keski-uudenmaan nuorisotakuun...

of 21 /21
Keski-Uudenmaan Nuorisotakuun kuntakokeilu Ohjauksen työkalupakki

Author: others

Post on 27-Sep-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Keski-Uudenmaan Nuorisotakuun kuntakokeilu Ohjauksen työkalupakki

 • Saatteeksi

  Ohjauksen työkalupakki on syntynyt keskustelujen ja työskentelyjen tuloksena eri toimijoiden kanssa.

  Ohjauksen työkalupakki – kehittämistyön yhteydessä on pohdittu mm. etsivän nuorisotyön roolia

  Ohjaamoissa; milloin nuori asioi Ohjaamon palveluohjaajan, milloin etsivän nuorisotyöntekijän kanssa, vaikka

  työntekijä olisi sama henkilö. Samoin on pohdittu Ohjaamosta saatavaa palvelua; missä kulkee raja, jolloin

  Ohjaamo on tehnyt voitavansa ja nuoren asiakkuus on siirrettävä jollekin toiselle taholle, joka jatkaa

  työskentelyä nuoren kanssa. Tärkeä merkitys on myös sillä, että nuoren tarina ja jo tehdyt asiat siirtyvät

  nuoren mukana, ei nuoren uudelleen kertomana seuraavalle kopin ottajalle tai työskentelykumppanille.

  Nuoren ei tarvitse kertoa samaa tarinaa yhä uudelleen tai tehdä saman sisältöisiä työskentelyä eri

  yhteyksissä, vaan hänen asiansa todella etenevät ja nuori saa tarvitsemansa avun, ohjauksen ja tuen.

  Hyviä käytänteitä on runsaasti, eikä yksiselitteisesti voida määritellä, mitä työkalua nuoren kanssa milloinkin

  on parasta käyttää. Tämän työkalupakin välineet ovat siis vain yksi tapa työstää niitä asiakokonaisuuksia,

  joista nuorten kanssa Ohjaamossa keskustellaan. Yhteistä on se, mitä yhteiseen asiakastietojärjestelmään

  kirjataan; tieto, joka kulkee nuoren mukana ja henkilöt, joiden kanssa nuorella on oikeus työskennellä

  yhdessä nuoren kokonaisuus huomioiden. Lisäksi oleellista on tiivistää yhdessä tekemistä, ylittää erilaisia

  rajoja ja rajapintoja.

  Kuva 1

 • Vastuutyöntekijä

  Vastuutyöntekijä on henkilö, joka työskentelee oman toimenkuvansa mukaisesti nuorille suunnatuissa

  palveluissa. Hänellä on kuitenkin pääsy NT-TYPPI asiakastietojärjestelmään ja hän on aktiivinen toimija

  nuorten palveluiden verkostosta. Hän toimii tiiviissä yhteistyössä Ohjaamon kanssa tai osallistuu Ohjaamossa

  työskentelyyn.

  Toimii oman työnkuvansa mukaisesti omassa organisaatiossaan

  Kun kohtaa nuoren, kertoo NT-TYPPI järjestelmästä ja sen hyödyistä

  Pyytää nuoren suostumuksen tietojen kirjaamiseen NT-TYPPI järjestelmään

  Suunnittelee nuoren kanssa ohjauspolun

  Kutsuu tarvittavan verkoston koolle ja huolehtii nuoren suostumuksesta tietojenvaihtoon

  Koordinoi ja seuraa nuoren ohjauspolkua tiiviissä yhteistyössä palveluiden tuottajien kanssa

  Kuva 2

 • Vastuutyöntekijän kapsäkit

  Vastuutyöntekijöiden toimesta on toteutettu nuorten segmentointi, jonka avulla palveluja on mahdollista

  kuvata ja kohdentaa. Segmentoinnin avulla voidaan myös kuvata palveluohjauksen monialaisia verkostoja ja

  selkiyttää ohjauspolkuja verkoston sisällä. Segmentoinnin lähtökohtana on nuoren toimijuus.

  Kuva 4

  Kuva 3

 • Lait monialaisen yhteistyön käynnistämisen tukena

  Vastuutyöntekijällä on mahdollisuus käynnistää monialainen yhteistyö hyödyntämällä sosiaalihuoltolakiin,

  oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin ja nuorisolakiin kirjattuja mahdollisuuksia olla yhteydessä näitä palveluja

  järjestäviin tahoihin. Yhteydenoton tulee toimia molemmille osapuolille signaalina käynnistää monialainen

  yhteistyö. Sosiaalihuoltolaissa tarkoitetaan henkilöä, jolla on sosiaalihuollon tarve, oppilas- ja

  opiskelijahuoltolaki koskee opiskelijoita ja nuorisolaki alle 29 – vuotiaita.

  Sosiaalihuoltolaki 4 luku, Sosiaalihuollon toteuttaminen, 35 §

  Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi

  Jos terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö, sosiaalikuraattori taikka sosiaalitoimen, opetustoimen, liikuntatoimen, lasten päivähoidon, pelastuslaitoksen, Hätäkeskuslaitoksen, Tullin, poliisin, Rikosseuraamuslaitoksen, työ- ja elinkeinoviranomaisen, Kansaneläkelaitoksen tai ulosottoviranomaisen palveluksessa oleva on tehtävässään saanut tietää henkilöstä, jonka sosiaalihuollon tarve on ilmeinen, hänen on ohjattava henkilö hakemaan sosiaalipalveluja tai henkilön antaessa suostumuksensa otettava yhteyttä kunnallisesta sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen, jotta tuen tarve arvioitaisiin.

  Jos suostumusta ei voida saada ja henkilö on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan, tai lapsen etu sitä välttämättä vaatii, 1 momentissa tarkoitettujen henkilöiden on tehtävä ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta salassapitosäännösten estämättä viipymättä.

  Myös muu kuin 1 momentissa tarkoitettu henkilö voi tehdä ilmoituksen häntä koskevien salassapitosäännösten estämättä.

  Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki, 3 luku, Yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteuttaminen, 16 §

  Yhteydenotto opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen saamiseksi

  Jos oppilaitoksen tai opiskeluhuollon työntekijä arvioi, että opiskelijan opiskeluvaikeuksien tai sosiaalisten tai psyykkisten vaikeuksien ehkäisemiseksi taikka poistamiseksi tarvitaan opiskeluhuollon psykologi- tai kuraattoripalveluja, hänen on otettava viipymättä yhteyttä opiskeluhuollon psykologiin tai kuraattoriin yhdessä opiskelijan kanssa ja annettava tiedossaan olevat tuen tarpeen arvioimiseksi tarvittavat tiedot.

  Jos yhteydenottoa ei ole mahdollista tehdä yhdessä, opiskelijalle on annettava tieto yhteydenotosta ja mahdollisuus keskustella yhteydenottoon liittyvistä syistä 15 §:n 1 momentissa säädetyssä määräajassa.

  Myös muu kuin 1 momentissa tarkoitettu, joka ammatillisessa tehtävässään on saanut tietää opiskelijan tuen tarpeesta, voi salassapitosäännösten estämättä ottaa yhteyttä opiskeluhuollon psykologiin tai kuraattoriin.

  Opiskelijan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle on annettava tieto tässä pykälässä säädetystä yhteydenotosta, jollei tässä tai muussa laissa toisin säädetä.

 • Nuorisolaki, 3 luku, Kuntien nuorisotyö ja – politiikka, 7 c §

  Tietojen luovuttaminen etsivää nuorisotyötä varten

  Tietojen luovuttamisen edellytyksenä etsivää nuorisotyötä varten on nuoren suostumus, jollei tässä laissa tai muualla toisin säädetä.

  Nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot on sen estämättä, mitä tietojen salassapidosta säädetään, luovutettava nuoren kotikunnalle etsivää nuorisotyötä varten seuraavasti:

  1) opetuksen järjestäjän on luovutettava tiedot perusopetuksen päättäneestä nuoresta, joka ei ole sijoittunut perusopetuksen jälkeisiin opintoihin;

  2) koulutuksen järjestäjän on luovutettava tiedot alle 25-vuotiaasta nuoresta, joka keskeyttää opinnot ammatillisessa koulutuksessa tai lukiokoulutuksessa;

  3) puolustusvoimien ja siviilipalveluskeskuksen on luovutettava tiedot alle 25-vuotiaasta nuoresta, joka vapautetaan varusmies- tai siviilipalveluksesta palveluskelpoisuuden puuttumisen takia tai joka keskeyttää palveluksen.

  Opetuksen tai koulutuksen järjestäjä, puolustusvoimat taikka siviilipalveluskeskus voi jättää tiedot 2 momentissa tarkoitetusta nuoresta luovuttamatta, jos se arvioi käytettävissään olevien tietojen pohjalta sekä nuoren tilanne ja tuen tarve kokonaisuudessaan huomioon otettuna, ettei nuori ole 7 b §:ssä tarkoitettujen palvelujen ja muun tuen tarpeessa.

  Myös muu kuin edellä tässä pykälässä tarkoitettu viranomainen voi salassapitosäännösten estämättä luovuttaa nuoren kotikunnalle etsivää nuorisotyötä varten nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot, jos viranomainen arvioi viranomaisena saamiensa tietojen pohjalta sekä nuoren tilanne ja tuen tarve kokonaisuudessaan huomioon otettuna nuoren tarvitsevan viipymättä tukea päästäkseen palvelujen ja muun tuen piiriin.

  Tässä pykälässä tarkoitettujen tietojen luovuttajan on sopivin tavoin etukäteen ilmoitettava nuorelle ja alaikäisen nuoren huoltajalle, että nuorta koskevia tietoja voidaan 2 ja 4 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa luovuttaa etsivää nuorisotyötä varten.

  Tässä pykälässä tarkoitettuja tietoja ei luovuteta sellaisesta nuoresta, josta on lastensuojelulain (417/2007) 25 §:n mukaan tehtävä ilmoitus kunnan sosiaalitoimesta vastaavalle toimielimelle.

 • NT-TYPPI asiakastietojärjestelmä

  NT-TYPPI on asiakastietojärjestelmä, joka mahdollistaa eri sektorirajat ylittävään reaaliaikaisen

  tiedonvaihdon. Edellytyksenä on nuoren suostumus tietojensa kirjaamiseen ja että nuori itse on nimennyt

  verkoston, jonka kanssa hän työskentelee ja jolla on lupa hänen tietojensa katsomiseen ja täydentämiseen.

  NT-TYPPI järjestelmään kirjataan nuoren tavoitetta tukevat, välttämättömät ja oleelliset tiedot. Tärkeää on,

  että nuori itse on tietoinen siitä, mitä on kirjattu ja että on kirjatut tiedot muodostavat yhteisen

  suunnitelman, jonka perusteella sekä nuori, että monialainen verkosto voi yhteensovittaa työskentelyään.

  Kuva 5

  Kuva 6

 • Suostumuksesta NT-TYPPi asiakastietojärjestelmän käyttöön:

  Tietosuojavaltuutetun toimiston mukaan alle 18 -vuotiaiden osalta huoltajalla on toimivalta antaa suostumus

  myös alle 18-vuotiaiden nuorten osalta. Riittävän kehittyneellä nuorella on kuitenkin oikeus antaa myös itse

  suostumus tietojen käsittelyyn laissa säädetyin edellytyksin. Näin ollen 15-vuotias voi lähtökohtaisesti antaa

  viranomaiselle itse suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn. Jos kuitenkin on kyse esim. sellaisesta

  kehitysvammaisesta, joka ei kykene ymmärtämään asiaa, niin suostumuksen antaa hänen huoltajansa.

  Sosiaalihuollon asiakkaan asemaa ja oikeuksia koskevan lain (812/2000) 11 §:n 3 momentin mukaan

  alaikäinen voi ottaen huomioon hänen ikänsä ja kehitystasonsa sekä asian laatu painavasta syystä kieltää

  antamasta itseään koskevia tietoja lailliselle edustajalleen, jollei se ole selvästi alaikäisen edun vastaista.

  Potilaan asemaa ja oikeuksia koskevan lain (785/1992) 9 §:n 2 momentin mukaan jos alaikäinen potilas

  ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden kykenee päättämään hoidostaan, hänellä on oikeus kieltää

  terveydentilaansa ja hoitoansa koskevien tietojen antaminen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen.

  Jos nuori on käyttänyt edellä mainittuja kielto-oikeuksia ja kiellot on hyväksytty, niin tällaisessa tilanteessa

  hän myös itse päättää tietojen käsittelystä ja antaa sitä koskevan suostumuksen.

  Käytännössä: jos nuori ymmärtää (vastuutyöntekijän tekemän arvioinnin perusteella) mihin hänen tietonsa

  kirjataan, miten tietoja käsitellään ja keiden toimesta, ei vanhempien suostumusta tarvita. Vastuutyöntekijä -

  toimintamallista on kuitenkin laadittu kirje (liite 1), jonka voi tarvittaessa toimittaa alaikäisen huoltajille

  tiedoksi (myös ruotsinkielisenä).

  Suostumuslomake (liite 2) on kolme osainen. Ensimmäinen osia koskee suostumusta yleisesti tietojen

  kirjaamiseksi NT-TYPPI järjestelmään. Tämä lomake vaaditaan aina skannattavaksi järjestelmään. Osa 2

  koskee verkoston nimeämistä ja osa kolme koskee NT-TYPPI järjestelmään kirjattujen tietojen luovuttamista

  edelleen tahoille, joilla ei ole NT-TYPPI käyttäjäoikeuksia tai eivät kuulu nuoren nimeämään verkostoon.

  Suostumuslomake on saatavilla ruotsin-, englannin-, ranskan- ja somalinkielellä.

  Kuva 7

 • Toiminnallinen alkukartoitus

  Vastuutyöntekijöiden kanssa on keskusteltu eri yhteyksissä siitä, millaisia alkukartoituksen työkaluja on

  käytössä. Seuraavat tehtävät on kehitetty ja kerätty eri toimijoiden hyväksi kokemista toimintatavoista.

  Alkukartoitus näyttäytyy työntekijälle eri tavoin, kuin nuorelle. Liitteenä 3 on alkukartoituksen muistilista

  ohjaajalle ja liitteenä 4 nuorelle tarkoitettu, tehtävistä koostuva alkukartoitus.

  Alkukartoituksen on tarkoitus kestää maksimissaan kolme tapaamiskertaa. Tämän jälkeen nuori tulee ohjata

  jonkin varsinaisen palvelun piiriin, jossa työskentelyä voidaan jatkaa ja nuoren arjen rytmiä ja konkreettista

  tekemistä tukea.

 • Keski-Uudenmaan kuntakokeilu 2015 - 2016

  Keski-Uudenmaan kuntakokeilussa ovat mukana: Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula, Uudenmaan TE -toimisto, Kela ja toisen asteen ammatillisista oppilaitoksista Hyria, Keuda, Seurakuntaopisto, Työtehoseura ja Validia Keski-Uudenmaan kuntakokeilun tavoitteena on 2015 -2016 välisenä aikana kehittää nuorisotakuuseen liittyviä toimenpiteitä Keski-Uudenmaan alueella ja tehostaa nuorten koulutukseen tai muiden tarvittavien palveluiden piiriin pääsemistä. Kuntakokeilun ajan on käytössä alueen toimijoiden yhteinen asiakastietojärjestelmä NT-TYPPI. Kyseisen asiakastietojärjestelmän osalta henkilötietolain (523/1999) mukaista tarkastusoikeutta sekä tiedon korjaamista koskevat pyynnöt tehdään vastaavalle hanketyöntekijälle: [email protected] Järjestelmään kirjataan nuoren henkilötiedot ja nuoren asioiden etenemisen kannalta oleelliset tiedot yhdessä nuoren kanssa. Järjestelmään laaditaan yhteistyössä nuoren ja mahdollisesti tarvittavien kumppanien kanssa yksi palvelusuunnitelma. Nuorelle nimetty asiakasvastaava huolehtii siitä, että nuoren asiat etenevät ja yhdessä laadittu suunnitelma toteutuu. Vanhemmat voivat osallistua suunnitteluun yhdessä nuorensa kanssa niin sovittaessa.

  Nuoren tiedot NT-TYPPI -järjestelmässä

  Nuorelle kerrotaan kuntakokeilusta ja NT-TYPPI järjestelmästä. Tämän jälkeen nuori voi halutessaan antaa luvan tietojensa kirjaamiseen. Lupa annetaan kirjallisesti. Kuntakokeilun ajan nuoren tietoja järjestelmässä voivat käsitellä ja nähdä Keski-Uudenmaan kuntakokeilussa asiakasvastaaviksi nimetyt nuoren kanssa työskentelevät kunnan, oppilaitoksen, TE -toimiston tai Kelan työntekijät. NT-TYPPI -järjestelmän hyödyt:

  Yksi järjestelmä, jossa nuoren itsensä määrittelemät tiedot ovat sekä nuoren itsensä että nuorta ohjaavan tahon saatavilla

  Nuoren ei tarvitse kertoa samoja asioita useaan kertaan eri henkilöille eri palveluissa

  Halutaan varmistaa, että nuori saa kaikki tarvitsemansa palvelut ja hänen asiansa etenevät tavoitteiden mukaisesti

  Nuoren omat toiveet ja tavoitteet ovat selkeästi kaikkien nuorta ohjaavien tahojen tiedossa NT-TYPPI järjestelmästä kerätään tilastotietoja kuntakokeilun ajan. Tällöin yksittäisen nuoren tiedot eivät ole eriteltävissä. Lisätietoja kuntakokeilusta antavat: Jari Lausvaara Anu Vesterinen Järvenpään kaupunki Keski-Uudenmaan kuntakokeilu Koulutusjohtaja Hankepäällikkö [email protected] [email protected] 040-3152173 040-3152513

  Liite 1

 • Mellersta Nylands kommunförsök 2015-2016 Ungdomsgarantins kommunförsök

  I Mellersta Nylands kommunförsök deltar: Hyvinge, Träskända, Kervo, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs, Sibbo,

  Tusby, Nylands arbets- och näringsbyrå, Fpa och från andra stadiets läroverk Hyria, Keuda,

  Församlingsinstitutet, Työtehoseura (Arbetseffektivitetsinstitutet) och Validia.

  Målsättningen i Mellersta Nylands kommunförsök mellan 2015-2016 är att utveckla på Mellersta Nylands område åtgärderna i ungdomsgarantin och optimera, att unga kan uppnå utbildning eller andra erforderliga tjänster. Under kommunförsöket är aktörernas gemensamma kunddatasystem NT-TYPPI i bruk. Angående det ifrågavarande kunddatasystemet görs begäran om prövningsrätt samt om informationskorrigering enligt personuppgiftslagen (523/1999) till den ansvariga projektarbetaren: [email protected] I systemet registreras de ungas personuppgifter och väsenlig information om utveckling av deras angelägenheter tillsammans med dem. Till systemet utarbetas en tjänsteplan i samarbetet med de unga och med möjliga partner. En för den unga nämnd kundrådgivare tar hand om, att den ungas angelägenheter främjas och att den gemensamt utarbetade planen förverkligas. Föräldrarna kan efter överenskommelse delta i planeringen tillsammans med de unga.

  De ungas information i NT-TYPPI-systemet

  De unga får information om kommunförsöket och NT-TYPPI-systemet. Därefter kan de unga frivilligt bevilja

  registreringen av deras information. Beviljandet ges skriftligt. Under kommunförsöket kan den ungas

  information i systemet behandlas och ses av medarbetare i kommunen, läroanstalten, TE-byrån eller Fpa,

  som har blivit nämnda som kundansvariga och som arbetar med de unga.

  Fördelar i NT-TYPPI-systemet:

  Ett system med all den information, som de unga själva har definierat och som är tillgänglig både till de unga och till deras handledare

  De unga behöver inte flera gånger ge information om samma saker till olika personer i olika tjänster

  Man vill försäkra, att de unga får alla erforderliga tjänster och att deras angelägenheter främjas enligt målsättningen

  De ungas egna önskemål och ambitioner är på alla håll i en tydlig kännedom för dem, som handleder de unga.

  Från NT-TYPPI-systemet samlas statistiska uppgifter under kommunförsöket. Då kan den enskilda ungas information inte bli specificerad. Mera information om kommunförsöket ges av: Jari Lausvaara Anu Vesterinen Träskända stad Mellersta Nylands kommunförsök Utbildningsledare Projektledare [email protected] [email protected] 040-3152173 040-3152513

 • SUOSTUMUSLOMAKE Nuorisotakuu

  Tämä suostumuslomake on tarkoitettu kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämistä ja monialaisten toimintamallien

  tukemista koskevista kokeiluista annetun lain (1350/2014, HE 117/2014 vp) mukaisten, salassa pidettävien tietojen

  saamista ja luovuttamista ja tallettamista koskevien suostumusten pyytämiseksi nuorisotakuun kuntakokeilussa.

  Rekisteriä ylläpitää Järvenpään kaupunki, Osaamis- ja koulutuspalvelut. Yhteyshenkilö on [email protected]

  Minulle on kerrottu yhteispalvelun toiminnan tavoitteista, sisällöstä ja yhteistyötahoista. Tässä yhteydessä antamani

  suostumus on voimassa niin kauan kun asiakkuuteni.

  Suostumus on voimassa kuntakokeiluhankkeen toteuttamisen (1.1.2015 - 31.12.2016) ajan, ellei asiakas sitä peruuta tai

  suostumuksen kestoaikaa ole muulla tavoin määritelty.

  Suostumuksen antaminen on vapaaehtoista ja minulla on oikeus peruuttaa suostumukseni ilmoittamalla siitä kirjallisesti

  omalle vastuutyöntekijälleni.

  Minulle on myös kerrottu henkilötietolain (523/1999) mukaisesta oikeudesta tarkastaa minua koskevat

  asiakasrekisteritiedot ja siitä, kuka on toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta

  annetun lain (621/1999) mukaisesta oikeudesta saada tieto itseäni koskevasta asiakirjasta. Minulle on kerrottu myös

  henkilötietolain mukaisesta oikeudesta vaatia korjattavaksi itseäni koskeva henkilörekisteriin talletettu virheellinen

  tieto.

  Suostun siihen, että tässä lomakkeessa selostetuista asioista saatua tarpeellista tietoa voidaan tallettaa NT

  Järvenpää TYPPI -järjestelmän nuorisotakuun asiakasrekisteriin.

  ____Annan suostumukseni

  ______________________ ___________________________________

  Paikka ja aika Asiakkaan allekirjoitus ja nimenselvennys

  Asiakkaan nimi

  Asiakkaan henkilötunnus

  Vastuutyöntekijän nimi ja yhteystiedot

  Rekisterin nimi NT Järvenpää

  Liite 2

 • Asiakastietojeni saaminen

  Suostun siihen, että Keski-Uudenmaan kuntakokeilussa työskentelevät työntekijät voivat pyytää minua koskevia välttämättömiä salassa pidettäviä tietoja ja asiakirjoja työkykyni ja työmarkkinavalmiuksieni arvioimiseksi, työhönsijoittumis-, koulutus- tai kuntoutusmahdollisuuksiini liittyvän palvelutarpeeni kartoittamiseksi sekä työhön, koulutukseen tai kuntoutukseen liittyvien toimenpiteiden järjestämiseen ja palvelutarpeeni tilannearviointiin liittyviä välttämättömiä salassa pidettäviä tietoja ja asiakirjoja alla mainitulta yhteistyötaholta.

  Vastuutyöntekijäni on ___________________________________________________________ vastuutyöntekijän nimi Tietojani voivat katsoa vain alla olevaan taulukkoon nimeämäni henkilöt (rivejä voi tarvittaessa lisätä)

  ____ Annan suostumukseni

  ______________________ ___________________________________

  Paikka ja aika Asiakkaan allekirjoitus ja nimenselvennys

  Tahot, joita suostumukseni koskee Minkälaisia tietoja suostumukseni koskee

 • Asiakastietojen luovuttaminen

  Suostun siihen, että Keski-Uudenmaan kuntakokeilussa työskentelevät saavat luovuttaa minua koskevia työkykyni ja työmarkkinavalmiuksieni arvioimiseksi, työhönsijoittumis-, koulutus- tai kuntoutusmahdollisuuksiini liittyvän palvelutarpeeni kartoittamiseksi sekä työhön, koulutukseen tai kuntoutukseen liittyvien toimenpiteiden järjestämiseen ja palvelutarpeeni tilannearviointiin liittyviä välttämättömiä salassa pidettäviä tietoja ja asiakirjoja alla mainitulle yhteistyötaholle.

  Vastuutyöntekijäni on ___________________________________________________________ vastuutyöntekijän nimi Vastuutyöntekijäni voi luovuttaa tietojani vain alla olevaan taulukkoon nimeämilleni tahoille (rivejä voi tarvittaessa lisätä)

  ____ Annan suostumukseni

  ______________________ ___________________________________

  Paikka ja aika Asiakkaan allekirjoitus ja nimenselvennys

  Tahot, joita suostumukseni koskee Minkälaisia tietoja suostumukseni koskee

 • Liite 3

  Olenko esittänyt oikeita kysymyksiä Mistä haluaisit puhua tarkemmin Mistä haluaisit enemmän tietoa

  Mihin meidän pitäisi keskittyä eniten

 • Kirjataan nuoren:

  1) Oma arvio tuen tarpeesta 2) Tavoite 3) Seuraavat toimenpiteet 4) Nimeämä verkosto

 • Liite 4

 • Hoidettavat asiat Kenen kanssa

  Käytettävissä olevat rahat

  Rahankäytön suunnitelma

  Mitä tein sellaista, josta tuli hyvä olla

  Mitkä asiat stressasivat

  Viikkorytmi