 tone , d a r m ai m ică de 18 to n e 0 60

4. M asa de cel pu ţin 18 tone , d a r m ai m ică de 20 tone 60 137

5. M asa de cel p u ţin 20 tone , d a r m ai m ică de 22 tone 137 320

6. M asa de cel p u ţin 22 ton e , d a r m ai m ică de 23 tone 320 414

7. M asa de cel p u ţin 23 tone , d a r m ai m ică de 25 tone 414 747

8. M asa de cel p u ţin 25 tone, d a r m ai m ică de 28 to n e 747 1310

9. M asa de cel pu ţin 28 to n e 747 1310

II. 2+2 axe

1. M asa de cel p u ţin 23 tone , d a r m ai m ică de 25 to n e 128 299

2. M asa dc cel pu ţin 25 tone , d a r m ai m ică de 26 to n e 299 491

3. M asa de cel p u ţin 26 tone, d a r m ai m ică de 28 to n e 491 721

2) V alo rile sun i ce lc p rev ăzu te la art. 263 alin . (4) d in L eg ea nr. 571 /2003 p riv in d C odu l fiscal, cu m o d ifică rile adu se prin O rd o n a n ţa de u rg en ţă a G u v ern u lu i nr. 125 /2011 , şi nu au fost ind ex a te d eo a rece dc la d a ta adop tă rii lor au trccu t m ai pu ţin de 3 ani.

3) V a lo rile sun t ce le p rev ăzu te la art. 263 a lin . (5) d in L eg ea nr. 571 /2003 p riv in d C odu l fiscal, cu m o d ifică rile ad u se prin O rd o n an ţa de u rg en ţă a G u v ern u lu i nr. 125 /2011 . şi nu au fost indexate d eo a rece de la da ta ad o p tă rii lo r au trecu t m ai pu ţin dc 3 ani.

N um ăru l de axe şi g reu ta tea b ru tă în c ă rc a tă m ax im ă ad m isă Im pozitu l (le i/an )

& ' A x(e) m o to r A lte(oare ) cu sis tem sistem e dede su sp en sie suspen siepn eu m atică sau pen truech iv a len te le axelerecu n o sc u te m otoare

Page 7: JUDEŢUL ALBA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIDVEI …

4. M asa de cel p u ţin 28 tone , d ar m ai m ică de 29 tone 721 871

5. M asa de cel p u ţin 29 tone, d a r m ai m ică de 31 tone 871 1429

6. M asa de cel pu ţin 31 tone , d ar m ai m ică de 33 to n e 1429 1984

7. M asa de cel pu ţin 33 tone, d ar m ai m ică de 36 tone 1984 3012

8. M asa de cel pu ţin 36 tone , d a r m ai m ică de 38 to n e 1984 3 012

9. M asa d e cel pu ţin 38 to n e 1984 3 012

III. 2+3 axe

1. M asa de cel pu ţin 36 to n e , d a r m ai m ică de 38 tone 1579 2 197

2. M asa d e cel p u ţin 38 tone, d a r m ai m ică d e 4 0 to n e 2197 2986

3. M asa de cel pu ţin 40 to n e 219 7 2986

IV. 3+2 axe

1. M asa de cel pu ţin 36 tone , d a r m ai m ică de 38 tone 1395 1937

2. M asa de cel pu ţin 38 tone , d a r m ai m ică de 40 to n e 1937 2 679

3. M asa de cel pu ţin 40 tone, d a r m ai m ică de 44 tone 2 679 3963

4. M asa dc ccl pu ţin 44 to n e 2 679 3963

V. 3+3 axe

1. M asa de cel pu ţin 36 tone , d a r m ai m ică d e 38 to n e 794 960

2. M asa de cel pu ţin 38 tone , d a r m ai m ică de 40 to n e 960 1434

3. M asa de cel pu ţin 40 tone, d a r m ai m ică de 44 to n e 1434 2283

4. M asa de cel pu ţin 44 to n e 1434 2283

A rt. 263 alin . (6)R em orci, sem irem o rc i sau ru lo te

M a sa to ta lă m ax im ă au to riza tă Im pozit - lei -

a) P â n ă la o tonă, inc lu siv 9

b) P este o tonă , d a r nu m ai m u lt d e 3 to n e 34

c) P este 3 tone , dar nu m ai m u lt de 5 tone 52

d) P este 5 tone 64

A rt. 263 alin . (7)M ijlo ace de tra n sp o rt pe apă

1. L un tre , bărci fa ră m o to r, fo lo s ite p en tru p escu it şi u z p ersonal 21

2. B ărc i fa ră m otor, fo lo s ite în a lte scopuri 56

3. B ărci cu m o to r 210

4. N av e de sp o rt şi ag rem en t In tre 0 şi 1119

5. S cu te re de apă 210

6. R e m o rch e re şi îm p in g ă to a re : x

a) p â n ă la 50 0 CP, inc lusiv 5 59

b) pes te 500 C P şi p â n ă la 2 000 C P , inc lu siv 909

c) p es te 2 000 C P şi p ân ă la 4 0 0 0 C P , inc lusiv 1398

d) pes te 4 0 0 0 CP 2 237

7. V ap o are - p en tru f ieca re 1000 td w sau f rac ţiu n e d in aces ta 182

8. C cam u ri, ş lep u ri şi barje fluv ia le : Xa) cu cap ac ita te a de în c ă rc a re p ân ă la 1500 d e tone, inc lu siv 182

b) cu cap ac ita te a de în c ă rc a re d e p es te 1500 dc to n e şi p ân ă la 3 0 0 0 de to n e , in c lu siv 280

Page 8: JUDEŢUL ALBA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIDVEI …

c) cu cap ac ita te a de în c ă rc a re de p es te 300 0 de to n e 490

C A P IT O L U L VT ax a p en tru e lib e ra re a ce rtifica te lo r, a v ize lo r şi a au to riza ţiilo r

A rt. 26 7 alin . (1)T ax a pen tru e lib e ra re a c e rtifica tu lu i de u rb an ism în m ed iu l u rban

- lei -

S u p ra fa ţa p en tru care se ob ţin e ce rtifica tu l de u rb an ism

a) p ân ă la 150 m 2, inc lusiv

A 2b) in tre 151 şi 250 m , inc lu siv

c) în tre 251 şi 500 m 2, inc lu siv

d) în tre 501 şi 750 m 2, inc lusiv

e) în tre 751 şi 1000 m , inc lu siv

f) pes te 100 m 2

A rt. 2 67 alin . (4)T axa p en tru e lib e ra re a au to riza ţie i de fo ra je sau excavă ri

A rt. 26 7 alin . (7)T axa p en tru e lib e ra re a au to riza ţie i de co n s tru ire p en tru ch io şcu ri, ton e te , cab in e , spaţii de exp u n ere , s itu a te pe că ile şi în sp a ţiile p u b lice , p rccu m şi pen tru am p lasa rea c o rp u rilo r şi a p a n o u rilo r de afişaj, a f irm e lo r şi rec lam elo r

8 lei p en tru fieca re m p de su p ra fa ţa o cupata de co n s tru c tie

A rt. 267 alin . (11)la x a p en tru e lib e ra re a unei au to riza ţii p riv in d lucră rile de raco rd u ri şi b ran şam en te la re ţe le le p u b lice de apă , can a liza re , gaze, te rm ice , energ ie elec trică , te le fo n ie şi te le v iz iu n e p rin cab lu

13 lei, pen tru fiecare racord

Art. 2 67 alin . (12)T axa p en tru av izarea ce rtifica tu lu i d e u rb an ism de că trc co m isia de u rb an ism şi a m en a ja rea te r ito riu lu i, d e că tre

15 lei

p rim ari sau de s tru c tu rile de sp e c ia lita te d in cad ru l con siliu lu i ju d e ţe a n

Art. 267 alin . (13)T axa p en tru e lib e ra re a c e rtifica tu lu i de n o m en c la tu ră strad a lă şi ad resă

9 lei

A rt. 268 alin . (1)T axa p en tru e lib e ra re a unei au to riza ţii pen tru d esfă şu ra rea unei ac tiv ită ţi eco n o m ice

1. în m ed iu l ru ral 15 lei

2. în m ed iu l u rban

Art. 268 alin . (2)T axa p en tru e lib e ra re a au to riza ţiilo r san ita re de fu n c ţio n are

Art. 268 alin . (3)T axa p en tru e lib e ra re a de cop ii h e lio g ra fice d e p e p lan u ri cad as tra le sau de pe alte asem en ea p lan u ri, d e ţin u te de co n s iliile locale

32 lei, pen tru fiecare m 2 sau frac ţiu n e de m 2

A rt. 268 alin . (4)T axa p en tru e lib e ra re a ce rtifica tu lu i de p ro d u că to r

80 lei

A rt. 268 alin . (5)T axa p en tru e lib e ra re a /v iza re a an u a lă a au to riza ţie i p riv in d d e sfă şu ra rea ac tiv ită ţii d e a lim en ta ţie p u b lică

10 lei

C A P IT O L U L V IT A X A P E N T R U F O L O S IR E A M IJL O A C E L O R D E R E C L A M Ă ŞI P U B L IC IT A T E

Page 9: JUDEŢUL ALBA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIDVEI …

A rt. 271 alin . (2) T axa p en tru afişaj în scop de rec lam ă şi p u b lic ita te : - le i/ m sau frac ţiu n c de m -

a) în cazu l unu i afişaj s itu a t în locu l în ca re p e rso a n a d e ru lează o ac tiv ita te eco n o m ică

32

b) în cazu l o rică ru i alt panou , afişaj sau s tru c tu ră de afişaj pen tru rec lam ă şi p u b lic ita te

23

C A P IT O L U L V II IM P O Z IT U L P E S P E C T A C O L E

A rt. 275 alin . (2) M a n ifes ta re a a r tis tică sau ac tiv ita tea d is trac tiv ă : - le i/ m 2 -

a) în cazu l v id eo tec ilo r 2

b) în cazu l d isc o te c ilo r 3

C A P IT O L U L X III S an c ţiu n i

L im ite le m in im e şi m ax im e a le am en z ilo r în cazu l p erso an e lo r fiz ice

A rt. 294 alin . (3) C o n trav en ţia p re v ă z u tă la alin . (2 ) lit. a) se sa n c ţio n e a z ă cu a m en d ă de la 70 lei la 2 7 9 lei, iar ce le de la lit. b )-d ) cu a m en d ă de la 27 9 lei la 69 6 de lei

A rt. 2 94 alin . (4) în c ă lca rea n o rm e lo r teh n ice p riv in d tip ărirea , în reg is tra rea , v ân zarea , ev id e n ţa şi g es tio n a rea , d u p ă caz , a ab o n am en te lo r şi a b ile te lo r d e in tra re la sp e c taco le co n s titu ie co n trav en ţie şi se sa n c ţio n ează cu am en d ă de la 325 d e lei la 1578 lei.

L im ite le m in im e şi m ax im e a le am en z ilo r în cazu l p erso an e lo r ju r id ic e

A rt. 294 alin . (6) (6) In cazu l p erso an e lo r ju r id ic e , lim ite le m in im e şi m ax im e a le a m e n z ilo r p rev ăzu te la alin . (3) şi (4 ) se m a jo rează cu 300% , respec tiv :- co n trav en ţia p rev ăzu tă la alin . (2 ) lit. a) se sa n c ţio n e a z ă cu am e n d ă de la 28 0 lei la 1116 lei, iar cele de la lit. b )-d ) cu am en d ă de la 1116 lei la 2 7 8 4 lei.în c ă lc a re a n o rm e lo r teh n ice p riv in d tip ărirea , în reg is tra rea , v ân zarea , e v id en ţa şi g es tio n a rea , d u p ă caz, a ab o n am en te lo r şi a b ile te lo r de in tra re la sp e c taco le c o n s titu ie co n trav en ţie şi se sa n c ţio n ează cu am en d ă de la 1300 lei la 6312 lei.

II. L eg ea nr. 117/1999 p riv in d tax e le e x tra ju d ic ia re de tim b ru , cu m o d ifică rile şi co m p le tă rile u lte r io a re

L ista cu p rin zân d tax e le e x tra ju d ic ia re de tim bru

Nr.crt.

E x tras d in no rm a ju r id ic ă - lei -

C A P IT O L U L IT axe p en tru e lib e ra re a ce rtifica te lo r dc o rice fel, a lte le d ecâ t ce le e lib e ra te de in stan ţe , M in is te ru l Ju s tiţie i şi L ib e rtă ţilo r C e tă ţen eşti, P arch e tu l d e pe lân g ă în a lta C u rte de C asa ţie şi Ju s tiţie şi de n o ta rii pub lic i, p recu m şi p en tru a lte se rv ic ii p resta te de u nele in stitu ţii p u b lice

1. E lib era rea de că tre o rg an e le ad m in istra ţie i p u b lice cen tra le şi locale , de alte au to rită ţi p u b lice , p recu m şi de in stitu ţii de sta t, care , în e x e rc ita rea a tr ib u ţiilo r lor, su n t în d rep t să ce rtifice an u m ite situ a ţii de fap t, a ce rtifica te lo r , a d ev e rin ţe lo r şi a o rică ro r a lte în sc risu ri prin ca re se a te s tă un fap t sau o situa ţie , cu ex cep ţia ace lo r ac te p en tru care se p lă te ş te o a ltă taxă e x tra ju d ic ia ră de tim b ru m ai m are

2

2. E lib era rea c e rtifica tu lu i de p ro d u că to r P u n c t ab ro g a t p rin art. 80 lit. i) d in O rd o n an ţa G u v ern u lu i nr.

36 /2 0 0 2 p riv in d im p o zite le şitaxele locale

3. E lib era rea ce rtific a te lo r de p ro p rie ta te a su p ra an im ale lo r, pe cap de an im al: X

- p en tru an im ale sub 2 ani 2

- p en tru an im ale pes te 2 an i 2

Page 10: JUDEŢUL ALBA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIDVEI …

Nr.crt.

E x tras d in no rm a ju r id ic ă - lei -

4. C e rtif ic a rea (tran sc rie rea ) tran sm isiu n ii p ro p rie tă ţii a su p ra an im ale lo r, pe cap de an im al, în b ile te de p ro p rie ta te :

X

- p en tru an im ale sub 2 ani 2

- pen tru an im ale p es te 2 ani 5

5. E lib e ra rea ce rtifica te lo r de în re g is tra re fisca lă P unct ab ro g a t p rin art. 1, pct. 144 din L egea nr. 174/2004

pentru ap ro b a rea O rd o n an ţe i G u v ern u lu i nr. 92 /2003 p riv ind

C o d u l de p ro ced u ră fisca lă

6. E lib era rea , la cerere , a ce rtific a te lo r m ed ico -leg a le şi a a lto r ce rtifica te m ed icale fo lo site în ju s tiţ ie

2

7. E libera rea , la cercre , a ce rtifica tc lo r de caz ie r ju d ic ia r 2

8. în reg istra rea , la cere re , în ac te le de sta re c iv ilă a sch im b ării num elu i şi sexu lu i 15

9. în reg istra rea , la cere re , în ac te le de sta re c iv ilă a d esfacerii c ă să to rie i 2

10. T ran scrie rea , la cerere , în reg istre le de sta re c iv ilă rom âne, a ac te lo r de sta re c iv ilă în to cm ite de au to rită ţile stră in e

2

11. R e co n stitu irea şi în to c m ire a u lte rio a ră , la cerere , a a c te lo r de sta re c iv ilă 2

12. E lib era rea a lto r ce rtifica te de s ta re c iv ilă în locu l ce lo r p ie rd u te , sustrase , d istru se sau d e te rio ra te

2

C A P IT O L U L IIT axe p en tru e lib e ra re a sau p re sc h im b a re a ac te lo r de iden tita te şi în sc rie re a m en ţiu n ilo r în acestea , p recu m şi pen tru e lib e ra re a p e rm ise lo r de v ân ă to a re şi de p escu it

1.

A cte de iden tita te : X

a) e lib e ra re a sau p re sc h im b a re a ac te lo r d e id en tita te p en tru ce tă ţen ii rom âni, e lib e ra re a sau p re lu n g irea v a lab ilită ţii ac te lo r de iden tita te pen tru ce tă ţen ii străin i şi pen tru p e rso an e le fă ră ce tă ţen ie , p recu m şi în sc rie re a m en ţiu n ilo r p riv in d sc h im b a rea d o m ic iliu lu i sau a reşed in ţe i c e tă ţe n ilo r rom âni

5

b) în sc rie rea m en ţiu n ilo r p riv in d sc h im b a rea d o m ic iliu lu i sau a reşed in ţe i A brogat prin O rd o n an ţa de u rg en ţă a G u v ern u lu i nr. 70 /2 0 0 9

c) v iza an u a lă a c a m c te lo r de id en tita te a le ce tă ţen ilo r stră in i şi a le p e rso an e lo r fără ce tă ţen ie

6

d) e lib e ra re a u n o r noi cărţi, bu le tin e , ca rn e te de iden tita te şi leg itim aţii p rov izo rii în locu l ce lo r p ie rd u te , fu ra te sau d e te rio ra te

A brogat p rin O rd o n an ţa de u rg en ţă a G u v ern u lu i nr. 70 /2 0 0 9

2. în reg is tra rea ce re rilo r p e rso an e lo r fiz ice şi ju r id ic e p riv in d fu rn iza rea u n o r date din R eg istru l p erm an en t de ev id e n ţă a pop u la ţie i

A brogat prin O rd o n an ţa de u rg en ţă a G u v ern u lu i nr. 7 0 /2009

N r.crt.

E x tras d in n o rm a ju r id ic ă - lei -

3. E lib era rea sau v iza a n u a lă a p e rm ise lo r de v ân ă to are 3

4. E lib era rea sau v iza an u a lă a p e rm ise lo r de p escu it 2

C A P IT O L U L IIITaxe p en tru ex am in a rea co n d u c ă to rilo r de au to v eh icu le în v ed e rea ob ţin erii p e rm ise lo r de co n d u cere

1. T axe p en tru ex a m in a re a can d id a ţilo r care au ab so lv it o şc o a lă dc co n d u că to ri de au to v eh icu le :

X

Page 11: JUDEŢUL ALBA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIDVEI …

a) o b ţin e rea p e rm isu lu i de co n d u c e re p en tru au to v eh icu le d in ca teg o riile şi su b c a tcg o riile A , A l , B , B l şi B-f-E

6

b) o b ţin erea perm isu lu i de c o n d u ce re valab il p en tru au to v e h ic u le din ca teg o ria A

A brogat p rin O rd o n a n ţa de u rg en ţă a G u v ern u lu i nr. 70 /2 0 0 9

c) o b ţin e rea perm isu lu i de co n d u c e re valab il p en tru au to v eh icu le ap a rţin ân d u neia d in tre ca teg o riile sau su b c a teg o riile B , B l , B + E

A b ro g a t p rin O rd o n a n ţa de u rg en ţă a G u v ern u lu i nr. 70 /2 0 0 9

d) o b ţin e rea p erm isu lu i de c o n d u ce re p en tru au to v eh icu le d in ca teg o riile şi su b c a teg o riile C , C l , T r, D, D l , C + E , D + E , C l + E, D l + E, T b şi T V

28

e) o b ţin e rea p e rm isu lu i de co n d u c e re v a lab il p en tru au to v eh icu le ap a rţin ân d u neia d in tre ca teg o riile sau su b c a teg o riile C l + E, D l + E, C , D, T b, T v

A b ro g a t p rin O rd o n a n ţa dc u rg en ţă a G u v ern u lu i nr. 70 /2 0 0 9

1) o b ţin e rea p e rm isu lu i de co n d u c e re v a lab il pen tru au to v eh icu le d in ca teg o riile C + E , D + E

A b ro g a t p rin O rd o n a n ţa de u rg en ţă a G u v ern u lu i nr. 7 0 /2 0 0 9

2. Taxe p en tru ex am in a rea p e rso a n e lo r c ă ro ra le-a fost an u la t p e rm isu l de co n d u cere , pen tru ca teg o riile c u p rin se în perm isu l anu la t, p recu m şi a p erso an e lo r carc au fo st re sp in se de 3 ori la ex am en u l p en tru o b ţin e re a acele iaş i ca tego rii a p e rm isu lu i de co n d u ce re , p recu m şi p en tru p e rso an e le care nu au ab so lv it o şc o a lă de co n d u că to ri de au to v eh icu le , cu ex c e p ţia ce lo r pen tru ca teg o riile B , B l , B + E

84

3. T axe p en tru e x am in a rea p e rso a n e lo r c ă ro ra le-a fo st an u la t p e rm isu l de co n d u cere , p en tru ca teg o riile c u p rin se în p erm isu l an u la t

A brogat p rin O rd o n a n ţa de u rg en ţă a G u v ern u lu i nr. 7 0 /2 0 0 9

4. T axe p en tru e x am in a rea p e rso a n e lo r ca re au fo st re sp in se d e 3 ori la ex am en u l pen tru o b ţin e re a acele iaş i ca teg o rii a p e rm isu lu i d e co n d u ce re

A b ro g a t p rin O rd o n a n ţa de u rgen ţă a G u v ern u lu i nr. 70 /2 0 0 9

C A P IT O L U L IVT ax e de în m a tricu la re a a u to v e h ic u le lo r şi rem o rc ilo r, au to riza re p ro v iz o rie de c ircu la ţie şi au to riz a re de c ircu la ţie pen tru p ro b e

1.

T axe d e în m a tricu la re p e rm a n e n tă sau tem p o ra ră a a u to v e h ic u le lo r şi rem orcilo r:

X

a) au to v eh icu le şi rem orci cu m asa to ta lă m ax im ă au to riz a tă d e p ân ă la

3 .5 0 0 kg inc lusiv

60

b) au to v eh icu le şi rem o rc i cu m asa to ta lă m ax im ă au to riz a tă cu p rin să în tre 750 kg şi 3 .500 kg, inc lusiv

A b ro g a t p rin O rd o n a n ţa dc u rg en ţă a G u v ern u lu i nr. 70 /2 0 0 9

c) au to v eh icu le şi rem o rc i cu m asa to ta lă m ax im ă a u to r iz a tă m ai m are de 3 .500 kg

145

2. T axă de au to riza re p ro v izo rie a c ircu la ţie i a u to v e h ic u le lo r şi rem o rc ilo r n c în m a tric u la te p e rm an en t sau tem p o ra r

9

3. T axe de au to riza re a c ircu la ţie i p en tru p ro b e a au to v e h ic u le lo r şi rem o rc ilo r 414

C A P IT O L U L IV I T ax ă p en tru fu rn iza re date

în re g is tra re a ce re rilo r p e rso a n e lo r fiz ice şi ju r id ic e p riv in d fu rn iza rea u n o r date d in R eg is tru l n a ţio n a l de e v id en ţă a p erso an e lo r, p recu m şi d in R e g is tru l na ţional de ev id en ţă a p e rm ise lo r de co n d u ce re şi ce rtific a te lo r de în m a tricu la re şi d in reg istre le ju d e ţe n e şi al m u n ic ip iu lu i B u c u reş ti dc ev id en ţă a p e rm ise lo r de c o n d u cc rc şi ce rtific a te lo r de în m a tric u la re

5

Page 12: JUDEŢUL ALBA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIDVEI …

CA PITO LU L V Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu m odificările şi com pletările ulterioare

1. Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu m odificările şi com pletările ulterioare, cu excepţia celor pentru terenurile agricole şi forestiere

15

Jidvei la 14.01.2013

»