kemahiran insaniah graduan (soft skills)

Upload: kuok-hua

Post on 08-Apr-2018

243 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/7/2019 Kemahiran Insaniah Graduan (Soft Skills)

  1/25

  Kemahiran Insaniah Graduan

  (Soft skills)

  Implikasi Terhadap Peluang

  Pekerjaan (Implication onEmployment Opportunities)

 • 8/7/2019 Kemahiran Insaniah Graduan (Soft Skills)

  2/25

  Pengenalan

  Beberapa tahun kebelakangan ini isu pengangguran dikalangan siswazah di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) diMalaysia seringkali dipaparkan oleh pihak media massa

  Beberapa andaian timbul berikutan penggangguran dikalangan siswazah seperti graduan yang dikeluarkanoleh universiti tempatan tidak dapat berkomunikasidalam bahasa Inggeris, mereka tidak dapat menguasaiilmu teknologi maklumat dan komunikasi,dan tidak

  mempunyai kemahiran insaniah (Nurita, Sharuddin &Ainon 2006; Fatimah 2006)

 • 8/7/2019 Kemahiran Insaniah Graduan (Soft Skills)

  3/25

  Berdasarkan isu ini, pihak majikan mempunyai

  persepsi bahawa graduan IPT dilatih dengan

  baik dalam bidang pengkhususan mereka

  tetapi mereka mempunyai kemahiran yang

  kurang dalam insaniah (soft skills) (chang

  2004)

 • 8/7/2019 Kemahiran Insaniah Graduan (Soft Skills)

  4/25

  Persepsi (1)

  The performance of our local universities will bemeasured from the quality of our graduates.Today the labour market is full of competition. So

  just having a degree not guarantee a stable job infuture. Employers will select the most talentedand most skilful employees, especially among thelocal graduates (statement from our formerMinister of Higher Education, Dato Mustapa Bin

  Mohamed, Menteri Pendidikan Tinggi, ModulPembangunan Kemahiran Insaniah untuk InstitusiPengajian Tinggi Malaysia 2006)

 • 8/7/2019 Kemahiran Insaniah Graduan (Soft Skills)

  5/25

  Persepsi (2)

  Comments from the Executive Director of MalaysianEmployers Federation (MEF):

  I would say there is gap between what is reallyrequired in the market and what we are teaching in theuniversities. So here again, they have to do lots ofthings because most of the time, the university looks atthe ideal and they do not so much see where this idealis actually what the market required. This is a gapbetween two. And this gap reflected in the actual fact

  that there are many unemployed graduates. So I wouldsay that we have been wasting our national resourcesover the past 3 years.

 • 8/7/2019 Kemahiran Insaniah Graduan (Soft Skills)

  6/25

 • 8/7/2019 Kemahiran Insaniah Graduan (Soft Skills)

  7/25

  Persepsi (3)

  Comments from the Ministry of Human

  Resources: Kita ada nearly about 50,000 graduates unemployed. Cuma kita

  nampak banyak kelemahan pada graduate kita. Mereka tidakconfident. Lack of english. Mereka amat kurang dalam bidang softskills contohnya bila mereka pergi ke temuduga. Mereka tidak tahumacam mana nak dress, ketrampilan diri, cara bercakap. Itulah

  kelemahan-kelemahan yang ada pada mereka. Confident diri takada, kerja banyak. Banyak kerja kosong ada dalam private sector.Tapi bila dia buat interview dengan graduan-graduan kebanyakaninilah kelemahan yang dia beritahu. Sebab itu sekarang ini JabatanTenaga Rakyat, KSM, kita mula fokus kepada pendedahan kepadasoft skills (Temuduga dengan Ketua Pengarah Kanan, Jabatan

  Tenaga Rakyat Semenanjung Malaysia, Kementerian SumberManusia, Putrajaya, 18 Disember 2006)

 • 8/7/2019 Kemahiran Insaniah Graduan (Soft Skills)

  8/25

  Pengertian Kemahiran Insaniah (KI)

  KI (Soft Skills) merangkumi aspek-aspek

  kemahiran generik yang melibatkan elemen

  kognitif yang berkaitan dengan kemahiran

  bukan akademik seperti nilai positif,

  kepemimpinan, kerjasama berpasukan,

  komunikasi dan pembelajaran berterusan

  (Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah(soft Skills) untuk IPT, Kementerian Pendidikan

  Tinggi, 2006, m.s.5)

 • 8/7/2019 Kemahiran Insaniah Graduan (Soft Skills)

  9/25

 • 8/7/2019 Kemahiran Insaniah Graduan (Soft Skills)

  10/25

  Kemahiran komunikasi

  Kebolehan menyampaikan idea dengan jelas berkesan dan denganpenuh keyakinan secara lisan dan bertulis

  Kebolehan mengamalkan kemahiran mendengar yang aktif danmemberikan maklumbalas

  Kebolehan membuat pembentangan secara jelas dengan penuhkeyakinan dan bersesuaian dengan tahap pendengar

  Kebolehan untuk menggunakan teknologi dalam pembentangan

  Kebolehan berunding dan mencapai persetujuan

  Kebolehan berkomunikasi dengan peserta komunikasi yangberlainan budaya

  Kebolehan mengembangkan kemahiran komunikasi secaraperseorangan

  Kebolehan menggunakan komunikasi bukan lisan

 • 8/7/2019 Kemahiran Insaniah Graduan (Soft Skills)

  11/25

  Interpersonal communication model

  Environment

  Sender

  Receiver

  Message

  Channel

 • 8/7/2019 Kemahiran Insaniah Graduan (Soft Skills)

  12/25

  Communicating positively

  Plan your messages

  Great customers warmly and sincerely

  Use customer-focused language

  Use eye contact effectively

  Listen and respond appropriately

 • 8/7/2019 Kemahiran Insaniah Graduan (Soft Skills)

  13/25

  Assertive Language and Actions

  Looking at customer

  Firm handshake

  Think; plan; speak

  Stop; gather thoughts; speak

  Apologize; take control; move on

 • 8/7/2019 Kemahiran Insaniah Graduan (Soft Skills)

  14/25

  Providing Assertive Service

  Facial expressions

  Voice

  Posture

  Gestures

 • 8/7/2019 Kemahiran Insaniah Graduan (Soft Skills)

  15/25

  Pemikiran kritis dan Kemahiran

  Menyelesaikan Masalah

  Kebolehan mengenalpasti dan menganalisamasalah dalam situasi kompleks dan kaburserta membuat penilaian yang berjustifikasi

  Kebolehan mengembang dan membaikikemahiran berfikir serta menjelaskanmenganalisis dan menilai perbincangan

  Kebolehan mencari idea dan penyelesaianalternatif

  Kebolehan berfikir melangkaui batas

 • 8/7/2019 Kemahiran Insaniah Graduan (Soft Skills)

  16/25

  Providing assertive service

  Facial expressions

  Voice

  Posture

  Gestures

  Eye contaect

  Offer win-win solutions

 • 8/7/2019 Kemahiran Insaniah Graduan (Soft Skills)

  17/25

  Kemahiran kerja berpasukan

  Kebolehan membina hubungan baik, berinteraksidengan orang lain dan bekerja secara efektif untukmencapai objektif yang sama

  Kebolehan memahami dan mengambil peranan bersilihganti antara ketua kumpulan dan ahli kumpulan

  Kebolehan mengenali dan menghormati sikap,kelakuan dan kepercayaan orang lain

  Kebolehan memberi sumbangan kepada perancangandan menyelaraskan hasil usaha kumpulan

  Bertanggungjawab terhadap keputusan kumpulan

 • 8/7/2019 Kemahiran Insaniah Graduan (Soft Skills)

  18/25

  Pembelajaran berterusan dan

  pengurusan maklumat

  Kebolehan mencari dan mengurus maklumat

  yang relevan daripada pelbagai sumber

  Kebolehan menerima idea baru danberkeupayaan untuk pembelajaran autonomi

  Kebolehan mengembangkan minda ingin tahu

  dan dahagakan ilmu

 • 8/7/2019 Kemahiran Insaniah Graduan (Soft Skills)

  19/25

  Kemahiran keusahawanan

  Kebolehan mengenalpasti peluang perniagaan

  Kebolehan merangka perancangan perniagaan

  Kebolehan membina, meneroka dan merebutpeluang perniagaan dan pekerjaan

  Kebolehan untuk bekerja sendiri

 • 8/7/2019 Kemahiran Insaniah Graduan (Soft Skills)

  20/25

  Etika dan moral profesional

  Kebolehan memahami kesan ekonomi, alamsekitar dan sosiobudaya dalam amalanprofesional

  Kebolehan menganalisis dan membuatkeputusan dalam penyelesaian masalahberkaitan etika

  Kebolehan mengamalkan sikap beretikadisamping mempuyai rasa bertanggungjawabterhadap masyarakat

 • 8/7/2019 Kemahiran Insaniah Graduan (Soft Skills)

  21/25

  Kemahiran kepimpinan

  Pengetahuan tentang teori asas kepimpinan

  Kebolehan untuk memimpin projek

  Kebolehan untuk memahami dan mengambilperanan bersilih ganti antara ketua dan

  anggota pasukan

  Kebolehan untuk menyelia anggota pasukan

 • 8/7/2019 Kemahiran Insaniah Graduan (Soft Skills)

  22/25

  Cabaran-cabaran penerapan KI di

  kalangan graduan

  Kemahiran berkomunikasi

  Daripada pemerhatian saya di dalam kelas, ada

  segelintir pelajar mempunyai perasaan rendah

  diri semasa pembentangan dalam Bahasa

  Inggeris dan juga berdiri di hadapan pelajar

  Sifat inferior complex ini perlu dihindari agar

  pelajar mempunyai yakin diri bagi menempuhcabaran hidup yang lebih mencabar dan

  meruncing di masa akan datang

 • 8/7/2019 Kemahiran Insaniah Graduan (Soft Skills)

  23/25

  Pembelajaran berterusan dan

  pengurusan maklumat

  Dalam konteks pembelajaran berterusan dan

  pengurusan maklumat, para pelajar

  mengalami masalah kurang bahan sumber

  rujukan di perpustakaan seperti online jurnal,

  buku-buku teks utama, laporan kerajaan dan

  peralatan multi media (teaching aids)

 • 8/7/2019 Kemahiran Insaniah Graduan (Soft Skills)

  24/25

  Rumusan (conclusion)

  Kemahiran insaniah ini berkisar tentang isu bagaimanahendak mempersiapkan diri graduan supaya merekaditerima sebagai pekerja dan meningkatkan peluangemplyability mereka sebagai graduan. Ia bukan hanya

  berkisar tentang setakat mana pencapaian akademikmereka. Universiti terkemuka di Amerika Syarikatmeletakan 2 merit utama sebagai pengukur kepadakejayaan para graduan. Yang pertama adalah kejayaangraduan mendapat pekerjaan dalam tempoh 6 bulan

  pertama selepas graduate dan kedua bilangan pelajaryang mengikuti kursus diluar daripada silibus kurikulumakademik mereka. Jika mereka dapat memenuhikriteria ini mereka tentu akan berjaya

 • 8/7/2019 Kemahiran Insaniah Graduan (Soft Skills)

  25/25

  Lembaga Pengajian (Board of Studies) perlu

  diwakili daripada pihak persatuan majikan,

  kementerian Sumber Manusia, dan agensi-

  agensi kerajaan selain daripada pihak ahli

  akademik. Ini akan menentukan arah tuju

  kurikulm pengajian kursus atau program.